فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 5 (پیاپی 100، آذر و دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • ابراهیم نامنی ، حسن عبدالله زاده، حمیده پیرانی، محمود جاجرمی صفحات 600-607
  زمینه و هدف
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) به شیوه گروهی بر سرکوبی افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور انجام گرفت.
  روش کار
  این پژوهش، به صورت نیمه آزمایشی با پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل نابرابر اجرا شد. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل همه زنان نابارور مراجعه کننده به متخصصین زنان و زایمان شهر نیشابور در بهار 96 می باشد. 24 زن نابارور به روش نمونه گیری در دسترس و داوطلبانه انتخاب شدند و به دو گروه آزمایش (12 نفر) و کنترل (12 نفر) به صورت تصادفی گمارش شدند. از هر دو گروه پیش آزمون گرفته شد. اعضای گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان گروهی مبتنی بر رویکرد پذیرش و تعهد قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه های سرکوبی افکار وگنر و زاناکس (1994) » و سبک اسناد اسلامی شهربابکی (1369) مورد جمع آوری قرار گرفت. داده های پژوهش به روش تحلیل کواریانس چندمتغیره و تک متغیره توسط نرم افزار SPSS 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری با سطح معناداری (0/001< p) نشان داد که تفاوت معناداری بین دو گروه در مرحله پس آزمون وجود دارد که نشان دهنده اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سرکوبی افکار و درماندگی آموخته شده (سبک اسناد) زنان نابارور می باشد.
  نتیجه گیری
  از این مطالعه می توان نتیجه گرفت که درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد می تواند از درمان های مناسب جهت کاهش افکار منفی و درماندگی آموخته شده در زنان نابارور باشد.
  کلیدواژگان: درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد، سرکوبی افکار منفی، درماندگی آموخته شده
 • خدیجه اعراب شیبانی orcid صفحات 609-617
  هدف
  قراردادهای روانی را باورها و عقایدی در ارتباط با تعهد بین کارمند و کارفرما تعریف می کنند که تنظیم کننده روابط بین کارمند و کارفرما هستند. هدف اصلی تحقیق، بررسی نقش پیش بینی کنندگی قرارداد روانی در میزان تعهد سازمانی پرستاران بیمارستان ها است.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه قرارداد روانی هیوآی و همکاران (2004) و تعهد سازمانی آلن و می یر (1991) از نمونه ا ی به تعداد 400 نفر از جمعیت پرستاران به روش نمونه گیری تصادفی ساده جمع آوری گردید. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-18 و آزمون تحلیل رگرسیون انجام شد
  یافته ها
  تحلیل داده ها نشان داد که از روی متغیر قرارداد روانی به میزان 9/36 درصد می توان متغیر تعهد سازمانی کارکنان را پیش بینی کرد. همچنین مقدار ضریب تعیین (136/0) نشان می دهد که 6/13 درصد از پراکندگی مشاهده شده تعهد سازمانی، توسط متغیر قرارداد روانی تبیین و توجیه می شود.
  نتیجه گیری
  استفاده از قراردادهای روانی جهت بررسی روابط بین کارمند و کارفرما نشان می دهند که چنین روابط تعاملی به شدت بر مکانیزم های درون فردی، اجتماعی و روان شناختی وابسته است.
  کلیدواژگان: پرستار، تعهد سازمانی، قرارداد روانی
 • الهام ناوی پور orcid ، حبیباللهاسماعیلی، مجید غیور مبرهن صفحات 619-628
  مقدمه
  عدم کنترل به موقع دیابت منجر به عوارض جبران ناپذیری در سایر اندام های بدن از جمله قلب، کلیه و چشم میگردد. هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده ابتلا به پیش دیابت با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک می باشد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی- تحلیلی بوده و داده ها مربوط به آن از مطالعه ی مشهد می باشد. جمعیت مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای- خوشه ایانتخاب شدند. نمونه ها شامل 8810 فرد بین 64-35 سال بودند. متغیرهای مستقل شامل: اطلاعات دموگرافیک، شاخص تن سنجی، فشارخون، اضطراب، افسردگی، سطح فعالیت فیزیکی، الگوهای غذایی سالم و ناسالم، فاکتورهای التهابی، بیوشیمی و لیپیدی بودند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS22 استفاده گردید و سطح معنی داری 05/0 در نظر گرفته شد. مدل رگرسیون لجستیک به منظور شناسایی عوامل تعیین کننده بر داده ها برازش داده شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج شیوع پیش دیابت، 2/10% (885 نفر) بود، نتایج همچنین نشان داد بین متغیرهای سن، شاخص توده ی بدنی، دور کمر، دور ران، دور بازو، فشارخون، اضطراب، افسردگی، الگوی غذایی سالم و ناسالم، hs-CRP، اوریک اسید، کلسترول، تری گلیسرید و ابتلا به پیش دیابت از لحاظ آماری اختلاف معنی داری وجود دارد(p
  کلیدواژگان: عوامل تعیین کننده، پیش دیابت، رگرسیون لجستیک
 • امیر رشیدلمیر، سیدمحمود حجازی ، محمدحسین زاده صفحات 629-637
  زمینه و هدف
  پروتئین تراغشایی فیبرونکتین نوع 3 دامنه حاوی پروتئین 5 (FNDC5) به عنوان یک فاکتور مهم برای تمایز سلولی عضله اسکلتی شناخته شده است. باتوجه به اینکه اثرات مثبت ورزش منظم از طریق عضله اسکلتی منتقل می شود، هدف ازپژوهش حاضر بررسی اثر دو برنامه تمرین مقاومتی واستقامتی فزاینده بر بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو در رت های نر بود.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش 15سر موش صحرایی نر به طور تصادفی به سه گروه کنترل (5 سر) ، تمرین استقامتی (5 سر) و تمرین مقاومتی (5 سر) ، تقسیم شدند. گروه استقامتی تمرینات را به مدت 8 هفته روی نوارگردان وگروه مقاومتی نیز تمرینات مقاومتی را به مدت هشت هفته روی نردبان یک متری با شیب 85 درجه انجام دادند. 72 ساعت پس از پایان تمرین حیوانات بیهوش شده، بافت عضله دوقلو جدا و اندازه گیری بیان ژن FNDC5 انجام شد. ازآزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده و معنی داری درسطح 05/0 ≥P پذیرفته شد.
