فهرست مطالب

یافته های نوین در علوم زیستی - سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال پنجم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/01
 • تعداد عناوین: 15
|
 • سیده مهدیه سادات، زهرا حاجی حسن* ، محمد برشان تشنیزی، مهری عبدی صفحات 221-228
  . فاکتور رشد عصبی (NGF) یک فاکتور نوروتروفیک است که در حفظ، بقا و تمایز سلول های سیستم عصبی نقش دارد. پروتئین NGF دارای سه زیر واحد است که زیر واحد β آن فعالیت اصلی را بر عهده دارد. این پروتئین از موتیف گره سیستئینی که در آن رشته های β با پیوندهای دی سولفیدی به یکدیگر متصل شده اند، تشکیل شده است. NGF برای درمان بسیاری از بیماری ها استفاده می شود. به دلیل اینکه NGF استخراج شده از منابع طبیعی برای درمان نامناسب است، بسیاری از محققین برای تولید – NGFβ نوترکیب تلاش کرده اند. در این مطالعه، به منظور افزایش بیان NGF، این پروتئین به طور هم زمان با چپرون Trigger Factor در E. coli بیان شد. بدین منظور pET39b (+): : β-NGF و پلاسمید چپرونی pTF16 به E. coli BL21 (DE3) انتقال یافتند. پس از القای هر پروموتر، کل محتوی پروتئینی و پروتئین های پری پلاسمی بطور جداگانه استخراج شدند. به منظور تایید تاثیر TFبر میزان بیان کلی و تولید –NGFβ محلول، تکنیک های برادفورد و دات بلات و نرم افزار ImageJ استفاده شدند. سپس –NGFβ با استفاده از ستون کروماتوگرافی تمایلی (Ni2+-NTA) تخلیص شد. همچنین به منظور مطالعه عملکرد NGF-β تخلیص شده، رده سلول های PC12 با پروتئین به مدت یک هفته تیمار شدند. داده ها نشان دادند که بیان هم زمان با چپرون TF می تواند سبب افزایش تولید پری پلاسمی و محلول –NGFβ و نه کل محتوی پروتئینی شود. همچنین تیمار سلول های PC12 با –NGFβ تخلیص شده (بیان شده با چپرون TF) ، منجر به تمایز سلول های PC12 به سلول های عصبی شد، که نشان دهنده عملکردی بودن پروتئین تولید شده است. داده های این مطالعه نشان دهنده این است که بیان هم زمان چپرون سیتوپلاسمی TF با پروتئین NGF ممکن است یک روش موثر در تولید مناسب فاکتور رشد عصبی نوترکیب (rhNGF) محلول و فعال باشد.
  کلیدواژگان: بیان هم زمان، تولید پری پلاسمی، فاکتور راه انداز، فاکتور رشد عصبی، کروماتوگرافی تمایلی
 • سجاد فرخیار سجاد، جواد بهارآرا *، طیبه رمضانی صفحات 229-235
  امروزه استفاده از فرآورده های زیستی در زمینه های مختلف مورد توجه قرار دارد. فرآورده های طبیعی در مقایسه با داروهای شیمیایی دارای عوارض جانبی کمتر بوده و تهیه آنان نیز به مراتب آسانتر از آن مواد است. از این رو بر آن شدیم تا در پژوهش حاضر اثرات ضد سرطانی عصاره تام الکلی ستاره شکننده دریایی را مورد بررسی قرار دهیم. جهت مطالعه آثار ضد سرطانی این عصاره از رده ی سلولی MCF-7 استفاده شد. جهت ارزیابی سمیت از روش های زیست پذیری سلول ها و رنگ آمیزی اکریدین اورنج اتیدیوم بروماید و از کیت تشخیصی انکسین V استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون MTT نشان داد که این عصاره به صورت وابسته به دوز و زمان به مهار تکثیر و مرگ سلولی منجر می شود. غلظتی که به مرگ نیمی از سلول ها منجر می شود 150 میکروگرم/میلی لیتر (IC50) است. القای آپوپتوز در این غلظت با تست اکریدین اورنج تایید گردید. نتایج تست انکسین V هم موید القای آپوپتوز به صورت وابسته به زمان در این غلظت بود به طوری که سلول های تیمار شده با غلظت 150 میکروگرم/ میلی لیتر برای مدت زمان24 ساعت به مقدار ٪ 02/29 در مرحله آپوپتوز انتهایی قرار داشتند و فقط ٪ 77/2 سلول ها دچار نکروز شده بودند. نتایج این مطالعه نشان داد که عصاره تام الکلی ستاره شکننده خلیج فارس دارای توانایی القای آپوپتوزیس در سلول های رده MCF-7 است. این اثرات می تواند به علت وجود ترکیبات فعال زیستی از جمله ساپونین ، نفتاکوییون ها و کارتنویید ها باشد. نتایج این پژوهش نشان دادکه ستاره شکننده دریایی می تواند اثرات مفیدی بر مهار سرطان داشته باشد. بنابراین می توان از این فرآورده طبیعی دریایی به عنوان مکملی در درمان و پیشگیری از بیماری سرطان استفاده کرد.
