فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/01
 • تعداد عناوین: 55
|
 • حسن مومنی* صفحات 1-31
  علم جغرافیا، علمی است چند بعدی و کلی گرا از همین رو مسائل آن در گستره وسیعی نمود و کاربرد دارد، جغرافیا محدود به یک پدیده یا یک جزء نیست، عامل چندبعدی بودن جغرافیا سبب می شود که نخبگان این علم همواره با مسائل گوناگونی برخورد کنند، در این حین تعاملاتی بدیع شکل می گیرد که باعث گسترش مفاهیم علم جغرافیا می شود. بنابراین تفسیر مفاهیم به وجود آمده، از ضروریات تعالی علوم مختلف به ویژه جغرافیاست. ورود مفاهیم جدید در جغرافیا به خلق و کشف اسرار پنهان آن می انجامد و با پرده برداری در شرح مفاهیم، زیبایی درونی آن دوچندان خواهد شد. چنانچه تصورات کلی و عمومی از علم جفرافیا به عنوان یک اطلس تصاویر و معلومات صرف نقشه جهانی، به کلی تغییر خواهد کرد. لیکن این نگرش نشان میدهد که نه تنها علم جغرافیا با ابعاد بسیار گسترده به تحلیل کمی و آماری پدیده ها می پردازد بلکه با نظرات عینی به ارزیابی اجتماعات و جوامع انسانی، فرهنگ، تفکرات و اندیشه ها پرداخته و بررسی کیفی زندگی در محیط های مختلف انسان ساخت مبادرت می کند. ازاینرو واژگان آشنا در مباحث علم مذکور مورد تعریف است: جغرافی، توسعه، برنامه ریزی، برنامه ریزی روستایی، آمایش سرزمین، کالبد (برنامه ریزی-کالبدی)، فضا، مکان، فضاومکان، اقتصادفضا، رویکرد فضایی، نظام های فضایی، پویش ساختاری-کارکردی، ساختارفضایی، سازمان فضایی، عملکردفضایی، یکپارچگی فضایی، کنش متقابل فضایی، بازساخت فضایی، ساماندهی فضایی، سازماندهی فضایی، برنامه ریزی فضایی، عدالت فضایی، جریان/ حرکت فضایی، دامنه عملکرد، موقعیت کارکردی، عرصه/ سطوح فضایی، رابطه/ پیوند، کانون/ محور/ پهنه، منظومه/ مجموعه/ حوزه، تحلیل شبکه، حکمروایی محلی، متنوع سازی فعالیتها، معیشت پایدار، دگرگونی محیطی، سیستم، پایداری، مزیت، مخاطرات محیطی، روش کمی و کیفی، از نتایج این دسته بندی، جمع آوری برگزیده واژگان مطرح در علم جغرافیاست که به صورت یکجا و خلاصه، دسترسی به آن آسان باشد. بنابراین در ادامه، مستقیما شرح واژگان بیان می گردد و از توضیح فرآیند تحقیق پرهیز شده است.
  کلیدواژگان: مفاهیم جغرافیایی، واژگان بنیادین، تعاریف و تشریح، مفاهیم جغرافیایی، واژگان بنیادین، تعاریف و تشریح
 • عمران قنبری هو له سو* صفحات 32-43
  شهر بمثابه یک سیستم، نیازمند برنامه‏ریزی سیستمی است. از الزامات برنامه‏ریزی سیستمی در نظر گرفتن تمام عوامل و شاخص‏های موثر در حیات شهر است. بنابرین با افزایش جمعیت شهری و به تبع آن افزایش جمعیت دانش‏آموزی، احداث و احیای فضاهای آموزشی بعنوان یکی از کاربری های اصلی باید مدنظر قرار گیرد.لذا اهمیت بررسی همه جانبه در خصوص چگونگی توزیع فضاهای آموزشی بیش از پیش ضروری است، چرا که باعث کاهش هزینه‏های خانوارها، کاهش ترددها و ترافیک و به تبع آن کاهش آلودگی های محیطی، کاهش هزینه‏های خدمات شهری و...می‏شود. محدوده مورد مطالعه:پژوهش حاضر به بررسی ارزیابی موردی دو نمونه از دبیرستان‏های ( پسرانه نظامی گنجوی، دخترانه سمیه) واقع در شهر شاهین‏دژ از شهرهای استان آذربایجان‏غربی بر اساس ماتریس (همسایگی سازگار - همسایگی ناسازگار و شبکه دسترسی) با استفاده از مدل AHP پرداخته است. نتیجه‏گیری: در یک جمع‏بندی نهایی از تمام یافته‏ها و نتایج بدست آمده از ارزیابی بین دو دبیرستان می‏توان به این نکته مهم اشاره کرد که دبیرستان پسرانه گنجوی با وزن نهایی 0.1055و دبیرستان دخترانه سمیه با وزن نهایی 0.0182بدست آورده که در این ارزیابی، دبیرستان پسرانه نظامی‏گنجوی در مکان‏گزینی بهتر و مناسب‏تری نسبت به دبیرستان دخترانه سمیه دارد.
  کلیدواژگان: کاربری آموزشی، تحلیل سلسله مراتبی، شهرستان شاهین‏دژ
 • علی اصغر طاهری، محدثه ملک پور* صفحات 44-60
  پیاده روی یکی از پایدارترین روش های حمل ونقل بوده و می تواند از جنبه های مختلف کالبدی، اجتماعی، زیست محیطی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سبب توسعه پایدار شهرها گردد. هدف اصلی از انجام این پژوهش ارائه الگوئی جهت ارزیابی قابلیت پیاده مداری در مسیرهای پیاده رو با استفاده از رویکرد mcdm در شهرداری منطقه 11 تهران می باشد. بنابراین عوامل موثر بر ارزیابی قابلیت پیاده مداری در مسیرهای پیاده رو شناسائی شده و روابط درونی و اولویت بندی این شاخص صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل 15 نفر از خبرگان شهرداری منطقه 11 تهران می باشد و پرسشنامه میان این تعداد توزیع گردید. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، یک پژوهش توصیفی- پیمایشی است. نتایج این تحقیق نشان داد مهمترین عوامل ارزیابی قابلیت پیاده مداری در مسیر های پیاده رو عبارتند از: حمل و نقل و ترافیک، اجتماعی- اقتصادی، کالبدی، جذابیت و سرسبزی، امنیت، ایمنی، مبلمان و دسترسی. در گام اول به اولویت بندی معیارهای اصلی پژوهش پرداخته شد که مشخص گردید معیار امنیت در اولویت اول قرار دارد. معیار دسترسی در اولویت دوم و معیار مبلمان در اولویت سوم قرار دارد. در گام بعدی برای انعکاس ارتباطات متقابل میان معیارها از تکنیک دیماتل استفاده شد. بدین شکل که در ابتدا ماتریس روابط ارتباط مستقیم شاخص ها تشکیل گردید. بر اساس نتایج معیار امنیت از بیشترین تاثیرگذاری برخورداری است. معیار حمل و نقل و ترافیک از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. براساس محاسبات صورت گرفته و سوپرماتریس حد، مشخص گردید احیای هویت های تاریخی در اولویت نخست قرار دارد. عدم وقوع جرم و جنایت در این مسیر در اولویت دوم و کیفیت زیباشناختی معبر سومین شاخص با اهمیت است.
  کلیدواژگان: پیاده مداری، مسیرهای پیاده رو، فرآیند تحلیل شبکه ای، تصمیم گیری چند معیاره
 • سمیرا محمدی*، مریم محمدی، شهلا بهاری، مرجان بذله، جعفر بهاری، حامد بهاری صفحات 61-74
  تحقیق حاضر با هدف بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تاثیر ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند در صنعت هتل داری در هتل های 5 ستاره استان آذربایجان شرقی، شامل: هتل های پارس ائل گلی و شهریار در تابستان 1396 صورت پذیرفته است. داده های مورد نیاز برای این تحقیق با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس از میهمانان هتل های 5 ستاره شهر تبریز و با ابزار پرسشنامه جمع آوری شده است. تحقیق حاضر، از نظر هدف، کاربردی و براساس روش گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع پیمایشی است. همچنین از روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس به منظور تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه میهمانان هتل های 5 ستاره شهرتبریز می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که ارتباط موفق با مشتری بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری و تصویر برند تاثیر مستقیم و معناداری دارد؛ و همچنین تاثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند مستقیم و معنادار است. و متغیر ارتباط موفق با مشتری از طریق نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند تاثیرغیرمستقیم و معناداری دارد.
  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری، ارتباط موفق بامشتری، تصویر برند، صنعت هتلداری، تبریز
 • سعید رجبی*، ایرج احمدزاده صفحات 75-99
  در کشاکش روابط قدرت بین بازیگران متعدد سیاسی در فضای جغرافیایی روابط ژئوپلیتیکی شکل می گیرد. روابط ژئوپلیتیکی کشورها مجموعا حول 5 الگوی مختلف در نوسان است که تحت تاثیر شرایط مختلف نظیر وزن ژئوپلیتکی، موقعیت جغرافیایی، اصل مجاورت، مناطق استراتژیک و... یکی از این الگوهای غالب می گردد. این الگوهای ژئوپلیتیکی چون منطبق با واقعیت های فضایی هستند، بهتر از هر نظریه ی روابط بین الملل می توانند برهمکنش روابط کشورها را برایمان تبیین نمایند. روابط ایران وهمسایگانش نیز تحت تاثیر متغییرهای مختلف فضایی از الگوهای متفاوتی تبعیت می کند، که الگوی روابط ایران و قطر در زمره ی الگوهای رقابتی به شمار می رود. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سوال است که الگوی رقابتی روابط ژئوپلیتیکی دو کشور ایران و قطر چگونه ارزیابی می گردد و مهم ترین نقطه تقابل دو کشور کدام حوزه می باشد؟ یافته های پژوهش نشانگر آن است که الگوی رقابتی روابط ایران و قطر در بردارنده ی 3 حوزه ی مختلف ژئواکونومی، ژئوکالچر و ژئوپلیتیک می باشد.در حوزه رقابت های ژئواکونومیکی تقابل دو کشور برای بهره برداری بیشتر ار منابع مشترک پارس جنوبی و همچنین تلاش برای تصاحب بازراهای آتی انرژی دنیا؛ در حوزه ژئو کالچر رقابت های رسانه ای یا به عبارتی جنگ نرم دو کشور برای تاثیر گذای بر تحولات منطقه ای؛ درحوزه ژئوپلیتیک رقابت های دو کشور در مناطق مختلف از سوریه تا شمال افریقا، بهار عربی و... اصلی ترین حوزه های رقابتی ایران و قطر محسوب می شوند که با توجه به اهمیت منابع انرژی در حیات اقتصادی این کشورها از یک سو و آینده ی نقش آفرینی در بازار انرژی جهانی از سوی دیگر، حوزه ژئواکونومی برای دو طرف از اهمیت بالاتری برخودار است، طوری که حتی سایر حوزه های رقابتی دو کشور را نیز تحت الشعاع خود قرار داده است.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، ایران، قطر، ژئواکونومی، ژئوکالچر
 • ابوالفضل مشکینی*، احمد پوراحمد، مسلم ضرغام فرد صفحات 100-115
  نظریه های برنامه ریزی معمولا ترکیبی از فرضیه های جامعه شناختی در مورد رفتارهای انسانی و اجتماعی و همچنین مفروضات فلسفی در مورد طبیعت، اهداف و مفاهیم برنامه ریزی را شامل می شوند. شهر و در مقیاس خردتر مسکن فضایی است که رفتار انسانی و اجتماعی در آن شکل می گیرند. نظریه برنامه ریزی شهری مفاهیم علمی، تعاریف، روابط رفتاری و مفروضاتی است که دانش برنامه ریزی شهری را تعریف می کنند. لذا نظریه های برنامه ریزی را می توان از دیدگاه برنامه ریزی شهری و متعاقبا برنامه ریزی مسکن نیز بررسی کرد. از این رو در این پژوهش با استفاده از اسناد و مدارک موجود در این زمینه و با روش تحلیل محتوا اقدام به واکاوی جایگاه مسکن در نظریه های برنامه ریزی نموده ایم و نهایتا با یک نگرش مقابله ای به مقایسه آن ها پرداخته ایم و نقاط قوت و ضعف انواع نظریه های برنامه ریزی را در بستر برنامه ریزی مسکن مشخص ساختیم.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی، نظریه های برنامه ریزی، برنامه ریزی مسکن
 • ایرج احمدزاده، سعید رجبی* صفحات 116-130
  کشور عراق قبل از هر چیز مخلوق سیاست ژئوپلیتیکی فرامنطقه ای است بنابراین رهبران این کشور همواره در ایجاد هویت ملی فراگیر با مشکل رو به رو بوده و تنها ابزارهای سخت را به کار برده است. مهم ترین بحران هویتی و تهدید کننده یکپارچکی سرزمین این کشور واگرایی کردها در شمال این کشور است. استقلال خواهی کردها به عنوان پدیده ای مطرح در سطح فروملی که در مقیاس های گوناگون از محلی تا جهانی نقش آفرینی کرده است به دلایل گوناگون ژئوپلیتیکی امکان تحقق پیدا نکرده است؛که این امر به دلیل تاثیر چند سطحی نیروهای فعال نظام ژئوپلیتیک جهانی و منطقه ای و همچنین عوامل و عناصر ژئوپلیتیکی تاثر گذار بر رفتار دولت عراق در سطح ملی و کردها در سطح محلی و فروملی است که از قضا همگی آنها در خلاف جهت آرمان کردها حرکت می کنند. این مقاله به روش توصیفی _تحلیلی در پی بررسی دلایل ژئوپلتیکی عدم تحقق تاسیس دولت کردی در شمال عراق می باشد و اینکه بین سطوح تاثیر گذار کدام سطح بیش ترین تاثیر را به جا گذاشته است. یافته های پژوهشگر نشانگر حساسیت بالای این منطقه و نقش آفرینی تمامی بازیگران در سطوح گوناگون از خرد تا کلان می باشد که این امر به دلیل ویژگی های ژئوپلیتیک شکننده خاورمیانه، تلاقی منافع قدرت های بزرگ و موقعیت ژئواستراتژیک این منطقه می باشد. نتایج تحقیق نشانگر تاثیر گذاری بیشتر نقش عوامل محلی در عدم توفیق کردها در رسدن به استقلال می باشد، هرچند که این به معنای کم اهمیت بودن سایر سطوح تاثیرگذار بر رخدادهای این منطقه نیست.
  کلیدواژگان: کردستان، عراق، ژئوپلیتیک، استقلال خواهی
 • گونا مهردانش*، عبدالرحمن حاجی، سید عباس حسامی صفحات 131-153
  انسان در دوران کهن با کندن صخره های طبیعی در دامنه ی کوه ها و ایجاد حفره در یک فضای کوچک به تدریج به فضای بزرگی می رسید و از آن به منزله ی خانه یا آرامگاه استفاده می کرد؛ این مبارزه انسان با صخره های سنگی را معماری صخره ای یا دخمه ای می نامند. این پژوهش نیز در راستای معرفی گوردخمه های روستای دشه (شهرستان پاوه) به عنوان یک جاذبه فرهنگی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی می باشد که با ترکیبی از روش پژوهش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. در بررسی کتابخانه ای با مطالعه منابع معتبر سعی شده است، معماری گوردخمه و اهمیت استفاده از این جاذبه به عنوان راهکاری در جهت توسعه گردشگری روستای دشه بررسی شود. در کنار این روش با مشاهده میدانی و بازدید از معماری گوردخمه های روستا، تلاش گردیده است که این جاذبه فرهنگی به بهترین نحو معرفی گردد. یافته های پژوهش نشان می دهد که گوردخمه های روستای دشه با توجه به ویژگی های منحصر به فرد به عنوان یک فرصت گردشگری فرهنگی، قابلیت معرفی و جذب گردشگران داخلی را دارا می باشد، همچنین می تواند نقش مهمی در افزایش اشتغال، درآمد، توسعه فرهنگی و شناسایی فرصت های سرمایه گذاری داشته باشد.
  کلیدواژگان: روستای دشه، گردشگری فرهنگی، گوردخمه
 • هادی نیازی*، عاطفه صداقتی، محمد جواد صفایی صفحات 154-170
  بازآفرینی شهری ضمن توجه به کالبد، به ساختار درونی و اجتماعی دمیده شده در شهرها اهمیت داده و منجر به ایجاد هماهنگی با مبانی زندگی اجتماعی مردم در مناطق و بافت های نیازمند توجه می شود. از طرفی، تقویت بنیان های سرمایه ای ازجمله سرمایه ی اجتماعی در مسیر توسعه شهرها حائز اهمیت ویژه ای است. در همین راستا، محدوده های شهری عمدتا در حاشیه شهرها، با پیشینه ی روستایی که حاصل الحاق روستاها به شهر هستند، با توجه به ساختار فرهنگی، اجتماعی و کالبدی خاص خود، نیازمند این هستند که علاوه بر تطبیق تدریجی ساختار متمایز خود با شهر، درزمینه ی بازآفرینی شهری نیز موردتوجه قرار گیرند. در این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است و از نوع کاربردی هست، سرمایه ی اجتماعی با محوریت پارامترهای اعتماد و مشارکت، مبنای مطالعات قرارگرفته اند و سعی شده است تا ضمن شناسایی سازوکار بازآفرینی شهری در بافت های شهری، ارتباط بحث سرمایه اجتماعی، «مشارکت» و «اعتماد» و نهایتا تبیین جایگاه سرمایه اجتماعی و معیارهای مشارکت و اعتماد مردمی در بازآفرینی شهری، صورت پذیرد. طبق یافته ها، حاشیه شهرها و به طور خاص روستاهای الحاقی به شهر، به عنوان یکی از مهم ترین منابع نهفته سرمایه ی اجتماعی در ساختار شهرها مطرح هستند و با توجه به پیوندهای اجتماعی روستایی، پتانسیل های نهفته بسیاری دارا هستند. نیاز به تقویت روابط و پیوندهای اجتماعی در راستای پیشبرد مسیر توسعه شهری، لزوم توجه به مفهوم سرمایه اجتماعی را پررنگ تر نموده و دراین بین، مناطق حاشیه ای و روستاهای الحاقی به شهرها به واسطه وجود حلقه های اجتماعی قوی تر و سنتی تر، در صورت به وجود آمدن یک اعتماد فراگیر و مستحکم می توانند با مشارکتی موثر و کارا، تحقق اهداف بازآفرینی شهری را تسهیل و تسریع سازند.
  کلیدواژگان: بازآفرینی شهری، سرمایه اجتماعی، مشارکت، اعتماد
 • حسین عزیزی* صفحات 171-190
  حضور اتباع بیگانه دارای پیامدها و بازتاب های مختلف طبیعی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و امنیتی میباشد. یکی از مباحث مهم در بحث حضور اتباع بیگانه، ارتباط آن با ابعاد مختلف امنیت است، به عبارت دقیقتر، اتباع بیگانه با مهاجرتهای غیر قانونی دارای بازتابها و پیامدهای مختلف امنیتی اند. کشورمان مهاجرین زیادی را از خارج کشور در خود جای داده است که عمده ترین مهاجران خارجی، افغانی ها می باشند. حضور این مهاجران پیامدهایی را برجای گذاشته است و در طی سال های اقامت خود تاثیرات مثبت و منفی فراوانی از بعد اجتماعی و فرهنگی برجای گذاشته اند که ضرورت دارد این بازتاب ها و تاثیرات مورد بررسی و تاثیرات آن بر امنیت ملی نیز مورد سنجش قرار گیرد. در گذشته، اکثر مطالعات بر روی نقش و تاثیر حضور اتباع بیگانه بر روی سرمایه فیزیکی و مسائلی چون باز توزیع درآمد، باز توزیع نیروی کار و سرمایه انسانی و مهارتهایی که ذخیره ملی محسوب می گشت صورت میگرفت اما از دهه 1370 به بعد، با وسیعتر شدن مقیاس حضور اتباع بیگانه، کشورمان به شدت درگیر این مساله گشته است و این مساله کماکان ادامه دارد و دیگر دیدگاه های اقتصادی به تنهایی نمیتوانند برای درک و تحلیل آن بسنده کنند و از اینرو حضور اتباع بیگانه را میتوان از نظر سیاسی، امنیتی، فرهنگی مورد بررسی قرار داد که در این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی از دیدگاه امنیتی به این مساله نگریسته می شود.
