فهرست مطالب

دانش شناسی (علوم کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات) - پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • پیاپی 39 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/11/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نفیسه امینی نژاد، محمد اعظمی *، فرزانه ذوالعلی، علی طابیان صفحات 1-11
  هدف

  اشتراک دانش یک امر حیاتی برای سازمان هاست که آن را به صورت فعالیت های ارسال و توزیع دانش از یک فرد، گروه و یا سازمان به فرد، گروه و یا سازمان دیگر تعریف کرده اند. لذا این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر اشتراک دانش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده انجام شده است.

  روش پژوهش:

  پژوهش حاضر پیمایشی از نوع تحلیلی است. جامعه آماری این مطالعه شامل 395 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشگی کرمان است که با استفاده از ضریب همبستگی، حجم نمونه 120 نفر تعیین گردید. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته و بر اساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده است و با ضریب همبستگی 74 درصد پرسشنامه پایا است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، توزیع فراوانی، درصد، واریانس، میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از آزمون مدل خطی عمومی استفاده شده است و نرم افزار مورد استفاده 16spss می باشد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش بیانگر آن است میان نگرش و قصد اشتراک دانش اعضای هیات علمی رابطه معنی داری وجود ندارد، اما رابطه میان هنجارهای ذهنی و کنترل رفتاری درک شده با قصد اشتراک دانش در اعضای هیات علمی مثبت و معنی دار است.
  همچنین میان اطلاعات دموگرافیک (شامل سن، جنس، دانشکده محل فعالیت، مرتبه علمی، مدرک تحصیلی و سابقه هیات علمی) با نگرش و هنجارهای ذهنی رابطه معنی دار نمی باشد، اما میان اطلاعات دموگرافیک و کنترل رفتاری درک شده و قصد، فقط بر اساس مرتبه افراد شرکت کننده در پژوهش تفاوت معنی داری مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که نظریه رفتار برنامه ریزی شده در خصوص بیان و شناسایی عوامل موثر بر اشتراک دانش تاثیرگذار می باشد. علاوه بر سازه های این نظریه، برخی از متغیرهای زمینه ای مانند مرتبه علمی اعضای هیات علمی نیز می تواند بر قصد اشتراک دانش اثرگذار باشند. جهت ارتقاء رفتار اشتراک دانش اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، لازم است متولیان آموزش و پرورش دانشگاه اقدامات اصلاحی بهبود نگرش اعضای هیات علمی را در دستور کار قرار دهند.

  کلیدواژگان: اشتراک دانش، نظریه رفتار برنامه ریزی شده، اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
 • جواد بشیری *، فاطمه ذبیحی فریدیان صفحات 13-25
  هدف

  این پژوهش باهدف بررسی مدیریت بحران در کتابخانه های موسسات و مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در مواجه با بلایای طبیعی و غیرطبیعی انجام شده است.

  روش

  این پژوهش به روش پیمایشی – توصیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 104 کتابخانه تخصصی موسسات و مراکز تحقیقاتی تابعه سازمان است. با توجه به محدود بودن جامعه آماری از جامعه نمونه استفاده نشده است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ای حاوی 44 پرسش باز استفاده شده که توسط مدیران کتابخانه های موسسات و مراکز تحقیقاتی تکمیل شده است. به منظور تایید پایایی ابزار پژوهش (پرسشنامه) ، با استفاده از نرم افزار آماری SPSS عدد آلفای کرونباخ محاسبه و عدد (783%) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده، از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج حاصله نشان می دهد که 44% ساختمان کتابخانه ها، در مقابل بلایای طبیعی از شرایط مناسبی برخوردارند. 54% در برابر زلزله و 68% در برابر طوفان مقاومت دارند. 86% کتابخانه ها، به هیچ گونه سیستم اعلام خطر و هشداردهنده مجهز نیستند. بیش از 90% کتابخانه ها فاقد راه های خروج اضطراری و بیش از 92% از کتابخانه فاقد پوشش بیمه هستند. 35% از کارکنان دوره کامل یا اولیه آموزش اطفای حریق را فراگرفته اند.

