فهرست مطالب

 • پیاپی 9 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/08
 • تعداد عناوین: 5
|
 • عاطفه عسگری*، بهنام قاسمی ، محمد رضا مرادی صفحه 2
  هدف
  دانش آموزان با عدم تعادل عضلانی، عدم انعطاف پذیری و با ستون فقرات با ساختار متفاوت، مستعد به ناهنجاری های ناحیه کمر از جمله لوردوزیس هستند. هدف از تحقیق حاضر تاثیر هشت هفته تمرین اصلاحی منتخب بر عارضه ی لوردوز کمری دختران دانش آموز 15-13 سال بوده است.
  روش
  تعداد 30 دانش آموز دختر 15-13 سال شهر بروجن که زاویه لوردوز کمری بیش از 30 درجه داشتند جهت تحقیق انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی در دو گروه تمرین اصلاحی منتخب و شاهد قرار گرفتند. گروه تجربی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه در تمرینات شرکت نمودند. میزان زاویه لوردوز قبل و بعد از مداخله تمرینی اندازه گیری شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در سطح معنا داری 05/0 انجام گردید.
  یافته ها
  در پس آزمون بین میزان قوس کمری، قدرت و استقامت عضلات شکمی و انعطاف پشت گروه تجربی و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده شد (P<0/01).
  نتیجه
  به طور کلی، مشاهده شد که طراحی یک برنامه هشت هفته ای تمرین اصلاحی منتخب می تواند اثرات مثبتی در کاهش میزان زاویه لوردوز کمری، افزایش قدرت و استقامت عضلات شکم و انعطاف پشت آزمودنی ها داشته باشد.
  کلیدواژگان: انعطاف پشت، تمرینات اصلاحی منتخب، دانش آموزان، قدرت و استقامت شکم، لوردوز کمری
 • نیما حمزه پور*، محمدباقر فرقانی اوزوردی صفحه 23
  هدف از تحقیق حاضر، تاثیر قیمت و تبلیغ محصولات ورزشی سبز بر قصد خرید مشتریان ورزشی بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به شکل میدانی انجام شده است. جامعه آماری مشتریان فروشگاه های ورزشی تهران بودند و بر اساس روش مونرو تعداد 357 نفر به صورت تصادفی خوشه-ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات، از پرسش نامه حبیبی ساروی (1395) استفاده شد (928/0=α). به منظور تحلیل داده ها استنباطی برای نرمال بودن داده های تحقیق از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف و برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر با نرم افزار ایموس و نرم افزار آماری اس پی اس اس 22 در سطح معنی داری 05/0≥P استفاده شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که عواملی از قبیل محصولات ورزشی سبز، تبلیغ سبز، قیمت سبز، بر قصد خرید مشتریان ورزشی تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: محصولات سبز، قیمت، تبلیغ، قصد خرید، مشتریان ورزشی
 • محمود اسماعیلی ، روح الله حق شناس صفحه 43
  با افزایش سن قدرت عضلانی کاهش می یابد. بنابراین راهکارهایی که موجب افزایش قدرت شود، مهم و ارزشمند تلقی می‏شوند. در نتیجه هدف از این پژوهش بررسی هشت هفته مکمل دهی ال-آرژنین بر 1RM مردان سالمند طرح ریزی شد. 16 مرد سالمند با میانگین سنی 24/4 ± 18/64 سال، به صورت تصادفی در 2 گروه 8 نفری (گروه مکمل و گروه کنترل) تقسیم شدند. گروه مکمل روزانه 1000 میلی گرم ال_آرژنین مصرف کردند. گروه کنترل نیز بدون مصرف مکمل، به زندگی عادی قبلی خود ادامه دادند. اندازه‏گیری متغیرها در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون، در شرایط یکسان از هر دو گروه گرفته شد. مشخص شد که میزان 1RM در گروه مکمل در پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معنی داری داشته است (P=0/007). اما در گروه کنترل تغییرات معنی داری نشد (P=0/450). یافته های این پژوهش مصرف مکمل ال_آرژنین را موجب افزایش قدرت سالمندان می داند.
  کلیدواژگان: سالمند، ال-آرژنین، حداکثر قدرت
 • احسان شریفی قروه صفحه 68
  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین استراتژی هزینه محور و مزیت رقابتی در باشگاه های ورزشی خصوصی استان کرمانشاه می باشد. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است و جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه مدیران باشگاه های بدن سازی استان کرمانشاه می باشد (N=842). نمونه ی آماری با استفاده از جدول مورگان 201 نغر برآورد شد. در این پژوهش از پرسشنامه مزیت رقابتی استفاده شد و پایایی آن بوسیله آزمون آلفای کرونباخ 87/0 بدست آمد. همچنین پرسشنامه راهبردهای بازاریابی هزینه محور برگرفته از پرسشنامه شافعی و همکاران (1393) می باشد که این پرسشنامه با اندکی تغییرات در اختیار جامعه آماری قرار گرفت. طیف سوالات به صورت زوجی (1بلی، 0 خیر) بود. در قسمت آزمونهای توصیفی ازمیانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی به دلیل اینکه یکی از متغیرهای ما دوحالتی بود (بله یا خیر) و متغیر دیگر 5 گزینه ای لیکرتی بود در نتیجه از آزمون خی دو و ضریب همبستگی اتا استفاده شد. و همچنین از نرم افزارSPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که بین استراتژی هزینه محور و مزیت رقابتی در باشگاه های بدن سازی استان کرمانشاه ارتباط معنی دار آماری وجود دارد. این یافته ها می تواند به جامعه آماری پژوهش که همان مسئولین باشگاه ها هستند کمک کند تا با استفاده ازاین ابزار ها به رونق مجموعه خود بپردازند و افراد متقاضی استفاده از مجموعه ورزشی را افزایش دهند.