  یافته ها
  اختلاف معنی داری در بیان ژن FNDC5 در بین گروه ها مشاهده شد)001/0 P= و 791/31 (F=. به کارگیری آزمون تعقیبی Tukey نشان داد، بیان ژن FNDC5 عضله دوقلو درگروه تمرین استقامتی و تمرین مقاومتی نسبت به گروه کنترل به طور معنی داری (به ترتیب 001/0P
  کلیدواژگان: FNDC5، تمرین مقاومتی، تمرین استقامتی
 • احمد جنیدی ، ایوب رستگار صفحات 639-648
  زمینه و هدف
  فنل و مشتقات آن به طور وسیع در صنایع پتروشیمی، شیمائی و داروسازی استفاده می شود، فاضلاب این صنایع پایش شده است که حاوی غلظت بالای از ترکیبات فنل می باشد که ایجاد خطرات برای زندگی ابزیان و انسان می کند بنابراین فاضلاب های حاوی فنل قبل از دفع پساب بایستی تصفیه شوند.
  روش کار
  ایروژل هیبریدی با ساختار ابگریزی با استفاده از روش سل – ژل تهیه شد و به روش محیطی خشک گردید، و برای حذف فنل از آب به کار گرفته شد، تاثیر پارامترهای چون غلظت، زمان تماس و دوز جاذب بررسی شد، و مطالعات سنتیتیکی و ایزوترمی جهت ارزیابی تاثیر متغیرها به کار گرفته شد. سطح ویژه ایروژل با استفاده جذب نیتروزن در 77 درجه کلوین توصیف شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که حداکثرظرفیت جذب ایروژل در غلظتmg/l 250 ، mg/g13/493بود. سطح ویژه ایروژل سنتز شده 2/g m543 ، سایز حفرات 3. 24 ناومتری با درصد تخلخل44 و زاویه تماس 156 درجه است و سنتیتک از درجه دوم و ایزوترم جذب از مدل لانگمیر تبعیت می کند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که فرایند جذب فنل شامل هر دو پدیده لایه مرزی و انتشار درون ذره ای است. همچنین دلیل اصلی برای کارائی جذب بالا فنل، سطح آبدوستی و آبگریزی ایروژل سنتز شده می باشد
  کلیدواژگان: ایروژل، فنل، ایزوترم، هیبریدی
 • فرنوش انوشا ، باقر سید علیپور ، علی طراوتی، منیره موحدی صفحات 649-658
  اهداف: سمیت فلزات و ترکیبات آن توسط خواص فیزیکوشیمیایی تعیین می شود. بنابراین، فلزات ممکن است برای اتصال به سایت های بیولوژیکی به رقابت بپردازند و در نتیجه باعث عملکرد نادرست ماکرومولکول های بیوشیمیایی شوند. این مطالعه با هدف بررسی سمیت نانوذره نیکل در مقایسه با کلرید نیکل بر فعالیت آنزیم های کبدی و بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت کبد در موش صحرایی نر انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی، 48 سر موش صحرایی نر بالغ به 6 گروه تجربی، یک گروه کنترل ویک گروه شم تقسیم شدند. گروه های تجربی، نانوذرات نیکل و کلرید نیکل با غلظت 5 ، 15 و 25 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت درون صفاقی دریافت کردند. پس از یک هفته تزریق، خون و نمونه بافتی جهت آنالیز جمع آوری شد. سنجش فعالیت آنزیم های کبدی و مطالعات هیستوپاتولوژی انجام شد. نتایج با استفاده از آنوا وتست تعقیبی توکی آنالیز شد.
  یافته ها
  فعالیت آنزیم های ASTوALP در دوزهای مختلف نانوذره نیکل و کلرید نیکل و فعالیت LDH در دوزهای مختلف کلرید نیکل تغییرات معنی داری در گروه های مورد مطالعه نشان داد (05/0p
  کلیدواژگان: نانوذرات نیکل، کلرید نیکل، آنزیم های کبدی، موش صحرایی، هیستوپاتولوژی
 • امیر حسین بقایی صفحات 659-668
  اهداف: اثر متقابل فلزات سنگین با برخی عناصر از قبیل آهن بر قابلیت دسترسی فلزات سنگین در خاک تاثیر دارد ، لذا این پژوهش با هدف بررسی اثر کمپوست لجن فاضلاب شهری اراک غنی شده با سرباره آهن بر کاهش قابلیت دسترسی کادمیوم در گیاه همیشه بهار مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  تیمارهای آزمایشی شامل کاربرد مقادیر 0 ، 15 و 30 تن در هکتار کمپوست لجن فاضلاب شهری اراک غنی شده با 0 و 5 درصد وزنی آهن خالص سرباره فولاد مبارکه اصفهان در یک خاک آلوده شده با مقادیر 0، 5، 10 و15 میلی گرم کادمیوم در کیلوگرم خاک بوده است. بعد از گذشت 60 روز از شروع آزمایش، ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک و غلظت کادمیوم ریشه و شاخساره گیاه همیشه بهار اندازه گیری شد و مقایسه میانگین ها با آزمون LSD در سطح احتمال 5 درصد صورت پذیرفت.
  یافته ها
  افزایش کاربرد کمپوست لجن فاضلاب شهری اراک از 0 به 15 و 30 تن در هکتار در خاک آلوده به 10 میلیگرم کادمیوم در کیلوگرم خاک به ترتیب باعث کاهش 15و 35 درصدی در مقدار کادمیوم قابل دسترس خاک شد، این در حالی است که مقدار آهن قابل دسترس خاک به ترتیب 6/5 و 4/8 برابر افزایش یافت. مشابه این نتیجه، غلظت کادمیوم ریشه و شاخساره نیز به ترتیب 24 و 18 درصد کاهش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش حاکی از آن بود که کاربرد کمپوست لجن فاضلاب شهری اراک غنی شده با %5 آهن خالص احتمالا توانسته است با تاثیر بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی خاک باعث افزایش قابلیت دسترسی آهن در خاک و گیاه و به دنبال آن کاهش قابلیت جذب کادمیوم شود.
