فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی فسا - سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1397)
 • سال هشتم شماره 3 (پیاپی 31، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقالات مروری
 • سمیرا رمضی ، فریبا کریم زاده * صفحات 841-853
  زمینه و هدف
  صرع یک اختلال نورولوژیک شایع است که بیش از 50 میلیون نفر از افراد جهان به آن مبتلا هستند. علی رغم وجود تلاش های بسیار و وفور داروهای متنوع ضد تشنج، هنوز 30 درصد از افراد مبتلا به صرع درمان نشده اند. لذا جامعه پزشکی به دنبال راهی جهت کنترل و مقابله با این بیماری است.
  بیومارکر یک شاخص عینی و قابل اندازه گیری است که می تواند مشخص کننده شرایط فیزیولوژیک و پاتولوژیک باشد و اخیرا در بیماری صرع موردتوجه قرار گرفته است. بیومارکر صرع شاخصی است که می تواند درزمینه پیشگویی بیماری، تشخیص و شدت آن و حتی بررسی اثرات داروها مورداستفاده قرار گیرد. هدف از این مطالعه معرفی موثرترین بیومارکرهای متابولیکی، ساختاری، الکتروفیزیولوژی و ژنتیکی است.
  نتیجه گیری
  توانایی بیومارکرها در تشخیص و اثربخشی داروها همواره قابل توجه بوده است. با توجه به اینکه بیماری صرع طیفی از علائم بالینی را شامل شده و انواع مختلفی دارد لذا بیومارکرهای معرفی شده در این بیماری از تنوع و فراوانی بسیاری برخوردار است. در میان طیف گسترده بیومارکرهای معرفی شده، بیومارکرهای ساختاری نظیر تصویربرداری و الکتروفیزیولوژی مانند ثبت امواج مغزی ازجمله پرکاربردترین بیومارکرها به شمار می آیند. این شواهد لزوم مطالعات بیشتر به منظور دستیابی به بیومارکرهای پرکاربرد را پیشنهاد می نماید.
  کلیدواژگان: صرع، بیومارکرها، مغز
 • مقالات پژوهشی
 • الهام کریمی نظری *، مینو صدری ، مطهره سادات حسینی ، علی حیدری ، سمانه کارگرقلعه سیفی ، زینب کریمی مقدم صفحات 854-861
  زمینه و هدف
  نانوالیاف به الیافی با قطر کمتر از 1000 نانومتر اطلاق می شود. روش های مختلفی برای ساخت نانوالیاف ها وجود دارد که یکی از این روش ها، الکتروریسی است. در این روش نانوالیاف بر روی ورقه های آلومینیومی تشکیل می شود. تبدیل کیتوسان به مشتقات با انحلال پذیری بیشتر، اختلاط آن با سایر پلیمرها و استفاده از حلال های ویژه روش هایی برای سهولت الکتروریسی آن است. در این مطالعه از عصاره آویشن با خاصیت آنتی باکتریال بودن، التیام و تسریع در بهبود زخم جهت تهیه ترکیب نانوالیاف کیتوسان/پلی اتیلن اکساید و آویشن به وسیله الکتروریسی ساخته و موردبررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  با کمک دستگاه الکتروریسی محلول پلیمری از کیتوسان و پلی اتیلن اکساید به نسبت 10/90 و توئین 80% در محلول 5/0 مولار استیک اسید تهیه و با افزودن عصاره آویشن، از نانوالیاف تهیه شده تصویر SEM گرفته شد. سپس قطر نانوالیاف با استفاده از نرم افزار Celemex vision اندازه گیری شد.
  نتایج
  با توجه به تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و اندازه گیری قطر نانوالیاف به دست آمده از محلول با فرمولاسیون کیتوسان/پلی اتیلن اکساید/آویشن به نسبت 10/90 میانگین قطر نانوالیاف در محدوده nm 100-60 است و بهترین الیاف با کمترین گره تهیه شد.
  نتیجه گیری
  نانو الیاف تهیه شده کاربرد زیادی در صنعت پزشکی به ویژه درزمینه داربست های مهندسی بافت و زخم پوش ها دارد و از آن به عنوان کاندیدی آنتی باکتریال می توان استفاده کرد. علاوه بر موثر بودن در درمان زخم ها، هزینه درمان را نیز کاهش می دهند.
  کلیدواژگان: کیتوسان، پلی اتیلن اکساید، نانوالیاف، الکتروریسی، عصاره آویشن، SEM
 • مهرداد مدرسی *، معصومه عموزادی صفحات 862-869
  زمینه و هدف
  بسیاری از داروهای ضد استرس دارای اثرات جانبی فراوان بر یادگیری هستند. هدف این تحقیق بررسی مقایسه ای اثر گیاه رزماری با آلپرازولام بر یادگیری تحت شرایط استرس، در موش کوچک آزمایشگاهی است.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش تجربی از 60 سر موش ماده بالغ استفاده شد. برای بررسی یادگیری تحت شرایط استرس موش ها در 6 گروه کنترل، استرس، آلپرازولام و سه گروه تجربی دریافت کننده عصاره ی هیدروالکلی گیاه رزماری در دوزهای 50، 100 و 200 به صورت درون صفاقی قرار گرفتند. در تمامی نمونه ها (به جز گروه کنترل) 30 دقیقه بعد از تزریق، موش ها به مدت 50 دقیقه درون جعبه تاریک جهت استرس قرار گرفتند. سپس با استفاده از ماز تی شکل رفتارهای جستجوگرانه موش مشاهده و ثبت گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار spss آنالیز گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد عصاره ی هیدروالکلی گیاه رزماری در دوز 100 و 200 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن موش در مقایسه با گروه استرس و آلپرازولام به طور معناداری منجر به کاهش مدت زمان رسیدن به جعبه هدف شد که نشان دهنده کاهش تاثیر استرس در میزان یادگیری است، درعین حال تعداد خطا در انتخاب جعبه هدف (دستیابی به هدف) در دوز 200 میلی گرم بر کیلوگرم کاهش معنی داری با گروه استرس و دارو نشان می دهد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج به دست آمده ترکیبات موثر در عصاره رزماری قادر است در دو دوز 100 و 200 میلی گرم بر کیلوگرم با تاثیر بر کاهش استرس، یادگیری را در این شرایط افزایش دهد.
  کلیدواژگان: رزماری، یادگیری، استرس، آلپرازولام، مازتی شکل، موش کوچک آزمایشگاهی
 • فاطمه قاسمی ، فروزنده زرآور ، پریسا بدیعی * صفحات 870-880
  زمینه و هدف
  استخرهای شنای عمومی مکان مناسبی جهت انتشار و انتقال قارچ های بیماری زا محسوب می شوند. هدف این مطالعه تعیین میزان آلودگی قارچی محیط و آباستخرهای شنای عمومی سرپوشیده شهر شیراز و ارتباط آن با میزان کلر، دما، اسیدیته و کدورت آب به منظور ارتقاء سیستم بهداشت عمومی بود.