  کلیدواژگان: آپوپتوزیس، انکسین، ترکیبات طبیعی، ستاره شکننده، سرطان
 • عصمت خالق صفت، محمد خلج کندری*، مرتضی جبارپور، حمید ثریا، بهنام عسکری صفحات 237-243
  وارفارین متداول ترین داروی ضدانعقادی مورد تجویز برای درمان و پیشگیری از ترومبوآمبولی است. نیاز به دوزهای متفاوت وارفارین در افراد مختلف وابسته به عوامل ژنتیکی و محیطی است. در این مطالعه فراوانی دو پلی مورفیسم ژنتیکی مهم ژن زیرواحد 1 کمپلکس ویتامین K اپوکسیدردوکتاز (VKORC1) ((rs9934438) 1173 C>T و (rs7294) 3730 G>A) و ارتباط آن با میزان دوز مورد نیاز وارفارین در بیماران با دریچه های قلبی تعویض شده در استان آذربایجان غربی ارزیابی گردید. بدین منظور، 185 بیمار که حداقل به مدت2 ماه نسبت نرمال شده بین المللی (INR) پایدار داشتند، مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تعیین ژنوتیپ بیماران از تکنیک واکنش زنجیره ای پلیمراز- چند شکلی طول قطعه محدودشونده (PCR-RFLP) استفاده شد. بررسی تفاوت دوز بین گروه های ژنوتیپی با آنالیز واریانس یک طرفه و آزمونTukey’s post-hoc صورت گرفت. فراوانی الل مینور (T) در افراد مورد مطالعه برای1173 C>T ، % 54 و آلل مینور A برای 3730 G>A % 7/53 بود. بیمارانی که حامل الل مینور 1173 T و الل اصلی 3730 G بودند به طور معنی داری به میزان متوسط دوز روزانه پایین تری از وارفارین نیاز داشتند (P < 0. 001). این مطالعه نشان می دهد که در بیمارانی که دریچه ی قلب آنها تعویض شده است، در نظر گرفتن پلی مورفیسم های موجود در ساختار قطعه ژنیVKORC1 ، در تجویز دوز مناسب وارفارین بویژه در مرحله شروع درمان مفید است و این نیز، به نوبه خود، عوارض ناشی از مصرف میزان نامناسب وارفارین را کاهش خواهد داد.
  کلیدواژگان: چند شکلی طول قطعه محدود شونده، دوز دارو، شخصی سازی درمان، واکنش زنجیره ای پلیمراز
 • خدیجه محمودی ، منیژه پاکروان*، ولی الله مظفریان صفحات 244-256
  سرده Zoegea L. از تیره کاسنیان، به طور تقریبی دارای 10 گونه در جهان است. این سرده به عنوان یک عنصر ایرانی-تورانی و مدیترانه ای شناخته می شود که در جنوب غربی و مرکز آسیا و در مرکز، جنوب، شمال غرب و جنوب غربی ایران گسترش یافته است. طبقه بندی زیرگونه های این سرده در منابع مختلف آرایه شناسی متفاوت است. در این پژوهش تفاوت های گونه های نواحی مختلف ایران مورد مطالعه قرار گرفته است. به علاوه ویژگی های آناتومی و گرده شناسی نیز برای انجام تحلیل خوشه ایو تعیین حدود آرایه ها مورد استفاده قرار گرفتند. درنهایت این مطالعه نشان داد که Z. baldschuanica و Z. glabricaulis گونه های مستقلی هستند.
