فهرست مطالب

بهداشت و توسعه - سال هفتم شماره 3 (پاییز 1397)
 • سال هفتم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امین کهیاری حقیقت، داود فیض* ، عادل آذر، عظیم زارعی، زهره دهدشتی شاهرخ صفحات 194-206
  مقدمه
  در بازار رقابتی خدمات درمانی حفظ و توسعه سهم بازار نتیجه عملکرد برند است؛ بنابراین بررسی عوامل اثرگذار بر افول یا رشد عملکرد برند، موضوعی مهم در استراتژی های باز اریابی بیمارستان به شمار می رود.
  روش ها
  جامعه آماری این پژوهش توصیفی و کاربردی شامل افرادی بود که در بازه زمانی 9 ماهه از فروردین الی آذر سال 1396 در یکی از بیمارستان های شهر شیراز بستری گردیده بودند. نمونه گیری به روش خوشه ایو در دسترس بود و در نهایت مطالعه بر روی 396 نفر صورت گرفت. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل گردیدند. نتایج: ارزش ویژه برند بیمارستان تحت تاثیر مستقیم تداعی برند، کیفیت ادراکی، اعتماد به برند، تعهد به رابطه، وفاداری به برند، شهرت و مسئولیت اجتماعی بود. عوامل شهرت بیمارستان از نگاه بیماران با تاثیر 875/0 و وفاداری بیماران به برند بیمارستانی با تاثیر 843/0 بیشترین نقش را در ارتقای ارزش برند بیمارستان داشتند. عامل ارزش ویژه برند به مقدار 842/0 بر روی عملکرد برند بیمارستان تاثیر داشت. نتایج برازش الگو با شاخص نیکویی برازش نسبی برابر با 925/0 و ضرایب تعیین با مقدار قابل توجه 839/0 برای متغیر ارزش برند و 725/0 برای متغیر عملکرد برند، نشانگر اعتبار مناسب الگوی پیشنهادی برای سنجش ارزش و عملکرد برند خدمات بیمارستانی بود. بحث و نتیجه گیری: بیمارستان ها می توانند با اقدامات لازم در زمینه ارتقای شاخص های اثرگذار بر افول یا رشد عملکرد برند بیمارستان از جمله کیفیت خدمات، تداعی، اعتماد، تعهد به تداوم رابطه، وفاداری، شهرت و مسئولیت پذیری اجتماعی ضمن بهبود ارزش برند، سایر شاخص های عملکردی را ارتقاء دهند.
  کلیدواژگان: برند، عملکرد، صنعت خدمات درمانی، بیمارستان
 • محمود رضا میری بنجار، محمد خمرنیا، علیرضا انصاری مقدم، مهدیه بخشی* ، مهدی محمدی، حسن اوکاتی علی آباد صفحات 207-217
  مقدمه
  بهره وری اتاق های عمل از عوامل اصلی در تعیین هزینه های بیمارستان می باشد. از آنجایی که برنامه طرح تحول نظام سلامت با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات بیمارستانی اجرا شده است، هدف این مطالعه مقایسه میزان و علل لغو اعمال جراحی در بیمارستان های دولتی قبل و بعد از اجرای طرح تحول نظام سلامت بود.
