فهرست مطالب

 • پیاپی 18 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم رباطی، محسن یاوری، فروغ فرساد صفحه 1
  سد مراش بر روی رودخانه حلب در نزدیکی روستای مراش واقع در 125 کیلومتری زنجان و1800 متری شهر دندی قرار دارد، هدف از انجام این تحقیق، شناسایی و ارزیابی ریسک زیست محیطی سد مراش در اجراء و بهره برداری است. در این مطالعه پس از جمع آوری و بررسی اطلاعات مربوط به شرایط محیط زیست منطقه مورد مطالعه و تعیین نحوه فعالیت ها و فرآیندها در مرحله اجراء و بهره برداری، فهرستی از عوامل احتمالی مولد ریسک های محیط زیستی به صورت پرسشنامه تهیه و برای بررسی صحت آن ها، در اختیار یک گروه متخصص شامل نخبگان و اساتید در رشته های مرتبط با محیط زیست و عمران سد قرارگرفتپس از تجزیه و تحلیل امتیازات داده شده با استفاده از یافته های حاصل از دو روش [1] FANP و [2] FTOPSIS رتبه بندی و اولویت بندی ریسک سد مراش استفاده شد.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک زیست محیطی، سد مراش، روش FANP، روش FTOPSIS، تحلیل سلسله مراتبی
 • امید توسلی ، محمدرضا شیخ الملوکی صفحه 14
  در این مقاله، به بررسی تاثیر استفاده از ترانشه های اصلاح شده بر ظرفیت باربری خاک و اثر ابعاد آن با استفاده از تحلیل عددی به کمک نرم افزار اجزای محدود ABAQUS پرداخته شده و صحت عملکرد و اعتبار سنجی نرم افزار با مقایسه نتایج با تحقیقات گذشته انجام گردیده و بعد از حصول اطمینان از تطابق نتایج، اثر تاثیرات ترانشه بهسازی شده بررسی گردیده است. با تحلیل های انجام شده بر روی ظرفیت باربری پی های مستقر بر ترانشه اصلاح شده، استنتاج می گردد که بطور کلی بهسازی خاک به کمک ایجاد ترانشه با خصوصیات مقاومتی بالاتر در زیر پی، ظرفیت باربری خاک افزایش یافته و خاک مقاومت بیشتری از خود نشان می دهد و با افزایش نسبت عرض ترانشه به عرض پی به میزان سه برابر، مقدار آن افزایش می یابد. همچنین با تغییر ارتفاع ترانشه، می توان در جهت بهینه کردن ظرفیت باربری استفاده نموده و با تعیین عمق حفاری مطابق ملاحظات طراحی، از هزینه های اجرایی نیز کاسته می شود. تغییرات هندسه و شکل پی مستقر بر ترانشه بهسازی شده و همچنین مشخصات خاک ترانشه تاثیر به سزایی روی ظرفیت باربری آن دارد، به طوری که می توان با انتخاب مناسب آنها به ظرفیت باربری بهینه دست یافت.
  کلیدواژگان: بهسازی خاک، ترانشه اصلاح شده، بار نشست، هندسه پی، روش اجزاء محدود
 • سید پدرام جزایری فارسانی ، رامتین معینی صفحه 25
  در این تحقیق از یکی از جدیدترین الگوریتم های فراکاوشی به نام الگوریتم جستجوی گرانشیبه منظور طراحی بهینه اقتصادی سرریز پلکانی استفاده می شود. در حالت کلی، پروژه های سد سازی از پروژه های پر هزینه عمرانی می باشند که لازم است تا حد امکان هزینه های احداث آن ها کاهش یابد. از جمله سازه های پرهزینه احداثی سدها، سازه های مستهلک کننده انرژی می باشد. استهلاک انرژی در سدها به وسیله سازه های از جمله سرریزها مختلفی انجام می شود که در این تحقیق سازه مستهلک کننده انرژی مورد استفاده، سرریز پلکانی می باشد. بنابراین در این تحقیق از الگوریتم جستجوی گرانشی به منظور بهینه سازی هزینه های خاکبرداری و بتن ریزی سرریز پلکانی و در نهایت کاهش هزینه های احداث آن استفاده شده است. با انجام کدنویسی در محیط نرم افزار متلببه عنوان مطالعه موردی هزینه احداث سرریز پلکانی سد تهری هندوستان با استفاده از الگوریتم پیشنهادی حداقل سازی شده به گونه ای که قیود هیدرولیکی کامل برآورده شود. در ادامه نتایج با نتایج روشویتال وپوری و الگوریتم ژنتیک مقایسه می شود. مقایسه نتایج روش ویتال وپوری با دو الگوریتم مذکور نشان دهندهآن است که هنگامی که چهار پله منظور شود، نتایج الگوریتم ژنتیک و الگوریتم جستجوی گرانشی نسبت به روش ویتال وپوری به ترتیب6% و 6/7% بهبود می یابند و نتایج الگوریتم جستجوی گرانشی8/1% نسبت به نتایج الگوریتم ژنتیک بهبود یافتند.
