فهرست مطالب

آمایش جغرافیایی فضا - پیاپی 29 (پاییز 1397)
 • پیاپی 29 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/03
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهدی بروغنی، سیما پورهاشمی *، محمدعلی زنگنه اسدی صفحات 1-17
  زمین لغزش ها مخاطرات طبیعی مهمی برای فعالیت های انسانی هستند که اغلب سبب از دست رفتن منابع اقتصادی، خسارات به اموال و تاسیسات، خسارات جانی و تخریب مناظر طبیعی می شوند. تهیه نقشه حساسیت به زمین لغزش گام بزرگی در مدیریت خطر است. مدل های مختلفی جهت پهنه بندی خطر زمین لغزش ارائه شده است که در این تحقیق کارآیی دو مدل، آماری رگرسیون چندمتغیره (رگرسیون لجستیک) و مدل احتمالاتی فاکتور قطعیت (CF) در حوضه آبخیز بقیع نیشابور مورد مقایسه قرار گرفت تا پس از تهیه نقشه خطرات زمینلغزش، مدل برتر جهت پهنه بندی انتخاب گردد. تعداد 44 مورد لغزش دامنه ای، در منطقه با بررسی میدانی شناسایی و بعد از اصلاح و تایید نهایی، نقشهی پراکنش زمین لغزش ها در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی تهیه و رقومی شدند. در ادامه، براساس 10 معیار موثر بر زمین لغزش شامل ارتفاع، شیب، جهت دامنه، لیتولوژی، فاصله از گسل، شاخص پوشش گیاهی، کاربری اراضی، بارش، فاصله از جاده و فاصله از رودخانه و با تهیه نقشهی هر یک از عوامل و تلفیق آنها با نقشهی زمین لغزشها و با استفاده از امکانات نرم افزار10. 2ARC GIS و SPSS و روش های مذکور، نقشهی پهنهبندی وقوع زمین لغزش در 5 رده خطر تهیه گردید. جهت ارزیابی کارایی و انتخاب مدل مناسب برای پهنه بندی خطر زمین لغزش از روش شاخص زمین لغزش (Li) استفاده گردید. بر اساس این شاخص، در روش فاکتور قطعیت 32/92 درصد و در روش رگرسیون لجستیک35/60 درصد زمین لغزش ها در طبقه های خطر زیاد و خطر خیلی زیاد اتفاق افتاده اند. بنابراین روش فاکتور قطعیت برای منطقه مورد مطالعه مطلوب تشخیص داده شد. نتایج نشان می دهد که عامل شیب، لیتولوژی و ارتفاع مهمترین عوامل موثر در وقوع زمین لغزش های منطقه مورد مطالعه می باشند. نتایج این مطالعه می تواند در مدیریت خطر زمین لغزش و عوامل تشدید کننده مفید باشد.
  کلیدواژگان: پهنه بندی خطر زمین لغزش، مدل احتمالاتی فاکتور قطعیت، رگرسیون لجستیک، شاخص زمین لغزش، حوضه بقیع
 • غلامرضا مقامی مقیم * صفحات 19-32
  حوضه آبریز درپرچین ، یکی از زیر حوضه های رودخانه بیدواز در شمال شرقی ایران است که ریخت ظاهری، پرتگاه های گسلی و واریزه های موجود در آن نشان دهنده تاثیر ساختارهای تکتونیکی از جمله گسل ها در آن می باشد. به دلیل مجاورت با مناطق مسکونی ، نزدیکی به سد بیدواز اسفراین و آمایش حوضه ای اطلاع از تاثیر گسل ها در این حوضه، یک ضرورت محسوب می شود. به همین منظور با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیکی مرتبط با موضوع یعنی ، نیمرخ طولی و لگاریتمی، شاخص های vf، AF، s و ضریب گراویلیوس تاثیر گسل ها در این حوضه بررسی شد. مقایسه نیمرخ طولی و لگاریتمی نشان داد در بیشتر قسمت های این حوضه نیمرخ طولی بالاتر از نیمرخ لگاریتمی قرار می گیرد که نشانه عدم تعادل می باشد که این عدم تعادل با جهت، حرکت و فعالیت گسل ها ارتباط نزدیکی دارد. شاخص vf در 19 ایستگاه اندازه گیری و متوسط آن عدد 0. 7859 حاصل شد بنابراین، بر اساس این شاخص گسل های این حوضه فعال ودر اثر فعالیت آنها دره های آن تنگ و ریخت ظاهری آنها v شکل شده است. بررسی نتایج شاخص AF نشان داد فشار وارده از سوی گسل ها سبب فشردگی قسمت راست این حوضه شده است. همچنین نتایج ضریب گراولیوس مشخص نمود این حوضه با تاثیر پذیری از گسل ها در جهت شمال غربی- جنوب شرقی کشیدگی پیدا نموده است. مطالعات پیمایشی مشخص نمود آندسته از گسل های این حوضه که عمود بر مسیر دره ها کشیده شده اند اشکال متنوع کارستی مانند کارن ها، دولین و دره های کارستی را در این حوضه بوجود آورده اند.
  کلیدواژگان: حوضه آبریز درپر چین، شاخص های مورفوتکتونیکی، گسل ها، مورفولوژی حوضه
 • ایرج جباری *، محسن سلیمانی صفحات 33-45
  سراب نیلوفر واقع در 20 کیلومتری شمال غرب شهر کرمانشاه به دلیل وجود چشمه کارستی و پارک مصنوعی اطراف آن، یکی از مهم ترین جاذبه های تفریحی و گردشگری استان کرمانشاه محسوب می شود. ولی در سالهای اخیر بهره برداری از معادن سنگ تپه های مجاور اهمیت زیبایی شناختی و گردشگری آن را دچار اختلال نموده است. در این پژوهش سعی بر این بوده است تا نشان داده که با روند فعلی معدن کاری چه اثرات زمین ریخت شناختی و زیبایی شناختی ممکن است بروز نماید. در همین راستا با بررسی های میدانی زمین ریختهای کنونی ایجاد شده شناسایی شد و با اندازه گیری ابعاد آثار باقیمانده و همچنین میزان بهره برداری های روزانه معادن، حجم تغییرات ایجاد شده و زمان مورد نیاز برای تخریب کل تپه ها برآورد گردید. بر اساس نتایج به دست آمده کل حجم تپه های قابل معدن کاری تقریبا 41 میلیون متر مکعب می باشد که در حدود 10 هزار مترمکعب آن برداشت شده است. هر چند که با این روند برداشت عمر این تپه ها 782 سال پیش بینی می شود، ولی آثار سوء آن به تدریج بروز می کتد. در اثر این برداشتها تپه های سنگی شکافته شده و بافت و رنگ و سایر خصوصیات ظاهری آنها دگرگون می شود. همچنین با تجمع توده های باطله، احداث شبکه های نامنظم ارتباطی، تغییرات توپوگرافی و تغییر شیب، کیفیت بصری چشم انداز تقلیل می یابد. با تخریب و به هم زدن سیستم کارستی منطقه از میزان نفوذ آب و متعاقب آن تغذیه آبهای زیرزمینی به میزان زیادی کاسته می شود. با توجه به جهت شیب لایه های زمین شناسی و ارتباط هیدرولیک بین منابع آب زیرزمینی و چشمه های تغذیه کننده سراب نیلوفر تغییر حجم تپه ها کاهش آبدهی این سراب را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد.