  کلیدواژگان: کادمیوم، سرباره آهن، قابلیت دسترسی، لجن فاضلاب شهری، کمپوست
 • حسن پارساشکوه ، مرضیه ثاقب جو، صمد ناظمی ، مهدی هدایتی صفحات 669-677
  فعالیت بدنی بعنوان یک راهکار درمانی در نوروپاتی دیابتی در حال افزایش است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر تمرین استقامتی بر سطوح سوپراکساید دیسموتاز (SOD) ، کاتالاز (CAT) و درد در بخش حسی نخاع موش های صحرایی دیابتی مبتلا به نوروپاتی بود.
  نمونه تحقیق 40 سر موش صحرایی 10 هفته ای با دامنه وزنی 260-230 گرم بود. ابتدا 30 سر موش، با تزریق درون صفاقی استرپتوزوتوسین (45 میلی گرم/کیلوگرم در بافر سیترات،5/4 pH:) دیابتی شدند و پس از اطمینان از ایجاد نوروپاتی دیابتی توسط آزمون های فون فری و هات پلیت، به طور تصادفی در سه گروه تمرین تداومی، تمرین تناوبی و کنترل نوروپاتی قرار گرفتند. 10 سر موش نیز در گروه کنترل سالم قرار گرفتند. پروتکل تمرینی شامل شش هفته تمرین هوازی بود که با شدت 70-60 درصد حداکثر اکسیژن مصرفی روی نوارگردان انجام شد. 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی، از بخش حسی نخاع نمونه برداری شد. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون های آنالیز واریانس یکراهه انجام شد (
  کلیدواژگان: تمرین استقامتی تداومی، تمرین استقامتی تناوبی، نوروپاتی دیابتی، سوپراکساید دیسموتاز، کاتالاز
 • مسعود کیخا ، حسین علی راهدار ، شهرام شهرکی زاهدانی صفحات 679-686
  زمینه و هدف
  مایکوباکتریوم های غیر سلی باکتری های اسید فاستی هستند که در منابع محیطی از قبیل: آب، خاک، گرد و غبار، شیر و سبزیجات در حال فساد زندگی میکنند. براساس طبقه بندی رانیون این باکتری ها به دو دسته مایکوباکتریوم های تند رشد و سخت رشد تقسیم بندی می شوند که هر دو گروه آنها از نمونه های بالینی جدا می شوند. هدف از این مطالعه ارزیابی سه ژن خانه دار در شناسایی افتراق مایکوباکتریوم های غیر سلی بود.
  روش کار
  در این مطالعه توالی ژن های 16SrRNA، rpoBو hsp65بیست و دو مایکوباکتریوم تند رشد و سخت رشد از بانک ژنی (آدرس: www. ncbi. nlm. nih. gov) دریافت شد. سپس هر یک از این توالی ها هم ردیف شدند و به نرم افزار MEGA5 انتقال داده شدند. در نهایت درخت فیلوژنتیک براساس هر یک از ژن های 16SrRNA، rpoBو hsp65با استفاده از روش Neighbor-joiningو مدل Kimura 2-Parameterرسم شد.
  یافته ها و بحث: تجزیه و تحلیل روابط فیلژنتیک بر اساس توالی ژن های 16SrRNA، rpoBو hsp65نشان داد که به جز ژن rpoBمابقی ژن ها نتوانستند برخی گونه های مایکوباکتریومی را تشخیص و تفریق دهند. همچنین دریافتیم که ژن rpoBبهترین گزینه برای شناسایی مایکوباکتریوم های سریع الرشد و کند رشد می باشد. با توجه به مشاهدات این مطالعه به نظر می رسد که به منظور شناسایی اختصاصی و صحیح مایکوباکتریوم های غیر سلی می بایست ژن های rpoB و hsp65 به طور همزمان مطالعه شود.
  کلیدواژگان: مایکوباکتریوم های غیر سلی، rpoB، 16SrRNA
 • حمیدرضا باغانی ، مهران اکرامی طرقی، فائزه حقیقی ، یاسر تبرایی صفحات 687-693
  اهداف: عفونت دستگاه ادراری یکی از شایع ترین بیماری های عفونی است و مقاومت روز افزون باکتری ها به عوامل ضدمیکروبی مشکل عمده در درمان عفونت های ادراری در سراسر جهان می باشد. هدف از انجام این مطالعه بررسی عوامل باکتریال عفونت دستگاه ادراری و تعیین میزان حساسیت آنها به آنتی بیوتیک ها در بیماران بستری و سرپایی مراجعه کننده به بیمارستان واسعی سبزوار می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 256 بیمار بستری و سرپایی با سن بیشتر از 18سال در بیمارستان واسعی شهر سبزوار در سال 1395 انجام گرفت. شناسایی ایزوله های باکتریایی با استفاده از تست های بیوشیمیایی و آزمون حساسیت میکروبی به روش دیسک دیفیوژن انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تی تست، کای دو و فیشر با درصد خطای 5 درصد تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 256 نمونه بررسی شده 7/59% زن و 3/40% مرد بودند. شایع ترین عوامل ایجاد کننده عفونت ادراری به ترتیب شامل اشریشیاکلی (8/50%) ، کلبسیلا (6/17%) ، استافیلوکوک کوآگولاز منفی (62/15 درصد) ، انتروباکتر (8/7 درصد) بودند. اشرشیاکلی به عنوان شایع ترین پاتوژن دستگاه ادراری بیشترین مقاومت را نسبت به آمپی سیلین و کمترین مقاومت را نسبت به ایمی پنم نشان داد. در مجموع بدون در نظر گرفتن نوع میکروب، بیشترین مقاومت نسبت به آموکسی سیلین و کمترین مقاومت نسبت به ایمی پنم بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به فراوانی عفونت های ادراری و به منظور پیشگیری از عوارض وخیم آن، بررسی الگوی مقاومت منطقه ای و درمان به موقع می تواند کنترل گسترش میکروب های مقاوم به دارو را تسهیل نماید.
