فهرست مطالب

 • سال یک هزار و سیصد و نود و هفتم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/16
 • تعداد عناوین: 7
|
 • زهرا قنبری *، علیرضا بهرامی، مهدی مولایی یساولی، مریم قنبری، زهرا آژیر صفحات 1-19
  ورزش و فعالیت بدنی یکی از بخش های مهم نظام تعلیم و تربیت است. هدف از پژوهش حاضر مقایسه شادکامی، عزت نفس و اضطراب دانش آموزان مدارس با و بدون طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای است. روش پژوهش از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه پژوهش شامل دانش آموزان دختر شهر اراک که در سال تحصیلی 95-1394 در مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می دادند. از بین آنها 60 نفر از دانش آموزان مدارس مجری طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای و 60 نفر از بین دانش آموزان مدارسی که مجری این طرح نبودند به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه شادکامی آکسفورد، پرسشنامه اضطراب کتل ، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت بود. داده ها بوسیله آزمون تی مستقل به کمک نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد. یافته ها نشان داد شادکامی و عزت نفس دانش آموزان مدارس مجری طرح المپیاد ورزشی در سطح اطمینان 0. 95 بالاتر از دانش آموزان مدارسی بود که مجری طرح نبودند ولی بین اضطراب دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین نتایج نشان داد دانش آموزان مدارسی که مجری طرح المپیاد ورزشی درون مدرسه ای بودند شادکامی و عزت نفس بالاتری نسبت به دانش آموزان مدارسی که مجری این طرح نبودند، داشتند لذا پیشنهاد می شود به منظور افزایش نشاط، شادابی و عزت نفس دانش آموزان این طرح در همه ی مدارس اجرا شود.
  کلیدواژگان: المپیاد ورزشی درون مدرسه ای، شادکامی، اضطراب، عزت نفس
 • سمیرا رستمی ، مجبوبه فولادچنگ صفحات 20-39
  در این پژوهش رابطه ساختاری ابعاد دیدگاه فراهیجان والدین (هدایت گری و آگاهی) و سازگاری تحصیلی با واسطه گری تمایز یافتگی خود در قالب یک مدل علی مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این پژوهش بنا بر روش تعیین حجم نمونه کلاین برای روش تحلیل مسیر 241 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه شیراز با روش نمونه گیری خوشه ایتک مرحله ای انتخاب شدند. سه مقیاس معتبر شامل: مقیاس دیدگاه فراهیجانی والدین سویین بورن (SMEPS) ، فرم کوتاه تمایز یافتگی خود (DSI-SE) و مقیاس سازگاری تحصیلی «آزمون شخصیتی کالیفرنی» جهت سنجش متغیرهای مدل مورد استفاده قرار گرفت. تحلیل داده ها با روش تحلیل مسیر از نوع رگرسیون انجام شد. هم چنین برای بررسی معناداری واسطه گری و برازش مدل از نرم افزار ایموس استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل با داده های این پژوهش، برازش مناسبی دارد، هم چنین هدایت گری و آگاهی با واسطه گری تمایز یافتگی خود، سازگاری تحصیلی را بصورت غیر مستقیم و قوی تر از مسیر مستقیم، پیش بینی نمود.