  کلیدواژگان: ایران، امنیت، اتباع بیگانه
 • زهرا زمانی*، نازنین عزیزی صفحات 191-202
  امروزه گردشگری به عنوان سومین بخش بزرگ اقتصادی در جهان شناخته می شود و برنامه ریزی گردشگری، زمینه را برای توسعه پایدار جامعه فراهم می کند. بدون وجود امکانات زیر بنایی و خدمات نمی توان باعث توسعه پایدار صنعت گردشگری شد با توجه به پتانسیل بسیار بالای شهر کوزران در زمینه گردشگری و توریستی، تحقیق حاضر با استفاده از روش پیمایش، مطالعات میدانی و تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها به شیوه سوات (swot)، به ارائه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری منطقه کوزران پرداخته است. جمع آوری اطلاعات لازم به منظور تدوین راهبردهای توسعه صنعت گردشگری شهر کوزران با دو روش کتابخانه ای و میدانی انجام شده است. همچنین از روش پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. نتایج به دست آمده بیانگر چیرگی ضعف ها نسبت به قوت ها از یک سو و برتری فرصت ها نسبت به تهدیدها از سوی دیگر است. در حقیقت، نقاط ضعف عامل اصلی به حداکثر نرسیدن ظرفیت های توسعه گردشگری شهر کوزران هستند. بنابراین راهبردهایی که بیشتر معطوف به استفاده از فرصت ها برای تقلیل نقاط ضعف هستند، پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: گردشگری، مدل سوات، کوزران
 • محبوب بابایی*، وحید ریاحی صفحات 203-231
  این پژوهش با هدف بررسی تحولات ساختاری - کارکردی سگونتگاه های روستایی(دهستان انزل شمالی) در شهرستان ارومیه انجام گرفته،روش پژوهش بصورت ترکیبی(کیفی یا گراند تئوری- کمی) و در چند مرحله انجام شده، جامعه آماری تحقیق شامل روستاهای دهستان انزل شمالی ، که کل جمعیت مورد نظر روستاها2461نفر درقالب541خانوار ،حجم نمونه براساس فرمول کوکران(336نفر) ،نمونه گیری بصورت هدفمندمعیار(گلوله برفی) - تصادفی ،و میزان روایی و پایایی پرسشنامه محقق ساخته 83.می باشد. در راستای عوامل موثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونتگاه های روستایی، 4 شاخص اقتصادی،اجتماعی- فرهنگی،زیست محیطی و کالبدی - فیزیکی، با 34 عامل، طی دو مرحله مشاهدات میدانی ،مطالعات اکتشافی و مصاحبه نیمه ساختار یافته مطرح شد،که نتایج تحلیل این داده ها(کیفی و کمی)نشانگر آن است که تحولات ساختاری- کارکردی در نواحی سگونتگاه های روستایی محدوده مورد مطالعه طی سالهای 1375 تا 1395 تحول اساسی داشته و این تحولات مرهون عوامل درونی و برونی بوده است، نتیجه این تحولات بشیتر از آنکه روند مثبت داشته باشد ،روند منفی بر ساختار و کارکرد روستاها داشته ،این تحولات در چهارشاخص عبارتند از : زیست محیطی (3.85)، اقتصادی(3.71)، اجتماعی- فرهنگی(3.62) و کالبدی - فیزیکی(3.58)،که نتیجه این تحولات بوجود آمدن سکونتگاهای راکد(رکود) و منفی(پسروی)بوده است.
  کلیدواژگان: ساختاری-کارکردی، شهرستان ارومیه، دهستان انزل شمالی، گراند تئوری، سکونتگاههای راکد
 • خدیجه سلیمانی هارونی*، بهمن خسروی پور، مسعود برادران، منصور غنیان صفحات 232-246
  متخصصان سراسر جهان اتفاق نظر دارند که برنامه های توسعه جز با مشارکت زنان به ویژه زنان روستایی نمی تواند پایدار و موفق باشد و صنعت گردشگری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همسو بودن مهارتها و توانمندی های ویژه زنان و نیازمندی های صنعت گردشگری همچون تهیه غذا، مهمانداری و صنایع دستی توجه به مشارکت این قشر از جامعه روستایی در فرایند برنامه ریزی جهت توسعه فعالیتهای گردشگری را ضروری تر می سازد که متاسفانه شواهد موجود نشان از عدم مشارکت قشر زنان دارد. با وجود این که زنان عهده دار بخشی از فعالیت های این صنعت هستند اما از عایدات ناشی از آن چیزی نصیب شان نمی شود. ذکر این نکته ضروری است که بدون مشارکت مردم محلی بویژه زنان روستایی در برنامه ریزی جهت توسعه فعالیت های گردشگری و نیز عدم دانش و آگاهی از درک و نگرش این قشر از جامعه میزبان نسبت به پیامدهای این صنعت نمی توان امید موفقیت در کسب منافع ناشی از این صنعت و در نهایت نیل به توسعه پایدار امید چندانی داشت. لذا در این پژوهش که یک پژوهش پیمایشی توصیفی است با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی و تحلیل جنسیتی رضایتمندی، انتظارات و نگرش جامعه میزبان که ساکنان هشت روستا از شهرستان ایذه در استان خوزستان (325 نفر حجم نمونه براساس جدول تاکمن و نمونه گیری به روش تصادفی ) پرداخته شد و تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS صورت گرفته است. نتایج حاکی از نگرش مثبت زنان نسبت به پیامدهای گردشگری روستایی در این شهرستان می باشد. همچنین میزان رضایتمندی، نگرش و انتظارات زنان نسبت به مردان از گردشگری بیشتر بوده و بین زنان و مردان در این متغیرها تفاوت های آماری معنی داری وجود داشته است.
  کلیدواژگان: زنان روستایی، گردشگری روستایی، رضایتمندی، تحلیل جنسیتی
 • زهرا ترکاشوند* صفحات 247-262
  کارآفرینی یکی از عوامل مهم تغییر در روستاها است که نیروهای نهادها و افراد دست اندرکار برنامه ریزی توسعه روستایی را به خود معطوف نموده است و به موازات آن، گردشگری روستایی یکی از منابع کارآفرینی و تغییر به حساب می آید. در این مقاله تلاش می شود بررسی شود که چگونه یک ایده فرصت آفرین می تواند مسیر مناسبی را برای تحریک توسعه ی اقتصادی روستاها و ایجاد حرکت در جریانات فضایی اطراف خود، به وجود آورد. هدف از انجام این مقاله بررسی بخش هایی از اقتصاد ناحیه ای است که گردشگری آنها را متحول نموده است. دهکده گردشگری عباس برزگر واقع در روستای بزم از توابع شهرستان بوانات و آثار ناشی از فعالیت آن در روستا و ناحیه ی روستایی بوانات به صورت میدانی و از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه مورد بررسی واقع شده است. فعالیت این مجتمع و سایر فعالیت های مشابه می تواند، انواع حرکت ها و جریانات اقتصادی را به نفع توسعه اقتصاد روستایی، در فضا ایجاد نماید. تحولات اقتصادی، اجتماعی بعد از فعال شدن این مجتمع نسبت به قبل از آن مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته اند. اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهند، فعالیت گردشگری این مجتمع توانسته است با سایر بخش های اقتصادی پیوند ایجاد کرده و آنها را در سمت و سوی توسعه ی ناحیه روستایی حوزه نفوذ روستای بزم قرار دهد. از مهم ترین آثار مورد مشاهده می توان به بازدید گردشگران خارجی، رونق بازدید گردشگران داخلی، فروش صنایع دستی و غذاهای محلی و تولید ارزش افزوده اشاره نمود. افزایش ارتباطات فرا ناحیه ای و ایجاد تبادلات مالی و کالایی در ناحیه و فراتر از آن، جزء مهم ترین این آثار هستند. بنابراین تمرکز بر توسعه ی گردشگری روستایی می تواند با به کار گرفتن عوامل موجود در روستا مانند مناظر طبیعی، آداب و رسوم عناصر فرهنگی دهقانی و عشایری که تا کنون جزء منابع به شمار نمی آمده اند و نیروی کار روستایی، جریان های مثبت اقتصاد فضایی روستاها فعال نماید.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، توسعه ی اقتصادی و اجتماعی، فضای اقتصادی، دهکده گردشگری عباس برزگر
 • لطفعلی کوزگر کالجی*، سجاد دارابی صفحات 263-281
  رشد روز افزون جمعیت شهرها بخصوص در کشورهای در حال توسعه باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در شهرها شده است که یک بخش آن مربوط به بحث حمل ونقل درون شهری می باشد که چالش های همچون افزایش زمان سفر، آلودگی زیست محیطی، مشکلات روحی و روانی دنبال دارد. لذا مدیران شهری به دنبال سیستم های جایگزین برای کاهش استفاده از خودرو شخصی و تردد آسان و سریع در داخل شهرها می باشد. در همین راستا استفاده از حمل ونقل عمومی به عنوان یکی از راهکارها در جهت کاهش حجم استفاده از خودرو شخص می باشد. در نتیجه نحوه مطلوب خدمات رسانی و کارکرد در این بخش می تواند رضایت مندی شهروندان را در پی داشته باشد و موجب کاهش حجم خودرو شخصی در راه های درون شهری گردد. با توجه به اهمیت حمل ونقل عمومی و ویژگی های کالبدی و توپوگرافی شهر ایلام اهمیت استفاده از سیستم حمل ونقل درون شهری را دو چندان کرده است در همین راستا در این پژوهش که به روش تحقیق تحلیلی- توصیفی به بررسی کارکرد سیستم حمل ونقل عمومی درون شهری شهر ایلام پرداخته شده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که سیستم حمل و نقل عمومی شهر ایلام از نظر خدماتی دهی و کارکردی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و عدم رضایت شهروندان را به دنبال داشته است.
  کلیدواژگان: حمل ونقل عمومی درون شهری، رضایت مندی، ایلام، شهروند
 • مریم سلیمی* صفحات 282-304
  امروزه ،ژئو پارک ،باعث حفاظت محیط زیست وایجاد مناطق حفاظت شده ،پارک های ملی در سراسر جهان به وجود آمده. اقتصادی منطقه ای ، تحت عنوان ژئوپارک نام گرفتند محدوده مطالعاتی قوری قلعه در استان کرمانشاه ، و شهرستان پاوه قرار گرفته است. از بزرگترین غارهای آبی خاورمیانه به شمار می رود وبادارا بودن قابلیت های بسیار قابل توجه ،توانایی آن را دارد که به یکی از کانون های مهم گردشگری تبدیل شود .از قابلیت های این ژئوپارک برای گردشگری ،اکوتوریسم و در کنار آن ژئوتوریسم است، که می تواند علاوه بر طبیعت گردان داخلی،زمینه ساز جذب گردشگران خارجی شود.در این پژوهش سعی برآن شده که جاذبه ی ژئوتوریستی بررسی شودوبدین منظور نوشتار حاضر را براساس جدول SWOT مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در نهایت به ارائه راهبردهایی در جهت توسعه گردشگری ودر نهایت توسعه منطقه می پردازد.یافته های مطالعات کتابخانه ای و میدانی بیانگر آن است که توسعه ژئوتوریسم پایدار که ریشه در توسعه پایدار دارد می تواند منجر به اهداف حفاظت از محیط و درآمدزایی رفاه و بهبود کیفیت زندگی جوامع محلی و ارتقاء منابع گردشگری شود.
  کلیدواژگان: جاذبه های طبیعی، توسعه پایدار، جدول سوات
 • احمد حاتمی*، مزدک احمدی نژاد احمدسرایی صفحات 305-324
  شهرهای جدید به عنوان یکی از وسیع ترین اقدامات در عرصه ی برنامه ریزی فضایی کشور و یکی از بزرگترین تصمیم گیری ها که حجم عظیمی از توان اجرائی و مالی کشور را به خود اختصاص داده است از اهمیت برخوردار است.به همین دلیل یکی از رسالت های برنامه ریزان و پژوهشگران در حوزه برنامه ریزی شهری رصدکردن عملکرد شهرهای جدید، جهت شناسایی مشکلات و نارسایی این شهرها و ارائه راهکارهایی برای تقویت آنها در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده است.درهمین راستاپژوهش حاضر نیز با بررسی عملکرد شهر جدید پردیس وشناسایی کم کاست های این شهر می باشد تاباارائه راهبردهایی بتوان مسیر جمعیت پذیری این شهر را هموارتر نمود.روش تحقیق توصیفی تحلیلی وبااستفاده ازابزار پرسشنامه می باشد.جامعه آماری این پژوهش تمام ساکنان شهر پردیس که در سرشماری سال1395 جمعیتی بالغ بر 73673نفر بوده است.برای تخمین حجم نمونه ازفرمول شارل کوکران استفاده شده است.که مطابق این فرمول حجم نمونه 383 نفر تخمین زده شده است.روش نمونه گیری دراین پژوهش تصادفی ساده در تمام سطح شهر پردیس بوده است.همچنین پژوهشگر به صورت ترکیبی (مشاهده،مصاحبه)به بررسی وضعیت شاخص های مورد نظر پرداخته است.نتایج این پژوهش حاکی ازآن بود که شهر پردیس نتوانسته است به افق جمعیتی قید شده در طرح جامع اش دست پیدا کند.درمرحله بعد مشخص گردید که شهر پردیس نتوانسته خدمات مورد نظر شهروندان(حمل و نقل،بهداشت ودرمان،اوقات فراغت وتفریحی،فضای سبز و فرهنگی و...)را برآورده سازد.بطوریکه این کمبودها موجب مهاجرت های آونگی شهروندان شهر پردیس به کلانشهرتهران شده است،وهرچند این شهرتوانسته است که از نظر تولید مسکن نسبتاموفق عمل کند اما عدم رشد همپای مسکن و خدمات مورد نظر ساکنان ازقدرت جاذبه این شهر کاسته است.
  کلیدواژگان: شهرجدید، سرریزپذیری جمعیت، کلانشهرتهران، شهرجدیدپردیس
 • محمد شعوری*، رضا نوعهدی صفحات 325-334
  اگرچه ایجاد شهرها و پیدایش شهرنشینی دارای سابقه طولانی درایران می باشد ولی سابقه ی اداره شهرها به تاسیس بلدیه در سال 1286 (ه.ش) برمیگردد. با افزایش جمعیت وبخصوص جمعیت شهری بدلیل گسترش مهاجرت از روستا به شهر به وضوح بر افزایش جمعیت شهرها تاثیر گذاشته این افزایش جمعیت باعث افزایش مشکلات عدیده به شهر و شهرداری های کشورشده است. پس برای پاسخگویی به نیازها ورفع مشکلات شهری ارائه خدمات مختلف در حیطه وظایف شهرداری ها است ازآنجا که اداره مطلوب شهرها وارائه ی خدمات مناسب وانجام پروژه های شهری نیازبه اعتبارات کافی و هزینه میباشند، لذا شهرداری ها جهت انجام وظایف خود بایستی ازامکانات مناسب مالی بخصوص درآمدهای پایدار مناسبی برخورداربوده تا بتوانند در، رفع مشکلات شهری کوشا باشند.پس در این مقاله به بررسی درآمدهای شهرداری های ایران وارائه راهکارهایی برای تامین منابع مالی و بخصوص منابع در آمدی پایدارپرداخته می شود.
  کلیدواژگان: شهرداری، منابع درآمد، درآمدهای پایدار، درآمدهای نا پایدار، عوارض شهرداریها
 • عامر نیک پور، میلاد حسنعلی زاده* صفحات 335-352
  اتخاذ رویکرد جنسیتی در برنامه ریزی و در مدیریت شهری برای از بین بردن فقر و نابرابری جنسیتی امری اجتناب ناپذیر است. هدف از این پژوهش تحلیل پراکنش فضایی شاخص ها و نماگرهای فقر جنسیتی در سطح بلوک های آماری شهر قائمشهر می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی می باشد. داده های مربوط به مبانی نظری تحقیق به شیوه ی کتابخانه ای و اسنادی تهیه شده و داده های خام پژوهش از بلوک های آماری شهر قائمشهر استخراج شده است که بر اساس سرشماری سال 1390 مرکز آمار ایران تهیه شده است. برای بی مقیاس سازی شاخص های فقر جنسیتی از روش فازی در محیط نرم افزار Excel استفاده شده است. برای تحلیل فضایی فقر جنسیتی از روش های لکه های داغ، خودهمبستگی فضایی موران، عارضه مرکزی، بیضی انحراف استاندارد و میانگین مرکزی در محیط نرم افزار Arc Gis استفاده شده است. نتایج مدل موران نشان می دهد که فقر شهری در هر دو گروه مردان و زنان در شهر قائمشهر دارای الگوی توزیع خوشه ایو خودهمبستگی فضایی می باشد. همچنین بر اساس پهنه بندی انجام گرفته 54/64 درصد جمعیت مردان و 52/94 درصد جمعیت زنان شهر قائمشهر فقیر و خیلی فقیر می باشند و نیز در هر دو گروه مردان و زنان بیشترین میزان فقر در محله های 5، 7، 12، 16 و 19 مشاهده می شود. همچنین بر اساس مدل های عارضه مرکزی، بیضی انحراف استاندارد و میانگین مرکزی نیز مشخص شده است که میانگین مرکزی و مرکز ثقل شاخص تلفیقی فقر در هر دو گروه زنان و مردان در کنار عارضه مرکزی قرار دارد و دارای جهت توزیع جنوب غرب - شمال شرق است.
  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، فقر جنسیتی، فضاهای شهری، شهر قائمشهر
 • هادی قراگوزلو*، مرضیه شوقی صفحات 353-368
  بهبود شرایط زندگی و قابل زیست کردن سکونتگاه های روستایی، هدف نهایی همه پروژه های توسعه روستایی است امادر حال حاضر شرایط نامناسب زندگی در سکونتگاه های روستایی کشور ما موجب نابرخورداری بخش عمده ای از هموطنان از کیفیت مطلوب زندگی شده است و روستاها با چالش های بسیاری در زمینه ای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی مواجه شده اند. به تبع این شرایط قابلیت زیست پذیری سکونتگاه های روستایی در سطح پایینی قرار دارد. بنابراین ضرورت و اهمیت بحث زیست پذیری در روستاها کاملا نمایان است. اصطلاح زیست پذیری اشاره به درجه تامین ملزومات یک جامعه برمبنای نیازها و ظرفیت های افراد آن جامعه دارد. از این رو هدف کلی این تحقیق، بررسی و ارزیابی قابلیت زیست پذیر بودن سکونتگاه های روستایی بخش کاکی شهرستان دشتی است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی با هدف کاربری می باشد داده های مورد نیاز برای تحلیل با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده اند. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه ساکنان دایمی روستاهای بخش کاکی شهرستان دشتی بودند. تعداد350 نفر از آن ها با استاده از فرمول کوکران برای مطالعه انتخاب شدند. برای ارزیابی و تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های حاصل از مطالعه میدانی که با استفاده از میانگین و آزمون های آماری و به کمک نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت، نتایج نشان داد که، در بین عوامل موثر در زیست پذیری نواحی روستایی بخش کاکی شهرستان دشتی، شاخص های اقتصادی با مقدار تی برابر با 11.166سطح معنی داری برابر با0.000 می باشد بیشترین تاثیر را در زیست پذیری این نواحی برعهده داشته اند.
  کلیدواژگان: ارزیابی، زیست پذیری، نواحی روستایی، شهرستان دشتی
 • میلاد مصری*، مصطفی شاهینی فر، گونا مهردانش صفحات 369-396
  شهر به عنوان واقعیت اجتماعی و اکولوژیکی ،که انسان آن را برای بقاءوزیستن خلق نموده است .داشتن شهر زیبا و خلاقنهایت آرزوی دیرینه هر فرد و اجتماع است .شهر زیبا ،انعکاس فرهنگ و هویت شهروندان در طول حیات شهری است ،ا مطالعات بسیار زیادی از اندیشگران شهری در رابطه با شهر بی دغه دغه و عاری از دل مشغل ولی انجام داده اند که چنان کارآمد نبود ه ،و این گره خوردگی بصری وآسایش محیط به بار ننشست .زشتی و نازیبایی برخی از شهرها ،احساس سرزندگی شهری را از شهرها دور نموده این مقاله به روش توصیفی -تحلیلی انجام شده است پر واضح است که کنکاش پیش روی هدفی جز ساماندهی منظر شهری ندارد کارشناسان شهری وشهرها علل خصوص کارشناسان زیباسازی ،به هویت شهرها احترام گذاشته تا غرور شهرها از بین نرود،وشاهد توشعه شهرهای از نظر زیباشناسی و پتانسیلهای ان باشیم،شناسایی زیبای شهرهای که از نظر وجود رودخانه دریا یا چشمه ،هرکدام زیبای بخصوص خودشون دارند و استفاده از زیر ساختهای مناسب برای جذب تورسیم و زیباشناسی محدوده یکی از اهداف بزرگ در برنامه ریزی می باشد چه بیشترین جذب گردشگران به سمت شهرها است که درون آنها آب و رودخانه باشد ، ومعماری و خط آسمان و سرمایه گذاری و طراحی شهری را می توان اهداف بزرگ شهرها دانست که شهر نودشه با توجه به مشخصات جزء شهرهای است کمتر به منظر شهری آن توجه شده است . این مقاله توصیفی و تحلیلی می باشد.
