فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران - سال چهل و نهم شماره 3 (1397)
 • سال چهل و نهم شماره 3 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/16
 • تعداد عناوین: 11
|
 • وحیده انصاری *، حبیب الله سلامی، عطیه متقی جزی صفحات 381-395
  تولید در بخش کشاورزی همواره با نوساناتی مواجه است. از آنجا که بخش کشاورزی تامین کننده نهاده بسیاری از بخش های اقتصادی است، نوسانات تولید در این بخش به بخش های وابسته منتقل می شود و تولید آنها را دچار نوسان می گرداند. نظر به اینکه صنایع غذایی و آشامیدنی از عمده ترین صنایع وابسته به بخش کشاورزی است، هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر تغییرات تولید در زیربخش های کشاورزی (زراعت، باغداری، دام و طیور، پرورش آبزیان و جنگلداری) بر تولیدات صنایع غذایی و آشامیدنی است. به این منظور، از الگوی عرضه محور گش مبتنی بر جدول داده- ستانده به عنوان چارچوب تحلیلی بهره گرفته شده است. همچنین، به منظور بررسی روند تاثیر تغییرات تولید بخش کشاورزی بر صنایع غذایی در سه دهه گذشته از جداول داده- ستانده سال های 1365، 1370 و 1380 استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که تغییر در تولید زیر بخش های کشاورزی، تولید محصولات غذایی و آشامیدنی را بیش از تولید سایر بخشها تحت تاثیر قرار می دهد. بررسی تغییر در ارتباط بین زیر بخش های کشاورزی و صنایع غذایی نشان می دهد که در طول سال های مورد بررسی، این ارتباط در مورد زیر بخش ماهی و سایر آبزیان بیشتر شده است. در مورد زیر بخش محصولات دامی و طیور ارتباطات ثابت بوده در حالی که سایر زیر بخش های کشاورزی کاهش ارتباط با بخش صنایع غذایی و آشامیدنی را تجربه کرده اند. از یافته ها چنین نتیجه گیری می شود که برای خلق ارزش بیشتر از تولیدات محصولات زراعی و باغی، توسعه صنایع غذایی مرتبط تر با این محصولات می بایست به صورت جدی تری مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: الگوی عرضه محور گش، پیوند پیشین، جدول داده- ستانده-بخش کشاورزی، ایران
 • حمید بلالی* ، حبیب شهبازی، حمید کهزادی صفحات 397-412
  بیمه محصولات کشاورزی ساز و کاری مالی بشمار می آید که هدف آن حداقل کردن بی ثباتی ناشی از خسارات حاصل از عوامل گوناگون و نامشخص در بخش کشاورزی است. بالا بودن هزینه مبادله بیمه محصولات کشاورزی باعث کاهش گرایش و پذیرش بیمه توسط کشاورزان می گردد. هدف این پژوهش، اندازه گیری هزینه مبادله و عوامل موثر بر آن و برآورد تقاضای بیمه محصولات کشاورزی در استان همدان است. داده های استفاده شده در این پژوهش از نوع داده های مقطعی می باشند که در 245 پرسشنامه و در سال زراعی 93-94 به طور تصادفی از بین کشاورزان جمع آوری گردید. به منظور برآورد عوامل موثر بر هزینه مبادله از روش خطی و برآورد عوامل موثر در بیمه محصولات کشاورزی احتمال آن ها توسط الگوی لاجیت و در نرم افزار Eviews برآورد گردید. نتایج نشان داد هزینه بالای مبادله بیمه محصولات کشاورزی 25 الی 30 درصد از هزینه کل بیمه را شامل شده که منجر به کاهش بیمه پذیری افراد می گردد. همچنین سطح تحصیلات، شیوه کشت و خسارت دریافتی، اثر مثبت و معنی داری بر هزینه مبادله داشته است. کشش تحصیلات تقاضای بیمه، 86/0 است. سطح زیر کشت و هزینه مبادله، اثر منفی بر تمایل کشاورزان به بیمه کردن محصول دارد و با یک واحد افزایش در سطح زیر کشت، تقاضای بیمه 34/0- واحد کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: الگوی لاجیت، بازار محصول، بیمه محصولات، تقاضای بیمه، هزینه مبادله
 • ناهید سجادیان، سمیرا مرادی مفرد *، اکبر حسین زاده صفحات 413-427
  فقر و گرسنگی در تمام دوران زندگی اجتماعی بشر به عنوان معضلی اساسی وجود داشته است. تغذیه لازم کافی و مناسب یکی از عوامل مهم سلامت جسم و روان افراد و سرمنشا رفاه فردی، امنیت غذایی، فرد است. فقر غذایی امروزه به یکی از شاخص های توسعه پایدار و سلامت شهری تبدیل شده است. هدف پژوهش تحلیل عوامل اقتصادی و نقش آن در کاهش فقر غذایی خانوارهای شهری زنجان می باشد. روش مطالعه توصیفی تحلیلی می-باشد. برای تحلیل عوامل اقتصادی و نقش آن در فقر غذایی جامعه آماری با فرمول کوکران انتخاب و از طریق نمونه گیری خوشه ایی اقدام به برداشت اطلاعات شده است. اطلاعات مستخرج از پرسشنامه ها با استفاده از نرم افزارهای آماری مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج آن با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی به صورت شماتیک نمایش داده شده است. یافته ها نشان داد که رابطه معناداری بین درآمد، مسکن، اشتغال، سرپرست خانوار و فقر غذایی وجود دارد آسیب پذیرترین قشر در مطالعه حاضر زنان سرپرست خانوار (67/285با تفاوت میانگینی) که فاقد مسکن ملکی می باشند بوده است. نتایج نشان داد که رابطه معناداری بین سطح تحصیلات و در آمد و فقر غذایی خانوارهای شهری وجود ندارد. در نهایت می توان نیاز مبرمی به یک برنامه ریزی جامع برای مقابله با فقر غذایی در سطح شهر زنجان وجود دارد.