  روش ها
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که در دو بیمارستان دولتی منتخب شهر زاهدان در سال 1396 انجام شد. تعداد 8138 پرونده به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. برای ثبت داده ها از چک لیست استاندارد شامل 9 سوال استفاده گردید. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 21 وارد شدند و از آمار توصیفی و آزمون تحلیلی کای دو استفاده شد. نتایج: پس از اجرای طرح تحول سلامت میزان اعمال جراحی افزایش یافت. قبل از اجرای طرح تحول نظام سلامت، بیشتر اعمال جراحی به دلایل سازمانی و مدیریتی لغو می شدند (58 درصد) و پس از اجرای طرح تحول نظام سلامت، مسائل مربوط به بیمار، مهم ترین علت لغو شدن عمل های جراحی بودند (66 درصد). لغو اعمال جراحی (به واسطه علل مرتبط با تیم جراحی، بیمار، بیهوشی، پزشکی، تجهیزات و سازمانی) با وضعیت تاهل بیماران (011/0P=) و نوع بیمه درمانی (021/0=P) آن ها ارتباط معنی داری داشت. بحث و نتیجه گیری: انجام برنامه ریزی دقیق برای اتاق عمل، ارائه آموزش های لازم به بیماران، ویزیت بیماران توسط متخصصین بیهوشی و بهبود کیفی و کمی وضعیت اتاق عمل برای افزایش بهره وری اتاق عمل و بیمارستان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: عمل جراحی، لغو اعمال جراحی، طرح تحول نظام سلامت، بیمارستان دولتی
 • سلمان دانشی، احمد نقیب زاده تهامی، علیرضا رزاقی، مهناز شیخ شعاعی، عصمت رضا بیگی داورانی* صفحات 218-226
  مقدمه
  بیماری سل یکی از مهم ترین بیماری های عفونی است که باعث مشکلات اقتصادی و اجتماعی متعدد می گردد. شناخت اپیدمیولوژی سل و شاخص های مرتبط با آن یکی از راهکارهای مهم جهت پیشگیری از بروز بیماری و تسریع در روند دستیابی به اهداف توسعه پایدار می باشد.
  روش ها
  این مطالعه از نوع مقطعی، توصیفی- تحلیلی است. اطلاعات به وسیله چک لیستی که توسط محقق ساخته شده بود، از داده های ثبت شده نظام مراقبت بیماری سل، طی سال های 1390 تا 1394، استخراج و سپس با استفاده از آمارهای توصیفی، توزیع فراوانی و آزمون کای مربع توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: تعداد کل موارد مورد بررسی 674 نفر بود که از این مقدار 87% ریوی و بقیه خارج ریوی بودند. بروز بیماری طی سال های مورد مطالعه روند کاهشی داشت. میزان بروز سل مقاوم به درمان حدود 10 در هزار نفر جمعیت بود و حدود 4% بیماران طی بازه زمانی مورد بررسی، سابقه عود بیماری را داشتند و احتمال عود و مقاومت در سل ریوی نسبت به خارج ریوی بیشتر و اختلاف آن معنی دار بود (001/0P=). حدود 4 % بیماران سابقه درمان قبلی سل را داشتند و حدود 5/2% موارد HIV مثبت بودند. بحث و نتیجه گیری: شاخص های بیماری سل در شهرستان کرمان و مقایسه آن با شاخص های تعیین شده توسط سازمان بهداشت جهانی در حد مطلوب بود؛ اما به دلیل نزدیکی به مرزهای شرقی، نیاز به حساسیت بیشتر و نظام مراقبت قوی تری دارد.
  کلیدواژگان: بیماری سل، بروز، اپیدمیولوژی، کرمان
 • سید وحیده حسینی* ، منیره انوشه، عباس عباس زاده، محمد احسانی صفحات 227-238
  مقدمه
  حفظ فعالیت بدنی یک فرآیند فعال است که در آن فرآیند، لازم است افراد فعالانه از راهبردها و تکنیک هایی برای تداوم فعالیت بدنی استفاده کنند. پژوهش حاضر به منظور درک این راهبردها از دیدگاه دختران نوجوان که غالبا نسبت به همتایان پسر به میزان قابل توجهی از فعالیت بدنی کمتری برخوردارند، طراحی گردید.