  کلیدواژگان: مرکبان، پالینولوژی، تشریح، مورفولوژی، میکروسکوپ الکترونی نگاره
 • فیروزه بردبار* ، منصور میرتاج الدینی صفحات 257-261
  در این مطالعه عدد کروموزومی و کاریوتیپ برخی از گونه های گیاهی انحصاری که در شرق و جنوب شرقی ایران پراکنش دارند، مورد بررسی قرار گرفت. شمارش کروموزومی میتوزی برای شش گونه متعلق به سه تیره از نهان دانگان شامل: Chaenorhinum grossecostatum (2n=24) ، Nanorrhinum campyloceras (2n=18) ، Linaria iranica (2n=12) (بارهنگیان) ، Gaillonia bruguieri (2n=22) (روناسیان) ،Nepeta rivularis و N. assurgens (2n=18) (نعنائیان) برای اولین بار ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ایران، عدد کروموزومی، کاریوتیپ، گونه انحصاری، میتوز
 • آزاده نیک نژاد* صفحات 262-273
  گیاهان یک سیستم بیانی برای تولید پروتئین های هترولوگ، به خصوص پروتئین های نوترکیب درمانی هستند. سال های اخیر، اکثر پروتئین های نوترکیب در باکتری ها یا سلول های پستاندار تولید می شوند. اگر چه گاهی سلول های حشرات، مخمر و قارچ برای تولید پروتئین های نوترکیب استفاده می شود. محصول سیستم گیاهی می تواند سالم، اقتصادی و راحت باشد و این امکان وجود دارد به طور گسترده در کشاورزی و صنایع، به ویژه در علوم زیستی و صنعت داروسازی استفاده شود. گیاهان سیستم های بیانی پروتئینی مناسب در تولید با کیفیت، هزینه کم و تغییرات پساترجمه ای صحیح هستند. استفاده از گیاه تراریخته در تولید واکسن ها، آنتی بادی ها و پروتئین های دارویی در سال های اخیر تبدیل به یک نقطه عطف در مهندسی ژنتیک گیاهی شده است. استراتژی های کارآمد برای تولید پروتئین های نوترکیب اهمیت بیشتری را به دست می آورند، به عنوان برنامه های کاربردی و مهم نیاز به مقدار زیادی از پروتئین های نوترکیب با کیفیت بالا برای استفاده در صنعت است. در این مقاله، مشکلات رایج در تولید پروتئین های نوترکیب و پپتید ضدمیکروبی در سیستم های بیانی پروتئین مبتنی بر گیاه مورد بررسی قرار گرفته و استراتژی های راه حل آنها مورد بحث قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: آنتی بادی، پروتئین های دارویی، پروتئین های نوترکیب، گیاهان تراریخت
 • نواز خرازیان* ، فاطمه صادقی پور، سعید افشارزاده صفحات 274-290
  منطقه حفاظت شده پلنگ گالون با مساحتی بالغ بر 34935 هکتار در 75 کیلومتری شمال غرب نجف آباد، و 102 کیلومتری شمال غرب اصفهان واقع شده است. هدف از این تحقیق بررسی طیف گیاگانی، گستره اشکال زیستی، تحلیل پراکنش جغرافیایی، تعیین وضعیت حفاظتی، گیاهان دارویی، مرتعی و سمی این ذخیره‏ گاه است. نمونه های گیاهی طی فصول مختلف رویشی و در چندین مرحله جمع آوری شدند. اشکال زیستی نمونه ها و تحلیل پراکنش جغرافیایی تعیین شدند. براساس نتایج حاصل از این تحقیق، 166 گونه، 126 سرده و 39 تیره در این منطقه شناسایی شدند. 6 تیره، 23 سرده و 26 گونه متعلق به تک لپه ای ها و 33 تیره، 103 سرده و 140 گونه متعلق به دولپه ای ها هستند. بر پایه تحلیل پراکنش جغرافیایی، 58 درصد از گونه های گیاهی در ناحیه ایران و تورانی گسترش دارند. شایان ذکر است که در این منطقه 44 گونه انحصاری، 97 گونه دارویی، 48 گونه مرتعی و 23 گونه سمی مشخص شده است. اشکال زیستی شامل 54 درصد همی کریپتوفیت، 24 درصد تروفیت، 10 درصد ژئوفیت، 7 درصد کامه ‏فیت و 5 درصد فانروفیت هستند. براساس معیارهای گونه های مورد تهدید، 22 گونه در خطر کمتر و 7 گونه آسیب پذیر هستند.