  کلیدواژگان: عفونت ادراری، آنتی بیوتیک، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • سیده معصومه علوی ، پروین رفیعی نیا ، شاهرخ مکوند حسینی صفحات 695-705
  مقدمه
  تحقیقات پیشین نشان داده اند که اختلال اضطراب اجتماعی با مشکلات زیادی در حیطه های مختلف زندگی همراه است، با توجه به این موضوع و اهمیت شناخت عوامل تاثیر گذار بر اضطراب اجتماعی، این پژوهش با هدف مقایسه نیمرخ دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های مغزی رفتاری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و افراد بهنجار صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود. حجم نمونه آماری شامل 43 زن (23 نفر اختلال اضطراب اجتماعی و 20 نفر بهنجار) می باشد که مهر تا اسفند 1396 به مراکز مشاوره شهرستان نیشابور مراجعه کرده بودند و با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل مصاحبه بالینی ساختار یافته، پرسشنامه هراس اجتماعی کانور، مقیاس دشواری در تنظیم هیجانی و مقیاس های بازداری رفتاری/ فعال سازی رفتاری بود. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش تحلیل واریانس چند متغیری (MANOVA) استفاده شد.
  نتایج
  تحلیل یافته ها نشان داد بین زنان دارای اختلال اضطراب اجتماعی در مقایسه با گروه عادی در سطوح دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های بازداری رفتاری/ فعالسازی رفتاری تفاوت معناداری وجود دارد. براساس یافته ها این تفاوت به نفع گروه بهنجار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش حاکی از اهمیت و ارتباط دشواری در تنظیم هیجانی و سیستم های بازداری رفتاری/ فعال سازی رفتاری در اضطراب اجتماعی است. از نتایج به دست آمده می توان در برنامه های پیشگیری و درمانی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: دشواری در تنظیم هیجانی، سیستم های مغزی رفتاری، اختلال اضطراب اجتماعی
 • ناهید بیژه ، فهیمه سادات جمالی، فاطمه نجاتی، محبوبه لطفعلی زاده صفحات 706-714
  زمینه و هدف
  چاقی در بیماران، کاهش عملکرد کلیه را به دنبال دارد و در افراد سالم، منجر به آسیب های کلیوی می گردد. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی در آب با و بدون مصرف چای سبز بر عملکرد کلیوی زنان یائسه غیرفعال می باشد.
  مواد و روش ها
  از بین 60 داوطلب، 29زن یائسه غیر فعال که دارای شاخص توده بدنی بالاتر از 25 کیلوگرم بر متر مربع بودند، به طور تصادفی به سه گروه تمرین، مکمل و تمرین+مکمل تقسیم شدند. برنامه تمرین هوازی به مدت 8 هفته، هر هفته 3 جلسه و هرجلسه 45 دقیقه با شدت 75-65% ضربان قلب بیشینه اجرا شد. گروه مکمل، روزانه 6 گرم پودر خشک چای سبز را در 600 میلی لیتر آب تقریبا جوش (80درجه سانتی گراد) ، یک ساعت قبل از وعده های غذایی به مدت 8 هفته مصرف کردند. گروه ترکیبی به طور هم زمان به تمرین و مصرف چای سبز پرداختند.
  یافته ها
  در گروه چای سبز، کراتینین سرم (048/0=p) کاهش معنی دار یافت؛ در حالی که هیچ یک از متغیر ها در گروه های تمرین (اسیداوریک(432/0=p) ، اوره (681/0=p) و کراتینین (1=p) ) و تمرین+مکمل (اسیداوریک (597/0=p) ، اوره (270/0=p) و کراتینین (235/0=p) تغییر معنی داری نداشت. تغییرات بین گروهی نیز در هیچ یک از متغیر ها معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  تمرینات هوازی در آب به مدت هشت هفته به تنهایی و همراه با مصرف چای سبز تاثیری در بهبود عملکرد کلیوی افراد چاق و داری اضافه وزن نداشت، در حالی که مصرف چای سبز به تنهایی باعث کاهش سطوح کراتینین و بهبود عملکرد کلیوی گردید.
  کلیدواژگان: تمرین هوازی، چای سبز، کراتینین، اسید اوریک، اوره
 • سید جواد حسینی ، محبوبه فیروز ، سید رضا مظلوم صفحات 716-722
  مقدمه
  یکی از بهترین معیارها جهت ارزیابی کنترل مناسب قندخون، اندازه گیری سطح هموگلوبین گلیکوزیله می باشد. جهت دست یابی به سطح مناسب از HbA1c راهکارهای غیردارویی همچون ارتقای خودکارآمدی توصیه می شود. در نتایج مطالعات قبلی تناقض در ارتباط بین خودکارآمدی با سطح HbA1c وجود دارد،لذا این مطالعه با هدف تعیین ارتباط خودکارآمدی با سطح HbA1c در نوجوانان مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهدانجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی بر روی 70 نوجوان 12 تا 18 ساله مبتلا به دیابت نوع یک مراجعه کننده به مرکز دیابت پارسیان مشهد به صورت در دسترس در سال 1394 انجام گردید. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک و خودکارآمدی مدیریت دیابت وابسته به انسولین و نمونه خون جهت اندازه گیری سطح HbA1c انجام شد. داده ها در نرم افزار آماری 11. 5 SPSS با آزمون های آماری توصیف و تحلیل مورد آنالیز قرارگرفت.