  کلیدواژگان: سازه های مستهلک کننده انرژی، سرریز پلکانی، طراحی بهینه، الگوریتم جستجوی گرانشی، الگوریتم ژنتیک، سد تهری
 • مصطفی نشاسته گر ، سید علیاکبر صالحی نیشابوری، فرزین نصیری صالح ، مسعود قدسیان ، شاهین بهرامی صفحه 37
  روگذری یکی از رایج ترین دلایل شکست سدها، مخصوصا سدهای خاکی است که ممکن است با تلفات جانی و خسارت های مالی زیاد همراه باشد. فیوز پلاگ به عنوان شیر اطمینان برای محافظت از سد در برابر خرابی های فاجعه بار ناشی از روگذری جریان آب بکار می رود. در این تحقیق آزمایشگاهی، به بررسی تاثیر نحوه تخریب فیوز پلاگ بر دبی خروجی از مخزن سد ناشی از تغییر عرض و عمق کانال هادی پرداخته شده است. نکته حائز اهمیت در این تحقیق برای مشابهت هرچه بیشتر این فرآیند با واقعیت، ثابت نگه داشتن تراز آب در بالادست سازه در طول مدت روگذری جریان و تخریب سازه می باشد. هیدروگراف خروجی حاصل از روگذری جریان ناشی از تغییر عرض و عمق کانال هادی از نتایج این مطالعه آزمایشگاهی می باشد. نوع توسعه شکاف خاکریز با توجه به فرسایش سطحی و فرسایش آبکندی متفاوت بود. همچنین اثر تغییرات دبی خروجی بیشتر از آنکه تابع عرض کانال هادی باشد به عمق آن وابسته می باشد، بگونه ای که می توان از تغییرات عرض کانال هادی در محدوده مطالعه چشم پوشی نمود. هیدروگراف و روابطی بی بعد برای دبی خروجی از خاکریز ارائه شده است و با توجه به نتایج بدست آمده عمق و عرض بهینه برای کانال هادی مشخص شد.
  کلیدواژگان: فیوزپلاگ خاکی، هیدروگراف خروجی، مدل سازی آزمایشگاهی، مصالح غیر چسبنده، روگذری جریان
 • علیرضا مردوخ پور، حسین جاماسبی صفحه 49
  در تحقیق حاضر، هدف مقایسه تخمین بار رسوب معلق در سدهای مخزنی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی- عصبی می باشد. بررسی ها توسط برنامه MATLAB انجام شده است و ورودی ها شامل دبی رودخانه سفید رود و خروجی، غلظت رسوب در گام زمانی بوده است. ورودی و خروجی رسوب دارای روند مثبت بوده و 80 درصد داده ها جهت آموزش و 20 درصد داده ها جهت آزمون شبکه مورد استفاده قرار گرفت. از تعداد 229 داده موجود 182 داده به عنوان داده های آموزشی و 47 داده برای آزمون بکار برده شده است. . نتایج بدست آمده نشان می دهند که پیش بینی غلظت بار معلق رسوب حاصل از مدل سیستم استنتاج فازی- عصبی به داده های واقعی غلظت رسوب نزدیک تر هستند و ضریب همبستگی حاصل از سیستم استنتاج فازی- عصبی 90 درصد می باشد. این در حالی است که ضریب همبستگی برای مدل های شبکه عصبی مصنوعی 83 درصد بدست آمده است. لذا سیستم استنتاج فازی- عصبی در پیش بینی میزان رسوب معلق نسبت به مدل شبکه عصبی مصنوعی دارای کارایی بهتری می باشد.
