فهرست مطالب

پوست و زیبایی - سال نهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • علیرضا فیروز * صفحه 145
  شماره ی پاییز 1397 فصلنامه که خدمت تان تقدیم می گردد، حاوی مقاله به روزرسانی شده ی راهنمای تشخیص و درمان کهیر است. این راهنما توسط انجمن متخصصین پوست ایران برای نخستین بار در سال 1394 تهیه و منتشر شد و اکنون با بررسی مقالات جدید منتشرشده، بازنویسی و به روزرسانی شده است. امیدواریم که با استفاده از این راهنما بتوانیم خدمت بهتری بهبیماران مبتلا به کهیر ارائه دهیم.
 • پرویز مولوی، رستمی مجید، مهریار ندرمحمدی مقدم *، عطرین خلخالی، حبیبه سلوت صفحات 147-157
  زمینه و هدف
  با توجه به نقش مهم عوامل روان شناختی در اختلالات سوماتیک به ویژه پوستی، در این پژوهش اختلالات شخصیت در بیماران پسوریاتیک مورد بررسی قرار گرفت. روش اجرا: از مراجعین درمانگاه تخصصی پوست بیمارستان امام خمینی (ره) شهر اردبیل، 81 نفر با بیماری پسوریازیس (گروه بیمار) و 80 نفر بدون بیماری پوستی (گروه کنترل) بررسی شدند. افراد دو گروه ازلحاظ سن و جنس هم سان سازی شدند. شدت پسوریازیس در گروه مورد براساس شاخص psoriasis area and severity index (PASI) در سطوح خفیف، متوسط و شدید توسط متخصص پوست تعیین شد. اطلاعات مربوط به صفات و اختلالات شخصیتی با پرسش نامه ی MCMI-III ارزیابی شد.
  یافته ها
  تفاوت معنی داری در صفات و اختلالات شخصیت افسرده، وابسته، وسواسی و نمایشی بین دو گروه وجود داشت. شدت پسوریازیس با اختلال شخصیت وسواسی و وابسته ارتباط معکوس داشت به طوری که در موارد خفیف و متوسط، اختلال شخصیت بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  یافته ها بر همراهی عوامل روان شناختی با بیماری پسوریازیس تاکید داشت لذا ارائه ی خدمات روان درمانی به این بیماران در کنار درمان دارویی ضروری به نظر می‏رسد.
  کلیدواژگان: پسوریازیس، اختلال شخصیتی، صفت شخصیتی
 • سیامک کاظمی درآبادی* ، سید حسین جارالمسجد، دانیال مشتاق صفحات 158-167
  زمینه و هدف
  سوختگی‏ها جزء شایع ترین علل زخم ها هستند. از داروهایی که در این موارد به کار می روند سولفادیازین نقره 1% است که عوارض جانبی زیادی دارد از این رو، توجه به ترکیبات سنتی در درمان این زخم ها افزایش یافته است. علی رغم استفاده از آب آهک در ترکیب با روغن زیتون و سدر به طور سنتی در مناطقی از ایران، تحقیقات اندکی در اثبات فواید آن ها صورت گرفته است. تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر موضعی سدر و ترکیب روغن زیتون و آب آهک بر سرعت ترمیم زخم سوختگی درجه ی سه در موش سوری اجرا گردید. روش اجرا: در این تحقیق از 24 سر موش سوری نر نژاد بالب/سی با وزن متوسط 5±25 گرم استفاده گردید. پس از بی هوشی، سوختگی درجه ی سوم به مساحت 1 سانتی متر مربع با دستگاه ویژه ایجاد شد. سپس به طور تصادفی، موش ها به چهار گروه تقسیم شدند و به ترتیب از نرمال سالین، ضماد سدر، ترکیب روغن زیتون و آب آهک و سولفادیازین نقره 1% موضعی روزانه یک بار استفاده گردید. به مدت سه هفته و هر هفته یک بار از زخم ها عکس برداری شد. سپس مساحت زخم به دست آمده و درصد بهبودی محاسبه گردید. برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها از آنالیز واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد.