  کلیدواژگان: زیبایی شناسی، منظر شهری، دیدهای متوالی، معیار ارزیابی
 • عیسی ابراهیم زاده آکباد، حسین دوستی مقدم*، سمیه قیصران پور صفحات 397-409
  با توجه به وجود نابرابری های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین مانع جهت شکل گیری مناطق خلاق و اصول تربیت شهری در مدیریت شهری باید برنامه هایی تدوین و با توجه به لزوم توسعه هماهنگ مناطق مختلف شهرخلاق، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نقش توزیع فضایی خدمات شهری در توسعه پایدار شهر زاهدان انجام گرفته است .روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تحلیلی و کمی است که در آن از مدل های سنجش مکانی تاپسیس و آنتروپی شانون استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق، کل محدوده قانونی شهر زاهدان شامل مناطق شهری زاهدان آن می باشد، نتایج حاصل از رتبه بندی مناطق در شاخص های شهر خلاق نشان می دهد که منطقه 1 به عنوان یک منطقه کمابیش نوساز با توزیع متناسب کاربری اراضی و خدمات شهری، دسترسی مناسب به خدمات آموزشی و کیفیت بالای زندگی به عنوان مطلوب ترین منطقه زاهدان و منطقه 3 به دلیل کیفیت پایین زندگی و سطح سواد نسبتا پایین نامطلوب ترین منطقه به لحاظ شاخص های شهر خلاق می باشدو سایربخشها ازآن متاثر است بطوریکه اساس اقتصادی این شهرها نیز برپایه فرهنگ و منابع فرهنگی است و ازمفاهیمی چون صنایع فرهنگی صنایع خلاق و اقتصاد خلاق سخن به میان می اید جذب و پرورش استعدادها و ایده ها نیازمند محیطی تنوع پذیر بردبار و باز است بطوریکه افراد خلاق بتوانند به راحتی درآ« فعالیت و کار کنند یک شهرخلاق باید بتواند گروه ها ی مختلف اجتماعی بافرهنگهای مختلف است
  کلیدواژگان: شهر، خلاق، خدمات شهری، شهروندان، زاهدان
 • منصور خمری، ابراهیم معمری* صفحات 410-423
  همواره رویکرد های اجتماعی و سیاسی نقش موثری در تولید فضا داشته اند. یکی از مناسبات سیاسی- اجتماعی که آفریننده فضاست، عرصه سیاست است. سیاست به اتکا اقتصاد سیاسی فضا در شهرها فضای ناحیه ای را جهت استفاده بهینه جمعیت مهیا می کند، و نیز سازمان فضایی نواحی و شهرها به کمک عنصر دولت دگرگون می شود. یعنی دولت ها با سیاست ورزی نقش اساسی در شکل دادن آنها دارند. دولت در تولید فضاهای جغرافیایی همچون شهرها و تغییرات ساختاری و کارکردی در فضا مانند ایجاد تعادل یا عدم تعادل جغرافیایی نقش آفرینی می کند. فضای شهری- ناحیه ای، بازتابی از کارکرد های سیاسی و اقتصادی است و کارکردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصای در تولید فضا نقش دارند و فضا نیز بستر و مقر کارکرد های مختلف است که توجه به شهر و ناحیه در برنامه ریزی شهری و ناحیه ای توسعه هدفمند و متعادل را ضروری می سازد. هدف پژوهش تحلیل و سنجش سیاست های توسعه اقتصادی- اجتماعی و نابرابری فضایی در منطقه مرزی جنوب شرق کشور محدوده سیستان و بلوچستان است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی و شیوه گردآوری داده ها اسنادی می باشد. همچنین از مدل های کمی و تصمیم گیریWASPAS ، و سیستم اطلاعات جغرافیایی Arc Gisاستفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد شاخص های توسعه اقتصادی- اجتماعی فضا به صورت متوازن توزیع نشده و تفاوت فاحشی بین فضاهای ناحیه ای- شهری استان سیستان وبلوچستان از نظر برخورداری از شاخص های سطح توسعه ملاحظه می شود.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک ناحیه ای، شاخص های توسعه، مولفه های اقتصادی- اجتماعی، سیستان و بلوچستان
 • مصطفی خزایی* صفحات 424-436
  حمل و نقل پایدار شهری در واقع حرکت روان وسایل نقلیه٬ مردم و کالاهاست که مستلزم آسایش مردم و پایداری محیط با مطلوبترین هزینه و تلاش است. برنامه ریزی حمل ونقل پایدار اثرات توسعه حمل و نقل را روی کارآیی اقتصادی، موضوعات زیست محیطی، مصرف منابع، کاربری اراضی و عدالت اجتماعی مورد توجه قرار می دهد و به کاهش اثرات زیست محیطی، افزایش بازدهی سیستم حمل ونقل و بهبود وضعیت زندگی اجتماعی کمک می کند و هدف آن افزایش کارآیی سیستم و جابه جایی کالاها، خدمات و افراد با حداقل مشکلات دسترسی است. با توجه به این مسائل در پژوهش حاضر سعی شده است که به تفضیل به اهداف و شاخص های حمل و نقل پایدار از ابعاد مختلف و شرح ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی پرداخته شود. برای برنامه ریزی پایدار و جامع سیستم حمل و نقل بهتر آن است که مجموعه ای متوازن از شاخص ها که ترکیبی از اهداف اقتصادی٬ اجتماعی و زیست محیطی باشد را در نظر بگیریم. همچنین می تواند از شاخص ها به عنوان اطلاعات پایه در سیاستگزاری های حمل و نقل و پایش نتایج استفاده نمود. مزیت بسیار مفید دیگر توسعه شاخص ها استفاده از آنها در برای مقایسه معنادار وضعیت حمل و نقل با سایر شهرها می باشد. روش کار توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و اسنادی است. در مقاله حاضر، با در نظرگیری عوامل موثر در حملونقل شهری، جهت تسهیل در امر سیاستگذاری و برنامهریزی توسط مسئولین و سازمان های دستاندرکار حملونقل، شاخصهای جامعی جهت اندازهگیری و ارزیابی وضعیت کنونی سامانه های حملونقل شهری ارائه شده است.
  کلیدواژگان: حمل و نقل پایدار، برنامه ریزی حمل و نقل، شاخص های حمل و نقل پایدار
 • غلامعلی خمر، سمیه قیصران پور، حسین دوستی مقدم* صفحات 437-453
  خدمات در شهر و اساسی ترین نیاز ها نه تنها در نقاط شهری بلکه برای همه مردم ، دسترسی به خدمات بهداشتی - درمانی است . در این پژوهش سعی شده است تا ضمن توزیع جغرافیایی کاربری های بهداشتی - درمانی به جنبه هایی از عدالت فضایی در شهر سراوان و توزیع فضایی عادلانه خدمات بهداشتی - درمانی بر مبنای استاندارد و ضوابط دسترسی و کاربری موجود بپردازد و سپس به تدوین الگوهای علمی مکان یابی این فضاها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) پرداخته می شود.روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و نوع آن کاربردی است . درتحلیل داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون در نرم افزار SPSS به بررسی همبستگی بین توزیع فضایی خدمات بهداشتی - درمانی و نیز درک وجود رابطه بین سلسه مراتب جمعیتی م میزان برخورداری هر یک از نواحی شهر و روستاها از خدمات فوق از مدل های TOPSIS و MORIS و با تاکید بر نگرش سیستمی استفاده شده است.به این ترتیب که ابتدا اطلاعات و آمار مورد نیاز در ارتباط با خدمات بهداشتی - درمانی در سطح شهر و روستاهای اطراف مورد مطالعه و جمع آوری گردیده است. سپس از طریق مدل TOPSIS به رتبه بندی قسمت های مختلف بخش مرکزی سراوان و تعیین هر یک از معیارهای زیر ساختی با تاکید بر آرمان عدالت فضایی نواحی شهر مورد مطالعه پرداخته شده است.نتایج نشان می دهد که این فضاها از عدالت فضایی در منطقه برخوردار نبوده و شعاع دسترسی مطلوب در این شهرستان مراعات نگردیده است و همچنین شمار بیمارستان ها و تخت های موجود در این منطقه کافی نمی باشد، یکی از مسائل مهم برای مدیران و برنامه ریزان شهری، توزیع مناسب کاربری ها بالاخص مراکز خدماتی مهمم و حیاتی نظیرمراکز امدادی و اورژانسی در سطح شهرسراوان است
  کلیدواژگان: توزیع جغرافیایی، عدالت فضایی، مراکز بهداشتی -درمانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سراوان
 • حسین حاتمی نژاد*، هاجر یداله نیا، منصوره محمدی سلمانی صفحات 454-468
  از ویژگی های مهم فضای عمومی شهری دسترسی پذیری و همگانی بودن آن هاست. این فضاها صحنه نمایش زندگی روزمره مردم است و در تقابل با فضای زندگی خصوصی قرار می گیرد. پارک های شهری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در رفع نیازهای انسانی از جمله اوقات فراغت، تفریح و سرگرمی ایفا می کنند. شناسایی عوامل موثر در سرزندگی یک فضا می تواند در جهت تحلیل وضع موجود و تصمیمات آتی به منظور ارتقای سطح کیفی فضاهای عمومی شهر و جلوگیری از تکرار نواقص در ساخت مکان ها و فضاهای شهر موثر واقع گردد. در این پژوهش به بررسی عوامل تاثیرگذار در سرزندگی شهر، به عنوان نمونه پارک لاله تهران پرداخته شد. در این پژوهش به بررسی شاخص های موثر بر سرزندگی از جمله خدماتی، زیبایی شناسی، تفریحی، دسترسی، ایمنی و حساس امنیت، روشنایی و ادراکی-احساسی پرداخته شد. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی (میدانی) است. ابزار گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه می باشد و جامعه آماری تحقیق شهروندان حاضر در پارک لاله به تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران و به طور تصادفی انتخاب شده اند. برای رسم نقشه و نمودار و تحلیل نتایج از نرم افزارهای SPSS, GIS, EXCEL استفاده شده است. نتایج بدست آمده از آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد، بر اساس نظرات شهروندان میانگین بدست آمده در بین این شاخص ها شاخص زیبایی شناسی با میانگین 4 از 3 دارای وضعیت بسیار مناسبی است و در مقابل شاخص روشنایی با میانگین 2.03 از 3 در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. در نتیجه برای افزایش سرزندگی شهری توجه ویژه مسئولان شهری برای رفع کمبودهای فضای عمومی ضرورت می یابد.
  کلیدواژگان: فضای عمومی، سرزندگی، سرزندگی شهری، پارک لاله
 • بهروز خشت زر* صفحات 469-493
  ایثار و شهادت، دو محور اساسی در فرهنگ اسلامی و این فرهنگ، باعث بقای اسلام و نظام اسلامی است. بر اساس این دو محور است که اسلام روی پایه های خود ایستاده و در قبال هر طوفانی ایستادگی می کند. با نگاهی اجمالی به تاریخ ملل، درمی یابیم که چنانچه ملتی از فرهنگ ایثار و شهادت برخوردار بوده، پیروز و سربلند باقی مانده است. اما برای اینکه جامعه در مسیر دائمی ایثار و شهادت قرار بگیرد و به عبارتی؛ برای اینکه فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه پایدار باشد و دچار آفت نشود، باید به اسیب ها و صیانت از ان ها پرداخت. شهر سرفاریاب مرکز بخش سرفاریاب از توابع شهرستان چرام، یکی از شهرهای استان کهگیلویه و بویراحمد، دارای 8 شهید والامقام که در جنگ حق علیه باطل به درجه شهادت نائل اماده اند. این شهدا در دو گلزارشهید(مرکزی و امیری) واقع در شهر سرفاریاب دفن شده اند. در این مقاله از اطلاعاتی همچون: نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام مادر، محل تولد، تاریخ تولد(روز، ماه، سال)، فصل تولد، یگان اعزام کننده، محل شهادت، کیفیت شهادت، نحوه شهادت، تاریخ شهادت(روز، ماه، سال)، فصل شهادت، میزان تحصیلات، ایل، طایفه، وضعیت تاهل، شغل، ملیت، دین، جنسیت، مذهب و... استفاده شده است. هدف پژوهش حاضر این است که با استفاده از روش تحلیلی - توصیفی و با کمک اطلاعات و آمار شهدای شهر سرفاریاب استان کهگیلویه و بویراحمد فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه و بخصوص شهر و بخش سرفاریاب گسترش دهد. برای تبیین نقش و جایگاه فرهنگ ایثار و شهادت که در جنگ متبلور شد، بیش از هر چیز نیازمند بررسی درست دستاوردهای هشت سال دفاع مقدس هستیم . در این ارتباط، حرکت جدی تحقیقاتی و علمی پیرامون موضوع ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: شهید و شهادت، ایثار و فداکاری، شهر سرفاریاب و استان کهگیلویه و بویراحمد
 • منصور خمری، ابراهیم معمری* صفحات 494-505
  امروزه مرزهای سرزمینی در زمره یکی از مهم ترین مسائل ملی و بین المللی به شمار میروند. از منظر فلسفه سیاسی مرزهای جغرافیایی و امنیت آنها، یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده دولتهای مدرن و توسعه یافته است. مناطق مرزی جنوب شرقی محل وقوع تحولات مختلفی هستند که هرکدام می تواند سرمنشا اتفاقات بزرگ و کوچک باشند؛ بنابراین باید به طور اساسی به بحث شاخص های امنیت سرزمینی این مناطق و مردم آن توجه کرد. توسعه مناطق مرزی در بخش های مختلف، بر امنیت مرزها تاثیرگذار بوده و نیز گسترش و وجود امنیت، خود عامل رشد و رونق بخش های مختلف دیگر از جمله بخش های اقتصادی، فرهنگی، توسعه یافتگی و پیشرفت در بخش های کشاورزی و صنعتی است. روش مورد نظر در این پژوهش توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای(S.W.O.T) امنیت پایدار در منطقه مرزی در قالب مدل سوات مطالعه و مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. نتایج نشان داد که وضعیت امنیت پایدار استان سیستان و بلوچستان از الگوی تهاجمی تبعیت می کند. با توجه به تعریف این الگو، باید راهبردهایی را اتخاذ نمود که با بهره گیری از نقاط قوت درصدد بهره برداری از فرصت ها در آینده برآیم و بتوان به پایداری امنیت دست یافت. در نهایت با شرایط فعلی، به اولویت بندی راهبردها مناسب در جهت آمایش مناطق مرزی مشخص گردید. یافته های حاصل از الویت بندی راهبردها نشان می دهد که از بین راهبردهای تدوین شده بالاترین جذابیت مربوط به آماده سازی حداکثری نیروی های انتظامی و علی الخصوص مرزی جهت مقابله با ناامنی های و گروه های تکفیری-تروریستی است .
  کلیدواژگان: آمایش فضایی امنیت، راهبرد، امنیت پایدار، توسعه پایدار، استان سیستان و بلوچستان
 • حسین حاتمی نژاد*، هاجر یداله نیا، حسین یداله نیا صفحات 506-521
  امروزه توجه به مدیریت محلی به منظور دستیابی به سیاست های پایدار شهری افزایش یافته است. در واقع به منظور بهبود وضعیت مدیریت شهری، باید هرچه بیشتر به سه عامل توانمندسازی، توان افزایی و بهره مندی از توان شهروندان و نهادهای شهری در مدیریت امور شهری به ویژه در سطح محلات مورد توجه قرار گیرد، که تمامی عوامل مذکور در مناسب ترین شکل آن در سطوح محلی و با تقویت نهادهای اجتماعی امکان پذیر است؛ در نتیجه شناخت ظرفیت ها به منظور بهره مندی از آن ها و شناسایی دقیق مسائل درجهت رفع بهینه امکان خواهد یافت. نوع تحقیق در این پژوهش کاربردی و روش جمع آوری اطلاعات به دو شیوه اسنادی (کتابخانه ای) و پیمایشی (میدانی) است و ابزار گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه و تحلیل نتایج آن ها با نرم افزار SPSS صورت گرفته است. پس از شناسایی عوامل تاثیرگذار در نقش نهادهای اجتماعی در امور محلی به بررسی شاخص هایی چون اطلاع و اگاهی، مشارکت و تعامل، اعتماد اجتماعی، کیفیت زندگی و عدالت اجتماعی در محله وصال (دانشگاه تهران) پرداخته شد، حجم نمونه بررسی شده بر اساس فرمول کوکران 384 نفر از ساکنان محله وصال بوده است. نتایج بدست آمده از آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد، بر اساس نظرات شهروندان میانگین کل بدست آمده 2.70 از 3 در خصوص شاخص های بررسی شده در وضعیت نسبتا نامطلوبی قرار گرفته و مدیریت شهری نهاد محور در محله وصال شکل نگرفته است. در بین شاخص های بررسی شده شاخص عدالت اجتماعی با میانگین 2.28 کمترین و اعتماد اجتماعی با میانگین 2.92 بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. در نتیجه برای افزایش مشارکت نهادهای محلی در مدیریت امور لازم است که مسئولان محلی با توجه به این شاخص ها و بکارگیری آن ها در عرصه مدیریتی و سیاست گذاری ها، زمینه را برای افزایش نقش نهادها فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: نهادهای اجتماعی، مدیریت، محلات شهری، محله وصال
 • وحید هزاره*، سید محمد باخرزی قزالحصار صفحات 522-538
  موضوع و هدف
  جهت مقابله با هر تهدید ابتدا باید ابعاد و شدت خساراتی محتمل آن تهدید شناسایی شود و با بررسی مناسب بخشهایی از دارائی های باارزش که در معرض خطر میباشد میزان خطر آفرینی هر تهدید را تشخیص داد از جمله دارایی هایی که در شهرها در معرض تهدیدات هستند زیر ساخت حمل و نقل ریلی درون شهری است. در این پژوهش اثر تهدید طبیعت پایه سیلاب بر روی خط یک قطار شهری مشهد مورد بررسی قرار می گیرد.
  روش
  تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش از روش تحقیق تحلیلی توصیفی و از نوع پیمایشی در دو مرحله کیفی و کمی که شامل مصاحبه و پرسشنامه میباشد. جامعه آماری این پژوهش 38 نفر شامل متخصصان،کارشناسان و مدیران شرکت بهره برداری قطار شهری مشهد میباشند. بر اساس روش گلوله برفی و تا اشباع نظرات مصاحبه نیمه ساختار یافته به تعداد 10 مورد صورت پذیرفت. برای تعیین احتمال وقوع، احتمال کشف و شدت خطر از 35 عدد پرسشنامه استفاده شده است. سپس با استفاده از اطلاعات موجود و به کمک تکنیک تجزیه و تحلیل شکست و آثار آن (FMEA) عدد اولویت ریسک (RPN) در هر بخش محاسبه شد و سپس نسبت به تحلیل و بررسی هر یک از تهدیدات اقدام شده است.
  نتایج
  براساس نتایج بدست آمده بالاترین عدد اولویت ریسک مربوط به زیر بخش تجهیزات کنترلی با RPN برابر 43.06 میباشد که نشان می دهد این بخش بیشتر از دیگر بخشها در خطر تهدید سیلاب است بخشهای تجهیزات کنترلی و سیستم توزیع نیروی در منطقه پرخطر قرار دارند و ریسک این بخشها در تهدید سیلاب بالا است. بخش های ابنیه فنی و ایستگاه ها، مسافران، پرسنل عملیاتی،پرسنل ستادی، تجهیزات ارتباطی و قطارها در محدوده ریسک متوسط قرار گرفته اند.ا ین بخشها در تهدید سیلاب داری خطر و ریسک متوسط است، بعبارتی در وضعیت هشدار قرار دارند.
  کلیدواژگان: تهدیدات طبیعی، سیلاب، قطار شهری، مشهد
 • مریم کیایی* صفحات 539-556
  امروزه نقش مبلمان شهری در خدمت رسانی به شهروندان در شهرها بر کسی پوشیده نیست. مبلمان شهری از اجزای ضروری و جدایی ناپذیر شهرها بوده و از جمله عناصر سازنده فضای شهری محسوب می شود که کمیت و کیفیت، زیبایی، راحتی، دوام و محل استقرار آن نقش بسیار اساسی در دستیابی به شهری زیبا و سالم داردآمار و اطلاعات ارائه شده از کشورها و مناطق مختلف حاکی از وسعت، شدت و تنوع وندالیسم در بخش های مختلف و خسارات و هزینه های مربوطه است. مطالعات انجام شده نیز نشان دهنده اهمیت یافتن این مسئله در جامعه شهری ایران می باشد که با وجود خسارات و زیان های ناشی از وندالیسم در فضاهای عمومی شهری کشور، آمار و اطلاعات کافی در این زمینه خصوصا دامنه، ابعاد، گستره، علل و انگیزه موضوعات تحت تخریب در اثر وندالیسم در دست. با توجه به این شرایط ضرورت توجه به این معضل اجتماعی کالبدی گریبان گیر فضاهای عمومی شهرهای کشور از - اهمیتی ویژه برخوردار است که بر اساس بررسی های انجام گرفته فضاهای عمومی شهرک های کارشناسان و کوثر شهرستان اردبیل با چنین مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که ضرورت توجه به این موضوع و بررسی آن را حائز اهمیت ساخته است. بر همین اساس در این پژوهش بر آن شدیم که ضمن بررسی پدیده وندالیسم و نظریات آن در مورد علل ظهور رفتارهای وندالی و تطبیق آن با شهرک های کارشناسان و کوثر اردبیل و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش این معضل و ایجاد تعادل در فضاهای عمومی شهر مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: وندالیسم، مسکن شهری، فضا، رفتار
 • بهنام مغانی رحیمی* صفحات 557-570
  بررسی توسعه راهبردی بافت قدیم شیراز چکیده گسترش فضایی بی رویه و بدون برنامه شهرهای بزرگ و متوسط کشور در چند دهه گذشته، باعث شکل گیری بافت های جدید شهری در مجاورت شهرها و جابجایی ساکنان و کاربری های شهری از بافت قدیم به نواحی جدید گردیده است و مناطق مرکزی شهرها محل سکونت مهجرین روستایی و خارجی شده است. در نتیجه این جابجایی، به تدریج بافت های قدیمی شهرها کارکرد و حیات اجتماعی- اقتصادی خود را از دست داده اند و این بافت ها با از دست دادن حیات شهری خود، به سمت رکود و فرسودگی گرایش پیدا کرده اند. روش گردآوردی اطلاعات در این مقاله به صورت کتابخانه ای، پیمایشی و اسنادی بوده و هدف اصلی و کلی این تحقیق ارتقای کیفیت فضاهای بافت قدیم شیراز برای دستیابی به توسعه راهبردی است. در همین راستا جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل ویژگی ها و عملکردهای بافت قدیم از مدلSWOT استفاده شده است.
