فهرست مطالب

 • سال هفتم شماره 4 (مهر و آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرهاد ادهمی مقدم ، شیوا احمدی ، محمد صاحب الزمانی ، جواد میری صفحات 1-8
  مقدمه
  عملکرد مبتنی بر شواهد مستلزم این است که کارکنان بالینی در حیطه های مختلف آموزش، بالین و مدیریت، مهارت های استفاده از شواهد حاصل از پژوهش را بیاموزند و در عمل به کار گیرند. هدف از این مطالعه تعیین ارتباط سبک یادگیری با عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران بود.
  روش کار
  این مطالعه بر روی 319 پرستار شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی شهر کرمانشاه در سال 1394 به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بصورت انتساب متناسب انجام گردید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش شامل دو پرسشنامه سبک یادگیری Vark و عملکرد مبتنی برشواهد و فرم مشخصات جمعیت شناختی بود. روایی و پایایی پرسشنامه سبک یادگیری Vark در داخل و خارج کشور تایید شده است. روایی پرسشنامه عملکرد مبتنی بر شواهد از طریق روایی محتوی تایید و به منظور تعیین اعتبار این پرسشنامه، روش آزمون- بازآزمون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزار تحلیلی سبک یادگیری Vark طراحی شده در محیط Excel، آزمون همبستگی اسپیرمن و کای دو انجام شد.
  یافته ها
  سبک یادگیری غالب تک مدله (1/84 درصد) و از نوع شنیداری با فراوانی نسبی (3/46 درصد) بود. میزان آگاهی از عملکرد مبتنی بر شواهد (2/53 درصد) پرستاران متوسط بود. نگرش (6/52 درصد) افراد نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد مثبت بود. میزان عملکرد مبتنی بر شواهد بیشتر پرستاران (8/57 درصد) در سطح تقریبا مطلوبی قرار داشت. بین سبک های یادگیری پرستاران و میزان عملکرد مبتنی بر شواهد ارتباط آماری معنادار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  پرستاران دارای سبک های یادگیری متفاوت هستند. توسعه روش های آموزشی موثر و متناسب با سبک یادگیری کمک خواهد کرد که با افزایش آگاهی پرستاران باعث افزایش میزان عملکرد مبتنی بر شواهد آنها شود. آموزش مدون و اصولی برای افزایش آگاهی و بهبود نگرش نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد و نیز آموزش پرستاری در خصوص مفاهیم عملکرد مبتنی بر شواهد بصورت علمی و آموزش کارگاهی و ایجاد تسهیلات ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سبک یادگیری، عملکرد مبتنی بر شواهد، پرستاران
 • عبدالصاحب قربانی پور، لیلا جویباری ، محمدعلی وکیلی، اکرم ثناگو، علی کاوسی صفحات 9-17
  مقدمه
  ساکشن لوله تراشه یکی از اقدامات اساسی در مراقبت و حفظ راه هوایی است. چنان چه انجام این روش مراقبتی در بیماران با روش مناسب انجام نشود با عوارض زیادی برای بیمار همراه است. شواهد موجود در خصوص دانش و عملکرد پرستاران از ساکشن لوله تراشه با یافته های مختلفی همراه است. هدف از این مطالعه، تعیین دانش و عملکرد پرستاران در خصوص ساکشن لوله تراشه در بخش های مراقبت ویژه بوده است.
  روش کار