  مواد و روش ها
  نمونه آب از 13استخر عمومی سرپوشیده شیراز جمع آوری و فیلتر شد. دما، میزان کلر، اسیدیته و کدورت آباستخرها در محل اندازه گیری شد. نمونه ها از قسمت های مختلفاستخرها با استفاده از موکت استریل 4×4 جمع آوری و روی محیط سابرود دکستروز آگار کشت داده شدند. شناسایی قارچ ها بر اساس خصوصیات ماکروسکوپی، میکروسکوپی و تست های تکمیلی انجام گردید. تعیین نوع درماتوفیت ها به روش PCR-RFLP انجام شد.
  نتایج
  میانگین میزان اسیدیته، کلر و دمای آباستخرها به ترتیب 6/7، 5/1 میلی گرم بر لیتر و 2/31 درجه سانتی گراد بود. کدورتی در نمونه های آب مشاهده نشد. در کل 29 گونه قارچ از محیط و آباستخرهای شنا، شناسایی شدند. میزان کلر آب با جداسازی قارچ از آن ارتباط داشت. گونه های مختلف قارچ های رشته ای شفاف (آسپرژیلوس، پنی سیلیوم) ، قارچ رشته ای رنگی (آلترناریا، اپی کوکوم، کلادوسپوریوم) و مخمر (کاندیدا، رودوتورولا) جدا شدند. رختکن و محل تعویض کفش آلوده ترین قسمت هایاستخرها بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به جداشدن گونه های مختلف خانواده قارچ ها از محیط و آباستخرهای شنا، تمیز کردن محیطاستخر، بخصوص رختکن و محل تعویض کفش و کنترل میزان کلر آب، نقش مهمی در کاهش آلودگی قارچی و انتقال آن دارد.
  کلیدواژگان: استخرهای شنا، قارچ های ساپروفیت، قارچ های درماتوفیت، کلر، کلادوسپوریوم
 • فاطمه آقایی بوراشان ، رسول شهروز *، عباس احمدی ، رامین مظاهری خامنه ، مهدی ایمانی صفحات 881-889
  زمینه و هدف
  پیچش بیضه یکی از موارد اورژانسی بوده که در اثر پیچش طناب اسپرماتیک ایجاد می شود، واپیچش موجب احیاء مجدد جریان خون و درنهایت آسیب بیشتر به بیضه می گردد. پلاسمای غنی از پلاکت Platelet-Rich-Plasms (PRP) حاوی چندین فاکتور رشد و سایتوکین هاست که می تواند باعث ترمیم بافت و بازسازی سلول ها شود. در این تحقیق از پلاسمای غنی از پلاکت جهت بررسی اثرات آن استفاده گردید.
  مواد و روش ها
  تعداد 18 سر موش سفید کوچک آزمایشگاهی نر بالغ به سه گروه مساوی تقسیم شدند. گروه اول کنترل سالم، بدون پیچش بیضه. گروه دوم: گروه Pbs)+ Torsion Detorsion (TD، گروه سوم: گروه TD+ PRP. در این دو گروه طناب بیضه به مدت یک ساعت تحت پیچش قرار گرفت و پس از واپیچش به ترتیب Phosphate-buffer-solution (Pbs) و PRP در شبکه بیضه ای تزریق شد. 35 روز بعد از عمل جراحی، بیضه چپ جهت آزمایش های هیستومورفومتری نمونه برداری شد. داده های حاصله توسط روش آماری ANOVA و تست تعقیبی توکی مورد مقایسه آماری قرار گرفت (05/0P<).
  نتایج
  داده های حاصل از میانگین ضخامت اپیتلیوم زایگر، قطر لوله های منی ساز (01/0P<) و نیز ضرایب اسپرماتوژنز (001/0P<) ، در گروه TD+Pbs به طور معنی داری کاهش یافت. ضخامت کپسول بیضه و قطر حفره داخلی لوله ها افزایش معنی داری را نشان دادند (01/0P<). درحالی که PRP این متغیر ها را به صورت معنی داری بهبود بخشید (01/0P<).
  نتیجه گیری
  TD بیضه جراحات و اختلالات فراوانی در دستگاه تولیدمثل نر و درنتیجه در باروری ایجاد می نماید. چنین به نظر می رسد که PRP به واسطه دارا بودن مقادیر فراوان فاکتورهای رشد، قادر به بهبود نسبی عوارض نامطلوب TD است.
  کلیدواژگان: پیچش-واپیچش بیضه، پلاسمای غنی از پلاکت، هیستومورفومتری، بیضه، موش سفید کوچک آزمایشگاهی
 • خدیجه گلبهاری ، سید میثم ابطحی فروشانی* صفحات 890-900
  مقدمه و هدف
  امروزه توجه زیادی به ترکیبات گیاهی باقابلیت درمانی شده است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی اثرات تیمول در مدل حیوانی روماتوئید آرتریت (RA) است.
  مواد و روش ها
  بیماری RA با استفاده از تزریق ادجوانت فروند کامل در بالشتک کف پای رت های ویستار القاء شد. سپس رت ها به صورت تصادفی در سه گروه بدون تیمار، تیمار شده با تیمول (mg/kg100-خوراکی) و یا درمان شده با پردنیزولون (mg/kg10-خوراکی) قرار گرفتند. کلیه درمان ها از روز پنجم پس از القاء شروع شد. تغییر قطر ناحیه dorso-plantar دست و پای هر رت تا روز 23 پس از القاء، یک روز در میان ثبت شد.
  نتایج
  میزان ادم و تورم کف پا در هر دو گروه رت های مبتلا و درمان شده با تیمول و یا پردنیزولون به صورت تقریبا برابر نسبت به گروه شاهد کاهش یافت. سطح نیتریک اکسید و آنزیم میلوپراکسیداز سرمی، هم زمان با شدت تکثیر لنفوسیت های طحالی و میزان تولید سایتوکاین های IL-1 و IL-6 در گروه های درمانی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری یافت. میزان کاهش نیتریک اکسید سرمی در گروه دریافت کننده تیمول نسبت به گروه دریافت کننده پردنیزولون بیشتر بود. در عوض پردنیزولون موجب کاهش بیشتری در سطح سایتوکاین های IL-1 و IL-6 نسبت به رت های مبتلا و دریافت کننده تیمول شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از تیمول ممکن است که به عنوان یک استراتژی سودمند در کنترل بیماری RA مطرح گردد.
  کلیدواژگان: تیمول، روماتوئید آرتریت، پاسخ های ایمنی
 • آسیه سید *، سیروس فارسی ، سید علی حسینی ، غلامرضا کاکا صفحات 901-910
  زمینه و هدف
  مصرف بیش ازحد الکل می تواند باعث افزایش رادیکال های آزاد گردد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تمرین شنا و کورکومین در دوره ترک مصرف افراطی الکل بر سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) ، گلوتاتیون پراکسیداز (GPX) ، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام (TAC) ، مالون دی آلدئید (MDA) و پروتئین کربونیل (PC) موش های صحرایی بود.