  کلیدواژگان: زمین ریخت شناسی، سراب نیلوفر، کارست، چشم انداز، معدن
 • فاطمه جهانی شکیب*، طاهره اردکانی، عبدالرسول سلمان ماهینی صفحات 47-59
  یکی از مهم ترین مسئله ها در آمایش سرزمین، رفع تعارض میان کاربری های متضاد و یا رقیب در یک مکان است. این امر باید با توجه به میزان مطلوبیت و در نظر گرفتن پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی آنها انجام شود. بدین منظور رویکردهای مختلفی شکل گرفته است که هر کدام برای رفع این تعارضات به شکلی این کار را انجام می دهند. هدف این تحقیق مقایسه دو رویکرد بهینه سازی تخصیص کاربری چندهدفه زمین (MOLA) و انتخاب چندبعدی (MDCHOICE) است. نخست نقشه های حاصل از دو رویکرد برای محدوده شهرستان گرگان تهیه شدند و سپس این نتایج با روش های آماری و بوم شناختی و سنجه های سیمای سرزمین مقایسه شدند. نتایج مقایسه مبتنی بر پارامترهای آماری و بوم شناختی حاکی از برتری رویکرد تخصیص کاربری چندهدفه زمین بود. به منظور اعتبارسنجی بنابر نتیجه مرحله قبل، نقشه حاصل از رویکرد MOLA به عنوان نقشه مرجع و رویکرد دیگر به عنوان نقشه مورد مقایسه، استفاده گردید. سپس، میزان شباهت و میزان توافق نقشه ها به کمک الگوریتم های مختلف موجود در نرم افزارهای ایدریسی و MCK، بررسی گردید. نتایج حاصل از بکارگیری هر یک از الگوریتم ها، شاخص های مفیدی مثل مقایسه طبقه به طبقه و سلول به سلول و انواع دیگری از ضرایب کاپا مانند کاپای هیستو، کاپای مکانی و کاپای فازی را ارائه کردند که به-نوع خود باب مباحث تکمیلی در روش های مقایسه را باز می کند. درنهایت، به عنوان یک نتیجه گیری فرعی پیشنهاد می شود برای مقایسه نقشه هایی که به روش های مختلف مدلسازی شده اند و یا در اعتبارسنجی ها، بجای ضریب کاپای معمول یا استاندارد، از انواع مختلف کاپا که میزان توافق در مکان و تعداد را نشان می دهند، استفاده شود.
  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، بهینه سازی، MOLA، MDCHOICE، اعتبارسنجی
 • تقی طاوسی * صفحات 61-73
  فضاهای سبز در محیط شهری می توانند برای کاهش جزیره گرمایی شهر نقش بارزی بازی کنند. افزایش دمای هوا، افزایش درجه خشکی، افزایش فراوانی و شدت موج های گرمایی و به طورکلی تغییرپذیری آب و هوا از جمله مخاطراتی هستند که اهمیت فضاهای سبز شهری را دو چندان می-سازند. چرا که نقش سرمایشی فضاهای سبز شهری به فضاهای پیرامونی نیز گسترش می یابد. در این پژوهش نقش دمایی بوستان گل محمدی خیابان رباط شهر اصفهان به مساحت (2866/9 هکتار) و مساحت پوشش گیاهی (5464/7 هکتار) و اثر آن بر فضای پیرامونی واکاوی شده است. اندازه گیری پارامترهای هواشناسی (دما، رطوبت نسبی، سرعت باد) در یک محدوده مشخص انجام شده است. محدوده مورد مطالعه از درون بوستان گل محمدی آغاز و تا خیابان های پیرامونی که دارای جهت های متفاوت و آفتابگیری ناهمسانند، کشیده شده است. نتایج نشان داد که فضای سبز چه در سایه و چه در آفتاب، خنک تر از خیابان های پیرامونی است. اندازه تفاوت ها در روزهای گرم تر بیشتر است. بیشترین تفاوت برای دمای هوا 7/6 درجه سلسیوس بوده است. در هر دو مورد، این تفاوت میان بخش سایه گستر فضای سبز و بخش آفتابی یک خیابان با راستای غربی شرقی در بخش شمالی بوستان گل محمدی رخ داده است. وانگهی بررسی پتانسیل شرایط وضع هوای محلی، بویژه سرعت ناچیز باد، آفتابگیری و هندسه شهری از فاکتورهایی هستند که این تفاوت ها را بیان می کنند. نقش فضاهای سبز بر سرمایش فضای پیرامون خود را می توان با شیوه های دیگری که به ریخت هر شهر بستگی دارد، افزایش داد.
  کلیدواژگان: فضای سبز، جزیره گرمایی شهر، جزیره سرمایشی بوستان، اصفهان
 • عباسعلی داداشی رودباری *، عبدالرضا کاشکی صفحات 75-90
  به منظور تبیین اندرکنش بنیادین هواسپهر و محیط سطحی و کشف الگوهای گردشی موجد بارش سنگین استان خراسان رضوی بارش 29/03/2007 میلادی به عنوان یک روز شاخص انتخاب گردید. مبتنی بر برونداد پایگاه یاخته ایی داده بارش آفرودیت کانون اصلی ریزش های این روز شرق درگز با 43/66 میلی متر برآورد گردید. به منظور تعیین الگوهای همدید تابع های جبهه زایی، شار رطوبت، چرخندگی، نقشه های فشار سطح زمین و سطوح 500، 700 و 850 ه. پ به صورت 6 ساعته از پایگاه NCEP/NCAR اخذ و با رویکرد محیط به گردش تحلیل شدند. نتایج نشان داد که الگوی هواسپهر در هنگام رخداد بارش سنگین ناوه ژرف مدیترانه است که محور فرود آن در شرق دریای مدیترانه قرار گرفته و دریای سرخ به عنوان منبع اصلی این بارش ها ایفای نقش می نماید. در زمان در زمان حدوث چنین شرایطی یک سیستم مانع بر روی شمال ایران مستقر و باعث خواهد شد تا شاخه جنوبی سامانه غربی از روی دریای عرب و خلیج فارس به نواحی غربی کشور کشیده شود. در چنین شرایطی میزان رطوبت در نواحی سودان و دریای سرخ بالاست و نحوه وزش باد نیز به گونه ای است که رطوبت را از دریای سرخ و عرب مکیده و به نواحی غربی ایران هدایت می کند. مسیر کلی سامانه یاد شده در بدو تشکیل غربی - شرقی بوده اما پس از ورود به ایران مسیر آن به سمت شمال شرق تغییر جهت خواهد داد. تصاویر ماهواره ای نیز بخوبی تاییدی بر سازوکار نامبرده می باشند.