  دراین مطالعه توصیفی تحلیلی، 112 پرستار شاغل در بخش های مراقبت های ویژه مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1396 به صورت سرشماری وارد پژوهش شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات شامل پرسشنامه خودگزارشی 17 سوالی برای سنجش دانش وچک لیست مشاهده عملکرد (22 گویه) پرستاران در رابطه با ساکشن لوله تراشه بود. داده ها توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 و آزمون های توصیفی و استنباطی (تحلیل رگرسیون، ضریب همبستگی اسپیرمن و من ویتنی) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. سطح معنی داری p<0/05 درنظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین دانش کلی پرستاران بخش های مراقبت های ویژه (91/10±) 06/71 و میانگین عملکرد کلی پرستاران بخش های مراقبت های ویژه (59/7±) 22/41 بوده است. آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد، بین دانش کلی با عملکرد پرستاران در خصوص ساکشن لوله تراشه ارتباط معنی داری وجود نداشت. همچنین آزمون نشان داد، بین سن و سابقه کار با دانش کلی پرستاران در خصوص ساکشن لوله تراشه ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0>P) ؛ اما با عملکرد کلی پرستاران ارتباط معنی داری وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد دانش و عملکرد پرستاران بخش های مراقبت ویژه در خصوص ساکشن لوله تراشه به ترتیب خوب و متوسط بوده است. به نظر می رسد ضروری است، مداخلات آموزشی و ساختاری توسط مدیران در این خصوص صورت بگیرد.
  کلیدواژگان: بخش های مراقبت ویژه، پرستاران، دانش، ساکشن لوله تراشه، عملکرد
 • محبوبه سجادی ، مریم ابراهیم آبادی ، شراره خسروی ، خاطره سیف، فاطمه رفیعی صفحات 18-24
  مقدمه
  دانشجویان پرستاری در معرض استرس های گوناگون از جمله مسائل آموزشی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی قرار دارند که می تواند در عملکرد تحصیلی و سلامت روانی آنها تاثیر نامطلوب داشته باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مدیریت استرس بر میزان افسردگی، اضطراب و استرس در اولین تجربه بالینی دانشجویان پرستاری است.
  روش کار
  مطالعه نیمه تجربی حاضر در سال 1395 در دانشگاه علوم پزشکی اراک انجام شده است. دانشجویان ورودی مهرماه به عنوان گروه کنترل و دانشجویان ورودی بهمن به عنوان گروه آزمون در نظر گرفته شدند. مجموع دانشجویان مشارکت کننده در پژوهش 48 نفر بود که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. گروه آزمون، مداخله (آموزش مدیریت استرس، 4 ساعت طی 2 روز) را دریافت نمودند. گروه کنترل مداخله ای دریافت نکردند. میزان افسردگی، اضطراب و استرس در دو گروه، 4 روز قبل از کارآموزی و بعد از پایان کارآموزی با استفاده از مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس 21 (DASS 21) بررسی شد. تحلیل داده ها با استفاده از SPSS نسخه 21 و آزمون های تی مستقل، تی زوجی، من-ویتنی و ویلکاکسون انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، میانگین نمره اضطراب و افسردگی پس از مداخله بین دو گروه اختلاف معنادار آماری نداشت (به ترتیب با 492/0 = p و 057/0 = p). اما میانگین نمره استرس پس از مداخله در گروه آزمون در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری کاهش یافت (به ترتیب 4/5 ± 0/6 و 12/11 ± 08/13 با 008/0 p =).
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از اثربخشی برگزاری مدیریت استرس بر میزان استرس دانشجویان می باشد. پیشنهاد می شود که قبل و حین آموزش بالینی، برنامه های مدیریت استرس برای دانشجویان درنظرگرفته شود.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، دانشجوی پرستاری، استرس، افسردگی، اضطراب، مدیریت استرس
 • آسیه پشت یافته ، غلامرضا پاشا صفحات 25-31
  مقدمه
