فهرست مطالب

 • سال دهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/10
 • تعداد عناوین: 15
|
 • حمید آهنچیان ، صدیقه نوروزیان، محمد عزیززاده، علی خاکشور، عزت خداشناس * صفحات 1-6
  مقدمه
  ایمونوتراپی شامل تجویز تدریجی دوزهای روبه افزایش آلرژن ها به فرد است که با هدف کاهش یا حذف پاسخ بالینی نامطلوب بیمار به تماس بعدی به این آلرژن ها صورت می گیرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر ایمونوتراپی بر علایم بالینی بیماران مبتلا به آسم و رینیت آلرژیک مراجعه کننده به کلینیک آلرژ بیمارستان دکتر شیخ مشهدی، بین سال های 92-95 است.
  روش کار
  این مطالعه به شکل کارآزمایی بالینی قبل -بعد بر 40 نفر از بیماران 7-50 ساله مبتلا به آسم پایدار خفیف تا متوسط و رینیت آلرژیک متوسط تا شدید انجام گرفت. همه بیماران بر اساس پاسخ تست آلرژی پریک، تحت ایمونوتراپی با آلرژن های گرده درختان، علف های هرز، مایت و چمن، قرار گرفتند. اثر ایمونوتراپی پس از گذشت حداقل شش ماه در بیماران با بررسی و مقایسه علایم قبل و بعد از ایمونوتراپی، مطالعه شد.
  یافته ها
  از میان 40 بیمار با میانگین سنی 16/8 سال 48/1% زن و 51/9% مرد بودند. 60% بیماران، رینیت آلرژیک و 40% از آنها بیماری آسم داشتند. ایمونوتراپی در 52/38% بیماران باعث بهبود عملکرد روزانه و در 61/9% موجب رفع مشکل خواب شد. 61/9% بیماران ذکر کردند که پس از ایمونوتراپی بیماریشان با دارو به راحتی کنترل می شود که این اختلاف معنی دار بود (0/05>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه ایمونوتراپی استاندارد با آلرژن های استنشاقی می تواند در کاهش علایم بالینی بیماران مبتلا به رینیت آلرژیک متوسط تا شدید و آسم آلرژیک پایدار خفیف تا متوسط موثر باشد.
  کلیدواژگان: رینیت آلرژیک، آسم، ایمونوتراپی
 • حسن بسکابادی ، فرح اشرف زاده* ، محبوبه نعمت نژاد، الناز فرجی، هادی توحیدی صفحات 7-12
  مقدمه
  بحث پیرامون بیماری توسط کادر اموزشی بر بالین کودک، میتواند موجب نارضایتی والدین شود. این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه والدین در مورد راند بالینی در بخش اطفال بیمارستان قائم (عج) مشهد انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه توصیفی بر روی 270 نفر از والدین کودکان بستری در بخشهای اطفال بیمارستان قائم (عج) درسال 1391 توسط پرسشنامهای پایا و روا شامل سه گروه سوال در مورد (نگرش نسبت به اتفاقات حین راند). (سیاهه اتفاقاتی تجربه والدین حین بستری) و (نگرش والدین به روند راند) بود. داده ها با نرم افزار SPSS تحلیل شدند.
  یافته ها
  پرسشنامه 251 نفر کامل بود که در آن، اکثر سوالات نگرش نسبت به اتفاقات حین راند، دیدگاه مثبت والدین (72/5%) بیش از دیدگاه منفی آنان بود. والدین از بین اتفاقات حین راند بالینی به دقت و پیگیری امور درمانی بیشترین رضایت را نشان دادند (47/01%). در مورد روند راند بالینی، والدین با موارد نیاز به صحبت با پزشک اصل (62/15%) ، کاهش تعداد دانشجویان در ویزیت (34/26%) موافقت بیشتری داشتند. در مطالعه حاضر بین نگرش والدین و سطح تحصیلات ارتباط معنی داری وجود داشت، همچنین بین نگرش والدین در بخش های مختلف نیز ارتباط معنی داری وجود داشت (P=0/015) ، اما بین سطح رضایتمندی والدین و سن و جنس ارتباط معنی داری وجود نداشت (P=0/131)
  نتیجه گیری
  افزایش تعداد دفعات ویزیت شدن یا مدت زمان ویزیت با رضایت مندی بالاتری همراه است. به طور کلی برگزاری راند بر بالین اثرات منفی نداشت.
  کلیدواژگان: پرسشنامه، والدین، کودکان
 • آرمان عزیزی ، بنت الهدی کریمی پور * صفحات 13-20
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر توانمندی خانواده های دارای فرزند مبتلا به بیماری دیستروفی عضلانی دوشن بود.
  روش کار
  در این پژوهش روش مداخلهای نیمه تجربی با استفاده از یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل انجام شد. نمونه شامل 40 نفر از زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره و بیمارستانهای تخصصی شهر تهران بود که با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب شدند. برای گروه آزمایش آموزش مبتنی بر پذیرش و تعهد اجرا گردید وگروه کنترل هیچ نوع آموزشی دریافت نکردند. برای ارزیابی توانمندی خانوادهها از پرسشنامه توانمندسازی خانواده (FES) استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کنترل کردن اثرات پیش آزمون و اندازه گیری نمرات پس آزمون تغییر معناداری (P>0/05) در خرده مقیاس ها و متغیر کلی توانمندسازی خانواده به وجود آمده است که نشان دهنده موثر بودن درمان پذیرش و تعهد بر توانمندی خانواده های دارای فرزندان دیستروفی عضلانی بوده است.
  نتیجه گیری
  بنابراین با به کارگیری درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش میتوان توانمندی خانوادههای دارای فرزندان مبتلا به بیماری های خاص را بهبود بخشید و در سایر بیماری ها نیز برای بهبود وضعیت خانواده ها از این درمان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد ، توانمند سازی ، دیستروفی عضلانی
 • علی سلیمانی نژاد ، یدالله عبدالفتحی ممتاز *، پریسا طاهری تنجانی صفحات 21-28
  مقدمه
  یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت خدمات به سالمندی، نوع نگرش ارائه دهندگان سالمندان است. با توجه به اینکه مطالعات نشان میدهد نگرش افراد ممکن است تحت تاثیر جنسیت قرار گیرد، این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین جنسیت و نگرش دانشجویان علوم پزشکی شهرتهران نسبت به سالمندی انجام شده است.