  کلیدواژگان: بافت قدیم، توسعه راهبردی، ارتقای کیفیت، شهر شیراز
 • هادی سلیمانی مقدم*، محمد هادی درودی صفحات 571-588
  از آنجا که میزان نارضایت مصرف کنندگان خدمات دانشگاهی به طور مستقیم بر میزان عملکرد آنان تاثیر دارد، بنابراین در سیاست گذاری ها توسط مدیران و متولیان مراکز آموزش عالی باید توجه زیادی به آن شود. در پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه از ارائه کیفیت خدمات و امکانات اعم از آموزشی، فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و زیست محیطی پرداخته شده است. این تحقیق براساس هدف از نوع بنیادی است و از نظر تکنیک اجراء توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه حکیم سبزواری است که در نیمسال دوم سال تحصیلی 1396 مشغول به تحصیل بودند. با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی حجم نمونه 100 نفر، انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه رضایت سنجی استفاده شده است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است. جهت توصیف داده ها از نرم افزار آماریspss 22 استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که رضایتمندی دانشجویان از امکانات دانشکده و از ساعات برگزاری کلاس، از فاصله کتابخانه تا دانشکده، از نحوه سرویس دهی اتوبوس های دانشگاه و از سئوالات امتحانی دروس، پایین تر از حد معمول است. میزان رضایتمندی از تدریس اساتید و تسلط بر مباحث درسی، نحوه برخوردشان، عملکرد رئیس دانشکده و محیط دانشکده بالاست. میزان علاقه مندی دانشجویان به رشته تحصیلی بالا بوده و میزان موفقیت دانشجویان در رشته جغرافیا پایین است. میزان تمایل به ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر در دانشکده نیز تا حدودی پایین است.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، آموزش عالی، حکیم سبزواری، کیفیت، خدمات آموزشی رفاهی
 • محمد هادی درودی، هادی سلیمانی مقدم* صفحات 589-608
  با توجه به رشد شهرنشینی و گسترش سکونتگاه های غیر رسمی و بافت های فرسوده، وقوع مخاطرات محیطی همچون زلزله در پهنه کلان شهرها می تواند خسارات سنگینی را ایجاد نموده و توسعه ی شهرها را دچار وقفه نماید. شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر کشور به دلیل قرار گرفتن بر روی چند گسل و واقع شدن در کمربند زلزله دنیا، یکی از نقاط آسیب پذیر به شمار می آید. بنابراین با توجه به موقعیت مشهد، سوال اینجاست که کدام پهنه های شهری به لحاظ کالبدی و مخاطرات طبیعی دارای سطوح ناپایدار و آسیب پذیر می باشند؟ این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی است. در همین راستا در این بررسی سه شاخص اصلی( جمعیتی، کالبدی و مخاطرات طبیعی) و 8 معیار(بعد خانوار، تراکم جمعیتی، تعداد مطلق جمعیت، تعداد خانوار در واحد مسکونی، نوع مصالح، قدمت ساختمان، کیفیت ابنیه) به عنوان شاخص های جمعیتی و کالبدی و فاصله از گسل به عنوان مهمترین شاخص مخاطرات طبیعی در 17260 بلوک شهری با استفاده از AHP و GIS مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که محدوده بافت های فرسوده مرکزی و میانی شهر(8 درصد) و سکونتگاه های غیر رسمی شکل گرفته در محدوده های شمال و شمال شرقی شهر(11درصد) به دلیل فرسودگی و ناپایداری بافت و استفاده از مصالح کم دوام در ساخت و ساز و نیز عمر بالای ساختمان ها و همچنین محدوده جنوبی شهر (21 درصد) به دلیل قرارگیری روی خط گسل، از آسیب پذیری بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ناپایداری، بافت فرسوده، مخاطرات محیطی، مشهد، AHP
 • اکبر حسین پور جغناب*، طاهره بیات، سجاد فلاح پور صفحات 609-623
  شهر بمثابه یک سیستم، نیازمند برنامه‏ریزی سیستمی است. از الزامات برنامه‏ریزی سیستمی در نظر گرفتن تمام عوامل و شاخص‏های موثر در حیات شهر است. توجه به رشد روزافزون شهرنشینی، توسعه پایدار شهری به پارادایم مسلط تمام برنامه ریزی های شهری تبدیل شده است. با توجه به اثرات گسترده مسکن بر محیط های شهری، در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار شهری، پایداری مسکن گامی بزرگ برای نیل به این مهم می باشد. هدف پژوهش حاضر ارزیابی کمی و کیفی شاخصهای مسکن شهر ازنا با رویکرد توسعه پایدار می باشد. در این پژوهش از شاخصهای اجتماعی ، تراکمی و کالبدی استفاده شده است. جهت وزن دهی از مدل AHP ، و جهت بی مقیاس سازی داده ها از روش بی مقیاس سازی خطی استفاده شده است. جهت سطحبندی محلات شهری بر اساس هر یک از شاخصهای مورد استفاده در پژوهش از تکنیک TOPSIS ، استفاده شده است. محله 3 ناحیه این محله به عنوان بافت جدید و نوساز شهر ازنا بعد از انقلاب و به ویژه در سال های اخیر) بعد (1375 از سال 1386 شکل گرفته است و با وسعت هکتاری خود یکی از وسیع تری محلات شهر از نا به شمار می رود . 1375 جمعیت این محله در سال 1375در حدود 4250 نفر ودر قالب 800خانوار بوده است . 1375 تعداد واحدهای مسکونی این محله در سال662 معادل واحد بوده است که در برداشت اخیر به 1577 است 140 واحد رسیده و یا تقریبا درصد افزایش یافته است
  کلیدواژگان: شاخص های کمی و کیفی مسکن، مقایسه دو مدل topssis و ahp، شهر ازنا، رتبه بندی محلات
 • سعدی صالحی*، زینب نوری سعد آبادی صفحات 624-636
  شاخص توسعه انسانی متوسط ظرفیت دستیابی به شاخص های توسعه انسانی در یک جامعه در نشان می دهد اما تفاوت ها،محرومیت ها و نابرابری ها را به صورت واقعی تبببین نمی کند در این راستا پژوهش حاضر به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان بانه واقع در استان کردستان بر اساس مولفه های( محل خرید مایحتاج مردم، آموزشی، فرهنگی و رزشی، مذهبی،سیاسی-اداری،برق،گاز و آب، بهداشتی و درمانی، بازگانی و خدمات،مخابرات و ارتباطات) پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل های مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعادل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان می باشد، نتایج نشان می دهد که طور کلی بین توزیع خدمات و جمعیت دردهستان های شهرستان بانه تعادل فضایی در سال 1390 و 95 برقرار می باشد بر اساس مدل رتبه -اندازه در سال 1390 25 /R= می باشد که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان شوی که خدمات زیادی به نسبت جمعیت دارد ودر امار سال 1395 نشان می دهدکه 62 /R= می باشد می توان گفت که دردهستان های شهرستان بانه بین جمعیت و خدمات تعادل وجود دارد ،که بیشترین اختلاف مربوط به دهستان بوئین و دهستان بوالحسن می باشدکه برای رسیدن تعادل فضایی نیازمند توجه بیشتر مسئولان و ارتقاء زیر ساخت ها می باشد. به طور کلی تعادل فضایی در سال 1395 به نسبت سال 1390 بهتر است
  کلیدواژگان: توسعه یافتگی، شاخص توسعه انسانی، بانه، مدل رتبه
 • سعدی صالحی*، کاراوان تارام صفحات 637-647
  به کار گیری معیارها و روش های کمی جهت سطح بندی سکونتگاه ها در سیستم فضایی مناطق از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری نقاط سکونتگاهی شده و از سوی دیگر معیاری جهت تلاش در راستایی کاهش فقر و نابرابری های موجود میان آنها محسوب می گردد، این تحقیق به بررسی و سنجش شاخص های توسعه انسانی دردهستان های شهرستان دهگلان واقع در استان کردستان بر اساس شاخص های آموزشی،فرهنگی و ورزشی-سیاسی-اداری، برق، گاز، آب- بهداشت و درمان-مخابرات و ارتباطات پرداخته شد، روش انجام تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی است، گردآوری اطلاعات با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام گرفته، مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل رتبه- اندازه است که برای سنجش میزان تعدل فضایی بین توزیع خدمات و جمعیت در دهستان این شهرستان بر اساس آمار 1390 و 1395 پرداخته شد نتایج این تحقیق در سال 90 نشان می دهد که پژوهش 10 / می باشد می توان گفت که در دهستان های شهرستان دهگلان بین جمعیت و خدمات بر اساس آمار 1390 تعادل ناچیزی وجود دارد ودر سال 95 مقدار عدد به دست آمده از این از این پژوهش 30 / می باشد می توان گفت که در دهستان های شهرستان دهگلان بین جمعیت و خدمات بر اساس آمار 1390 تعادل به نسبت کم تری وجود دارد در این راستا بیشترین اختلاف مربوط به دهستان ئیلاق شمالی می باشد که از لحاظ جمعیتی دارای جمعیتی متناسب، اما از لحاظ خدمات در رتبه پایین تری و در وضعیت نامناسب قرار دارند بنابراین می طلبد که در برنامه ریزی ها به این نقاط ضعیف توجه بیشتری شود و در جهت تقویت امکانات در این دهستان ها اقداماتی اساسی انجام شود تا فاصله فضایی بین دهستان ها تعدیل شود.
  کلیدواژگان: شاخص توسعه انسانی، مدل رتبه- اندازه، شهرستان دهگلان
 • مریم بیرانوندزاده*، محمدرضا منصوری، حمید ملایی صفحات 648-663
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر فضای مجازی در ترویج ارزش های فرهنگی در استان لرستان تدوینشده است. طرح پژوهشی از نوع توصیفی- تحلیلی مبتنی بر منابع اسنادی و پیمایشی است. جامعه آماری مورد مطالعه کارشناسان سازمان تبلیغات استان لرستان و صاحب نظران این حوزه بوده اند. نتایج تحقیق نشان داد بین متغیرهای مستقل ذکر شده( شامل: بستر سازی، محتوی سازی، سرمایه گذاری، نظارت) با متغیر وابسته توسعه فعالیت های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی رابطه معنی داری وجود دارد. نتایج حاصل از محاسبات تاپسیس نشان می دهد که شاخص سواد رسانه ای فعالان فرهنگی- مذهبی علاوه بر سواد اسلامی رتبه اول را در ارائه راهکارهای توسعه فعالیت های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی در استان لرستان دارد، تشکیل گروه ها و کانال های فرهنگی- مذهبی، راه اندازی کتابخانه مجازی کتب مختلف فرهنگی-مذهبی، ساماندهی سرویس های داخلی و شناخت شبکه های اجتماعی، اشتراک گذاشتن فعالیت های فرهنگی- مذهبی در شبکه های اجتماعی، استفاده از الگوهای فرهنگی و اسلامی در فضای مجازی در رتبه های بعدی اثر گذاری بر ترویج و توسعه توسعه فعالیت های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی در استان لرستان دارد. تولید محتوای مناسب مذهبی در فضای مجازی، سرمایه گذاری در حوزه آموزش و پرورش جهت استعدادیابی و هدایت آنها به سمت رشته های مرتبط با فضای مجازی و سایبری در راستای توسعه فعالیت های فرهنگی- مذهبی، استفاده از قابلیت های فضای مجازی نظیر تشکیل گروه ها و کانال های فرهنگی- مذهبی و... از راهکارهای پیشنهادی این پژوهش جهت توسعه فعالیت های فرهنگی- مذهبی در فضای مجازی می باشد.
  کلیدواژگان: فعالیت های فرهنگی مذهبی، راهکارهای تو.سعه، فضای مجازی، لرستان
 • حسین یداله نیا*، حسن اسماعیل زاده صفحات 664-684
  تغییر رویکرد در مدیریت شهری و اهمیت بیش از پیش نقش کنشگران مختلف و شهروندان در عرصه امور شهری، موجب تغییر در رویکرد مدیریت شهری شده است و مدیریت متمرکز و دستوری به مدیریت پایین به بالا و مشارکت پذیر که در آن به همکاری بین کنشگران عرصه شهری پای می فشارد، تاکید شده است. در پژوهش حاضر به منظور تحلیل عملکرد مدیریت شهری، با رویکرد حکمروایی خوب و با توجه به شاخص های آن پرداخته شد. به همین منظور برای ارزیابی رویکرد حکمروایی، از آزمون های آماری (T تک نمونه ای و آزمون Friedman) استفاده گردید. جامعه مورد بررسی شامل دو گروه شهروندان و متخصصین بوده است. روش گردآوری داده از طریق پرسشنامه برای هریک از دو گروه تهیه گردید و بر اساس طیف لیکرت به جمع آوری نظرات پرداخته شد. از پرسشنامه شهروندان به منظور سنجش سطح حکمروایی و از داده های حاصل از پرسشنامه متخصصین درجهت شناخت قابلیت ها و ظرفیت در عرصه مدیریت شهری برای ارائه راهبرد بر اساس مدل SWOT بهره گیری شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد، سطح حکمروایی خوب در محدوده مورد مطالعه از میانگین متوسط (استاندارد) پایین تر بوده و نتایج حاصل از مدل SWOT هم برای افزایش عملکرد مدیریت شهری با استراتژی تدافعی درجهت توسعه مشارکت های مردمی در اولویت قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: عملکرد، مدیریت شهری، حکمروایی خوب، بهشهر
 • ناصر شفیعی ثابت، سیده سمیر حسینی*، هوشنگ ملکی صفحات 685-705
  بر اساس واکاوی ادبیات توسعه ، از دهه 1980رویکرد توسعه برمبنای مشارکت مردم ،خصوصا مشارکت زنان در بسیاری ازکشورهای توسعه یافته مورد توجه قرار گرفت بر همین اساس توانمند سازی و ظرفیت سازی مشارکت زنان در کانون توجهات امور مربوط به توسعه به ویژه توسعه روستایی قرار گرفت. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به منظور بررسی موانع اقتصادی مشارکت زنان درفرایند توسعه سکونتگاه های روستایی شهرستان همدان انجام شده است. عمده ترین موانع اقتصادی مشارکت زنان روستایی در فرایند توسعه در ناحیه مورد مطالعه ، شامل نادیده انگاشتن آنان در سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها،فقدان آموزشهای لازم درراستای توانا سازی اجتماعی و اقتصادی زنان ،نبود تشکلها و تعاونی های تولیدزنان روستایی می باشد .جامعه آماری در این تحقیق 50 روستا از 107 روستای شهرستان همدان است. درمرحله اول تعداد 50پرسشنامه درسطح معتمدین روستایی تکمیل شد، درمرحله دوم تعداد 382پرسشنامه در سطح خانوارهای روستایی تکمیل گردید. سپس از مجموعه ایی از روش های توصیفی - تحلیلی،آزمون همبستگی ورگرسیون چند متغیره برای نشان دادن روابط متغیرها استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد علیرغم مشارکت زنان در انجام فعالیتهای متنوع کشاورزی و غیر کشاورزی ،آنان دسترسی اندکی به ابزار و نهاده های تولید، وام واعتبارات بانکی دارند. همچنین نتایج نشان دادکه بین شاخصهای محیطی اکولوژیک،شاخصهای اجتماعی- فرهنگی،شاخصهای اقتصادی وشاخصهای کالبدی زیرساختی ومیزان مشارکت زنان ودر نتیجه توسعه روستایی رابطه معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: توانمندسازی، ظرفیت سازی، توسعه روستایی، مشارکت زنان
 • حسین نظم فر، فرامرز منتظر*، جابر جمالی نسب، صادق قلی نیا صفحات 706-725
  امروزه رویکرد شهر سالم به دلیل رشد فزاینده جمعیت شهری و تبعات منفی آن که سلامت عمومی شهروندان را تهدید می نماید، در تحقیقات شهری معاصر اهمیت زیادی یافته و از ظرفیت مطالعاتی بالایی برخوردار شده است. لذا با توجه به اهمیت موضوع، تحقیق حاضر به ارزیابی سکونتگاه های شهری استان گلستان با رویکرد شهر سالم پرداخته است. روش تحقیق بر اساس هدف، کاربردی با ماهیت توصیفی و تحلیلی است. توجه این مقاله در ابتدا به ارزیابی مقوله شهر سالم، تاریخچه آن در جهان و شروع تفکر شهر سالم در ایران معطوف گردیده است، سپس به عنوان نمونه موردی، سکونتگاه های شهری 29 گانه استان گلستان درون 14 شهرستان در سال 1392 با استفاده از 42 شاخص شهر سالم اقتباس شده از منابع معتبر خارجی و داخلی در قالب چهار گروه محیط زیست، سلامت، اقتصادی- اجتماعی و بهداشتی با به کارگیری مدل VIKOR مورد ارزیابی قرارگرفته اند. برای انجام محاسبات از Excel، برای ارزیابی همبستگی ها از نرم افزار آماری SPSS و به منظور ترسیم نقشه ها از نرم افزار ARC GIS استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که میزان برخورداری سکونتگاه های شهری شهرستان های استان از شاخص های شهر سالم یکسان نبوده و اکثر آن-ها در برخورداری از این شاخص ها در وضعیت نامطلوبی قرار دارند. در این میان سکونتگاه های شهری شهرستان های ترکمن و کردکوی برخوردارترین و گنبدکاووس و مراوه تپه نابرخوردارترین سکونتگاه ها می باشند. همچنین نتیجه همبستگی اسپیرمن در ارزیابی رابطه بین رتبه برخورداری سکونتگاه های شهری شهرستان های استان و فاصله آن ها از مرکز استان (شهر گرگان)، حاکی از وجود همبستگی بین این دو عامل می باشد.
  کلیدواژگان: شهر سالم، تاریخچه شهر سالم، شاخص های شهر سالم، مدل ویکور، استان گلستان
 • محسن احدنژاد، ابراهیم شریف زاده اقدم*، جلال قدسی صفحات 726-749
  کیفیت محیط شهری از برآیند کیفیت اجزای متشکله در فضاهای معین شهری حاصل می شود. رسالت برنامه ریزان شهری است تا با ادراک منطقی که از کنش بین فضا و اجتماع دارند، سطح تفکر دسترسی برابر به فضای سبز شهری را برای همه طبقات اجتماعی بر مبنای اصول پایدار عملی سازند. ازاین رو هدف از پژوهش حاضر، شناخت و ارزیابی نحوه ی توزیع فضایی پارک ها و میزان دسترسی شهروندان در نواحی شهری زنجان می باشد. لذا در این مطالعه پس از انتخاب مناطق شهری زنجان به عنوان جامعه آماری پژوهش، با روش توصیفی - تحلیلی به کمک مدل ها و آمارهای فضایی در محیط جی ای اس به تحلیل فضایی مناطق شهری زنجان از منظر پایداری محیطی پرداخته شده است؛ که درنهایت یافته های پژوهش نشان داد که حوزه تحت پوشش پارک ها در مقیاس عملکردی با یکدیگر تلفیق شده و نقشه های overly شده به خوبی نشان داد که نواحی 103، 201، 202، 203، 204، 205، 305 فاقد هرگونه دسترسی می باشند و در بسیاری از مناطق مانند منطقه 102 و 109 دسترسی به پارک ها برای کل ناحیه یکسان نمی باشد و بسیاری از محلات از این دسترسی محروم اند. پس چرایی این مسئله که چرا جمعیت تحت پوشش پارک ها 187454 نفر می باشد، و تنها مقداری کمی از جمعیت کلی شهر زنجان (386851 نفر) را تحت پوشش قرار می دهد، این بود که شعاع عملکردی پارک ها اغلب با یکدیگر هم پوشانی دارد و این باعث شده است که نواحی مختلف شهر دسترسی یکسانی به پارک ها نداشته باشند. نهایتا مدل ویکور نیز نشان داد که ناحیه 7 از منطقه 1 و ناحیه 12 از منطقه 3 اولین و دومین رتبه و نواحی 2 از منطقه 2 پایین ترین رتبه را دارند.
  کلیدواژگان: توزیع فضایی، دسترسی، پارک های درون شهری، توسعه پایدار، زنجان
 • سعدی صالحی*، سارا فضلی، فضیله حاتمی صفحات 750-761
  تغییرات آب وهوا و اثرات آن بر زندگی انسانها امروزه به یکی از اولویت های بزرگ تحقیقاتی تبدیل شده و زندگی انسان را به طور جدی تحت تاثیر قرار داده است.هدف این پژوهش تحلیل میزان تاثیر تغییرات اقلیی بر بخش پروش ماهی در شهرستان سروآباد که یکی از شهرستان های استان کردستان است که در سالهای اخیر از تغییرات اقلیمی متاثر شده است می پردازد .این تحقیق از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است، از نظر روش جمع آوری داده ها پیمایشی می باشد و بخشی از داده ها نیز از طریق پرسشنامه جمع آوری شده است برای سنجش میزان اثر تغییرات اقلیمی بر بخش شیلات از آزمون Tتک نمونه در محیط نرم افزار SPSS و برای تحلیل فضایی ARC GISمورد استفاده قرار گرفته است.نتایج آزمون نشان می دهد که ابعاد بخش شیلات شهرستان از تغییرات اقلیمی بی تاثیر نبوده و این تغییرات به مقدار 19.01 درصد اثر گذار بوده است،همچنین تحلیل فضایی بر مبنای دهستان های شهرستان انجام شد که بیشترین میزان اثر به ترتیب دهستان های دهستان های کوسالان؛ بیساران،پایگلان،رزآب،ژریژه،شالیار،اروامان تخت و دزلی به تربیت بیشترین میزان تاثیرپذیری از تغییرات اقلیمی در بخش شیلات را داشته اند.
