فهرست مطالب

مدیریت اطلاعات - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1397)
 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 6، بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/05
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سعید روحانی*، پوریا اکبری، حنان عموزاد صفحات 1-24
  با توجه به توسعه به کارگیری مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) در سازمان ها، هدف این پژوهش ارائه مدلی ریاضی جهت ارزیابی و انتخاب سیستم های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است. در این پژوهش دسته بندی جدیدی از نیازمندی های کارکردی و غیر کارکردی و همچنین مدل چندهدفه فازی ارائه شده است. نیازمندی های کارکردی که برگرفته از فرآیندهای ITIL است به صورت کلی شامل: نیازمندی های استراتژیک، طراحی، انتقال، عملیات و بهبود مستمر سرویس است. علاوه بر این، سه نیازمندی دسترس پذیری، ظرفیت و رخداد با دقت بیشتری موردبررسی قرار گرفت است. درمجموع 64 معیار جهت ارزیابی ارائه شده است. مدل توسعه داده شده با رویکرد فازی نیز شامل 5 تابع هدف و 7 محدودیت است که با الگوریتم های برنامه ریزی آرمانی، محدودیت اپسیلون، NSGA2 و MOPSO پیاده سازی شد. از مدل ارائه شده به منظور ارزیابی و انتخاب نرم افزار در شرکت ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات استفاده شده است. مدل ارائه شده نه تنها سازمان را در انتخاب بهترین تامین کننده کمک کرد بلکه در شناسایی نقاط ضعف تامین کننده، کاهش زمان تصمیم گیری، افزایش دقت و سهولت تصمیم گیری یاری می رساند. نتایج پیاده سازی مدل در چهار الگوریتم یادشده نشان از آن دارد که الگوریتم MOPSO بهترین نتیجه را نسبت به سه الگوریتم دیگر داشته است و به ترتیب سه الگوریتم NSGA2، برنامه ریزی آرمانی و محدودیت اپسیلون در رتبه های بعدی قرار گرفتند.
  کلیدواژگان: انتخاب نرم افزار، خدمات فناوری اطلاعات، مدل چندهدفه فازی، نیازمندی های کارکردی
 • المیرا جنوی *، شیما مرادی صفحات 25-40
  زمینه
  در سال های اخیر میزان بدرفتاری علمی و به تبع آن میزان مقالات سلب اعتبار شده در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. از آنجا که پدیده سلب اعتبار اغلب در مجلات معتبر بین المللی و بعد از انتشار مقاله رخ می دهد، ممکن است مقاله ای سال ها بعد از درجه اعتبار ساقط شود. در راستای مطالعه مقالات سلب اعتبار شده، میزان استناد به آنها بعد از خارج شدن از فهرست ناشر موضوعی است که بررسی آن اهمیت ویژه ای در ارتباط علمی و رفتار استنادی پژوهشگران در حوزه های مختلف دارد.
  هدف
  هدف این پژوهش مطالعه تطبیقی مقالات سلب اعتبارشده جهان از حیث میزان استنادات قبل و بعد از سلب اعتبار و به تفکیک حوزه ها و کشورها است.
  روش
  این پژوهش از حیث هدف کاربردی است که به روش علم سنجی و با رویکرد توصیفی - تحلیلی انجام شده است. جامعه پژوهش مقالات سلب اعتبار شده در حوزه های علوم انسانی، علوم پزشکی، مهندسی و پایه است. تمامی مقالات کشورهای جهان در این سه حوزه که از 1970 تا سال 2017 در پایگاه استنادی کلریویت آنالیتیکس نمایه و سپس سلب اعتبار شده اند، استخراج و در نرم افزار اکسل به لحاظ وضعیت استنادی بررسی شدند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش حاکی از آنست که در هر چهار حوزه مورد بررسی مقالات بعد از سلب اعتبار نیز استناداتی را دریافت کرده اند. به جز حوزه مهندسی که درصد بالایی از استنادات دریافتی آنها قبل از سلب اعتبار یوده است، سایر حوزه ها بیشترین سهم از کل استنادات دریافتی را بعد از سلب اعتبار شدن داشته اند. از میان کشورهای دارای بیشترین مقالات سلب اعتبار شده در پایگاه کلریویت آنالیتیکس، تمامی استنادات دریافتی آمریکا، ایران و سوئد بعد از سلب اعتبار بوده است. کاربردهای احتمالی: این پژوهش در راستای سیاست پژوهی رفتار استنادی پژوهشگران حوزه های مختلف در جهان می باشد و می تواند در تعیین اقبال علمی مقالات پس از سلب اعتبار در حوزه های علمی متفاوت نقش مهمی داشته باشد. اصالت/ ارزش: در حوزه بدرفتاری علمی و مقالات سلب اعتبار شده از حیث مطالعه تطبیقی سرنوشت استنادی این مقالات در علوم مختلف، پژوهشی صورت نگرفته است.