  روش کار
  مطالعه مقطعی حاضر بر روی 304 نفر از دانشجویان علوم پزشکی شهر تهران که به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله انتخاب شده بودند، در سال 1396 انجام شد. پرسشنامه کوگان (KAOP) جهت اندازه گیری نگرش دانشجویان نسبت به سالمندی استفاده شد. نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 جهت توصیف و تحلیل داده ها از شاخصهای میانگین، انحراف معیار و فراوانی استفاده و از آزمون های آماری تی مستقل و ANOVA هم بکار برده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار سن شرکت کنندگان و نگرش به سالمندی به ترتیب برابر با 3/37±21/77 و 13/21±127/47 بود. نتایج حاصل از آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معنا داری بین دانشجویان دختر و پسر رشته بهداشت (p=0/02، 3/24=t(71) ) و پرستاری (P=0/041T -2/07=t(98) ) وجود داشت. آزمون تی مستقل دیگری نشان داد تفاوت معنی داری بین دانشجویان دختر و پسر رشته پزشکی (P=0/137T 1/39=t(129) ) نسبت به سالمندی وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این پژوهش میتواند به مسئولین آموزش پزشکی و دست اندرکاران ارائه خدمات بهداشتی - درمانی جهت برنامه ریزی و تربیت نیرویهای انسانی مورد نیاز خدمات سلامت مرتبط با سالمندان کمک نماید.
  کلیدواژگان: سالمندی، نگرش، جنسیت
 • جمال بیگانه ، محمدحسین ابراهیمی، مهدی جمشیدی راستانی*، شیوا زاهدی صفحات 29-37
  مقدمه
  استفاده گسترده از رایانه در محیط کار اداری، باعث افزایش شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی (MSDs) در میان کاربران رایانه شده است. MSDs باعث کاهش بهرهوری، افزایش میل به ترک کار و هزینه ها میشود. هدف از مطالعه حاضر بررسی شیوع MSDs و ارزیابی ریسک فاکتورهای موثر با استفاده از روش های ROSA و RULA بود.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی در میان کارکنان اداری دانشگاه علوم پزشکی شاهرود (153 نفر) که بیش از 2 ساعت در روز با رایانه کار میکردند، انجام شد. کارمندان با توجه به معیارهای ورود و خروج به این مطالعه وارد شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد شده نوردیک، روش های RULA و ROSA انجام شد. داده ها بوسیله آزمونهای آماری t مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، کای دو و رگرسیون لجستیک چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در هر دو روش RULA و ROSA بیشترین سطح ریسک به ترتیب مربوط به سطوح 2،1و3 بود. بیشترین شیوع MSDs منتج از پرسشنامه نوردیک، مربوط به قسمت تحتانی کمر با 52/6% بود. مطابق با آزمون t مستقل، ارتباط معناداری بین نمره های قسمتهای مختلف RULA و ROSA با شیوع MSDs در برخی از نواحی بدن )از جمله کمر درد و صندلی و مانیتور در ROSA ) یافت شد. ضریب همبستگی بین نمره نهایی دو روش RULA و ROSA با استفاده از آزمون پیرسون 0/764 شد. نتایج مدل رگرسیون لجستیک نشان داد که کمر درد با نمره نهایی RULA و ROSA ، جنس، سابقه کار و شاخص توده بدن رابطه معناداری دارد.
  نتیجه گیری
  بر مبنای نتایج دو روش RULA و ROSA ، نیاز به ارزیابی بیشتر وضعیت ارگونومی درآینده نزدیک میباشد. شیوع کمردرد بیشتر از سایر اندام است. با توجه به ارتباط بین شیوع کمر درد با نمره حاصل از ROSA در صندلی و مانیتور، نیاز به تمرکز بر بهبود این قسمتها میباشد، همچنین این روش ها میتوانند بعنوان پیشبینی کننده احتمال بروز MSDs مورد استفاده قرار گیرند.
  کلیدواژگان: کاربران رایانه ، اختلالات اسکلتی عضلانی، NORDIC، ROSA ، RULA
 • عبداله رازی *، رامین حقیقی، فرهاد وفائی صفحات 38-40
  گزارشهای کمی در مورد ناباروری به علت آژنزی سمینال وزیکول وجود دارد. در این مقاله یک مورد با ناباروری و حجم کم سمن به علت آژنزی سمینال وزیکول گزارش شده است. برای بیمار تستهای آزمایشگاهی، معاینه بالینی و سونوگرافی ترنس رکتال انجام شده است و با توجه به نتایج بررسیها بیمار جهت انجام بیوپسی بیضه ارجاع شد.
  کلیدواژگان: سمینال وزیکول، آژنزی، ناباروری
 • سیدکاوه حجت ، مهین حمیدی، مینا نظری کمال، محمدحسن غنی فر * صفحات 41-47
  مقدمه
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی در تنظیم هیجانی زنان زندانی که سابقه اعتیاد داشتند بوده است.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر از نوع روش های آزمایشی است که از طرح پیش آزمون –پس آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه پژوهش عبارت بود از کلیه زنان زندانی که سابقه اعتیاد داشته در سال 1395-1396 و در زندان زنان استان خراسان شمالی نگهداری میشدند. در این مطالعه 63 نفر از زنان زندانی که سابقه مصرف مواد مخدر (مواد مخدر سنتی) را داشتند به عنوان نمونه در نظر گرفته شدند طوری که 29 نفر در گروه مداخله (34 نفر بودند که ریزش داشته) و 34 نفر در گروه کنترل مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  مقیاس دشواریهای تنظیم هیجانی (DERS: Difficulties In Emotion Regulation Scale) یک شاخص خود گزارشی که برای ارزیابی دشواری های موجود در تنظیم هیجانی و دارای 36 عبارت و 6 خرده مقیاس است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر حضور ذهن به صورت معناداری تمامی ابعاد دشواری تنظیم هیجانی را کاهش داده است.