  کلیدواژگان: عوامل اقتصادی، فقر غذایی، امنیت غذایی، وضعیت تغذیه ایی، زنجان
 • اسماعیل پیش بهار *، جلال رحیمی صفحات 429-438
  در بسیاری از دشت های حوضه آبخیز ارومیه توزیع رایگان و قیمت پایین آب منجر به استفاده و تخصیص ناکارآمد منابع کمیاب آب شده است. در این زمینه، قیمت گذاری آب یک ابزار سیاسی برای افزایش کارایی آب، کاهش تقاضای آب، مدیریت سیستم های آبیاری و بازگشت هزینه ها است. از نقطه نظر کارایی اقتصادی، قیمت آب می بایست بازگوکننده ی هزینه ی فرصت باشد؛ در حالی که از دیدگاه درآمدی، قیمت آب تا حد زیادی به تمایل به پرداخت کشاورزان وابسته است. در این مطالعه، برای تخمین تمایل به پرداخت (WTP) کشاورزان برای آب کشاورزی از روش ارزش گذاری مشروط استفاده شده و همچنین با شبیه سازی از نوع «خود راه انداز» (Bootstrap) نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی ساده مشتمل بر 134 کشاورز در حاشیه رودخانه سیمینه رود دشت بوکان در بهار 1391 به دست آمد. نتایج ارزش گذاری مشروط (CVM) و خودراه اندازسازی نشان می دهند که متوسط تمایل به پرداخت به ترتیب برای هر روش 48/477 و 47/438 ریال برای هر متر مکعب است که تمایل به پرداخت داده های شبیه سازی شده تفاوت چندانی با روش ارزش گذاری مشروط ندارد. سن کشاورز، سطح زیر کشت محصولات، درآمد حاصل از شغل کشاورزی و داشتن درآمد فرعی اثر معنا داری را بر روی تمایل کشاورزان برای پرداخت آب بها نشان دادند.
  کلیدواژگان: ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت، دشت بوکان، شبیه سازی خود راه انداز، قیمت گذاری آب
 • آذر هاشمی نژاد، منصور غنیان *، عباس عبدشاهی، بهمن خسروی پور صفحات 439-459
  هدف از این پژوهش، ارزیابی ریسک های مرتبط با تولید گندم در زنجیره تامین نان استان خوزستان است که در دو فاز انجام گرفته است. به این منظور از روش پژوهش ترکیبی- اکتشافی استفاده گردید که در فاز اول از تئوری بنیانی برای شناسایی ریسک و در فاز دوم از پیمایش مقطعی برای ارزیابی ریسک مورد بهره برداری قرار گرفت. در فاز اول، از میان جامعه آماری، شامل کارشناسان و کشاورزان پیش رو در تولید گندم، 15 نفر به روش نمونه گیری هدفمند ترکیبی (بارز و موارد شناخته شده) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات در این مرحله، مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده بوده است. در فاز دوم، از میان جامعه آماری، شامل کشاورزان گندمکار،150 نفر به روش نمونه گیری هدفمند بارز به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. . ابزار جمع آوری اطلاعات در این مرحله، چک لیست بوده است. به منظور تحلیل داده ها از تکنیک ارزیابی حالت های شکست و اثرات آن استفاده شد. قابلیت اعتبار ریسک های شناسایی شده و روایی چک لیست ها با نظر صاحب نظران و