فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 75، تابستان 1397)
 • سال بیست و پنجم شماره 2 (پیاپی 75، تابستان 1397)
 • ویژه نامه آموزش پزشکی 1397
 • تاریخ انتشار: 1397/10/13
 • تعداد عناوین: 15
|
 • محمدرضا رئیسون ، عباس عباس پور* ، حمید رحیمیان ، علی خورسندی طاسکو ، صمد برزویان شیروان صفحات 1-15
  زمینه و هدف
  دانشگاه نسل سوم، دانشگاهی است که سه ماموریت مهم حفاظت از دانش بشری و انتشار آن، پژوهش و بسترسازی برای نقش آفرینی دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی را در محیط متلاطم خود بر عهده دارد. هدف از این مطالعه، شناسایی مولفه های ساختاری دانشگاه های علوم پزشکی در گذار به دانشگاه نسل سوم بود. روش تحقیق: این مطالعه از نوع مروری نظام مند است. جستجوهای صورت گرفته با کلیدواژه های «ساختار سازمانی» ، «ساختار سازمانی دانشگاه ها» ، «دانشگاه نسل سوم» ، «دانشگاه کارآفرین» ، «ساختار سازمانی دانشگاه نسل سوم» ، «ساختار سازمانی دانشگاه کارآفرین» از بانک های اطلاعات علمی ISI، SID، Magiran، ProQuest، Sagepub، PubMed و همچنین موتور جستجوی Google scholar در بازه زمانی سال های 1990 تا 2017 انجام شد. سپس تمام مقالات مرورشده که دارای معیار ورود به مطالعه بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  تعداد 42 مقاله مرتبط با موضوع؛ مولفه های رسمیت، پیچیدگی و تمرکز در ساختار سازمانی دانشگاه ها را مورد توجه قرار داده اند و اغلب این مطالعات به منظور ارتقای اثربخشی، اصلاح ساختار سازمانی موجود متناسب با اهداف و راهبردهای آموزش عالی را توصیه کرده اند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده، در شرایط فعلی بر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز در ساختار سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی تاکید می گردد؛ بنابراین به منظور گذار به دانشگاه علوم پزشکی نسل سوم، می بایست تغییراتی در ساختار سازمانی موجود دانشگاه های علوم پزشکی صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، دانشگاه علوم پزشکی، دانشگاه نسل سوم
 • یحیی محمدی ، حسن ملکی* ، محبوبه خسروی ، محمدرضا میری ، عباس عباس پور صفحات 16-26
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین عناصر طراحی برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد کارآفرینی، راهبردهای تدریس و یادگیری است که نقش کلیدی در اجرا و کارآیی برنامه درسی دارد. روش های تدریس باید با اهداف و محتوای مورد تدریس مطابقت داشته باشد و براساس نیازهای فراگیران طراحی شود. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه از نوع مروری سیستماتیک است. جستجوی صورت گرفته برای مطالعه حاضر با کلید واژه های «کارآفرین» ، «کارآفرینی و برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی» ، «راهبردهای تدریس کارآفرینی در زمینه آموزش پزشکی» و همچنین کلیدواژه های «Entrepreneurship، Entrepreneurship and Entrepreneurship Curriculum» و «Entrepreneurship Teaching Strategies» در زمینه آموزش پزشکی انجام شد. در این راستا مقاله های پایگاه های اینترنتی و موتورهای جستجوگر SID، Magiran، Google Scholar، Proquest، Sagepub و Pubmed و مطالعه کتابخانه ای در کتب و مقالات علمی منتشرشده طی سال های 1990 تا 2017 انجام شد.
  یافته ها
  در مجموع 71 منبع مورد بررسی قرار گرفت. در برنامه درسی مبتنی بر کارآفرینی، راهبردهای تدریس استاد در کلاس درس باید ارتباط تنگاتنگی با خلاقیت و نوآوری دانشجویان داشته باشد.