  کلیدواژگان: تغییرات اقلیمی، اقلیم، شیلات، شهرستان سروآباد
 • محمد علی الهی چورن*، ساجده دین پرست صفحات 762-768
  گردشگری شهری به عنوان یکی از زیر بخش های مهم فعالیت گردشگری به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته و در فرآیند جهانی شدن، اهمیت روز افزونی یافته است به طوری که، بازار گردشگری شهری به سرعت در حال گسترش است و شرایط مطلوب بازار بسیاری از برنامه ریزان شهری را به توسعه گردشگری به عنوان بخش مهمی از سیاست شهری دچار وسوسه کرده است. هدف این تحقیق ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های توسعه گردشگری حوزه و ارائه راهبرد های توسعه گردشگری آن می باشد.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی می باشد.گرد آوری اطلاعات و داده های مورد نیاز به روش بررسی های اسنادی و کتابخانه ای و مطالعات میدانی صورت گرفته برای تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیره گیری ازتکنیک SWOT نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید های گردشگری تجزیه و تحلیل شده و استراتژی ممکن جهت توسعه گردشگری منطقه تدوین شده است.یافته های حاصل از تحقیق بیانگر آن است که در این شهر11قوت، 11ضعف، در عین حال 12فرصت، و 12 تهدیدبیرونی دارای تاثیر عمده ای بر کار کرد گردشگری شهری دارد. استراتژی بازنگری از راهبردSWOT نشان داد که استراتژی راهبرد تهاجمی در اولویت اول و راهبردتنوع، در اولویت دوم، راهبرد بازنگری در اولویت بعدی برنامه ریزی گردشگری کجور می باشند.
  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه گردشگری، SWOT، کجور
 • مصطفی خزایی*، مجتبی امانی، مسعود داورپناه صفحات 769-787
  فضای شهری کاربران متفاوتی را در خود جای می دهد. این کاربر از لحاظ سن، توان و خصوصیات با یکدیگر متفاوت بوده و هر کدام نیازهای خاص خود را می طلبند. دسته ای از آن ها افراد با ناتوانایی های جسمی می باشند. اساسا شهرها، بناها و خدمات شهری بدون توجه به وضع معلولین طراحی شده و این بخش از فعالان کشور، به سبب "معلول بودن شهر"، از فعالیت، کار، زندگی و استراحت متناسب با نیازهای خود بی بهره اند. در شهرها ناتوانان جسمی- حرکتی از همان بدو خروج از منزل با مشکلات و موانع متعددی روبرو می شوند و از داشتن حقوق مساوی با سایر شهروندان بی بهره اند. هدف این تحقیق بررسی و تحلیل مبانی علمی شهر دوستدار معلول است که می تواند سرآغازی باشد برای توجه هر بیشتر به این موضوع مهم در طراحی و برنامه ریزی شهری کشورمان. روش تحقیق؛ توصیفی و تحلیلی می باشد که با تکنیک کتابخانه ای مطالب گرداوری شده است. در پایان باید اشاره شود که هنوز به شکل کامل و جامعی مدیریت شهری کشورمان برنامه ریزی و طراحی شهر دوستدار معلول را نتوانسته پیاده کند و در نتیجه نیاز این قشر از جامعه در فضاهای شهری مغفول مانده است.
  کلیدواژگان: معلول، فضای شهری، شهر، شهر دوستدار معلول
 • آمنه سواری، بهمن خسروی پور*، مسعود برادران، مسعود یزدان پناه صفحات 788-800
  کارآفرینی راهکاری جدید در نظریه های توسعه در راستای دستیابی به توسعه روستایی است، در این میان کشاورزی از بخش های اساسی اقتصاد روستا و کشور و زمینه ساز رشد و توسعه ی آن است. از طرفی آیندهتوسعهی کشاورزیمتکیبرجوانانروستاییاست وجوانانروستاییپتانسیلهایبالقوهو اندیشمندیجهتمشارکتدربرنامه هایسازندگیروستایی هستند. کارآفرینی جوانان روستایی در زمینه ی کشاورزیمیتواندباشناساییفرصتهاو بحران های موجود،بهایجادراهکارهاینویندرجهترشدوتوسعه روستاییمنجر شود و در این رابطه یکی از راهکارهای اساسی می تواند آموزش های کارآفرینانه به جوانان روستایی در راستای خوداشتغالی یا تشکیل تشکل هایی برای راه اندازی کسب و کار در روستا باشد. همچنینبرگزاری دوره های آموزشی لازم در راستای معرفی مزایای شغل کشاورزی، تهیه-ی برنامه های رادیویی و تلویزیونی مناسب و کاربردی جهت معرفی بخش کشاورزی و ارائه ی الگوهای مناسب اشتغال در این بخش می تواند مثمرثمر واقع شود. این مقاله که به روش تحلیلی-مروری و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت های اینترنتی تدوین شده تلاش دارد ضرورت کارآفرینی جوانان روستایی را در راستای اشتغال زایی در بخش کشاورزیمورد تحلیل قرار داده و راهکارهای لازم را ارائه نماید.
  کلیدواژگان: جوانان روستایی، کارآفرینی، کارآفرینی کشاورزی، توسعه ی روستایی
 • ایوب حاجی زاده اصل*، رضا قادری صفحات 801-818
  هدف از تحقیق بررسی نقش کیفیت زندگی مهاجران در روستاهای خوابگاهی در اقتصاد شهری می باشد. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و جهت گردآوری اطلاعات از مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است و تجزیه تحلیل اطلاعات هم با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون های همبستگی اسپیرمن و رگرسیون) انجام گرفته است. جامعه آماری نیز روستاهای قزل عاشق, الواچ و گوگ تپه از بخش مرکزی شهرستان ارومیه می باشد که طبق سرشماری سال 1395 دارای 17081 نفر جمعیت و 4472 خانوار بوده است که براساس فرمول کوکران تعداد 282 خانوار جهت انجام تحقیق انتخاب شدند و در انتخاب خانوارها از روش کیفی هدفمند (گلوله برفی) استفاده شده و خانواهای انتخاب شدند که هر روز به شهر رفت و آمد داشته اند. نتایج نشان می دهد، بین ویژگی های فردی جمعیت روستاهای خوابگاهی و مشاغل کاذب شهری و بین سطح درآمد مهاجرین و کیفیت زندگی آنها در روستاهای خوابگاهی رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین شاخص کیفیت زندگی تآثیرات متفاوتی در اقتصاد شهر ارومیه داشته است. چنانچه افزایش کیفیت زندگی و بهبود وضعیت زندگی مهاجران موجب افزایش اشتغال در مشاغل مختلف مانند دست فروشی و پیله وری، سیگار فروشی، بنگاه های املاک، بنگاه های ماشین، خرده فروشی و غیره شده است و افزایش مشاغل موجب افزایش درآمد مهاجران و در نتیجه سرمایه گذاری در شهر (خرید و اجاره خانه، مغازه، صنایع، کارگاه تولیدی و غیره) و افزایش میزان تولید و بهبود خدمات شهری به شهرنشینان شده است.
  کلیدواژگان: روستاهای خوابگاهی، توسعه اقتصادی، شهرستان ارومیه، مشاغل کاذب، مناطق روستایی
 • میترا بیضایی*، غنچه غروی صفحات 819-838
  نیاز به حضور در فضاهای عمومی برای همه گروه ها فارغ از جنسیت، سن، سطح درآمد، شغل و... امری ضروری است. تجربیات بشری نشان داده است که زنان از شرایط نامساعد محیط های ساخته شده بیشتر رنج می برند. حضور زنان در شهر نه تنها برای خود آن ها دارای منافع جسمانی و روانی است که جامعه را نیز در کل می توانند از نقش حمایتی خود بهره مند سازند. از طرف دیگر باید گفت که تغییر نقش زنان در خانواده از شکل سنتی خود و افزایش حضور زنان در جامعه و تبدیل از شکل درون خانگی به برون خانگی نیازمند نگرش جدید در طراحی فضاهاست. در این پژوهش ابتدا به بررسی نیازها، محدودیت ها، امکانات مورد نیاز و علایق بانوان در جهت حضور بیشتر آنان در فضاهای شهری پرداخته شد سپس با پیوند زدن این نیازها و علایق بانوان در رابطه با فضاهای شهری با مولفه های کیفی فضاهای مذکور به مولفه های کیفی فضای شهری در رابطه با حضور بانوان دست یافتیم. به دنبال گسترش محیط های صرفا زنانه (به عنوان نمونه مورد نظر در پژوهش، پارک بانوان ملت شهر مشهد) و اثبات این فرضیه که این محیط ها به مرور زمان می تواند تاثیرات منفی در حضورپذیری بانوان در اجتماع داشته باشد به بررسی های تحلیلی (پرسش نامه و مصاحبه) پرداخته شد. تحلیل های صورت گرفته در این پژوهش مبتنی بر روش های کمی و کیفی با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس ، بوده است؛ از مهم ترین نتایج بدست آمده در این پژوهش؛...
  کلیدواژگان: فضاهای عمومی، بانوان، حضورپذیری اجتماعی، SPSS، بوستان بانوان
 • حمید برقی، زانیار گفتاری* صفحات 839-862
  شهرستان سنندج با داشتن جاذبه های متنوع طبیعی و انسانی، در یک دهه اخیر به عنوان یکی از مقاصد اصلی و مهم گردشگری، سالیانه تعداد زیادی گردشگر را به خود جذب می کند. با وجود اینکه این منطقه با دارا بودن قابلیت های فراون و چشم انداز های جغرافیایی متنوع دارای توان های بالقوه و بالفعل مناسبی برای جذب گردشگر می باشد، اما متاسفانه بسیاری از این توان ها به فعل در نیامده اند. هدف اصلی پژوهش، ارزیابی نقش جاذبه ها و پتانسیل های صنعت گردشگری شهرستان سنندج در جذب گردشگران بوده است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای، اسنادی و بهره گیری از پرسشنامه است. در نتیجه، الویت بندی نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها از دید گردشگران نشان داد فرصت های گردشگری منطقه با امتیاز 92/3 بیانگر این مطلب است که پتانسیل های گردشگری شهرستان در وضعیت مطلوبی برای توسعه گردشگری و جذب گردشگر برخوردار بوده، بنابراین راهبردها و استراتژی های تعیین شده می توانند نقش به سزایی در رشد و توسعه گردشگری ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: صنعت گردشگری، جاذبه، پتانسیل گردشگری، شهرستان سنندج
 • اعظم عارفی، محمدرضا منصوری، سجاد طرهانی، مریم بیرانوندزاده* صفحات 863-875
  گستردگی و پیچیدگی مسایل شهری و رشد و توسعه روافزون شهر ها، مدیریت امور شهر را به وظیفه دشواری تبدیل نموده است در میان سازمان های مختلف مدیریت شهری، شهرداری یکی از دستگاه-هایی است که ارتباط مداوم و تنگاتنگی با عموم مردم دارد و توسعه همه جانبه و پایدار شهر، زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد سازمان شهرداری رضایت داشته باشند. پژوهش حاضر با هدف؛ سنجش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد شهرداری های استان لرستان با روش توصیفی- تحلیلی بر پایه منابع اسنادی و پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری مورد مطالعه شهروندان ساکن در 11 نقطه شهری در استان لرستان می باشند. نتایج تحقیق نشان داد؛ میزان رضایت شهروندان از عملکرد شهر داری بر اساس وظایف و شاخص های تعریف شده نشان داد؛ رضایت شهروندان از بخش خدمات شهرداری نسبت به سایر بخش ها بیشتر می باشد و از بخش فرهنگی و اجتماعی نسبت به سایر مولفه ها رضایت کمتری دارند.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، شهروندان، شهرداری، لرستان
 • مصطفی خزایی*، مجتبی امانی، مسعود داورپناه صفحات 876-890
  شهر دوستدار سالمند به عنوان رویکردی جدید در شهرسازی از سوی سازمان بهداشت جهانی معرفی شده است. بر اساس رویکرد این سازمان، شهرهای دوستدار سالمند شامل آن دسته از فضاهای شهری می شوند که توزیع خدمات عمومی در آن ها به گونه ای است که حداکثر تناسب با نیازها و محدودیت های افراد سالمند را دارد. علاوه بر این، در چنین شهرهایی توجه به نیازهای افراد سالخورده به مثابه ضرورتی در شاخص های فرهنگی و تعاملات بین فردی، مدنظر قرار می گیرد. در این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع علمی موجود درصدد بررسی و تحلیل مفهوم شهر دوستدار سالمند شدیم. با توجه به تحلیل مطالب موجود در این تحقیق به نظر می رسد که در راستای تحقق شهر دوستدار سالمند در ایران تلاش هایی صورت گرفته ولی هنوز تا ساخت و ایجاد کامل فضاهای شهری متناسب با سالمندان، فاصله ای وجود دارد که باید هر چه سریع تر این شکاف پر گردد.
  کلیدواژگان: شهر، سالمند، فضای شهر
 • بهروز خشت زر* صفحات 891-913
  روشن است که با پیروزی انفلاب اسلامی ایران در سال 1357 و رخدادهای پس از ان که بیشتر متاثر از پیروزی انقلاب بودند، تشیع به یکی از عوامل مهم و تاثیر گذار دنیای ژئوپلیتیک تبدیل شد. تشکیل یک حکومت شیعی با رهبری علمای دینی در کشوری بزرگ و با اکثریت شیعه، هرگز در گذشته روی نداده بود. به این ترتیب، انقلاب ایران کانون توجهی برای زنده کردن و رواج هویت دینی شیعیان و حتی در نگاهی کلی تر، هویت دینی مسلمانان پدید اور و تشیع و اسلام را در قلب حوادث و اخبار جهانی قرار داد. بی شک انقلاب اسلامی ایران یکی از مهمترین و برجسته ترین انقلاب های جهان در سده اخیر به شمار می رود. انقلاب یک جریان محدود و بسته نیست که صرفا در بخشی از امور مدیریت کشور، تحولی ایجاد کرده باشد بلکه یک تحول بنیادین همه جانبه است. تا زمانی که تمام جنبه های یک تحول بنیادین شکل نگیرد، هرگز انقلابی روی نمی دهد. انقلاب اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نیست؛ یعنی در جریان انقلاب، تمامی ارکان اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی حاکم بر رژیم گذشته، دچار دگرگونی ریشه ای شده است. اسلام محور اصلی انقلاب اسلامی ایران بوده و مکتب تشیع با محتوای غنی و ارزشمندش، پشتوانه اساسی عقیده و هدف این انقلاب به شمار می رود. در جریان این مقاله ابتدا برای روشن شدن بحث، مفاهیمی چون انقلاب، اسلام، انقلاب اسلامی و شیعه به عنوان کلیدی ترین واژه های متن، توضیح داده شده و در ادامه به تحلیل عملکرد تشیع در انقلاب اسلامی و بلعکس انقلاب اسلامی بر تشیع پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، جمهوری اسلامی ایران، امام خمینی (ره)، جهان تشیع و بیداری اسلامی
 • حنا درویشی* صفحات 914-934
  هر کشوری با عنایت به ویژگی های جغرافیایی و نیز استراتژی توسعه صنعتی خود تعریفی از صنایع روستایی ارائه داده است. به طورکلی صنایع روستایی به صنایعی گفته می شود که در نواحی روستایی یا مراکز روستایی مستقر هستند و عمدتا از نیروی کار روستایی استفاده می کنند و پیوندهای بازاری آنها از نظر جغرافیایی محدود است. صنایع روستایی را می توان ترکیبی از صنایع دستی، صنایع تبدیلی، و صنایع خدمات فنی متکی بر مواد اولیه و کشاورزی معرفی نمود، صنایع روستایی، مناسب ترین بخش اشتغال زایی غیر زراعی بوده که نقش بسیار زیادی در بالابردن درآمد سرانه روستائیان داشته و به تبع آن از مهاجرت روستائیان خاصه جوانان می کاهد. چرا که این صنایع به تکنولوژی پایین، سرمایه کم و نیروی کار روستائیان نیازمند است .تجربیات توسعه روستایی در کشورهای مختلف جهان در چند دهه گذشته نشان می دهند که توسعه روستایی صرفا با تزریق سرمایه و فناوری محقق نمی شود و عوامل زیادی در این زمینه ایفا نقش می کنند. تحقیق حاضر به روش کتابخانه ای - اسنادی بوده و هدف رشد صنایع روستایی در روستاها می باشد.
  کلیدواژگان: : صنایع روستایی، صنایع دستی، روستا، توسعه روستایی
 • مریم رضایی، حمیدرضا رخشانی نسب، حسین دوستی مقدم*، فریده اربابی، ملیحه دوستی مقدم صفحات 935-951

  از عهد باستان ایرانیان به موازات ساختن راه به امکانات و تاسیسات بین راهی توجه داشتند زیرا سفر در این راه ها بدون داشتن امکانات بین راهی امکان نداشت. هر چه این راه ها وسعت می یافت این تاسیسات نیز گسترش پیدا می کرد با وسعت قلمرو ایران خصوصا در دوره هخامنشی بر اهمیت راه و راهداری در جهت ارتباط نقاط مختلف گستره بزرگ ایران زمین افزوده شد و به موازات آن ساختمان هایی (کاروانسراها) نیز در کنار جاده های طولانی جهت رفاه مسافران ، گردشگران ، جهانگردان ، تجار و توسعه و پیشرفت ایران ایجاد شد. تحقیق حاضر با هدف بررسی و مطالعه و نقش اقامتگاه ها و مجتمع های بین راهی در توسعه گردشگری استان سیستان و بلوچستان (مطالعه موردی مجتمع بین راهی امام رضا و دو راهی در مسیر زاهدان) می باشد. مسئله اصلی تحقیق پاسخ به این سوال بود که آیا این مجتمع بین راهی توانسته پاسخگوی مناسبی جهت خدمات مورد نیاز مسافران باشد و باعث رونق گردشگری در منطقه شود؟روش تحقیق از نظر هدف آن کاربردی و داده های مورد نیاز با استفاده از داده های کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که نمی توان تاثیر امکانات خدماتی- رفاهی این مجتمع را بر جذب گردشگران و همچنین بر اقتصاد و توسعه منطقه مثبت قلمداد کرد

  کلیدواژگان: مجتمع بین راهی، گردشگری، مجتمع بین راهی امام رضا و دو راهی، زاهدان
 • مریم رضایی، محمدرضا عباسی، حسین دوستی مقدم* صفحات 952-965

  تدوین برنامه راهبردی در قوای نظامی برای تعامل با پدیده سربازی (شامل تعیین چشم انداز، رسالت، ماموریت، هدف، راهبرد و برنامه) مبین دیدگاه و نگرش بلندمدت قوای نظامی به خدمت سربازی است. تدوین برنامه راهبردی، تلاشی منظم و سازمان یافته برای اتخاذ تصمیم ها و مبادرت به اقدامات بنیادی ای است که به موجب آن، این که سازمان (یا هر موجودیت دیگری) چیست، چه می کند و چرا اموری را انجام می دهد مشخص خواهد شد. در واقع، با تدوین این برنامه، قوای نظامی به این پرسش پاسخ می دهند که سرباز کیست و اگر دوران خدمت وظیفه را به سادگی مانند سیستمی در نظر بگیریم که ورودی آن، سرباز است، خروجی مطلوب آن چیست و طی چه فرایندی قصد دارند به آن خروجی دست یابند. به نظر می رسد تدوین و اجرای این برنامه، نقش شایانی در رفع مسائل مطروح داشته است.هدف تاثیربگارگیری افسران وظیفه در پیشبرد اهداف تیپ 188زرهی زاهدان می باشد،روش تحقیق در این مقاله توصیفی وتحلیلی است.برای تجزیه وتحلیل اطلاعات ازنرم افزار spssومدل AHPاستفاده شده است.نتایج حاکی ازآن است که بکارگیری افسران وظیفه در رشد توان نظامی وفنی واقتصادی تاثیربسزایی دارد.ازیک سو صرفه جویی در آموزش سربازان و ازطرف دیگرخودکفایی و حتی نقش سازنده افسران وظیفه تیپ 188زرهی درتوان فنی واشتغالزایی و ارائه طرح اقتصادی درراستای اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی دارد.تیپ 188زرهی با طرح اقتصادی می تواندتبدیل به مرکزاقتصادی و قطب علمی گردد، بازیابی توان دفاعی درمرز و مناطق محروم شهری وروستایی را توسعه دهد.فرماندهان باتجربه و افسران متخصص یک فرصت طلایی برای این قطب فنی جنوب شرق است

  کلیدواژگان: بگارگیری، افسران وظیفه، تیپ 188زرهی، زاهدان
|
 • Hassan Momeni * Pages 1-31
 • Emran Ghanbari * Pages 32-43
  City as a system requires system planning. From the system planning requirements, consider all factors and indicators that affect the city life. Therefore, with the increase of urban population and consequently the increase of student populations, the construction and revitalization of educational spaces should be considered as one of the main uses. Therefore, the importance of a comprehensive study on how to distribute educational spaces is urgently needed, because it triggers Reducing household costs, reducing traffic and traffic, and consequently reducing environmental pollution, reducing urban services costs, and so on.