متخصصین مربوطه مورد تایید قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تئوری بنیانی در فاز اول، 12 مقوله ریسک، شناسایی شد و نتایج ارزیابی ریسک ها نیز بیانگر آن بود که به ترتیب ریسک محیطی، ریسک ایمنی محصول و محیط زیست، ریسک تامین نهاده ها، ریسک فعالیت های زراعی، ریسک زیرساخت ها، ریسک فناوری، ریسک دسترسی به اطلاعات و آموزش های ترویجی، ریسک مالی، ریسک زمانی، ریسک بازار، ریسک پژوهش و توسعه، ریسک انسانی در اولویت بندی ریسک های مرتبط با تولید گندم قرار دارند. همچنین ریسک محیطی در زمره یکی از ریسک های بسیار نیرومند، ریسک ایمنی محصول و محیط زیست به عنوان یکی از ریسک های نیرومند و ریسک های بازار، پژوهش و توسعه انسانی از جمله ریسک های ضعیف ارزیابی شدند.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، گندم، زنجیره تامین نان، ریسک محیطی، ریسک تولید
 • علیرضا محمدی، محمد کابلی *، امیر علم بیگی، جوزه ویسنت لوپز بااو صفحات 461-472
  امروزه در غرب ایران، به خصوص استان همدان، تضاد بین جوامع محلی و گرگ به اوج خود رسیده و به یک نگرانی مهم برای مردم محلی تبدیل شده است. در این پژوهش به منظور بررسی جایگاه مولفه های اجتماعی در کاهش تعارض بین انسان و محیط زیست از روش تحلیل شبکه اجتماعی برای استخراج یک سناریو بهره گرفته شد. در واقع هدف، یافتن مهم ترین رویداد های اجتماعی تابع تصمیمات انسانی در کاهش تعارض انسان و محیط زیست بود. از این رو در مناطقی از استان همدان که دارای بیشترین نقاط حمله گرگ بود، با استفاده از روش Daniel و با توجه به اندازه خانوار ساکن در مناطق روستایی تعداد 400 پرسشنامه پیرامون تصمیم مردم محلی در مقابل حملات گرگ در قالب رویداد هایی چون کمک خواهی از اداره حفاظت از محیط زیست، کمک خواهی از دهیاران، استفاده از سگ های گله، آموزش به کودکان، تلویزیون و روزنامه و همچنین اقدام تهاجمی مانند کشتن گرگ، طراحی و در سال 1395 شبکه اجتماعی مصور و سنجه های مرتبط برای تحلیل رفتار برای استخراج یک سناریو به دست آمد. نتایج نشان داد از بین روش های مورد استفاده توسط مردم محلی، آموزش به کودکان و افراد کم تجربه، استفاده از سگ های گله و همچنین کمک خواهی از دهیاران به ترتیب بیشترین مرکزیت را در شبکه حفاظت در بین سایر روش های مورد استفاده توسط مردم محلی دارند. میزان رضایت جوامع محلی پس از استفاده از هر کدام از این روش ها نسبت به قبل از استفاده افزایش پیدا کرده است. همچنین کمک خواهی از اداره حفاظت محیط زیست، کمترین درجه مرکزیت را قبل و بعد از استفاده در شبکه حفاظت دارد. با مشخص شدن نقش محوری آموزش به کودکان و افراد کم تجربه به دلیل مرکزیت بالا در این مطالعه پیشنهاد می شود آموزش به جوامع محلی در راس برنامه های مدیریتی اداره حفاظت محیط زیست استان همدان قرارگیرد.