  مواد و روش ها
  40 سر موش انتخاب و چهار روز هر هشت ساعت یک بار الکل مصرف نمودند، سپس 6 روز مصرف الکل را ترک نموده و در روز هفتم در 5 گروه (1) کنترل (2) کورکومین (3) شنا (4) کورکومین و شنا و (5) شم قرار گرفتند. گروه های 3 و 4 پنج جلسه در هفته به مدت دو هفته شنا کردند و گروه های 2 و 4 پنج بار در هفته به مدت دو هفته mg/kg50 کورکومین دریافت نمودند. تجزیه وتحلیل یافته ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس دوطرفه انجام شد (05/0≥p).
  نتایج
  شنا اثر معنی داری برافزایش SOD (001/0=p) ، GPX (001/0=p) و TAC (009/0=p) و کاهش MDA (001/0=p) و PC (001/0=p) دارد، مصرف کورکومین اثر معنی داری برافزایش SOD (001/0=p) و GPX (001/0=p) و کاهش MDA (001/0=p) و PC (001/0=p) دارد ولی بر TAC اثر معنی داری ندارد (34/0=p) همچنین شنا هم زمان با مصرف کورکومین دارای اثرات تعاملی برافزایش SOD (001/0=p) و GPX (001/0=p) و کاهش PC (009/0=p) است ولی دارای اثرات تعاملی بر TAC (48/0=p) و MDA (13/0=p) نیست.
  نتیجه گیری
  احتمالا بتوان از تمرین شنا هم زمان با مصرف کورکومین در دوره ترک مصرف افراطی الکل جهت افزایش عوامل آنتی اکسیدانی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تمرین شنا، کورکومین، الکل، آنتی اکسیدان
 • راحله جوانمرد ، سامان مهدوی * صفحات 911-917
  زمینه و هدف
  مسمومیت های غذایی ناشی از باکتری های اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس از طریق مصرف محصولات لبنی محلی مثل پنیر یکی از مشکلات بهداشتی در مواد غذایی محسوب می شود. امروزه استفاده از نگه دارنده های طبیعی به جای نگه دارنده های سنتتیک در مواد غذایی موردتوجه روزافزون قرارگرفته و گیاهان دارویی ازجمله این ترکیبات طبیعی هستند که یافتن اثر ضدمیکروبی آن ها از اولویت زیادی برخوردار است. هدف از انجام این تحقیق، مطالعه اثر ضدباکتریایی عصاره های الکلی و آبی گیاهان آویشن و پونه علیه باکتری های جداشده از پنیرهای محلی بود.
  مواد و روش ها
  پس از تهیه گیاهان آویشن و پونه، عصاره های الکلی و آبی این گیاهان جدا شد و اثر ضدمیکروبی آن ها بر روی جدایه‍های اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس به دست آمده از پنیرهای محلی به روش میکرودایلوشن در غلظت های 100-39/0 درصد موردبررسی قرار گرفت. از سوش های استاندارد اشریشیا کلیPTCC1270 و استافیلوکوکوس ارئوس PTCC1112 به عنوان شاهد استفاده شد.
  نتایج
  عصاره الکلی (اتانولی) گیاهان آویشن و پونه اثر ضدباکتریایی بیشتری بر استافیلوکوکوس ارئوس در مقایسه با اشریشیا کلی نشان دادند (05/0>P). عصاره اتانولی گیاه آویشن اثر ضدباکتریایی بیشتری نسبت به عصاره اتانولی گیاه پونه از خود نشان داد (05/0>P). عصاره آبی گیاهان آویشن و پونه در غلظت های مورد آزمایش اثر ضدباکتریایی علیه اشریشیا کلی و استافیلوکوکوس ارئوس نشان ندادند (05/0<P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق، عصاره‍ الکلی (اتانولی) گیاهان آویشن و پونه توان ضدباکتریایی بالایی داشته و می توان از آن ها به عنوان جایگزین نگه دارنده های سنتتیک و جهت محافظت مواد غذایی در برابر باکتری های عامل عفونت و مسمومیت مواد غذایی، بهره جست.
  کلیدواژگان: عصاره، آویشن، پونه، ضدباکتریایی، میکرودایلوشن
 • سید محمد موسوی *، علیرضا میلاجردی ، عمار حسن زاده کشتلی ، احمد اسماعیل زاده ، حمید افشار، پیمان ادیبی صفحات 918-928
  زمینه و هدف
  اگرچه مطالعات متعددی در ارتباط با آنتی اکسیدان های غذایی و خطر ابتلا به اختلالات روانی وجود دارد، اطلاعات مربوط به ارتباط ظرفیت کل آنتی اکسیدانی رژیم غذایی با افسردگی و اضطراب کم است. پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی رژیم غذایی با افسردگی و اضطراب در بزرگ سالان ایرانی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی روی 3297 فرد بزرگ سال سالم ایرانی در استان اصفهان انجام شد. دریافت های غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد خوراک (Food Frequency Questionnaire) 106 موردی ارزیابی شد. ظرفیت کل آنتی اکسیدانی با استفاده از پایگاه داده های بین الملل قدرت آنتی اکسیدان کاهش یافته آهن (FRAP) برآورد شد. ارزیابی افسردگی و اضطراب با استفاده از یک نسخه معتبر فارسی ترجمه شده از پرسشنامه مقیاس بیمارستانی افسردگی و اضطراب (HADS) انجام گردید.
  نتایج
  پس از تعدیل متغیرهای مخدوش گر، ازجمله دریافت های غذایی اسیدهای چرب امگا 3، افراد در پنجک بالایی ظرفیت کل آنتی اکسیدانی رژیم غذایی 43 درصد شانس کمتری برای ابتلا به افسردگی (001/0=P، 82/0- 40/0: CI 95 درصد: 57/0: OR) داشتند. هم چنین ارتباط معکوس معناداری بین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی موجود در رژیم غذایی و اضطراب در بین پنجک ها مشاهده شد (06/0=P،99/0- 39/0: CI 95 درصد: 62/0: OR).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه نشان می دهد ارتباط معکوس معناداری بین ظرفیت کل آنتی اکسیدانی رژیم غذایی با افسردگی و اضطراب وجود دارد. برای تایید این یافته ها، مطالعات بیشتری در آینده لازم است.
  کلیدواژگان: اضطراب، افسردگی، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل رژیم غذایی، ایران، خلق وخو
 • سید میثم ابطحی فروشانی *، وحید محمدی ، علی اصغر تهرانی ، هادی اسمعیلی گورچین قلعه ، بهمن منصوری مطلق صفحات 929-937
  زمینه و هدف
  هدف این مطالعه بررسی اثرات ضد آترواسکلروزی عصاره هیدروالکلی گیاه چایل اوتی در خرگوش های هایپرکلسترومیک بود.
  مواد و روش ها
  گروه رژیم معمول شامل 5 خرگوش سالم بود که به مدت 75 روز با رژیم غذایی استاندارد تغذیه شدند. گروه رژیم پر کلسترول شامل 20 خرگوش بود که به مدت 75 روز با رژیم غذایی پرکلسترول (1% وزن غذا) تغذیه شدند. این خرگوش ها 45 روز پس از شروع به 4 گروه برابر شامل گروه های مبتلا (رژیم پرکلسترول) و تحت درمان روزانه با عصاره هیدروالکلی چایل اوتی به ترتیب به میزان 100، 200 و mg/kg 400 تقسیم شدند.