  کلیدواژگان: اخلاق پژوهش، بدرفتاری علمی، مقالات سلب اعتبار شده، استناد
 • نسیم بابایی، سید محمدرضا داودی * صفحات 41-68
  امروزه با توجه به توسعه شبکه های موبایل، استفاده از روش ها و سیستم های نوین برای مدیریت، مونیتورینگ و نگهداری آن ها کاملا ضروری است. در این تحقیق، روش نوینی برای مونیتورینگ خرابی در شبکه موبایل ارائه خواهد شد که بر مبنای استنتاج فازی عمل می کند. امروزه محققین مدل هائی را پیشنهاد کرده اند که یکی از آن ها، نگهداری بر مبنای "سیستم استنتاج فازی " است که بر اساس منطق فازی طراحی شده و با تکنیک کنترل فازی عمل می کند و بر مبنای سیستم های فرد خبره است. در روش پیشنهادی، مبنای تشخیص خرابی در لینک ها، نرخ هشدارها است. بر اساس آلارم های دریافتی و امکان وقوع خرابی، توابع تعلق و پایگاه قواعد فازی در سیستم FIS طراحی می شوند. موتور استنتاج فازی تابع ممدانی است. در سیستم FIS پیشنهادی، هشدارها به عنوان مقادیر حقیقی وارد سیستم شده و در موتور استنتاج فازی مقایسه و نهایتا خروجی فازی نتیجه گیری شده که باید غیرفازی سازی شود. بدین ترتیب خرابی در لینک مربوطه مونیتوریتگ خواهد شد. این روش موجب ارتقاء کیفیت سرویس دهی شده و ضمن بیان جنبه نوآوری، در تمامی رشته ها کارآمد می باشد.
  کلیدواژگان: شبکه مخابراتی، شبکه موبایل، سیستم استنتاج فازی، نگهداری شبکه های مخابراتی
 • بابک سهرابی *، امیر مانیان، شیما صباغیان صفحات 69-90
  هدف پژوهش حاضر، ارائه مدلی جهت پیش بینی چرخه ارزش طول عمر مشتریان در صنعت نرم افزاری است. در پیشینه ادبیات موضوع، ارزش چرخه طول عمر مشتریان به عنوان شاخصی جهت محاسبه و اندازه گیری ارزش بالفعل و ارزش بالقوه ای است که هر کدام از مشتریان در طول ارتباطشان برای سازمان ایجاد می کنند. هدف از مطالعه 1CLV شناخت مشتریان و درک الگوهای رفتاری آنان است به نوعی که بتوان میزان خرید آینده و طول مدت ارتباطشان با شرکت را پیش بینی کرد و در نهایت سودآورترین آنها را جهت تحقق اهداف شرکت برگزید. پژوهش پیشرو شامل بررسی 3 زیر گروه جهت تخمین ارزش طول عمر مشتریان است که ابتدا به بررسی چرخه طول عمر مشتریان پرداخته می شود و در قدم بعدی، مدل RFM جهت ارزیابی CLV هر یک از مشتریان مورد ارزیابی قرار می گیرد و در نهایت به اقتضای صنعت مورد استفاده، متغیرهایی که به مدل RFM در طول زمان اضافه شده اند مورد بررسی