  کلیدواژگان: انحصاری، ایران وتورانی، پراکنش جغرافیایی، دارویی، ذخایر طبیعی
 • زهره آتشگاهی، حمید اجتهادی* ، منصور مصداقی، فرشته قاسم زاده صفحات 289-296
  این پژوهش به بررسی غنا و تنوع گونه ای گیاهان در ارتباط با برخی عوامل اقلیمی در طول یک شیب ارتفاعی 1500 متری در پناهگاه حیات وحش حیدری در کوهستان بینالود واقع در شمال شرق ایران پرداخته است. تعداد 213 قاب تو در تو به منظور ثبت وفور گونه های گیاهی و نمونه برداری از پوشش گیاهی با روش جامعه شناختی در طی سال های 1395-1393 در عرصه مستقر ده است. اندازه قاب اصلی 100 و اندازه قاب های کوچک تر 1 و 25 متر مربعی در نظر گرفته شده است. برای اندازه گیری تنوع و غنای گونه ای از اعداد تنوع هیل استفاده شد. با استفاده از مدل های رگرسیونی خطی، ارتباط بین اجزای تنوع و عوامل اقلیمی یعنی میزان میانگین سالانه دما و بارش تعیین شد. در واقع پناهگاه حیات وحش حیدری مورد بررسی قرار گرفت تا: (1) مشخص شود که به صورت معنادار چه نوع الگوی تنوعی در طول شیب ارتفاعی وجود دارد، (2) متغیرهای اقلیمی اصلی مرتبط با این الگو کدامند، و (3) مشخص شود که آیا تغییر فواصل عمودی در طبقات ارتفاعی می تواند الگوی مشاهده شده در تحلیل را تغییر دهد یا خیر. الگوی کاهشی تنوع در منطقه مورد مطالعه اهمیت اجرای برنامه های حفاظتی را برای حفظ و بهبود تنوع فلوریستیکی در مناطق پست و کم ارتفاع پناهگاه حیات وحش حیدری خاطر نشان می سازد. با تغییر عرض طبقات ارتفاعی تغییری در روند کلی کاهشی الگوی تنوع مشاهده نشد. بر اساس نمودارهای رگرسیون پیشنهاد می شود که احتمالا عامل اصلی کاهنده تنوع در طول گرادیان ارتفاعی، کاهش دما است.
  کلیدواژگان: اعداد هیل، الگوی توزیع، بینالود، تنوع زیستی، خراسان رضوی
 • مینا خراسانی، شهریار سعیدی مهرورز *، شاهین زارع صفحات 297-304
  Allium ampeloprasum به عنوان یک آرایه جدید برای فلور ایران گزارش می شود. این گونه از نظر ریخت شناسی بسیار شبیه به گونه هایAllium atroviolaceum و Allium iranicum است. ریخت شناسی این گونه با دو گونه نزدیک آن مقایسه و توضیحاتی در مورد رابطه خویشاوندی آنها ارایه می شود. شرح کامل، تصاویر گیاه در رویشگاه طبیعی و نقشه پراکنش آن در ایران نیز نمایش داده می شود. علاوه براین، لکتوتیپ گونه A. atroviolaceum در این مطالعه معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: آرایه شناسی، آسیا، الگوی پراکنش، فلور، لکتوتیپ
 • فریده عطار* ، ولی الله مظفریان، منصور میرتاج الدینی صفحات 305-308
  گونه Cousinia elymaitica به عنوان گونه جدید از غرب ایران گزارش می شود. این گونه به واسطه شکل رویشی، گلبرگ های ارغوانی و برگ های ساقه آغوش در بخشه Pugioniferae قرار دارد. نزدیک ترین خویشاوند آن، C. macroptera است. نقشه پراکنش به همراه تصاویری از این گونه ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آرایه جدید. آسیا، انحصاری، تیره مرکبان، فلور ایران
 • یاسمین ناصح* ، محمدرضا جوهرچی صفحات 309-317
  ضمن بررسی نمونه های گیاهی جمع آوری شده متعلق به بخش Ammodendron از سردهAstragalus موجود در هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد دوگونه جدید به اسامی Astragalus rashed-mohasseliو Astragalus microfoliolatus از این منطقه کشف و برای نخستین بار برای دنیا پیشنهاد و معرفی می شوند. شواهد ریخت شناسی تعلق این گونه ها را به این بخش نشان می دهد. گونه Astragalus microfoliolatus به دلیل کوچک بودن ابعاد برگچه ها که از ویژگی های شاخص آن به شمار می رود از گونه های خویشاوند خود جدا می شود. از طرف دیگر گونه Astragalus rashed-mohasseli با حضور کرک روی بخش پشتی درفش گل که برای نخستین بار در یکی از گونه های این بخش مشاهده می شود، مادگی مستطیلی کشیده و محور برگی کوتاه از گونه خویشاوند خود متمایز می شود. این گونه ها از شمال شرقی ایران، استان های خراسان رضوی و جنوبی جمع آوری شده است و در هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می شود. همچنین گونهA. aiwadzhi گزارش جدیدی از این منطقه برای فلور ایران است. شرح گونه های جدید، نقشه انتشار و همچنین قرابت آنها با نزدیکترین خویشاوندانشان به همراه تصاویر گونه ها در این مقاله ارائه گردیده است.