  روش ها
  این پژوهش به شیوه تحلیل محتوای کیفی و از طریق مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با 25 مشارکت کننده (16 دختر نوجوان، 7 مادر و 2 پدر) انجام گرفت. جمع آوری داده ها تا زمان اشباع داده ها ادامه یافت. کلیه مصاحبه ها پس از ضبط شدن، خط به خط دست نویس و در نهایت با رویکرد تحلیل محتوای متعارف و با استفاده از نرم افزار OneNote تجزیه و تحلیل شدند. نتایج: راهبرد «تکاپوی نیل به کمال» با طبقات بازنگری تجارب، تصمیم گیری و فعالیت مدبرانه؛ راهبرد غالبی بود که دختران نوجوان جهت تداوم فعالیت های ورزشی خود به کار می گرفتند. بحث و نتیجه گیری: دختران نوجوان این مطالعه با به کارگیری راهبردهای شناختی و رفتاری متناسب با شرایط خود، موجب تسهیل تداوم فعالیت های ورزشی خود گردیدند؛ بنابراین به نظر می رسد توجه به ایجاد شرایط برای انتخاب، تصمیم گیری و به کارگیری راهبردها از سوی خود نوجوان، در تداوم فعالیت های ورزشی مفید باشد
  کلیدواژگان: ورزش، دختران نوجوان، راهبرد، تحلیل محتوا
 • مهدیه ممیزی، فاطمه فرزانه* ، محمدحسن لطفی صفحات 239-249
  مقدمه
  زنان یکی از گروه های حساس هستند که نسبت به مردان در خطر بالاتری برای اکثر اختلالات روانی می باشند. سلامت روان زنان با سلامت خانواده و جامعه در ارتباط است. مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت روان (افسردگی، اضطراب، استرس) زنان شاغل و غیر شاغل شهر یزد در سال 1394 صورت گرفت.
  روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی بود که بر روی 120 زن شاغل و 120 زن غیر شاغل مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر یزد انجام شد. داده ها به روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از پرسشنامه ای در 2 قسمت شامل اطلاعات زمینه ای و پرسشنامه استاندارد DASS نسخه 21 جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون های آماری t-test و ANOVA استفاده شد. نتایج: میانگین افسردگی (001/0>P) و اضطراب (001/0>P) زنان شاغل کمتر از زنان غیر شاغل بود که این ارتباط از نظر آماری معنادار بود. در بین زنان شاغل، کارمندان بخش خصوصی دارای بیشترین استرس و اضطراب و کارگران دارای بیشترین افسردگی بودند. همچنین فعالیت فیزیکی و سطح تحصیلات با افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی معکوس معنادار داشت. از نظر وضعیت تاهل نیز افراد مطلقه دارای بیشترین افسردگی و اضطراب و افراد مجرد دارای بیشترین استرس بودند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه حاکی از بالاتر بودن سطح افسردگی و اضطراب در زنان غیر شاغل نسبت به زنان شاغل می باشد. طراحی و انجام مداخلات موثر برای زنان غیر شاغل جهت کاهش افسردگی و اضطراب توصیه می شود.
  کلیدواژگان: افسردگی، اضطراب، استرس، زنان، یزد
 • الهه خوشنویس* ، سارا احمدزاده، سعیده زمردی صفحات 250-261
  مقدمه
  متخصصان بهداشت روانی تاثیر طرحواره درمانی را بر طیف گسترده ای از اختلالات بررسی کرده اند. شناخت عوامل موثر بر سلامت روان شناختی و جسمانی افراد به خصوص دانشجویان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر طرحواره درمانی بر اضطراب فراگیر، عدم تحمل بلاتکلیفی و تحریف های شناختی دانشجویان است.