  کلیدواژگان: الگوهای همدید، کم فشار سودانی، بارش های سنگین، مودیس، خراسان رضوی
 • صادق ناجی دومیرانی *، فرزانه فخرابادی پور، فرزانه ساسان پور صفحات 91-105
  امروزه گردشگری در جهان معاصر، عرصه های بسیاری را در فعالیت های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به خود اختصاص داده است. در این میان اکوتوریسم پدیده ای نسبتا تازه ای در صنعت گردشگری است که به معرفی چشم اندازهای طبیعی به گردشگران با حفظ هویت مکانی آنها می پردازد. کشور ایران به دلیل دارا بودن پتانسیل و قابلیتهای چشمگیر از نظر تنوع زیستی توانایی بسیاری برای رونق دادن به صنعت اکوتوریسم دارد. بخش ماهان به علت داشتن میراث های طبیعی، ویژگی های متنوع اقلیمی، آثار و ابنیه تاریخی و فرهنگی و همچنین ویژگیهای منحصربه فرد از منظر توسعه اکوتوریسم دارای پتانسیل های مناسبی است. هدف از انجام این پژوهش تحلیل پهنه های مناسب توسعه اکوتوریسم با استفاده از مدل تلفیقی FUZZY – AHP است. روش تحقیق از نوع توصیفی – تحلیلی می باشد که با توجه به عوامل موثر در شناسایی نواحی مستعد توسعه اکوتوریسم، فاکتورهای اطلاعاتی مختلف شامل لایه پوشش گیاهی، خطوط هم دما، بارش، راههای ارتباطی، شهر، روستا، شبکه آبراهه ها، چشمه ها، آبشار، ارتفاع و شیب تهیه و پس از رقومی سازی در محیط نرم افزاری Arc GIS مورد پردازش قرار گرفت. وزن دهی و اهمیت نسبی هریک از لایه های اطلاعاتی نسبت به یکدیگر از طریق مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) انجام شد و سپس با توجه به مطالعات میدانی و شناخت از منطقه، عملگر گامای 8/0 به عنوان بهترین عملگر انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که 43/25 درصد از کل مساحت بخش ماهان که مشتمل بر ارتفاعات تیگران، باغ شاهزاده ماهان، آبشار و چشمه های روستای تاریخی سکنج در شرق، غرب و نواحی مرکزی ماهان است پتانسیل بسیار بالایی برای فعالیت اکوتوریسمی دارد به این معنی مناطقی که دارای منابع آبی و ویژگیهای طبیعی (چشمه، رودخانه و…) و همچنین شرایط مناسب اقلیمی هستند، بیشترین پتانسیل را برای فعالیتهای اکوتوریسمی در این بخش دارند. همچنین بر اساس تلفیق لایه-های اطلاعاتی، 4/28 درصد از مساحت بخش ماهان، پتانسیل بسیار کمی برای فعالیت اکوتوریسمی دارد.
  کلیدواژگان: اکوتوریسم، FUZZY، AHP، سیستم اطلاعات جغرافیایی، بخش ماهان
 • حسن اروجی *، محمد علیزاده، ویدا ابیانه، سیدراشد صفوی صفحات 107-131
  گردشگری روستایی به عنوان راهبرد جدید توسعه روستایی، از یک دهه گذشته در مطالعات و پژوهش های مرتبط با توسعه روستایی مورد مطالعه قرار گرفته است. با این حال، به دلیل تعدد شاخص های موثر بر گردشگری روستایی و تنوع روستاها در کشور و تفاوت های آن با کشورهای دیگر، مدل جامعی، به منظور ارزیابی اقتصاد گردشگری در روستاهای کشور، ارائه نشده است و لذا ضرورت داشت تا گامی مهم در این زمینه برداشته شود. در این پژوهش، از طریق روش کیفی نظریه مبنایی و ترکیب آن با ارزیابی های کارشناسان، اقدام به ارائه یک مدل بومی ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی در کشور شد. بدین منظور از طریق مطالعات میدانی روستاهای گردشگری کشور، مصاحبه ها و گفتگوهای گروهی با اجزای گردشگری روستایی، مشاهدات میدانی و نظراخوهی از کارشناسان به صورت پرسشنامه، مدل نهایی ارزیابی اقتصاد گردشگری روستایی کشور ارائه شد که شامل 5 مقوله بازساخت اقتصادی، گردشگری کشاورزی، گردشگری غیرکشاورزی، مشارکت جامعه بومی و پایداری اقتصادی به همراه 21 معیار است و هر یک از معیارها نیز، دارای گویه ها و سطوحی از توسعه است. به منظور بررسی کاربردی این مدل، اقتصاد گردشگری روستای ابیانه به عنوان نمونه، از طریق این مدل مورد ارزیابی قرار گرفت که نشان از تاثیرات نسبی اقتصادی گردشگری بر روستا بود. هم چنین، با توجه به نتایج به دست آمده از روستای ابیانه، اثرات اقتصادی گردشگری در این روستا از لحاظ مطلوبیت، معمولی و نسبی ارزیابی شده است. هم چنین در زمینه مهاجرت و کاهش روند آن از روستا به شهر، نقش مهمی داشته و در زمینه سرمایه گذاری و اشتغال بخش خدمات اثرات مطلوبی داشته است اما گویا تصویر ذهنی از روستا مطلوب نیست و مردم نیز رضایت چندانی از گردشگری ندارند و این یک نکته بسیار منفی و عامل مهم در ارزش نسبی اثرات اقتصادی گردشگری در روستای ابیانه است.
  کلیدواژگان: گردشگری روستایی، مدل اقتصاد گردشگری روستایی، روستای ابیانه
 • بهار نوکار، زینب کرکه آبادی *، عباس ارغان صفحات 133-145
  شهرهای کشور ایران از لحاظ زمانی و مکانی و شاخص های فرهنگی اجتماعی ، در زمره شهرهای اسلامی قرار میگیرند و شهرها تنها از لحاظ ابعاد کالبدی و وجوه و مولفه های هویت ساز شهرهای اسلامی (کاربریها، مظاهر معماری و ساختمانی، فعالیتهای شهری، خصوصیات تحرکی ، سیما و منظر شهر و از این قبیل) در رده های مختلف قرار گرفته و حتی درون هر شهر ، شاهد بافتها و محلات متفاوت از لحاظ دارابودن هویت شهر اسلامی می باشد. لذا در این تحقیق سعی شده که با استفاده ا ز روش توصیفی –تحلیلی به بررسی تاثیرات کاربری های شهری (مذهبی، فرهنگی، تجاری خدماتی) بر هویت شهر اسلامی و به طور خاص در منطقه یک شهر یزد با توجه به این مساله که در منطقه مورد مطالعه ، بخشهای تاریخی شهر بر اساس بی توجهی و شاید فقدان پاره ای از موارد و هسته های جدید و نوساز به دلیل ضعف در برنامه یزی و طراحی درست و اصولی و همچنین نادیده گرفتن هویت اصیل و دیرینه شهر ، شاهد از بین رفتن هرچه بیشتر و بیشتر هویت شهری و به دنبال آن شکل گیری بافتها و مناطق عاری از هرگونه هویت کالبدی، فرهنگی، اجتماعی و… هستند، پرداخته شود. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل ، نرم افزار GIS، برداشت میدانی ، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و با استفاده از آزمون های آماری و روش تحلیل شبکه به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده است. نتایج مطالعه نشان میدهد که ، بین تاثیر ویژگیهای کاربری بر هویت شهر اسلامی در منطقه یک، تفاوت معنی داری وجود دارد ، بیشترین تاثیر را کاربریهای مذهبی و در ویژگیهای بعد عینی و کمترین تاثیر را کاربریهای فرهنگی و در ویژگیهای بعد ذهنی در منطقه مورد مطالعه داشته اند.