  نتیجه گیری
  آموزش اثربخش کارآفرینی، مستلزم فراهم آوردن امکانات مختلفی از جمله روش های تدریس می باشد و آشناکردن مدرسان با مجموعه تقریبا کاملی از روش های تدریس، شرایط آموزش را بهبود خواهد بخشید.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، راهبردهای تدریس، آموزش، کارآفرینی
 • فاطمه نادری ، محسن آیتی ، محمد اکبری ، مجید زارع بیدکی* صفحات 27-36
  زمینه و هدف
  یکی از استراتژی های کاهش استرس در دانشجویان، تلاش و تدبیر آنان (مدیریت منابع) و مدیریت زمان و مکان مطالعه است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر روش آموزش مبتنی بر تلفن همراه بر مدیریت زمان و مکان مطالعه و مدیریت منابع و نیز بررسی نظرات دانشجویان اتاق عمل در دانشکده های اقماری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شده است. روش تحقیق: این پژوهش از نوع نیمه تجربی است. جامعه هدف را دانشجویان اتاق عمل (43 نفر) در دانشکده های فردوس و قاین تشکیل دادند. در گروه آزمایش علاوه بر تدریس متعارف، محتوای الکترونیکی میکروب شناسی بر روی تلفن های همراه دانشجویان نصب گردید؛ همچنین بخشی از محتوای درسی نیز در طول ترم به شکل پیام کوتاه ارسال می گردید. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی (MSLQ) بود. برای سنجش نظر دانشجویان نسبت به یادگیری از طریق تلفن همراه، از مصاحبه ساختارمند و شیوه تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که استفاده از تلفن همراه برای ارائه محتوای درسی، تاثیر مثبت بر مدیریت زمان و مکان مطالعه و مدیریت منابع (تلاش و تدبیر) دانشجویان دارد (0/0005P<). بررسی نظر دانشجویان نسبت به استفاده از تلفن همراه در یادگیری نشان داد که اکثر دانشجویان خواستار به کارگیری تلفن همراه و ترکیب این روش با سایر روش های رایج در ارائه دروس بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از تلفن همراه با تاثیر مثبت بر مدیریت زمان و مکان مطالعه و مدیریت منابع (تلاش و تدبیر) ، می تواند دانشجویان علوم پزشکی را در جهت نیل به یادگیری موثر و کارآمد کمک کند.
  کلیدواژگان: تلفن همراه، یادگیری الکترونیکی، مدیریت زمان و مکان، مدیریت منابع
 • مجید زارع بیدکی ، مسعود یوسفی* ، حکیمه ملاکی مقدم ، علی رجب پور صنعتی ، علی نظری عالم صفحات 37-45
  زمینه و هدف
  در دوره جدید تکنولوژی های نوین آموزش الکترونیکی، مدل های آموزش میکروب شناسی نیز دچار تحول شده اند. استفاده از کلیپ های چندرسانه ای در کلاس درس برای بهبود کیفیت یادگیری میکروب شناسی، به عنوان یک موضوع مورد بحث مطرح می باشد. در مطالعه حاضر تاثیر آموزش مبتنی بر کلیپ بر میزان یادگیری و رضایتمندی دانشجویان در طی دوره آموزش درس میکروب شناسی بررسی گردید. روش تحقیق: در این مطالعه نیمه تجربی، 69 نفر از دانشجویان کارشناسی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که واحد درسی میکروب شناسی را انتخاب نموده بودند، در قالب دو گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. در گروه مورد، آموزش به صورت ترکیبی و مبتنی بر اسلاید، پاورپوینت و نمایش کلیپ انجام شد؛ در حالی که در گروه کنترل، آموزش فقط مبتنی بر پاورپوینت ارائه گردید. میزان رضایتمندی و نیز میزان یادگیری دانشجویان، به ترتیب با استفاده از یک پرسشنامه محقق ساخته و برگزاری آزمون علمی در میان ترم و پایان ترم سنجش شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان یادگیری در گروه مورد (ارائه سخنرانی با پاورپوینت در ترکیب با نمایش کلیپ) به طور معنی داری نسبت به گروه کنترل (ارائه سخنرانی با پاورپوینت) بیشتر بود. میانگین نمره رضایتمندی دانشجویان برای تدریس مبتنی بر اسلاید 4/31±25/32 و برای تدریس ترکیبی 3/21±25/48بود که این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود (0/85P=).
  نتیجه گیری
  ارائه کلیپ های چندرسانه ای به دانشجویان در دوره های درسی میکروب شناسی می تواند باعث افزایش قابل ملاحظه یادگیری نسبت به روش های تدریس رایج گردد. آموزش مبتنی بر کلیپ به عنوان بخش اصلی محتوای یادگیری در آموزش دروس میکروب شناسی، پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: میکروب شناسی، یادگیری الکترونیکی، کلیپ های چندرسانه ای، مدل های آموزشی
 • خیرالنساء رمضان زاده ، آزاده ابراهیم زاده* صفحات 46-52
  زمینه و هدف
  استدلال بالینی، یکی از مهارت های اصلی و ضروری برای تشخیص و درمان بیماری ها است که فراگرفتن آن برای تمامی دانشجویان پزشکی ضروری است. مدل SNAPPS به عنوان یک مدل دانشجو محور می تواند زمینه ایجاد استدلال بالینی را فراهم سازد. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش آموزش درمانگاهی SNAPPS و متداول بر استدلال بالینی دانشجویان پزشکی انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش به شیوه مطالعه مداخله ای نیمه تجربی با طرح پس آزمون با گروه کنترل انجام گردید. جامعه آماری شامل دانشجویان پزشکی مقطع کارآموزی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بود که در سال تحصیلی 1395-1394 وارد بخش عفونی شدند. نمونه آماری مورد مطالعه، 126 نفر از دانشجویان پزشکی بودند که به صورت ایستا به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش با مدل SNAPPS و همین تعداد گروه کنترل همتاشده بر اساس جنسیت، مقطع تحصیلی و معدل با روش آموزش درمانگاهی متداول آموزش داده شدند. سپس نمرات استدلال بالینی دانشجویان با آزمون Key feature مورد سنجش قرار گرفت و با روش آماری T مستقل و با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 19) تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمره استدلال بالینی در دانشجویان گروه آزمایش (SNAPPS) 1/17±17/29 و در گروه کنترل (متداول) 1/20±16/53 بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری داشت (0/001P=). تفاوتی بین نظرات دختران و پسران دانشجو یافت نگردید.