  نتیجه گیری

  به طورکلی 94% از کتابخانه ها برای مقابله با بحران و مقابله با بلایای طبیعی و غیرطبیعی هیچ برنامه مدونی ندارند و مدیریت بحران در آن ها ضعیف است.

  کلیدواژگان: مدیریت بحران، کتابخانه ها، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، حوادث و بلایای طبیعی، حوادث غیر طبیعی
 • مریم جهانگیری *، فریده عصاره صفحات 27-41
  هدف

  میزان استفاده از مجلات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه ISC در تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه های ما در طی سال های 1380-1389 بررسی و مقایسه شده است.

  روش پژوهش:

  پژوهش حاضر بر حسب هدف، یک پژوهش کاربردی است. از بعد جمع آوری اطلاعات، توصیفی غیرآزمایشی به روش سندی و تحلیل استنادی است. تولیدات علمی پژوهشگران دانشگاه های مادر در پایگاه ISC طی سال های 1380-1389، 37988 مدرک می باشد. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. بر اساس این فرمول حجم نمونه هر دانشگاه به تفکیک مشخص گردید، سپس از روش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد و با توجه به نسبت تعداد مدارک در هر دانشگاه و هر سال تعداد نمونه ها مشخص گردید، که حجم نمونه حدود2424 مدرک تعیین شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد میزان استفاده از مجلات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه ISC توسط پژوهشگران دانشگاه های مورد مطالعه در دهه ی 89-1380، برابر با 5/75 درصد است. بیشترین میزان استفاده از مجلات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه ISC مربوط به دانشگاه صنعتی اصفهان با 3/90 درصد می باشد. دانشگاه صنعتی امیرکبیر 3/83 درصد، دانشگاه شهید بهشتی 8/77 درصد، دانشگاه شیراز 6/77 درصد، دانشگاه صنعتی شریف 3/75 درصد، دانشگاه تهران 1/77 درصد، دانشگاه تربیت مدرس 70 درصد و دانشگاه علم و صنعت ایران 3/53 درصد از مجلات علمی فارسی نمایه شده در پایگاه ISC در ارجاعات خود استفاده کرده اند.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش حاکی از آن است که پژوهشگران به مجلاتی بیشتر استناد می کنند که در پایگاه های استنادی نمایه می شوند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که از کل مجلاتی که توسط پژوهشگران دانشگاه های مادر، مورد استناد قرار گرفته اند 9/57 درصد مجلاتی هستند که به صورت چاپی/الکترونیکی توزیع می شوند و 1/42 درصد فقط به صورت چاپی توزیع شده اند. بدین ترتیب به نظر می رسد مجلاتی که به صورت رایگان از طریق وب در اختیار کاربران هستند بیشتر مورد استناد قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، دانشگاه های مادر، مجلات فارسی نمایه شده، مجلات فارسی چاپی- الکترونیکی، تولیدات علمی
 • سیدحسینی شهره* ، عبدالرسول خسروی، رضا بصیریان جهرمی صفحات 43-56
  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جنسیت با میزان اضطراب کتابخانه ای دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر بوشهر است.

  روش پژوهش:

  روش این پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می باشد. در مجموع 700 دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی بوشهر (وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) و دانشگاه خلیج فارس (وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) به شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه بومی سازی شده اضطراب کتابخانه ای بوستیک، جمع آوری شد و با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری تی تک متغیره، تی مستقل، من ویتنی، آزمون همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون خطی در سطح معناداری (05/0P value>) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد دانشجویان این دو دانشگاه از اضطراب کتابخانه ای پایین تر از سطح متوسط برخوردارند (73/91) و این اضطراب فقط در مولفه "عوامل مکانیکی" بالاتر از سطح متوسط قراردارد. با مقایسه دانشجویان دختر و پسر مشاهده شد که آنها در سطح معناداری 97/0 تفاوتی از نظر اضطراب کتابخانه ای ندارند؛ البته از نظر مقایسه مولفه ها، دانشجویان دختر و پسر فقط از نظر "عوامل ناشی از تعامل با کتابداران" تفاوت معناداری دارند.