  کلیدواژگان: کاربری های شهری، هویت، شهر اسلامی، منطقه یک شهر یزد
 • ارزیابی نقش مدیریت شهری در توانمندسازی سکونتگاههای فقیرنشین شهری با تاکید بر خواسته های ساکنین (مطالعه موردی: محله زینبیه شهر اصفهان)
  سلیمان محمدی دوست، مرضیه مرادی ریزی، محمد علی خانی زاده * صفحات 147-166
  ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی و رفع معضلات آن ها همواره موردتوجه دولت و مدیریت شهری بوده است. در حال حاضر مناسبترین رویکرد مدیریت شهری، ساماندهی و توانمندسازی اجتماع محلی با تاکید بر مشارکت همه شهروندان بوده که با برنامه-ریزی، سازمان دهی، هدایت و رهبری، نظارت و کنترل و تامین و تخصیص منابع مناسب می توان آن ها را برای توانمندتر شدن هدایت کرد. ازاین رو این پژوهش با محور قرار دادن نقش مدیریت شهری در توانمندسازی اجتماعات محلی به ارتقای عملکرد مدیریت شهری در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی می پردازد. روش تحقیق پایان نامه حاضر در مرحله ادبیات و مبانی نظری تحقیق، روش توصیفی تحلیلی و ابزار گردآوری داده مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است؛ در ادامه با روش مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه باز و بسته ویژه مسئولین و شهروندان، در بستر مطالعات میدانی، در سطح محله زینبیه اصفهان، اقدام به بررسی و پیمایش شده است. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از نرم افزار Spss 22 و از رویکرد معادلات ساختاری به وسیله نرم افزار Amos 18 استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که بین مولفه های توانمندسازی شامل: اقتصادی و اجتماعی، کالبدی و مدیریتی همبستگی معنادار برقرار بوده و مولفه مدیریتی-حقوقی بیشترین اثر و مولفه اقتصادی کمترین اثر را بر توانمندسازی دارد. عدم توجه کافی مدیریت شهری به مولفه اقتصادی و اجتماعی و مدیریتی با ضعف در وظایف مدیریت شهری از برنامه ریزی تا تخصیص منابع باعث شده است جوابگویی به توانمندسازی محله زینبیه در حال حاضر به صورت ضعیف ارزیابی شود و نیازمند در پیش گرفتن راهکارهای جدید برای ارتقای نقش مدیریت شهری در توانمندسازی محله زینبیه است که در پایان راهبردها و سیاست های اجرایی مدیریت شهری مورداشاره قرارگرفته است.
  کلیدواژگان: فقر، سکونتگاه غیررسمی، مدیریت شهری، توانمندسازی، اجتماع محلی
 • رضا لحمیان* صفحات 167-180
  آلودگی می تواند به شکل مواد شیمیایی باشد یا در شکل انرژی برای نمونه، صدا، گرما یا نور محیط را آلوده کند. مواد آلوده کننده ای که در پی رویدادهای طبیعی پدید می آیند زمانی به عنوان آلاینده شناخته می شوند که میزان آن ها از حد طبیعی بگذرد. جنگل های ارس در منطقه چهاردانگه ساری در جوار کمربند پارک ملی کیاسر، جنگل با پوشش گیاهی غنی و زیبا با چشم اندازی بی نظیر و با شکوه از ارس هایی که همانند زمرد بر دامنه ها و یالها می درخشند، هم اکنون اما درکمال تاسف محل دفن زباله های شهرستان ساری شده است. در همین حال به دلیل وجود معیارها و عوامل گوناگون، وابسته در این مساله و احتیاج به تحقیق و مطالعه همزمان معیارهای ارزیابی شده در قالب نقشه تغییرات پی در پی آن ها ابزار اثربخش بودن را برای مدیریت و بکارگیری داده های مکانی مختلف بدست می دهد، که با صرف زمان و هزینه ای به مراتب کمتر و همچنین با روشی دقیق تر می توان از عهده آن برآمد. مدیریت عملیات یک محل دفن بهداشتی شامل مکان یابی مناسب محل دفن، آماده سازی محل دفن و عملیات اجرایی و مهندسی در محل دفن می باشد. اولین گام در طراحی محل دفن، انتخاب محل مناسب است. معیار های تاثیرگذار در مکان یابی محل دفن زباله های شهرستان ساری که شامل شهرهای ساری، پائین هولار، فریم و کیاسر می شود با بررسی پژوهش های مرتبط صورت گرفته از گذشته تا کنون و مطابق با دیدگاه صاحبنظران تعیین گردید. پس از آن وزن دهی به این لایه ها با مدل تصمیم گیری چند معیاره انجام شد و دلیل آن انتخاب از میان چندین گزینه بوده است. پس از وزن دهی به معیارها در محیط GIS، مناطق مناسب معرفی شدند.