  نتیجه گیری
  مدل آموزش درمانگاهی SNAPPS، یک مدل موثر در پرورش استدلال بالینی دانشجویان است؛ بنابراین می توان به کارگیری این روش در آموزش درمانگاهی کلیه دروس را توصیه کرد.
  کلیدواژگان: آموزش درمانگاهی، مدل SNAPPS، روش متداول، استدلال بالینی
 • یحیی محمدی ، نرگس حکمتی ، حسین نویدی نیا* صفحات 53-60
  زمینه و هدف
  امروزه ارزیابی برنامه های نظام آموزش عالی، مساله بسیار مهمی است که به صورت منظم و علمی در اکثر رشته های دانشگاهی صورت نپذیرفته است در حالیکه ارزیابی جزء جدانشدنی در آموزش است. هدف مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی درس زبان عمومی بر اساس مدل تایلر از دیدگاه دانشجویان بود. روش تحقیق: این مطالعه، یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که درس زبان عمومی درسال1395 داشتند، بودند. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان 180 نفر برآورد شد که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه محقق ساخته 28 سوالی استفاده شد که روایی آن به تایید صاحب نظران آموزش پزشکی و آموزش زبان انگلیسی رسید و پایایی آن با استفاده از شیوه آلفای کرونباخ 82درصد به دست آمد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS (ویرایش 16) و آزمون تی مستقل استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین میانگین به دست آمده در سه عنصر محتوا، راهبردهای تدریس و ارزشیابی درس زبان عمومی از دیدگاه دانشجویان با میانگین نظری تفاوت معنی دار بود و بالاتر از آن قرار داشت (0/05P<) ؛ همچنین بین میانگین عنصر اهداف با میانگین نظری اختلاف معنی دار بود و پایین تر از آن قرار داشت (0/05P>).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد بایستی اهداف برنامه درسی درس زبان عمومی، مجدد مورد بازنگری قرار بگیرد تا بتواند پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشد.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، کیفیت، درس زبان عمومی، مدل تایلر
 • طاهره صفری ، اطهره نذری پنجکی* ، مریم حقیقی ، فاطمه صیادی ، میثم زینلی بوجانی ، آرزو امین صفحات 61-67
  زمینه و هدف
  رشته های مختلف علوم پزشکی ارتباط تنگاتنگی با سلامت مردم جامعه دارد. عدم آگاهی نسبت به رشته تحصیلی و بی علاقگی نسبت به آن، نظام آموزشی و سیستم سلامت را تحت تاثیر قرار می دهد؛ درحالی که شناخت رشته تحصیلی و علاقه نسبت به آن باعث افزایش حس مسئولیت و کارآیی افراد در ارائه خدمات می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود و عوامل موثر بر آن از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی، تعداد 210نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زاهدان به روش نمونه گیری تصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. شیوه گردآوری اطلاعات به صورت میدانی و با استفاده از پرسش نامه ای پایا و روا شامل 21سوال (14سوال با مقیاس لیکرت سه تایی) بود. داده ها وارد نرم افزار SPSS (ویرایش 20) گردید. سطح اطمینان نیز 05/0در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  به طور میانگین میزان علاقه دانشجویان به رشته تحصیلی خود 27/3±68/3 به دست آمد. 60/3درصد از افراد زن و بقیه مرد بودند. میانگین سن افراد مورد مطالعه 3/3±21/2 سال بود. مشخص شد بین میزان علاقه افراد با وضعیت تاهل (0/0001P<) و همچنین آگاهی قبلی افراد هنگام انتخاب رشته (0/0001P<) ارتباط معنی داری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد، میزان علاقه دانشجویان مورد مطالعه به رشته تحصیلی خود در حد به نسبت خوبی قرار دارد، اما با این حال کمتر از نیمی از آنها رشته تحصیلی خود را بدون آگاهی قبلی انتخاب کرده بودند.