  نتیجه گیری

  با بررسی میزان اضطراب کتابخانه ای دانشجویان به تفکیک جنسیت، آنها تفاوتی از نظر نمره اضطراب کتابخانه ای ندارند. در بین مولفه های اضطراب کتابخانه ای این تفاوت فقط در مولفه" عوامل ناشی از تعامل با کتابداران" دیده شد که انجام پژوهش های بیشتری در این زمینه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: اضطراب کتابخانه ای، جنسیت، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشگاه خلیج فارس بوشهر، دانشجویان
 • خدیجه شبانکار، میترا باغ جنتی، علی حمیدی * صفحات 57-67
  هدف

  با توجه به اهمیت تولیدات علمی در رتبه بندی دانشگاه ها و ارزیابی اعضای هیات علمی به عنوان پژوهشگرانی که بیشترین سهم هدف را در تولیدات علمی هر دانشگاهی دارند؛ پژوهش حاضر عملکرد پژوهشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر را در پایگاه استنادی گوگل اسکالر از نظر کمیت و کیفیت، مورد بررسی قرار داده است.

  روش شناسی:

  مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی پیمایشی است که به روش تحلیل استنادی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش بروندادهای علمی تمامی اعضای هیات علمی شاغل در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در سال 1393 (شامل 160 نفر) است که در پایگاه استنادی گوگل اسکالر نمایه شده است. به منظور گردآوری داده ها از نرم افزار تحلیل استنادی publish or perish، استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل و شاخص های توصیفی صورت گرفته است.

  یافته ها

  بر اساس نتایج پژوهش 26/37 درصد جامعه مورد مطالعه هیچ مدرک علمی در گوگل اسکالر نداشتند. بیشتر افراد (37/59 درصد) نیز کمتر از 20 مدرک داشتند. به طور میانگین 73/4 مدرک به ازای هر یک از افراد جامعه پژوهش در گوگل اسکالر نمایه شده بود و هر فرد به طور متوسط 33/19 استناد دریافت کرده بود. تعداد متوسط استنادها برای هر مدرک نیز 83/1 بود. میانگین شاخص هرش برای جامعه پژوهش برابر با 45/1 و میانگین شاخص جی 1/2 بود. 12/48 درصد جامعه پژوهش نیز دارای شاخص های هرش و جی برابر با صفر بودند.

  نتیجه گیری

  از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که تعداد کل مدارک، تعداد کل استنادها و شاخص های هرش و جی اغلب پژوهشگران مورد مطالعه در سطح پایینی قرار دارد. سابقه پایین اغلب پژوهشگران، محدودیت های زبانی و دسترسی بین المللی پایین به مدارک منتشر شده به زبان فارسی از دلایل عمده پایین بودن شاخص های مورد مطالعه است.

  کلیدواژگان: برونداد علمی، پابلیش اور پریش، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، شاخص جی، شاخص هرش، عملکرد پژوهشی، گوگل اسکالر
 • میترا قیاسی*، سهیلا جباری صفحات 69-83
  هدف

  تعیین وضعیت چابکی سازمانی درکتابخانه های دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 3.

  روش پژوهش:

  روش پژوهش پیمایشی – تحلیل از نوع کاربردی است. جامعه پژوهش 18کتابخانه مستقر در دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه 3. شرکت کنندگان در پیمایش کتابداران کتابخانه های مذکور به تعداد 40 نفر، نمونه گیری به روش سرشماری انجام شده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است که روایی صوری آن توسط اساتید علم اطلاعات و دانش شناسی و مدیریت تایید گردیدو پایایی آن براساس آزمون آلفای کرونباخ 8/0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی (شاخص های پراکندگی) و تحلیلی (آزمون های تی استیودنت تک نمونه، دونمونه مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه و فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

  یافته ها

  میانگین چابکی سازمانی 98/2 بدست آمد. کمترین میانگین بدست آمده مربوط به مولفه پاسخگویی (93/2) و بیشترین مربوط به مولفه انعطاف و انطباق (04/3) است. بین سطح چابکی سازمانی و مولفه های آن با سطح متوسط تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین کتابخانه های مورد بررسی از نظر بهره مندی از چابکی سازمانی و مولفه های تفاوت معنی دار وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  سطح چابکی سازمانی و مولفه های آن در کتابخانه های مورد بررسی در سطح متوسط است و تا سطوح زیاد و خیلی زیاد فاصله دارد.