  کلیدواژگان: گرگ، مدیریت تعارض، شبکه حفاظت، تحلیل شبکه اجتماعی، استان همدان
 • حسین بلوچی، مرتضی ملکی مین باش رزگاه *، داود فیض، طهمورث حسنقلی پور یاصوری صفحات 473-486
  هدف پژوهش حاضر ارائه راهکارهای کاربردی به منظور ایجاد فهم مناسب از بازار، رقبا و مشتریان است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی-علی است. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیات بین متغیرها توسعه داده شد و جهت بررسی فرضیات پژوهش، مدل معادلات ساختاری مورد استفاده قرار گرفت. جامعه آماری مدیران و کارکنان فروش شرکت های لبنی شهر مشهد است. از این رو نمونه ای برابر با 226 نفر بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه‎گیری در دسترس انتخاب شد. برای جمع‎آوری داده‎ها از پرسشنامه استفاده شد، پایایی پرسشنامه به وسیله آلفای کرونباخ و پایایی مرکب و روایی آن با استفاده از روایی سازه (هم‎گرا) و روایی واگرا مورد تایید قرار گرفت. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که راهبرد های رقابتی بر جهت گیری و عملکرد بازار تاثیرگذار است. هم چنین نقش زیرکی بازار در روابط بین ادراک از محیط و جهت گیری بازار با عملکرد بازار مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: ادراک از محیط پویا، جهت گیری بازار، زیرکی بازار، عملکرد بازار
 • محمد شوکتی آمقانی، خلیل کلانتری *، علی اسدی، حسین شعبانعلی فمی صفحات 487-508
  کاهش بهره وری و افزایش هزینه های تولید ناشی از خردی و پراکندگی نامنظم قطعات زراعی و باغی یکی از موانع عمده دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی صورت گرفت تا با شناسایی این عوامل، بتوان راه کارهای مناسب جهت ساماندهی وضعیت موجود اراضی کشاورزی ارائه داد. جامعه آماری این تحقیق را بهره برداران بخش کشاورزی ساکن در استان آذربایجان شرقی تشکیل دادند (212926N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه بود که روایی آن با استفاده از نظرات گروهی از پژوهشگران دانشگاهی و متخصصان حوزه خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی سازمان امور اراضی کشور مورد بررسی، بازبینی و اصلاح قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با محاسبه آلفای کرونباخ (85/0) تایید شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نشان داد که متغیرهای مورد مطالعه در شش عامل فنی- اقتصادی، فیزیکی-کالبدی، کیفی-اجتماعی، نظارتی، تاریخی-مذهبی و زراعی گروه بندی شدند. این شش عامل 13/65 درصد واریانس عوامل تعیین کننده خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در منطقه مورد مطالعه را تبیین کردند. بر اساس نتایج تحلیل عاملی، عامل فنی- اقتصادی (سنتی بودن نظام های بهره برداری، ابتدایی بودن امکانات و شیوه های تولید کشاورزی در مناطق روستایی، پایین بودن بهره وری اراضی کشاورزی، فاصله قطعات از منبع آب، وجود قوانین و سیاست های کشاورزی نامناسب، نبود الگوی مناسب کشت و فقدان قدرت مالی کشاورزان جهت خرید و یا معاوضه قطعات) مهم ترین عامل خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی در استان آذربایجان شرقی بود.
  کلیدواژگان: خردی و پراکندگی اراضی کشاورزی، یکپارچه‏ سازی اراضی کشاورزی، تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی، ساماندهی اراضی کشاورزی، آذربایجان شرقی
 • فاطمه رزاقی بورخانی، یاسر محمدی * صفحات 509-525
  هدف اصلی این پژوهش، تدوین مدل راهبردی TOWS در توسعه گردشگری روستایی (گردشگری کشاورزی، بوم گردشگری) استان مازندران با بررسی موردی در دو شهرستان سوادکوه و سوادکوه شمالی است. پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است که با بررسی مطالعات تحلیلی و مرور ادبیاتی از منابع مختلف و نتایج تحلیلی با نظر متخصصان و پژوهشگران حیطه گردشگری کشاورزی و روستایی به اولویت بندی هریک از عوامل داخلی (قوت ها و ضعف ها) و بیرونی (فرصت ها و تهدیدها) و تدوین راهبرد TOWS پرداخته است. جامعه آماری پژوهش، گروهی از متخصصان و کارشناسان دارای تجربه و تخصص علمی و مدیریتی در زمینه گردشگری روستایی و توسعه و عمران روستایی اند که به طور هدفمند و در دسترس20 نفر انتخاب شدند. پرسش نامه بر اساس تکنیک AHP و مقیاس نه سطحی ساعتی میان آنها توزیع شد. در نهایت 16 پرسش نامه تکمیل، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت. برای پردازش اطلاعات از تکنیکSWOT- AHP با استفاده از نرم افزارSuper Decisions نسخه 6/2 وExcel بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها، نقاط قوت، فرصت ها، ضعف ها و تهدیدها، اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. در تدوین راهبرد ها با بهره گیری از مدل TOWS با توجه به غیرقابل کنترل بودن عوامل بیرونی سعی شده است بیشتر بر عوامل قابل کنترل درونی تاکید شود. مهم ترین راهبرد های مدل TOWS، به ترتیب اولویت شامل راهبرد های حداکثر- حداکثر (SO) ، حداقل- حداکثر (WO) ، حداکثر-حداقل (ST) و حداقل- حداقل (WT) برای توسعه گردشگری روستایی تبیین گردیده است.