  کلیدواژگان: آلودگی، محل دفن پسماند، شهر ساری، تصمیم گیری چند معیاره، سیستم اطلاعات جغرافیایی
 • اسدالله دیوسالار، اسماعیل علی اکبری، امیر بخشی * صفحات 181-200
  مناطق ساحلی تحت تاثیر عوامل اجتماعی و اقتصادی، روند رو به رشدی جمعیتی را شاهد هستند، به گونه ای که به بستر مناسبی برای رشد شهرنشینی و افزایش جمعیت شهری تبدیل شده اند. متعاقب آن، بهره برداری از منابع طبیعی و اقتصادی، زمین های مولد و اکوسیستم های حساس ساحلی موجبات گسترش افقی شهرهای ساحلی و نزول کیفیت زیست محیطی این شهرها را فراهم آورده که منجر به تهدید توسعه پایدار شهرهای ساحلی شده است. در نتیجه رویکردهای گوناگون از جمله رویکرد رشد هوشمند شهری به دنبال ارائه راهبردها و سیاست هایی به منظور منطبق نمودن آثار منفی ناشی از گسترش فعالیت های انسانی در این مناطق با خصوصیات منحصر به فرد شهرهای ساحلی می باشند. در پژوهش حاضر به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری رویکرد رشد هوشمند در توسعه پایدار شهر ساحلی بابلسر شاخص های توسعه پایدار شهری و رشد هوشمند در سطح محلات شهر سنجش می شوند. بدین منظور نمونه آماری متشکل از 384 نفر از شهروندان شهر ساحلی بابلسر مورد مطالعه قرار گرفته و شاخص های توسعه پایدار و رشد هوشمندانه به وسیله روش های ویکور و اوینگ تعدیل یافته مورد محاسبه قرار گرفته اند. نتایج پژوهش مبین آن است که میزان پایداری شهری در محلات غرب بابلرود و مرکزی شهر نسبت به محلات پیرامونی بیشتر است. ضمنا بین پایداری شهری و رشد هوشمند شهری همبستگی معنی دار و نسبتا قوی با ضریب همبستگی 788/0 وجود دارد. افزایش دسترسی و مجاورت با ضریب همبستگی 822/0 بیشترین تاثیر را در افزایش شاخص توسعه پایدار شهری دارد. درضمن، پایداری اقتصادی با ضریب همبستگی 657/0 و پایداری زیست محیطی با ضریب همبستگی 536/0 بیشترین ارتباط را با رشد هوشمند نشان می دهند، ولی بین پایداری اجتماعی و رشد هوشمند با ضریب همبستگی 191/0- رابطه عکس وجود دارد. از این رو، توزیع مناسب خدمات شهری به منظور بهبود دسترسی و کاهش سفرهای شهری با خودرو شخصی، سهولت دسترسی به شیوه های جایگزین حمل ونقل با اولویت دادن به عابرین پیاده بالاخص در محلات ساحلی و ایجاد شبکه ارتباطی مناسب بین ساحل و سایر فضاهای شهری به منظور توسعه پایدار شهر ساحلی بابلسر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: رشد هوشمند، توسعه پایدار، شهر ساحلی، بابلسر
 • مهدی سقایی *، زهره جوانبخت قهفرخی، علی رضا اسلامی صفحات 201-225
  نگرش پساساختاری و رویکرد متن محوری به گردشگری به عنوان یک متن فضایی که تولید ، مهیا و عرضه می شود، ارتباطات استراتژیک بین عناصر مختلف و توجه به همکاری ذی نفعان در فرآیند برنامه ریزی و توسعه ؛ رکن اساسی توسعه گردشگری به حساب می آیند. این ارتباط ریزوم حول محور شبکه مقاصد متن فضایی گردشگری شکل می گیرد. از منظر این تئوری است که می توان همپیوندهای متن فضایی گردشگری را در بینامتن های منطقه ای مورد واسازی قرار داده و از طریق به شناسایی و مهیا نمودن نیازها و خواست گردشگران ، برقراری امکانات و تسهیلات مناسب با نیازها و اطلاع رسانی به گردشگران جهت انتخاب مسیر مناسب اقدام نمود. در این راستا جهت خوانش متن فضایی گردشگری در استان گلستان با تاکید بر ترسیم شبکه مقاصد متن فضایی گردشگری با استفاده از روش تحقیقی تحلیلی توصیفی انجام گرفته که با بهره گیری از نظریه شبکه، روش دلفی و تکنیک گلوله برفی و با پرسش از متخصصان در مقیاس منطقه ای و ملی ، شبکه مقاصد متن فضایی گردشگری در استان گلستان در ابعاد مختلف ترسیم گردید. نتایج نشان می دهد که اندازه تراکم شبکه مقاصد گردشگری در این تحقیق برابر با 0. 437 می باشد. با توجه نسبتا نزدیک به میانه (0. 5) می توان متصور شد که این شبکه ، دارای تراکم کمتری است. ضریب خوشه بندی حاصل برابر با 0. 678 ، که نسبتا بالاست که نشان دهنده تمایل بالای مقاصد برای تشکیل خوشه در شبکه می باشند. یعنی ارتباط با اطمینان مشترک بین مقاصد گردشگری تشکیل شود. همچنین چهار مقصد متن فضایی گردشگری استان گلستان، برج قابوس گنبد با 78. 002% و بازارچه اینچه برون آق قلا با 44. 446% ، جنگل ناهار خوران گرگان با 23. 549% و اسکله بندرگز با 18. 882% با دارا بودن بیشترین مرکزیت بینابینی می توانند به عنوان مقاصدی باشند که گردشگران می توانند برای انتخاب مقصد گردشگری بعدی از آنها عبور کنند و با توجه به مرکزیتی 100% دارای بالاترین مرکزیت نزدیکی هستند. این بدان معنی است که این چهار مقصد دارای فاصله کوتاهتری نسبت به هر یک از مقاصد مجاور خود را دارند و دارای مرکزیت بیشتری هستند.
  کلیدواژگان: متن فضایی، مقاصد گردشگری، پساساختاری، نظریه شبکه، استان گلستان
 • مجتبی پیرنظر *، شهرام روستایی، بختیار فیضی زاده، فاطمه رئیسی نافچی صفحات 227-240
  با توسعه شهرنشینی، و تبدیل اراضی کشاورزی و جنگلی، به خانه ها، مناطق صنعتی، دمای مناطق شهری نسبت به دیگر مناطق افزایش یافته و در نتیجه پدیده جزیره گرمایی ایجاد می شود. جزایر گرمایی شهری نه تنها روی محیط شهرها، ساکنان آنها اثر منفی گذاشته اند، بلکه حتی اکوسیستم هایی را که در فاصله ی زیادی از شهرها قرار دارند تحت تاثیر قرار می دهند. از آن جا که تصاویر سنجش از دور مادون قرمز حرارتی، بدلیل پوشش وسیع، منبع اطلاعاتی مناسبی به منظور تهیه نقشه های حرارتی سطح آب و خشکی می باشند، در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفتند. در این تحقیق برای برآورد دمای سطح زمین، از تصویر لندست 8 سنجنده TIRS و OLI متعلق به 15 ژوئن 2014 (25 خراد 1393) و روش SEBAL استفاده شد. پس از پردازش های لازم، نقشه های حرارتی شهر تهران تولید شدند. و همچنین به منظور برآورد دمای میانگین هر کلاس کاربری، تصویر محدوده تهران به پنج کلاس کاربری اراضی شامل بایر، مناطق مسکونی، شبکه راه، فضای سبز و مناطق آبی طبقه بندی شدند. سپس با استفاده از نقشه های حرارتی و کاربری تولید شده، ارزیابی ترتیب دمایی کلاس های کاربری اراضی شهر تهران انجام گردید، نتایج نشان داد که فضای سبز پس از کلاس آب، خنک ترین کلاس بوده و می تواند نقش مهمی در تعدیل دمای سطح زمین و محیط اطراف خود ایفا نماید. در پایان، جزایر حرارتی و خنک شهر تهران شناسایی شدند و راهکارهایی برای مدیریت دمای سطح زمین در شهر تهران ارائه شد.