  کلیدواژگان: میزان علاقه، رشته ی تحصیلی، دانشجو
 • محبوبه خسروی* صفحات 68-75
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین اهداف نظام های آموزش عالی، ایجاد خلاقیت و نوآوری در دانشجویان است و حوزه برنامه درسی به عنوان قلب نظام آموزشی می تواند در تدوین برنامه و اجرای این امر مهم، موثر باشد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف مطالعه عوامل موثر بر پذیرش نوآوری های برنامه درسی در نظام آموزش عالی انجام شد. روش تحقیق: مطالعه حاضر، مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است. جامعه پژوهش، تمام اعضای هیات علمی دانشگاه های شهر تهران بودند که تعداد 174 نفر از آنها به روش نمونه گیری غیر تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته 95 سوالی جمع آوری شد. روایی پرسشنامه به تایید افراد متخصص رسید و پایایی آن نیز با روش آلفای کرونباخ مقدار 0/83 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای آماری SPSS (ویرایش 16) و PLS و از آزمون های آماری همبستگی و تحلیل مسیر استفاده گردید. سطح معنی داری 0/05 درنظر گرفته شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین فرهنگ برنامه درسی، سیاست های محیط کلان، ویژگی های پذیرندگان، ویژگی های نوآوری، عوامل تسهیل کننده و موانع پیش روی برای نوآوری در برنامه درسی آموزش عالی، رابطه معنی داری وجود داشت (p<0/05).
  نتیجه گیری
  شناخت عوامل موثر بر پیاده سازی نوآوری ها در برنامه درسی می تواند به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی بهتر در فرآیند اجرا و پیاده سازی نوآوری آموزشی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: نوآوری، برنامه درسی، نظام آموزش عالی، اجرای برنامه درسی
 • محمدرضا رئیسون ، یحیی محمدی ، حسن امیرآبادی زاده ، نرجس اکبری ، محمد سعیدزاده* صفحات 76-82
  زمینه و هدف
  پیشرفت تحصیلی، یکی از شاخص های مهم در ارزیابی نظام آموزش عالی است. در این راستا، مهارت حل مساله از عوامل موثر و تاثیرگذار بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین رابطه مهارت حل مساله با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام گرفت. روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی از نوع همبستگی می باشد که در آن 342نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 96-1395، به صورت تصادفی- طبقه ای انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها شامل: پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه استاندارد حل مسالهHepner و Pattersonو معدل کل دانشجویان برای بررسی پیشرفت تحصیلی بود. تحلیل داده ها نیز برای شرح و توصیف داده ها استفاده گردید.
  یافته ها
  . براساس آزمون همبستگی پیرسون، رابطه مثبت و معنی داری بین حل مساله با پیشرفت تحصیلی به دست آمد. همچنین بین پیشرفت تحصیلی دانشجویان برحسب جنسیت تفاوت معنی داری وجود داشت (0/001>P) ؛ اما بین نمره حل مساله دانشجویان مرد و زن تفاوت معنی داری یافت نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه با ارتباط مستقیم حل مساله با پیشرفت تحصیلی دانشجویان، پیشنهاد می شود که اساتید به جای واداشتن دانشجویان به حفظ طوطی وار مفاهیم، روش ها و قواعد، یادگیرنده را در موضع حل مساله قرار دهند؛ به نحوی که خود را در صحنه واقعی و رویارویی با مشکل ببیند و به حل آن بپردازد.
  کلیدواژگان: حل مسئله، پیشرفت تحصیلی، دانشجویان
 • عاطفه دهنوعلیان ، آرزو اروجی ، مهری علویانی ، سارا قدوسی مقدم* صفحات 83-92
  زمینه و هدف
  ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجویان از اولویت های پژوهش در آموزش بوده و شناسایی فاکتورهای موثر در آن و توجه به آنها گامی به سوی توسعه پایدار است. هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم پزشکی نیشابور و عوامل مرتبط با آن در سال تحصیلی 96-1395 بود. روش تحقیق: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی -تحلیلی، با استفاده از روش سرشماری روی 223 دانشجو انجام شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که در برگیرنده سوالاتی در زمینه اطلاعات دموگرافیک و اطلاعات آموزشی مانند: رشته و مقطع تحصیلی، معدل دانشگاه و دیپلم، تعداد دروس مردودی، تعداد ترم های مشروطی و سهمیه کنکور بود. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 16) و با کمک آزمون های من ویتنی، کروسکال والیس و ضریب همبستگی اسپیرمن تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  تعداد کل شرکت کنندگان 223 نفر و میانگین سنی شرکت کنندگان 3/73±21/82 سال و میانگین معدل کل 1/74±16 بود. یافته ها نشان داد، معدل دانشگاه زنان بالاتر از مردان بود که این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود (0/001>P). همچنین بین وضعیت تاهل و شغل، فاصله بین قبولی دانشگاه و دریافت دیپلم و وضعیت سکونت با معدل دانشگاه ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05P<). نتایج آزمون اسپیرمن در خصوص ارتباط بین معدل دیپلم و معدل کل نیز معنی دار بودن این ارتباط را نشان داد (0/001>P).