قرار می گیرد. مدل پیشنهادی، استفاده از روش رگرسیون لوژستیک ترتیبی است که برای این منظور اطلاعات فروش نزدیک به 182 مشتری در یکی از شرکت های نرم افزاری مورد سنجش قرار گرفت و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که پیش بینی ارزش چرخه طول عمر مشتریان با استفاده از این روش به نسبت روش های متعارف از دقت و صحت بیشتری برخوردار است.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتریان، ارزش چرخه طول عمر مشتری، پیش بینی رفتار مشتریان، رگرسیون لوژستیک
 • اشکان خطیر، آزاده محبی *، سهیل گنجه فر صفحات 91-120
  بررسی روند تحقیقات یک حوزه علمی در بازه های زمانی مختلف می تواند درک بهتری را برای محققین و سیاست گذاران آن حوزه ایجاد نماید تا بتوانند برنامه ریزی مناسبی را جهت انجام تحقیقات آتی و تخصیص منابع پژوهشی داشته باشند. یکی از مهم ترین رویکردها در تحلیل روند تحقیقات در یک حوزه، بررسی اسناد علمی منتشرشده در آن حوزه با استفاده از روش های علم سنجی و پیمایش اطلاعات و متون اسناد است؛ بنابراین تحلیل روند، ابزار مناسبی برای محققین و سیاست گذاران در اجرای فعالیت های آن ها است. ازاین رو انتخاب روشی مناسب برای تحلیل وضعیت فعلی و پیش بینی آن حائز اهمیت است. با توجه به این نکته که دقت و جامعیت تحلیل روند از اهمیت ویژگی ای برخوردار است در این پژوهش رویکردی ارائه شده که با استفاده از روش های متن کاوی و اطلاعات کتابشناختی مقالات منتشرشده در یک حوزه، روند پژوهش در آن حوزه موردمطالعه قرار می گیرد. در این پژوهش کلمات کلیدی استخراج شده از متون با استفاده از یک روش جدید برای محاسبه هم رخدادی، خوشه بندی می شوند. از ویژگی های روش پیشنهادی ارائه شاخص جدید در میزان به دست آوردن بلوغ و مرکزیت یک حوزه علمی در تحلیل روند و استفاده از میزان تاثیر و اهمیت کلیدواژه های استفاده شده در تشخیص حوزه های علمی است. برای بررسی و آزمایش روش پیشنهادی، مجموعه ای از مقالات حوزه مهندسی مکانیک طی سال های 2012 تا 2016 از پایگاه «وب آف ساینس» استخراج شده است. با به کارگیری شاخص های پیشنهادی می توان نشان داد که برخی حوزه ها به بلوغ خود رسیده اند و دیگر روند رو به رشدی ندارند. از طرفی دیگر خوشه هایی که با نرخ رشد بالایی در حال رشد هستند و هنوز ازنظر میزان بلوغ در میانه راه قرار دارند، نشان دهنده موضوع های در حال تکامل هستند.