  نخستین و مهمترین مسئله نوجوانان ناشنوا، اشکال در برقراری ارتباط است که مشکلات زیادی برای نوجوانان و خانواده های آنان ایجاد می کند. از این رو بهبود ویژگی های روانشناختی این افراد مورد توجه بسیاری از درمانگران قرار گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر خودکارآمدی عمومی و ترس اجتماعی در پسران نوجوان با آسیب شنوایی انجام شد.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. از میان پسران نوجوان ناشنوای مراکز استثنایی شهر خرم آباد نمونه ای به حجم 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل (هر گروه 15 نفر) ، جایگزین شدند. گروه مداخله 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مهارت های ارتباطی دریافت کرد و گروه کنترل مداخله ای دریافت نکرد. گروه ها پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر ((Sherer و مقیاس هراس اجتماعی کانورConnor) ) را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. در نهایت داده ها با روش تحلیل کوواریانس چندمتغیره (MANCOVA) و به کمک نرم افزار SPSS-21 تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد در مرحله پس آزمون بین میانگین های خودکارآمدی عمومی و ترس اجتماعی گروه های مداخله و کنترل تفاوت معناداری وجود داشت. به عبارت دیگر آموزش مهارت های ارتباطی باعث افزایش خودکارآمدی عمومی و کاهش ترس اجتماعی در پسران نوجوان با آسیب شنوایی گردید (001/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به تاثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر خودکارآمدی عمومی و ترس اجتماعی توصیه می شود مشاوران، درمانگران و روانشناسان بالینی از روش مذکور برای افزایش خودکارآمدی عمومی و کاهش ترس اجتماعی در نوجوانان ناشنوا استفاده کنند.
  کلیدواژگان: ترس اجتماعی، خودکارآمدی عمومی، مهارت های ارتباطی، ناشنوایی
 • الهام سپهوند ، مسعود فلاحی خشکناب ، حدیث کوگانی نژاد، فاطمه حدادی صفحات 32-38
  مقدمه
  پرستاران به عنوان یکی از اعضاء تیم درمان، نیاز است در امر مراقبت از بیمار از بهترین شواهد موجود و نتایج تحقیقات معتبر در عملکرد خود استفاده کنند. مقاله حاضر با هدف بررسی مقایسه ای دانش، نگرش و عملکرد پرستاری مبتنی بر شواهد در سه بیمارستان منتخب از دانشگاه های علوم پزشکی تهران، سمنان و لرستان را در سال 1396 انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی بود که 524 پرستار شاغل در بیمارستان های منتخب دانشگاه های علوم پزشکی سمنان و لرستان و تهران از نظر دانش، نگرش و عملکرد مبتنی بر شواهد مورد ارزیابی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه عملکرد مبتنی بر شواهد با دو بخش اطلاعات جمعیت شناختی و سه بعد دانش، نگرش و عملکرد مبتنی بر شواهد، بود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS نسخه 16 شده و با آمار توصیفی و تحلیلی (آنووا و ضریب همبستگی اسپیرمن) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین عملکرد مبتنی بر شواهد در سه حیطه دانش، نگرش کاربرد در پرستاران دانشگاه علوم پزشکی سمنان و لرستان نسبت به دانشگاه تهران تفاوت معنی دار داشت (P<0. 0001). بین جنس، سن، سابقه کار و عملکرد مبتنی بر شواهد ارتباط معنی دار بود ولی بین سطح تحصیلات و عملکرد مبتنی بر شواهد ارتباط معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه،عملکرد مبتنی بر شواهد در پرستاران استانهای سمنان و لرستان نسبت به استان تهران بیشتر بود. با اجرای اصول پرستاری مبتنی بر شواهد می توان با کم کردن فاصله بین تحقیق و عمل پرستاری، از نتایج پژوهش در بالین استفاده کرده و کیفیت مراقبت را افزایش داد و با این کار هویت مستقل پرستاری نیز ارتقاء می یابد.
  کلیدواژگان: پرستار، مراقبت مبتنی بر شواهد، عملکرد
 • رحیم بقایی، لیلا مختاری*، فریبا حسین زادگان، سعدی میهن دوست صفحات 39-47
  مقدمه