  نتایج
  در روز 45 و 75 روز پس از شروع به غیراز قند خون شاخص های تری گلیسیرید، کلسترول تام، HDL و LDL، شاخص آتروژنیک (نسبت LDL به HDL) ، CRP، فیبرینوژن، سطح سرمی نیتریک اکساید و مالون دی آلدهید در گروه با رژیم پرکلسترول و بدون درمان نسبت به گروه سالم افزایش معنی داری نشان داد. مصرف خوراکی عصاره چایل اوتی به مدت 30 روز پس از استقرار هایپرکلسترولمی در همه دوزها، موجب کاهش معنی دار کلسترول، تری گلیسیرید، LDL و سطح مالون دی آلدهید شد. دوز 200 و mg/kg 400 عصاره، همچنین موجب کاهش شاخص آتروژنیک، CRP، فیبرینوژن و سطح مالون دی آلدهید، هم زمان با افزایش سطح HDL، نسبت به خرگوش های مبتلا شد. سطح سرمی نیتریک اکساید تنها در دوز 400 میلی گرم/کیلوگرم از عصاره، کاهش معنی داری را نشان داد.
  نتیجه گیری
  عصاره هیدروالکلی چایل اوتی در کاهش اثرات هایپرکلسترولمی در مدل حیوانی اثرات خوبی را نشان داد.
  کلیدواژگان: چایل اوتی، آترواسکلروزیس، هایپرلیپیدمی، خرگوش
 • آسیه جبلی ، محمد خلج کندری* ، مرتضی بنیادی ، محمدعلی حسین پور فیضی ، محمد رحمتی یامچی صفحات 938-948
  زمینه و هدف
  حافظه بلندمدت وابسته به سنتز پروتئین می باشد. محصول ژن Camkiv با فعال کردن پروتئین های حافظه، آن را تقویت می کند. تیمار حیوانات آزمایشگاهی نیز با کندر منجر به تقویت حافظه و بهبود آلزایمر می شود. بنابراین، هدف این مطالعه بررسی تاثیر عصاره الکلی کندر در بیان Camkiv در سلول های PC12 می باشد.
  مواد و روش ها
  سمیت کندر بر زیستایی سلول ها با آزمون MTT بررسی شد. سلول ها با غلظت های 10 ، 25، 40، 55، 70 و 85 میکروگرم/میلی لیتر عصاره در بازه های زمانی 12، 24، 48 و 72 ساعت تیمار شده و میزان جذب آن ها اندازه گیری شد. سپس، سلول ها با غلظت های 2 و 20 میکروگرم/میلی لیتر عصاره در زمان های فوق تیمار شدند. RNA استخراج شده به cDNA تبدیل شد و واکنش real-time PCR انجام یافت.
  نتایج
  مرگ سلولی با افزایش زمان و غلظت تیمار با عصاره افزایش یافت. مقادیر IC50 به‎دست آمده برای تیمارهای 12، 24، 48 و 72 ساعت به ترتیب برابر با 71. 01، 52. 95، 21. 05 و 13. 85 میکروگرم/میلی لیتر بود. علاوه براین، غلظت های 2 و 20 میکروگرم/میلی لیتر عصاره، 24 ساعت پس از تیمار منجر به افزایش معنی دار بیان Camkiv شد. در تیمار 48 ساعت، حداکثر بیان Camkiv مشاهده شد. تاثیر کندر در افزایش بیان ژن تا 72 ساعت پایدار بود.
  نتیجه گیری
  عصاره الکلی کندر می تواند بیان Camkiv را به طور قابل توجه و طولانی مدت افزایش دهد. این نتایج در راستای مطالعات قبلی می باشد که نشان دادند کندر بیان Bdnf، ژن پایین دست Camkiv، را افزایش می دهد. بااین وجود، با توجه به وجود مسیر دوطرفه در تنظیم بیان Bdnf و Camkiv نیاز به مطالعات جامع تری برای شناخت مکانیسم دقیق عملکرد کندر در مغز می باشد.
  کلیدواژگان: عصاره الکلی کندر، ژن Camkiv، سلول های PC1
 • ابوذر رویین تن *، فاطمه فدایی نوبندگانی صفحات 949-958
  زمینه و هدف
  در این مطالعه، بر روی تعدادی از مشتقات جدید تری آزول، شامل حلقه 1، 2، 3 تری آزول متصل شده به بخش پی پیرازین به عنوان عوامل ضد قارچ و مهارکننده آنزیم لانسترول 14 آلفا دمتیلاز (51CYP) مطالعات داکینگ انجام شد. در ادامه خطرات سمیت ترکیبات طراحی شده با استفاده از نرم افزارهای موجود پیش بینی گردید.
  مواد و روش ها
  در ابتدا ساختار شیمیایی همه آزول های طراحی شده با استفاده از نرم افزار 14/0 ChemBioDraw Ultra ترسیم شد، سپس به منظور بهینه سازی انرژی، به نرم افزار Hyperchem انتقال یافت. پس از آماده سازی آن ها، تمام این ترکیبات شیمیایی با آنزیم موردنظر به منظور انتخاب بهترین مهارکننده دارویی توسط نرم افزار Auto Dock- Vina-1-1-2-win32. msi داک شدند. نتایج با استفاده از نرم افزار مولگرو مورد آنالیز قرار گرفت. در مرحله نهایی پیش بینی خطر سمیت ترکیبات به وسیله برنامه OSIRIS انجام گردید.
  نتایج
  براساس نتایج به دست آمده از مطالعات داکینگ مولکولی مهم ترین پیوندهای درگیر در اتصال دارو با گیرنده، کوئوردیناسیون حلقه آزول با پروتئین هم، پیوند هیدروژنی و اتصالات هیدروفوبیک می باشند. در میان تمام ترکیبات موردمطالعه، بهترین نتایج داکینگ مربوط به ترکیب شماره 5 (ترکیب حاوی گروه 4- برمو) است.
  نتیجه گیری
  در پایان با توجه به نتایج به دست آمده از مطالعات داکینگ، ارزیابی بیولوژیکی و پیش بینی خطر سمیت ترکیبات طراحی شده می توان نتیجه گرفت که ترکیب شماره 5 (ترکیب حاوی گروه 4- برمو) می تواند به عنوان عامل موثر ضد قارچ و مهارکننده آنزیم 51CYP مطرح شود.
  کلیدواژگان: داکینگ مولکولی، پیش بینی خطر سمیت، مهارکننده 51CYP، 1- 2- 3 تری آزول، ضد قارچ
 • بهنام هدایت *، مریم بهمنیار ، عزیزاله دهقان ، شهرزاد امینی صفحات 959-966
  زمینه و هدف
  علی رغم مدارک دال برافزایش میزان شیوع دیابت در کودکان، متاسفانه اطلاعات کمی درباره ی ویژگی های بیماران دیابتی در ایران وجود دارد. تحقیق حاضر باهدف بررسی ویژگی های بیماران دیابتی در یک بیمارستان در ایران انجام گرفته است.
