فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/09
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فروه سادات مصطفوی نیشابوری، سیدکاظم صباغ ، احمد یامچی، سعید نصرالله نژاد، ناصر پنجه که صفحات 1-17
  در این تحقیق تغییرات فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی کاتالاز و پراکسیداز به روش طیف سنجی و سطح بیان ژن های NPR1، FKBP، Chlorophyll a-b binding protein و Metallothionein-like protein به روش واکنش زنجیره ای پلی مراز کمی (qRT-PCR) در دو ژنوتیپ متحمل (هیبرید 8) و حساس (SC705) ذرت در پاسخ به بیماری ویروس موزاییک کوتولوگی ذرت مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش در شرایط گلخانه بصورت مایه زنی مکانیکی صورت گرفت و نمونه برداری در زمان های 0، 1، 9، 24 و 72 ساعت انجام شد. نتایج نشان دهنده ی افزایش فعالیت پراکسیداز در ژنوتیپ متحمل در کلیه ی زمان های نمونه برداری نسبت به ژنوتیپ حساس بود. بالاترین میزان افزایش در بازه ی زمانی 24 ساعت بعد از مایه زنی درمقایسه با شاهد ثبت گردید. این میزان در بازه ی زمانی 72 ساعت بعد از آلوده سازی نسبت به گیاهان کنترل کاهش یافت. فعالیت آنزیم کاتالاز در تمام بازه های زمانی بعد از آلودگی به میزان قابل ملاحظه ای نسبت به گیاهان کنترل کمتر بود. تغییرات بیان ژن های NPR1 و MT-LPدر هر دو ژنوتیپ افزیش داشته ولی این افزایش در گیاه متحمل بیشتر بود. میزان بیان ژن FKBPدر ژنوتیپ متحمل از اولین ساعت پس از آلودگی ویروسی افزایش یافت و با سرعت بیشتری نسبت به گیاه حساس کاهش یافت. تغییرات بیان در ژن Chlorophyll a-bدر گیاه حساس کاهش معنی داری نسبت به گیاهان شاهد داشت. تغییر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و میزان رونوشت ژن ها در آلودگی ویروسی می تواند در مطالعات تعامل بین گیاه و ویروس به عنوان مارکر زیستی انتخابی برای مقاومت به بیماری های ویروسی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بیان ژن، پراکسیداز، کاتالاز، ویروس موزاییک کوتولگی ذرت
 • شیما شکری ، شیوا اصولی، مریم عطاپور، سهراب ایمانی صفحات 19-29
  شب پره ی پشت الماسی کلم،Plutella xylostella L. ، در حال حاضر یکی از جدی ترین آفات گیاهان تیره چلیپائیان در کشور است. لاروهای این حشره با تغذیه از برگ ها سبب خسارت این گیاهان می شوند. در مطالعه ی حاضر امکان استفاده از روش عقیم سازی شب پره پشت الماسی توسط پرتوهای یونیزان مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه اثر دزهای متفاوت پرتوی گاما در محدوده 100 تا 300 گری روی پارامترهای زیستی این شب پره به هنگام پرتوتابی در مرحله ی شفیرگی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین درصد مرگ و میر شفیره های پرتودیده از دز 150 گری به طور معنی داری افزایش یافت و در دز 300 گری به 75/58 درصد در مقایسه با 89/32 درصد در شاهد رسید. همچنین طول عمر حشرات کامل با افزایش دز کاهش یافته و از دز 100 گری اختلاف معنی داری با شاهد داشت. در صد تفریخ تخم های حاصل از هر یک از سه حالت جفتگیری (نرپرتو دیده× ماده پرتو دیده، نر پرتو دیده × ماده نرمال و ماده پرتو دیده × نر نرمال) با افزایش دز کاهش معنی داری یافت و در دز 300 گری به صفر رسید. در مطالعات ارزیابی قدرت رقابتی نرهای پرتودیده با نرهای نرمال، شاخص رقابتی برای نسبت های 3:1: 1 و 4:1: 1 (ماده نرمال: نر نرمال: نر پرتو دیده) در محدوده ی قابل قبول واقع شد.