  درآموزش دانشگاهی منظور از آموزش، ایجاد تغییرات مناسب در دانش آموختگان است. در کلیه جوامع، اهداف آموزشی به همدیگر شباهت دارند، ولی برنامه ریزی ها با سنت ها و فرهنگ های هر یک از جوامع ارتباط پیدا می کند. مقایسه نظام های مختلف آموزشی باعث ارتقای محتوا و کیفیت برنامه آموزشی می گردد؛ لذا این مطالعه با هدف مقایسه برنامه آموزشی کارشناسی ارشد پرستاری در ایران، اردن و ترکیه انجام شده است.

  روش کار

  این مطالعه توصیفی-تطبیقی به روش Beredy (1964) در سال 1396 انجام شد. برای دست یابی به جزئیات کامل برنامه آموزشی و لیست واحدهای درسی به تفضیل، سایت وزارت بهداشت ایران، سایت چندین دانشکده پرستاری در ایران، اردن و ترکیه مورد استفاده قرار گرفت. برای دست یابی به بعضی اطلاعات مورد نیاز، جستجوی اینترنتی از متون فارسی و انگلیسی با استفاده از کلید واژه های کارشناسی ارشد پرستاری، آموزش پرستاری، کوریکولوم، کیفیت آموزش، ایران، اردن و ترکیه، در سال های 2007 تا 2017 انجام شد. اطلاعات موردنیاز جمع آوری شده و با استفاده از مدل چهار مرحله ای Beredy توصیف، تفسیر، هم جواری و مقایسه، تطبیق برنامه ها انجام شد. مقایسه در حیطه های زمان شروع آموزش دانشگاهی، رسالت دانشکده ها و هدف از آموزش فراگیران، شرایط ورود، تعداد واحدها، گرایش ها و نقش اعضای هیات علمی بود.

  یافته ها

  برنامه کارشناسی ارشد در هر سه کشور دارای رسالت، اهداف و وظایف شغلی مشخص می باشد. شرایط ورود در ایران و ترکیه شامل قبولی در آزمون ورودی و داشتن مدرک کارشناسی پرستاری می باشد و در ترکیه مصاحبه نیز صورت می گیرد. در اردن، داوطلبین باید شرایط، اولویت ها، ظرفیت پذیرش و برنامه ها را در سایت دانشکده کنترل نموده و در صورت فراهم بودن شرایط، در این مقطع تحصیل نمایند. درترکیه امکان گذراندن دوره بصورت پاره وقت و در شیفت عصر نیز فراهم می باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، پیشنهاد می شود جهت بهبود کیفیت آموزشی دوره در ایران، توجه به سوابق بالینی، انجام مصاحبه قبل از ورود به دوره، برگزاری دوره های پاره وقت و اضافه نمودن بعضی از گرایش ها با توجه به نیازهای جامعه، لحاظ شود.