  نتیجه گیری
  نتایج به طور کلی نشان داد که جنس، وضعیت تاهل، شغل، فاصله بین قبولی دانشگاه و دریافت دیپلم و وضعیت سکونت می توانند نقش قابل ملاحظه ای در تعیین پیشرفت تحصیلی دانشجویان ایفا نمایند.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، یادگیری، وضعیت تحصیلی
 • محسن آیتی* ، محمد اکبری بورنگ ، فرشته پایدار ، ثریا رودی علی آبادی صفحات 93-106
  زمینه و هدف
  یکی از هدف های یادگیری زبان انگلیسی، ایجاد ارتباط با دیگران است. اما با وجود این که دانشجویان ایرانی طی سال های متوالی به یادگیری زبان می پردازند، تعداد کمی از آنان موفق می شوند، در زبان انگلیسی مهارت نسبی کسب کنند. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر آموزش زبان انگلیسی عمومی طبق سرفصل مصوب بر انگیزش- نگرش و خودکارآمدی زبان انگلیسی دانشجویان انجام شده است. روش تحقیق: روش پژوهش ترکیبی و از نوع تبیینی است. از بین 202 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که درس زبان عمومی را انتخاب کرده بودند، تعداد 30 نفر (از رشته پزشکی) به عنوان نمونه و به روش دردسترس انتخاب شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه انگیزش- نگرش یادگیری زبان خارجی گاردنر فرم کوتاه و پرسشنامه خودکارآمدی در یادگیری زبان انگلیسی وانگ جمع آوری شد. تحلیل کمی با t زوجی و تحلیل داده های کیفی به شیوه تحلیل محتوای کیفی و تفسیری بر اساس مدل هایدگر، شامل سه مرحله کدگذاری باز، متمرکز و محوری انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از داده های کمی نشان داد که درس زبان عمومی بر انگیزش- نگرش و خودکارآمدی زبان انگلیسی دانشجویان تاثیری نداشته است. تحلیل داده های کیفی نیز نشان داد که درمجموع دانشجویان بر این باور بودند که درس زبان عمومی بر انگیزش- نگرش و خودکارآمدی زبان انگلیسی آنان موثر نبوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به نظر می رسد روش تدریس، طراحی و برنامه ریزی درس زبان انگلیسی و روش های ارزشیابی و اجرای آن به تغییری اساسی نیاز دارد. با توجه به نقش کلیدی استاد، توجه به توانمند‏سازی اساتید درس زبان ضرورت می‏یابد.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، دانشجویان علوم پزشکی، انگیزش- نگرش، خودکارآمدی
 • هادی پورشافعی ، خیرالنسا رمضان زاده* صفحات 107-114
  زمینه و هدف
  آموزش عالی به عنوان یک نظام حرفه ای، نقش عمده ای در آموزش و انتقال ارزش های اخلاقی دارد و این انتقال به واسطه اساتید مجرب صورت می‏گیرد. این مطالعه با هدف تعیین اختلاف وضعیت موجود و مطلوب رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش توسط اساتید، از نظر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 96-1395 انجام گرفت. روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی- تحلیلی، 302 نفر از دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سال تحصیلی 96-1395، به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر اساس رشته تحصیلی و جنسیت انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسشنامه محقق ساخته شامل 69 سوال (4مولفه اصلی و 17مولفه فرعی) در طیف لیکرت بود. روایی پرسشنامه بر اساس نظر متخصصان 0/85 و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ 0/78 تایید گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 19) و با کمک آزمون های ANOVA، t زوجی و t در دو نمونه مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین نمره وضعیت مطلوب رعایت اخلاق حرفه ای اساتید از دیدگاه دانشجویان 0/73±3/8 و میانگین وضعیت مطلوب رعایت ارزش های حرفه ای 0/77±4/74 بود. تفاوت معنی داری بین میانگین وضعیت موجود اخلاق حرفه ای در کلیه مولفه های آن با وضعیت مطلوب مشاهده شد (0/05P<).
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان داد که بین وضعیت موجود و مطلوب رعایت اخلاق حرفه ای در آموزش در کلیه مولفه ها، فاصله معنی داری وجود دارد؛ بنابراین لازم است در خصوص آموزش اخلاق حرفه ای به اساتید و فرهنگ سازی در این زمینه، اقدام لازم صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: اخلاق حرفه ای، اساتید، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب
 • عباس عباس پور* ، هادی براتی ، حمید رحیمیان ، حسین عبداللهی ، حسن اسدزاده صفحات 115-125
  زمینه و هدف
  گرچه تاثیر سرمایه روان شناختی مدت ها پیش موردتوجه قرارگرفته، ولی امروزه درک رابطه آن با خوش بینی علمی به عنوان یک ضرورت محسوب می شود. در این پژوهش، سازه جو روان شناختی، به عنوان یک متغیر میانجی در رابطه بین سرمایه روان شناختی با خوش بینی سازمانی، مورد مطالعه قرارگرفت. روش تحقیق: مطالعه حاضر برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی-پیمایشی است. در این مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 290 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان به عنوان نمونه آماری، مورد مطالعه قرار گرفتند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شد. پایایی ابزارهای اندازه گیری با استفاده از روش آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی و روایی ابزارهای اندازه گیری با استفاده از روش روایی همگرا و واگرا مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS2 استفاده شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که سرمایه روان شناختی و خوش بینی علمی به ترتیب: پیشایند و پیامد جو روان شناختی محسوب می شوند و خوش بینی علمی با مولفه تاب آوری رابطه منفی و با مولفه های خودکارآمدی، امید و خوش بینی رابطه مثبت و معنی داری دارد (0/05>P). در مجموع، نتایج بیانگر این بود که 44درصد از تغییرات خوش بینی علمی به طور مستقیم توسط مولفه های سرمایه روان شناختی و 45درصد از تغییرات خوش بینی علمی، غیرمستقیم و از طریق متغیر میانجی جو روان شناختی تبیین می گردد.