  کلیدواژگان: پرتو گاما، حشرات نابارور، شاخص رقابت، شب پره ی پشت الماسی
 • معصومه عرفانی نیک، رسول رضایی ، حبیباللهچاره گانی صفحات 31-44
  باکتری عامل شانکر درختان میوه هسته‏دار Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss) ، بیمارگر خطرناکی است که به بیش از 200 گونه گیاهی مختلف حمله می کند. به دلیل اهمیت بیماری، هدف از انجام این تحقیق شناسایی دقیق عامل بیماری در استان کهگیلویه و بویراحمد و مقایسه ی مقاومت برخی ارقام گیلاس نسبت به عامل بیماری بود. طی سال 1394 تا 1395، از درختان هسته‏دار دارای علائم شانکر، ترشح صمغ و لکه‏برگی، 33 سویه ی باکتری جداسازی شد. سویه های مورد بررسی، میله ای شکل، متحرک، گرم منفی، هوازی اجباری، اکسیداز و آرژنین دهیدرولاز منفی، کاتالاز مثبت، لوان مثبت، و واکنش فوق حساسیت مثبت و فاقد توانایی لهانیدن ورقه های سیب زمینی بودند. ژن های مسئول تولید (syrB) و ترشح (syrD) زهرابه سیرینگومایسین در تمام سویه‏های مورد مطالعه در آزمون PCR ردیابی شدند. تمام جدایه های Pss مایه زنی شده به میوه ی گیلاس توانایی ایجاد لکه های نکروز را داشتند ولی پرآزاری متفاوتی نشان دادند. بر اساس خصوصیات فنوتیپی، بیماری زایی و نتایج PCR همه جدایه‏ها به عنوان Pssشناسایی شدند. برای بررسی مقاومت ارقام گیلاس، ارقام تکدانه ی مشهد، قاهری و صورتی انتخاب شدند. از نظر شاخص های تعداد لکه نکروز روی برگ، طول ناحیه نکروز شاخه و جمعیت باکتری در بافت برگ، بین ارقام مختلف، اختلاف معنی‏دار وجود داشت. براساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، رقم تکدانه ی مشهد بیشترین حساسیت و رقم صورتی کمترین حساسیت را به بیمارگر Pss نشان دادند.
  کلیدواژگان: باکتری، بیماریزایی، زهرابه، شانکر، Pseudomonas syringae pv، syringae
 • ثریا سپهرنوش، جهانشیر امینی *، جعفر عبدالله زاده صفحات 47-66

  سیب زمینی یکی از محصولات مهم زراعی در استان کردستان است. عوامل قارچی زیادی موجب پوسیدگی غده، طوقه و ریشه درگیاه سیب زمینی می شوند. هدف از اجرای این تحقیق شناسایی عوامل قارچی مرتبط با پوسیدگی غده، طوقه و ریشه سیب زمینی در شهرستانهای قروه و دهگلان بود. به منظور انجام این کار در تابستان 1392 نمونه برداری از بخش های زیرزمینی گیاهان سیب زمینی مشکوک به آلودگی در مراحل مختلف رشدی گیاه از زمان کاشت غده ها تا برداشت محصول سیب زمینی از مزارع مختلف انجام گردید. نمونه ها پس از شستشو در زیر جریان ملایم آب به قطعات 5/0 تا 1 سانتی متری تقسیم و پس از ضدعفونی سطحی بر روی محیط کشت عمومی و یا انتخابی کشت شدند. در مجموع، 151 جدایه قارچی از غده، طوقه و ریشه گیاهان بیمار سیب زمینی جداسازی و با استفاده از روش تک اسپور یا نوک هیف خالص سازی گردید. شناسایی جدایه های قارچ بر اساس خصوصیات ریخت شناختی و آنالیز توالی نواحی ITS، RPB2 و TEF انجام گردید. جدایه های مورد بررسی متعلق به چهار جنس و 10 گونه شامل Alternaria arborescens، A. alternata، A. atra، A. embellisia، Colletotrichum coccodes، Fusarium equiseti،F. redolens، F. tricinctum، Neocosmospora haematococca و N. rubicola بودند. بیشترین فراوانی جدایه ها مربوط به جنس فوزاریوم با 93 جدایه بود.