  کلیدواژگان: تحلیلSWOT-AHP، مدل راهبردی TOWS، گردشگری روستایی، اگروتوریسم، توسعه پایدار روستایی
 • ایرج قاسمی، محمد علی محمدی قره قانی* ، رسول لوایی آدریانی، سید علیرضا نوربخش جعفری، احسان اسدآبادی، بنفشه پیراسته صفحات 527-544
  جابه جایی سکونتگاهی پدیده ای است که ابعاد مختلف زندگی انسان را تحت تاثیر قرار می دهد و دارای پیامدهای چند بعدی و گاه پیچیده است. شناسایی چنین پیامدهایی می تواند نقش چشمگیری در برنامه ریزی و هدایت فرآیندهای جابه جایی داشته باشد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف اصلی واکاوی ادراک اهالی روستای سرخه گاو از پیامدهای جابه جایی سکونتگاهی انجام شد. طرح پژوهش با استفاده از رویکرد قوم نگاری انتقادی هدایت شد. مشارکت کنندگان شامل تمامی اهالی روستای سرخه گاو بودند که تجارب مشترکی در خصوص جابه جایی سکونتگاهی داشتند. جمع آوری داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته، درخت مشکل، مشاهده و نقشه های اجتماعی صورت گرفت. انتخاب مشارکت کنندگان به صورت کاملا هدفمند انجام شد. نتایج نشان داد که فوریت فرآیند جابه جایی در روستای سرخه گاو منجر به نادیده گرفتن فرآیندهای برنامه ریزی مشارکتی شده و بدین ترتیب برخی از ملاحظات کالبدی خانه ها در انطباق با شرایط جوی و اجتماعی مد نظر قرار نگرفته است. یافته ها نشان می دهد که دیدگاه فنی صرف در خصوص فرآیند جابه جایی روستای سرخه گاو نه تنها سبب بروز پیامدهای نامطلوب کالبدی و اجتماعی شده؛ بلکه برخی از پیامدهای مثبت جابه جایی نظیر استحکام خانه ها را کم اهمیت جلوه داده است. به طور کلی، شواهد نشان داد که پیامدهای اجتماعی-اقتصادی جابه جایی سکونتگاهی در روستای سرخه گاو به طور فزاینده ای از پیامدهای کالبدی نشات می گیرد. زیرا ساختارهای کالبدی با مناسبات اجتماعی، اقتصادی و اقلیمی منطقه تطابق چندانی نداشته و تجارب پیشین ساکنین را برنمی تابد.
  کلیدواژگان: ادراک مشترک، جابجایی سکونتگاهی، قوم نگاری انتقادی، پیامدهای جابجایی، روستای سرخه گاو
 • حسام الدین غلامی* ، سید یوسف حجازی ، سید محمود حسینی، احمد رضوانفر صفحات 545-558
  با توجه به اهمیت اشتغال پذیری دانش آموختگان به عنوان شاخصی از کیفیت آموزش عالی و همچنین سرمایه اجتماعی به عنوان متغیری کلیدی در کارایی این نظام، بررسی رابطه این دو متغیر ضروری به نظر می رسد. بنابراین، هدف کلی این پژوهش، بررسی نقش ابعاد سرمایه اجتماعی در میزان اشتغال‏پذیری دانشجویان رشته‏های کشاورزی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان سال سوم و چهارم رشته‏های کشاورزی این پردیس است (715 N =) ، که 190 نفر از آنان (n = 190) با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای تصادفی با انتساب متناسب برای مطالعه انتخاب شدند. داده‏ها از طریق پرسشنامه‏ای متشکل از سه بخش ویژگی‏های فردی و دو متغیر اصلی اشتغال‏پذیری و سرمایه اجتماعی، گردآوری شد. به‏منظور بررسی روایی و پایایی متغیرهای نهفته و آزمون مدل مفهومی پژوهش از روش مدل‏سازی معادلات ساختاری با به کارگیری نرم‏افزار LISREL8. 80 استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی (CFA) ، روایی و پایایی متغیرهای نهفته پژوهش را تایید کرد. نتایج مدل‏ ساختاری پژوهش نشان داد که پنج بعد از ابعاد هفت‏گانه سرمایه اجتماعی یعنی ارزش‏های اجتماعی، عضویت در شبکه‏های اجتماعی، انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و تبادل دانش، تاثیر مثبت و معنی‏داری بر اشتغال‏پذیری دانشجویان مورد مطالعه داشته است.