  یافته ها
  نتیجه آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین خودکارآمدی با HbA1c رابطه معکوس و معنادار وجود دارد(r= -0. 60،p
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، هموگلوبین گلیکوزیله، دیابت نوع یک، HbA1c، نوجوانان
 • زهرا استاجی ، مجتبی راد ، محمدحسن رخشانی ، مهدی میری صفحات 723-729
  زمینه و هدف
  حفظ فشار مناسب کاف لوله تراشه در طول مدت بستری بیمار در بخش مراقبت‎های ویژه حائز اهمیت است. از عوامل تاثیر گذار بر فشار کاف لوله تراشه بیماران اقدامات مختلف پرستاری می‎باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر تغییر وضعیت بدن بر فشار کاف لوله تراشه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
  مواد و روش‎ها: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی است. جامعه‎ی پژوهش در این مطالعه بیماران بستری در بخش مراقبت‎های ویژه بود که دارای لوله تراشه دهانی و متصل به دستگاه تهویه مکانیکی بودند. در پژوهش حاضر 29 بیمار به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از چک لیست اطلاعات دموگرافیک و چک لیست ثبت اطلاعات مربوط به فشار کاف لوله تراشه بیماران و معیار بررسی آژیتاسیون-سداسیون ریچموند استفاده گردید. تغییرات فشار کاف لوله تراشه، پس از تغییروضعیت‎ بدن به سمت چپ و راست در زاویه‎های تخت 30 درجه و 45 درجه بلافاصله، اندازه‎گیری و ثبت می‎گردید. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 19 و SAS و آزمون‎های آماری توصیفی، آزمون پیرسون ،آزمون تی مستقل ،آنالیز واریانس و با سطح معناداری 0. 05 تجزیه و تحلیل شد. یافته‎ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین عوامل دموگرافیک (سن، جنس، علت بستری) با تغییرات فشار کاف لوله تراشه رابطه معنادار آماری مشاهده نشد. اگرچه یافته‎های این پژوهش حاکی از وجود رابطه‎ی معنادار آماری بین فشار کاف لوله تراشه در زاویه‎ی 30 درجه با فشار کاف در تغییر وضعیت‎های بدن به چپ (p=0. 004) و راست (p=0. 00) و همچنین تغییر زاویه‎ی تخت به 45 درجه و راست (p=0. 012) در این زاویه، بود. نتیجه‎گیری: فشار کاف لوله تراشه با عوض کردن وضعیت بیمار، تغییر میکرد. اندازه‎گیری فشار کاف و تنظیم فشار آن در محدوده درمانی توصیه می‎شود.
  کلیدواژگان: فشار کاف لوله تراشه، بخش مراقبتهای ویژه، تغییر وضعیت بدن
 • سجاد بشرپور ، نسا کاظمی ، محمدنبی صالحی صفحات 731-739
  اهداف: سرطان پستان به عنوان تاثیر گذارترین سرطان از نظر عاطفی و روانی در بین زنان است که موجب بروز مشکلات هیجانی و عاطفی عمیقی در بیمار می شود، باتوجه به اینکه اضطراب مرگ یکی از متغیر های مهم روان شناختی در بیماران مبتلا به سرطان است و سطح خود متمایزسازی با توانایی فرد برای کاهش اضطراب رابطه دارد. لذا هدف از این مطالعه بررسی اثربخشی روان درمانی گروهی مثبت نگر بر خودمتمایزسازی و اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان شهر بیجار بود.
  مواد و روش ها
  روش پژوهش حاضر آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. با روش نمونه گیری در دسترس از بین کلیه زنان مبتلا به سرطان پستان که اسامی آن ها در مرکز شبکه بهداشت شهرستان بیجار تا سال 1396 ثبت گردیده بود، 30 نفر براساس معیارهای داشتن سابقه سرطان پستان و تشخیص توسط متخصص، داشتن سواد خواندن و نوشتن، متاهل بودن، انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه استاندارد خود متمایزسازی (DSI-R) ، مقیاس اضطراب مرگ (DAS) و پکیج روان-درمانی گروهی مثبت نگر بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-21 و با شاخص های توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد بین پس آزمون دو گروه در میزان خودمتمایزسازی (000/0>p, 58/38=F) و اضطراب مرگ (000/0>p, 83/31=F) تفاوت معنی داری به لحاظ آماری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  همانطور که نتایج نشان می دهد روان درمانی گروهی مثبت نگر باعث افزایش خود متمایزسازی و کاهش اضطراب مرگ در زنان مبتلا به سرطان پستان می شود.
  کلیدواژگان: روان درمانی گروهی مثبت نگر، خود متمایزسازی، اضطراب مرگ، سرطان پستان
|
 • Ebrahim Namani, Hasan Abdollahzadeh, Hamideh Pirani, mahmoud jajarmi Pages 600-607
  Background & Objectives
  This study aimed to determine the effectiveness of group therapy based on Acceptance and Commitment (ACT) on Suppression of negative thoughts and learned helplessness were infertile women.
  Materials and Methods
  This study is quasi-experimental with pretest-posttest control group was unequal. The statistical population included all of Infertile women at Neyshabur city who have been referred to gynecologists in Spring 2017. 24 infertile women who were selected by available sampling method and voluntary that were randomly assigned to experimental groups(n = 12) and control(n = 12). Both groups were tested before. the experimental group for 8 sessions of 90-minute group therapy were based on acceptance and commitment. data through questionnaires Suppression of thoughts " Wegner and Zanakos"(1994) and Documentary style "Islami Shahr Babaki"(1991) was gathering. research data to way multivariate analysis of variance and were analyzed by SPSS 21 software.
  Results
  The results of multivariate analysis of covariance with significance level (p > 0/001) on the hypothesis that there is a significant difference between the two groups at post-test, that represents, the effectiveness of acceptance and commitment therapy based on suppression of thoughts and learned helplessness )documentary style( in infertile women.
  Conclusion
  The conclusion of the study is that based group therapy, acceptance and commitment appropriate treatment is to reduce negative thoughts and learned helplessness in infertile women.
  Keywords: group therapy based on Acceptance, Commitment (ACT), suppression of negative thoughts, learned helplessness
 • Khadije Aerab Sheybani Pages 609-617
  Objective
  The Psychological contracts are defined as those beliefs and opinions regarding commitment among employees and employers being able to regulate the relationship among them. The main objective of the present study is to investigate the predictive role of psychological contract in nurse s' organizational commitment in hospitals.
  Materials and method
  This research is descriptive from type of correlation, Data of the study were collected using psychological contract Hui &al(2004)and organizational commitment alle, & myier(1991) questionnaire, while a sample of 400 nurses was selected using random sampling method. Data analysis was performed using SPSS-18 software as well as regression analysis.