  کلیدواژگان: برنامه آموزشی، کارشناسی ارشد پرستاری، مدل بردی، ایران، اردن، ترکیه
 • مهدی خانبابایی گول ، ریحانه میرمظاهری ، عباسعلی درستی صفحات 48-54
  مقدمه
  اهمال کاری در دانشجویان پرستاری می تواند، اثرات جبران ناپذیری برجای بگذارد، عوامل بسیار زیادی بر اهمال کاری موثر هستند که خوش بینی یکی از عواملی است که اثرات آن بر فرد اهمال کار نامشخص می باشد؛ از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه بین خوش بینی با اهمال کاری را در دانشحویان پرستاری انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی همبستگی که در طی سال 1397 در شمال غرب کشور انجام شد، 315 دانشجوی پرستاری با روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند و ارتباط خوشبینی و اهمال کاری به کمک پرسشنامه های اهمال کاری تاکمن و خوشبینی شییر و کارو با استفاده از آمار استنباطی همبستگی پیرسون و نسخه 19 نرم آفزار آماری SPSS سنجیده شد. میزان p کمتر از 5 صدم معنی دار در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار اهمال کاری در دانشجویان (50/03± 47/25) مطالعه حاضر در سطح بالایی قرار داشت حال آنکه میانگین و انحراف معیار خوشبینی (01/04± 69/32) آنان در سطح متوسطی بود و دارای ارتباط آماری معنی داری بود (001/0P=). همچنین میانگین اهمال کاری و خوشبینی با افزایش ترم، افزایش نشان داد. کمترین نمره اهمال کاری و خوشبینی در دانشجویان ترم یک و بیشترین آن در ترم آخر مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  خوشبینی و اهمال کاری در دانشجویان شرکت کننده در مطالعه حاضر به ترتیب در سطوح بالا و متوسط بودند که با یکدیگر ارتباط معنی داری داشتند، از طرفی دیگر مشاهده شد که افزایش خوشبینی موجب اهمال کارتر شدن دانشجویان مورد مطالعه شد. محققین انجام مطالعات بنیادی و همچون عوامل موثر بر خوشبینی و اهمال کاری را پیشنهاد می کنند.
  کلیدواژگان: اهمال کاری، خوش بینی، دانشجوی پرستاری
 • محمد امین کامرانی مهنی، علی نقی امیری، سید حسین اخوان علوی، علی حمیدی زاده صفحات 55-63
  مقدمه
  دغدغه های شغلی همچون ناکافی بودن تعداد کارکنان، حجم کاری بالا، ساعات کاری طولانی و فشار کاری باعث می شود پرستاران نتوانند نقش خود را در قبال خانوادشان ایفا کنند. از سوی دیگر، پرستاران به علت مشکلات خانوادگی معمولا نمی توانند وظایفشان را در محیط کار انجام دهند. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر تعادل کار -زندگی پرستاران انجام شده.
  روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و تک مقطعی بود که بر روی (225) پرستار در (6) بیمارستان دانشگاه علوم پزشکی جیرفت در سال (1396) شامل (2) بیمارستان آموزشی-درمانی و (4) بیمارستان درمانی که به روش طبقه ای تصادفی انتخاب شده بودند، انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه وونگ و کو که شامل شش بعد و بیست سوال بود. جمع آوری گردید. تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی با استفاده از نرم افزارSPSS نسخه (22) و در بخش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارSMARTPLS نسخه (2) انجام شد.
  یافته ها
  در این پژوهش (225) پرستار مرد و زن با وضعیتهای استخدامی رسمی، پیمانی و قراردادی شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی جیرفت مشارکت کرده یودند. از بین ابعاد مورد بررسی، بعد انعطاف شغلی (0. 89) ، تعهد کاری (0. 88) و حمایت کاری (0. 87) بیشترین تاثیر را بر تعادل کار و زندگی پرستاران داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت تعادل کار و زندگی در پرستاران توصیه می شود، مدیران شرایط ایجاد انعطاف شغلی مانند استقرار سیستم پرستاری الکترونیک و ایجاد گروه های حمایتی را فراهم نمایند. رسیدگی به وضعیت معیشتی پرستاران، برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و مصاحبه با پرستاران، ایجاد مهدکودک هایی با ساعات کار طولانی نیز می تواند در برقراری تعادل موثر باشد.
  کلیدواژگان: تعادل کار و زندگی، پرستاران، مدل معادلات ساختاری
|
 • Farhad Adhami Moghadam , Shiva Ahmadi , Mohammad Sahebalzamani , Javad Miri Pages 1-8
  Introduction
  Evidence-based performance requires that Clinical staff in different areas of teaching, clinical and management learn the skills of using the evidence from the research and apply these. The purpose of this study was to determine the relationship between learning style and evidence-based performance in nurses working in Kermanshah hospitals.
  Methods
  This study was performed on 319 nurses working in hospitals affiliated to Kermanshah University of Medical Sciences in 2015 by stratified random sampling and proportional assignment. The data gathering tool in this research was questionnaires include: the learning style of VARK, Evidence-based performance and demographic data form. Validity and reliability of the VARK learning style questionnaire have been confirmed in the country and abroad.