  کلیدواژگان: اشتغال، شبکه‏ های اجتماعی، بیکاری، قابلیت اشتغال، سرمایه اجتماعی
|
 • Vahideh Ansari*, Habibollah Salami, Atieh Motaghi jazi Pages 381-395
  Production in agricultural sector is always facing with some fluctuations. Since this sector provides inputs for most of the economic sectors, fluctuations in production of agricultural sector are transferred to the related sectors and, results in fluctuation in these sectors. Given that food and beverage industries are the main industries using agricultural products, the purpose of the present study is to investigate the effect of production changes in agricultural subsectors (crops and horticulture, livestock and poultry, fisheries and forestry) on the production of food and beverage industries. To this end, Ghosh supply-driven model based on input-output table is applied as the analytical framework. In addition, to investigate the effect trend of the production change in agricultural sector on the food and beverage products over past three decades, input-output tables of 1986, 1991, 2001 are utilized. Results indicate that changes in production of agricultural sub-sectors have the highest effect on food and beverage industries relative to the other economic sectors. Moreover, investigation of changes in the linkage between agricultural subsectors and food and beverage industries over studied period shows that linkages of the fisheries sub-sector have increased. For livestock and poultry sub-sector, these linkages remained constant, where the other agricultural sub-sectors have experienced a decrease in linkages with food and beverage industries. These result lead to the conclusion that, to create more values from crops and horticultural products, the expansion of food industries which are more related to these products, has to be considered more seriously.
  Keywords: Ghosh supply- driven model, forward linkages, input-output table, agriculture, Iran
 • Hamid Balali*, Habib Shahbazi, Hamid Kohzadi Pages 397-412
  Insurance of agricultural products is a financial instrument, which aims to minimize the instability caused by the damage caused by various and uncertain factors in the agricultural sector. The high cost of transaction in agricultural insurance reduces the tendency and acceptance of insurance by farmers.Therefore, the aim of this study is to measure the transaction cost and the factors affecting on it and estimate the demand for agricultural insurance in Hamadan province. The data used in this research are cross-sectional data that were collected in 243 questionnaires and 94-93 years from the farmers. In order to estimate the effective factors on the transaction cost, the linear method and the estimation of the factors affecting agricultural insurance were estimated using Logit model and Eviews software. The results of the calculations showed that the high cost of insurance for agricultural insurance was 25% to 30% of the total cost of insurance, which leads to a reduction in the number of individual insured. Also, the level of education, cultivation and damages had a positive and significant effect on the transaction cost. The education elasticity of demand for insurance is 0.86. The cultivation area and transaction cost have a negative effects on farmers' willingness to insure the product and by increasing in the cultivation area, the demand for insurance is reduced by -0.34 units.
  Keywords: product market, transaction costs, insurance products, insurance claim, hamedan province
 • Nahid sajadian, akbar hoosienzadeh , Samira Moradi mofrad * Pages 413-427
  Poverty and hunger in all of human social life is considered as a fundamental problem. Necessary and adequate nutrition is a key factor of physical and mental health and a source of personal welfare, food security of humans. The Food poverty has become now one of the indicators of sustainable development and urban health. The aim of this study is an analysis of economic factors and the role of it in the food poverty of Zanjan urban households. Method of the study is analytical, for the analysis of economic factors and their role in food poverty, population was selected by Cochran formula and through cluster sampling information has been collected. Information derived from the questionnaires was analyzed by using statistical software and its results by using geographic information system schematically are shown. Results showed a significant relationship between income, housing, employment, households and food poverty. In the present study the most vulnerable are households female-headed Women (285/67 with a mean difference) that have been lacking property. The results revealed a significant relationship between education levels and nutrient-poor urban households there. Finally, it could be in dire need of a comprehensive plan to tackle food poverty in the city of Zanjan there.
  Keywords: economic factors, poor diet, food security, nutritional status
 • Esmaeil Pishbahar*, Jalal Rahimi Pages 429-438
  Free distribution of irrigation water in many plains of Urimye and low price of water has led to inefficient use and allocation of scarce water resources. Charging an affordable price for irrigation water will help increase water efficiency, reduce water demand, managing irrigation systems and covering distribution costs. As water price reflect the opportunity cost of water, it largely dependents on the farmers’ willingness to pay. In this study, we estimated farmers’ willingness to pay (WTP) for agricultural water by using contingent valuation method (CVM), and we analyzed it with the bootstrap simulation method. We collected the data from 134 farmers in the riverbank of "Siminehrood" in "Boukan plain" by using random sample method. The CVM and bootstrap results show that the average willingness to pay for each cubic meter of water, are 477.48 and 438.47 riyals respectively. Ages of farmers, cultivated area, agricultural and auxiliary income are main significant factors of farmers’ willingness to pay. Based on the results, setting appropriate water price policy and participating farmers in making decision-making on water pricing will result a better allocation of irrigation water.