  کلیدواژگان: آمودندرون، استان های خراسان، ایرانوتورانی، تاکسونومی، صفات ریختی
 • محمد صادق امیری، شهریار سعیدی مهرورز* ، فرشید معماریانی صفحات 318-321
  Plantago lagocephala عنوان یک گونه جدید برای فلور ایران از استان خراسان رضوی گزارش می گردد. این گونه با گونه های نزدیک به آن از جملهP. lachnantha، P. ciliata و P. psammophila مقایسه شده است. علاوه بر این، ویژگی های ریخت شناسی متمایزکننده و نقشه پراکنش نیز ارائه شده است. وضعیت حفاظتی گزارش جدید براساس رده بندی و معیارهای IUCN ارزیابی شده است.
  کلیدواژگان: خراسان، ریخت شناسی، گونه های خویشاوند، نقشه پراکنش، وضعیت حفاظتی
 • لیلا ممی زاده، علیرضا نقی نژاد* صفحات 322-326
  در طول مطالعات فلوریستیک و پوشش گیاهی در بخش های مختلف منطقه هیرکانی (خزری) شمال ایران، گونه Lepidium virginicum (تیره کلمیان) برای اولین بار از ایران گزارش می گردد. علاوه بر نقشه پراکنش گونه در ایران، کلید شناسایی برای نه گونه یک ساله یا دوساله از سرده Lepidium از ایران ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: آسیا، چلیپائیان، گیاه بیگانه، مازندران، مناطق شهری
 • عطیه نژادفلاطوری* ، مصطفی اسدی صفحات 327-333
  گونه Gypsophila hispida از بخشه Hispidae برای اولین بار از شمال غرب ایران گزارش می شود. تصاویر، شرح ریخت شناختی و گرده شناختی و نقشه پراکنش به علاوه کلید شناسایی برای 6 آرایه ایرانی زیرسرده Hagenia ارائه شده است.
  کلیدواژگان: ترکیه، خاورمیانه، گچ دوست، میخک سانان، میخکی ها
 • منصور میرتاج الدینی* ، فیروزه بردبار، محمدرضا پریشانی، ارنست ویتک، محمدرضا رحیمی نژاد صفحات 334-345
  بر اساس این پژوهش، گونه Jurinea cartilaginea از سرده Jurinea جدا می شود و در زیرطایفه Centaureinae قرار می گیرد. مطالعات مولکولی بر پایه نواحی هسته ای قابل رونویسی بین ژنی ریبوزومی (nrITS) ، اطلاعات کروموزومی و مورفولوژی دانه گرده از مطالعات مورفولوژی حمایت می کنند. بر پایه این نتایج، J. cartilaginea به سرده Karvandarina نزدیک است و به این سرده منتقل می شود. به علت تفاوت در ویژگی های ریخت شناسی بین گونه مذکور و گونه Karvandarina aphylla، یک زیرسرده نو به نام Pseudojurinea شرح داده می شود. همچنین مطالعات مولکولی از تک نیایی بودن سرده Jurinea حمایت می کنند.
  کلیدواژگان: تبارشناسی، دانه گرده، ژورینئا، سنتورینه، فاصله انداز رونویسی شونده داخلی، کارواندرینا
|
 • Seyedeh Mahdieh Sadadt , Zahra Hajihassan* , Mohammad Barshan, tashnizi , Mehri Abdi Pages 221-228
  Nerve growth factor (NGF) is a neurotrophic factor that is functional in the survival, maintenance and differentiation of nervous system cells. This protein has three subunits, of which the beta subunit has the main activity. Its structure consists of a cysteine knot motif made up of beta strands linked by disulfide bonds. It can be used as a therapeutic agent in the treatment of many diseases. As NGF extracted from natural sources is unsuitable for therapeutic goals, many studies have attempted to produce recombinant β-NGF. In this study, Trigger Factor (TF) chaperone was expressed simultaneously with β-NGF in E. coli in order to obtain increased yield of soluble recombinant human β-NGF. For this purpose, pET39b (+)::β-NGF and chaperone plasmid pTf16 were transferred to E.coli (DE3 strain). After the induction of each promoter, the total proteins and periplasmic proteins were extracted. To confirm the effects of TF on total protein and soluble β-NGF expression level, Bradford and Dot blot techniques and ImageJ software were used. Then, β-NGF was purified using affinity chromatography column (Ni+2-NTA). Also, the PC12 cells were treated with the protein for one week in order to study the function of purified NGF. Our data indicated that co-expression of TF could increase the soluble and periplasmic production of β-NGF but not total proteins. Also, the treatment of PC12 cell line with purified β-NGF, co-expressed with TF chaperone, showed differentiation of these cells to nerve cells. This indicated that the purified NGF is fully functional. Our data suggest that the co-expression of cytoplasmic chaperone (TF) with recombinant nerve growth factor might be an efficient approach to produce a proper quantity of soluble and active rhNGF.