  نتیجه گیری
  این پژوهش، یافته های نظری و تجربی مهمی را برای تحقیقات آینده در مورد آموزش و خوش بینی علمی ارائه کرده و پیش بینی می کند که ادراک دانشجویان از جو روان شناختی، یک الزام برای خوش بینی علمی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: مولفه های سرمایه روان شناختی، جو روان شناختی، خوش بینی علمی دانشجویان
 • سید حسین موسوی نژاد ، ایرج مهدیزاده* ، سروش صالح آبادی صفحات 126-134
  زمینه و هدف
  خودکارآمدی، ادراک فرد از توانایی خود در انجام یک فعالیت و درگیری تحصیلی، کیفیت تلاشی است که افراد صرف فعالیت های هدفمند آموزشی می کنند. هر دو متغیر از مهم ترین شاخص های کیفیت آموزش به حساب می آیند. در این مطالعه، به مقایسه خودکارآمدی تحصیلی، درگیری تحصیلی و عملکرد تحصیلی بین دانشجویان دانشگاه های فرهنگیان و علوم پزشکی شهر بیرجند پرداخته شد. روش تحقیق: مطالعه حاضر از جمله پژوهش های توصیفی-مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان ورودی سال های 1393 تا 1396 دو دانشگاه فرهنگیان و علوم پزشکی (فقط رشته پزشکی) شهر بیرجند بودند. حجم نمونه، 180نفر برآورد گردید که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی نسبتی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه دو بخشی شامل پرسشنامه خودکارآمدی Owen و Froman و درگیری تحصیلی زرنگ استفاده شد. عملکرد تحصیلی نیز براساس معدل کل دانشجویان سنجیده شد. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS (ویرایش 24) و با کمک آزمون های آماری کولموگروف-اسمیرنوف، tو رگرسیون انجام شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، در مجموع 180دانشجو با میانگین سنی 1/27±20/7 سال، از رشته های دبیری (110نفر) و رشته پزشکی (70نفر) شرکت نمودند. مقایسه میانگین خودکارآمدی تحصیلی نشان داد، دانشجویان رشته های دبیری از میزان خودکارآمدی تحصیلی بالاتری برخوردار بودند (0/001P<) ؛ اما مقایسه میانگین درگیری تحصیلی دو گروه، تفاوت معنی داری را نشان نداد (0/476P=). همچنین ضریب بتای خودکارآمدی تحصیلی در دانشجویان پزشکی سهم بیشتری در پیش بینی عملکرد تحصیلی داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد، متغیر خودکارآمدی تحصیلی از عوامل پیش بینی کننده عملکرد تحصیلی می باشد. براساس یافته های به دست آمده، ضرورت دارد تا پژوهش های عمیق تری در خصوص متغیرهای خودکارآمدی و درگیری تحصیلی در دو گروه مذکور انجام گیرد.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، درگیری تحصیلی، عملکرد تحصیلی
 • مهدی طیبی آراسته* ، روح انگیز نوروزی نیا ، بهروز پورآقا صفحات 135-144
  زمینه و هدف
  عدم توجه به برنامه ریزی درسی یا تکیه بر روش های سنتی، فرصت استفاده از روش های مختلف برنامه ریزی آموزشی را محدود خواهد نمود. هدف این مطالعه، بررسی سه ترمی شدن سال تحصیلی در رشته پرستاری و اشاره به نقاط ضعف و قوت آن در دانشگاه های علوم پزشکی بود. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی-مقایسه ای، برنامه ریزی درسی مقطع کارشناسی رشته پرستاری مطابق کوریکولوم آموزشی در قالب دو سناریوی دو ترمی و سه ترمی مقایسه شد. در هر دو سناریو، ظرفیت زمانی آموزش در هر هفته معادل 40 ساعت در نظر گرفته شد. با توجه به توزیع تعداد هفته های آموزش در هر ترم، متوسط ساعت آموزش دانشجویان در هر دو سناریو و در هر روز، مساوی و حدود 5 ساعت بود.
  یافته ها
  تعداد روزهای آموزش، امتحانات و تعطیلات بین ترمی در سناریوی دو ترمی نسبت به سناریوی سه ترمی کمتر بوده و آموزش مستقیم دانشجویان در هر دو سناریو فقط 50درصد از روزهای سال را به خود اختصاص می دهد. در سناریوی سه ترمی، در هر ترم تعداد واحدهای درسی کمتر و میزان ساعت آموزش هر واحد بیشتر است. میزان فعالیت کاری کارکنان آموزش در سه ترم با توزیع متوازن تر و تعداد دفعات بیشتر نسبت به دو ترم صورت می گیرد.