  Findings: The Data analysis indicated that employee s' psychological commitment can be predicted up to 36.9 percent through psychological contract variable. More over, determination coefficient indicated that 13.6 percent of dispersion observed in organizational commitment can be explained by psychological contract variable.
  Conclusion
  Using of psychological contract to search of relationship between employment and employer show that these relationships depended to personal,social and psychocognitional mechanism.
  Keywords: nurse, organizational commitment, psychological contract
 • elham navipour, habibollah esmaily, majid ghayourmobarhan Pages 619-628
  Introduction
  The lack of timely control of diabetes leads to irreparable complications in other organs of the body, including the heart, kidney and eye. The aim of this study was to, Identify determinative Factors the Occurrence of Pre-Diabetes Using Logistic Regression Model in Mashhad by using logistic regression model.
  Material and
  Methods
  This is an analytical- cross sectional study. The data are related to MASHAD study. The population was selected by using stratified-cluster sampling. The samples included 8810 individuals aged 35-64 years. Independent variables included: demographic information, anthropometric index, blood pressure, anxiety, depression, physical activity level, healthy and unhealthy diet patterns, inflammatory, biochemical and lipid factors. SPSS-22 software was used to analyze the data and a significant level of 0.05 was considered. The Logistic regression model was fitted to identify the determinant factors on the data.
  Results The prevalence of pre-diabetes was, 10.2% (885 cases). The results showed statistically significant association between age, anthropometric index, blood pressure, anxiety, depression, pattern Healthy and unhealthy diet, hs-CRP, uric acid, cholesterol, triglyceride and pre-diabetes (p
  Keywords: determinative factors, Pre-diabetes, Logistic regression
 • Mohammad Hoseinzadeh, Amir Rashidlamir, Seyed Mahmud Hejazi Pages 629-637
  Background and
  purpose
  Fibronectin transmembrane type III domain-containing protein 5 (FNDC5) is a characteristic factor in distinguishing skeletal muscle cells. Since the productive effects of regular exercise are conveyed through the skeletal muscle, this study aims to compare the effects of progressive endurance and resistance training on FNDC5 gene expression in male rats’ gastrocnemius muscles.
  Materials and Methods
  15 male rats were randomly assigned to three equal groups of: control, endurance training and resistance training. The endurance group performed 8 weeks of training on the treadmill. The resistance group did their exercises for eight weeks on a three-session-per-week basis on a one-meter-high ladder with 85○ slope. All subjects were anesthetized 72 hours after the experiment finished and the gastrocnemius removed. The level of FNDC5 expression was measured through real-time PCR method and one-way ANOVA applied to analyze the data. Level of significance was set to P≥0.05.
  Results
  One-way ANOVA showed a significant difference in FNDC5 expression among the groups (P=0.001, F=31.791). A subsequent Tukey test application showed FNDC5 gene expression of the gastrocnemius muscle was significantly higher in the resistance and endurance training groups than in the control group (P
  Keywords: FNDC5, Endurance Training, Resistance Training
 • ahmad jonodi, Ayoob Rastegar Pages 639-648
  Back ground: Phenol and its derivatives are widely used as raw material in many petrochemical, chemical and pharmaceutical industries. Wastewaters from the industries mentioned above contain Phenolic compounds which are highly hazardous to aquatic life. Therefore, phenolic wastewaters must be specially treated before disposing off the effluents
  Materials and methods
  Hybrid aerogel with structure of hydrophobicity was prepared through sol–gel synthesis followed by drying at ambient. The aerogel was used for phenol adsorption from water and the effects of phenol concentration, also contact time were studied. Batch kinetic and isotherm studies were carried out to evaluate the effects of contact time and phenol concentration The Aerogel surface was characterized by nitrogen adsorption at 77 K.
  Results
  The result showed that the maximum adsorption was in the concentration 250 mg L− 1 493/13 mg g− 1. The specific surface area of the synthesized aerogel is 543.4 g m-2, the pore size is 3.24 nm with a porosity of 44 and a contact angle of 156 degrees, The Langmuir model and the pseudo-second-order fited the experimental data
  Conclusion
  the results showed that the phenol adsorption process involved both boundary layer diffusion and inter particle diffusion that hydrophilic and hydrophobic surface of the aerogel is synthesized
  main reason for its higher adsorption efficiency phenol.
  Keywords: phenol, aerogel, hybrid, isotherm
 • Farnosh Anoosha, Bagher Seyedalipour, Ali Taravati, Monireh Movahedi Pages 649-658
  Background & Objectives
  The toxicity of metals and their compounds is determined by their physicochemical properties. Thus, metals may compete for the biological binding sites and lead to incorrect function of biochemical macromolecules. The aim of this study was to investigate Ni NPs toxicity in compared to Nickel chloride on liver enzyme activity and the histopathological changes of liver tissue in male wistar rats.
  Materials and Methods
  In this experimental study, 48 male rates were divided into six experimental groups and one control group and one sham group (n=6). Experimental groups received Ni NPs and nickel chloride with concentration of 5, 15 and 25 mg/ kg by intraperitoneal injection. At the end of 7th day, blood and liver specimen was collected for analysis. Assay of the activity of liver enzyme and histopathological study were performed. Data were analyzed using ANOVA and Tukey test.
  Results
  Enzyme activities of AST and ALP in different doses of Ni NPs and nickel chloride and LDH activity in different doses of nickel chloride showed significant changes in the studied groups (p > 0.05). Histopathological study of liver were revealed dose dependent changes in rats treated with nickel chloride and nanoparticles compared to the control group. Some of the changes including necrosis, congestion, apoptosis and steatohepatitis was observed after exposure to different doses.
  Conclusion
  Increasing of concentration liver enzymes and histopathological changes confirms the toxicity of Ni NPs and nickel chloride
  Keywords: Nickel nanoparticles, Nickel chloride, liver enzymes, Rat, Histopathological
 • Amirhossein Baghaie Pages 659-668
  Background
  Interaction effect of heavy metal and some metals such as Fe can affect soil heavy metal availability. Thus, this research was conducted to investigate the effect of Arak municipal sewage sludge compost with iron slag on decreasing cadmium uptake by pot marigold.