  یافته ها
  در تمام هفته ها درصد بهبود زخم در گروه های دوم تا چهارم نسبت به گروه اول معنا دار بوده ولی نسبت به یکدیگر معنا دار نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد ترکیب روغن زیتون و آب آهک و نیز ضماد برگ سدر بر سرعت بهبود زخم سوختگی درجه ی سوم در پوست موش تاثیر مثبت داشته است.
  کلیدواژگان: سوختگی ، روغن زیتون، موش، ضماد سدر
 • شیرین ایرانی *، ناهید اکرمی، شهلا انشاییه صفحات 168-180
  زمینه و هدف
  جراحی زیبایی از پدیده های رایج دهه های اخیر هستند. صفات شخصیتی و سلامت روان می توانند به عنوان الگویی روان شناختی در انگیزه ی افراد برای انجام عمل زیبایی نقش داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه ی صفات ناسازگار شخصیتی و سلامت روان متقاضیان جراحی زیبایی با گروه شاهد انجام گرفت. روش اجرا: در این پژوهش توصیفی مقایسه ای، مقیاس نشانه های متقاطع سطح 1 بزرگسالان (DSM-5 Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure-Adult) و پرسش نامه ی شخصیت DSM-5 (PID-5) توسط 45 نفر از متقاضیان رینوپلاستی و تزریق ژل که با نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، تکمیل شد. به عنوان گروه شاهد، 45 نفر فرد غیرمتقاضی که ازنظر سن، جنس و تحصیلات با متقاضیان همتاسازی شده بودند نیز پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. داده ها توسط روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چندمتغیری آنالیز شد.
  یافته ها
  متقاضیان رینوپلاستی با غیرمتقاضیان در صفات ناسازگار شخصیتی و ابعاد سلامت روان تفاوت معناداری نداشتند اما متقاضیان تزریق ژل در جدایی عاطفی (با اختلاف میانگین 36/0- و 05/0>P) ، افسردگی (اختلاف 91/0- و 01/0>P) ، روان پریشی (اختلاف 44/0- و 05/0>P) و سوءمصرف مواد (اختلاف 57/0- و 05/0>P) با غیرمتقاضیان به طور معنی داری تفاوت داشتند.
  نتیجه گیری
  لازم است متخصصان زیبایی قبل از انجام این اقدامات، شخصیت و سلامت روان متقاضیان را درنظر بگیرند. ارزیابی های جامع روان شناختی خصوصا برای متقاضیان تزریق ژل می بایست قبل از اقدامات عملی صورت بپذیرد.
  کلیدواژگان: شخصیت و سلامت روان، اختلالات روانی، جراحی های زیبایی، مقیاس نشانه های متقاطع، پرسش نامه ی شخصیت DSM-5
 • علیرضا فیروز *، وحیده لاجوردی، پروین منصوری، منصور نصیری کاشانی، یاسمن نوروزی، فرهاد هنجنی صفحات 181-207
  کهیر از بیماری های شایع و چالش برانگیزی است که تشخیص و درمان آن تنها به رشته ی تخصصی بیماری های پوست محدود نمی شود. پزشکان عمومی، متخصصان آلرژی و ایمونولوژی بالینی نیز به طور شایعی با موارد این بیماری مواجه شده و درگیر تشخیص، درمان و پیشگیری از عود آن می شوند. انجمن متخصصین پوست ایران راهنمای بالینی تشخیص و درمان کهیر ایران را در بهار 1394 با درنظرگرفتن مقالات علمی منتشرشده تا انتهای سال 2014 میلادی تدوین کردند. گایدلاین فعلی نسخه ی به روزرسانی شده ی راهنمای سابق است که با بررسی مقالات چاپ شده از ابتدای سال 2015 تا آگوست 2018 تهیه شده است.