  کلیدواژگان: درجه حرارت سطح زمین، کاربری زمین، سبال، تصاویر ماهواره ای لندست 8، شهر تهران
|
 • mehdi boroghani, sima pourhashemi *, Mohammad Ali Zangeneh Asadi Pages 1-17
  Landslides are major natural hazards for human activities that often lead to loss of economic resources, damage to property and infrastructure, loss of life and destruction of natural landscapes. Landslide Susceptibility Mapping is a major step in risk management. Various models have been proposed for landslide hazard zonation that In this study, the efficiency of two models, multivariate regression analysis (logistic regression) and probabilistic model Certainty Factorin Nishapur Baghi basin was compared to the mapping of landslide risks, the best model for zoning be selected. 44 landslides Identify to in the region of case study and after correction and final approval, the landslide distribution map was prepared in GIS environment and were digitized. Then, based on 10 criteria contributing to landslides, including elevation, slope, aspect, lithology, faults, Pvshshgyahy index, land use, precipitation, distance from the road and away from river and with the map of each factor and integrate them with maps of potential landslides and using software and SPSS 10.2 ARC GIS and the methods, landslide hazard zoning map was prepared in 5 categories. The evaluate and select appropriate models for landslide hazard zonation was used landslide index (Li). Based on this index, the Certainty Factorof 92.32% and logistic regression 60.35 percent landslide occurred in the class’s high risk and very high risk. Certainty Factormethod was identified suitable for the study area. The results show that slope, lithology and height are the most important factors in the occurrence of landslides in the study area. The results of this study can be useful in the management of the risk of landslides and aggravating factors.
  Keywords: landslide hazard, Certainty FactorProbabilistic model, Logistic rogation, Logistic rogation index, Baghi basin
 • gholamreza maghami moghim * Pages 19-32
  Darparchin watershed is one of the Bidvaz river sub-basins and it is located in northeast Iran. Apparent morphology, fault scarps, and debris indicate influence of tectonic structures like faults on the watershed development. Owing to vicinity with residential and industrial areas (such as Esferayen city and Bidvaz dam) and basin arrangement purposes, knowing about the impact of tectonic structures to this basin is necessary. For this aim longitudinal and logarithmic profiles of the basin, and its morphotectonic indices, vf, AF, s, and lat were obtained, and Gravelius impact factor for each of them has been identified. The postulation of profiles showed a lack of harmony as in most parts the longitudinal profile is above another one. This repugnancy is consistent with faults orientation. The vf index in 19 stations was measured with an average value of 0.7859. Based on this index faults are active and they caused tight (V-shaped) valleys in the basin. Results of AF index in this basin showed a compaction on right side of the basin because of the faults pressure from north direction to this part of basin. Also results from Gravelius factor announced that the basin stretched and continued to trend NW-SE by reason of faults direction. In field studies various types of karst forms such as karrens,ponor, dolines, and karstic valleys were observed, which were related to faults with perpendicular direction to stretched valleys.
  Keywords: Darparchin watershed, Morphotectonic indices, Faults, Basin morphology
 • iraj jabari*, Mohsen Solimani Pages 33-45
  Sarabe_ Niloofer is located in North West of Kermanshah. It is one of the most important recreational and touristic attractions due to karst springs and it’s surrounding artificial park. But, in the recent years, aesthetic and touristic significance of Serab is decreasing because of exploitation of quarries from hills of nearby it. This study tries to show what kind of geomorphic and aesthetic effects may occur if mining continue with this currently rate. To achieve this, present geomorphic features were identified by field studies and amount of changes in the landforms and the time required for the total destruction of hills was estimated by measuring of dimensions of relicts and the daily operations. Based on the results, the volume of total mining hills estimated almost 41 million cubic meters that it has been extracted about 10 thousand cubic meters. It is predicted that expected life of these hills will be 782 years if this trend continue, however, the results occur gradually. On the base of this mining, rocky hills get split, the colors and other appearance are changing, and furthermore some other activities such as the accumulation of waste piles around of mines, construction of irregular communication networks on the hills and topography and slopes manipulation have caused a decrease in the visual quality of the landscape. Water infiltration and subsequent ground water recharge is reduced greatly by the destruction and disruption at karstic systems in the area. Resizing of hills may reduce discharges of Sarabe_Niloofer due to changes in the dip of geological beds and hydraulic connection between groundwater and springs feed.
  Keywords: geomorphology, Sarabe, Niloofer, karst, Landscape, mining
 • Fatemeh Jahanishakib *, Taherh Ardakani, Abdolrassoul Salmanmahiny Pages 47-59
  The most important thing in the land use planning is conflict between opposite or rival land uses in one place that should be done by allocation of land uses according to the utility of land and taking into account economic, social and environmental impacts. For this purpose, different approaches are formed which each of them has made efforts to resolve this conflict. This study compared the two optimization approaches such as Multi Objective Land use Allocation (MOLA) and the Multidimensional Choice (MDCHOICE). The maps were prepared using two approaches for the city limits of Gorgan. Then, maps were compared using the statistical methods of land uses utility and ecological assessment by landscape metrics. Results of this comparison based on statistical and ecological parameters showed the superiority of multi-objective the allocation of land use to multidimensional choice approach. Map by the MOLA approach as a reference map and another map by MDCHOICE approach as a comparative map was used in order to validate the results of the previous stage. Finally, the similarity and agreements of maps were evaluated with various algorithms in the software IDRISI and MCK. The results obtained from the use of any of algorithms offered useful indicators like comparing the class to class, cell to cell, and other types of kappa coefficients such as Histo Kappa, place and fuzzy Kappa that additional discussion of comparison methods is raised. Finally, this study suggests that to compare maps that are modeled in different ways or to validate the maps that use different type's kappas that show the agreement on number and place instead of the usual or standard kappa coefficient.
  Keywords: land use planning, Optimization, MOLA, MDCHOICE, validation
 • taghi tavosi * Pages 61-73
  Green spaces in the urban environment can contribute to reduce the Urban Heat Island. In a context of climate change, with the expected increase in temperature, dryness and intensity of heat waves, green areas assume even higher importance as they can create a cooling effect that extends to the surrounding areas. This study analyses the thermal performance of Golmohamady Park (9.2866 ha) with vegetation cover (7.5464 ha) and its influence in the surrounding atmospheric environment space in Esfahan. Measurements of weather parameters (temperature, relative humidity and wind speed) were carried out along a selected path, starting from inside the green area to surrounding streets with different orientations and solar exposure. It was found that the park was cooler than the surrounding areas, either in the sun or in the shade. These differences were higher in hotter days and particularly related to the mean radiant temperature (Tmrt). The highest difference found was of 6.7 C in relation to air temperature. In both cases this difference occurred between the shaded site inside the park and the sunny site in an E-W oriented street in the North of Golmohamady Park. Besides the local weather conditions, particularly the low wind speed, the sun exposure and the urban geometry are the potential factors that explain these differences. The cooling effect of green spaces on the surrounding environment can be enhanced by additional measures related to the urban features of each city.