  کلیدواژگان: شناخت درمانی، ذهن آگاهی، تنظیم هیجانی، سابقه اعتیاد
 • افشین دلشاد ، صدف سبزواری *، سیداحمد هاشمی، معصومه طاهرپور صفحات 48-51
  مقدمه
  بیماریهای انگلی یکی از مشکلات مهم بهداشتی در اکثر نقاط دنیا به خصوص کشورهای در حال توسعه مانند ایران میباشند. شیوع این بیماریها در مناطق گرمسیری یا نیمه گرمسیری بالاست که میزان آن در برخی نواحی تا 90% میرسد. عدم آشنایی به اصول بهداشتی از عوامل مهم در اشاعه آلودگیهای انگلی است. بسیاری از انگلها قسمتی از سیر تکاملی خود را به صورت تخم یا کیست در محیط بیرون سپری میکنند و از طریق آب، خاک، مواد غذایی و یا تماس مستقیم به انسان منتقل شده و به سلامتی وی آسیب میرسانند. هدف این مطالعه تعیین سطح و نوع آلودگیهای انگلی در سبزیجات خوراکی مصرفی در شهرستان بجنورد و ارائه راهکارهای مناسب برای کنترل آلودگی در جامعه بوده است.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی، سبزیجات به دو نوع محلی و غیر محلی (وارداتی از سایر شهرها) تقسیم شده و در هر مرتبه، از هر نوع سبزی (تره، تربچه، پیازچه، شاهی، گشنیز و کاهو، بادرنجبویه، نعنا) 2 بار در هر ماه برداشت میشد و مدت زمان نمونه برداری (تابستان و زمستان) 6 ماه (1396) بود. بررسی نمونه ها با روش فلوتاسیون (محلول سولفات روی) و سپس تهیه اسمیر و مشاهده با میکروسکوپ نوری بوده است.
  یافته ها
  هیچگونه آلودگی انگلی در سبزیجات مورد آزمایش مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  به نظر میرسد افزایش سطح دانش و بهبود شرایط بهداشتی و استفاده از روش های نوین جمع آوری زباله، اصلاح سیستم فاضلاب و جلوگیری از تردد حیوانات به مزارع سبزیکاری از جمله عوامل موثر در کاهش شیوع بیماریهای انگلی میباشد.
  کلیدواژگان: آلودگی انگلی، سبزیجات خام، بجنورد، ایران
 • محمود محمدیان ، شهاب آل شیخ* ، جمشید یزدانی چراتی، راضیه یوسفی نژاد صفحات 52-59
  مقدمه
  ذرات منتشر شده ناشی از ترافیک زمینه را برای افزایش مرگ ومیر و بستری شدن افراد در نتیجه بیماریهای قلبی عروقی ایجاد میکند. هدف از انجام این مطالعه بررسی میزان مواجهه رانندگان تاکسی با ذرات PM2. 5 در خیابان ها و مسیرهای مختلف شهر بجنورد و عوامل موثر بر آن بوده است.
  روش کار
  در این مطالعه 677 تاکسی غلظت ذرات PM2. 5 در هوای منطقه تنفسی رانندگان با استفاده از یک دستگاه نمونه برداری و تجزیه مستقیم ذرات قابل استنشاق (Micro Dust Pro) همراه با یک پمپ نمونه بردار فردی کالیبره شده با دبی 3/5 لیتر بر دقیقه، اندازه گیری شد. غلظت ذرات در هوای منطقه تنفسی رانندگان در 12 مسیر اصلی شهر بجنورد در مدت 10 ماه اندازه گیری گردید و عوامل احتمالی موثر بر آن بررسی گردید.
  یافته ها
  نتایج حاصل از اندازه گیری نشان داد که میانگین مواجهه رانندگان تاکسی با ذرات گردوغبار قابل استنشاقPM2. 5 معادل 108/08±229/64 μg/m3 معادل میباشد. کمترین میزان مواجهه برای کل رانندگان μg/m379/95±62/37
  کلیدواژگان: ذرات قابل استنشاق، PM2.5، تماس فردی، راننده تاکسی
 • حسین نازک تبار *، فرزانه نبی پور افروزی صفحات 60-66
  مقدمه
  سلامت هر فرد در خانواده در نتیجه کیفیت زندگی بهتر و کارکرد مناسب خانواده میباشد، همچنین خانواده میتواند بسیاری از مشکلات روانی و اجتماعی افراد را برطرف سازد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر عملکرد خانواده بر کیفیت زندگی و سلامت روان در بین زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر بابل در سال 1395 انجام شده است.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع مقطعی )توصیفی – تحلیلی( و جامعه آماری کلیه زنان باردار به تعداد 2354 نفر میباشد. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 331 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری طبقه ای بوده است. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه های استاندارد سلامت عمومی کلدبرگ و هیلر، پرسشنامه کیفیت زندگی فرم کوتاه 36 سوالی، پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS21 با آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تحلیل شدند.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که رابطه بین عملکرد خانواده با کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار در سطح اطمینان 0/99 معنی دار است. هم چنین، نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر کیفیت زندگی و سلامت روان زنان باردار نشان داد که رابطه بین این دو متغیر در سطح اطمینان 0/95 معنیدار است. نتیجه تحلیل رگرسیون نشان داد که براساس مقدار ضریب تعیین یا R2 که برابر با 0/62 می باشد، نشانگر تبیین 0/62 درصد از تغییرات متغیر سلامت روان در بین زنان باردار توسط مجموعه عملکرد خانواده و کیفیت زندگی می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان داد که عملکرد مثبت خانواده با بهبود کیفیت زندگی بخشی از سلامت روان زنان باردار را پیش بینی میکند.
  کلیدواژگان: زنان باردار، سلامت روان، کیفیت زندگی، عملکرد خانواده
 • آرمین مختاریه ، عبدالرضا وارسته، سیما مرزبان، فاطمه کیفی * صفحات 67-72
  مقدمه
  بررسی پروفایل متابولیتها در نمونههای بیولوژیکی منعکس کننده وضعیت فیزیولوژیکی و شناسایی اختلالات مرتبط با مسیرهای متابولیکی میباشد. متغیرهای قبل انجام آزمایش حدود 32 تا 75 درصد از خطاهای آزمایشگاهی را شامل می شود و از زمان درخواست آزمایش توسط پزشک تا آماده شدن نمونه برای آنالیز را در بر میگیرد. هدف این مطالعه بررسی اثر متغیرهای قبل از انجام آزمایش در تکنیکهای تشخیصی اختلالات متابولیسمی مادرزادی میباشد.
  روش کار
  در این مطالعه 35 مقاله با واژگان کلیدی خطاهای قبل از انجام آزمایش، اختلالات متابولیک مادرزادی، نمونه، طیف سنجی جرمی، کروماتوگرافی گازی در پایگاه هایی نظیر PubMed ، scholar و Scopus از سال 1987 تا کنون بررسی گردید.