  کلیدواژگان: آلترناریا، سیب زمینی، RPB2، ITS، TEF
 • مریم فامیل، شهرام حسامی ، مجید عسگری صفحات 67-75
  به منظور بررسی طول عمر، ترجیح میزبانی، طول دوره ی مراحل زیستی و تعداد نتاج تولیدی زنبور Habrobracon hebetor روی لارو میزبان Ephestia kuehniella تیمار شده با دزهای کشنده و زیر کشنده باکتری Bt آزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی در شرایط آزمایشگاه اجرا شد. نتایج نشان داد تعداد تخم زنبور از 9/3 عدد در تیمار شاهد به 4/1 و 7/2 عدد به ترتیب در دزهای کشنده و زیر کشنده کاهش یافت. با کاهش تعداد نتاج زنبور از 7/3 عدد در تیمار شاهد به 6/0 و 1/2 عدد به ترتیب در دزهای کشنده و زیر کشنده، طول عمر زنبور نیز از 6/15 روز در تیمار شاهد به 3/12 و 7/13 روز به ترتیب در دزهای کشنده و زیرکشنده کاهش یافت. در تیمار دز کشنده Bt، طول مراحل جنینی و لاروی افزایش معنی داری نشان داد، اما طول دوره های شفیرگی در هر دو دز کشنده و زیر کشنده Bt نسبت به تیمار شاهد کاهش یافت. نتایج نشان داد با کاهش دز مصرفی Bt و اجتناب از کاربرد آن در مراحل حساس زندگی زنبور پارازیتوئید، می توان کارایی استفاده از آنها را در کنترل تلفیقی آفات ارتقاء داد.
  کلیدواژگان: باکتری Bt، دز کشنده، دز زیر کشنده
 • نسرین پارسا، علی ویانی*، مهدی ارزنلو صفحات 77-89

  پژمردگی فوزاریومی گوجه فرنگی ناشی از قارچFusarium oxysporum f. sp. lycopersici یکی از مهم‎ترین بیماری‎های این گیاه در جهان و ایران است. به‏کارگیری ارقام مقاوم، استفاده از آنتاگونیست های قارچی و باکتریایی و رعایت تناوب زراعی چندین ساله از مهم‎ترین شیوه های مدیریت این بیماری می باشد. با توجه به فقدان اطلاعات جامع و دقیق در مورد واکنش ارقام مختلف گوجه فرنگی در برابر پژمردگی فوزاریومی در استان آذربایجان شرقی، این پژوهش به منظور بررسی میزان مقاومت نه رقم گوجه فرنگی متداول در ایران انجام گرفت. بر اساس شاخص درصد بیماری و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، ارقام Walter و Primo Early به ترتیب به عنوان ارقام مصون و بسیار حساس شناخته شده و سایر ارقام شامل Falat، King Star،Monalisa ، Petopride5، Super Chef، Super Stone و Super Strain b در مقابل عامل بیماری حساس یا نیمه حساس بودند. در تمامی ارقام مورد بررسی غیر از رقم Walter، شاخص بیماری، مساحت زیر منحنی پیشرفت بیماری، میانگین وزن خشک ریشه، میانگین وزن خشک اندام های هوایی، میانگین وزن تر ریشه، میانگین وزن تر اندام های هوایی، طول ساقه و قطر ساقه در گیاهان آلوده، اختلاف معنی داری با گیاهان شاهد در سطح احتمال یک درصد نشان داد. از آنجائی که در ارقام Super Strain b، Super Chef و Falat، شدت بیماری و سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، دارای کمترین مقدار در بین 9 رقم مورد بررسی بود لذا این سه رقم برای مدیریت بهتر بیماری می توانند مورد استفاده کشاورزان قرار گیرند.