  Keywords: Contingent valuation, Willingness to pay, Boukanin plain, simulated bootstrap, Water pricing
 • Azar Hasheminezhad, Mansour Ghanian *, Abass Abdeshahi, Bahman Khosravipour Pages 439-459
  The purpose of this study was to assess the risks associated with wheat production in the bread supply chain of Khuzestan Province, which was carried out in two phases. For this purpose, the exploratory mixed method was used which in the first phase the grounded theory was used for risk identification and in the second phase the cross-sectional survey was used to risk assessment. In the first phase, the population was elites and progressive farmers in wheat production which among them 15 people was selected through a typical case purposeful sampling and revelatory case purposeful sampling method as the sample of the study. Semi-structured interviews and observation were used as the research instrument. In the second phase, the population was wheat producers of the Khuzestan province which among them 150 people was selected through a typical case purposeful sampling as the sample. Data collected using a checklist. The data were assessed based on Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). Reliability of the recognized risks and validity of checklist were confirmed by a panel of experts. Based on the results of Grounded theory 12 risks categories identified. The results of risk assessment were showed environmental risk, food safety risk, the supply of inputs risk, agricultural activities risk, infrastructure risk, technology risk, access to information and extension education risk, financial risk, delay risk, market risk, research and development risk, human risk. the environmental risk was the very strong risk, food safety risk was a strong risk and market risk, research and development risk, human risk were weakness risks.
  Keywords: risk assessment, wheat, bread supply chain, environmental risk, production risk
 • Alireza Mohammadi, Mohammad Kaboli*, Amir Alambeigi, Jose &ndash, Vicente Lopez Bao Pages 461-472
  Nowadays, in western Iran, especially Hamadan province, conflicts between local communities and wolves has peaked and has become a major concern for local people. In this research, in order to investigate the role of social components, social network analysis was used to portrait a scenario in reducing conflict between local communities and environment. To the end, the aim of this study was to find the most important social events under human decisions in reducing conflict between human and the environment. Decisions that they state can provide a conservation structure for local communities. For this purpose, in areas of Hamadan province that had the most wolf attack points, using Daniel method and based on households throughout the county villages in this province a total of 400 questionnaires about local people's decision related to wolf attacks in the form of events such as help from Department of Environment (HDOE), help from village head, using of livestock-guarding dogs, children's education, television and newspaper as well as aggressive acts such as killing wolves were design and in 2016 social networks and related measures was illustrated for behavior analysis and for extracting a scenario. Our results showed that, among the methods used by local communities, education, livestock-guarding dogs and help by village head respectively, have the highest centrality in conservation network. The consent of local communities after using each of these methods has increased compared to before use. Help by HDOE head has the lowest degree of centrality in this network. With determining the pivotal role of environmental education, we proposed that education to local communities should be placed at the top of management actions by HDOE.
  Keywords: Wolf, Conflict management, Conservation Network, Social Network Analysis, Hamadan province
 • hossein balouchi, Morteza Maleki Min Bash Razgah *, Davod Feiz, tahmorth hasangholi pour Pages 473-486
  The purpose of the present research is to provide practical solutions in order to create an appropriate understanding of the market, competitors and customers. This research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive research method. in this research, At first, theoretical model and hypotheses between variables were expanded and to investiage the hypotheses, structural equetion modeling was used. The statistical population are the managers and sales staff of dairy companies in Mashhad. For this purpose, a sample of 226 people was selected based on Cochran's formula using available sampling method. A questionnaire was used to collect the data, The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha, its composite reliability and its validity by using construct validity (convergent) and divergent validity. The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha and composite reliability, and its validity was confirmed by using constructive (congruent) and divergent validity. The results of this study showed that competitive strategies affect market orientation and performance. The modifier role of market subtle between relationships of environment perception , market orientation and market performance was confirmed.
  Keywords: Perception of dynamic environment, market orientation, market intelligence, market performance
 • Mohammad Shokati Amghaniorcid , khalil kalantari *, ali asadi, Hosain Shabanali Fami Pages 487-508
  Reducing productivity and increasing production costs due to land fragmentation of agricultural and horticultural parcels is one of the main obstacles to achieving sustainable agricultural development. The present study carried out with the aim of investigating the factors affecting the land fragmentation in East Azerbaijan Province. So, identification of the factors could pave the solutions for organizing the current agricultural land status. The statistical population of this research was farmers of the agricultural sector located in East Azarbaijan province (N=212926). The sample size was estimated using Cochran formula and 380 people were selected by stratified sampling method. The research instrument was a questionnaire, that its validity reviewed and corrected using a group of academic researchers and experts in the field of agricultural land fragmentation in the land affairs organization of Iran. Reliability of the questionnaire was calculated by measuring Cronbach's alpha (0.85). The results of factor analysis showed that the studied variables were grouped into six factors: economic, physical-skeletal, social, regulatory, historical-religious, and agronomic. These six factors explainng 65.13% of the variance of the determinants factors of agricultural land fragmentation in the study area. The results showed that the economic factor (the traditionality of operating systems, the primacy of facilities and agricultural production methods in rural areas, the low agricultural land productivity, the distance from the source of water, the existence of agricultural laws and policies Inappropriate, lack of suitable cultivating pattern and lack of financial power of farmers to buy or exchange parcels) is the most important factor of agricultural land fragmentation in East Azerbaijan province.