  مواد و روش ها
  اطلاعات بیماران پذیرش شده در بیمارستان آموزش ولی عصر فسا مورداستفاده قرار گرفت. بر این اساس، 45 بیمار مبتلابه دیابت که کمتر از 18 سال سن داشتند در بازه ی زمانی فروردین 1393 تا تیرماه 1395 انتخاب شدند. از معیارهای سازمان بهداشت جهانی و نرم افزار SPSS نسخه 13 برای مطالعه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که حدود نیمی از کودکان دارای کتواسیدوز بودند که از این تعداد بیشتر در گروه خفیف- متوسط بودند. سابقه دیابت در خانواده هم در 2/22 درصد از بیماران مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد به صورت نظری فراوانی کتواسیدوز دیابتی در کودکان مبتلا به دیابت نوع اول در این منطقه از کشور قابل توجه باشد. علاوه بر این، پرخوری و پر نوشی، پر ادراری، ضعف و خستگی بیشترین علائم بالینی گزارش شده بود.
  کلیدواژگان: دیابت نوع 1، دیابت نوع 2، کتواسیدوز دیابتی
 • موسی مجیدی پویا ، علیرضا خداوندی * صفحات 967-978
  زمینه و هدف
  کاندیدیازیس در بیماران دچار ضعف سیستم ایمنی موردتوجه قرار گرفته است. داروهای ضد قارچی نظیر فلوکونازول و آمفوتریسن ب برای درمان عفونت های کاندیدیایی مورداستفاده قرار می گیرند. افزایش مقاومت دارویی باعث شده است که استفاده از ترکیبات با منشا طبیعی موردتوجه بیشتری قرار گیرد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر نمونه های عسل بومی استان کهگیلویه و بویراحمد و فلوکونازول بر کاندیدا آلبیکنس در کاندیدیازیس گوارشی در مدل حیوان آزمایشگاهی بوده است.
  مواد و روش ها
  تاثیر ضد قارچی نمونه های عسل از منابع مختلف بر مهار رشد کاندیدا آلبیکنس در شرایط آزمایشگاهی ارزیابی شد. سنجش زمان مرگ سلولی برای ارزیابی تاثیر ضد کاندیدیایی نمونه های عسل موردمطالعه، انجام شد. در پایان، تاثیر موثرترین نمونه عسل علیه کاندیدا آلبیکنس در مقایسه با فلوکونازول در کاندیدیازیس گوارشی در حیوان آزمایشگاهی موردسنجش قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج حاصل تاثیر نمونه های عسل مورد آزمایش را علیه کاندیدا آلبیکنس را نشان داده است. داده های به دست آمده نشان داد که عسل بلوط تاثیر قابل توجهی (001/0 p≤) علیه کاندیدا آلبیکنس داشت. تیمار موش BALB /c آلوده به کاندیدیازیس ناشی از کاندیدا آلبیکنس نشان داد که تیمار با عسل بلوط ازلحاظ کاهش بار آلودگی قارچی اگرچه اندکی کمتر از فلوکونازول بود ولی علیه کاندیدا آلبیکنس تاثیرگذار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده تاثیر ضد کاندیدیایی عسل هم در شرایط آزمایشگاهی و در مدل حیوانی کاندیدیازیس را نشان می دهد و پتانسیل عسل به عنوان کمک درمانی در عفونت های کاندیدیایی پیشنهاد می دهد.
  کلیدواژگان: عسل، کاندیدا آلبیکنس، کاندیدیازیس گوارشی
 • آذر پیردهقان *، احسان حبیبی صفحات 979-985
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این مطالعه تعیین شایع ترین علل بستری، فوت و تشخیص اصلی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه و بررسی روند مرگ ومیر آن ها طی 6 سال بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، داده از واحد بایگانی و پرونده پزشکی بیماران جمع آوری شد. با استفاده از سیستم کدبندی ICD-10 طبقه بندی با نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  نتایج
  از 1520 نفر، 8/54% مرد بودند. میانگین سنی 9/26±8/56 سال بود. شایع ترین علل بستری بیماران به ترتیب: سکته مغزی (8/12%) ، سرطان (8/11%) و سپتی سمی (5/7%) بود. بیشترین عامل فوت، بیماری های سیستم گردش خون (5/41%) و بعدازآن عفونت ها (8/26%) بود. مرگ ومیر در سال 1390 دارای بیشترین (8/69%) و در سال 1387 دارای کمترین (1/37%) میزان بروز بود.
  نتیجه گیری
  شایع ترین علل بستری، سکته مغزی، سرطان و سپتی سمی و بیشترین عامل فوت، بیماری های سیستم گردش خون و عفونت ها بود. روند بروز مرگ ومیر رو به افزایش و با افزایش سن ارتباط مستقیم داشت.
  کلیدواژگان: بخش مراقبتهای ویژه، مرگ و میر، روند
|
 • Fariba karimzade * Pages 841-853
  Background & Objective
  Epilepsy is a common neurological disorder with the prevalence of 50 million in the world. Despite of many researches and introducing of different anti-epileptic drugs, 30% of patients suffer from refractory seizures. Biomarkers are the measurable indicators to detect the physiological and pathological condition. Biomarkers in epilepsy can be utilized for prediction, diagnosis, severity and effectiveness of drugs.
  Conclusion
  The efficacy of biomarkers in the prognosis and evaluation of drugs effectiveness is notable. Owing to the diversity of clinical symptoms of epilepsy, various biomarkers have been presented. Among wide-ranging biomarkers, some structural biomarkers such as imaging and electrophysiology including electroencephalogram are the most usable biomarkers. These evidences suggest more investigations to introduce biomarkers that are more practical.
  Keywords: Epilepsy, Biomarkers, brain
 • Elham Karimi *, Minoo Sadri , Motahare Hosseini , Ali Heidari , Samane Kargar, ghalesefi , Zeinab Krimimoghadam Pages 854-861
  Background & Objective
  The nanofibers are referred to as fibers with a diameter of less than 1000 nm. There are various ways to make nanofibers, one of which is electrospinning. In this method, nanofibers are formed on aluminum sheets. The conversion of chitosan to derivatives with greater solubility, its mixing with other polymers and the use of special solvents are methods for its ease of use. In this study, antimicrobial thyme extracts were prepared for the synthesis of chitosan / polyethylenoxide and thyme nanofibers by electroporation.
  Materials & methods
  Using electrospinning, chitosan and polyethylenoxide were prepared Ratio of 90 to 10 and 80% tween in a 0.5 molar acetic acid solution. Thyme extract was added and after the synthesis of nanofibers, images of SEM were taken, then the diameter of the nanofibers with clemex vision software was measured.
  Results
  According to the scanning electron microscopy (SEM) images and the nanofibers diameter obtained from the solution with chitosan / polyethylenoxide / thyme formulation with Ratio of 90 to 10, the mean diameter of nanofibers was in the range of 100-60 nm (best fiber with the lowest node).