  Keywords: affinity chromatography, co-expression, nerve growth factor, periplasmic production, trigger factor
 • Sajjad Farrokyar , Javad Baharara* , Tayyebe Ramzani Pages 229-235
  Nowadays natural compounds are increasingly used in various fields since they cause fewer adverse side effects than their chemical counterparts. In addition, preparation and production of natural compounds are comparatively simple. The present study aimed to evaluate the anti-cancer effects of brittle star methanol extract on MCF-7 cells. Anti-cancer effects of brittle star methanol extract were examined on the MCF-7 cell line. Moreover, the toxicity of this compound was assessed using cell apoptosis methods, ethidium bromide/acridine orange (EB/AO) staining and Annexin V Apoptosis Detection Kit. According to the MTT assay, the methanolic extract of brittle star could prevent proliferation in a time- and dose-dependent manner. The calculated inhibitory concentration that decreased the cell-viability by half (IC50) was estimated at 150 µg/ml. On the other hand, results of EB/AO staining were indicative of increased apoptotic cells in the treatment group. In addition, results of Annexin V/PI protocol demonstrated a significant enhancement in the percentage of late apoptotic cells (29.02%) in the treatment groups (150 µg/ml) and the percentage of necrotic cells were 2.77% for a period of 24 hours. According to the results, the methanolic extract of Persian Gulf brittle star induced apoptosis in the MCF-7 cell line. These effects could be attributed to the presence of certain active biological compounds, such as Saponins, Naphthoquinones and Carotenoids. Furthermore, our findings suggested that brittle star might have beneficial effects on cancer management. Therefore, this natural marine compound could be used as a complementary element in the prevention and treatment of cancer.
  Keywords: annexin V, apoptosis, brittle star, cancer, natural compounds
 • Esmat Khaleqsefat , Mohammad Khalaj*, Kondori , Morteza Jabbarpour bonyadi , Hamid Soraya , Behnam Askari Pages 237-243
  Warfarin is a commonly-prescribed anticoagulant used to treat and prevent thromboembolic events. The requirement for varying doses of warfarin depends on genetic and environmental components. In this study, the frequency of two single-nucleotide polymorphic variants of the vitamin K epoxide reductase complex subunit 1 (VKORC1) gene (1173 C>T (rs9934438) and 3730 G>A (rs7294)) and its correlation with warfarin maintenance doses were investigated in patients with heart valve replacement from West Azarbayejan, Iran. Blood samples were obtained from 185 patients; their genomic DNA was extracted and samples were genotyped by polymerase chain reaction–restriction fragment length polymorphism (PCR-RFLP) assay. To assess if the blood warfarin level is different among genotypes, we used a one-way analysis of variance (ANOVA) followed by a Tukey’s post-hoc comparison. The minor allele frequency was determined to be 54% for 1173T and 53.7% for 3730A. Patients who carried the G allele at position 3730 and T allele at position 1173 required a significantly lower daily mean warfarin dosage (P <0.001). Consideration of the VKORC1 gene polymorphism, especially at the initial stages of the therapy, can be helpful in pre-treatment dosing of warfarin, which, in turn, reduces the adverse effects resulting from inappropriate drug prescription.
  Keywords: drug dose, personalised treatment, polymerase chain reaction, restriction fragment length polymorphism
 • Khadijeh Mahmoodi , Maneezheh Pakravan* , Valiollah Mozaffarian Pages 244-256
  The genus Zoegea L. belongs to Asteraceae family and has about 10 species in the world. This genus is considered to be an Irano-Turanian and Mediterranean element and is distributed in south-western and central Asia and in the central, southern, north-western and south-western parts of Iran as well. The subspecies classification of the genus is not consensus and various classifications could be found in different taxonomy resources. In this study various specimens from different regions of Iran were studied. In addition, anatomical and palynological characters were used to perform a cluster analysis in order to determine species groups. In the end, our results confirmed that Z. baldschuanica and Z. glabricaulis were distinct species.