  کلیدواژگان: ارقام گوجه فرنگی، پژمردگی فوزاریومی، سطح زیر منحنی پیشرفت بیماری، شدت بیماری، مقاومت
 • محمدرضا نعمت اللهی ، محمدرضا باقری صفحات 91-101
  در این مطالعه تراکم جمعیت حشرات آفت و دشمنان طبیعی آن ها در 14 مزرعه منتخب در مناطق عمده‏ی کشت گلرنگ بهاره و تابستانه استان، با استفاده از روش های مختلف نمونه برداری، ازجمله شمارش درجا، تور حشره گیری و پرورش حشرات کامل و بر اساس فنولوژی گیاه بررسی شد. در این تحقیق درمجموع 23 گونه آفت و 9 گونه دشمن طبیعی جمع آوری شد که مهم ترین آن ها به شرح زیر می باشند.
  الف) آفاتی که از قوزه تغذیه می کنند:Acanthiophilus helianthi, Chaetorellia carthami (Dip. , Tephritidae); Larinus flavescens, L. liliputanus (Col. , Curculionidae); Oxycarenus palens, O. hyalipennis (Hem. , Lygaeidae)  گونه های 1 تا 4 از داخل قوزه و گونه های 5 و 6 از بیرون قوزه تغذیه می کنند. این حشرات به استثنای C. carthami در مناطق مختلف استان انتشار دارند. حداکثر درصد آلودگی قوزه ها به A. helianthi، Larinus spp. و Oxycarenus spp. به ترتیب در مناطق اصفهان (9/15) ، آران و بیدگل (5/3) و اصفهان (12) بود.
  ب) آفاتی که از سایر اندام های گیاه تغذیه می نمایند:Uroleucon compositae (Hem. , Aphididae); Neoaliturus fenestratus (Hem. , Cicadellidae); Chromatomyia horticola (Dip. , Agromyzidae)
  این آفات در مناطق مختلف استان انتشار دارند. حداکثر آلودگی به این آفات به ترتیب در مناطق اردستان (300 عدد در 10 سانتیمتر انتهایی شاخه) ، اصفهان (18 عدد در 100 تور) و اردستان (2/11 بوته آلوده در 10 کادر یک مترمربعی) بود.
  ج) دشمنان طبیعی آفات:Antistrophoplex conthurnatus (Hym. , Torymidae); Bracon hebetor (Hym. , Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym. , Peteromalidae), Lysiphlebus fabarum (Hym. , Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym. , Pteromalidae); Coccinella septempunctata, Hippodamia variegate (Col. , Coccinellidae) گونه های 1 تا 3 پارازیتوئید مگس گلرنگ، گونه های 4 و 5 پارازیتوئید شته ها و گونه های 6 و 7 کفشدوزک های شکارگر شته ها می باشند. حداکثر تراکم جمعیت این سه گروه به ترتیب در مناطق اصفهان (20 عدد در 100 قوزه) ، اردستان (5/3 عدد در 100 قوزه) و اردستان (16 عدد در 100 تور) بود.
  کلیدواژگان: آفات، دشمنان طبیعی، گلرنگ، Carthamus
 • رضاپور مهدی علمدارلو، محمد سالاری ، محمدعلی آقاجانی، ناصر پنجه که، سیدکاظم صباغ صفحات 103-115