  کلیدواژگان: بلوغ حوزه علمی، تحلیل روند، ماتریس هم رخدادی کلمات، مرکزیت حوزه علمی
 • مهدی نخعی کهن *، علی معینی صفحات 121-155
  از آنجا که ارزیابی عملکرد یک مسئله نیمه ساخت یافته است؛ بنابراین یک سامانه پشتیبان تصمیم هوشمند می تواند با فراهم کردن دانش و مدل های مناسب ارزیابی، به تصمیم گیرندگان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین مدیران موسسات پژوهشی در ارزیابی بهتر عملکرد کمک کند. داشتن یک فرآیند تحلیل نیازمندی ها در مراحل اولیه توسعه یک سامانه پشتیبان تصمیم، می تواند عملکرد بهتر این سامانه را تضمین کند. سامانه اطلاعاتی موجود برای ارزیابی عملکرد موسسات پژوهشی زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری امکان تصمیم گیری مناسب در مورد ارزیابی و پیش بینی عملکرد این موسسات را فراهم نمی کند. مدل فرآیند غیرخطی تکراری مدلی مناسب برای تحلیل نیازمندی های یک سامانه اطلاعاتی است؛ اما ارزیابی ریسک در آن در نظر گرفته نشده است. در این پژوهش، برای تحلیل نیازمندی ها و ارزیابی ریسک های یک سامانه جدید، مدل فرآیند غیرخطی تکراری بهبودیافته پیشنهاد شده است. اعتبارسنجی و تصدیق این مدل فرآیند، با پیاده سازی آن توسط روش های اجماع گروهی نظیر دلفی و طوفان فکری برای تحلیل نیازمندی ها و ارزیابی ریسک های یک سامانه پشتیبان تصمیم هوشمند مناسب ارزیابی عملکرد انجام شده است. نتایج اندازه گیری میانگین و انحراف معیار دورهای مختلف تحلیل دلفی نشان می دهند که اجماع گروهی برای نیازمندی های مهم کارکردی و غیرکارکردی سامانه پشتیبان تصمیم هوشمند توسط ذینفعان مختلف حاصل شده است؛ همچنین ریسک های سامانه جدید نیز شناسایی شده اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، ارزیابی عملکرد، تحلیل نیازمندی ها، روش های اجماع، سامانه پشتیبان تصمیم هوشمند
 • مهدیه امیریان، مرتضی شمس *، فرهاد شیرانی صفحات 156-183
  هدف از این پژوهش کمی که به روش پیمایشی انجام گرفته است، بررسی نقش اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری های داخلی نزد جوانان در به اشتراک گذاری این اخبار از سوی آنها در فضای مجازی است. جامعه آماری پژوهش جوانان شمال و جنوب شهر تهران هستند که با روش نمونه-گیری خوشه ایدو مرحله ای و تصادفی ساده، 400 نفر انتخاب و از طریق پرسشنامه با مقیاس پنج سطحی لیکرت اطلاعات از آنها گردآوری شد. متغیر مستقل پژوهش مفهوم اعتبار است که براساس شاخص های اعتبار اخبار «فیلیپ می یر» ، شامل شاخص های قابلیت اعتماد، صحت، بی طرفی، کامل بودن و بی غرضی است که این شاخص ها با توجه به اعتبار بخشی به اخبار نزد مخاطب، بر میزان به اشتراک گذاری اخبار سیاسی خبرگزاری های داخلی از سوی جوانان می توانستند تاثیرگذار باشند. براساس نتایج پژوهش، بین میزان اعتبار اخبار سیاسی خبرگزاری های داخلی نزد جوانان و میزان به اشتراک گذاری این اخبار در فضای مجازی از سوی آنها رابطه معنادار و همبستگی مثبتی وجود دارد و هر چه میزان اعتبار اخبار نزد مخاطبان افزایش یابد، مخاطبان بیشتر نسبت به انتشار اخبار مذکور در فضای مجازی اقدام می نمایند. نتایج پژوهش نشان می دهند بر مبنای پنج شاخص مفهوم اعتبار اخبار، بیش از نیمی از اعضای نمونه معتقدند اخبار سیاسی خبرگزاری های داخلی از قابلیت اعتماد، صحت، بی طرفی، کامل بودن و بی غرضی کمی برخودارد هستند که سبب می گردد نسبت به اشتراک گذاری این اخبار در فضای مجازی اقدام نکنند.
  کلیدواژگان: خبر، اعتبار، اشتراک گذاری اخبار، فضای مجازی، خبرگزاری
|
 • Saeed Rouhani*, Pouria Akbari, Hanan Amozad Pages 1-24
  Regarding the complexity of IT service management (ITSM), the purpose of this study is to provide a mathematical model for evaluating and selecting ITSM solution. Through this research, a new classification of functional and non-functional requirements as well as a fuzzy multi-objective model is presented. The functional requirements derived from the ITIL processes generally include: strategic requirements, design, transfer, operation, and continuous service improvement. In addition, three requirements for availability, capacity and occurrence were carefully examined. a total of 64 criteria for assessing ITSM systems are provided. The developed models with fuzzy approach also include 5 objective and 7 constraints that were implemented with fuzzy multi-objective Technics. The proposed model was used to evaluate and select the software in the IT service provider company. The proposed model not only helps the organization to choose the best supplier, but also helps identify the supplier's weaknesses, reduce decision-making time, and increase the accuracy and ease of decision-making. The results of the methods that used to solved the model show that the MOPSO algorithm has the best result than the other three ones. Respectively NSGA2, Goal programming and epsilon constraint were ranked in the following order.