  Keywords: land fragmentation, land consolidation, Equipping, renovating agricultural lands, land organizing, east Azerbaijan province
 • Fatemeh Razzaghi Borkhani, Yaser Mohammadi * Pages 509-525
  The aim of this study was to design a TOWS strategic model for rural tourism development (Agrotourism, ecotourism) in the Savadkooh and north Savadkooh Counties of Mazandaran Province. This study was a descriptive and analytical survey which through literature review of previous studies and analytical results come from experts and researchers responses in the field of rural tourism, Agrotourism, has prioritized each internal (strengths and weaknesses) and external (opportunities and threats) factors and Provided TOWS strategies. The population of the research was a group of scientific and management experts (=20 experts) with expertise in the field of rural tourism and rural development which selected by purposeful and available sampling technique. The questionnaire was distributed among experts through AHP technique and Saaty's 9-point likert scale. Finally, 16 questionnaires were collected and analyzed. SWOT- AHP technique was used to analyze data and all calculations has been done by Super Decisions software, version 6.2 and Excel software. The results showed that in the criteria evaluation section, strengths, opportunities, weaknesses and threats were ranked first to fourth priority respectively. In formulating strategies using TOWS model due to uncontrolled external factors, tried to focus more on internal control factors. The most important strategies of TOWS model for the rural tourism development based on the general priorities and overall weight were as: Maxi-Maxi (SO), Mini - Maxi (WO), Maxi - Mini (ST), and Mini - Mini (WT).
  Keywords: SWOT- AHP Analysis, TOWS Strategic Model, Rural Tourism Development, Agrotourism, rural sustainable development
 • Iraj Ghasemi, mohammad ali Mohammadi gharehghani *, Rasool Lavaei Adaryani, Seyed Alireza Noorbakhsh Jafari, Ehsan Asad Abadi, Banafsheh Pirasteh Pages 527-544
  The residential displacement is considered as a phenomenon that affects the various dimensions of human life and has multi-dimensional and sometimes complex consequences. Identifying such consequences can play an important role in the planning and conduction of displacement processes. In this regard, the present study was conducted with the main purpose of analysis the perceptions of the Sorkhe Gov’s people about residential displacementconsequences. The research design was guided by a critical ethnographic approach. Participants included all residents of Sorkhe Gav village who had common experiences in residential displacement. Data was gathered by using semi-structured interviews, problem tree, observation and social maps. The participants were completely selected purposeful. The results showed that the urgency of the displacement process in the Sorkhe Gav village led to the neglect of participatory planning processes, and thus some of the physical considerations of housing in adaptation to social and environmental conditions were not considered. The findings revealed that only technical view on the displacement process of Sorkhe Gav village has not only caused undesirable physical and social consequences, but also made some of the positive consequences of displacement, such as housing resistance, as insignificant. In general, evidence suggested that the socio-economic consequences of residential displacement in the Sorkhe Gav village are increasingly attributable to physical consequences. Because the physical structures do not have much adaptation with the social, economic and climatic conditions of the area, and do not include previous experiences of inhabitants.
  Keywords: Common Perceptions, Residential Displacement, Critical Ethnography, Displacement Consequences, Sorkhe Gav Village
 • Hesameddin Gholami *, Seyed Yousef Hejazi , Seyed Mahmoud Hosseini, Ahmad Rezvanfar Pages 545-558
  Given to the importance of employability as an indicator of higher education quality and social capital as a key factor for this system efficiency, examining the relationship of these variables is necessary. Thus, the main purpose of this study was to investigate the role of social capital dimensions in employability of agricultural students of agricultural and natural resources University College, university of Tehran. The statistical population of this research was consisted of all agricultural majors’ senior and junior students of agricultural and natural resources university college, university of Tehran (N=715). The sample size was calculated by Cochran formula (n=190) accessed through proportional stratified random sampling method. Data were collected by a questionnaire including demographic characteristics and two main variables i.e. employability and social capital. In order to investigate the validity, reliability, fitness of latent variables and test of conceptual model, structural equation modeling (SEM) with LISREL8.80 software was used. Results of confirmatory factor analysis (CFA) confirmed the validity and reliability latent variables. Results of structural equation modeling showed that five dimensions of social capital i.e. Social values, Social trust, Social networks, Social cohesiveness, Social participation, Sharing knowledge, Social Communication had positive significant effect on the employability of surveyed students.
  Keywords: Employment, Social networks, Unemployment, Employability, Social Capital