  Conclusion
  Prepared nanofibers are widely used in the medical industry, especially in the field of tissue engineering and wound scaffolds and also are used as antibacterial candidate. In addition to being effective in wound healing, they also reduce the cost of treatment.
  Keywords: Chitosan, Polyethylenoxide, Nanofiber, Electrospinning, SEM
 • Mehrdad Modaresi *, Masoume Amoorizi Pages 862-869
  Background & Objective
  Many anti stress drugs have a lot of side effects on learning. The aim of this study was to compare the effect of Rosemary plant and Alprazolam on learning under stress conditions in laboratory mice.
  Materials & Methods
  In this experimental study, 60 adult female rats were used. In order to investigate the learning capacity under stress conditions, the rats were divided into 6 groups of control, stress, alprazolam and the three experimental groups that received the hydro-alcoholic extract of rosemary plants at doses of 50, 100 and 200. In all of the samples (except the control group) 30 minutes after injection, the mice were placed in a dark box for 50 minutes for stress. Subsequently, observational behaviors of the rats were recorded by using mouse maze. The results were analyzed using SPSS software.
  Results
  The results showed that rosemary hydro alcoholic extract at 100 and 200 mg/kg compared to the stress and alprazolam group significantly decreased the time to reach the target box in the Maze form, which indicates a reduction on effect of stress on the learning, while the number of errors in selecting the target box (reaching the target) at a dose of 200 mg/kg shows a significant decrease with the stress and drug group.
  Conclusion
  According to the results, effective compounds in rosemary extract in two doses of 100 and 200 mg/kg can increase the learning in these conditions with the effect of reducing stress.
  Keywords: Rosemary, Learning, Stress, Alprazolam, T-shaped maze, Mice
 • Fatemeh Ghasemi , Foroozandeh Zaravar , Parisa Badiee * Pages 870-880
  Background & Objective
  Public swimming pools are susceptible places for the spread and transmission of pathogenic fungi. This study aims to determine fungal contamination in the environment and water of swimming pools and its relationship with the water chlorine level, temperature, pH and turbidity, to promote the public health system.
  Materials & Methods
  Water samples were collected from 13 indoor public swimming pools in Shiraz and filtered. Temperature, chlorine level, pH and turbidity of the pools were measured on site. Samples from different parts of the pools were collected using 4×4 sterile carpet and cultured on Sabouraud dextrose agar. Fungal identifications were performed by the macroscopic and microscopic characteristics, and complementary tests. The identification of dermatophyte species was done by PCR-RFLP method.
  Results
  The average pH, chlorine and temperature of the water in all studied pools were 7.6, 1.5 mg/L and 31.2 °C, respectively. Turbidity was not observed in any water samples. Totally, 29 fungal species were identified from water and the environment of the pools. Chlorine level was found to be associated with the fungi isolated. Different species of filamentous hyaline hyphomycete (Aspergillus, Penicillium), pheohyphomycete (Alternaria, Epicoccum and Cladosporium) and Yeast (Candida, Rhodotorolla) were isolated. The changing rooms and shoe racks were most contaminated parts of the pools.
  Conclusion
  Given the isolated different fungal species from water and environment of the swimming pools, cleaning the environment of the pools, especially changing rooms and shoe racks, and control of water chlorine level, play an important role in the reduction of fungal contamination and transmission.
  Keywords: Swimming Pools, Saprophytic fungi, Dermatophytes, Chlorine, Cladosporium
 • Fatemeh Aghaei borashan , Rasoul Shahrooz *, Abbas Ahmadi , Ramin Mazaheri Khamene , Mehdi Imani Pages 881-889
  Background & Objectives
  Testicular Torsion is one of the emergency cases which is caused by twisting of the spermatic cord; Detorsion leads to the recirculation of blood and ultimately, more damage occurs in testis. Platelet-Rich plasma (PRP) contains several growth factors and cytokines that can restore tissue and rebuild cells, so in this study, PRP was used to evaluate its effects.
  Materials & Methods
  Twenty-eight adult male mice were randomly divided into three equal groups (n = 6). The first group, is the healthy control, without testicular twisting. Group II: Torsion Detorsion (TD) + PBS (phosphate-buffer-solution) group, Group III: The TD + PRP group. In these two groups spermatic cord were twisted for one hour, and after detorsion, PBS and PRP were injected into the rete testis, respectively. 35 days after surgery, left testis was sampled for histomorphometrical examinations. Obtained data were statistically compared by ANOVA and post hoc-Tukey test (P <0.05).
  Results
  Obtained data from the mean thickness of germinal epithelium, diameter of seminiferous tubules (P<0.01), and, the spermatogenesis indices (P<0.001) were decreased significantly in TD+ PBS group. The thickness of the testis capsule and the lumen of seminiferous tubules showed a significant increase (P<0.01). While, PRP significantly improved these parameters (P<0.01).
  Conclusion
  Testicular TD causes many impacts and disorganization in the male reproductive system, and resulting infertility. It seems that, PRP due to possession ample of growth factors, able to relatively improve the undesirable effects of TD.
  Keywords: Testicular Torsion-Detorsion, Platelet Rich Plasma, Histomorphometry, Testis, Mice
 • Khadije Golbahari , Meysam Abtahi Froushani Seyyed * Pages 890-900
  Background & Objectives
  Nowadays, attention to natural products with therapeutic potential has been increased. This study was carried out to investigate the effect of Thymol on the animal model of Rheumatoid arthritis (RA).
  Materials & Methods
  RA was induced by injection of complete Freund's adjuvant into the footpad of Wistar rats. Then, rats were allocated in 3 groups: treated with Thymol (100 mg/kg-orally), treated with Prednisolone (100 mg/kg-orally) and un-treated group. All treatments were initiated at the 5th day after induction. The change in the dorso-plantar diameter of hands and legs of each rat were recorded every other day until 23 days after induction.
  Results
  The edema and swelling of the soles of the feet of RA rats that received Thymol or prednisolone, were significantly decreased in a similar manner compared to RA rat without treatment. The serum levels of nitric oxide and myeloperoxidase correlated with the proliferation of spleen lymphocytes and the levels of IL-1 and IL-6 production were significantly decreased in treatment groups compared to control group rats. The level of decrease in the level of serum nitric oxide was higher in the thymol group compared to the prednisolone-induced group. Conversely, prednisone caused more decrease in the levels of IL-1 and IL-6 cytokines compared to RA rats that received thymol.
  Conclusion
  Thymol may be considered as a useful strategy to control RA disease.
  Keywords: Thymol, Rheumatoid Arthritis, Immunity Responses
 • Asiye Seyed*, Sirous Farsi , Seyed Ali Hosseini , Gholamreza Kaka Pages 901-910
  Background & Objective
  Alcohol overdose can induce increment in free radicals. The present study aimed to investigate the effect of swimming training and Curcumin in withdrawal period of alcohol overdose on superoxide dismutase (SOD), glutathione peroxidase (GPX), total antioxidant capacity (TAC), malone dealdeid (MDA) and protein carbonyl (PC) of rats.