  Keywords: Functional Requirement, Fuzzy Multi-Objective Model, IT Services, Software Selection
 • Elmira Janavi *, Shima Moradi Pages 25-40
  Background
  In recent years, the rate of academic misconduct and consequently, the number of retracted articles in many countries has increased. Because the phenomenon of retraction often occurs in prestigious international journals and after the publication of paper, an article may retract many years later. In order to study retracted articles, the amount of post retraction citation is a most important subject in the scientific relationship and citation behavior of researchers in different areas.
  Objective
  The purpose of present study is to compare the world's retracted articles with regard to the amount of prior to retraction citations and post retraction citations by fields and countries.
  Methodology
  This is an applied research and has been conducted using scientometric methods and descriptive-analytical approach. Statistical population is all retracted articles of world in the fields of humanities, medical sciences, engineering science and pure science which have been indexed by Clarivate Analytics database from 1970 to 2017. All articles reviewed in Microsoft Excel for the citation status. Findings: Research findings indicate that in all four areas, articles have also been cited after retraction. Except engineering field, which has received a high percentage of prior to retraction citations, other fields had a high percentage of post retraction citations. Among the countries with the most retracted articles in the Clarivate Analytics, all citations received by the United States, Iran and Sweden were post retraction citations. Application: In fact this study is a policy research related to citation behavior of researchers of different fields in the world and can play an important role in determining the scientific luck of articles after retraction in different scientific disciplines. Authenticity (originality) /value: In the field of scientific misconduct and retracted articles, there has been no research on the comparative study of the citation of these papers in various sciences.
  Keywords: Research Ethics, Scientific Misconduct, Retracted Articles, Citation
 • nasim babaei, sayyed mohammad reza davoodi * Pages 41-68
  Presently, due to cellular or mobile networks development, using modern methods and systems for management, monitoring and maintenance of such networks are essential. The study will propose a new method for fault monitoring of the mobile network which works based on fuzzy inference. Nowadays, the researchers have suggested several different models for this field one of which is known as the model of maintenance based on “fuzzy inference system” developed based on fuzzy logic using fuzzy control technique and belongs to the expert-based systems category. In the proposed method, the alarm rate is considered as the basis for fault detection in the network links. According to the received alarms and considering the possibility of fault occurrence, the membership functions and fuzzy rules base are designed in the FIS system. The fuzzy inference engine is of Mamdani-type function. In the suggested FIS system, the alarms are put into the system as truth values and are compared in the fuzzy inference engine and the resulting fuzzy output received at the last step shall be defuzzified. In this way, the faults in the respective link will be monitored. This method has led to service quality improvement and besides its innovation aspect it is efficient for all different fields.
  Keywords: Fuzzy inference system, Mobile network, Telecommunication network, Telecommunication network maintenance
 • babak sohrabi*, amir manian, Shima Sabaghan Pages 69-90
  Customer lifetime value (CLV) is an invaluable metric which plays a pivotal role in assessing the future worth of the customers and the profitability of them. To elaborate upon, CLV is an index so as to evaluate the potential as well as the practical worth of a wide variety of customers. So, it seems obvious that estimation of this metric in different cooperation, especially IT ones, can cause the organizations to identify the behaving trend of their customers so that the organizations can forecast their future purchase as well as the customers’ loyalty to their cooperation. Therefore, in this paper, we present a model in order to estimate the CLV in an IT cooperation. Hence, in the first step, we explain the concept of CLV metric, and its role in today’s customer analysis. Then, the next step has to do with presenting the RFM method and its parameters for assessing the CLV index. Our proposed case study is included 182 data of customers in an IT cooperation, which we used ordered logistic regression so as to analyze. In the experimental results section, our proposed method applying to this specific cooperation data demonstrates a better performance both in accuracy and precision in comparison with the popular methods.