  Validity of evidence-based performance questionnaire was confirmed through content validity and the test-retest method was used to determine the reliability of this questionnaire. Data analysis was performed using the VARK learning style analytical tool in Excel, Spearman correlation and Chi-square tests.
  Results
  The learning style of single-mode template (84.1%) and hearing-type with relative frequency (46.3%). Knowledge about evidence-based performance (53.2%) was moderate in nurses Attitude (52.6%) of people was positive about evidence-based performance. The evidence-based practice nurses (57/8 %) were nearly desirable level. There was no significant relationship between nursing learning styles and evidence-based performance (p = 0.926).
  Conclusion
  Nurses have different learning styles. The development of Effective educational methods adapted to the learning style will help increasing their evidence-based performance by increase nursing awareness. Principled and systematic training to raise awareness and improve attitudes toward evidence-based performance and Nursing education also seems to be essential in terms of the concepts of evidence-based practice, scientific and workshop training, and the creation of facilities.
  Keywords: learning style, evidence-base practice, nurses.
 • Abdosaheb Ghorbanpoor , Leila Jouybari , Mohammad Ali Vakili , Akram Sanagoo , Ali Kavosi Pages 9-17
  Introduction
  Endotracheal suction is one of the main measures in the care and maintenance of airway. If this method of care is not performed properly in patients, it is associated with many complications for the patient. Evidence for knowledge and practice nurses 'of endotracheal suction is associated with various findings. The purpose of this study, determine Knowledge and Practices of Nurses in Intensive Care Units on Endotracheal Suctioning.
  Methods
  This descriptive-analytic study, 112 nurses working in intensive care units in Golestan University of Medical Sciences (2017) were recruited census for the study. Data were collected using self-report Questionnaire for assessing knowledge nurses' (17 questions) and Performance check list (22 items) about the endotracheal suction. Data analyzed by SPSS20 software, using descriptive and inferential statistics (Regression, Spearman correlation and Mann Whitney Test). The significance level was considered 0.05.
  Results
  Mean of total knowledge nurses in intensive care units was 71.6 (±10.91) and mean of total performance nurses in the intensive care units were 41.22 (±7.91). Spearman correlation coefficient showed that was no significant correlation between total knowledge and total performance nurses regarding endotracheal suction (P<0.05). Also, the test showed that age and experience of work with nurses knowledge regarding endotracheal suction is significant (P>0.05) while, relationship was no significant with the performance nurses (P<0.05).
  Conclusion
  The results showed that knowledge and performance nurses regarding endotracheal suction was respectively good and medium. It seems, Educational and structural interventions by managers in this regard is essential.
  Keywords: Intensive care units, Nurses, Knowledge, Endotracheal suctioning, Practice
 • Mahbobeh Sajadi , Maryam Ebrahimabadi , Sharareh Khosravi , Khatereh Seif , Fatemeh Rafiei Pages 18-24
  Introduction
  Nursing students are always exposed to various stresses, including educational, family, social and economic issues, which may have adverse effect on their academic performance and mental health. The purpose of this study was to investigate the effect of stress management on nursing students stress in their first clinical experience.
  Methods & Materials: This quasi-experimental study was done in Arak University of Medical Sciences in 2016. Students entering first semester were considered as control group and second semester entrance as the experimental group. Totally 48 students entered the study by census method. The intervention group received the intervention (a 2-day stress management education for 4 hours). The control group did not receive any intervention. Stress was assessed in the two groups, four days before and at the end of the clinical experience using DASS 21. Data were analyzed by SPSS 21, using independent t test, paired t test, Mann-Whitney and Wilcoxon.