  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، کتابخانه دانشگاهی، کتابخانه، دانشگاه آزاد اسلامی، منطقه 3
 • عفت کریمی مزرعه شاهی*، عباس گیلوری صفحات 85-105
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر آن است تا هزینه- سودمندی روش های حفاظت و نگهداری منابع مورد استفاده در کتابخانه های دولتی شهر تهران را بررسی کند.

  روش پژوهش:

  روش پژوهش پیمایش تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران یا سرپرستان 83 کتابخانه شامل 13 کتابخانه مرکزی و 70 کتابخانه دانشکده ای دانشگاه های دولتی در سطح شهر تهران بودند که به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند و در نهایت 42 کتابخانه (52 درصد) به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته شامل 9 جدول است. روایی ابزار پژوهش با تایید تعدادی از اساتید گروه علم اطلاعات و دانش شناسی و پایایی آن با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ 88/0 محاسبه شد. داده های حاصل از پژوهش با استفاده از نرم افزار اکسل تجزیه و تحلیل شده است.

  یافته ها

  یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بیش ترین فعالیت کتابخانه ها در زمینه نگهداری منابع، به «حفظ نظافت» با فروانی 20/62 درصد و بیش ترین اقدام در زمینه حفاظت منابع به «صحافی و جایگزینی منابع» با فراوانی 34/83 درصد اختصاص دارد. همچنین وضعیت کتابخانه های «با تعداد منابع بیش تر» ، از منظر شاخص تلفیقی هزینه- سودمندی (یا مطلوبیت اقتصادی- سودمندی) نسبتا مناسب بود. در کتابخانه های با منابع متوسط نیز وضعیت نسبتا مشابه کتابخانه های بزرگ است، اما در کتابخانه های «با حجم منابع کم» که بخش عمده جامعه پژوهش (29/64 درصد) را شکل می دهند، از نظر شاخص تلفیقی هزینه سودمندی در انتخاب و استفاده از روش های حفاظت و نگهداری منابع کتابخانه ای وضعیت مناسبی وجود ندارد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از بررسی وضعیت کتابخانه ها از منظر شاخص هزینه- سودمندی نشان داد که گروه کتابخانه های کوچک در نامناسب ترین وضعیت قرار دارند. ضعف در روش های حفاظت در برابر آلودگی های جوی، روش های حفظ امنیت منابع و روش های محفاظت در برابر آتش سوزی، مهم ترین کاستی های این گروه از کتابخانه ها است.

  کلیدواژگان: حفاظت و نگهداری، هزینه- سودمندی، کتابخانه ها، دانشگاه های دولتی، تهران، منابع کتابخانه ای
 • نجلا حریری *، وحیده رضائی صفحات 107-120
  هدف

  از این پژوهش آینده نگاری فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی ایران در افق 1404 است که با بهره گیری از رویکردهای آینده پژوهانه انجام گرفته است.

  روش

  پژوهش به روش مطالعه دلفی انجام شده است. برای تعیین مولفهها، سیاهه ای تهیه و در قالب پرسشنامه ای تنظیم شد که میزان اهمیت هریک از مولفههای آینده نگاری فناوری اطلاعات را از دیدگاه اعضای پنل دلفی مورد سنجش قرار می دهد. جامعه آماری پنل دلفی خبرگان، اساتید و مدیران فعال حوزه کتابداری و اطلاع رسانی و فناوری اطلاعات و صاحب نظران آینده نگاری بوده که از بین آن ها با روش نمونه گیری هدفمند 25 نفر انتخاب گردیدند و 22 نفر از این متخصصان به پرسشنامه های دلفی پاسخ دادند.