  Case study
  The present study examined the case study of two sampled high schools (male Ganjavi military, girls of Somayeh) located in Shahin-e-Dagh city of West Azarbaijan province based on matrix (compatible neighborhoods - incompatibility and access network) The use of the AHP model has been addressed.
  Conclusion
  In a final summary of all the findings and the results of the assessment between the two high schools, one can point out that Ganjabi boys' high school with a final weight of 0.1055 and a high school girl of Somayeh with a final weight of 0.0182 In this assessment, Ganjavi's male boys' high school has a better and more suitable location than Somayeh's high school girls.
  Keywords: Educational User, hierarchical analysis, Shahin Dezh
 • Ali Asghar Taheri, Mohaddeseh Malekpour * Pages 44-60
  Walking is one of the most sustainable modes of transportation and can lead to sustainable development of cities in various aspects of the physical, social, environmental, cultural, economic and political aspects. The main purpose of this research is to provide a model for assessing the pedestrian capability in pavements using the mddm approach in the municipality of district 11 of Tehran. Therefore, factors affecting the assessment of pedestrian capability in pedestrian routes have been identified and internal relations and prioritization of this index have been made. The statistical population of the study consisted of 15 experts from the municipality of district 11 of Tehran. A questionnaire was distributed among these. The current research is applied in the field of applied research and based on the nature and method, a descriptive-survey research. The results of this study showed that the most important aspects of pedestrian capability assessment in pavement tracks are transportation and traffic, socioeconomic, physical, attractiveness and greening, security, safety, furniture and access. In the first step, prioritization of the main criteria of the research was dealt with, which determined that the security benchmark is in the first priority. The access criterion in the second priority and the furniture benchmark are in the top priority. The next step was to use the Demettle technique to reflect the interrelationship between the criteria. In this way, the matrix of direct relations of indicators was initially formed. Based on the results of the security standard, it has the greatest impact. The traffic and traffic criterion has a high degree of impact. Based on the calculations and the supermatrix limit, it has been shown that restoring historical identities is a priority. Non-occurrence of crime in this regard in the second priority and aesthetic quality is the third most important indicator.
  Keywords: pedestrian, Network analysis process, Multi-criteria decision making
 • Samira Mohammadi *, Maryam Mohammadi, Shahla Bahari, Marjan Bazleh, Jafar Bahari, Hamed Bahari Pages 61-74
  present research aimed to Examine the mediating role of customer-based brand equity in the The impact Successful relationship with the customer on brand image in the hotel industry in 5 star hotels of East Azerbaijan Including: El-Goli Pars and shahriar Hotels has been done in the summer of 2017. The data required for this research has gathered by questionnaire with available non-random sampling method through 5 stars hotels guests of Tabriz City. This research, in terms of purpose is functional and based on data collection, is descriptive survey. Also, It has been used structural equation modeling through the SMART PLS software to analyze data. Statistical population of this research has considered all guests of the 5 stars Hotels Tabriz City. Provided results showing that Successful relationship with the customer direct impact and significant on customer-based brand equity and brand imag. Also, Impact customer-based brand equity on brand image direct and significant. And variable successful relationship with the customer via mediating role of customer-based brand equity on brand image Indirect impact and significant.
  Keywords: Customer-based Brand Equity, Successful Relationship with the Customer, Brand Imag, Hotel Industry, Tabriz
 • Saeed Rajabi *, Iraj Ahmad Zadeh Pages 75-99
  In the struggle between power relations between various political actors in the geopolitical space geopolitical relations are formed. geopolitical relations of the countries are fluctuating around 5 different patterns influenced by various conditions such as geopolitical weight, geographic location, proximity principle, strategic regions, etc. One of these patterns prevails. These geopolitical patterns are consistent with the realities of space, and, more than any other theory of international relations, can explain the interplay of relations between countries. Iran's relations with its neighbors are also subject to different spatial variables from different patterns, which are models of relations between Iran and Qatar as competitive models. The present research is descriptive and analytical and based on library resources, it is sought to answer the question of how the competitive model of geopolitical relations between Iran and Qatar is evaluated. What is the most important point of conflict between the two countries? The findings of this research indicate that the competitive model of Iran-Qatar relations includes three different areas of geo-economics, Geo-culture and geopolitics. In the field of Geoeconomics competitions ,the confrontation between the two countries in order to exploit the common resources of South Pars and Also, attempts to seize the future of the world's energy; in the geocultural area, media competitions - the so-called soft war between the two countries to influence regional developments; in the geopolitical field of the two countries' rivalries in different regions of Syria to North Africa, the Arab Spring and Etc the most important areas of Iran and Qatar. Considering the importance of energy resources in the economic life of these countries on the one hand and the future role of global energy market on the other hand, Geo-economics for both sides is of higher importance, so that even other competitive spheres The two countries also overshadowed.
  Keywords: Geopolitics, Iran, Qatar, Geo-economics, Geo-culture
 • ABOLFAZL MESHKINI *, AHMAD POURAHMAD, Moslem Zargham Fard Pages 100-115
  Planning theories usually include a combination of sociological hypotheses about human and social behaviors as well as philosophical assumptions about nature, goals, and planning concepts. The city and, on a smaller scale, housing is the space in which human and social behavior are shaped. Urban Planning Theories are scientific concepts, definitions, behavioral relationships, and assumptions that define urban planning knowledge. Therefore, planning theories can be viewed from the point of urban planning view and subsequently housing planning. Therefore, in this research, various planning theories were selected and the relevant documents were compiled about them, also documents classified in same groups. using existing documents in this field and using content analysis method, we have analysed the statues of housing (planning) in the planning theories and, finally, we have compared attitudes with together and also identified the strengths and weaknesses of a variety of planning theories in the context of housing planning.
  Keywords: Planning, Planning Theories, Housing Planning
 • Iraj Ahmad Zadeh, Saeed Rajabi * Pages 116-130
  The country of Iraq is, above all, the creation of trans-national geopolitical politics, so its leaders have always faced the challenge of creating an inclusive national identity, using only the hard tools. The most important identity and threatening crisis in the country is the Kurdish diverging north of the country. Independence of the Kurds as a phenomenon at the sub-national level, which has played a role on a large scale from local to global, has not materialized for various geopolitical reasons; this is due to the multilevel influence of the active forces of the geopolitical system Global and regional as well as geopolitical factors and elements influence the behavior of the Iraqi government at the national level and the Kurds at the local and sub-national level, which all of them are unlikely to move in the direction of the Kurdish cause. This article analytically analyzes the geopolitical reasons of the failure to establish a Kurdish state in northern Iraq, and which level of influence has had the most impact on the levels. The findings of the researcher indicate the high sensitivity of this region and the role of all actors at various levels from micro to macro, due to the fragile geopolitical characteristics of the Middle East, the intersection of the interests of great powers and the geostrategic position of this region. The results of the research indicate that the role of local factors in Kurdish failure to achieve independence is more influential, although this does not mean that other levels of influence affect the events of this region are not very important.
  Keywords: Kurdistan, Iraq, Geopolitics, Independence
 • Gona Mehrdanesh *, Abdolrahman Haji, Seyed Abbas Hasami Pages 131-153
  In ancient times, humans gradually grew to a large space by digging natural rocks in the mountains and creating a cavity in a small space. And used it as a home or a tomb; This human struggle with rocky cliffs is called rocky or cathedral architecture. . This research has also been carried out in order to introduce the village of desheh (Pave City) as a cultural attraction. The present study is a descriptive study that was carried out with a combination of library and field research methodology. In a library study, we have tried to study authoritative sources, the architecture of the castle and the importance of using this attraction as a way to develop the tourism of the desheh village. Along with this method, seeing the field and visiting the architecture of the Catacombs village of the desheh, has been trying to bring this cultural attraction to the best. . Findings of the research show that the Catacombs of the village of desheh, due to their unique features as a cultural tourism opportunity, have the ability to introduce and attract domestic tourists and can also play a major role in increasing employment, income, development, cultural and identifying investment opportunities
  Keywords: Desheh village, Cultural Tourism, catacombs
 • Hadi Niazi *, Atefeh Sedaghati, Mohammad Javad Safaee Pages 154-170
  Urban regeneration, while paying attention to the city's framework, cares about the inner and social structure of cities and leads to its harmony with the social life of people in areas that need attention. On the other hand, strengthen the capital foundations, including social capital, for the cities development has a great importance. In this regard, urban areas, mainly on the margin of cities, with the rural background, which are the result of the annexation of villages to the city, due to their cultural, social and physical structure, require not only gradual matching of its distinctive structure with the city, but also Urban regeneration. In this research, which has been done by descriptive-analytical method and is an applied study, social capital based on the parameters of trust and participation is the basis of studies and attempts have been made that in addition to identify the mechanism of urban regeneration in urban contexts, the relationship between "social capital", "participation" and "trust", and ultimately social capital explaination and the standards of public participation and trust status in urban regeneration, to be defined. According to the findings, the margins of cities and especially the surrounding villages to the city are considered as one of the most important sources of social capital in urban structures and with regard to rural social ties, there are many potential impacts. The need to strengthen social relationships in order to advance the city development, has made the need for attention to the concept of social capital more prominent and in this regard, the marginal areas and the annexed villages to the cities, due to the existence of stronger and more traditional social domains, can, with the formation of a comprehensive and strong trust, facilitate and accelerate the realization of urban regeneration objectives through effective and impressible participation.
  Keywords: Urban regeneration, Social Capital, participation, Trust
 • Hosien Azizi * Pages 171-190
  The presence of foreign nationals has various natural, environmental, economic, social, cultural, political and security implications. One of the important issues in the discussion of the presence of foreign nationals is its connection with various aspects of security, in other words, foreign nationals with irregular immigration with different security implications. Our country employs a large number of immigrants from abroad, the main foreign migrants are Afghans. The presence of these immigrants has left a number of consequences and during the years of its existence, it has left many positive and negative effects on the social and cultural dimension, which necessitates the effects of these reflections and impacts on national security. In the past, most studies have focused on the role and influence of the presence of foreign nationals on physical capital and issues such as the re-distribution of income, the redistribution of labor and human capital, and the skills that were considered a national reserve, but wider since the early 1370's. The scale of the presence of foreign nationals, our country has been heavily involved in this issue, and this issue continues, and other economic perspectives alone can not be sufficient for its understanding and analysis, and therefore the presence of foreign nationals can be politically, security, and cultural. In this research, a descriptive-analytical method from a security point of view Is seen.
  Keywords: Iran, Security, foreign nationals
 • Zahra Zamani *, Nazanin Azizi Pages 191-202
  Today, tourism is recognized as the third largest economic sector in the world and Tourism planning provides a platform for sustainable development of the community. Without infrastructure and services, the tourism industry can not be sustainable development . Considering the high potential of the city of Kouzaran in the field of tourism, the present study uses a survey method, field studies and determination of strengths, weaknesses, opportunities and threats in the Swot model, provides strategies for development of tourism in the Kouzaran area. , Gathering the necessary information for the development of strategies for the development of tourism industry in the city of Kouzaran with two methods of library and field studies. Questionnaires and interviews have also been used. The results show the overcoming of weaknesses relative to strengths on the one hand and the superiority of opportunities to threats on the other. In fact, the weaknesses are the main factor in maximizing the capacity of the development of tourism in the city of Kouzaran. Therefore, strategies that are more focused on taking advantage of opportunities to reduce the weaknesses are suggested.
  Keywords: Tourism, SWOT Model, Kouzaran
 • Mahbob Babaei *, Vaheed Riahi Pages 203-231
  This research was carried out with the aim of investigating the structural and functional changes of rural settlements (North Anzal Rural) in Urmia. The research method was combined (qualitative or grand theoretical-quantitative) and in A few steps done, The statistical population of the study consisted of the villages of North Anzal district, the total population of the villages was 2461 people in 541 households, the sample size was based on the Cochran formula (336 people), the purposeful snowball random sampling, and the validity and reliability of the researcher made questionnaire was 83. In line with the factors influencing the structural-functional changes of rural settlements, four economic, socio-cultural, environmental and physical-physical indicators, with 34 factors, were presented during two stages of field observations, exploratory studies and semi-structured interviews, The results of the analysis of these data (qualitative and quantitative) indicate that structural and functional changes in the rural settlements of the study area during the years 1375 to 1395 have evolved and these changes were due to internal and external factors, which is the result of these developments. Positive trends have had a negative effect on the structure and functioning of the villages. These developments include: environmental (3.85), economic (3.71), socio-cultural (3.62) and physical-physical (3.58), which The result of these developments has been the establishment of stagnant settlements (stagnation) and negative (retreat).
  Keywords: Structural-functional, Urmia city, North Anzal village, Grand theory, Stagnant settlements
 • Khadijeh Soleimani Harooni *, Bahman Khosravipour, Masoud Baradaran, Mansour Ghanian Pages 232-246
  Villages have special cultural and natural attractions, potential and actual potential for attracting tourists considerably and thus gain from this industry that is known as "clear industry" and can be as a strategy to achieve sustainable development. All experts worldwide agree that the only development programs is the participation of women, especially rural women that can be successful and sustainable tourism and the exception was not being aligned to skills and abilities of women and special needs such as food industry, tourism, and hospitality industries manually according to these classes of rural community participation in planning process for development of tourism activities, which evidence against this is despite the women responsible part of the activities of this industry, but the revenues from what is not for them . Note that without the participation of local people, particularly rural women in planning for development of tourism activities and lack of knowledge and understanding attitude of the host society toward the impacts of this industry can'nt hope for success in business and industry benefits, to achieve sustainable development found. This study is a descriptive study using survey questionnaires to the gender analysis of satisfaction, expectations and attitudes of the residents of eight villages Izeh city in Khuzestan province (325 cases based on sample size table Tuchman) has been discussed and analyzed by SPSS software. Results indicate a positive attitude towards the impacts of women in rural tourism in this city and the satisfaction, attitudes and expectations toward more men and between women and men in these variables was existed a significant difference.
  Keywords: Gender analysis, Rural women, Rural tourism, Tourism Area Life Cycle
 • Zahra Torkashvand * Pages 247-262
  Entrepreneurship is an important factor in changing villages attracting institutions and individuals that are involved in rural development planning. In parallel, the rural tourism is considered to be a source of entrepreneurship and change. The present paper sought to investigate how an opportunistic idea could create a suitable route for stimulating the rural economic development and creating a movement in the surrounding spatial flow. The paper aimed to examine regional economy sectors that were developed by the tourism. Abbas Barzegar's tourism village, located in Bazm Village of Bavanat County and its effects on the village and rural area of Bavanat are investigated by the field study through the observation, questionnaires and interviews. Activities of this complex and other similar practices can create a variety of economic movements in favor of rural development in this space. Economic and social changes after the activation of this complex were compared to the previous state. The collected data indicated that tourism activities of this complex were able to be linked to other economic sectors to develop the rural area of Bazm village. The most important observed consequences included foreign tourists' visits, the boom in domestic tourists' visits, selling handicrafts and local cuisine, and the value added production. The major effects included higher trans-regional communication and created financial and commodity exchanges in the area and beyond it. Therefore, the focus on the development of rural tourism can activate positive flows of rural spatial economics by applying existing factors in the village such as natural landscapes, traditions and customs of peasant and nomadic cultural elements, which have not been counted as sources, as well as the rural labor force.
  Keywords: Rural tourism, Economic, social development, Economic space, Abbas Barzegar's tourism village
 • Lotfali Kozegar Kaleji *, Sajjad Darabi Pages 263-281
  The growing population of cities, especially in developing countries, has caused a lot of problems in cities, one part of which is the issue of intra-urban transport, with challenges such as increased travel time, environmental pollution, mental and psychological problems Follows. So, city managers are looking for alternative systems to reduce the use of personal cars and easy and fast traffic within cities. In this regard, the use of public transport as one of the ways to reduce the volume of use of a person's car. As a result, the optimal service and function in this sector can lead to citizens' satisfaction and reduce the volume of personal car in the city. Considering the importance of public transportation and the physical and topographical features of the city of ilam, the importance of using the inland urban transport system has doubled. In this study, the analytical-descriptive research method has investigated the functioning of the city's public transport system ilam has been dealt with. The results of the findings indicate that the public transportation system of ilam city is not in desirable condition in terms of servicing and function and has resulted in dissatisfaction of citizens.
  Keywords: Public transportation within the city, Satisfaction, Ilam, citizen
 • Maryam Salimi * Pages 282-304
  Today, Geo Park has created environmental protection and the creation of protected areas, national parks around the world. The regional economy was named Geopark. The study area of ​​Qur'a castle is located in Kermanshah province and the city of Paveh. It is one of the largest caves in the Middle East, and it has the ability to become one of the most important hotspots in the Middle East. The potential of this geopark for tourism is ecotourism and, besides it, geotourism. In addition to the nature of the internal battalion, it is possible to attract foreign tourists. In this research, we have tried to investigate geo-tourism attraction in order to analyze the present article in accordance with the SWOT table, and finally to provide strategies for tourism development. Ultimately, the region develops.Findings from library and field studies indicate that the development of sustainable geotourism, which is rooted in sustainable development, can lead to environmental conservation and welfare benefits and improve the quality of life of local communities and the promotion of tourism resources.
  Keywords: Natural Attractions, Sustainable Development, Castles, SWOT Pattern
 • Ahmad Hatami *, Mazdak Ahmadinejad Pages 305-324
  New towns are important as one of the widest efforts in the country's space arena and one of the largest decisions that make up a huge amount of the country's executive and financial capability. For this reason, one of the missions of planners and researchers in the field of urban planning is to monitor the functioning of new cities in order to identify the problems and disadvantages of these cities and provide solutions to strengthen them in achieving the goals set forth.In this regard, the present study, by examining the performance of the Pardis new city , and its low identification and deficiencies, seeks to improve the pathway of urbanization by presenting strategiesThe research method is descrip-tive-analytical and using the questionnaire tool. The statistical population of this study is all residents of Manasseh who in the 2016 census had a population of 73673 people To estimate the sample size, the Charles Cochran formula has been used. According to this formula, the sample size is estimated to be 383 people. The sampling method was simple random sampling in the whole city of the campus and the researcher combined (observation-interviewing) to examine the situation Indicators are con-sideredThe The results of this study indicated that the city of Pardis could not meet the needs of citizens such as transportation, healthcare, leisure and recreation, green space, cultural and ... so that the deficiencies caused the pendulum migrations of the citizens of the city of Pardis Tehran has become a metropolitan city, although the city has been relatively successful in terms of housing production, but the lack of growth along the housing and services of the residents has reduced the attractiveness of the city.
  Keywords: New towns, Overflowability population, Tehran Metropolis, Pardis new town
 • Mohammad Shouri *, Reza Noahdi Pages 325-334
  Although the creation of cities and the emergence of urbanization has a long history in Iran, but the history of the city administration is based on the establishment of Baldia in 1286 (AH). With the increase in population, especially urban populations, due to the expansion of village-to-city migration, it has clearly affected population growth in cities. This increase in population has increased the problems for the city and municipalities of the country.  Therefore, in order to meet the needs and solve urban problems, the provision of various services in the area of ​​municipal functions. Since the good offices of cities and the provision of appropriate services and the implementation of urban projects require sufficient funds and costs, so the municipalities must have adequate financial resources, especially sustainable incomes, to fulfill their duties. In order to be able to resolve urban problems. Therefore, this paper examines the revenues of the municipalities of Iran and provides solutions for financing of financial resources and, in particular, sustainable sources of income.
  Keywords: Municipality, Income funds, Income sustainability, Income stability, Municipal interests
 • Amer Nikpour, Milad Hasanalizadeh * Pages 335-352
  The adoption of a gender approach in urban planning and urban management is inevitable to eliminate poverty and gender inequality. The purpose of this research is to analyze the spatial distribution of indicators of gender Poverty in the level of statistical blocks of ghaemshahr city. The present research is applied in terms purpose and is descriptive - analytic in terms method. The data of the theoretical foundations of research have been prepared in the library and documentary method and the raw data of the research is extracted from the statistical blocks of the ghaemshahr city, which has been prepared based on the census of 2011 as the center of statistics of iran. For unscaling the indicators of gender poverty has been used Fuzzy method in the Excel software. For spatial analysis of gender poverty have been used of methods of hot spots, Moran spatial autocorrelation, central feature, standard deviational ellipse and mean center in Arc Gis software environment. The results of the moran model show that urban poverty in both groups of men and women in the city of ghaemshahr city has cluster distribution pattern and spatial autocorrelation. Also, according to the zoning of the men's group, 54/64 percent of the population of men's and 52.94 percent of the women's population of ghaemshahr city are poor and very poor and also in both groups of men and women are observed the highest rates of poverty in neighborhoods 5, 7, 12, 16 and 19. Also is specified based on the models of the central feature, standard deviational ellipse and mean center that the mean center and the center of gravity of the combined poverty index are in side of the central feature in both groups of men and women and is has the direction of distribution southwest - northeast.