  Keywords: Customer Lifetime Value, Customer Purchasing behavior, Customer Relationship Management, Estimation, Logistic Regression
 • Ashkan Khatir, Azadeh Mohebi *, Soheil Ganjefar Pages 91-120
  Research trend analysis for a specific research area (through different time frames) can lead to a better understanding for researchers in that area, and for policy makers in research for contributing in assigning research funds and policies. An important and practical approach to analyzing research trends is to study and review research data and publications using scientometrics and research document processing. In this research, we have proposed a text mining approach for analysing research publications in a specific area, in order to analyze and identify important research topics. In this paper, we propose a method to analysis a scientific trend. The proposed approach is based on clustering keywords through a new co-occurrence matrix. A new metric is also adopted to identify centrality and density (maturity) of a specific research area and identify keywords and contributory topics. For achieving this, we proposed a trend analysis method using co-word matrix with and for deeper analysis we use clustering and strategic diagram with propose indices. In order to test and evaluate the proposed method, we use comparative evaluation method. In addition, for more analysis, we have selected research publications in a specific period of time (2012-2016) in Mechanical Engineering, which are extracted from WoS (Web of Sciences) database. We have applied the proposed metrics to evaluate research trends and identify contributory areas and topics in the selected documents. The comparative evaluation shows an improvement in proposed trend analysis method.
  Keywords: Centrality of a research area_Co-occurrence matrix_Maturity of a research area_Text mining_Trend analysis
 • Mahdi Nakhaie Kohan *, Ali Moeini Pages 121-155
  Performance evaluation is a semi-structured issue; therefore, an intelligent decision support system can help decision makers in the Ministry of Science, Research and Technology, as well as, managers of the research institutes to better evaluate the performance, by providing the required knowledge and appropriate evaluation models. Conducting a requirements analysis process in the early stages of the development of a decision support system can guarantee the better performance of this system. The existing information system for evaluating the performance of research institutes affiliated to the Ministry of Science, Research and Technology does not allow for a proper decision on the evaluation and prediction of the performance of these institutes. Although iterative non-linear process model is suitable for analysing the requirements of an information system, it does not consider any risk assessment. In this research, an adjusted iterative non-linear process model was proposed for requirements analysis and risk assessment. To validate this process model, it was implemented through consensus methods such as Delphi and Brainstorming for requirements analysis and risk assessment of an intelligent decision support system suitable for performance evaluation. The calculation of means and standard deviations of successive rounds of Delphi showed that different stakeholders reached a consensus on the main functional and non-functional requirements of the intelligent decision support system. In addition, the risks of the new system were identified.
  Keywords: Consensus methods, Intelligent decision support system, Performance evaluation, Requirements analysis, Risk assessment
 • Mahdiye Amiriyan, Morteza Shams *, farhad shirani Pages 156-183
  The purpose of this quantitative research, conducted in a survey methodology, is to examine the role of the validity for domestic political news on sharing this news in cyberspace in the youth community. The statistical population is youth in North and South of Tehran City. Sampling method was simple random and multiple cluster. 400 people were selected .data were collected via questionnaire with five levels of Likert scale. The independent variable is validity, which is based on Philip Meyer's validity indicators, including reliability, accuracy, unbiased, completeness and disinterested indicators. These indices According to accreditation of news to audience can influence on domestic political news sharing in the youth community. Based on the results of research, there is a significant and positive correlation between credit for domestic political news among youth and news sharing in cyberspace. According to the results of the research, based on the five indicators of the validity of the news, more than half of the sample members believe that domestic political news has a lack of reliability, accuracy, unbiased, completeness, disinterested, which makes it do not share the news in cyberspace.
  Keywords: News, Validity, News Sharing, Cyberspace, News Agency