  کلیدواژگان: سیستم استنتاج فازی عصبی، شبکه عصبی مصنوعی، غلظت بار رسوب
 • مهران خیرخواهان، خسرو حسینی صفحه 56
  در نتیجه اشباع شدن توده خاک در مخازن سدها، تکیه گاه ها ناپایدار گردیده و به داخل مخزن ریزش می کنند. حرکت و تغییر شکل توده خاک در محیط اشباع و موج حاصل از آن می تواند سبب تغییرات در پارامترهای هیدرولیکی مخزن سد گردد. در این رابطه اندرکنش آب و توده رسوبی در حال لغزش در مخزن سد مورد توجه مهندسین سد می باشد. در تحقیق حاضر حرکت ذرات رسوبی مستغرق بر سطح شیب دار (رانش زمین) به صورت سیال غیر نیوتنی مدل سازی شده است که در اندرکنش با یک سیال نیوتنی (آب) قرار گرفته است. بدین منظور از توسعه روش لاگرانژی بدون شبکه هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) با تراکم پذیری کم بهره گرفته شده است. برای مدل سازی رسوبات و بررسی نحوه حرکت آن ها از مدل غیرنیوتنی ویسکوپلاستیک هرشل بالکی پاپاناستاسیو (HBP) استفاده شده است. ابتدا صحت سنجی مدل رئولوژیکی با نتایج آزمایشگاهی شکست سد دانه ای انجام گرفت، سپس رانش زمین به صورت مستغرق مدل سازی گردید و نتایج آن با داده های آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل از مدل توسعه یافته حاضر نشان دهنده دقت قابل قبول برای شبیه سازی این دسته از مسائل دوفازی می باشد که به طور وسیعی در مهندسی هیدرولیک و مکانیک خاک مورد توجه محققین می باشد.
  کلیدواژگان: SPH، مدل رئولوژیکی HBP، رانش زمین، شکست سد دانه ای
 • عطیه احمدی، محمود گلابچی، سعید یوسفی صفحه 67
  دردو دهه اخیر،استفاده از روش ها وتکنیکهای مختلف برای اجرا ومدیریت پروژه های ساختمانی افزایش چشمگیری داشته است در صورتیکه نه تنها نرخ موفقیت پروژه ها،پیشرفتی متناسب باآن نداشته است بلکه ما شاهد تاخیرات شدید از برنامه زمانبندی،افزایش هزینه وهمینطور کیفیت نامناسب وافزایش تعداد ادعاها ودعوی قضایی نیز بوده ایم به پایان رساندن پروژه در زمان وبا بودجه مقرر در محیط پیچیده پروژه های امروز،دغدغه اصلی بسیاری ازمدیران پروژه شده است. که شاید بابررسی آن به عوامل زیادی برسیم که فقط در داخل پروژه ودر حوزه کاری مسئولین برنامه ریزی وکنترل پروژه نباشد. دراین تحقیق به دنبال رسیدن به این عوامل،محیط پیچیده پروژه های صنعت ساخت وساز معرفی شده وانواع مختلف پیچیدگی ها بنابر تحقیقات پژوهشگران مختلف در طول سالهای مختلف تشریح و بیان خواهد شد. هدف اصلی این مقاله شناسایی فاکتورهای پیچیدگی مدیریت زمان پروژه در قالب فرایندهای PMBOK میباشد. تاباشناخت ومعرفی عوامل،علاوه بر اثبات محیط پیچیده مدیریت زمان پروژه،عوامل تاثیرگذار شناخته شده در برنامه ریزی وکنترل پروژه بیشتر مورد توجه قرار گیرد. عواملی که دراکثر پروژه های تعریف شده نادیده گرفته میشوند وبه عنوان مسئله مخرب درپیشبرد پروژه ایجاد مشکل میکنند. روشن شدن ابعاد مسئله تاثیر شاخصها در روند فرایند های اجرایی این امید را در پی خواهد داشت که گامی موثر درارائه راهکار مناسب برای مدیریت زمان پروژه مطرح شود.