  یافته ها

  کتابخانه های دانشگاهی در آینده منابع الکترونیکی خود را توسعه داده و شبکه های خود را در زمینه استفاده از اینترنت و توسعه زیرساخت های آن گسترش خواهند داد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که در کتابخانه های دانشگاهی آینده پهنای باند دسترسی به اینترنت افزایش خواهد یافت و از شبکه اینترانت داخلی بهره مند خواهند شد و استفاده از فناوری سیستم های اطلاعات جغرافیایی در محیط پیوسته دانشگاه به عنوان منبع مهم برای مجامع دانشگاهی خواهد بود. نتایج در مورد تاثیر روندهای تاثیرگذار بر روی عوامل کلیدی فناوری اطلاعات در کتابخانه های دانشگاهی آینده، نشان می دهد روند افزایش نرخ سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات، تاثیر شدید و در جهت مثبت و روند کاهش بودجه دانشگاه ها، بدون تاثیر خواهد بود.

  نتیجه گیری

  در مجموع به نظر می رسد خبرگان کشور به آینده حوزه فناوری اطلاعات در کتابخانه ها و سطح فناوری هایی که کتابخانه در افق 1404 به آن ها دست خواهد یافت، نگاه امیدوارانه ای دارند.

  کلیدواژگان: آینده نگاری، فناوری اطلاعات، کتابخانه های دانشگاهی
|
 • Nafise Amirinejad, Mohammad Aazami *, Farzaneh Zolala, Ali Talebian Pages 1-11
  Purpose

  Knowledge sharing is a critical issue for organizations. They define it as the activities for transferring and distributing knowledge from one person, group, or organization to another person, group or organization. Thus, this study has been conducted aiming at investigating the effective factors on knowledge sharing among faculty members of Kerman University of Medical Sciences.

  Methodology

  The present study is an analytical kind of survey research instruments includes a researcher-made questionnaire which is based on the theory of planned behavior. The population of this study includes 395 participants from faculty members of Kerman University of Medical Sciences out of whom the sample size of 120 participants was determined using co relational coefficient. In order to analyze data descriptive statistics, frequency distribution, percentage, variance, mean, and standard deviation were used and at the level of inferential statistics general linear model was used. The analysis conducted by SPSS 16 software.

  Findings:

  The results showed that there is no significant relationship between the attitude and the intention of knowledge sharing but there is a positive and significant relationship of mental norms and perceived behavioral control with the faculty members' intention of knowledge sharing. There is no significant relationship between demographic information (including age, gender, college location, academic ranking, academic degree, and teaching experience) and attitude and mental norms but based on the ranking of the participants, significant relationship has been observed of demographic information and perceived behavioral control with the intention of knowledge sharing.

  Conclusion

  The results showed that the theory of planned behavior has been effective regarding the expression of the effective factors on knowledge sharing, and in order to promote knowledge sharing behavior of faculty members of Kerman University of Medical Sciences, it is necessary for educational and research administrators of the university to apply remedial measures in their agenda for the improvement of faculty members' attitude. In addition to elements of this theory, some of intervening variables like academic ranking of faculty members can influence on the intention of knowledge sharing.

  Keywords: Knowledge sharing, Theory of planned behavior, faculty members, Kerman University of Medical Sciences
 • Javad Bashiri *, Fatemeh Zabihi Faridian Pages 13-25
  Purpose

  The main purpose of this research is the determining safety and crisis management in the libraries of institutes and research centers affiliated of agricultural research, education and extension organization.

  Methodology

  In This study descriptive survey method was used. Data collected from the questionnaire and descriptive statistics were used to analyze the data. The population consisted of 104 special libraries of institutes and research centers affiliated of AREEO. Due to the nature of the study, data analysis and descriptive statistics were used to design charts from Excel. In this study due to the limited population of the sample is not used.

  Findings:

  According to the results, 44 percent of the libraries’ buildings in the affiliated of AREEO against of the natural disasters have appropriate conditions. 54 percent of libraries are strength against the earthquake and 68 percent against to hurricane. 86% of libraries are not equipped with any alarm system. More than 90 percent of the libraries lacked emergency exits and over 92 percent have no insurance coverage. 35 percent of staff completed primary fire training and 65 percent of staff had not any education. 94 percent of libraries do not have any plan to deal with the crisis.