  روش ها
  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب بود. از این میان 30 نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. سپس مداخله آزمایشی به صورت آموزش مبتنی بر طرحواره درمانی انجام شد. ابزارهای گردآوری اطلاعات عبارت بودند از: مقیاس اختلال اضطراب فراگیر، پرسشنامه عدم تحمل بلاتکلیفی و مقیاس تحریف های شناختی بین فردی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و تی تست استفاده شد. نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین اضطراب فراگیر، عدم تحمل بلاتکلیفی و مولفه های آن (تلویحات خود ارجاعی و غیرمنصفانه و تباه کنندگی) و تحریف های شناختی و مولفه های آن (طرد در روابط بین فردی، انتظارات غیرواقع بینانه و سوء ادراک در روابط بین فردی) در گروه مداخله و کنترل، در مرحله پس آزمون تفاوت معناداری وجود داشت (01/0>P). بحث و نتیجه گیری: آموزش مبتنی بر طرحواره درمانی می تواند، اضطراب فراگیر، عدم تحمل بلاتکلیفی و تحریف های شناختی دانشجویان را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: اضطراب فراگیر، تحریف های شناختی، طرحواره درمانی، عدم تحمل بلاتکلیفی
 • سیده مریم نجیبی، فاطمه امیدواری، رامین روانگرد* صفحات 262-273
  مقدمه
  امروزه، سازمان های پویا در تلاش برای ایجاد فرصت هایی برای جذب استعدادها هستند که یکی از ابزارهای مدیریت استعداد و تامین نیروهای زبده برای مشاغل اصلی سازمان، جانشین پروری است. هدف این مطالعه بررسی رابطه مدیریت استعداد با جانشین پروری در کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1396بود.
  روش ها
  این مطالعه، از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بود که در سال 1396 بر روی 307 نفر ازکارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت استعداد Phillips و Roper و پرسشنامه جانشین پروری Kim استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آماری تحلیلی t-test، ANOVA و ضریب همبستگی پیرسون و با بهره گیری از نرم افزار SPSS نسخه 23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج: سطح مدیریت استعداد و جانشین پروری در کارکنان مورد مطالعه، در حد متوسط بود. همچنین، بین میانگین مدیریت استعداد و جانشین پروری با سطح تحصیلات (به ترتیب، 006/0P= و 001/0P<) و بین میانگین مدیریت استعداد با معاونت محل خدمت کارکنان مورد مطالعه (005/0P=) ، ارتباط آماری معناداری وجود داشت. در نهایت، بین میانگین مدیریت استعداد و جانشین پروری، همبستگی مستقیم و معنادار مشاهده شد (001/0P<). بحث و نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه پیشنهاد می شود که با پیاده سازی اصول مدیریت استعداد، خزانه ارزشمندی از استعدادها در سازمان ایجاد شود تا بتوان با استفاده از اصول جانشین پروری در زمان مناسب، به نیروهای کیفی و کارآمد دسترسی داشت و افراد شایسته را جایگزین نمود.
  کلیدواژگان: مدیریت استعداد، جانشین پروری، کارکنان ستادی
 • بهروز مرادحاصل، فاطمه قادری* صفحات 274-285
  مقدمه
  بدون شک بخش عمده ای از بودجه بیمارستان ها صرف خرید و نوسازی تجهیزات پزشکی می گردد که حساسیت بهره برداری صحیح کاربران را در صیانت از سرمایه ملی می طلبد. ارتقاء سطح کیفی خدمات سلامت، افزایش کارایی و اثربخشی تجهیزات و استفاده بهینه از اعتبارات در گرو برنامه ریزی و اجرای سیستم استاندارد نگهداشت تجهیزات می باشد. هدف این مقاله تحلیل وضعیت مدیریت نگهداشت تجهیزات و تعیین رابطه آن با هزینه سالیانه بیمارستان ها بود.
  روش ها
  در این پژوهش مقطعی، توصیفی- تحلیلی وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی 15 بیمارستان دانشگاه بر مبنای چک لیست ارزیابی نگهداشت تجهیزات پزشکی که روایی و پایایی آن توسط اداره کل تجهیزات پزشکی کشور تایید گردید، در 4 محور خرید، تعمیرات، کنترل کیفی و نیروی فنی به صورت میدانی بررسی و امتیازدهی شد. همچنین هزینه مرتبط با هریک از محورها از بیمارستان ها اخذ و با امتیازات همان محور مقایسه و همبستگی آن ها با آزمون پیرسون محاسبه شد. نتایج: ضرایب همبستگی بین امتیاز نگهداشت با کاهش هزینه های خرید 49/0 ، با کاهش هزینه های تعمیرات 29/0 و با هزینه های کنترل کیفی 60/0 بود و ارتباط مثبت معنی داری (05/0P<) بین وضعیت نگهداشت تجهیزات پزشکی و هزینه ها وجود داشت. بحث و نتیجه گیری: پیاده سازی صحیح مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی و کیفیت اقدامات مرتبط با نگهداشت در مراکز درمانی باعث کاهش چشمگیر هزینه ها در محورهای خرید، تعمیرات و کنترل کیفی تجهیزات می گردد.