  Keywords: Green spaces, urban heat island, Park Cool Island, Esfahan
 • abbasali dadashi roudbari *, abdolreza kashki Pages 75-90
  In order to explain the fundamental interaction of the atmosphere and surface environment and the discovery of the circulation patterns cause heavy precipitation in Khorasan Razavi 29/03/2007 AD precipitation index was chosen as one day. Output of cell-based database for data loss is the main focus of the day Aphrodite Dargaz East was estimated at 43.66 mm. In order to determine of the front synoptic patterns forming, functions: moisture flux, volubility, maps, ground level pressure and levels of 500, 700 and 850 for 6 hours H.p NCEP/NCAR base obtained were analyzed with environmental approach to circulating. The results showed that the pattern of occurrence heavy precipitation trough atmosphere when it landed deep in the Mediterranean axis in the East Mediterranean and the Red Sea also serves as the main source of precipitations. During the occurrence of such circumstances, a barrier system will be deployed on the northern Iran South branch system to the west of the Arabian Sea and the Persian Gulf to the western regions of the country to be drawn. Under these conditions the moisture in areas of Sudan and the Red Sea is high and how the wind is such that moisture is sucked from the Red Sea and Arab and western parts of Iran guides. The initial formation of the mentioned systems in the West - East, but after entering Iran will shift its path towards the North East. Mentioned is a confirmation of the mechanism of satellite imagery as well.
  The general direction of the two mentioned systems formed at the beginning of the West - East, but after entering Iran will change their route to the North East. Satellite images, as well as confirmation of the mechanism are mentioned.
  Keywords: synoptic patterns, low pressure Sudan, heavy precipitation, MODIS, Khorasan Razavi
 • sadegh naji domirani *, farzane fakhrabadipoor, Farzaneh Sasanpour Pages 91-105
  Nowadays, tourism in modern world has devoted itself to many areas in economic, cultural and social activities. Meanwhile, ecotourism is a rather new phenomenon in tourism industry introducing natural landscapes to tourists by maintaining their local identity. Iran has much capability of promoting ecotourism industry due to its great potential in terms of biodiversity. Mahan Rural District has a lot of potential owing to its natural heritage, diverse climatic features, monuments and cultural heritage and unique features in terms of ecotourism development. This paper attempts to analyze suitable areas for the development of ecotourism using integrated model of FUZZY-AHP. Our research method is descriptive-analytic in nature since various information factors including plant layering, isothermal lines, rainfall, roads, city, village, drainage, spring, waterfall, altitude and slope were provided allowing for the effective factors in recognizing suitable areas for ecotourism development, and were processed having been digitized in ArcGIS environment. Weight and relative importance of information layers towards each other were carried out through the hierarchical and analytical model of AHP. Then, 0.8 gamma operator was chosen as the best operator considering field studies and the knowledge of the area. The results of this study suggest that 25.43 percent of total Mahan area including Tigran heights, Shazdeh Graden, waterfall and springs of Sekonj village in the east, west and center of Mahan has a lot of potential for ecotourism activities. This means that those regions that have water sources and natural features like, spring, river, etc. and also good climatic conditions, have the highest potential for ecotourism activities in this rural district. Moreover, on the basis of the integration of information layers, 28.4 percent of Mahan area has very limited potential for ecotourism activities.
  Keywords: Keywords: ecotourism, FUZZY-AHP, geographical information system, Kerman, Mahan Rural District
 • hasan oroji *, mohammad alizadeh, vida abianeh, seyed rashed safavi Pages 107-131
  Rural tourism has been studied as new strategy of rural development in rural development -related studies and researches since one decade ago. However, comprehensive model, in order to assessment rural tourism economy, has not been presented because of variety effective indicators in rural tourism, variety of villages in Iran and its differences with other countries. Therefore, it was essential that has been done important step in the subject. In the paper, a native model of assessment rural tourism economy in the country has been presented by qualitative method “grounded theory” and accompanied with assessment of experts. Thus, final model of assessment rural tourism economy was presented according to surveying of tourism villages in the country, interviews and group discussions with rural tourism elements, surveying observations and feedback from experts by questionnaire that it includes 5 categories: economic reconstruction, agro-tourism, non-agro-tourism, local community participation and economic sustainability accompanied 21 criteria and also per criteria has alternatives and development levels. In order to applied survey of the model, tourism economy in Abyaneh village was surveyed according to the model that it showed relative impacts of tourism in the village. Also, According to achieved results from Abyaneh village, the economic effects of Tourism in this village has been evaluated average in terms of utility. Also, it has had important role in the field of migration & its trend decrement from village to city as well as has had desired effect in the field of investment & employment of service sector. But, it seems that mental image from village is not desirable & its people have no more satisfaction from tourism. Thus is a very negative point & is an important factor in relative value of tourism economic factor in Abyaneh village.
  Keywords: rural tourism, model of rural tourism economy, Abyaneh village
 • bahar nokar, zeynab karkeh abadi *, abbas arghan Pages 133-145
  The cities of Iran are considered Islamic in terms of temporal and social factors as well as sociocultural variables. Cities are divided into different categories only in terms of physical dimensions and identity-laden factors of Islamic cities (land uses, constructional and architectural manifestations, urban activities, dynamic feature, urban landscape and so forth) and it is not difficult to find a variety of urban tissues and neighborhoods with respect to the Islamic identity of the city. This study adopts a descriptive-analytical approach to investigate the effects of urban uses (religious, commercial, cultural, services) on the identity of Islamic city, particularly District 1 of Yazd city. It is because in the area under study, the historical parts of the cit, due to negligence or perhaps lack of some modern and new cores caused by improper and weak planning and design and ignorance of the long-standing and traditional identity of the city, have witnessed the deterioration of urban identity followed by the formation of districts and areas devoid of any cultural, social, and physical identity.
  The data collection instruments were GIS software, field observations, interviews, and questionnaires and the data were analyzed by statistical tests and network analysis method.
  The results of this study reveal a significant difference between the effects of land use features on the identity of Islamic city in District 1 of Yazd. The greatest influence was exerted by religious uses in concrete dimension and the lowest influence was imposed by cultural uses in the abstract dimension in the study area.