  Conclusion

  The results showed that the theory of planned behavior has been effective regarding the

  Keywords: crisis management, natural disasters, unnatural disasters, libraries, Agricultural Research, Education, Extension Organization (AREEO)
 • Maryam Jahangiri *, Farideh Asareh Pages 27-41
  Purpose

  The present research investigates and compares the use of Persian scientific journals indexed in ISC in the scientific production of the mother universities researchers of Iran during 2001 to 2010.

  Methodology

  This is an applied research which uses citation analysis and descriptive documentary methods. The mother universities’ total number of scientific production in ISC has been 37988 documents during the given period. The Cochran formula was used for determination of the sample size. Based on this formula, the sample size of each university wan independently calculated. Then, the stratified sampling was used and the number of samples was determined by the ratio of documents in each university and each year. Consequently, the sample size of 2424 documents was obtained and the systematic random method was used to select the documents Data.

  Findings:

  Results indicated that 75.5% of the researchers had used ISC Persian scientific journals in their researches during 2001 to 2010. Isfahan University of Technology with 90.3% ranks first in this regard. Amir Kabir University of Technology (83.3%), Shahid Beheshti University (77.8%), Shiraz University (77.6%), Sharif University of Technology (75.3%), University of Tehran (77.1%), Tarbiat Modarres University (70%) and Iran University of Science and Technology (53.3%) have used ISC journals respectively.

  Conclusion

  Findings of this research indicate that researchers often cite journals which are indexed in the citation databases. Moreover, the results of this study show that from all cited journals 57.9% are printed/electronic journals and 42.1% are printed journals. Therefore, it seems that the open access e-journals receive more citations from the users.

  Keywords: Islamic World Science Citation Center (ISC), Mother Universities, Persian Indexed Journals, Persian Print, Electronic Journals, Scientific production
 • shohreh seyyedHosseini*, Abdolrasoul Khosravi, Reza Basirian Jahromi Pages 43-56
  Purpose

  This research aims to investigate the relationship between sexuality and Library Anxiety of Bushehr government-sponsored universities students.

  Methodology

  In this descriptive study which is of correlation type, a total of 700 students of Bushehr University of Medical Sciences (Ministry of Health and Medical Education) and Persian Gulf University (Ministry of Science, Research and Technology) were selected through Stratified random sampling. All data were collected by using normalized Questionnaire of Library Anxiety and analyzed using SPSS. In an analytical statistics part some various tests like T-test, an independent T test, mann-whitney test, Pearson correlation test, and regression test were used.

  Findings:

  The findings showed that students of the two universities have lower library anxiety than average levels (91.73) and this anxiety is Just in the component "mechanical factors" above average. Comparing male and female students showed that at a significant level of 0.97 there is no difference between them in library anxiety. However, comparing the components, male and female students were significantly different in the component of "factors from interacting with librarians.

  Conclusion

  Also, according to sexual divisions we can conclude that there is no significant difference between the total scores of male and female students in Library Anxiety. However, findings show that Male and female students are significantly different only in "factors from interacting with librarians .

  Keywords: Library Anxiety, Sexuality, Bushehr University of Medical Science, Persian Gulf University
 • Khadijeh Shabankareh, Mitra Baghjannati, Ali Hamidi * Pages 57-67
  Purpose

  Considering the importance of scientific production in the ranking of universities and evaluation of faculty members as researchers who have most contribution in the scientific productions of universities, the present study examined the research performance of faculty members’ Bushehr University of Medical Sciences in Google Scholar in terms of quantity and quality.

  Methodology

  This research is descriptive survey was conducted using citation analysis. The study sample is scientific outputs of all faculty members working at Bushehr University of Medical Sciences in 2014 (including 160), which is indexed in Google Scholar. Data were collected using publish or perish, a citation analysis software. Data were analyzed using Microsoft Excel and descriptive indicators.