  یافته ها
  تعداد زیادی از خطاهای قبل از انجام آزمایش وجود دارند که میتواند به طور جدی اعتبار نتایج را در اختلالات متابولیک مادرزادی تحت تاثیر قرار دهد. این خطاها در درجه اول شامل جمعآوری نمونه، بررسی نمونه و متغیرهای فیزیولوژیک شامل شیوه زندگی، رژیم غذایی، استرس، سن، جنس، موقعیت اجتماعی و متغیرهای خارجی شامل داروها و آنتیبادیهای مورد استفاده میباشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه متغیرهای قبل از انجام آزمایش میتواند اثرات غیرقابل پیش بینی و نامطلوب روی سلامت بیمار داشته باشد، کاهش در این خطاها نقش مهمی در برنامه ارزیابی و بهبود کیفیت ایفا خواهد نمود. بدین منظور نمونه با کیفیت مناسب که نتیجه آموزش مناسب و آگاهی از فاکتورهای موثر بر نتایج آزمایشگاهی میباشد، جهت به حداقل رساندن خطاها و بهینه سازی استفاده از منابع، کیفیت نتایج و در نهایت بهبود کل فرآیند مدیریت بیمار و اطمینان از تشخیص دقیق ضروری میباشد.
  کلیدواژگان: خطاهای قبل از انجام آزمایش، اختلالات متابولیک مادرزادی، طیف سنجی جرمی، کروماتوگرافی گازی
 • مسلم شریفی، محمدرضا حامدی نیا *، سید علیرضا حسینی کاخک صفحات 73-80
  مقدمه
  یکی از رایجترین شرایط به چالشکشیدن دستگاه فیزیولوژیک انسان ورزش است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر هشت هفته تمرین هوازی، بی هوازی و مقاومتی روی برخی از عوامل سیستم اندوکانابینوئید، سروتونین، بتااندورفین و BDNF در مردان جوان بود.
  روش کار
  سی و دو مرد جوان (25-19 سال) داوطلب که بطور منظم فعالیت بدنی نداشتند، به صورت تصادفی در چهار گروه هشت تایی تقسیم بندی گردیدند و به مدت هشت هفته به تمرینات ورزشی مختلف پرداختند. یک گروه برای تمرینات هوازی (تمرین دویدن با شدت 70-65 درصد حداکثر ضربان قلب 3 جلسه در هفته) ، یک گروه برای تمرینات بی هوازی (تمرین دویدن با شدت حداکثر ضربان قلب، 3 جلسه در هفته) ، گروهی برای تمرینات مقاومتی دایرهای (6-8 ایستگاه که 8-12 بار تکرار می شدند و به مدت سه بار در هفته) و در نهایت یک گروه به عنوان کنترل انتخاب شدند. برای اندازه گیری عوامل سیستم اندوکانابینوئید، سروتونین، بتا اندورفین و BDNF از روش الایزا استفاده شد. داده ها با استفاده از روش آماری آنووا و آنکووا و تی وابسته درسطح معنی داری 0/05 تحلیل شدند.
  یافته ها
  داده ها نشان دادند که هشت هفته تمرین هوازی منجر به افزایش معنی دار سروتونین (P=0/008) نسبت به گروه کنترل و تمرین مقاومتی شد (P=0/03) شد. هشت هفته تمرین هوازی (P=0/005) و بی هوازی (P=0/01) منجر به افزایش معنی دار BDNF شد. تمرینات هوازی، بی هوازی و مقاومتی اثر معنی داری روی آراشیدونیل گلیسرول (P=0/19) و بتااندورفین (P=0/45) نداشت. هشت هفته تمرین مقاومتی منجر به کاهش معنی دار آناندامید نسبت به گروه کنترل شد (P=0/05). میزان شادی در هر سه گروه تمرینی نسبت به گروه کنترل افزایش معنی دار داشت (P=0/04).
  نتیجه گیری
  نتایج افزایش میانجی های مرتبط با شادی را نشان میدهد، در مورد تاثیر خاص ورزش طولانی مدت بر روی سیستم اندوکانابینوئید، نتیجه گیری قطعی دشوار است. به نظر میرسد ورزش هوازی نسبت به سایر تمرینات موجب شادی بیشتر در آزمودنی ها شده است.
  کلیدواژگان: آناندامید(AEA)، 2- آرشیدونیل گلیسرول ( 2-AG)، بتااندورفین، سروتونین، BDNF، تمرین
 • سیده نسترن اسدزاده ، مریم لنگری زاده، حمیده نیکوزاده، نیما فیروزه * صفحات 81-84
  مقدمه
  آبنبات و فراوردههای آبنباتی باوجود اینکه ماده غذایی کامل محسوب نمیشود اما ازجمله مواد غذایی پرمصرف توسط کودکان و بعضا زنان باردار بوده است. هدف از انجام این مطالعه تعیین غلظت سرب در آبنبات های رنگی عرضه شده در سطح شهر بجنورد در سال 1395میباشد.
  روش کار
  این مطالعه مقطعی-توصیفی بوده که در سال 1395در شهر بجنورد به انجام رسیده است در این پژوهش تعداد 90 نمونه آبنبات رنگی )زعفرانی، کاکایوئی، پرتغالی، آلبالوئی (از مناطق مختلف شهر بجنورد نمونه برداری شد. پس از اماده سازی نمونه ها، به آزمایشگاه کنترل مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی بجنورد ارسال گردید. پس از اماده سازی نمونه ها، میزان غلظت سرب با دستگاه جذب اتمی مدل 220Spectra AA ( مجهز به کوره گرافیتی مدل 110Varian ( اندازه گیری گردید. سپس بصورت توصیفی اطلاعات جمع اوری شده گزارش گردیده اند.