  Keywords: urban land uses, identity, Islamic city, city of Yazd
 • Urban management in urban poor settlements assess the role of empowerment with emphasis on the wishes of the residents (Case Study: Isfahan Zainabiyya neighborhood)
  soleyman mohamadi dost, marzyeh moradi rizi, mohamad ali khani zadeh * Pages 147-166
  home to organise informal and resolve their problems always observed the government and the urban management. Currently the most appropriate urban management approach, ordering and empowerment of local society with a focus on the participation of all citizens with planning, organizing, leadership, control and provide appropriate and allocation of resources can be used to become more capable. so this research in the role of urban management in strengthening local communities to enhancing the performance of the urban management in organizing of informal settlement. Research Methodology dissertations present in the literature and theoretical foundations, descriptive and analytical research method of data collection device library studies and documents, went on with the observation and interviews and authorities and citizens, especially in the field studies, in district level of Esfahan, started to examine the survey and were collected information from the Pearson Correlation coefficient test using the software Spss 22 and structural equation approach through software Amos 18. Research findings indicate that between components, including social and economic empowerment, management and robbed by significant correlation and management component - the highest legal and economic component minimal effect on empowerment. not paying enough attention to urban management component of economic and social development and management of management's tasks with weakness in urban planning to allocate resources has accountability to the empowerment of the currently remains weak and needs to be evaluated in new initiatives to promote the role of empowerment urban management in district at the end of the strategies and policies ه executive urban management
  Keywords: poverty, informal settlements, urban management, empowerment of local communities
 • reza lahmian * Pages 167-180
  Contamination can be in the form of chemicals or energy in the form of, for example, sound, light, heat or contaminate the environment. Reinfecting materials in the wake of natural events occur once known as pollutants that exceed the amount of the normal range. Oros forests of the region Sari Chahardangeh Belt near the National Park Kiasar, Forest with lush vegetation and beautiful with an unparalleled and magnificent landscape of Oros that shine like an emerald on the slopes and edges But unfortunately now the city landfill has been Sari At the same time due to various factors criteria, depending on the problem and the need to research and study the evaluation criteria in the form of maps Shifting them effective tools for managing and using spatial data obtained is different that with The time and cost much less and also better methods can be undertaken to reform it Manage the operation of a landfill includes locating suitable disposal site, preparation of the landfill and landfill operations and engineering services. The first step in the design landfill site selection is appropriate. Effective measures for locating the landfill in the city of Sari Which includes the cities of Sari, Pain Hular, farim and is Kiasar. Related research was conducted by examining the past and was determined according to the experts The weight of the layers with a multi-criteria decision was And because it has been chosen from among several options. After weighting the criteria in Gegraphic information system suitable sites were introduced.
  Keywords: Contamination, Landfill, Sari, multi-criteria decision making, GIS
 • Assadollah Divsalar, Esmaeil Aliakbari, amir bakhshi * Pages 181-200
  Coastal areas affected by social and economic factors, are faced with growing population, making these regions a great context for urbanization and urban population growth. As a result of this process, exploitation of economic and natural resources and use of productive lands and critical coastal ecosystems to meet growing urban population's needs lead coastal cities to develop in sprawl pattern from one hand and degradation of environmental quality and threaten sustainable development of coastal cities. Consequently, various approaches such as urban smart growth seek to provide strategies and policies to adapt the negative impacts of human activities with the unique characteristics of the coastal cities. In the present research indicators of sustainable urban development and smart growth are measured, to evaluate the impact of smart growth approach to the sustainable development of the coastal city of Babolsar. For this reason, a sample of 384 residents of various neighborhoods in the coastal city of Babolsar studied and indicators of sustainable urban development and smart growth have been calculated by VIKOR and modified Ewing methods. The results indicate stronger sustainability index in West Babolrood and City Center neighborhoods compare to peripheral ones. Meanwhile, a meaningful and relatively strong correlation exists between urban smart growth and urban sustainability with 0.788 correlation coefficient. Among the urban smart growth factors have been studied, access and proximity has the greatest impact on increasing to urban sustainable development indicators in neighborhoods of coastal city of Babolsar with0.822 correlation coefficient. Meanwhile, economic sustainability with 0.657 correlation coefficient and environmental sustainability with 0.536 correlation coefficient show strong relationship with smart growth, but there is an inverse relationship with a correlation coefficient -0.191, between social sustainability and smart growth. Therefore, proper distribution of urban services to improve accessibility and reduce private vehicles urban trips, ease of access to alternative modes of transportation with priority given to pedestrians, especially in coastal neighborhoods and create a communication network between the coast line and other urban spaces for sustainable development of coastal city of Babolsar are proposed.
  Keywords: Smart growth, Sustainable development, Coastal city, Babolsar
 • mehdi saghaii*, zohreh javanbakht, alireza eslami Pages 201-225
  Post-structural theory and text based approach of tourism are produced, and provided as a spatial text strategic communication between different elements and attention to cooperation of beneficiary in planning and development process are accounted as essential part of tourism development. This communication is formed around of tourism spatial text destinations network. Based on this theory perspective we can put tourism spatial text associations in regional Intertextual deconstruction to this method, we can proceed to identify and provide tourist’s needs and requirements, providefacilities according to the needs and inform tourists about choosing the appropriate path. When using network theories which have complex processes, reading destinations network in tourism spatial text would be enabled and through this we can try to read tourism space text in regional scale to make tourism stable.
  Regard to this, in order to reading tourism spatial text in Golestan province with emphasis on drawing tourism spatial text destinations networkby descriptive- analysis research method have been done, tourism spatial text destinations network in Golestan is drawn in different dimension by utilizing network theory, Dolphin method and snowball technique and by asking experts in national and regional scale. The results show that the density value of the tourism destinations network in this research is 0.437. With relatively close attention to mean, we can suppose that this network has lower density. The resulted clustering coefficient is 0.678 which is rather high and shows high trend of destinations toorganizecluster in the network. This means the establishment of relationship with common trust (confidence)between tourism destinations. In addition, four space text destinations of Golestan including Gonbad-e Qabus Tower with 78.002%, IncheboronAqqalamarket with 44.446%, Gorgan Nahar Khoran forest with 23.549% and Bander Gaz Port waterfront with 18.882% having the most intermediate centrality can be the destinations through them the tourists can pass to choose the next tourism destination and based on 100% centrality they have the highest proximity centrality. This means that these four destinations have a shorter distance compared to each of the nearbydestinations and have more centrality.
  Keywords: spatial text, tourism destinations, Post- structural, network theory, Golestan Province
 • mojtaba pirnazar *, shahram rostaii, bakhtiar feyzizadeh, fatemeh raisi Pages 227-240
  By development of urbanization and conversion of agricultural lands and forests to residential areas and industrial zones, the urban areas surface temperature has been increasing and thus the heat island phenomenon is created. Urban heat islands have a negative effect not only on the urban environment and its inhabitants, but also on the ecosystems that are far from it. Since, Thermal infrared remote sensing images, due to the wide coverage, are appropriate sources for mapping thermal water levels and land surface.In this study, to estimate the land surface temperature (LST), Landsat 8 satellite image sensors of TIRS and OLI bands belonging to 15 June 2014 and The Surface Energy Balance Algorithm for Land (SEBAL) algorithm was used. After the image processing, thermal maps of Tehran city were produced. The image of Tehran city was classified into five classes of land use includes: wasteland, residential areas, road network, vegetation area and water; to estimate the average temperature of each class. Then, using the thermal maps and generated land uses maps, the temperature arrangement of land use classes in Tehran were evaluated. The results showed that vegetation areas after water class, is the most cool class and can play an important role in modulating the land surface temperature and its surrounding. In the end, heat islands and cool islands in Tehran were identified and strategies for managing land surface temperature were presented.
  Keywords: land surface temperature (LST), Land use, (The Surface Energy Balance Algorithm for Land) SEBAL, Landsat 8 images, Tehran city