  Keywords: anatomy, compositae, middle east, morphology, palynology, SEM
 • Firouzeh Bordbar* , Mansour Mirtadzadini Pages 257-261
  In this study, we investigated the chromosome numbers of some endemic species distributed in East and South-East Iran. The mitotic chromosome counts were presented for the first time for six species in three angiosperm families including: Linaria iranica (2n=12), Nanorrhinum campyloceras (2n=18), Chaenorhinum grossecostatum (2n=24) (Plantaginaceae), Gaillonia bruguieri (Rubiaceae) (2n=22), Nepeta rivularis and N. assurgens (Lamiaceae) (2n=18).
  Keywords: chromosome number, endemic species, Iran, karyotype, mitosis
 • Azadeh Niknejad* Pages 262-273
  Molecular farming technology offers a unique advantage that almost any protein can be produced economically and safely under very controlled conditions. Besides traditional production systems, such as bacteria, yeasts, insects and mammal cell lines, plants can now be used to produce eukaryotic recombinant proteins, especially therapeutic ones. Their advantages as hosts for protein production include correct post-translational modifications, low-cost maintenance and no risk of contamination by human pathogens. The system is widely applied in agriculture and industry, especially in life science and pharmaceutical industry. The application of transgenic plants in the production of vaccines, antibodies and pharmaceutical proteins has been playing a key role in plant genetic engineering in recent years. The production of recombinant proteins plays a critical role in the production of high amounts of high-quality proteins. In this review, common problems in the production of recombinant proteins and antimicrobial peptides in plant-based expression systems are discussed and strategies for their solution are suggested. Viral vector-mediated transient gene expression in plants enables rapid production of pharmaceutical proteins such as vaccine antigens and antibodies. To conclude, plant-based systems have the potential to bring unique efficacy-enhancing features to increase the utility and effectiveness of vaccines and therapeutics.
  Keywords: antibodies, pharmaceutical proteins, therapeutic proteins, transgenic plant
 • Navaz Kharazian* , Fateme Sadeghipour , Saeid Afsharzadeh Pages 274-290
  The Palang Galoun protected region, comprising 34935 hectares, is located 75 km northwest of Najaf Abad, and 102 km northwest of Isfahan city. The aim of this research was to assess the floristic spectrum, life form varieties, chorological analysis, determination of protected status and identification of medicinal, threatened species criteria and poisonous plants of this natural heritage. Plant samples were collected during different vegetative seasons at several stages. Life forms of samples were determined and chorological analysis was performed. On the basis of the obtained results, a total of 166 species belonging to 126 genera and 39 families were identified. Six families, 23 genera and 26 species belonged to monocotyledons, whereas 33 families, 103 genera and 140 species belonged to dicotyledons. In terms of chorological analysis, 58% of plant species were distributed in the Irano-Turanian region. It is noteworthy that 44 endemic species, 97 medicinal species, 48 pasture species and 23 poisonous species were present in the studied area. Life forms were found to comprise 54% hemicryptophytes, 24% therophytes, 10% geophytes, 7% chamaephytes and 5% phanerophytes. Based on IUCN red list categories and criteria, there were 22 species in the lower risk category and seven species categorized as vulnerable case.
  Keywords: endemic, geographical distribution, Irano-Turanian, medicinal, natural resources
 • Zohre Atashgahi , Hamid Ejtehadi* , Mansoor Mesdaghi , Fereshteh Ghasemzadeh Pages 289-296
  This article presents an analysis of plant species richness and diversity, concerning some climatic variables along a 1500-m elevation gradient on the Binalood Mountain in Heydari Wildlife Refuge (HWR), northeastern Iran. Two hundred and thirteen nested-sampling quadrats were established and the abundance of the plants was recorded. Vegetation sampling was carried out from 2014 till 2016, following the phytosociological procedure. The size of the main plots was 100 m2 with subplots of 1 and 25 m2 inside. Hill numbers were used to assess the species richness and diversity. The relationships between species richness, diversity and environmental variables, i.e., temperature and precipitation, were obtained by using simple linear regression models. HWR was studied in order to: (1) examine the significant diversity pattern existing along the elevational gradient; (2) determine the main climatic variables associated with this pattern; (3) to establish whether changing the width of elevation classes modified the pattern or not. The monotonic and reductional diversity pattern in the study area indicates the importance of performing conservation programs for the maintainance and improvement of floristic diversity on accessible lowlands of the HWR. Modifying the width of elevation classes did not alter the general trend of the reductional diversity pattern. The regression curves suggested that differences in plant diversity along elevational gradients may be mainly influenced by temperature.