  کلیدواژگان: کهیر، تشخیص، درمان، آنتی هیستامین ها، راهنمای بالینی
 • سارا هاشمی* ، علی اکبر یحیایی صفحات 208-218
  زمینه و هدف
  سرطان پوست از بدخیمی های شایع در دنیا است که با ناتوانی هایی همراه است. این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش ایمن سازی در برابر استرس بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در مبتلایان به سرطان پوست انجام شد. روش اجرا: پژوهش از نوع مطالعات نیمه آزمایشی با پیش آزمون پس آزمون پیگیری با گروه آزمایش و کنترل بود. از میان مردان مبتلا به سرطان پوست مراجعه کننده به مرکز بالینی نگاه شهر ساوه در سال 1396، 30 نفر تصادفی انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفری تقسیم شدند. شش جلسه ی آموزشی در هفته برگزار شد. آزمودنی ها در آغاز و پایان طرح پرسش نامه های کیفیت زندگی و امید به زندگی را پر نمودند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمرات در گروه آزمایش تفاوت معناداری نسبت به گروه کنترل نشان داد (001/0P<). آزمودنی های گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری نمرات بهتری داشتند که اثربخشی مداخله را نشان داد.
  نتیجه گیری
  آموزش ایمن سازی در برابر استرس می تواند به عنوان مداخله ای مفید و کاربردی در درمان روان شناختی مبتلایان به سرطان پوست و افزایش کیفیت زندگی و امید به زندگی آن ها به کار رود.
  کلیدواژگان: ایمن سازی در برابر استرس، کیفیت زندگی، امید به زندگی، سرطان پوست
 • سامان احمد نصرالهی *، بهناز دانشمند، نجوا کاشانی صفحات 219-225
  عفونت به پدیکلوز در همه ی گروه های سنی و در جوامع مختلف دیده می شود و تا کنون درمان ها و فرمولاسیون های مختلفی برای رفع آن پیشنهاد و به بازار عرضه شده است. در مطالعه ی اخیر ضمن بررسی مراحل مختلف چرخه ی زندگی شپش، سعی بر مقایسه ی محصولات موجود در بازار دارویی ایران و بررسی مزایا و معایب هر یک از آن ها شده است. با توجه به اینکه مواد شپش کش به تنهایی مثمرثمر واقع نمی شوند معمولا شانه های ضدشپش نیز به منظور کارایی بهتر در کنار دارودرمانی استفاده می شود.
  کلیدواژگان: انگل خارجی، درمان شپش، شپش سر
 • سیده زهرا امامی رضوی، مریم حسینی، محدثه آزادواری * صفحات 226-232
  سندرم نوتالژیا پارستتیکا (notalgia paresthetica [NP]) یک عارضه ی نوروپاتیک است که در محدوده ی اعصاب نخاعی T2-T6 رخ می دهد. بیمار از احساس سوزش و خارش در قسمت تحتانی حاشیه ی داخلی اسکاپولا شکایت می کند و به دلیل خارش مکرر موضع، شواهد پوستی خارش و هیپرپیگمانتاسیون در ناحیه ی درگیر مشاهده می شود. علت قطعی بروز این پاتولوژی مشخص نیست. در مطالعات موجود، گیرافتادگی اعصاب حسی در میان عضلات اطراف، اختلالات پوسچرال ناحیه مانند اسکولیوز و کیفوز و تغییرات دژنراتیو ستون فقرات به عنوان علل احتمالی این عارضه مطرح شده اند. این بیماری در اغلب منابع به عنوان یک پاتولوژی نادر مطرح شده است، حال آنکه بروز بالینی نسبتا شایع آن نشانه ی عدم توجه کافی جهت شناسایی، تشخیص و درمان مناسب بیماران است. تشخیص بیماری ازطریق شرح حال و معاینه ی بالینی صورت می گیرد و اغلب نیازی به اقدامات تکمیلی برای تایید تشخیص وجود ندارد. طیف گسترده ای از گزینه های درمانی برای NP پیشنهاد شده است. با وجود آنکه اغلب از درمان های دارویی موضعی و خوراکی استفاده می شود، اما استفاده از روش های غیردارویی ازجمله ورزش درمانی جهت اصلاح پوسچر غیرطبیعی، استفاده از مدالیته های فیزیکی هم چون تحریک الکتریکی و نیز طب سوزنی می تواند در تسریع روند درمان و افزایش طول دوره ی بهبودی نقش موثری داشته باشد. با توجه به اهمیت بیماری و تاثیر غیرقابل انکار آن بر کیفیت زندگی بیماران، در این مقاله به صورت جامع به انواع درمان های فیزیکی و دارویی موجود و نقش متخصصین طب فیزیکی و توان بخشی در درمان این بیماری پرداخته می شود.