  یافته ها
  با توجه به نتایج به دست آمده، میانگین غلظت سرب ابنبات های رنگی 0/181 میکروگرم بر گرم بودند رنگ تارترازین دارای بیشترین میانگین غلظت سرب (0/24 میکرو گرم بر گرم) و رنگ طبیعی دارای کمترین میانگین غلظت سرب (0/15 میکروگرم بر گرم) بودند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان دادکه میزان سرب در تمامی نمونههای مورد ازمایش کمتر از حد استاندارد FDA میباشد اما استاندارد ملی برای حدمجاز سرب در ابنبات موجود نمیباشد. با توجه به اثرات بالقوه فلز سنگین سرب بر سلامتی انسان، بایستی اقدامات لازم در مورد تدوین استاندارد ملی و کنترل و مراقبتهای بهداشتی مداومی انجام گیرد
  کلیدواژگان: سرب، آبنبات های رنگی، رنگ های مصنوعی
 • زهره خسروی ، لیلا چراغ ملایی ، شقایق زهرایی، معصومه اسلامی * صفحات 85-92
  مقدمه
  سبکهای دفاعی در مطالعه شخصیت و تبادلات اجتماعی سهم بسیار مهمی را به خود اختصاص دادهاند. آگاهی از هیجانات و خاطرات مرتبط با خشم نیز در این خصوص بسیار تاثیر گذار هستند. بنابراین شناسایی و ارتباط افکار و احساسات برای سازگاری روانشناختی در دراز مدت بسیار مهم است. . به همین منظور، هدف پژوهش حاضر پیش بینی نوع سبکهای دفاعی "من"با دخالت ناگویی هیجانی و نشخوار خشم، بین دو جنس زن و مرد میباشد.
  روش کار
  بدین منظور، نمونهای متشکل از 348 نفر از دانشجویان ) 153دختر، 195پسر (به صورت نمونه گیری سهمیهای از بین دانشجویان انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامههای سبکهای دفاعی اندروز، پرسشنامه ناگویی هیجانی تورنتو و پرسشنامه نشخوار خشم ساخودولوسکی استفاده شد. روش آماری مورد استفاده در این پژوهش رگرسیون چند متغیره وآزمون مان ویتنی است.
  یافته ها
  حاکی از این است که: در سبک دفاعی رشد نایافته، متغیرهای ناگویی هیجانی و جنسیت 0/40 واریانس را پیش بینی میکنند. ودر سبک دفاعی نوروتیک هر سه متغیر (جنسیت و ناگویی هیجانی و نشخوار خشم) 0/14 درصد واریانس را پیش بینی میکنند. همچنین با توجه به آزمونمان ویتنی، میانگین ناگویی هیجانی در بین مردان بیشتر از زنان بود (P>0/01). در مورد متغیر نشخوار خشم بین زن و مرد تفاوت معنی داری مشاهده نشد (P>0/5).
  نتیجه گیری
  ناگویی هیجانی و عدم اگاهی از احساسات و دشواری در بیان انها بین مردان بیشتر از زنان بوده و بهتر است طی برگزاری اموزشهای متنوع این مساله در بین مردان به حداقل برسد. زیرا باعث ایجاد مسائل ارتباطی در محیط کار و زندگی شخصی خواهد بود.
  کلیدواژگان: سبک های دفاعی، ناگویی هیجانی، نشخوار خشم
 • داود کاوه ، سنجر سلاجقه *، ایوب شیخی صفحات 93-100
  مقدمه
  فرهنگ سازمانی یکی از مقولههای مهم در مدیریت رفتار سازمانی میباشد و بسیاری از صاحب نظران، فرهنگ سازمانی را اساس شکلگیری توانمندسازی میدانند پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی جهت تبیین ابعاد فرهنگ سازمانی و بررسی رابطه آن با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شده است.
  روش کار
  تحقیق حاضر یک کاربردی- توصیفی )همبستگی (و از لحاظ روش، یک تحقیق آمیخته میباشد و ابتدا با روش دلفی مولفه ها شناسایی و مدل طراحی شده است و با استفاده از پرسشنامه طراحی شده که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است ارتباط بین متغیرها بررسی شده است. جامعه مورد بررسی کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مهرماه 1396بوده است (N=1751) و حجم نمونهای به حجم 178 مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار آماری AMOS24. 0 داده ها در سطح معنی داری 5 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بر اساس شاخصهای سنجش اعتبار مدل میتوان پذیرفت مدل ارائه شده از اعتبار بالایی برخوردار است و با توجه به نتایج حاصل از پژوهش میانگین امتیاز فرهنگ سازمانی (2/82) و توانمندسازی روانشناختی (2/92) در سطح مطلوبی قرار ندارد (P>0/001) ولی بر این اساس بین فرهنگ سازمانی و توانمند سازی روانشناختی رابطه مثبت (r=0/531) و معنی دار دارد (P>0/001).
  نتیجه گیری
  تقویت و شناسایی فرهنگ سازمانی میتواند بر توانمندسازی رواشناختی کارکنان موثر بوده و با حمایت از خلاقیت و نوآوری سازمانی، توانمندسازی روانشناختی را در کارکنان توسعه داد.
  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، توانمندسازی، توانمندسازی روانشناختی، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مشهد
|
 • Hamid Ahanchian , Sedigheh Norouzians , Mohammad Azizzadeh , Ali Khakshour , Ezzat Khodashenas * Pages 1-6
  Introduction
  Immunotherapy involves the gradual administration of increasing allergens to patients, aimed at reducing or eliminating the adverse clinical response of the patient to subsequent contact with these allergens. The aim of this study was to evaluate the effect of immunotherapy on the clinical symptoms of asthmatic patients and allergic rhinitis referred to the Allergy Clinic of Sheikh Hospital in Mashhad during 2013 to 2016.
  Methods
  This before/after clinical trial was performed on 40 patients aged 7-50 years with mild to moderate asthma and moderate to severe allergic rhinitis. All patients had immunotherapy with allergens of pollen, weeds, and grass, based on the response of skin prick test. The effect of immunotherapy after a minimum of six months of therapy was studied.
  Results
  Among 40 patients with a mean age of 16.8 years, 48.1% were female and 51.9% were male. Sixty percent of patients had allergic rhinitis and 40% were asthmatics. Immunotherapy in 52.38% of patients improved daily performance and resolved sleep problems in 61.9%. Sixty-two percent of patients noted that after immunotherapy their disease was controlled easily with the drug, which was statistically significant.
  Conclusions
  According to the results of this study, standard immunotherapy with inhalational allergens could be effective in reducing the clinical symptoms of patients with moderate to severe allergic rhinitis and mild to moderate persistent allergic asthma.
  Keywords: Allergic rhinitis, Asthma, Immunotherapy
 • Hassan Boskabadi , Farah Ashrafzadeh* , Mahboubeh Nematnezhad , Elnaz Faraji , Hadi Tohidi Pages 7-12
  Introduction
  Previous studies investigating the role of emotion in working memory suggest that emotion plays an important role in working memory. The present research aimed at investigating the effectiveness of process emotion regulation training in visual-spatial and verbal working memory.