  Materials and methods
  : Treatments were consist of applying enriched Arak municipal sewage sludge compost (0, 15 and 30 t ha-1) with 0 and 5% pure Fe from iron slag of Mobarakeh Steel Complex in a polluted soil (0, 5, 10 and 15 mg Cd kg-1 soil). After 60 days, soil physic-chemical properties and root and shoot Cd concentration of pot marigold was measured and the least significant difference (LSD) statistical analysis was used to determine the differences between the means (p=0.05).
  Results
  Increasing the loading rate of Arak municipal sewage sludge compost from 0 to 15 and 30 t ha-1 in a Cd polluted soil (10 mg Cd soil-1) caused a decreasing in Cd availability by 15 and 35 percent, respectively, while the Fe availability increased by 5.6 and 8.4 times, respectively. Similar to this result, root and shoot Cd concentration was decreased by 24 and 18%, respectively.
  Conclusion
  The result of this study showed that applying sewage sludge compost enriched with 5% Fe pure can probably affect soil physico-chemical properties that increasing soil and plant Fe availability and thereby, decreasing Cd availability.
  Keywords: Cadmium, Iron slag, Availability, Municipal sewage sludge, Compost
 • hasan parsa shkooh, Marziyeh Saghebjoo, Samad Nazemi, Mehdi Hedayati Pages 669-677
  The physical activity as a therapeutic tool is rapidly growing in the diabetic neuropathy. The aim of this study was to evaluate the effect of six weeks endurance training on the; superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), and pain in sensoty roots of spinal cord of rats with diabetic neuropathy. fourty rats (10 w; 230- 260 g) were study sample. Thirty rats, received interperitoneal injection of Sterptozotocin (STZ) solution (45 mg/kg, pH=4.5). Rats ranodmly assigned to three groups: diabetic continous training, diabetic interval training, diabetic control. ten rats were assigned in healthy control group. Training protocol was a six weeks aerobic training with 60- 70% VO2max treadmill run. 48 h after the last training session, the sensory part of spinal cord sampled. Data Analysed with Oneway Analysis of variance test (P
  Keywords: Continous Endurance Exercise, Interval Endurance Exercise, Diabetic Neuropathy, Superoxide Dismutase, Catalase
 • masoud keikha, hossein ali rahdar, Shahram Shahraki, Zahedani Pages 679-686
  Background and Aim
  Non-tuberculosis mycobacteria is acid-fast bacteria that lives in environmental sources such as: water, soil, dust, milk and decaying vegetables. Based on Runyon’s classification these bacteria classified in tow group of slow and rapid growing mycobacteria that both of them isolated from clinical specimens.The purpose of this study is evaluation of three housekeeping genes in identification and differentiation of non-tuberculosis mycobacteria.
  Methods
  In our study we obtained 16S rRNA, rpoB and hsp65 sequences of twenty two slow and rapid growing mycobacteria from Genebank (www.ncbi.nlm.nih.gov). Then this sequences aligned and transferred to MEGA 5.0 program. Finally phylogenetic relationships were determined by constructing 16S rRNA, rpoB and hsp65 genes tree using the neighbor-joining method with Kimura 2-Parameter model. Results and conclusion: Phylogenetic analysis based on 16S rRNA, rpoB and hsp65 gene sequences indicated that except of rpoB gene, other genes cannot identificated and separate of some species. Also we found that for identification both of rapid growth mycobacteria (RGM) and slow growth mycobacteria (SGM)rpoB gene is the best option.due to findings of this study, it seems that for appropriate and accurate identification of non-tuberculosis mycobacteria we must studied rpoB and hsp65 genes simultaneously
  Keywords: Non-tuberculosis mycobacteria, hsp65, rpoB, 16S rRNA
 • Hamidreza Baghani Aval, Mehran Ekrami Toroghi, Faezeh Haghighi, Yaser Tabarraie Pages 687-693
  Background
  Urinary tract infection is the most common infectious diseases and increasing resistance to antimicrobial agents in bacteria is a major problem around the world in treatment of urinary infections. This study was conducted to identify causative agents of urinary tract infection and to determine their susceptibility to antibiotics in hospitalized and out patients referred to the Vase’ee Hospital in Sabzevar.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was performed on 256 individuals hospitalized and out patients older than eighteen age in the Sabzevar Vase’ee hospital. Identification of bacteria was performed using biochemical tests and their susceptibility was determined by disk diffusion method. The data were analyzed using t-test, Chi-square and Fisher’s exact test with percentage error 5%.
  Results
  Of 256 patients, 59.7 % and 40.3% were female and male, respectively. The most frequently isolated pathogen were Escherichia coli (50.8%), Klebsiella (17.6%), Coagulase-Negative Staphylococci (15/62%), Enterobacter (7.8%). E. coli as most common pathogen of urinary tract infections showed the most resistance to ampicillin and the least resistance to Imipenem indicated. In total, regardless of the type of bacteria, the highest resistance was against amoxicillin and the lowest resistance was against Imipenem.
  Conclusion
  Considering the frequency of urinary tract infections and in order to prevent serious complication, a survey of regional resistance pattern and timely treatment can control development of resistant bacteria.
  Keywords: Urinary Tract Infection, Antibiotics, Antibiotic Resistance
 • SAYDEH SAYDEH MASOMEH ALAVI, parvin rafieinia, Shahrokh Makvand Hoseini Pages 695-705
  Introduction
  Previous research has shown that social anxiety disorder is associated with problems in many areas of life, considering this issue and the importance of identifying factors affecting social anxiety, the present study was aimed to Compare Behavioral Brain Systems Profile and Difficulty of Emotional Regulation in Patients with Social Anxiety Disorder and Normal People.
  Method
  The present work is a causal comparative study. We studied 43 women
  (Including 23 women with social anxiety disorder and another 20 ones with normal conditions), these participants were selected based on purposive method among the woman who came Neyshabur counseling centers from Mehr to Espand of 2017 (1396). In order to analyze the data, we applied the following measuring tools: SCID-I, Connor's social phobia inventory, difficulties in emotion regulation and behavioral inhibition system/behavioral activation system and multivariate analysis of variance (MANOVA).