  Materials & Methods
  40 rats were selected and administered alcohol every 8 hours for 4 days. Then they were subjected to the withdrawal of alcohol for six days and in seventh day divided in 5 groups of 8 rats (1) control (2) Curcumin (3) swimming training (4) Curcumin and swimming training (5) sham. Groups 3 and 4 swam 5 sessions per week for 2 weeks and groups 2 and 4 used Curcumin 5 times per week for 2 weeks peritoneally. For statistical analysis of data two-way ANOVA was used (p≤0.05).
  Results
  Swimming training had significant effect on increase of SOD (p=0.001), GPX (p=0.001) and TAC (p=0.009) and reduction of MDA (p=0.001) and PC (p=0.001) of rats. Curcumin had significant effect on increase of SOD (p=0.001) and GPX (p=0.001) and reduction of MDA (p=0.001) and PC (p=0.001) of rats but had no significant effect on TAC (p=0.34) also Curcumin and swimming training had interactive effects on increase of SOD (p=0.001) and GPX (p=0.001) and reduction of PC (p=0.009) of rats but had no interactional effect on TAC (p=0.48) and MDA (p=0.13).
  Conclusion
  Probably, swimming training and curcumin can be applied simultaneously in withdrawal period of alcohol overdose to increase antioxidant factors.
  Keywords: Swimming training, Curcumin, Antioxidant, Alcohol
 • Rahele Javanmard , Saman Mahdavi * Pages 911-917
  Background & Objective
  Food poisonings caused by consumption of domestic dairy products such as cheese due to Escherichia coli (E.coli) and Staphylococcus aureus (S.aureus) are one of the hygienic problems in foodstuffs. Nowadays, using natural preservatives instead of synthetic preservatives in foods has been regarded increasingly and among these natural compounds, medicinal plants comprise these materials that finding their antimicrobial effects have high priority. The aim of this study was to investigate antibacterial effect of Thyme (Thymus persicus (and Pennyroyal (Mentha longifolia) alcoholic (ethanolic) and aqueous extracts against isolated bacteria from domestic cheeses. Material & Methods: After preparing Thyme and Pennyroyal, alcoholic (ethanolic) and aqueous, the extract of these plants were gained and their antimicrobial effects were investigated in concentrative levels of 0.39- 100 percent against E. coli and S. aureus isolated from domestic cheese by microdilution method. E. coli PTCC 1270 and S. aureus PTCC 1112 were used as control.
  Results
  Alcoholic (ethanolic) extract of Thyme and Pennyroyal showed more antibacterial effect against Staphylococcus aureus in comparison with Escherichia coli (P<0.05). Thyme ethanolic extract showed more antibacterial effect than Pennyroyal ethanolic extract (P<0.05). Aqueous extract of Thyme and Pennyroyal did not show any significant antibacterial effect in tested concentration (P>0.05).
  Conclusion
  According to current study results, alcoholic (ethanolic) extract of Thyme and Pennyroyal have high antibacterial potency and they can be used as alternative instead of synthetic preservatives for protection against food borne bacterial poisoning and infection.
  Keywords: Extract, Thymus persicus, Mentha longifolia, Antibacterial, Microdilution
 • Mohammad Mousavi Seyed *, Alireza Milajerdi , Ammar Hassanzadeh Keshteli , Ahmad Esmaillzadeh , Hamid Afshar , Peyman Adibi Pages 918-928
  Background & Objective
  Although several studies are available linking individual dietary antioxidants to the risk of psychological disorders, data about the association of dietary total antioxidant capacity (TAC) with depression and anxiety are scarce. This study was conducted to investigate the association between dietary TAC and odds of depression and anxiety among Iranian adults. Material & Methods: In this cross-sectional study, dietary intakes of 3297 apparently healthy adults in Isfahan province, Iran, were assessed using a validated detailed food frequency questionnaire. Dietary TAC was estimated using the ferric-reducing antioxidant power (FRAP) international databases. Depression and anxiety were assessed using a validated Persian translated version of Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire. Having the scores 0-7 in either subscales was considered as “normal” and the scores of 8 or more as the presence of depression or anxiety.
  Results
  Overall, 28.6% (n= 943) of study participants were depressed or at the borderline level, and 13.6% (n= 448) had anxiety or were at the borderline level. After controlling for potential confounders, including dietary intakes of omega-3 fatty acids, we found that those in the top quintile of dietary TAC were 43% less likely to be depressed than those in the bottom category (OR: 0.57; 95% CI: 0.40-0.82, Ptrend= 0.001). Regarding anxiety, there was a significant inverse association between dietary TAC and anxiety comparing extreme quintiles (OR: 0.62; 95% CI: 0.39-0.99, Ptrend= 0.06).
  Conclusion
  A significant inverse association between dietary TAC and odds of depression and anxiety was found among adults. Further prospective studies are required to confirm these findings.
  Keywords: Anxiety, Depression, Dietary total antioxidant capacity, Iran, Mood
 • Seyyed Meysam Abtahi Froushani *, Vahi Mohammadi , Ali Asghar Tehrani , Hadi Esmaeili Gouvarchin Ghaleh , Bahman Mansori Motlagh Pages 929-937
  Background & Objective
  This study was carried out to investigate the anti-atherosclerotic properties of hydro-alcoholic extract of C. dactylon in hypercholesterolemic rabbits.
  Materials & Methods
  The standard regime was consisted of 5 normal rabbits that they were fed for 75 constitutive days with a standard regimen. Hypercholesterolemic group was consisted of 20 rabbits that were fed for 75 constitutive days with a high cholesterol (1% of food weight). These rabbits were allocated in 4 equal groups at the day after initiating the research, including animals with the hyper-cholesterol regime and treatment groups that daily received 100,200 or 400 mg/kg of the hydro-alcoholic extract of C. dactylon, respectively.
  Results
  On the 45th and 75th day after beginning, other than blood sugar, the levels of triglyceride, total cholesterol, HDL and LDL, atherogenic index (LDL/HDL ratio), CRP, fibrinogen, serum levels of nitric oxide and malondialdehyde were significantly increased in rabbits with hypercholesteremic regime and without treatment compared to normal rabbits. The oral administration of the extract of C. dactylon at all doses for 30 constitutive days after the establishment of hypercholesterolemia, could significantly reduce the levels of cholesterol, triglyceride, LDL, and malondialdehyde. Moreover, 200 and 400 mg/kg of extract could significantly decrease the levels of the atherogenic index, CRP, fibrinogen, and malondialdehyde, and simultaneously increase the levels of HDL compared to rabbits with hypercholesterolemia. Only 400 mg/kg of extract could significantly decrease the serum levels of nitric oxide.
  Conclusion
  Hydro-alcoholic extract of C. dactylon showed beneficial effects in reducing of hypercholesterolemia in the animal model.
  Keywords: Cynodon dactylon, Atherosclerosis, hypercholesteremic, Rabbit
 • Asiyeh Jebelli , Mohammad Khalaj, Kondori *, Mortaza Bonyadi , Mohammad Ali Hosseinpour Feizi , Mohammad Rahmati, Yamchi Pages 938-948
  Background & Objective
  Long-term memory depends on protein synthesis. The product of Camkiv gene promotes memory via activating its proteins. The treatment of laboratory animals by Olibanum leads to memory improvement and the recovery of Alzheimer. Therefore, the aim of this study is the evaluation of Olibanum ethanolic extract on the Camkiv expression in PC12 cells.