  کلیدواژگان: نگهداشت، تجهیزات پزشکی، بیمارستان، هزینه
|
 • Amin Kohyari Haghighat , Davood Feiz*, Adel Azar , Azim Zarei , Zohreh Dehdashti Shahrokh Pages 194-206
  Background
  In the competitive healthcare market, maintaining and developing a market share is the result of brand performance. Therefore, studying factors influencing decline or growth of brand performance is an important topic in hospital marketing strategies.
  Methods
  The statistical population of this descriptive and applied study included individuals who received inpatient services during a 9- month period (March, 2017 to December, 2017) at one hospital in Shiraz. Cluster and convenient sampling was done and 396 ones were selected. The collected data were analyzed through Smart PLS software.
  Results
  Hospital brand value was to a large extent influenced by brand association, perceived quality, brand trust, relationship commitment, brand loyalty, reputation and social responsibility. Hospital reputation from the patients' viewpoint with an impact of 0.875 and patients’ loyalty to hospital brand with an impact of 0.843 had the most important roles in enhancing hospital brand value. The factor of brand specific value affected hospitals brand performance with impact of 0.842. Relative Goodness of Fit (GOF) equal to 0.925 and R squares equal to 0.839 for hospital brand value and 0.725 for brand performance indicated that this model was valid for measuring hospital brand value and performance.
  Conclusion
  Hospitals can improve their brand value and also other performance indicators through essential measures related to promotion of factors influencing the decline or growth of hospital brand performance such as service quality, association, trust, relationship commitment, loyalty, reputation and social responsibility.
  Keywords: Brand, Performance, Healthcare industry, Hospital
 • Mahmoodreza Miri Bonjar , Mohammad Khammarnia , Alireza Ansari Moghaddam , Mahdieh Bakhshi*, Mahdi Mohammadi , Hasan Okati Aliabad Pages 207-217
  Background
  Operating room efficiency is one of the main factors in determining hospital costs. Since Health Sector Evolution Plan (HSEP) was implemented with the idea of increasing people's access to hospital services, this study aimed to compare the rate and causes of cancellation of surgical procedures in public hospitals before and after HSEP.
  Methods
  This descriptive-analytic study was carried out in two public hospitals in Zahedan in 2017. A total of 8138 of registered profiles were selected randomly and reviewed. A standard checklist containing 9 questions were used for data gathering. Data were analyzed using descriptive statistics and chi-square tests and through SPSS software version 21.
  Results
  The number of surgies has increased after HSEP. Befor HSEP, most of the surgeries had been canceled for organizational and managerial reasons (58%) while after HSEP, patient issues were the main cause of cancellation of surgeries (66%). Surgery cancellation related to the surgery team, patient, anesthesia, medical, equipment and organisation had a significant relation with the marital status of patients (P=0.011) and their type of health insurance (P= 0.021).
  Conclusion
  Performing detailed planning for operating rooms, providing necessary training programs for patients, patients' visit by anesthesiologists, as well as quantitative and qualitative improvement of operating room conditions can increase the efficiency of oprtaing rooms and hospitals.
  Keywords: Surgery, Surgery cancellation, Health system evolution plan, Govermental Hospital
 • Salman Daneshi , Ahmad Naghibzadeh, Tahami , Ali Reza Razaghi , Mahnaz Sheikhshoaei , Esmat Rezabeigi Davarani * Pages 218-226
  Background
  Tuberculosis is one of the most important infectious diseases causing numerous social and economic problems. Understanding the epidemiology of tuberculosis and its related indices is one of the most important strategies for the prevention of this disease and accelerating the process of achieving sustainable development goals.