  کلیدواژگان: دیدگاه فراهیجان والدین، هدایت گری، آگاهی، تمایز یافتگی خود، سازگاری تحصیلی
 • کامران شاهولی* ، منصور مرعشی، جلال هاشمی صفحات 40-58
  «رویکرد یاددهی- یادگیری» الگوی مواجهه ی معلم و دانش آموز در یک محیط آموزشی و یکی از بخش های اصلی نظام آموزشی است. این الگو را می توان بر اساس آراء و اندیشه های متنوعی سازماندهی و ترسیم نمود؛ از جمله مکاتب فلسفی و یا نظریات علمی. هدف از این پژوهش ترسیم و تبیین رویکرد یاددهی- یادگیری در پارادایم پیچیدگی است. پارادایم پیچیدگی یکی از رویکردهای علمی معاصر می باشد که نگرش مبتنی بر آن در حال نفوذ به حوزه های مختلف دانش از جمله علوم تربیتی است. از این رو در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است بر اساس مفاهیم و مولفه های اساسی در پارادایم پیچیدگی، رویکرد یاددهی- یادگیری ترسیم و تبیین گردیده و به طور خلاصه بدین شرح است: مراحل و توالی فعالیت های معلم و دانش آموز به صورت راهبردی است که به طور مداوم و با در نظر گرفتن حداکثر شرایط دخیل و موثر بر محیط آموزشی توسط معلم و در تعامل با دانش آموزان سازمان دهی و هدایت می شود. به عبارتی معلم با طراحی و سازماندهی راهبردی محیط به صورت غنی و پیچیده، دانش آموز را به سمت پژوهش و یادگیری هدایت می کند؛ بنابراین دانش آموز فعال و پژوهشگر است؛ پژوهشگری که پیوسته در مواجهه با محیط آموزشی، خود را سازماندهی و بازسازماندهی کرده و در واقع یاد می گیرد و تکامل می یابد. بر این اساس رابطه ی معلم و دانش آموز نیز بر پایه ی تعاملات گسترده و متنوع آنها با یکدیگر و با محیط، پویا و چندسویه می باشد.
  کلیدواژگان: رویکرد یاددهی- یادگیری، پارادایم پیچیدگی، پارادایم سادگی
 • حسین نجفی * صفحات 59-73
  از آنجایی که هدف اصلی تحقیق، فراتحلیل مطالعات اثربخشی رویکرد یادگیری ترکیبی بر بهبود عملکرد تحصیلی در ایران بود، لذا برای انجام تحقیق، از روش شناسی فراتحلیل مبتنی بر برآورد اندازه اثر رابطه بین یادگیری ترکیبی و بهبود عملکرد تحصیلی استفاده شد. از بین جامعه آماری تحقیق در بازه زمانی 1389 تا 1396، تعداد 211 مورد تحقیق یافت شد که از این تعداد، براساس روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند مبتنی بر دو معیار «تحقیقات میدانی و ملاک های درون تحلیلی» ، 20 سند پژوهشی به عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای تحلیل داده های اولیه تحقیق، با استفاده از نرم افزارSPSS19، از چک لیست فراتحلیل مبتنی بر روش ساختاریافته و برای تفسیر نتایج نهایی تحقیق نیز، از مدل کوهنی استفاده شد. نتیجه نهایی تحقیق نیز نشان داد که بین یادگیری ترکیبی و بهبود عملکرد تحصیلی رابطه معناداری وجود دارد؛ چرا که میزان اندازه اثر واقعی به دست آمده در باب رابطه بین یادگیری ترکیبی و بهبود عملکرد تحصیلی684/0 بوده که این مقدار، براساس مدل تفسیر کوهنی، بالاتر از حد متوسط (5/0) بوده که این امر نشان از تایید تاثیرات واقعی رویکرد یادگیری ترکیبی بر بهبود عملکرد تحصیلی دارد. به عبارتی، نتیجه نهایی تحقیق نشان داد، اگر ابعاد، مولفه ها و شاخص های تشکیل دهنده یادگیری ترکیبی، به خوبی نیازسنجی، طراحی، اجرا، ارزشیابی و بازخورد بگیرند؛ می تواند به عنوان یک رویکرد منطقی و منعطف، بر بهبود عملکرد تحصیلی یادگیرندگان تاثیر فراوان داشته باشد.