  Materials & Methods
  Olibanum toxicity on the cell viability was investigated by MTT test. Cells were treated with concentrations 10,25,40,55,70 and 85 μg/ml of extract in time intervals 12,24,48 and 72 hours and their absorption rate was measured. Then, cells were treated by concentrations 2 and 20 μg/ml of extract in mentioned times. Extracted RNA was converted into cDNA and real-time PCR performed.
  Results
  Cell death was raised by increasing time and concentration of extract treatment. IC50 values were obtained as 71.01, 52.95, 21.05 and 13.85 μg/ml in 12, 24, 48 and 72 hours of treatment, respectively. Besides, concentrations 2 and 20 μg/ml significantly increased Camkiv expression following 24 hour treatment. The maximum expression of Camkiv was observed in 48 hour treatment. The effect of Olibanum on gene upregulation was stable until 72 hours.
  Conclusion
  The Olibanum ethanolic extract can remarkably upregulate Camkiv expression for a long time. These results are consistent with the previous studies indicating the effect of Olibanum on upregulation of Bdnf, Camkiv -downstream gene. However, regarding the existence of the two-direction pathway in the expression regulation of Bdnf and Camkiv , comprehensive studies are required to determine exact mechanism of Olibanum function in the brain.
  Keywords: Olibanum ethanolic extract, Camkiv gene, PC12 cells
 • Abozar Roeintan *, Fatemeh Fadaei Nobandegani Pages 949-958
  Background & Objective
  In this study, a number of new triazole derivatives, containing a 1, 2, 3-triazole ring attached to the piperazine moiety as antifungal agents and lanosterol 14 alpha-demethylase, (CYP51) inhibitors were docking studies conducted. In the following, the toxicity risks of the designed compounds, were predicted by existing software.
  Materials & methods
  Initially, the chemical structures of all azole were designed using ChemBioDraw Ultra14.0 program, then transferred into Hyperchem software for energy minimization. After preparing, all of these chemical compounds were docked with the target enzyme in order to select the best inhibitor of the drug using the Auto Dock-Vina-1-1-2-win32.msi software. The results were analyzed using the Molegro Virtual Docking software. At the final stage, the toxicity risk prediction of compounds was performed by the OSIRIS program.
  Results
  After checking the computation, 10 compounds of ligands that were the results of Docking, were selected according to the Gibbs free energy (least ΔG). Docking results revealed the azole-heme coordination, hydrogen bond, hydrophobic interactions were involved in the drug-receptor interactions. Among the all studied compounds, the best docking results were related to No. 5 displayed. In fact, this compound had the most negative ΔGbind (-10.85 Kcal/mol) that indicated favorable interactions with the key amino acid residues at active site of CYP51.
  Conclusion
  In conclusion, according to the results of docking studies, biological evaluation and Toxicity Risk Prediction of designed Compounds, it can be concluded that Compound No. 5 can be considered as an effective antifungal agent and an inhibitor of the CYP51 enzyme
  Keywords: Molecular Docking, Toxicity Risk Prediction, CYP51 Inhibitor, 1- 2- 3-triazole, Antifungal
 • Behnam Hedayat *, Maryam Bahmanyar , Shahrzad Amini Pages 959-966
  Background & Objective
  Despite evidence of an increase in the incidence of diabetes in youth, there are few characteristic data in diabetic patients in the Islamic Republic of Iran. The present study sought to investigate the
  Characteristic data of childhood diabetes in a University Hospital in Iran.
  Materials & Methods
  Hospital admission data were obtained from discharge database of Vali-Asr tertiary care teaching hospital in the capital city of Fasa, Iran. Accordingly, 45 patients younger than 18 years old diagnosed with diabetes during the period of March 2014 to June 2016, were selected to participate in the study. World Health Organization (WHO) registry criteria and SPSS software version 13 were used to study and analyze the data.
  Results
  The results indicated that nearly half of the children presented with ketoacidosis in which most of them were in the mild or moderate group. Positive family history of diabetes was found in 22.2% of the patients.
  Conclusion
  Theoretically, it seems the frequency of diabetic ketoacidosis (DKA) in type 1 diabetic children was significant in this region of Iran. In addition, it was observed that polydipsia, polyuria, weakness, and fatigue were the most frequent clinical symptoms reported during the diagnosis.
  Keywords: Diabetes type 1, Diabetes type 2, Diabetic ketoacidosis
 • Mousa Majidi Poya , Alireza Khodavandi * Pages 967-978
  Background & Objective
  Candidiasis has gained importance due to its increasing prevalence in immunocompromised patients. Antifungal drugs such as fluconazole and amphotericin B are used for the treatment of candidiasis. One of the biggest problems faced in clinical practice is resistance for most of these drugs. The antifungal drugs derived from natural products have helped to overcome this problem. This study evaluated the effects of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad natural honey and fluconazole on C. albicans in an enteric candidiasis mouse model.
  Materials & Methods
  The in vitro antifungal activity of honey samples from different sources were evaluated for their ability to inhibit the growth of C. albicans. Time kill test was carried out to evaluate the anticandidal activities of the honey tested. Eventually, the efficacy of the best honey tested compared with fluconazole against C. albicans was evaluated in vivo through an enteric candidiasis mouse model.
  Results
  The results revealed that the honey tested was able to inhibit C. albicans. Our data indicated that oak honey largely represented antifungal activity among the honey tested (p≤ 0.001). Treatment of BALB/c mice infected with C. albicans showed that treatment with honey was slightly less efficacious than fluconazole treatment in terms of the fungal load reduction, it was still effective against C. albicans.
  Conclusions
  These results demonstrate the efficacy of anticandidal effects of honey extracts both in vitro and in an animal model of candidiasis and affirm the potential of honey to be used as an adjuvant therapy in the management of Candida infections.
  Keywords: Candida albicans, enteric candidiasis, honey
 • Azar Pirdehghan * Pages 979-985
  Background & objectives
  This study aimed to assess the causes of hospitalization and mortality trend among hospitalized patients in intensive care unit (ICU).
  Materials & Methods
  In a cross-sectional study, all patients admitted to ICU of the hospital between 2008 and 2013 were investigated in terms of demographic characteristics, reasons for hospitalization and the cause of mortality. The data were collected from patient’s medical records and were analyzed using SPSS 21 software.
  Results
  54.8 % were male and 45.2 % female out of the 1520 patients. The patients’ mean age was 56.8 ±26.9 years. The most common causes of hospitalization were stroke (12.8%), cancer (11.8 %) and septicemia (7.5 %) respectively. Most patients died from circulatory system diseases (41.1%) and infections (26.8%). The mortality risk was statistically correlated with older age.
  Conclusion
  Based on the results, mortality has been raising and directly correlated with age.
  Keywords: Intensive Care Unit, Mortality, Trend