  پوسیدگی ساقه، ناشی از قارچ sclerotiorumSclerotinia، یکی از بیماری‎های مهم کلزا می‎باشد و قارچ کش ها جهت کنترل آن، به کار گرفته می شوند. در ایران اغلب از کاربندازیم و تبوکونازول جهت مبارزه ی شیمیایی با این بیماری استفاده می‎شود. به منظور معرفی سایر قارچ کش های موثر بر بیماری، اثر هفت قارچ کش روی بیمارگر، در شرایط آزمایشگاهی بررسی شده و شش قارچ کش برتر در مزرعه به کار گرفته شد. در شرایط آزمایشگاهی، غلظت های مختلف قارچ کش‎های مورد استفاده به‎جز کلروتالونیل (داکونیل) ، با داشتن اختلاف معنی دار (P<0. 01) نسبت به شاهد (بدون قارچ کش) ، سبب بازداری از رشد شعاعی بیمارگر روی محیط کشت سیب زمینی دکستروز آگار گردیدند. غلظت موثر 50درصد (EC50) و حداقل غلظت بازدارندگی1 (MIC) سایر قارچ کش‎های بکار گرفته شده شامل ایپرودیون‎+‎ کاربندازیم (رورال تی اس) ، پروپیکونازول (تیلت) ، تیوفانات متیل (توپسین ام) ، تری‎فلوکسی‎استروبین‎‎+‎ تبوکونازول (ناتیوو) ، تبوکونازول (فولیکور) و اسپیروکسامین‎+‎ تبوکونازول‎+‎ تریادیمنول (فالکن) محاسبه شد که مقادیر EC50 این قارچ کش ها به ترتیب برابر 10/0، 11/0، 12/0، 22/0، 36/0 و 60/0 PPM و مقادیر MIC نیز به ترتیب برابر 1، 5، 1، 10، 10 و 10 PPM بودند. در شرایط مزرعه، همه قارچ کش ها با داشتن اختلاف معنی دار (P<0. 01) نسبت به شاهد، سبب کاهش میزان آلودگی به بیماری و افزایش عملکرد محصول حدود 300 الی 700 کیلوگرم در هکتار شدند. ناتیوو موثرترین قارچ کش بوده و بقیه قارچ کش ها در رتبه های بعدی قرار گرفتند. در تیمار ناتیوو، دورهی حفاظت از گیاه نیز طولانی تر بوده و بروز علایم بیماری بعد از سمپاشی، دیرتر از سایر تیمارها مشاهده شد. بنابراین قارچ کش های فوق الذکر می توانند در تناوب با قارچ کش های رایج مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: غلظت موثر 50 درصد (EC50)، قارچ کش، کلزا، Sclerotinia sclerotiorum
 • نعیم عظیمی، داود شیردل *، پریسا لطف الهی، علیرضا خلیل آریا صفحات 117-123

  طی فصول مختلف سال 1392، فون کنه های زیر راسته ی Oribatida در جنگل های ارسباران، شمال استان آذربایجان شرقی مورد بررسی قرار گرفت. کنه های موجود در نمونه های خاک و بقایای گیاهی این جنگل ها با استفاده از قیف برلز جداسازی و در محلول نسبیت شفاف سازی شده و سپس از آنها در محیط هویر اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در این مطالعه تعداد 13 گونه از 10 جنس متعلق به هفت خانواده از کنه های اریباتید پورونوتیک جمع آوری و شناسایی گردیدند که از بین آنها دو گونه برای استان آذربایجان شرقی و دو گونه برای فون کنه های ایران جدید بودند که به ترتیب با یک (*) و دو ستاره (**) مشخص شده اند. گونه های جمع آوری شده بر حسب خانواده های مربوطه شامل: Lucoppia feideri**, Oribatula (Oribatula) tibialis alifera (Oribatulidae); Scheloribates fimbriatus (Scheloribatidae); Ceratozetella cf. sellnicki (Ceratozetidae); Eupelops cf. eximius, E. acromios, E. torulosus*, E. tardus (Phenopelopidae); Anachipteria cf. deficiens (Achipteriidae); Punctoribates cf. liber (Punctoribatidae); Pilogalumna tenuiclava*, Pergalumna longisetosa**, Galumna (Galumna) karajica (Galumnidae). می باشند.