  کلیدواژگان: یادگیری ترکیبی، بهبود عملکرد تحصیلی، فراتحلیل، بازطراحی آموزشی، اثربخشی آموزشی
 • حسین حجت پناه *، زهرا امانی، سیاوش طالع پسند صفحات 74-91
  هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد خودکنترلی بر رشد قضاوت اخلاقی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم آموزشگاه های ابتدایی شهرستان سبزوار بود، تعداد نمونه، 250 نفر دانش آموز (124 پسر و 126 دختر) ابتدایی بودند که به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب شدند. در این پژوهش برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه: 1) قضاوت اخلاقی (MJT) ، 2) تمایل کودکان به خودکنترلی و همچنین معدل نیمسال اول دانش آموزان استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری spss تجزیه وتحلیل شد. تحلیل رگرسیون چندگانه به روش همزمان نشان داد که: بین رشد قضاوت اخلاقی و پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین رابطه ای مثبت و معنادار بین خودکنترلی و پیشرفت تحصیلی وجود دارد. آزمون t مستقل نشان داد که میان دانش آموزان دختر و پسر در خودکنترلی تفاوتی معنادار وجود ندارد، ولی به لحاظ قضاوت اخلاقی میان دانش آموزان دختر و پسر این تفاوت معنادار است.
  کلیدواژگان: قضاوت اخلاقی، خودکنترلی، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان
 • مریم جناب زاده رودباری، فهیمه انصاریان *، عزتاللهنادری صفحات 92-114
  هدف ازپژوهدف پژوهش حاضربررسی میزان اعتمادپذیری برنامه آموزش فلسفه (p4c) ،درفعالیتهای پرورشی به منظورکاهش احساس نیازبه بیان کلامیوبیان فیزیکی خشم دردانش آموزان پسر یایه اول مقطع متوسطه مدارس منطقه 14شهرتهران بوده است. پژوهش ازنوع تحقیقات کاربردی وبه روش نیمه تجربی با طرح تحقیق آزمون مقدماتی ونهایی باگروه شاهد بدون استفاده ازگزینش تصادفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش،کلیه دانش آموزان پسرپایه اول مقطع متوسطه دوره دوم منطقه14 مشغول به تحصیل، درسال 1393-1394،که تعداد 2994 نفربودند. حجم نمونه آماری60 نفرازدانش آموزان که دردوگروه30 نفری تجربی وگواه به صورت غیرتصادفی قرار گرفتند. پس ازبرگزاری دوره آموزش (p4c) ، به منظورجمع آوری داده ها ازپرسشنامه بیان حالت هیجانی وصفت شخصیتی خشم اسپیلبرگر2 (STAXI-2) وبرای تجزیه وتحلیل داده هاعلاوه برآمارتوصیفی ازآزمون تحلیل کوواریانس،با استفاده از نرم افزار SPSSاستفاده شد. یافته های حاصل ازاین تحقیق،به سوال کلی که آیا اجرای برنامه آموزش فلسفه برای کودک درفعالیتهای پرورشی برکاهش احساس نیاز به بیان کلامی وبیان فیزیکی خشم دردانش آموزان پسرمقطع متوسطه تاثیر دارد یاخیر،پاسخ داده وتایید نموده.
  کلیدواژگان: آموزش فلسفه برای کودکان(p4c)، خشم، فعالیتهای پرورشی
 • مرتضی چمل نژاد* ، مختار ذاکری، محمد مهدی حسینی صفحات 115-134
  مفهوم هویت با پرسش "من چه کسی هستم" از نخستین دوره های حیات انسانی همواره مطرح بوده و در هر دوره ای پاسخی به خود گرفته است. هویت در هر دوره ای متاثر از شرایط و ویژگی های بافتی جوامع و اعصار، مفهوم ویژه ای یافته است. تلاش نگارندگان بر این است که در نگاه اول مفهوم هویت را در فضای پدیدارشناسانه مورد تامل قرار داده و سپس چگونگی عملکرد تعلیم و تربیت بر اساس وضعیت های هویتی را تبیین کند. سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه عمل تعلیم و تربیت در پرورش هویت بر مبنای وضعیت های هویت یابی چگونه بایستی به انجام رسد؟ این پژوهش از اشکال پژوهش های فلسفی و با روش تحلیلی- استنتاجی انجام شده است. نتایج نشان می دهد که بر مبنای وضعیت های هویتی مطلوب، شبه هویت، جعل هویت و بحران هویت ، مشخص می شود که این خود فراگیر است که باید مسیر هویت یابی را طی کند و در واقع وظیفه ی اصلی تعلیم و تربیت ایجاد بستر مناسب و امکان رویارویی با زمینه های اساسی و مهم هویتی است؛ در بحث های هدف گذاری، روش ها و موقعیت های یادگیری این فراگیر است که در مرکز قرار دارد و در واقع محور و اساس برنامه های تعلیم و تربیت است و تنها با این شرایط و تحقق کامل عناصر سه گانه است که وضعیت مطلوب میسر می شود.