  Methods
  In this cross-sectional and descriptive-analytic study, data were collected by a researcher-made check list and using the recorded data in the Tuberculosis surveillance system during 2011 to 2015. Data analysis was done through SPSS20 and using descriptive statistics, frequency distribution and Chi-square test.
  Results
  A total number of 674 cases were studied of which, 87% were pulmonary and the rest were extra-pulmonary. The disease showed a decreasing trend during the years of study. The incidence rate of drug-resistant tuberculosis was about 10 per ten thousand. Approximately, 4% of patients had recurrent disease during the years of study. In pulmonary tuberculosis, the risk of recurrence and resistance was significantly higher compared to extra-pulmonary tuberculosis (P= 0.001). From all patients, about 4% had previous treatment for TB and 2.5% were HIV-positive.
  Conclusion
  Indicators of tuberculosis in the city of Kerman in comparison with the indicators set by the World Health Organization were acceptable; however, due to the geographical location of Kerman that its closeness to eastern borders a stronger surveillance system is required.
  Keywords: Tuberculosis, Incidence, Epidemiology, Kerman
 • Seyyed Vahide Hosseini*, Monireh Anoosheh , Abbas Abbaszadeh , Mohammad Ehsani Pages 227-238
  Background
  Physical activity maintenance is an active process that requires active use of strategies and techniques for its maintenance. The present study was designed to understand these strategies from the viewpoints of adolescent girls, who are often significantly less physically active than their male counterparts.
  Methods
  This study was a qualitative content analysis conducted through semi-structured interviews with 25 participants (16 adolescent girls, 7 mothers and two fathers). Data gathering was continued until data saturation. All the interviews were recorded, transcribed, and finally were analyzed by conventional content analysis using OneNote.
  Results
  The Strategy of "strive for perfection", with categories of reviewing experiences and thoughtful decision making and activity, was the dominant strategy used by adolescent girls to continue their sport activities.
  Conclusion
  Adolescent girls in the recent study facilitated the continuation of their sports activities through using cognitive and behavioral strategies appropriate to their conditions. Therefore, it seems that paying attention to creating conditions for adolescents to have their own choices, decisions and strategies is useful in the continuation of sports activities.
  Keywords: Exercise, Adolescent female, Strategy, Content analysis
 • Mahdieh Momayyezi , Fatemeh Farzaneh*, Mohammad Hasan Lotfi Pages 239-249
  Background
  Women are one of the sensitive groups that in comparison to men are at higher risk of mental disorders. Women's mental health has a close relation with family and community health. This study was performed to determine the mental health status (depression, anxiety and stress) of employed women and housewives in Yazd City in 2015.
  Methods
  This cross - sectional study was conducted on 120 employed women and 120 housewives visiting health centers in Yazd in 2014. Data were collected through random sampling and by using a questionnaire including demographic information and the DASS-21 questionnaire. Data analysis was performed through SPSS16 software and using t-test and ANOVA.
  Results
  The mean scores of depression and anxiety were significantly lower in employed compared to unemployed women (P<0.001). Among employed women, those in the private sectors had the highest stress and anxiety and workers had the highest depression. Furthermore, physical activity and educational level showed significant inverse correlations with mean scores of depression, anxiety and stress. In terms of marital status, divorced women had the highest rates of depression and anxiety and single women had the highest stress.
  Conclusion
  Results of this study showed higher levels of depression and anxiety in unemployed compared to employed women. Effective interventions for reducing depression and anxiety in housewives are suggested.
  Keywords: Depression, Anxiety, Stress, Women, Yazd
 • Elaheh Khoshnevis*, Sara Ahmadzadeh , Saeedeh Zomorodi Pages 250-261
  Background
  Mental health experts have examined the effect of schema therapy on a wide range of disorders. Identification of factors effective on the psychological and physical health of individuals, especially students, is important. Therefore, this study was conducted to determine the effectiveness of training based on schema therapy on generalized anxiety, intolerance of uncertainty and cognitive distortion in university students.