  Results
  Results showed that after the intervention, there was no significant difference in the mean score of anxiety and depression between the two groups (p=0.492 and p=0.057 respectively). But the mean score of stress after the intervention had significant difference between intervention and control groups (6.0±5.4 and 13.08±11.12 respectively, p = 0.008).
  Conclusion
  The results show the effectiveness of stress management on the stress experienced by nursing students in their clinical education. It is suggested that stress management programs be considered for students before and during their clinical education.
  Keywords: Clinical education, nursing student, stress, anxiety, depression, stress management
 • Asieh Poshtyafte Mrs , Gholam Reza PashaIslamic Azad University, Ahvaz Branch, Ahvaz, Iran Pages 25-31
  Introduction
  The first and most important issue for deaf adolescents is communication problems that cause many problems for teens and their families. Hence, improving the psychological characteristics of these individuals has been considered by many therapists. The aim of this study was to investigate the effect of communication skills training on general self-efficacy and social phobia in adolescent boys with hearing impairment.
  Methods
  The present study is a quasi-experimental study with pretest-posttest design with control group. One hundred and thirty people were selected by simple random sampling method and randomly assigned to two intervention and control groups (each group of 15), among the hearing aid boys in Khorramabad city. The intervention group received 8 sessions of 90 minutes of communication skills training, and the intervention group did not receive any intervention. The groups completed Sherer's general self-efficacy questionnaire (Sherer and Social Connector Convertible Scale) as pre-test and post-test. Finally, the data were analyzed by multivariate analysis of covariance (MANCOVA) and SPSS-21 software.
  Results
  The findings showed that there was a significant difference between the means of self-efficacy and social fears in the experimental and control groups in the post-test. In other wo rds, communication skills training increased general self-efficacy and decreased social phobia in adolescent boys with hearing impairment (P <0.001).
  Conclusions
  Regarding the effect of communication skills training on general self-efficacy and social phobia, counselors, therapists and clinical psychologists are recommended to use this method to increase general self-efficacy and reduce social phobia in deaf adolescents.
  Keywords: Social phobia, General self-efficacy, Communication Skills, Deafness
 • Elham Sepahvand , Masoud Fallahi khoshknab , Hadise Koganinejad , Fatemeh Haddadi Pages 32-38
  Introduction
  Nurses as a member of the treatment team, is needed in the care of the patient use the best available evidence and valid research results in their performance. This paper compares the knowledge, attitude and practice of evidence-base at Tehran, semnan and Lorestan University of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive- analytic study of 524 nurses in selected hospitals of semnan, Lorestan and Tehran University of medical sciences in terms of knowledge, attitude and practice of evidence-based evaluated. Evidence-based practice questionnaire with demographic information and three dimension of knowledge, attitude and practice of evidence-based is used. The collected data were entered into SPSS version 16 and analyzed using descriptive statistics.
  Results
  In this study, evidence-based practice in nurses of Lorestan and Semnan University of Medical Sciences was better than Tehran. The relationship significant was between sex, age, experience of work and evidence-base practice, however the relationship between education level and evidence based practice was not significant.
  Conclusion
  According to the results, evidence-based practice in nursing at the intermediate level so, its necessary that  pay attention to updating information and encourage them to nursing continuing education courses in order to facilitate evidence-based nursing practice
  Keywords: Nurse, evidence- based care, practice
 • Rahim Baghaee, Leila Mokhtari, Fariba Hosseinzadegan, Soada Mihandoost Pages 39-47
  Introduction