  کلیدواژگان: هویت، عمل تعلیم و تربیت، مولفه های هویتی، عناصر تعلیم و تربیت
|
 • Zahra Ghanbari *, Alireza Bahrami , Mehdi Molaei yasavoli , Maryam Ghanbari , Zahra Azhir Pages 1-19
  Exercise and physical activity remains one of the very important parts of the education system. The purpose of the present study was to compare the happiness, self-esteem and anxiety of schoolchildren participating in and those not participating in the design of an interdisciplinary sports Olympiad. The research method is causal-comparative. The population of the study consisted of second year 2013-2014 female students from Arak. Multi-stage cluster sampling technique was employed to select 155 each for the participating and non-participating students. The instruments were Oxford Happiness Inventory, Catholic Anxiety Inventory, Cooper Smith Self-Esteem Questionnaire. the data was analyzed using MANOVA based on SPSS version 22software. Findings showed that happiness and self-esteem of students of schools participating in the Olympiad sports program were 95% higher than those who did not participate in the project, but there was no significant difference between the two groups' anxiety. Also, the results showed that school students who run the sport Olympiad within the school had higher happiness and higher self-esteem than students who did not run the school. Therefore, it is recommended to improve vitality, happiness, and self-esteem of the students through increasing their inclusion in exercise and physical activity, this project be implemented in all schools.
  Keywords: In-school sport Olympiad, Happiness, Anxiety, Self-esteem
 • Samira Rostami , Mahboobeh Foladchang Pages 20-39
  This study aimed to examine structural relationship between the structure of parental meta-emotion (guiding and awareness) and academic adjustment through the mediation of differentiation. For this study, 241 undergraduate students of Shiraz University are selected by single stage cluster sampling. Valid three scales: scale view of parenting meta-Sweeney Bourne (SMEPS), short form their differentiation (DSI-SE), and academic adjustment scale "California Personality Inventory" are employed. Path analysis via regression is used for data analysis. Amos software is utilized to assess the significance of mediating and model fit. Results showed that model is a good fit to the data, and as well guiding the awareness through the mediation of differentiation, predicted academic adjustment to be indirect and more powerful than the direct route.
  Keywords: Parental meta-emotion, Guiding, Awareness, Differentiation, Academic adjustment
 • Kamran Shahvali *, Sayyed Mansour Marashi, Sayyed Jalal Hashemi Pages 40-58
  "Teaching-Learning Approach" is a model of interaction between teachers and students in an educational environment and one of the main components of the educational system. This model can be organized and designed on the basis of various opinions and ideas, including philosophical or scientific theories. This research aims to design and explain teaching-learning approach based on the complexity paradigm. The complexity paradigm is one of the contemporary scientific approaches that is penetrating into different areas of knowledge such as education. Therefore, in this descriptive-analytical study, based on the concepts and components of the complexity paradigm, the teaching-learning approach is as follows: in teaching-learning approach based on complexity paradigm, the steps and sequence of teacher and student activities are strategic for continuous organization of all learning and teaching processes and activities performed through cooperation of students and the teacher. In other words, the teacher designs and organizes the learning environment in a rich and complex way, leading the student to research and learning; So the student is an active and researcher; A researcher who constantly organizes and reorganizes in interaction with the learning environment and actually learns and develops. Hence, the relationship between teacher and students is dynamic and multifaceted based on the variety and extension of their interactions with each other and environment.