  Keywords: spatial analysis, Gender Poverty, Urban Spaces, Ghaemshahr City
 • Hadi Gharagozlou *, Marzieh Shoghi Pages 353-368
  The improvement of living conditions and the livelihood of rural settlements is the ultimate goal of all rural development projects, but at present, poor living conditions in rural areas of our country have led to a lack of access for most of our compatriots to live in desirable living conditions, and villages face challenges Many have faced economic, social and environmental issues. As a result of these conditions, the shelf life of rural settlements is low. Therefore, the necessity and importance of the issue of survivability in villages is quite obvious. The term "viability" refers to the degree to which the needs of a society are met, based on the needs and capacities of the people of that society. Therefore, the overall objective of this research is to evaluate and Assessment the Ability to live of rural settlements in Kaki district of Dashti. The research method is descriptive-analytical with the purpose of the user. The data required for the analysis are collected using a questionnaire. The statistical population of the study consisted of all permanent residents of Kaki village in Dashti city. 350 of them were selected using the Cochran formula. SPSS software was used to evaluate and analyze the data. The results of the field study, which were analyzed by means of statistical tests and analyzed by SPSS software, The results showed that, among the factors affecting the viability of rural areas in the Kaki district of Dashti, economic indices with t value of 11.166 have a significant level of 0.000, they have had the greatest impact on the habitability of these areas.
  Keywords: evaluation, livability, Rural Areas, Dashti Township
 • Milad Mesri *, Mostafa Shahinifar, Gona Mehrdanesh Pages 369-396
  City as the social and ecological reality that man has created for survival. Being a beautiful and creative city is a long-standing wish of every person and community. The beautiful city is a reflection of the culture and identity of citizens throughout urban life, and there are many studies of Urban thinkers have done a decent jobless city, but not so efficient, and this visual link has not hit the perimeter of the environment. The chaos and frustration of some of the cities have left urban liveliness out of towns. This paper has been done by descriptive-analytical methodIt is clear that the purpose of the study is not to organize the urban landscape. Urban Except the river fountain of the sea of the beautification, respect the identity of the cities, so that the pride of the cities can not be ruined, and see the city in terms of aesthetics and its potential, the beautiful identification of the cities which, in terms of The existence of a river or a spring, each of them is beautiful, especially for themselves. The use of suitable infrastructure for attracting tourists and aesthetics is one of the major goals of planning. What is the main attraction of tourists to cities, in which there is water and river, and architecture and Skyline, Investment, and Urban Design It is the great goals of the cities that the city of Niddeh has not been considered in terms of the urban characteristics of the city. This article is descriptive and analytical
  Keywords: Aesthetics, Urban landscape, Consecutive Views, Evaluation Criteria
 • Isa Ebrahimzadeh Akbad, Hossin Doostomogagdam *, Somayeh Qaisranpour Pages 397-409
  The results of the ranking of regions in the indicators of the creative city indicate that District 1 as a relatively new area with a proportional distribution of land use and urban services, appropriate access to educational services and high quality of life as the most desirable area of ​​Zahedan and District 3 Because of the low quality of life and the relatively low level of literacy, the most disadvantaged region is in terms of the indicators of the city of the creative world, and the various types of it are affected, so that the economic basis of these cities is also based on culture and cultural resources, and speak of such as cultural industries of creative industries and creative economy. It is said that attracting and developing talents and ideas requires an environment of tone Able to be tolerant and open so that creative people can easily "work and work. A city-town must be able to have diverse social groups of different cultures
  Keywords: City, creative, Urban services, Citizens, Zahedan
 • Mansor Khamare, Ebrahim Moammare * Pages 410-423
  Socio-political approaches have always played an important role in space production. One of the political-social relationships that creates space is the realm of politics. Politics By relying on the political economy of space, cities provide regional space for the optimal use of the population, as well as the spatial organization of the regions and cities, with the help of the element of the state. That is, governments have a crucial role in policymaking in shaping them. The government is contributing to the creation of geographic spaces such as cities and the structural and functional changes in space, such as creating a balance or geographical imbalance. Urban-regional space is a reflection of political and economic functions, and political, social, and economic functions play a role in space production, and space is also the bedrock of different functions that focus on city and area in urban planning And requires a targeted and balanced developmental area. The purpose of this research is to analyze and measure socio-economic development and spatial inequality policies in the southeastern border region of Sistan and Baluchestan province. The present research is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical method and the method of data collection is documentary. Also, the WASPAS quantitative and decision-making models, and the Arc Gis geographic information system have been used. The research findings indicate that the socio-economic development indicators of the space are not distributed in a balanced way, and the significant difference between the urban-urban spaces of Sistan and Baluchestan province is considered for the development level indicators.
  Keywords: regional geopolitics, development indicators, Socio-Economic Components, Sistan, Baluchestan
 • Mostafa Khazaee * Pages 424-436
  Sustainable urban transportation is in fact the movement of vehicles, people and goods, which entails the comfort of the people and the stability of the environment with the most desirable cost and effort. Sustainable transport planning focuses on the effects of transport development on economic efficiency, environmental issues, resource consumption, land use, and social justice It helps to reduce environmental impacts, increase the efficiency of the transportation system and improve the social status of the population and aims to increase the system efficiency and the relocation of goods, services and individuals with minimal access problems. Considering these issues in the present research, we have tried to focus on the goals and indicators of sustainable transport from different dimensions and to describe the social, economic and environmental dimensions. For a sustainable and comprehensive transport system planning, it is best to consider a balanced set of indicators that is a combination of economic, social and environmental objectives. Another useful advantage of developing indexes is to use them to make a meaningful comparison of the transport situation with other cities. The method of descriptive-analytical work and the method of collecting information based on librarian and documentary methods. In this paper, with consideration of effective factors in urban transport, comprehensive indicators for measuring and assessing the current situation of urban transportation systems are presented for facilitating policy making and planning by authorities and private transportation agencies.
  Keywords: Sustainable Transportation, transportation planning, Sustainable Transportation Indicators
 • Gholam Ali Khamr, Somayeh Qaisranpour, Hossin Doostomogagdam * Pages 437-453
  Services in the city and the most basic needs are access to health-care services not only in urban areas, but also for all people. In this research, we tried to use the health distribution of the geographical distribution - treatment to fair aspects of the city of Saravan and the equitable distribution of health services based on the standards and standards of access and use existing and then to formulate scientific patterns for locating these spaces in Geographical Information System (GIS) environment is investigated. Descriptive - analytic research and its type is applicable,Data were analyzed using SPSS software using Pearson correlation coefficient. The correlation between spatial distribution of health services and understanding of the relationship between the range of domains and the penetration range of each urban and rural area from the above services were TOPSIS and MORIS models. And with emphasis on the polling system. In this regard, the required information and statistics regarding health services in the city and surrounding villages have been studied and collected,Then, through TOPSIS model, ranking of parts of the central part of Saravan and determining each of the infrastructural criteria with an emphasis on the ideal of spatial justice in the districts of the city studied. The results show that these spaces have no spatial justice in the region. And the radius of favorable access in this city has not been respected and also the number of hospitals and beds in this area is not enough. One of the important issues for urban planners and planners is the proper distribution of use, especially important service centers such as relief centers and Emergency is at the level of the cityIs
  Keywords: geographical distribution, Spatial justice, Health Centers-Therapies, Geographic information systems, Saravan
 • Hossein Hataminejad *, Hajar Yadollahnia, Mansoure Mohammadisalmani Pages 454-468
  One of the important features of public urban space is accessibility and publicity. These spaces represent the everyday life of the people and are in contrast to the private life space. Urban parks, as part of the public spaces in cities, play an important role in addressing human needs such as leisure, recreation and entertainment. Identifying the effective factors in the vitality of a space can be effective in analyzing the status quo and future decisions in order to improve the quality of the city's public spaces and prevent the repetition of deficiencies in the construction of city spaces and spaces. In this research, factors affecting the vitality of the city, such as Tehran Laleh Park, were studied. The type of research in this research is applied and the method of data collection is in two documents (library) and surveying (field). The data gathering tool was a questionnaire, and SPSS, GIS, EXCEL software was used to plot and chart the results and analyze the results. The results of single-sample T test show that, based on citizens' opinion, the average obtained among these indicators, the aesthetic index has a very good situation with an average of 4 out of 3, and in contrast to the brightness index with an average of 2.03 3 is in poor condition. As a result, to increase urban vitality, the special attention of urban authorities is needed to overcome the shortage of public space
  Keywords: Public space, Vitality, urban vitality, Laleh Park
 • Behrooz Kheshtzar * Pages 469-493
  Sacrifice and martyrdom, the two main axis in Islamic culture and this culture, is the survival of Islam and the Islamic system. Based on these two axes, Islam stands on its foundations and stands against any storm. With a glance at the history of nations, we find that if a nation has a culture of sacrifice and martyrdom, it will remain victorious and prominent. But in order for society to be in the constant path of sacrifice and martyrdom; in other words, in order for the culture of sacrifice and martyrdom to be sustainable in the society and not to be inflicted, it must be done to the harm and protection of it.The city of Sarfariab, the Sarfariab district center, is one of the cities of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad Province, which has 8 martyrs, who have been martyred in the war against false accusations. These martyrs are buried in two golzar shahid (central and Amiri) located in the city of Sarfariab. In this article, information such as: name, father's name, mother's name, place of birth, date of birth (day, month, year), birthday, dispatcher, place of witness, testimony quality, testimony, martyrdom date ( Day, month, year), the season of martyrdom, the degree of education, IL, clan, marital status, occupation, nationality, religion, gender, religion, etc.The purpose of the present research is to use the information and statistics of the martyrs of the Sarfariab city of Kohgiluyeh and Boyer Ahmad to expand the culture of sacrifice and iṣṭarat in the community, and in particular the city and the Sarfariab district, using the analytical-descriptive method.In order to explain the role and place of the culture of sacrifice and martyrdom that became apparent in the war, we need more than anything else to properly check the achievements of the eight years of holy defense. In this regard, a serious scientific and scientific move about the subject seems to be necessary.
  Keywords: Martyr, Martyrdom, Sacrifice, Sarfariab City, Kohgiluyeh, Boyer Ahmad Province
 • Mansor Khamare, Ebrahim Moammare * Pages 494-505
  Today, territorial boundaries are among the most important national and international issues. From the point of view of political philosophy, the geographical boundaries and their security are one of the main elements of modern and developed states. The southeastern border areas are subject to various developments, each of which can be triggered by large and small events; therefore, it should focus on the indices of territorial security in these areas and its people. The development of border areas in different sectors has had an impact on the security of the borders, and the expansion and existence of security is a factor in the growth and prosperity of various other sectors, including economic, cultural, developmental and developmental sectors in the agricultural and industrial sectors. The method is descriptive-analytic in this research. In this research, the strengths, weaknesses, opportunities and threats (S.W.O.T) of sustainable security in the border region were studied and analyzed according to SWAT model. The results showed that the stable security situation in Sistan and Baluchestan province follows the aggressive pattern. Given the definition of this template, we need to adopt strategies that will exploit the strengths to exploit future opportunities and secure security. Finally, according to the current situation, prioritization of appropriate strategies for alignment of border regions was identified. The findings of the prioritization of the strategies show that among the developed strategies, the highest attraction is the maximum preparation of law enforcement forces and especially the border to deal with insecurity and takfiri-terrorist groups.
  Keywords: Space security, strategy, Sustainable Security, sustainable development, Sistan, Baluchestan province
 • Hossein Hataminejad *, Hajar Yadollahnia, Hossein Yadollahnia Pages 506-521
  The type of research in this research is applied and the method of collecting information is in two documents (library) and survey (field) methods. The data gathering tool was a questionnaire and analyzed by SPSS software. . After identifying the influential factors in the role of social institutions in local affairs, we examined the indicators such as awareness and participation, participation and interaction, social trust, quality of life and social justice in the district of Wesal (University of Tehran), the sample size was reviewed based on The Cochran formula is 384 residents of the neighborhood. The results of the single sample T test indicate that, based on the citizens' opinion, the mean of the total 2.70 out of 3 was considered relatively inadequate in relation to the indicators surveyed and the institution-centered urban management was not formed in the union area. . Among the indicators, the social justice index with the mean of 2.28 was the lowest and social trust with the mean of 2.92 was the highest. As a result, in order to increase the participation of local institutions in the management of affairs, it is necessary that local authorities, in view of these indicators and their application in the field of management and policy, provide a platform for increasing the role of institutions.
  Keywords: Social institutions, Management, Urban Neighborhoods, joining neighborhood
 • Vahid Hezareh *, Seyedmohammad Bakharzi QazAlhesar Pages 522-538
  Objectives
  In order to cope with any threat, the extent and severity of the potential damage to the threat must first be identified and, by appropriate examination of the parts of the valued assets at risk, identify the hazard level of each threat. Intra-city rail transport infrastructure is among the assets threatened in cities. In this study, the effect of flood threat on line1of the Mashhad urban railway is investigated.
  Research method
  This research is an applied research and analytical-descriptive survey method in two stages including interview and questionnaire. The statistical population of this study is 38 people including experts and managers of the Mashhad urban railway company. The semi-structured interview was carried out with 10 snowball method and up to theoretical saturation. To determine the probability of detection and severity of risk, 35 questionnaires were used, Then, using the available information, the FMEA methodology calculated the risk priority number (RPN) in each section and then used it to analyze and verify each of the threats.
  Discussion and results
  Based on the results, the highest risk associated with the RPN subsystem is 43.06, which indicates that this sector is more at risk in the event of a flood threat. Units of control equipment and power distribution system are in high risk area and the risk of these parts is high in the threat of flood. Technical departments and stations, passengers, operational personnel, staffing personnel, communication equipment and trains are within the medium risk range. These parts are at medium risk with a flood threat, in other words, they are in a state of emergency.
  Keywords: Natural hazards, flood, Urban railway, Mashhad
 • MARYAM Kiyaee * Pages 539-556
  The statistics and information provided by countries and regions indicate the extent, severity and variety of vandalism in different sectors and the related damages and costs. Studies have shown the importance of finding this issue in the urban community of Iran. Despite the damage and damage caused by vandalism in the urban public spaces of the country, enough statistics and information in this field, in particular the scope, dimensions, scope, causes and motives of the subjects Under the ruin of vandalism in hand. Considering these conditions, the necessity of paying attention to this social problem of the public spaces of the cities of the city is of particular importance. According to the studies, the public spaces of the expert settlements and the city of Ardabil are facing such problems and problems that need attention It has made this issue even more important. Accordingly, in this research, we decided to study the phenomena of vandalism and its ideas about the causes of the emergence of Vendal behaviors and its adaptation to the settlements of experts and Kowsar in Ardebil and provide solutions to reduce this problem and create a balance in the public spaces of the city under study.
  Keywords: Vandalism, urban housing, Space, Behavior
 • Behnam Moghani * Pages 557-570
  A Study of the Strategic Development of the Old Tissue of Shiraz Abstract The expansion of spatial and space-free cities and towns over the past few decades has led to the formation of new urban textures in the vicinity of cities and the displacement of inhabitants and urban uses from old texture to new areas.And the central regions of cities are the habitats of rural and foreign landowners. As a result of this displacement, the old towns have gradually lost their socioeconomic life, and these textures have tended to stagnate and exhaust with the loss of their urban life. The method of collecting information in this paper is library, survey and documentary and the main purpose of this research is to improve the quality of the old texture spaces of Shiraz to achieve strategic development. In this regard, the SWOT model has been used to identify and analyze the features and functions of the old textures.
  Keywords: old texture, Strategic Development, quality improvement, Shiraz city
 • Hadi Soleimani Moghadam *, Mohammad Hadi Drodi Pages 571-588
  Since the degree of dissatisfaction among the users of academic services directly affects their performance, so the policy makers of the Higher Education Institutions should pay a lot of attention. In the present study, the students' satisfaction with the quality of services and facilities such as educational, cultural, social, welfare and environmental have been evaluated. This research is based on the purpose of the fundamental type and is descriptive-survey research. The statistical population of this study is all students of Hakim Sabzevari University who were studying in the second semester of 1396. A sample of 100 people was selected using non-random sampling method. A questionnaire of satisfaction has been used to collect data. Its validity and reliability have been confirmed. Data were analyzed by SPSS software. The results of this study showed that satisfaction of students from faculty facilities and from class hours, from library to school, to the way of servicing university buses and lessons from exam questions is lower than usual. The degree of satisfaction with the teaching of professors and the mastery of the lessons, their way of dealing, the performance of the faculty and the faculty environment is high. Students' interest in the field is high and the degree of success of students in geography is low. The willingness to continue to study at a college level is also somewhat low.
  Keywords: Satisfaction, Higher education, Sabzevari Hakim, Quality, Welfare education services
 • Mohammad Hadi Darrodi, Hadi Soleimani Moghadam * Pages 589-608
  Due to the growth of urbanization and the expansion of informal settlements and worn out tissues, environmental hazards such as earthquakes in the metropolitan area can cause serious damage and cause urban development disruption. The city of Mashhad, as the second largest city in the country, is considered as one of the most vulnerable areas due to being located on several faults and being in the earthquake belt of the world. So, with regard to the situation in Mashhad, the question is, which urban areas are physically and natural in nature with unstable and vulnerable levels? This research is descriptive-analytic. In this study, three main indicators (demographic, physical and natural hazards) and eight criteria (household size, population density, absolute population, number of households in residential units, type of materials, age of building, quality of buildings) as indicators Demographic and physical distances from the fault as the most important indicator of natural hazards in 17260 urban blocks using AHP and GIS have been investigated. The results show that the range of middle and middle-aged corroded tissues (8%) and informal settlements formed in northern and northeastern cities of the city (11%) due to wear and tear of texture and the use of low-durability materials in construction As well as the lifetime of buildings, as well as the southern region of the city (21%), is vulnerable due to the presence on the fault line.
  Keywords: Instability, Worn Texture, Environmental hazards, Mashhad, AHP
 • Akbar Hosseinpour E Jegnab *, Tahereh Bayat, Sajjad Fallahpour Pages 609-623
  City as a system requires system planning. From the system planning requirements, consider all factors and indicators that affect the city life. Given the ever-increasing urbanization, sustainable urban development has become the dominant paradigm of all urban planning. Considering the widespread effects of housing on urban environments, in order to meet the goals of sustainable urban development, housing sustainability is a major step towards achieving this. The purpose of the present research is quantitative and qualitative evaluation of housing indicators of Azna with sustainable development approach. In this research, social, congestive and physical indices have been used. AHP model was used for weighing and linear biasing method was used to scale the data. The TOPSIS technique has been used to scale up urban neighborhoods based on each of the indices used in the research. District 3 district of this neighborhood as a new and new fabric of the city of Azna after the revolution, and especially in recent years (later (1375) since 2007, and its hectare area is one of the largest urban neighborhoods. . 1375 The population of this neighborhood in 1996 was about 4250 people in the form of 800 households. In 1375, the number of residential units in the neighborhood equaled one unit in the year 662, which in the recent survey reached 1577, has reached 140 units or has increased by almost a percentage
  Keywords: Quantitative, qualitative indicators of housing, comparison of two topssis, ahp models, Azna city, neighborhood ranking
 • Saadi Salehi *, Zaynab Nouri Saadabadi Pages 624-636
  The average human development index shows the capacity to achieve human development indicators in a society, but does not really spell out the differences, deprivations and inequalities. In this regard, the present study aims to assess the human development indicators in the cities of the city Baneh located in Kurdistan province based on the components (place of purchase of people's needs, educational, cultural and educational, religious, political-administrative, electricity, gas and water, sanitary and therapeutic, restoring and services, telecommunications and communications), method of doing The present research is descriptive-analytic, data collection is done using library resources, case studies In this research, the rank-size model is used to measure the spatial equilibrium between distribution of services and population in the rural district of the city. The results show that, overall, between the distribution of services and population in the city of Baneh, the spatial equilibrium in 2011 and 95 Based on the rank-scale model, in 2011, 25 / R =, the highest difference is in rural areas with a high proportion of population and in the year of 1395, which is R = 62 /, it can be said that in the village In Baneh city there is a balance between population and services, the biggest difference is between Bouin village and Boulhassan district, which is The achievement of space balance requires more attention of the authorities and promotion of infrastructure. In general, the equilibrium is better in 1395 than in 1390
  Keywords: Development, Human Development Index, Baneh, Rank Model
 • Saadi Salehi *, Karavan Taram Pages 637-647
  The work standards and quantitative methods for classifying space system in the settlement of the areas leading to the recognition of the extent of the disparities and the points of the other criteria in order to reduce poverty and inequality in the quest of between them, this research to the examination and measurement of indicators Human development city drdhestan dehgolan, located in Kurdistan province, based on the indicators of educational, cultural and sport-political-administrative, electricity, gas, water-health-communication and telecommunication were paid, the present research analytical techniques descriptive data, – using library resources Done, the model used in this study is that the rank-size model of the measurement of the amount of space between the crowd and the service distribution tadl in this city is based on the hit and was paid 1390 1395The results of this research show that in the year 90/10 research. it can be said that the rural population and city services between dehgolan based on statistics and directed balance there are 1390 95 years the value of the number is obtained from the research of the 30/is can be said that In the rural district of the city population and services between dehgolan based on statistics more than 1390 there is little balance in this regard most disputes relating to Northern ئیلاق rural district in terms of population, which has a population of fits, but in terms of a lower ranking service and inappropriate in a situation so Requires that the weak points of this hustle more attention and reinforces the basic facilities in the municipalities, measures be taken to space distance between the municipalities are to be moderated
  Keywords: Human Development Index, ranking the city-size, dehgolan
 • Maryam Beyranvandzadeh *, Mohhamad Reza Mansouri, Hamid Molaei Pages 648-663
  The present research is aimed at the impact of cyberspace in promoting cultural values in Lorestan province. The research project is descriptive-analytic based on documentary and survey resources. The statistical population of this study was experts in the organization of propaganda of Lorestan province and experts in this field. The results of the research showed that there is a meaningful relationship between the independent variables mentioned (including: placement, content, investment, supervision) with the dependent variable of development of cultural-religious activities in cyberspace. The results of the Topsis calculations show that the media literacy index of cultural-religious activists, in addition to Islamic literacy, ranked first in providing solutions for developing cultural-religious activities in cyberspace in Lorestan province, forming groups and channel Cultural-religious establishment, launching a virtual library of various cultural-religious books, organizing internal services and recognizing social networks, sharing cultural-religious activities in social networks, using cultural and Islamic models in cyberspace In the next ranks, the impact on the promotion and development of the development of cultural-religious activities in cyberspace It has Lorestan. Creating appropriate religious content in cyberspace, investing in education to educate and direct them towards cyberspace and cyber-related disciplines in the development of cultural-religious activities, the use of cyberspace capabilities such as the formation of groups and Cultural-religious channels and ... are suggested solutions for the development of cultural-religious activities in cyberspace.