  In the university system, the purpose of education is to make appropriate changes in the graduates. Almost in all societies, educational goals are similar to each other, but planning relate to the traditions and cultures of each society. Comparing different educational systems will enhance the content and quality of the curriculum. The aim of this study was to compare master of nursing curriculum in Iran, Turkey and Jordan.

  Methods

  This descriptive-comparative study was conducted in 2017. Iran Health Ministry website and the site of several nursing schools in Iran, Jordan, and Turkey were used to reach the full details of the curriculum and the list of curriculum items. To obtain some required information, a search of Persian and English literatures was performed in 2007-2017 by using Master of Science in nursing, nursing education, curriculum, Quality of education, Iran, Turkey and Jordan keywords. Required information was collected and compared using Bereday’s four-stage model: description, interpretation, juxta position and comparison. Comparison was made in the areas of the time of the beginning of academic education, the mission of the faculties, and the purpose of educating learners, entry conditions, and number of units, trends and the role of faculty members.

  Result

  The Master's programs in each country have special mission, goals, and job responsibilities. Entry requirements in Iran and Turkey include bachelor's degree in nursing and admission to the entrance exam; an interview is also take place in Turkey. But in Jordan, volunteers must control the conditions, priorities, admission capacity and plans at the faculty site and, if they are available, they can study at this course. In Turkey, it is also possible to pass this course as part time and evening shifts.

  Conclusion

  Comparing the educational systems of the three countries, the educational program in Iran has weaknesses and strengths. So, it is suggested that to improve the quality of education in Iran, pay attention to clinical experience, conduct interviews before entering the course, organize part-time courses and add some orientations according to the needs of the community.

  Keywords: Curriculum, master of nursing, Bereday’s Model, Iran, Jordan, Turkey
 • Mehdi Khanbabayi gol , Reyhaneh Mirmazaheri , Abbasali Dorosti Pages 48-54
  Introduction
  Nursing students' work can have irreparable effects. There are many factors that affect optimism. Optimism is one of the factors that the effects on the person who is ostracizing are unclear. Therefore, we decided to The purpose of this study was to investigate the relationship between optimism and negligence in nursing students .
  Methods
  In this descriptive correlational study conducted in the northwest of the year 1395, 315 nursing students were entered into the study using available sampling method and the relationship between optimism and negligence using Tuckman's negligence questionnaire and optimism with the use of Inferential statistics of Pearson correlation and SPSS software version 19 were used. P <0.05 was considered significant.
  Results
  The mean and Standard deviation of students' negligence (25.47 ± 03.50) was high, while the mean and Standard deviation of optimism (32.69 ± 04.01) was moderate and had a statistically significant relationship (p=0.001). Meanwhile, the average of effective negligence and optimism increased with increasing term. The lowest grade of optimism and Procrastination was observed in semester 1 students and most in the last semester.
  Conclusion
  Optimism and Procrastination in the students participating in this study had high levels that had a significant relationship with each other, On the other hand, it was observed that an increase in optimism led to the neglect of the students' study. Researchers are proposing fundamental studies, as well as factors influencing optimism and negligence.
  Keywords: Procrastination, Optimism, Nursing Student
 • Mohammad Amin Kamrani Mehni , Ali Naghi Amiri , Seyed Hossin Akhavan Alavi , Ali Hamidizadeh Pages 55-63
  Introduction
  Occupational  concerns such as inadequate staff numbers, high workloads, long working hours and work strain make nurses fail to play their role in their families. On the other hand, nurses can not perform their duties in the workplace due to family problems. The aim of this study was to identify factors affecting work-life balance of nurses.
  Methods
  This cross-sectional-descriptive-analytical study was conducted on)225(nurses in )6(hospitals of Jiroft University of Medical Sciences, including(2(educational-therapeutic hospitals and 4 medical hospitals that were selected using Random Stratified Sampling. Data was collected using the Wong and Ko Questionnaire, which included six dimensions and twenty questions. Data analysis was done in descriptive statistics section using SPSS software version 22 and in the structural equation modeling section using SMARTPLS version 2 software.
  Results
  In the present study, )225(male and female nurses with formal employment status of regular, contractual and conventional employment in hospitals of Jiroft University of Medical Sciences participated. The results showed that among the studied aspects, job flexibility dimension(0.89), job commitment dimension(0.88) and work support dimension(0.87) had the greatest impact on work-life balance of nurses.
  Conclusion
  Considering the importance of work-life balance in nurses, matrons are in a position to create job flexibility such as establishing electronic nursing system and creating support groups. Improving the living condition of nurses, Question-and-Answer Session and interviewing nurses, establishing day care centers with long working hours for child care can also be effective in balancing.
  Keywords: Work-Life Balance, Nurses, Structural Equation Model