  کلیدواژگان: نوتالژیا پارستتیکا، خارش، طب فیزیکی و توان بخشی
 • رضا یعقوبی، نادر پازیار *، یونس جونکی صفحات 233-237
  مقدمه
  گرانولوم آنولر زیرجلدی یک واریانت نادراز گرانولوم آنولر است که تقریبا در اطفال دیده می شود. علت بیماری نامعلوم است هرچند عواملی چون ترومای فیزیکی، گزش حشرات، عفونت های باکتریال، ویروسی، قارچی و دیابت را در شروع آن دخیل دانسته اند. گزارش مورد: پسربچه ای 3 ساله با شکایت از یک ضایعه در انگشت شست راست از حدود 3 ماه قبل به همراه یک ضایعه در ساعد راست بررسی شد. بیوپسی از ضایعه ی شست دست راست انجام شد که در درم پاپیلاری نواحی متعدد از رشته های کلاژن تخریب شده (نکروبیوزیس) که توسط سلول های التهابی هیستوسیت و لنفوسیت احاطه شده و هم چنین رسوب فوکال موسین گزارش شد. با توجه به مجموع یافته های آسیب شناسی، تشخیص بیماری گرانولوم آنولر زیرجلدی برای این بیمار مطرح گردید.
  نتیجه گیری
  در یک کودک با تورم انگشت و ندول های زیرجلدی، باید گرانولوم آنولر زیرجلدی را به عنوان یکی از تشخیص های افتراقی مدنظر داشته باشیم.
  کلیدواژگان: گرانولوم آنولر زیرجلدی، اطفال، انگشت، گزارش مورد
|
 • Parviz Molavi , Majid Rostami , Mehriar NaderMohammadi Moghadam *, Atrin Khalkhali , Habibeh Salvat Pages 147-157
  Background and Aim
  Considering the high role of psychological factors in somatic disorders, especially in dermatologic disorders, the prevalence of personality disorders in psoriatic patients was studied.
  Methods
  Among patients referred to Dermatology Clinic of Imam Khomeini Hospital in Ardabil, 81 patients with psoriasis (case group) and 80 without skin disease (control group) were evaluated. The two groups were matched in terms of age and sex. The severity of psoriasis was determined based on the psoriasis area and severity index (PASI) index as mild, moderate and severe by the dermatologist. The traits and personality disorders were assessed and compared between two groups using MCMI-III questionnaire.
  Results
  There was a significant difference in depressive, dependent, obsessive and hystrionic personality traits or disorders between two groups. There was a reverse correlation between the severity were more common psoriasis and obsessive and dependent personality disorders, so they among mild and moderate psoriasis patients.
  Conclusion
  This study emphasized the role of psychological factors in course of psoriasis. Better strategies for prevention and treatment of psoriasis will be achieved by a careful examination of the behavioral, cognitive and emotional patterns of cluster C personality. It is also necessary to provide psychotherapy services to these patients along with drug therapy.