  کلیدواژگان: مدیریت زمان پروژه، پیچیدگی، فرایندهای PMBOK، شاخص های پیچیدگی
|
 • Maryam Robati, Mohsen Yavari, Forough Farsad Page 1
  Abstract:The marash dam is located on the halab River near the village of Marash, 125 km from Zanjan and 1800 meters from Dandi city. The purpose of this research is to identify and assess the environmental risk of the Marash dam in operation and construction phase. In this Reasearch, after collecting and reviewing information about the environmental conditions of the study area and determining the types of activities and processes in the implementation and operation phase, a list of possible environmental risk factors was prepared by a questionnaire, and in order to check its accuracy was provided to an expert group including elites and professors in the field of environmental and dam Construction. To integrate comments and final identification of risk factors, by SPSS software, the geometric mean of important risk factors was calculated. After analyzing the given points using the findings of FANP and FTOPSIS, ranking and prioritizing the risk of the Marash dam was used and the final risks of the dam were identified. Among 19 risk factors, options for the economic environment that included employment and income, non-immigration and the development of future plans in both types of evaluation were prioritized over other options and among the negative effects of the project, habitat demolition and water pollution are the most important risk factors that are prioritized over other negative options. And authorities should put them on the consideration in their plans.
  Keywords: Environmental risk assessment, Dam Marash, FANP method, FTOPSIS method
 • Omid Tavasoli, Mohamadreza Sheikhalmoloki Page 14
  In this paper, the effect of using modified trenches on the load-bearing capacity of the soil and the effect of its dimensions using numerical analysis with ABAQUS software based on the finite element method has been investigated. The software validation has been compared with previous studies, and after ensuring that the results are matched, the effect of the improved trench has been investigated. Based on the analysis of the modified trench load bearing capacity, it has been concluded that, in general, soil improvement using trench with higher resistance properties beneath foundations, soil bearing capacity has increased and the soil exhibits more resistance, and by increasing the ratio of the trench width to the width of the foundation about three times, its value increases. Also, by changing the height of the trench, it can be used to optimize the load capacity and by determining the depth of drilling according to the design considerations, the cost of the operation is also reduced. The geometry and the shape of the foundations on the trench, as well as the characteristics of the trench, have a significant impact on its bearing capacity, therefore they can be optimally loaded with proper selection.
  Keywords: Soil improvement, modified trench, load-settlement, foundation geometry, finite elements method
 • Sayyed Pedram Jazaeri Farsani, Ramtin Moeini* Page 25
  In this paper one of the newest meta-heuristic algorithms named Gravitational Search Algorithm (GSA) is used to optimal design of stepped spillway with minimizing cost. Generally, dam construction projects classify as expensive projects in which the related high costs should be reduced. Dams consist of different structures. One of these structures is energy dissipater structure. Generally, different structure such as spillway have been used for energy dissipation. Here, stepped spillway is considered as an energy dissipater structure. Therefore, GSA is used here for optimizing the excavation and concrete costs and reducing the final costs of this structure. With the use of MATLAB software for GSA coding, the Tehri dam in India is considered here as a case study and the construction cost is reduced using GSA so that all of the hydraulic constraints will be satisfied. In the following, the obtained results of GSA are compared with the results of Genetic Algorithm (GA) and Vittal and Porey (VP) approach. Comparing the results of VP approach with two used algorithms indicates that when the spillway has four steps, the results of GA and GSA are improved respectively 6% and 7.6% than the results of VP and the results of GSA are improved 1.8% than the results of GA.