  Findings:

  The finding of this study showed that, 37/26% of the study population did not have any scientific Documents in Google Scholar and most of them (59/37%) had less than 20 Documents. Averaging 4/73 Documents for each of researcher was indexed in Google Scholar, and each person had received an average of 19/33 citation. The average number of citations per Document was also 1/83. Hirsch index average was equal to 1/45 and G-index was 1/2. Hirsch index and G-index were equal to zero for 48/12% of the study population.

  Conclusion

  The present study indicates that the total number of documents, the total number of citations and Hirsh and G-index for the most researchers in this study are low. Low experience of the most researchers, language barriers and low international access to Persian documents are major reasons for this.

  Keywords: Scientific output, Publish or Perish, Bushehr University of Medical Sciences, G- index, h-index, research performance, Google Scholar
 • mitra ghiasi *, Soheila jabbari Pages 69-83
  Purpose

  To determine the organizational agility in Islamic Azad university libraries of region 3.

  Methodology

  Metod is survey - analytical and practical. . The statistical society consists 18 librarries whit 40 librarians that participate in this survey. The questionnaire is a researcher-made, that its reliability is 0.8. base on Cronbach test. Data analysis using descriptive statistics (measures of dispersion) and analytical (one-sample t test student, independent T test, One-way ANOVA and Friedman) was performed by SPSS.

  Findings:

  Average organizational agility was 2.98 from 5. Component "response" had minimum mean (2.93) and Component "flexibility and adaptability" had maximum mean (3.04.There is not significant correlation between the libraries and organizational agility and its component .

  Conclusion

  In the libraries, levels of organizational agility and all its components are in the medium.

  Keywords: In the libraries, levels of organizational agility, all its components are in the medium
 • Effat Karimi mazrae Shahi*, Abass Gilvari Pages 85-105
  Purpose

  The main objective of this study was to evaluate the cost-benefit of resources’ conservation and preservation methods in libraries of Tehran governmental universities.

  Methodology

  The method of the present research is descriptive. The stratified sampling technique is used to indicate a total sample of 83 managers/ supervisors of central and academic libraries (contain 13 central and 70 academic libraries) who 42 of them (51 percent) answer the questionnaires. To gather at the research data a questionnaire with 9 tables is designed. Validity of the questionnaire was determined with some of library professors and its reliability was measured with Cornbrash’s alpha about 0.88 that is good. The data analysis of the present research was performed by Excel.

  Findings:

  Findings showed that in this population, cleaning (62.20 percent) is the most activity of conservation, and binding and replacement (83.34 percent) is the most activity of preservation. Also in the libraries with the higher resources, cost-benefit attribute (desirability of economic profitability) is relatively good. The situation is more or less similar to the average resource libraries, but in the libraries with lower sources which the major part of the research (about 64/29 percent) there is not any desirability of economic profitability in the conservation and preservation selected methods.

  Conclusion

  The results of the libraries’ cost-benefit evalution showed that small libraries are in the unsuitable situation. Protection against atmospheric pollution, security, and protection against fire methods are the main shortcomings in these groups of libraries.

  Keywords: Conservation, Preservation, Cost-Benefit, Libraries, Governmental Universities, Tehran, Library Material
 • nadjla hariri *, Vahideh Rezaei Pages 107-120
  Purpose

  The purpose of this study is the foresight of IT in university libraries of Iran in 1404.

  Methodology

  The research was done by using future research approach. The research method was Delphi study. In order to determine the components, a questionnaire was prepared. Using this questionnaire the importance of each component of the information technology foresight was evaluated from the perspective of the members of Delphi panel in two rounds. The Delphi panel consisted of experts, professors and managers in field of library, Information science, IT and foresight experts. Among them 25 expert were selected by using purposeful sampling.

  Findings:

  The results indicate that Academic Libraries in the future will expand its electronic resources and extend networks in the fields the use of the Intranet and its infrastructure development. The results of the study indicate that the future of academic libraries will increase accessible broadband to Internet and benefit the local intranet and use of geographic information systems will be in the online environment as an important resource for the academic community.

  Conclusion

  The results of this study illustrates impact of the trends affecting on Key factors IT in the future of Academic Libraries. The increase in the rate of investment in information technology will have severe positive impact.

  Keywords: Foresight, IT, Academic Libraries