  نتیجه گیری
  تجویز نظام آموزشی سه ترمی یا دو ترمی در هر سال تحصیلی، دارای مزایا و معایبی است که می تواند برای رشته های مختلف دانشگاهی و دوره های درسی مختلف بنا به فراخور و پتانسیل های آموزشی دانشگاه ها مثمر ثمر یا بی فایده باشد.
  کلیدواژگان: پرستاری، برنامه ریزی، ترم تحصیلی
|
 • Mohammadreza Raeisoon , Abbas Abbaspour*, Hamid Rahimian , Ali Khorsandi Taskoh , Samad Borzoian Shirvan Pages 1-15
  Background and Aim
  A third generation university is characterized by three significant missions, including the protection and dissemination of human knowledge, research, and paving the ground for the university to play a role in economic and social development. The purpose of this paper was to identify the structural components of medical universities in transition to third generation university.
  Materials and Methods
  This study is a systematic review. The search for the present study was carried out with the keywords of organizational structure, the organizational structure of universities, third generation university, entrepreneurial university, and organizational structure of the third generation university on databanks including ISI, SID, Magiran, ProQuest, sagepub, and PubMed as well as Google Scholar from 1990 to 2017. Afterward, all reviewed articles that had inclusion criteria were studied.
  Results
  A total of 42 articles that were related to the topic were employed. The majority of these papers suggest the modification of the organizational structure relative to the objectives and higher education procedures in order to enhance efficacy.
  Conclusion
  Given the findings, there is the emphasis on the complexity, formality, and concentration in the organizational structure of medical sciences universities. Therefore, it is necessary to make changes in the current structure of medical universities in order to transit to third generation university.
  Keywords: Organizational Structure, Third Generation University, University of Medical Sciences
 • Yahya Mohammadi , Hasan Malaki*, Mahboubeh Khosravi , Mohammad Reza Miri , Abbas Abbaspour Pages 16-26
  Background and Aim
  One of the most important elements of designing medical education curriculum with entrepreneurial approach is teaching and learning strategies that plays a key role in the implementation and effectiveness of the curriculum. Teaching methods must be tailored to the objectives and content of the teaching and tailored to the needs of the learners. Therefore, the present study was conducted to examine the teaching and learning strategies in the medical education curriculum with the approach of entrepreneurship education.
  Materials and Methods
  This study is a systematic review. The search for the present study was carried out with entrepreneurial keywords, entrepreneurship and entrepreneurship curriculum, entrepreneurship teaching strategies in the field of medical education. In this regard, Web site articles, ISCs, SIDs and Magiran, Google scholar, ProQuest, sagepub, PubMed and library studies were searched in books and scientific papers published between 1990 and 2017.
  Results
  A total of 71 sources were studied. In an entrepreneurial curriculum, teacher teaching strategies in the classroom should be closely linked to the creativity and innovation of the students.
  Conclusion
  Effective entrepreneurship education requires providing various facilities, including teaching methods, and introduces acquaintance to instructors with an almost complete set of teaching methods for teaching.
  Keywords: Curriculum, Teaching strategies, Education, Entrepreneurs
 • Fatemeh Naderi , Mohsen Ayati , Mohammad Akbari Boorang , Majid Zare Bidaki* Pages 27-36
  Background and Aim
  One of the strategies to reduce the stress in college students is efforts and planning (resources management) and time management-study location and attitude of the students. Therefore, this study was conducted to determine time and place management, resource management and the attitude of students using mobile learning in Birjand University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This is a quasi-experimental study. Students operating room technology in Ghaen and Ferdows faculties formed the study population which included 43 individuals. Initially, the electronic book of medical microbiology was installed on the mobile phones of students in the test group. In addition to traditional course delivery, some part of learning content was also sent to this group in the form of SMS. Data collection tool was a self-regulation learning strategies questionnaire (MSLQ). Structured interviews and data analysis was used to measure students' perceptions of mobile learning.
  Results
  The results showed that the use of mobile phones to deliver course content can have quite a significant impact on time and place management of the study and on resource management(efforts and planning) (p < 0.005). Most students were interested in using mobile phones as learning tools and suggested to combine this method of course delivery with other conventional methods.
  Conclusion
  Using a mobile phone as a new tool for learning content delivery has a positive impact on both on time and place management of the study and on resource management (efforts and planning). It can be useful for effective learning for medical students.