  Methods
  The method of this research was quasi-experimental with pretest-posttest and control group. The study population included all students in Islamic Azad University, West Tehran Branch. 30 students were selected and randomly divided into 2 groups of control (N=15) and experiment (N=15). Then, schema therapy-based training was performed as the intervention. Data gathering tools were the Generalized Anxiety Disorder Scale, Intolerance of Uncertainty Questionnaire and Interpersonal Cognitive Distortions Scale. Descriptive statistics (mean & standard deviation) and t-test were used for data analyses.
  Results
  After schema therapy training, there was a significant difference (P<0.01) between the two groups in mean of generalized anxiety, intolerance of uncertainty and its components (self-referential implications and unfair and corrosive properties) and cognitive distortions and its components (interpersonal rejection, unrealistic expectation and misunderstanding in interpersonal communication).
  Conclusion
  Schema Therapy-based training can serve as an effective approach to improve generalized anxiety, intolerance of uncertainty and cognitive distortion in students.
  Keywords: Generalized Anxiety Disorder, Cognitive Distortion, Schema Therapy, Intolerance of uncertainty
 • Ramin Ravangard * Pages 262-273
  Background
  Today, dynamic organizations are trying to create opportunities for attracting talented employees. One of the tools of talent management and providing qualified human resources for the main organizational jobs is succession planning. This study aimed to investigate the relation between talent management and succession planning among employees working in the headquarters of Shiraz University of Medical Sciences in 2017.
  Methods
  This was a cross-sectional and descriptive-analytical study conducted on the 307 employees working at the headquarters of Shiraz University of Medical Sciences in 2017. The required data were collected using the Phillips and Roper’s talent management and Kim’s succession planning questionnaires. The collected data were analyzed through SPSS23.0 and using statistical tests, including t-Test, ANOVA and Pearson correlation coefficient tests.
  Results
  Talent management and succession management were at moderate levels. Also, means of talent management and succession planning showed significant relations with employees’ education level (P=0.006 and P<0.001 respectively). There was also a significant relation between the mean of talent management and employees’ work place (P=0.005). Finally, there was a direct and significant correlation between the means of talent management and succession planning (P<0.001).
  Conclusion
  According to the results of the study, it is suggested that by implementing the principles of talent management, a valuable treasury of talented employees be created, using the principles of succession planning in the organization in order to have access to qualified and efficient employees at the right time.
  Keywords: Talent Management, Succession Planning, Headquarters Staff
 • Behrouz Moradhasel , Fatemeh Ghaderi * Pages 274-285
  Background
  Undoubtedly a huge amount of hospital funds are spent on purchase and renovation of medical equipment, which requires correct operation by users in order to preserve national capital. Improving the quality of health services, increases the efficiency and effectiveness of equipment and optimal use of funds depends on the planning and implementation of standard systems of equipment maintenance. This study aimed to analyze the situation of equipment maintenance management and to determine its relation with the annual cost of hospitals.
  Methods
  In this cross-sectional descriptive-analytical study, the maintenance status of medical equipment of 15 university hospitals in four indicators of purchase, repairments, quality control and technical force was checked and rated by field visits and using a medical equipment maintanance checklist that its validity and reliability were approved by the Iranian Medical Equipment General Office. Also, the cost of each indicator was obtained from hospitals and compared with the scores of the same indicator and their correlation was calculated using Pearson's test.
  Results
  Correlation coefficients between maintenance score and reducing purchasing costs (0.49), reducing the cost of repairments (0.29) and quality control costs (0.60) showed a significant positive relation between the status of maintenance of medical equipment and costs (P <0.05).
  Conclusion
  Correct implementation of medical equipment maintenance management and quality assurance of measures related to maintenance in medical centers, help reduce costs in the areas of purchasing, repairments and quality control of medical equipment.
  Keywords: Maintenance, Medical equipment, Hospital, Cost