  کلیدواژگان: ایران، بررسی فونستیک، بقایای گیاهی، خاک، گزارش جدید
|
 • Farveh sadat Mostafavi Neishaburi, seied kazem sabbagh , ahmad yamchi, saied nasrollahnejad, naser Panjekeh Pages 1-17
  In this work, the changes of antioxidant enzymes activity were studied by spectrophotometry method and expression level of NPR1، FKBP، Chlorophyll a-b binding protein andMetallothionein-like protein genes in two tolerant and susceptible genotypes of maize in response to maize dwarf mosaic virus was investigated by qRT-PCR method. Experiment was done in green-house condition by mechanical inoculation and sampling was carried out at different time intervals (0, 1, 9, 24, 72) hors post inoculation (hpi). The results showed a significant increase of peroxidase activity in the tolerant genotype at all sampling times when compared to the susceptible genotype. The highest increase of peroxidase enzyme was recorded at 24hpi for both genotypes in comparison to the control plants, but after 72hpi the rate of peroxidase enzyme was reduced. Catalase enzyme activity was significantly reduced at all sampling time after virus inoculation when compared to the control plants. Gene expression analysis showed that the related expression of NPR1 and MT-LP genes were increased in both genotypes but this increase was significant only in the tolerant genotype. The expression level of FKBP gene in the tolerant genotype increased at the early times after virus inoculation and was decreased more rapidly than susceptible cultivar. The expression changes of Chlorophyll a-b binding gene plants significantly reduced in susceptible plants compared to the control plants. Changes in the antioxidant enzyme activity and gene expression could be used as bio-markers for virus-plant interaction studies and the associated markers may be selected for plant resistance to viral disease
  Keywords: Catalase, Gene expression, Maize dwarf mosaic virus, Peroxidase
 • shima shokri , shiva osuli, maryam atapour, sohrab Emani Pages 19-29
  Diamond back moth (DBM) Plutella xylostella L., currently is one of the most serious insect pests of Brassicaceae in Iran. The larvae of this pest cause damage on these plants by sever defoliation them. In the present study, effectiveness of ionizing radiation by Sterile Insect Technique (SIT) in management of diamond back moth was evaluated. The effect of gamma irradiation on DBM pupae at doses of 100 to 300 Gy on biological parameters of DBM moths was determined when pupae were irradiated. The mean percentage of mortality of irradiated pupae was significantly increased beyond 150 Gy and reached 58.75% at 300 Gy compared with 32.89 in control. The longevity of the adult moths significantly decreased beyond 100 Gy. The mean percentages of the egg hatch dose-dependently decreased in crosses between the treated parents (whether one or both parents treated) and reached to zero at 300 Gy. The calculated competition value of the irradiated males was within the acceptable range in rates of 3:1:1 and 4:1:1 (treated male: normal male: normal female).
  Keywords: Competitiveness value, Diamond back moth, Gamma radiation, Sterile Insect Technique
 • masoumeh erfani, rasol rezaei , habibillah charghani Pages 31-44
  Pseudomonas syringae pv. syringae (Pss), the causal agent of bacterial canker of stone fruits, is a dangerous pathogen that attacks more than 200 different plant species. Due to the importance of disease, the purpose of this study was to identify the causal agent of the disease in Kohgiluyeh and Boyerahmad province and comparing the resistance of some cherry cultivars to this pathogen. During 2015-2016, 33 bacterial strains were isolated from stone fruit plants with canker, gummosis, and leaf spot symptoms from different regions of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. Isolates were rod-shaped, motile, gram-negative, obligate aerobe, oxidase negative, catalase, levan and tobacco hypersensitive reaction positive, arginine dihydrolase and potato rot negative. The genes responsible for syringomycin synthesis (syrB) and syringomycin secretion (syrD) were detected in all isolates. All strains were able to produce necrosis spots on cherry fruit but showed different virulence. Regarding the phenotypic characteristics, pathogenicity test and PCR results of this study, all isolates were identified as Pss. To study the resistance of cherry plants, Takdaneh Mashhad, Ghaheri and Surati cultivars were selected. There was a significant difference between different cultivars, based on the number of the necrotic lesion on the leaf, length of the necrotic region on the branch and bacterial population in leaf tissue. Among the different cherry cultivars studied in this research, Takdaneh Mashhad cultivar was the most susceptible and Surati cultivar showed the least sensitivity to Pss.
  Keywords: Bacteria, Pathogenicity, Toxin, Canker, Pseudomonas syringae pv. syringae
 • soria sepehrnush, jahanshir amini, jafar abdoulahzadeh Pages 47-66

  Potato is one of the major Agronomic crops in Kurdistan province. Many fungi have been reported as the causal agents of tuber, crown and root rot and canker on potato plants. The objective of this study was to identify fungal agents associated with tuber, crown and root rot and canker of potato. Samples were collected from diseased plants in East of Kurdistan (Ghorveh and Dehgolan) during cropping season in 2014. Samples were first washed under tap water and then sliced to 0.5-1 cm pieces, surface sterilized and plated on general or selective culture media. In total 151 isolates were obtained from tuber, crown and roots of infected potatoes and purified using single spore or hyphal tip. Fungal isolates were identified based on morphological and sequence data of ITS, RPB2 and TEF loci. Finally, based on morphologic characters and DNA sequence data 10 species belonging to four genera were identified including Alternaria arborescens, A. alternata, A. atra, A. embellisia, Colletotrichum coccodes, Fusarium equiseti, F. redolens, F. tricinctum, Neocosmospora rubicola and N. haematococca. Among the identified genera, Fusarium with 93 isolates was the most frequent genus.