  Keywords: Binalood, biodiversity, distribution pattern, hill numbers, Khorassan-Razavi
 • Mina Khorasani , Shahryar Saeidi Mehrvarz* , Shahin Zarre Pages 297-304
  Allium ampeloprasum (Amaryllidaceae) is recorded as a new taxon for the flora of Iran. It is morphologically most similar to Allium atroviolaceum and Allium iranicum. This species is compared with its two aforementioned relative species and some notes are given on its affinities. A full description, images and a distribution map are also provided. In addition, a lectotype is selected for A. atroviolaceum.
  Keywords: Asia, distribution pattern, flora, lectotype, taxonomy
 • Farideh Attar*, Valiollah Mozaffarian , Mansour Mirtadzadini Pages 305-308
  Cousinia elymaitica, which has been collected from western Iran, is described in this paper as a new species. This new species has been assigned to the sect. Pugioniferae on the basis of its habit, purple corolla and decurrent leaves. Its closest related species is C. macroptera. A distribution map and an illustration of the related specimens have also been provided.
  Keywords: Asia, Compositae, endemic, flora of Iran, new taxon
 • Yasamin Nasseh* , Mohammad Reza Joharchi Pages 309-317
  During the study on the specimens of Astragalus sect. Ammodendron in the herbarium of Ferdowsi University of Mashhad (FUMH), based on the last and most recent sources, two new species, i.e. A. microfoliolatus sp. nova and A. rashed-mohasseli sp. nova were found and described. Morphological evidence confirmed that the belonging of these taxa to Astragalus sect. Ammodendron. The most important differences between A. microfoliolatus and its closest relatives are leaflets with very small size and glabrescent legume. Also, the main distinctive characters ofA. rashed-mohasseli are the presence of hairs on the dorsal side of vexillum, oblong legume and short rachis. Hairy vexillum has been obseverd for the first time in this section. In addition, A. aiwadzhi is recorded as a new species for the flora of Iran. Taxonomic descriptions, illustrations and distribution maps are provided to expedite identification.
  Keywords: Ammodendron, Irano-Turanian, Khorassan provinces, morphological characters, taxonomy
 • Mohammad Sadegh Amiri , Shahryar Saeidi Mehrvarz* , Farshid Memariani Pages 318-321
  Plantago lagocephala is recorded as a new species for the flora of Iran from Razavi Khorassan Province. It is compared with the closely related species including P. lachnantha, P. ciliata and P. psammophila. Moreover, the diagnostic morphological characters and a distribution map are provided. The conservation status of the new record is evaluated based on the IUCN red list categories and criteria.
  Keywords: conservation status, distribution map, Khorassan, morphology, related species
 • Leila Mamizadeh , Alireza Naghinejad* Pages 322-326
  In the framework of floristic and vegetation studies of different parts of the Hyrcanian region of northern Iran, Lepidium virginicum L. (Brassicaceae) is reported here for the first time for the flora of Iran. Along with a distribution map for the species, an identification key is provided for the nine annual or biennial species of Lepidium, already reported from Iran.
  Keywords: alien plant, Asia, Cruciferae, urban areas, Mazandaran
 • Atiye Nejad Falatoury* , Mostafa Assadi Pages 327-333
  Gypsophila hispida, sect. Hispidae, is reported for the first time from NW Iran. Illustrations, morphological and palynological descriptions and distribution are provided in detail, along with a key for the six taxa of subgen. Hagenia from Iran.
  Keywords: baby's-breath, Caryophylloideae, Caryophyllales, Middle East, Turkey
 • Mansour Mirtadzadini* , Firouzeh Bordbar , Mohammad Reza Parishani , Ernst Vitek , Mohammad Reza Rahiminejad Pages 334-345
  The current investigations suggest the segregation of Jurinea cartilaginea from Jurinea, and its placement among Centaureinae. Molecular studies, based on the nuclear ribosomal internal transcribed spacers (nrITS), chromosome number data and pollen morphology, support the morphological results. Based on these results, J. cartilaginea is related to and, therefore, transferred to the genus Karvandarina. Due to the morphological characters differing from Karvanderina aphylla, a new subgenus, Pseudojurinea, is described. Molecular study also supports the monophyly of Jurinea.
  Keywords: Centaureinae, ITS, Jurinea, Karvandarina, Phylogeny, Pollen grain