  Findings: Based on the results, there are significant differences between the woman with social anxiety disorder and normal women, specifically at the levels of difficulties in emotion regulation and behavioral inhibition system/behavioral activation system (P
  Keywords: Behavioral Inhibition System , Behavioral Activation System, Difficulty of Emotional Regulation, Social Anxiety Disorder
 • Nahid Bijeh, fahime sadat jamali, fateme nejati, mahbobe lotfalizade Pages 706-714
  Background
  Obesity in patients is followed by decreased kidney function and leads to renal damage in healthy people. The aim of this study was to investigate the effect of aerobic exercise with and without green tea consumption on kidney function in sedentary postmenopausal women.
  Materials and Methods
  Out of 60 volunteers, 29 sedentary postmenopausal women with a body mass index higher than 25 kg/m2 were randomly divided into three groups, exercise, supplement and exercise+supplement. Aerobic exercise program was performed for 8 weeks, 3 sessions per week and each session for 45 minutes at 65-75 % of maximum heart rate. Supplement groups consumed 6 g of green tea powder in 600 ml of almost boiling water (80 °) daily and one hour before their meals for 8 weeks. Combined group performed exercise and consumed supplement, simultaneously.
  Results
  In supplement group, creatinine levels (p=0. 048) decreased significantly; While none of the variables in exercise group (uric acid (p=0. 432), urea (p=0. 681) and creatinine (p=1) ) and exercise+supplement group (uric acid (p=0. 597), urea (p=0. 270) and creatinine (p=0. 235) ) had no significant change. Between groups changes in any of the variables was not significant too.
  Conclusion
  Eight weeks of aerobic exercises in water alone and in combination with green tea consumption did not improve renal function in obese and overweight postmenopausal women, while green tea consumption alone decreased serum creatinine and improved renal function.
  Keywords: Aerobic exercise, Creatinine, Green tea, Urea, Uric acid
 • seyed javad hoseini, mahbobeh firooz, Seyyed Reza Mazlom Pages 716-722
  Introduction
  One of the best criteria for evaluation proper blood glucose control is measurement level of glycosylated hemoglobin (HbA1c). Non-prescriptive strategies such as self-efficacy promotion are recommended in order to achieve the appropriate level of HbA1c. In results of previous studies there is an inconsistence between self-efficacy and HbA1c level, therefore this article performed with purpse of determining the relationship between self- efficacy and HbA1c level in adolescents with type I diabetes refering to Mashhad Parsian center of diabetes.
  Methods
  This descriptive - analytical study performed on convenience 70 young people with the age range of12to18 who were diagnosed with type I diabetes referring to Parsian Diabetes Center of diabetes.Data collected through questionnaires of demographic information and insulin-dependent diabetes management self-efficacy scale (IDMSE) and taken blood samples to measurement levels of HbA1c. Data were analyzed using SPSS version 11.5 with descriptive and analytic test.
  Result
  Pearson correlation test results showed that there was an inverse and significant relationship between self-efficacy and HbA1c (r= -0.60, p
  Keywords: Self- Efficacy, Glycosylated hemoglobin, Type I diabetes, HbA1c, Adolescents
 • Zahra Estaji, Mojtaba Rad, Mohammad Hasan Rakhshani, mehdi miri Pages 723-729
  Background
  It is important to maintain proper endotracheal tube cuff pressure during hospitalization in intensive care units (ICUs). Among variables affecting endotracheal tube cuff pressure (p. cuff) in patients is various nursing practices. So, this study assessed the effect of body position changes on p. cuff in patients hospitalized at the ICU.
  Materials and methods
  In this clinical trial, mechanically ventilated patients with oral endotracheal tube hospitalized at the ICU were enrolled. The patients were selected using the purposive sampling method. A demographic data checklist and Richmond Agitation Sedation Scale were used to collect the data. p. cuff changes, after changing body position to the left and right at bed angles of 30° and 45°, were immediately measured and recorded. The data were analyzed using the SAS and SPSS 19 software packages along with descriptive statistical tests, chi-square test, independent t-test and ANOVA at the significance level of 0. 05.
  Results
  The results of this study showed no significant relationship between demographic variables and endotracheal tube cuff pressure changes. The results indicated a significant relationship between endotracheal tube cuff pressure at 30-degree bed angle and cuff pressure in the body position changes to the left (p = 0. 004) and right (p = 0. 00), as well as between 45‎° head of bed and cuff pressure in the body position changes to right (p = 0. 012).
  Conclusion
  The endotracheal tube cuff pressure was observed to change by changing the patient's position, change. Therefore, it is recommended to measure p. cuff and regulate it within the therapeutic range.
  Keywords: Endotracheal tube cuff pressure, ICU, body position changes
 • Sajjad Basharpoor, nesa kazemi, Mohammadnabi salehi Pages 731-739
  Aim
  Breast cancer is the most effective emotional and psychological cancer among women, which causes deep emotional and emotional problems in the patient, considering that death anxiety is one of the important psychological variables in cancer patients and self-differentiation level with person's ability To reduce anxiety. Therefore, the aim of this study was to evaluate the effectiveness of positive group psychotherapy on self-differentiation and death anxiety in women with breast cancer in Bijar city.
  Materials and Methods
  The method Current study was Experimental to pretest-posttest design with control group. A sample was selected from all women with breast cancer, whose names were recorded in Bijar Health Center until 2013. people 30 Based on criteria for having a history of breast cancer and diagnosis by a specialist, having read and write literacy, being married, were selected. They were randomly divided into experimental and control groups. The instrument used in this study was a standard self-differentiation questionnaire (DSI-R), Death Anxiety Scale (DAS), and a positive group psychotherapy package. The datas were analyzed by SPSS-21 software and descriptive indicators and covariance analysis test.
  Results
  The results of covariance analysis indicated that there was a significant difference between the post-test of two groups in self-differentiation (P< 0.000, F=38/58) and death anxiety (p
  Keywords: Positive group psychotherapy, self-differentiation, death anxiety, breast cancer