  کلیدواژگان: استراتژی بازاریابی، استراتژی هزینه محور، باشگاه های بدن سازی استان کرمانشاه
 • اکرم موسویان ، * اعظم موسویان صفحه 79
  سندرم پیش از قاعدگی شامل تغییرات فیزیکی، روانی و رفتاری است که طی فاز لوتئال قبل از قاعدگی رخ می دهد وسبب درماندگی وایجاد اختلال در زندگی فرد وروابط اجتماعی فرد با دیگران می شود. با توجه به عدم شناخت کافی از این سندرم ودرمان های آن بر آن شدیم پژوهشی تحت عنوان تاثیر 8 هفته تمرین هوازی برکنترل علائم روانی سندرم پیش از قائدگی زنان بزرگسال را انجام دهیم.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی و نیمه تجربی وبا استفاده از نمونه های انسانی انجام شده و به منظور انجام آن، 45زن بزرگسال بین 25-45سال و مبتلا به سندرم پیش از قاعدگی از بین 100 آزمودنی در دسترس به طور تصادفی (فراخوانی و بررسی پرسشنامه ای) انتخاب و درسه گروه 15 نفری تجربی تقسیم شدند. گروه اول)سن28/33±22/3)، (قد21/162±21/3) و (وزن14/73±02/11) برنامه ی هشت هفته تمرین هوازی را به همراه مصرف مکمل زنجبیل انجام دادند. گروه دوم (سن14/33±51/5) ، (قد14/165±82/3) و (وزن71/72±54/10) فقط برنامه هشت هفته تمرین هوازی را پیگیری کردند. گروه سوم (سن55/35) ، (قد42/161±12/5) و (وزن35/71±55/10) طی هشت هفته زنجبیل نمودند. تمرین هوازی شامل 3جلسه فعالیت هوازی تداومی در هفته باشدت تمرین 65 درصد حداکثر ضربان قلب شروع و هردوهفته 5 درصد به آن افزوده می شد. به گونه ای که شدت فعالیت دردوهفته انتهایی به 80 درصد حداکثر ضربان قلب رسید. برنامه تغذیه نیز در دو ماه، هرماه به مدت ده روز، روزانه دو کپسول زینتوما حاوی 250 گرم پودر ریشه زنجبیل ساخت شرکت گل دارو توسط آزمودنی ها مصرف گردید. سپس فرم رضایت نامه شرکت در پژوهش وسه عدد فرم سنجش روزانه علائم سندرم پیش قاعدگی (برگرفته ازپرسشنامهD SM - IV) جهت تکمیل بین آزمودنی ها توزیع شد. جهت مقایسه ی درون گروهی از آزمون تی وابسته و در صورت معنی دار بودن ازآزمون تعقیبی توکی و برای مقایسه ی بین گروهی از آزمون مانوا استفاده گردید. در این پژوهش نمرات پس آزمون نسبت به پیش آزمون هر سه گروه دارای تغییرات معنی دار است. جهت مقایسه گروه ها آزمون تحلیل عاملی مانوا (تحلیل واریانس چند متغیره) انجام گرفت. همچنین میانگین تغییرات پیش آزمون و پس آزمون گروه ها برتری گروه ترکیبی را نسبت به دوگروه دیگر نشان می دهد. لذا می توان نتیجه گرفت هشت هفته تمرین هوازی به همراه مکمل گیری زنجبیل بر بهبود علائم روانی سندرم پیش ازقاعدگی زنان بزرگسال تاثیر بسزایی دارد.
  کلیدواژگان: زنجبیل، سندرم پیش ازقاعدگی، تمرین هوازی، علائم روانی
|
 • Atefe Asgari , Behnam Ghasemi , Mohamad Reza Moradi Page 2
  Introduction
  The student who lacking of muscle balance, flexibility and with different structures spinal cord are prone to abnormality of lumbar area such as lordosis. The aim of this study was The effect of eight-weeks selected corrective exercises training on lumbar lordosis girl students13-15 year old.  
  Materials and Methods
  Thirty students aged 13-15 year old from Broujen that had more than 30 degree lumbar lordosis angle curve were selected to investigation. Then they were randomly divided into two groups: the selected corrective exercises and control group. The experimental group attended in exercise session three times a week for 8-weeks. Each session last 60 minutes. Data were analyzed by analysis of covariance ( Level of significances were 0.05).
  Results
  In the post test was observed significant difference between lumbar lordosis, abdominal strength and resistance and back flexibility of control and experimental groups (P<0.01). 
  Conclusion
  Generally it can be concluded that designing the selected corrective exercises training protocol has positive effects on the rate of lumbar lordosis, abdominal strength and resistance and back flexibility of persons sick.
  Keywords: Selected Corrective Exercises, students, lumbar lordosis, back flexibility, abdominal strength, resistance
 • Page 23
  The purpose of this study was to Impact of price and promote green sports products on Sports customers' purchase intention. The research method was descriptive-correlational; Survey research & procedure was done by field. The population of the study is Sports store customers in Tehran, and based on Monro metod, 357 individuals were selected Randomized cluster as the sample. For data collection was used Habibi Saravi (2016) questionnaire. Validity of the questionnaire was approved by 10 professors and its reliability was calculated α=0.928. According to comprehensive analysis Kolmogorov-Smirnov test for normality of research data and to test research hypotheses testing, including confirmatory factor analysis, path analysis, Structural Equation Modeling with AMOS & SPSS22 software at the significant level α≤0.05. Research findings indicate that factors such as green Sporting products, green promotion, green price, impact on customer purchase intention Sports.
  Keywords: Green Products, Price, Promotion, Sports customers, purchase intention