  Methods
  Therefore, 26 students of Kharazmi University (16 females and 10 males) were selected through volunteer sampling and underwent the of Process Emotion regulation strategies training. All individuals were evaluated during three stages of training (prior, meanwhile and subsequent to the training) using the Working Memory Index. Variance analysis with repeated measurement and Bonferroni post-hoc test were used in for analyzing the results.
  Results
  The results indicated that Process Emotion regulation training increases the visual-spatial and verbal working memory capacities.
  Conclusions
  With regards to the results of the present research, it could be concluded that emotion regulation might lead to information preservation and boost the verbal and visual-spatial capacity of working memory by the means of decreasing the impact of emotions influencing the deficit in working memory function.
  Keywords: Questionnaires, Parents, Children
 • Arman Azizi , Bentolhoda Karimipour * Pages 13-20
  Introduction
  This study examined the effectiveness of therapy based on commitment and acceptance on the abilities of families with children suffering from Duchene muscular dystrophy.
  Methods
  In this quasi-experimental study, experimental and control groups were used. The sample included 40 couples referred to counseling centers and specialty hospitals in Tehran were selected by convenience sampling method. For experimental group carried out treatment based on acceptance and commitment and the control group received no treatment. Family Empowerment Scale (FES) was used to.
  Results
  The results showed that by controlling the effects of pre-test and measuring post-test scores, there was a significant change (P value <0/05) in the subscales and the overall variability of family empowerment which indicates the effectiveness of ACT therapy on the empowerment of families with children with muscular dystrophy.
  Conclusions
  With using a treatment based on acceptance and commitment we can improve the abilities of families with children suffering from specific diseases and in other diseases, it was also used to improve the family's condition.
  Keywords: Acceptance, Commitment Therapy Empowerment Muscular Dystrophy
 • Ali Soleimaninejad , Yadollah Abolfathi Momtaz *, Praise Taheri Tanjani Pages 21-28
  Introduction
  One of the most important factors affecting the quality of service to older adults is the attitude of health care providers. Given that studies show that people's attitudes may be influenced by gender, this study was conducted to determine the relationship between gender and attitudes toward the elderly of medical sciences students in Tehran City.
  Methods
  This cross-sectional study was performed on a sample of 304 medical sciences students in Tehran city who were selected by a multi-stage random sampling technique in 2017. The Cogan Questionnaire (KAOP) was used to measure students' attitude toward older people. The statistical software SPSS version 23 was used to analyze data. Descriptive statistics such as mean, standard deviation, and frequency; and inferential statistics such as Independent t-test and ANOVA were used.
  Results
  Out of 304 respondents, 36.5% were female and mean age of the respondents was 21.73 (SD = 3.37). The mean of attitude toward older people was found to be 127.47(SD = 13.21). The results of independent t-test showed that there was a significant difference between male and female students of health (t(71) = 3.24, P = 0.02) and nursing (t (98) = -2.07, P = 0.041). Another independent T test showed a significant difference between female and male students of medicine (t(129) = 1.39, P = 0.137) There is no elderly
  Conclusions
  The findings from the current study showing different pattern of attitude toward older adults among medical sciences student, may have suggestions for educational intuitions and health providers.
  Keywords: Aging, Attitudes, Gender
 • Jamal Biganeh , Mohammad Hossein Ebrahimi , Mahdi Jamshidi Rastani *, Shiva Zahedi Pages 29-37
  Introduction
  The rise of computer use in office workplace has increased the prevalence of musculoskeletal disorders (MSDs) among computer users. The MSDs cause to reduce productivity, increasing the intention to leave and costs. The aim of this study was to determine the prevalence of musculoskeletal disorders and evaluate the effective risk factors using ROSA and RULA methods.
  Methods
  This cross sectional study was conduct on Shahroud University of Medical Sciences' office workers (n = 153) who work more than 2 hours per day with computer. The employers according to inclusion and exclusion criteria were enrolled in this study. The data collection were used by Nordic standardized questionnaire, RULA and ROSA methods and analyzed by independent t-test, Pearson correlation coefficient, Chi-square and multivariate logistic regression.
  Results
  In both of RULA and ROSA, the highest risk level was in level 2, 1 and 3 respectively. The highest prevalence of musculoskeletal disorders from the Nordic questionnaire was for the lower back (52.6%). According to independent t-test was found a significant correlation between the scores of different parts of RULA and ROSA with the prevalence of musculoskeletal disorders in some areas of the body. The correlation coefficient (Pearson) between the final scores of RULA and ROSA methods was 0. 764. The results of the logistic regression model showed that the lower back had a significant relationship with gender, work history, BMI & final score of RULA and ROSA.
  Conclusions
  Based on the results of both RULA and ROSA methods, it is necessary to further assessment required as soon as possible. The prevalence of low back pain is higher than other parts of the body. As for the relationship between the low back pain prevalence and the ROSA score in the chair and monitor, it is necessary to focus on improving these equipment, also these methods can be used as predictors of the MSDs Incidence Probability.
  Keywords: Computer Users, Musculoskeletal Disorders, NORDIC, ROSA, RULA
 • Abdolah Razi *, Ramin Haghighi , Farhad Vafaei Pages 38-40
  There are few reports on infertility associated with seminal vesicle agenesis. We report a case of seminal vesicle agenesis with low volume of semen and infertility. The laboratory tests, physical examination, and trans-rectal ultrasound were checked. Based on the findings and outcomes, the patient was referred for biopsy.
  Keywords: Seminal Vesicle, Agenesis, Infertility
 • Seyed Kaveh Hojjat , Mahin Hamidi , Mina Nazari Kamal , Mohammad Hassan Ghanifar * Pages 41-47
  Introduction
  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of cognitive therapy based on mindfulness in emotional regulation in addicted women prisoners.
  Methods
  The present research is an experimental method that has been used the pretest posttest control group. The research community consisted of all women addicted prisoners who were detained in the women's prison in northern Khorasan province in 2016-2017. In this study, 63 prisoner women who had a history of drug abuse were considered as a sample, so that 29 subjects in the intervention group and 34 in the control group were examined.
  Results
  The Difficulties Level (DERS) is a self-report indicator that is used to assess the emotional adjustment difficulty with 36 phrases and 6 subscales.
  Conclusions
  The results showed that MBCT therapy significantly reduced all aspects of emotional adjustment difficulty.