  Keywords: Alternaria, Potato, RPB2, ITS, TEF
 • maryam famil, shahram hesami , majid askari Pages 67-75
  Longevity, host preference, length of life stages and the number of offspring of Habrobracon hebetor were evaluated on the host larvae of Ephestia kuehniella treated with lethal and sub-lethal doses of Bacillus thuringiensis Experiments were conducted in a completely randomized design under laboratory condition. The number of eggs decreased from 3.9 in control to 1.4 and 2.7 in lethal and sub-lethal doses, respectively. By reducing the number of parasitoid offspring from 3.7 in control to 0.6 and 1.2 in lethal and sub-lethal doses, also the adult parasitoid longevity decreased from 15.6 days in control to 12.3 and 13.7 days in lethal and sub-lethal doses, respectively. In the lethal dose of Bt treatment, duration of embryonic and larval stages of the wasp showed a significant increase compared to control, but pupal stage duration decreased in both lethal and sub-lethal doses of Bt treatment. Generally, by reducing the usage dose of Bt and avoiding its application during the critical stages of parasitoid life, the efficiency of their use in integrated pest management can be improved.
  Keywords: Bt, Lethal dose, Sub-lethal dose
 • nasrin parsa, ali viani, mehdi arzanlo Pages 77-89

  Fusarium wilt of tomato caused by Fusarium oxysporum f.sp. lycopersici is one the most importantdiseases of this plant all over the world and also in Iran. Application of resistant varieties, fungal and bacterial antagonists and long term crop rotation are Principal strategies for the management of this disease.Due to the lack of comprehensive and accurate information about the reaction of different tomato cultivars against Fusarium wilt disease, the current research was conducted for evaluationof resistance in nine prevalent tomato varieties in Iran. Response was assessed by determining disease index, area under disease progress curve (AUDPC), fresh and dry weights of roots and shoots, diameter and length of stems. Based on percent disease index and AUDPC, Walter and Primo Early were determined as immune and very susceptible cultivars respectively and others including Falat, King Star, Monalisa, Petopride5, Super Chef, Super Stone and Super Strain b were susceptible or moderately susceptible against disease. Disease index, AUDPC, dry weights of and shoots, fresh weights of roots and shoots, diameter and length of stems in all of the cultivars except Walter, showed significant difference (at p< 0.01) between inoculated and control plants. Because of least amount of disease severity and AUDPC in Super Strain b, Super Chef and Falat, among nine evaluated tomato varieties, they can be recommended to farmers for better disease management.

  Keywords: Area under disease progress curve, Disease severity, Fusarium wilt, Resistance, Tomato cultivars
 • mohammadreza nematolahi , mohammadreza bagheri Pages 91-101
  Population density of safflower pests and their natural enemies were studied in 14 selected fields, in main cultivation regions for spring and summer safflower of the province, using different sampling techniques, such as insitu counts, sweeping and rearing of adult insects, and considering plant phonology. In total 23 species of pests and 9 species of natural enemies were collected, which the most important ones were as follows.
  A) Pests feeding bolls: Acanthiophilus helianthi, Chaetorellia carthami (Dip., Tephritidae); Larinus flavescens, L. liliputanus (Col., Curculionidae); Oxycarenus palens, O. hyalipennis (Hem., Lygaeidae) Species 1 to 4 are feeding inside the bolls and species 5 and 6 feeding outside the bolls. The pests, except C. carthami were distributed in different regions of the province. The highest infestation percentage of bolls to A. helianthi, Larinus spp. and Oxycarenus spp. were in the regions of Isfahan (15.9), Aran va Bidgol (3.5) and Isfahan (12).