  Keywords: psoriasis, personality disorder, personality trait
 • Siamak Kazemi Darabadi *, Seyed Hossein Jarolmasjed , Danial Moshtagh Pages 158-167
  Background and Aim
  Burns are among the most common causes of wounds. One of the medications used in these cases is silver sulfadiazine 1%, which has many side effects. Therefore, people turn to traditional compounds for treatment of these ulcers . Despite the widespread use of lime water in combination with olive oil and Ziziphus in Iran, little research has been done to prove their benefits. The purpose of this study was to investigate the topical effect of Ziziphus and olive oil and lime water combination on the healing rate of third-degree burns in mice.
  Methods
  In this study, 24 male Balb/c mice with a mean weight of 25±5 g were used. After anesthesia, a 1 cm2 third-degree burn was created with a special device. The mice were randomly divided into four groups and received normal saline, Ziziphus poultice, olive oil-lime water, or silver sulfadiazine 1% daily. Pictures were taken weekly for three weeks. Then the area of the wounds was measured and the percentage of healing was calculated. Repeated measure ANOVA was used to analyze the data.
  Results
  In all weeks, the percentage of wound healing in the second to fourth groups was significantly higher than that of the first group, but was not significantly different from each other.
  Conclusion
  The results of this study showed the positive effect of Ziziphus leaves and the combination of olive oil and lime water on the healing rate of third-degree burn wounds in mice.
  Keywords: burn, olive oil, mice, ziziphus poultice
 • Shirin Irani *, Nahid Akrami , Shahla Enshaiyeh Pages 168-180
  Background and Aim
  Cosmetic surgeries have been very common and popular in recent decades. Personality traits and mental health could affect people`s motivations of doing cosmetic surgery as a psychological pattern. The aim of this study was to compare maladaptive personality traits and mental health between cosmetic surgery applicants and control group.
  Methods
  In this descriptive-comparative study, 45 applicants for rhinoplasty and filler injections, who were selected by available sampling method, answered to DSM-5 Self-Rated Level 1 Cross-Cutting Symptom Measure and the personality inventory for DSM-5 (PID-5). Forty five nonapplicants matched with applicants with age, sex and education were also included as a control group . They answered to the same questionnaires too. The data were analyzed by "multivariate analysis of variance" (MANOVA).
  Results
  Rhinoplasty applicants were not significantly different from nonapplicants neither in maladaptive personality traits nor mental health. But applicants for gel injections were significantly different from control group in detachment (mean differences = - 0.36, P<0.05) , depression
  (-0.91, P<0.01), Psychosis (-0.44, P<0.05) and substance abuse (-0.57, P<0.05).
  Conclusion
  Plastic surgeons and cosmetic professionals must reconsider applicant`s personality and mental health. Comprehensive psychological assessments must be done, specially for gel injection applicants before any action for surgery.
  Keywords: personality, mental health, psychological disorders, cosmetic surgeries, cross-cutting symptom measure, personality inventory for DSM-5 (PID-5)
 • Alireza Firooz *, Vahideh Lajevardi , Parvin Mansouri , Nassiri, Kashani Mansour , Yasaman Norouzi , Farhad Handjani Pages 181-207
  Urticaria is a common and challenging skin disorder. Diagnosis and treatment of urticaria is not limited to the field of dermatology. General physicians, allergologists and clinical immunologists are also commonly involved in the management of patients with urticaria.
  Iranian Society of Dermatology developed a clinical practice guideline concerning diagnosis and treatment of urticaria that was published in 2015. The current guideline, with respect to scientific papers that got published from 2015 to August 2018, is the update it.
  Keywords: urticaria, diagnosis, treatment, antihistamines, clinical guideline
 • Sara Hashemi *, Aliakbar Yahyaee Pages 208-218
  Background and Aim
  Skin cancer is the most common malignancy in the world with high morbidity. The aim of this study was to determine the effect of stress inoculation training on quality of life and life expectancy in patients with skin cancer.