  Keywords: Cognitive Therapy, Mindfulness, Emotional Regulation, Addiction
 • Afshin Delshad , Sadaf Sabzevari *, Seyed Ahmad Hashemi , Masoumeh Taherpour Pages 48-51
  Introduction
  Fresh vegetables are a crucial part of a healthy diet. Raw eating vegetables as a nutritional habit in Iranian families is the main way for transmission of intestinal parasitic organisms. Up to our knowledge, no previous surveys have been conducted to detect the presence of parasitic contamination in vegetables in Bojnurd. Therefore, this study was designed to evaluate parasitic contamination in fresh unwashed herbs sold in Bojnurd, Iran.
  Methods
  In this study, all samples collected from markets of Bojnurd during 2017. The detergent solution was added and the mixture was shaken. The herbs were removed and washed solution was filtered. All samples were microscopically examined according to standardized parasitological techniques for detection of protozoan cyst, oocytes, helminth eggs as well as larva.
  Results
  No parasites were observed in standard unwashed samples.
  Conclusions
  As we know, the consumption of raw vegetables without proper washing plays a major epidemiological role in the transmission of parasitic diseases. It is necessary that health and environmental authorities trained the consumers on the standard washing of vegetables before consumption. In regard to results of other studies proper treatment of wastewater used for irrigation of vegetables should be implemented.
  Keywords: Raw Vegetables, Eating, Parasitic contamination, Bojnurd, Iran
 • Mahmoud Mohammadyan , Shahab Al, e, sheikh* , Jamshid Yazdani Charati , Raziye Yoosefinejad Pages 52-59
  Introduction
  Recent studies indicate that the released caused by traffic jams to increase mortality and hospitalization of patients as a result of cardiovascular disease This study tries to investigate the density of PM2.5 dust particles to which taxi drivers are exposed in Bojnord.
  Methods
  In this study, the density of PM2.5 dust particles was measured for 677 taxi drivers in 12 main routes of Bojnord in 10 months using a sampling and direct decomposing instrument namely, Micro Dust Pro, to getter with a calibrated personal pump with debit 3.5 lit/min.
  Results
  The results of this study showed that the mean of exposure of drivers with PM2.5, is 108.08 ± 229.64 μgm-3. The minimum exposure for all drivers is 62.37± 79.95 μgm-3 and the highest exposure is 151.06± 96.396 μgm-3.Environmental factors also affected the driver exposure level, with the highest exposure at wind speeds (12ms-1, 134 ± 311.9 μgm-3), wind direction 90-180 (144.8 ± 205 μgm-3) In relative humidity, 81-100% (119 ± 250.9 μgm-3), in cloudy weather (151.7 ± 297.1 μgm-3), and kind of route (on the Shahid street to the airport) (151 ± 370 μgm-3).
  Results
  The results of this study showed that the mean of exposure of drivers with PM2.5, is 108.08 ± 229.64 μgm-3. The minimum exposure for all drivers is 62.37± 79.95 μgm-3 and the highest exposure is 151.06± 96.396 μgm-3.Environmental factors also affected the driver exposure level, with the highest exposure at wind speeds (12ms-1, 134 ± 311.9 μgm-3), wind direction 90-180 (144.8 ± 205 μgm-3) In relative humidity, 81-100% (119 ± 250.9 μgm-3), in cloudy weather (151.7 ± 297.1 μgm-3), and kind of route (on the Shahid street to the airport) (151 ± 370 μgm-3). Keywords: Respirable Particles, PM2.5, Individual Exposure, Taxi Driver
  Keywords: Respirable Particles, PM2.5, Individual Exposure, Taxi Driver
 • Hossein Nazoktabar*, Farzaneh Nabipur Afrouzi Pages 60-66
  Introduction
  The health of each person in the family is due to the quality of life and the proper functioning of the family, also, the family can solve many psychosocial problems of people. The present study tried to investigate the role of family function on quality of life and mental health among pregnant women referred to Health Centers of Babol City in the Year 2016-2017.
  Methods
  The research was correlational and 331 persons were selected as a sample from 2354 pregnant women in Babol according to Cochran formula. The sampling was done by Stratified sampling method. Data were collected by standard questionnaires such as general health questionnaire of Goldberg and Hillier, Quality of life questionnaire Short form 36 questions, McMaster Family Performance Questionnaire. Data were analyzed using Pearson and multi-variation regression correlation test by SPSS 21.
  Results
  Results showed that the relationship between family functioning with quality of life and mental health among pregnant women was significant at the reliability of%99 and was strong. Also, the result of Pearson correlational test showed there was significant relationship between quality of life and mental health among pregnant women at reliability of%95. The result of regression analysis showed that value of the coefficient of determination or R2, which is equal to 0.62. Indicator shows the 0.62 percentage of changes in mental health among pregnant women by family function and quality of life.
  Conclusions
  The results of this study showed that positive family performance with improving quality of life predicts the mental health of pregnant women.
  Keywords: Family Function, Mental Health, Pregnant Women, Quality of Life
 • Armin Mokhtariye , Abdol, Reza Varasteh , Sima Marzban , Fatemeh Keyfi * Pages 67-72
  Introduction
  Quantitative metabolite profiling in biological samples has the potential to reflect physiological status and to identify disease associated disorders in metabolic pathways. This approach is hindered by a wide range of pre-analytical variables. Pre-analytical variables account for 32-75% of laboratory errors, which includes the time from when the test is ordered by the physician until the sample is ready for analysis. The aims of this study was to evaluate the pre-analytical errors in diagnostic methods of inherited metabolic disorders.
  Methods
  In this study, 35 articles with the key words Pre-analytical Errors, Metabolic disorders, Samples, Mass Spectrometry, and Gas Chromatography were searched in PubMed, Google Scholar, and Scopus databases from the year 1987 to 2018.
  Results
  There are some less controllable sources of pre-analytical errors that can strongly influence the reliability of test results in inborn errors of metabolism. These primarily include specimen collection, handling samples and physiological variables such as the effect of lifestyle, diet, stress, age, gender, positional effects, and endogenous variables such as drugs and circulating antibodies.
  Conclusions
  As pre-analytical sources of variation can produce unpredictable and unfavorable impacts on the wellbeing of patients, a reduction in laboratory testing errors play a significant role in assessing and quality improvements. In this respect, good quality specimens, resulting from proper training and knowledge about effective factors on laboratory results, are essential for minimizing errors and optimizing resource utilization and whole patient management process to assure accurate diagnosis.
  Keywords: Pre-analytical Errors, Metabolic Disorders, Mass Spectrometry, Gas Chromatography
 • Moslem Sharifi , Mohammad Reza Hamedinia *, Seyed Alireza Hosseini, Kakhak Pages 73-80
  Introduction
  One of the most common conditions for challenging the human physiological system is exercise. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of aerobic, anaerobic and resistance training on some agents of endocannabinoid system, serotonin, beta-endorphin and BDNF in young men.