  Keywords: energy dissipater structures, stepped spillway, optimal design, Gravitational Search Algorithm, Genetic Algorithm, Tehri dam
 • Mostafa Neshastehgar, Seyed Aliakbar Salehi Neishabouri*, Farzin Nasiri Saleh, Masoud Ghodsian, Shahin Bahrami Page 37
  Overtopping is the most reasons of dam break, particularly for embankment dams. The fuse plug is used as a safety valve to protect the dam from catastrophic failurs caused by overtopping flow. In this experimental study, using a series of experimental tests, the effect of plug fuse washout on the outflow discharge from the dam reservoir due to change the width and depth of the pilot channel has been investigated. The results of this experimental study are the outflow hydrograph resulting from the overtopping flow the change in width and depth of the pilot channel. The type of development of the embankment breach was different due to surface erosion and headcut erosion. Also, the effect of changes in the outflow discharge more dependent on the depth of the pilot channel than the pilot channel width, in such a way that the pilot channel width changes can be ignored within the range of parameters in this study. According to the obtained results, the optimum depth and width of the pilot channel were determined.
  Keywords: Embankment fuse plug, Outflow hydrograph, Experimental modeling, Noncohesive material, Overtopping flow
 • Alireza Mardookhpour, Hosein Jamasbi Page 49
  In the present research a comparison of estimation has been made for suspended sediment load in storage dams using methods of Artificial Neural Network (ANN) and Artificial Neural Network Fuzzy Inference System (ANFIS). The daily average discharges of Sefidroud River (at north of Iran) were used as the model inputs and its sediments concentration in time series as the outputs by utilizing MATLAB program. Out of 229 available data, 182 were applied as training data and the rest (47 data) as testing data. The inputs and outputs of sediment concentration had positive procedures. Eighty percent (80%) of the available data have been used for the training while the remaining used for testing network. The results showed that the concentration prediction of the suspended sediment loads obtained from the ANFIS were closer to the available sediment concentrations. The regression coefficient was ninety percent (90%) for the ANFIS while that for the ANN was eighty three percent (83%). Therefore, it could be concluded that as for concentration prediction of the suspended sediment loads the ANFIS is more efficient than the ANN.
  Keywords: artificial neural network, neuro-fuzzy inference system, sediment load concentration.
 • Mehran Kheirkhahani , Khosrow Hosseini* Page 56
  Soil mass saturation leads to unstable support and will landslip into reservoir. Movement and deformation of soil mass in a saturated environment and wave resulting of it could result in changes in hydraulic parameters in dam storage. In this relation interaction between water and land sliding mass has been studied by dam scientists. In this study mass movement on slop bed (landslide) has been modeled as non-Newtonian fluid in which has been interacted with a Newtonian fluid (water). For this, SPHysics2D Lagrangian meshless smoothed particle hydrodynamics (SPH) code has been developed. For modeling sediments and their movement investigation Herschel Bulkley Papanastasiou non-Newtonian viscoplastic model has been utilized. First for integrity evaluation of rheological model was performed using granular dam break experimental data. After that landslide was modeled as drowned form and the results were compared to experimental data. The results of developed model show suitable simulation of this group of two-phase problems which are widely questioned by hydraulic and geological engineers.
  Keywords: SPH, Rheological HBP model, Landslide, Granular dam break
 • Atie Ahmadi , Mahmood Golabchi , Saied Yousefi Page 67
  In the past two decades, using different methods and techniques for the implementation and management of construction projects has increased dramatically. Not only has the success rate of projects had appropriate progress, but also we have faced with schedule delays, increased costs, poor quality and increased number of claims and litigation. Nowadays major concern of many project managers is to complete the project on time and on budget in complex environment. Maybe we find out some environmental factors that impact on it, while the project managers do not consider that in critical situation. This research introduces the complex environment of construction projects and explains different types of complexity in order to achieve those factors. The main purpose of this paper is to identify complexity factors of project time management within the PMBOK process. In addition to proving complex and chaotic environment of project time management, we introduce these factors. Effective Parameters will be recognized and we should consider those in project planning and control, those are ignored in most of the projects and cause difficulty. Clarifying the problem and significant impacts on the implementation process will be represented the appropriate approach on project time management.
  Keywords: Project schedule management, complexity, PMBOK process, complexity factors