  Methods
  This research was a semi experimental study with pre test - post test - follow up assessment in experimental and control group. The study population consisted of all male patients with skin cancer at Negah Clinic Center in Saveh during the year 2017. Thirty patients were recruited by randomization followed by random allocation dividing them into two groups of 15 subjects. The training included 6 weekly sessions and subjects were asked to fill quality of life and life expectancy questionnaires both at the beginning and end of the coarse. Data was analyzed using ANOVA with repeated measure.
  Results
  There was a significant difference in life expectancy between the experimental group and control group (P<%001). Furthermore, similar significant difference was found between two groups regarding quality of life.
  Conclusion
  Stress inoculation training can be used as a valuable and practical intervention in patients with skin cancer,which leads to a significant improvement both in quality of life and life expectancy.
  Keywords: stress inoculation, quality of life, life expectancy, skin cancer
 • Saman Ahmad Nasrollahi *, Behnaz Daneshmand , Najva Kashani Pages 219-225
  Pediculosis infection is seen in all age group and different societies and several treatment have been suggested and marketed. In this study, we try to explain the difference of anti-lice products in Iran. Also it is necessary to mention that Anti-lice products are not effective alone, therefore to eliminate head lice infection the use of appropriate anti-lice combs is recommended.
  Keywords: ectoparasite, lice treatment, head lice
 • Seyede Zahra Emami Razavi , Maryam Hoseini , Mohaddeseh Azadvari * Pages 226-232
  Notalgia paresthetica (NP) is a neuropathic complication which occurs within the innervating field of T2-T6 spinal nerves. The patient complains of burning and itching sensation in the lower part of the inner margin of the scapula, and because of frequent itching,signs of skinscratching and hyperpigmentation are observed in the affected area. The definite cause of this pathology is unclear. Available resources have suggested the followings as the possible causes of the disorder: entrapment of the sensory branches within surrounding muscles, postural abnormalities such as scoliosis and kyphosis and degenerative changes of the spine. NP is usually represented as a rare pathology, however, the relatively common clinical incidence suggests a lack of attention to appropriateidentification, diagnosis and treatment ofthe patients. Diagnosis is done through history taking and physical examination, and there is often no need to additional studiesfor confirmation. A wide spectrum of treatment options have been recommended. Although there is often a tendency to prescribe topical and oral medications for treatment of NP, but application of non-pharmacological therapies such as therapeutic exercises to correct abnormal postures, physical agent modalities such as electrical stimulation and also acupuncture can be effective in accelerating the treatment process and increasing the duration of recovery. Given the undeniable importance of the disorder and its impact on patient's quality of life, a comprehensive approach to existing treatment options with an emphasis on the role of physical medicine and rehabilitation specialists will be discussed in this paper.
  Keywords: notalgia paresthetica, itch, physical medicine, rehabilitation
 • Reza Yaghoobi , Nader Pazyar *, Younes Joonaki Pages 233-237
  Introduction
  Subcutaneous granuloma annulare is a rare subtype of granuloma annulare that take place almost completely in children. The etiology and pathogenesis of subcutaneous granuloma annulare are not completely understood. Precipitating factors such as physical trauma , insect bites, bacterial and viral infections and diabetes have been considered. Case Report: A 3-year-old boy with right thumb lesion from three months ago as well as right forearm lesion refered to us. Cutaneous biopsy from right thumb lesion revealed degenerative collagen fiber (necrobiosis) with palisading histiocytes and lymphocytes with focal mucin deposition. These findings were compatible with subcutaneous granuloma annulare.
  Conclusion
  Subcutaneous granuloma annulare should be included in the differential diagnosis in a child with finger swelling and subcutaneous nodules.
  Keywords: subcutaneous granuloma annulare, child, digit, case report