  B)  Pests feeding on other parts of the plant: Uroleucon compositae (Hem., Aphididae); Neoaliturus fenestratus (Hem., Cicadellidae); Chromatomyia horticola (Dip., Agromyzidae)
  The pests were distributed in different regions of the province. The highest infestation to these pests were in the regions of Ardestan (300 per 10 cm of terminal branch), Isfahan (18 per 100 sweeping net) and Ardestan (11.2 per 10 1 m2 square).
  c) Natural enemies of the pests: Antistrophoplex conthurnatus (Hym., Torymidae); Bracon hebetor (Hym., Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym., Peteromalidae),Lysiphlebus fabarum (Hym., Braconidae); Pachyneuron concolor (Hym., Pteromalidae); Coccinella septempunctata, Hippodamia variegate (Col., Coccinellidae) Species 1 to 3 are parasitoids of safflower shoot fly, species 4 and 5 are parasitoids of the aphids and species 6 and 7 are coccinelid predators of the aphids.  The highest population density of three groups were in the regions of Isfahan (20 per 100 bolls), Ardestan (3.5 per 100 bolls) and Ardestan (16 per 100 sweeping net).
  Keywords: Pests, Natural enemies, Safflower, Carthamus
 • rezapour mehdi, mohammad salari , mohammadali aghajani, naser panjehke, seiyed kazem sabbagh Pages 103-115
  Stem rot caused by Sclerotinia sclerotiorum, is one of the important diseases of rapeseed, and fungicides are applied for its control. In Iran, carbendazim and tebuconazole are often used for chemical control of the disease. In order to introduce other effective fungicides against the disease, seven fungicides were studied in laboratory conditions and then six of them were applied in the field. In the laboratory conditions, different concentrations of the fungicides showed significant differences (P<0.01) with control (without fungicide) and caused inhibition of pathogen radial growth on potato dextrose agar medium except chlorothalonil (Daconil®). Effective concentration (EC50) and minimum inhibitory concentration (MIC) of the fungicides including iprodione + carbendazim (Rovral TS®), propiconazole (Tilt®), thiophanate methyle (Topsin M®), trifloxystrobin+ tebuconazole (Nativo®), tebuconazole (Folicure®) and spiroxamine+ tebuconazole+ triadimenol (Falcon®) was calculated. The EC50 values of these fungicides were 0.10, 0.11, 0.12, 0.22, 0.36 and 0.60 ppm, and MIC values were 1, 5, 1, 10, 10 and 10 ppm respectively. In the field conditions, all fungicides, had significant difference (P<0.01) with control  and decreased the rate of the disease infection and increased the crop yield about 300 to 700 Kg/ha. Nativo® was the most effective fungicide. The duration of plant protection in Nativo® treatment was longer and occurrence of disease symptoms after spraying was later than other treatments. Therefore, these fungicides can be used in rotation with common fungicides.
  Keywords: Effective concentration 50% (EC50), Fungicide, Rapeseed, Sclerotinia sclerotiorum
 • naeim azimi, davod shirdel, parisa lofllahi, alireza khalil raia Pages 117-123

  During different seasons of 2013, a faunistic survey was carried out on oribatid mites (Acari: Oribatida) in Arasbaran forests, north of East Azerbaijan Province of Iran. Mites were extracted from soil and plant litter samples using a Berlese's funnel and cleared in Nesbitt's fluid. Then, they were mounted in Hoyer's medium as microscope slides. In this study, 13 species, belonging to 10 genera and 7 families of poronotic oribatid mites were collected and identified, of which two species for East Azerbaijan Province and two species for the Iran mite fauna were new records which were marked with (*) and (**) respectively. The collected species according to related families are as follows:Lucoppia feideri**, Oribatula (Oribatula) tibialis alifera (Oribatulidae); Scheloribates fimbriatus (Scheloribatidae); Ceratozetella cf. sellnicki (Ceratozetidae); Eupelops cf. eximius, E. acromios, E. torulosus*, E. tardus (Phenopelopidae); Anachipteria cf. deficiens (Achipteriidae); Punctoribates cf. liber (Punctoribatidae); Pilogalumna tenuiclava*, Pergalumna longisetosa**, Galumna (Galumna) karajica (Galumnidae).

  Keywords: Faunistic survey, Iran, New record, Plant litter, Soil