  Keywords: Religious Cultural Activities, Solutions, Civic, Lorestan
 • Hossein Yadollahnia *, Hasan Esmaeilzadeh Pages 664-684
  By changing the approach in urban management and the increasing importance of the role of various actors and citizens in the field of urban affairs, it has changed the approach of urban management, and centralized and command-oriented management to low-up and participatory management where cooperation between actors The urban area is underlined. In the present study, we aimed to analyze the performance of urban management, with a good governance approach and with regard to its indicators. For this purpose, the statistical tests (single sample T and Friedman test) were used to assess the governing approach. The study population consisted of two groups of citizens and specialists. The data collection method was prepared by a questionnaire for each of the two groups and based on the Likert spectrum, the comments were considered. The citizens 'questionnaire was used to assess the level of governance and the data from experts' questionnaires to identify capabilities and capacity in the field of urban management to provide a strategy based on the SWOT model. The results show that the level of good governance in the study area is lower than the average (standard), and the results of the SWOT model for increasing the performance of urban management with a defensive strategy in favor of the development of popular participation in priority Is located.
  Keywords: performance, urban management, Good Governance, Behshahr
 • Naser Shafiei Sabet, Seyede Samir Hosseinei *, Hoshang Maleki Pages 685-705
  Based on development literature, ,development approach were taken into account based on participation of the people, especially the participation of women in many developed countries since 1980s. Accordingly, empowerment and capacity building participation of women was put in the spotlight of works related development , particularly rural development.This research has been done by using descriptive and analytical methods to assess the barriers to economic participation of women in the process of development of rural settlements of Hamadan city. The most significant barriers to the economic participation of rural women in the development process in the study area include ignoring them in policy making and planning, lack of necessary training in order to enable economic capabilities of women, lack of organization and cooperatives of production for rural women. Statistical Society in this study is 50 out of 107 villages of Hamedan city. In the first stage, 50 questionnaires were completed among rural trustees,in the second stage, 382 questionnaires were completed in among rural families. Then, the set of descriptive- analytical methods, correlation test and multivariate regression was used to show the relationships between variables. Research findings showed that despite participation of women in various agriculture and non-agricultural activities, they have little access to tools and production inputs, bank credits and loans.The results showed that there is a significant relation between ecological environment indicators, socio-cultural indicators, economic indicators and physical-infrastructure indicators and level of participation of women and thus, rural development.
  Keywords: Empowerment, Capacity building, Rural Development, participation of women
 • Hossain Nazmfar, Faramarz Montazer *, Jaber Jamali Nasab, Sadegh Gholinia Pages 706-725
  Today, the healthy city approach is of great importance in contemporary urban research and has a high degree of study capacity, due to the growing urban population and its negative consequences, which threaten the public health of citizens. Therefore, considering the importance of the issue, the present study evaluates urban settlements of Golestan province with a healthy city approach. The research method is based on the purpose, applied with a descriptive and analytical nature. The focus of this paper is primarily on assessing the health of the city, its history in the world and the onset of healthy city thinking in Iran. Then, as a case study, the 29 urban settlements of Golestan province in 14 county in 2013, using 42 indicators of the Healthy city, in four environmental, health, socio-economic, and health groups, that is adapted from foreign and national valid sources, using the VIKOR model have been evaluated. The results of the research indicate that the level of enjoyment of urban settlements in the counties of the province is not the same as the indicators of healthy city and most of them are in an unfavorable position in having these indicators. Meanwhile, the urban settlements of Turkmen and Kordkuy are the most advantage and Gonbad-e-Kavoos and Maraveh-tapeh are the most disadvantaged settlements. Also, the result of Spearman's correlation in assessing the relationship between the ranking of the urban settlements in the province and their distances from the provincial capital (Gorgan) indicates the correlation between these two factors. For calculating Excel, SPSS software was used to evaluate correlations and ARC GIS software was used to draw maps.
  Keywords: healthy City, Healthy City History, Healthy City Indicators, Vikor model, Golestan province
 • Mohsen Ahadnejad, Ebrahim Sharifzadeh Aghdam *, Jalal Ghodsi Pages 726-749
  Introduction
  This is an interstellar green space that is considered as one of the most important factors in shaping social sustainability and urban solidarity and plays an important role in strengthening the minds and minds of citizens in cities It is based on the fact that when comparing cities based on environmental indicators at the international level, one of the most important indicators is the existence of public facilities such as urban parks and citizens' access to them, which indicates the developmental index of a city in comparison with Other cities are about the quality of citizens' bioavailability Therefore, the necessity to pay attention to sustainable urban development approach in the planning and review of justice based on the process of allocation of interior space of the green space, taking into account social and functional concepts in equal access to urban green spaces for all of the main topic of today's studies. It is considered.  
  Materials & Methods
  Considering the fact that in this study the distribution of space is evaluated using the network analysis of the network, the fourth part of the network analysis functions, answering this assessment, can analyze the network to calculate the actual distance and movement along the street to the local park Execute. As the development of precise descriptive systems for recording green space profile is a clear example of the application of access studies using Network Analysis.
  Results & Discussion
  Analyzing the interaction between urban green space and community to understand social injustice is the task of urban planners, with increased access, leads to encouraging community creativity, creating a good and exciting landscape and accurate implementation of the sustainable principles of urban green space users; Hence, the most important mission of planners and city managers in this field is to try to achieve the goal of "equal opportunity" in accessing the various groups of urban communities to service centers and eliminating conflicts in providing education, health, services, and the like. . Access radius for any user can be different and covers a range of distances. A very important indicator of fair access to urban services is the user's user access radius. Park on the scale of quarter: The number of these parks in Zanjan is 13, but of this number, 3 are in the 206 area and 2 in the 309 area and the park area: the number of these parks is 7, each of them there are 1 parking area in these areas. Access to all parks in different levels of Zanjan's areas: In this section, the radius of access to all Zanjan parks with each degree of functional radius that they have combined are based on which the deprived and deprived areas, The population and covered area were determined, and the results can be seen in Table 7 and Map 6.  
  Conclusion
  This research has been used to determine the accessibility of different areas to urban parks using the NETWORK ANALYSIS method in the ARC GIS software and in the ARC MAP environment. Two methods have been used to determine how different areas are accessed and how much they are. First, based on the functional radius of each of the parks, according to the park's functional scale, and the second access based on the time index, access to the results of the Wicker model also showed that in this method, as inferred from the table, area 7 District 1 and District 12 District 3 are the first and second rank and regions 2 of Zone 2 are the lowest. It should be noted that in this model, the analyzes, in addition to quantitative evaluations, also result from initial qualitative evaluations
  Keywords: spatial distribution, Access, interurban parks, sustainable development, Zanjan
 • Saadi Salehi *, Sara Fazil, Fazileh Hatami Pages 750-761
  Climate change and its effects on human life have become one of the major research priorities and have seriously affected human life. The purpose of this research is to analyze the impact of minor changes on fish fillets in the city of Sarba Abad, one of which The city of Kurdistan provinceWhich has been affected by climate change in recent years. This research is descriptive-analytic in terms of its purpose. The data collection method is a survey and part of the data is also collected through a questionnaire. In order to measure the effect of climate change on the fishery sector, one-sample T-test was used in SPSS software and for ARC GIS spatial analysis. The results of the test show that the dimensions of the city's fisheries sector are not affected by climate change. The value was 19.01%Also, spatial analysis was carried out based on rural districts of the city, with the highest amount of work, respectively, in the districts of the villages of Kasalan, Besaran, Pegolan, Razav, Jirjeh, Shaliar, Auraman Takht and Dazli, had the highest impact on climate change in the fisheries sector .
  Keywords: Climate change, Climate, Fisheries, Sarvabad
 • Mohammadali Elahi Chooran *, Sagedeh Dinparast Pages 762-768
  Urban tourism has been widely considered as one of the most important parts of tourism activity and has become increasingly important in the process of globalization, so that the urban tourism market is rapidly expanding and the market conditions of most of the program The city has been tempted to develop tourism as an important part of urban politics. The purpose of this research is to assess the strengths, weaknesses, opportunities and threats of tourism development in the field and provide strategies for its tourism development. The research method in this research is descriptive-analytical. Data and data analysis required by documentary analysis method And library and field studies have been analyzed to analyze information using the SWOT technique. The strengths, weaknesses, opportunities and threats of tourism have been analyzed and the strategy for tourism development in the region has been developed. The results of the research indicate It has 11 strengths, 11 weaknesses, yet 12 opportunities, and 12 threats have a major impact on The city is the tourism. The SWOT strategy review strategy has shown that the strategy of aggressive strategy in the first priority and the diversification strategy, in the second priority, is the review strategy in the next priority of Kojour tourism planning.
  Keywords: tourism, Tourism Development, SWOT, Kojour
 • Mostafa Khazaee *, Mojtaba Amani, Masoud Davarpanah Pages 769-787
  Urban space accommodates different users. This user is different in terms of age, power and characteristics, and each needs their own. Some of them are people with physical disabilities. Basically, cities, buildings, and urban services are designed regardless of the state of the disabled, and this part of the country's activists, due to the "disability of the city," does not have enough work, life, and rest to fit their needs. In cities, physical-motor disabilities face many problems and obstacles from the outset of their lives. And they do not have equal rights with other citizens. The purpose of this research is to study and analyze the scientific foundations of the disabled people who can be the starting point for more attention to this important issue in the design and planning of our country. The research methodology is descriptive and analytical, which is compiled by library technique. In the end, it should be pointed out that the comprehensive and comprehensive management of the city of our country has not yet succeeded in planning and designing the disabled city, and as a result, the need of this group of people has been neglected in urban spaces.  friendly city.
  Keywords: disabled, Urban Space, City, disabled friendly city
 • Ameneh Savari, Bahman Khosravipour *, Masoud Baradar, Masoud Yazdanpanah Pages 788-800
  Entrepreneurship a new approach development theories in order to achieve a new approach to rural development, the farmers of the bases economy rural and country underlying the growth and development . The future development of agriculture based on rural and youth Rural youth potential and intellectual to contribute to programs rural development. Rural youth entrepreneurship in the agricultural sector can identify opportunities and crises, to create new strategies for growth and rural development lead. And in this regard one of the basic strategies can be entrepreneurial training to rural youth in order to Self-employment or association formed set up business in the village.It also organizes educational courses in order to introduce the benefits of agricultural jobs, providing convenient and practical radio and television programs to promote the agricultural sector and the provision of suitable employment in this sector can be beneficial. This article is an analysis-review and using library resources and Internet sites trying to put togetherThe necessity of rural youth entrepreneurship in order to create jobs in the agricultural sector are analyzed and provide the necessary solutions.
  Keywords: : rural youth, Entrepreneurship, Agricultural Entrepreneurship, Rural Development
 • Ayooub Hajizadeh *, Reza Ghaderi Pages 801-818
  The purpose of this study is to investigate the role of quality of immigrants life in dormitory villages in urban economics. Research type is applied and research method is descriptive-analytical method and for data gathering have been used the documentary, library and field studies. Data analysis was performed using descriptive statistics and inferential statistics (Spearman correlation and regression tests). The statistical population is Ghezel Asheg villages, Alwach in the rural district of Rowze Chay and Gog Tape village in the northwestern rural district of Barandoz Chay of Urmia city. According to the census of 1395, there are 17081 people and 4472 households that based on the Cochran formula, 282 households were selected to conduct research. In the selection of households, a targeted qualitative method (snowball) has been used and the households were chosen that they go to the city every day. The results show that there is a significant relationship between the individual characteristics of the population of dormitory villages and false urban occupations and between the income level of immigrants and their life quality in dormitory villages. Also, the quality of life index has different effects on the economy of Urmia city. So the increase in life quality and the improvement of the living conditions of immigrants led to an increase in employment in various businesses, such as handicrafts, selling cigarettes, real estate firms, car dealerships, retail and so on, and increased jobs cause to increase the income of immigrants and, consequently, investing in the city (buying and renting houses, shops, industries, manufacturing workshops, etc.) and increasing the amount of production and improvement of urban services to urban residents.
  Keywords: dormitory villages, economic development, Urmia city, false occupations, rural areas
 • Mitra Beyzaie *, Ghoncheh Gharavi Pages 819-838
  The need to attend public spaces, for all groups regardless of gender, age, income level, job and… is essential. Research and human experience has shown that women suffer from the unfavorable conditions of the built environment. The presence of women in the city not only has physical and mental benefits for themselves rather society as a whole can benefit from their supporting role. On the other hand, it has to be said that changing the role of women in the family from their traditional form and increasing the presence of women in society and converting from home - to - house form requires a new attitude to design. In this research, we first studied the needs, limitations, facilities and needs of women for their greater presence in urban spaces, then by linking these needs and interests of women in relation to urban spaces with qualitative components of these spaces, we achieved the qualitative elements of urban space in relation to ladies. Seeking to expand the purely feminine environment such as the women's park of Mashhad nation and proving the hypothesis that these environments over time can have negative effects on the presence of women in the community an analytical study (questionnaire and interview) was conducted. The analyzes carried out in this research have been based on quantitative and qualitative methods using SPSS software. The most important results in this research:....
  Keywords: public spaces, Ladies, Social Presence, SPSS, Boat Park Women
 • Hamid Barghi, Zanyar Goftari * Pages 839-862
  Sanandaj Township with diverse natural attractions and humani, in the last decade as one of the basic purposes of tourism, annually attracts many tourists. Despite the fact that this region has many potential capabilities and diverse geographical perspectives with the potential and actual potential for attracting tourists, unfortunately many of these potency have not come to verb.The main objective of the research was to evaluate the role of attractions and tourism potential of sanandaj township in attract tourists. The methodology used in this study was a descriptive-analytic and data collection for the library, documentation and enjoying the questionnaire. As a result, prioritizing the strengths, weaknesses, opportunities and threats from the viewpoint of tourists showed that tourism opportunities of the region with a score of 3.92 indicate that the townships tourism potential is in a favorable position for the development of ecotourism and attraction of tourists. Therefore, set guidelines and strategies can play an important role in the development of tourism.
  Keywords: tourism industry, attractions, Tourism Potential, Township Sanandaj
 • Azam Arefi, Mohhamad Reza Mansouri, Sajad Tarhani, Maryam Beyranvandzadeh * Pages 863-875
  The extent and complexity of urban issues and the growing urban growth have made city affairs a difficult task. Among the various urban management organizations, the municipality is one of the devices that has close links with the public, and development All-inclusive and sustainable city will be implemented when citizens are satisfied with the performance of the municipal organization. The purpose of this study was to assess the satisfaction of citizens from the performance of the municipalities of Lorestan province by descriptive-analytical method based on the sources of the documents and the questionnaire. The statistical population of this study is citizens living in 11 urban centers in Lorestan province. The results of the research showed that citizens 'satisfaction with urban performance was based on defined tasks and indicators; citizens' satisfaction with municipal services was higher than other sectors, and less satisfaction from the cultural and social sectors than other components. have.
  Keywords: Satisfaction, Citizens, municipality, Lorestan
 • Mostafa Khazaee *, Mojtaba Amani, Masoud Davarpanah Pages 876-890
  Age-friendly city as a new approach in urban planning has been introduced by the World Health Organization. According to the organization's approach, the aged-friendly cities include those urban spaces that distribute public services in such a way that they are as close as possible to the needs and limitations of the elderly. In addition, in such cities, attention is paid to the needs of the elderly as a requirement for cultural indicators and interpersonal interactions. In this research, using descriptive-analytical method and using available scientific resources, we tried to analyze and analyze the concept of the Elderly City. According to content analysis in this study it appears that attempts have been made in order to fulfill the age-friendly city. But there is still a gap that needs to be completed as soon as possible to build and complete urban spaces suitable for the elderly.
  Keywords: city, Elder, City space
 • Behrooz Kheshtzar * Pages 891-913
  Obviously, with the victory of the Islamic Revolutionary Guard of Iran in 1357 and subsequent events that were most affected by the victory of the revolution, Shi'ism became one of the most important and influential factors in the geopolitical world. The formation of a Shiite government led by religious scholars in a large country with a Shi'a majority has never occurred in the past. In this way, the Iranian revolution focused on the resurgence of Shiite religious identity and, even more generally, the Muslim religious identity of Shiism and Islam at the heart of the events and world news.Undoubtedly, the Islamic Revolution of Iran is one of the most important and most prominent revolutions in the world in the last century. The revolution is not a closed process, which has only revolutionized a part of the country's administration, but is a fundamental all-out transformation. Until all aspects of a fundamental transformation take shape, there will never be a revolution. The Islamic Revolution is no exception to this rule; in the course of the revolution, all the social, cultural, political, and economic pillars of the past regime have undergone a radical transformation.Islam is the main focus of the Islamic Revolution of Iran, and the Shi'a school, with its rich and valuable content, is the backbone of the belief and the goal of this revolution.In the present article, in order to clarify the discussion, the concepts of revolution, Islam, the Islamic Revolution and Shi'a as the key words of the text are explained in order to clarify the discussion. In the following, the analysis of Shiite function in the Islamic Revolution and the reversal of the Islamic Revolution to Shiism are discussed. .
  Keywords: Islamic Revolution, Islamic Republic of Iran, Imam Khomeini (RA), Islamic world of Shiism, Awakening
 • Hana Darvishi * Pages 914-934
  each country has a definition of rural industry according to its geographical features as well as its industrial development strategy . in general , rural industries refer to industries which are based in rural or rural areas and mostly use rural workforce and their market links are geographically limited . rural industries can be introduced as a combination of handicrafts , transformational industries , and technical services industries based on raw materials and agriculture . ~~~ rural industry is the most suitable sector of non - farming that has a great role in increasing the income of rural people and consequently the migration of rural people especially youth . because these industries need low technology , low capital and rural labor . the experiences of rural development in different countries of the world in the past few decades show that rural development cannot be realized only by pumping capital and capital and many factors play a role in this regard . this research is based on library - documentary method and the purpose of rural industries development in villages .
  Keywords: : rural industries, crafts, Village, Rural Development
 • Maryam Rezaei, Hamid Reza Rakhshani Nasab, hossin doostomogagdam *, Farideh Arbabi, Maliheh DOOSTIMOGADAM Pages 935-951

  From the ancient times of Iranians, along with making the way to the facilities and facilities of the way to pay attention because travel in these ways without the facilities of the road was not possible. As the roads widened, these facilities also expanded. The size of the territory of Iran, especially during the Achaemenid period, was increased by the importance of the road to link the various parts of the vast land of Iran, along with the buildings (caravansaries) in It was built along the long road for the well-being of travelers, tourists, tourists, merchants and development of Iran. The purpose of this study was to investigate the role and the role of resorts and complexes in the development of tourism in Sistan and Baluchestan province (case study of Imam Reza road and two way path in Zahedan route).The main issue of the research was to answer the question as to whether this complex has been able to respond appropriately to the services required by travelers and to promote tourism in the region. The research methodology, in terms of its purpose, and the data required by using library data And the field has been gathered. The results of the research show that the impact of the services-welfare facilities of this complex on the attraction of tourists as well as on the economy and development of the region can not be considered positive.

  Keywords: Integrated Route, Tourism, Complex Between Imam Reza Road, Zahedan
 • Maryam Rezaei, Mohammad Reza Abbasi *, hossin doostomogagdam Pages 952-965

  The formulation of a strategic plan for military engagement to interact with the phenomenon of war (including the setting of a vision, mission, mission, purpose, strategy and plan) illustrates the long-term vision and attitude of military forces to military service. The development of a strategic plan is a systematic and organized effort to make decisions and to take radical steps that will determine what the organization (or any other entity) is and what it does. In fact, by compiling this program, the military will answer the question of who the soldier is and if we consider the service life as simply as a system whose input is a soldier, what is its optimal output, and what process does it intend to do to it Output. It seems that the development and implementation of this program has had a significant role in solving the problems.The purpose of the impact of officers on the task is to advance the objectives of the Zahedan Armored Brigade 188. The research method is descriptive and analytical in this paper. The analysis of information from the SPSS software and the AHP model have been used. The results indicate that the use of officers has a significant impact on the development of military and technical capabilities. On the one hand, saving on the training of soldiers, on the other hand, on the quality of life, and even the role of the officers of the task force of the Armored Brigade 188, in technical and operational capacity, and in proposing an economic plan for resilient economics. The 188 armored forces with the economic plan can be brought to the center of science and science, Developing urban and provincial deprived areas. Experienced commanders and specialist officers are a golden opportunity for this South East technical pole.

  Keywords: Baggage, Officers, Armored Brigade 188, Zahedan