  Methods
  Thirty-two young men (19-25 aged) who did not have regular physical activity were randomly divided into four groups of eight and completed different sports exercises for eight weeks. A group for aerobic exercises (practice running with 65-70% maximum heart rate, 3 sessions a week), an anaerobic exercise group (practice running with maximum heart rate, 3 sessions per week), a group for circular resistance exercises (6-8 stations that were repeated 8-12 times, 3 sessions per week) and finally a group was selected as a control. ELISA method was used to measure endocannabinoid, serotonin, beta-endorphin and BDNF system factors. The data were analyzed using ANOVA and ANCOVA and dependent t-test at a significant level of 0.05.
  Results
  The data showed that eight weeks of aerobic training resulted a significant increase in serotonin (P = 0.008) compared to the control group and resistance training (P = 0.03). Eight weeks aerobic training (P = 0.005) and anaerobic exercise (P = 0.01) resulted in a significant increase in BDNF. Aerobic, anaerobic and resistive exercises had no significant effect on arachidonyl glycerol (P = 0.19) and beta-endorphin (P = 0.45). Eight weeks resistance training resulted a significant reduction of anandamide compared to control group (P = 0.05). The happiness level in all three training groups was significantly higher than the control group (P = 0.04).
  Conclusions
  The results show an increase in mediators associated with happiness, it is difficult to conclude definitely about especial effect of long-term exercise on endocannabinoids system. Aerobic exercise seems to have increased happiness in the subjects than other exercises.
  Keywords: Anandamide (AEA), Arachidonoyl Glycerol (2-AG), Beta-Endorphin, Serotonin, BDNF, Training
 • Seyedeh Nastaran Asadzadeh , Maryam Langarizadeh , Hamideh Nikoozadeh , Nima Firoozeh * Pages 81-84
  Introduction
  Candy and lean products, although not considered as a complete food, are among high-quality foodstuffs by children, and sometimes by pregnant women. The purpose of this study was to determine the concentration of lead in candy colors supplied in the city of Bojnourd in 2016.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was carried out in Bojnourd in 2016. In this study, 90 colorful candy samples (saffron, kakauei, orangese, sherry) from different regions of Bojnourd were sampled. After preparing the samples, they were sent to Food Control Laboratory of Bojnourd University of Medical Sciences. After preparing the samples, the concentration of lead was measured with atomic absorption spectrometry 220 Spectra AA equipped with graphite furnace model 110 (Varian). Then, descriptive information is reported.
  Results
  According to the results, mean concentration of lead ibbits was 0.181 μg/g. Tartrazine had the highest mean concentration of lead (0.24 μg/g) and natural color with the lowest mean lead concentration (0.15 μg).
  Conclusions
  The results of this study showed that lead in all tested samples is less than the FDA standard, but there is no national standard for lead thinning in ibn. Considering the potential effects of lead heavy metal on human health, steps should be taken to develop national standards and to continuously monitor and control health care.
  Keywords: Lead, Colored Bouquets, Artificial Colors
 • Masumeh Eslami *, Zohre Khosravi , Leila Cheragh Molayi , Shaghayegh Zahrayi Pages 85-92
  Introduction
  Defensive styles have a very important role in the study of personality and social exchanges. Awareness of emotions and memories related to anger is also very influential in this regard. Therefore, identification and communication of thoughts and feelings for long-term psychological adjustment is very important. The purpose of this study was to predict the type of Ego defensive styles with Alexithymia and anger rumination between male and female.
  Methods
  For this purpose, a sample of 348 students (153 girls, 195 boys) as the quotas sampling were selected among students. For data gathering, Andrews's Defense Styles Questionnaire, Toronto Alexithymia Scale, and Sakhodlolsky Anger rumination scale were used. The statistical methods used in this study are multivariate regression and Mann-Whitney test.
  Results
  Suggests that: in immature Defense style, predictive variables of Alexithymia and gender are predicted to be 40% percent of variance. In the neurotic defensive style, all three variables (gender and Alexithymia and anger rumination) predict 0.14 percent of variance. Also, according to Mann Whitney's test, the mean Alexithymia was higher in men than in women (P < 0.01). There was not a significant difference between male and female anger rumination variables (P > 0.5).
  Conclusions
  Alexithymia and anger rumination are effective in the use of immature and neurotic defensive styles. Also, the lack of emotional awareness and alexithymia in men is more than women, which can be the cause of many psychological and physical disorders. Therefore, the training required for men in this regard is emphasized.
  Conclusion
  Alexithymia and lack of awareness of feelings and difficulty in expressing them among men are more than women, and it is advisable to minimize the number of different training courses for men. It will, therefore, create communication issues in the workplace and in personal life.
  Keywords: Ego Defensive Styles, Alexithymia, Anger Rumination
 • Davood Kaveh , Sanjar Salajeghe *, Ayoub Sheikhi Pages 93-100
  Introduction
  Organizational culture is one of the important categories in organizational behavior management, and many ideologists consider organizational culture as the basis for the formation of empowerment. The purpose of the current study was to provide a conceptual model for explaining the dimensions of organizational culture and its relationship with psychological empowerment of staff of Mashhad University of Medical Sciences.
  Methods
  The present study is descriptive (correlation), and in terms of the purpose, it is practical with the mixed method. At the beginning, the components were identified using the Delphi method and the model was designed. Then, the relationship between variables was investigated using a developed questionnaire whose validity and reliability were confirmed. Considering the size of the population surveyed, which included all staff members of Mashhad University of Medical Sciences (N = 1751), and variance in a sample of 178 samples were investigated. In the current study, data was analyzed using AMOS24.0 statistical software.
  Results
  Based on the model's validation indices, it can be concluded that this proposed model is highly valued. Also, according to the results of the research, the score of organizational culture and psychological empowerment is not in the desired level, but there is a positive and significant relationship between organizational culture and psychological empowerment (r = 0.531, P = 0.001).
  Conclusions
  As stated above, psychological empowerment in the society under study is low. Therefore, considering the impact of this subject on organizational culture, organizational culture must first be promoted in the university. In addition, it is possible to develop the psychological empowerment among employees by supporting organizational creativity and innovation.
  Keywords: Organizational Culture, Psychological Empowerment of Employees, Mashhad University of Medical Sciences