  Keywords: Teaching-Learning Approach, Complexity Paradigm, Simplicity Paradigm
 • HosseinNajafi * Pages 59-73
  The purpose of this research was to conduct a meta-analysis of the studies on the effect of blended learning on academic performance in Iran. The meta-analysis was based on the estimated effect size of blended learning on academic performance. 211 studies were identified in the period 2010-2017, of which 20 research documents were selected using non-probability (purposive) sampling. Initial data analysis was done in SPSS using the PRISMA checklist, and Cohen’s model was used to interpret the results. The results showed that there is a significant positive relationship between blended learning and academic performance. The estimated effect size for this relationship was 0.684, which is higher than the medium level in Cohen’s model (0.5). This indicates the real effects of the blended learning approach on academic performance. Overall, the results showed that the blended learning approach, with proper needs assessment, design, implementation, evaluation, and feedback, can be a logical and flexible strategy for improving academic performance.
  Keywords: Blended learning, academic performance, meta-analysis, redesigning education, educational effectiveness
 • Hossein Hojjatpanah*, Zahra Amani , Siavash Talepasand Pages 74-91
  The aim of this study was to investigate the relationship between the development of moral judgment and self-control growth of student achievement of fifth grade elementary schools in Sabzevar city, The sample size, 250 students (124 boys and 126 girls) were selected by multistage cluster sampling method was rudimentary. In this study, to collect data from two questionnaires: 1) moral judgment (MJT), 2) the willingness of children to self-control as well as students' first semester GPA was used. Independent t-test showed that among male and female students no significant difference in self-control, but in terms of moral judgment is a significant difference between male and female students.
  Keywords: moral judgment, self-control, achievement, students
 • Maryam Jenabzadeh, Fahimeh Ansarian *, Ezzatollah Naderi Pages 92-114
  The aim The aim of this study is to investigate the level of reliabilityof teaching philosophy (p4c) inActivitieseducation,and the felt the need to reduce verbal expressed anger and felt the need to reduce physical expressed anger in public in Tehran High school of the14thdistrict of Tehran.This study is an applied research project that was conducted with quasi-experimental method and preliminary and final test with a control group without randomly selection.The study sample contains all high school male students of the 14th district ofTehran enrolled in the academic year of 2014-2015.The sample size of the study was60students that were non-randomly placed in two groups of 30experimental and 30control subjects.After running the PhilosophyforChildren program,in order toassess students’ strategies to control their anger, the researcher used the State-Trait Anger Expression Inventory- 2 Spielberger(STAXI-2).In order to test the hypothesis, ANCOVA, the analysis of covariance And using performed SPSS software.call the validity and reliabilityof the programof Philosophy for Children two hypotheses were confirmed.
  Keywords: Philosophy for Children, anger
 • Morteza Chemel Nezhad *, Mokhtar Zakeri Pages 115-134
  The concept of identity with the question " Who am I " of The first stages of human life Been.The identity of each period been affected by the Terms and textural characteristics of societies and eras. Particularly Attention was paid to the concept of self in Most of the time.The authors attempt to investigate concept of identity in Space Education andto explain How function of educationAccording the identity status. The main question include How educationMust actAccording to the identity status.The study used a qualitative research And with The analytical and deductive method is Performed. The results show that This student is which should tend to follow the path of learning andIn fact,The main task of education is thatCreate the appropriateOpportunity and field for student. alsoeducation must provideAbility to deal with fundamental and important fields and issues.In discussions of targets,Methods and learning opportunities, student is located in the centerof the program.
  Keywords: Identity, Practice of Education, Identity Status, Elements of Education