  Keywords: Mobile phone, Learning, Time, space management, Resource management, Attitude
 • Majid Zare Bidaki , Masoud Yousefi*, Hakimeh Malaki Moghadam , Ali Rajabpour Sanati , Ali Nazari, Alam Pages 37-45
  Background and Aim
  In the new era of n E-learning technology, the models of microbiology education are changing. To improve the quality of learning microbiology, presenting multimedia clips in the classroom is a matter of debate among educators. This study aimed to evaluate the effect of presenting clips on academic learning and satisfaction of learners in the microbiology course.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 69 B.Sc. students of health in Birjand University of Medical Sciences who took part in the microbiology course were studied in two groups. In the case group, teaching was based on a combination of lectures by presenting PowerPoint slides and also showing clips while in the control group, the teaching was only based on PowerPoint presentation. In the middle and at the end of the semester, the rate of satisfaction and academic learning was compared between the two groups. The data were collected by the researcher-made questioner for student satisfaction and by scientific exams for academic learning.
  Results
  The results showed that the amount of learning in the case group (based on a combination of lectures by presenting PowerPoint slides and also showing clips) was significantly higher than the control group (lectures by presenting PowerPoint slides). The average satisfaction score of students for PowerPoint slides-based teaching and combined teaching was 25.32 ± 4.31 and 25.48 ± 3. 21 respectively, that this difference was not statistically significant (P=0.85).
  Conclusion
  Presenting multimedia clips to students during microbiology courses is a powerful tool for learning. Development of clips as a main part of learning content in microbiology courses is suggested.
  Keywords: Microbiology, E-learning, Multimedia clips, Educational models
 • Khaironnesa Ramazanzade , Azade Ebrahimzade* Pages 46-52
  Background and Aim
  Clinical reasoning is a major and essential skill for disease diagnosis which is necessary for all medical students, the snapps model as a student-centered model can provide the basis for clinical reasoning. The study aimed to compare the impact of the SNAPPS outpatient education model and the conventional method on medical students' clinical reasoning.
  Clinical reasoning is a major and necessary skill for disease diagnosis learning the skill is both useful and necessary for medical students. The study aimed to compare the impact of the SNAPPS outpatient education model and the conventional method on medical students' clinical reasoning.
  Materials and Methods
  This is a quasi-experimental study with a control group and post-test. The population comprised of medical students in Birjand University of Medical Sciences who entered the infectious diseases ward in the 2015-16 academic year. The sample comprised of 126 students who were assigned into intervention and control groups via simple allocation method. The intervention group was trained with the SNAPPS model, while the matched controls – in terms of gender, education level, and GPA – were trained with the conventional outpatient education method. The clinical reasoning scores of the two groups were assessed using the KF test, and analyzed in SPSS-19 software using the independent t test.
  Results
  The results of this study showed that the clinical reasoning mean score in the intervention group(SNAPPS model) was 17.81 ± 1.20, and that of the control group(conventional method) was 16.85 ± 1.11, with the difference being statistically significant (P = 0.000).
  Conclusion
  The SNAPPS model is an effective model for developing students' clinical reasoning; therefore, application of this method is recommended for all courses in medical education.
  Keywords: Clinical education, SNAPPS model, conventional method, clinical reasoning
 • Yahya Mohammadi , Nargess Hekmati , Hossein Navidinia* Pages 53-60
  Background and Aim
  Although evaluation has been considered as an inseparable part of education, evaluating higher education curriculum in most of the university programs has not been adequately investigated. The purpose of the present study is to investigate the quality of general English language course curriculum and English language learning based on Tyler’s Model from the students’ perspective at Birjand University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This study was descriptive – analytic. The participants were students having General English course at Birjand University of Medical Sciences in 2016. The sampling methods on Krejcie and Morgan table were 180 students and they were selected by available sampling method. Data collection was done through a researcher-made questionnaire including 28 items. The validity of the questionnaire was confirmed by experts in medical and English language education and the reliability was estimated as 82% based on Cronbach's alpha. Data were analyzed in SPSS software using descriptive (frequency and percentage) and inferential statistics (one sample T-test).
  Results
  The results indicated that the experimental mean score was higher than the theoretical one, and there was a significant difference (p < 0.05) between the two means in three aspects of ‘content’, ‘teaching methods’, and ‘evaluation’ in general English course. Also, the experimental mean in the aspect of ‘course goals’ was less than the theoretical mean and there was a significant difference between them (p>0.05).
  Conclusion
  Based on the results of this study, the goals of general English language course should be reevaluated so it can satisfy the students’ needs.
  Keywords: Curriculum, Quality, General English language course, Tyler’s Model
 • Tahereh Safari , Athare Nazri Panjaki*, Maryam Haghighi , Fatemeh Sayadi , Meysam Zeynali Bujani , Arezou Amin Pages 61-67
  Background and Aim
  Different disciplines of medical science have a close connection with the health of the public. Lack of awareness of the field of study and disinterest to it will have consequences on the educational and health system. While recognizing the field of study and interest in it increases the sense of responsibility and efficiency of individuals in the provision of services. The purpose of this study was to determine the students' interest in their field of study and the factors influencing it from the viewpoint of students of Zahedan University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  In this descriptive-analytical study, 210 students from Zahedan University of Medical Sciences were randomly selected. The method of collecting information was field-based and using a valid questionnaire, including 21 questions (14 items with Likert Triple Scale). Data were entered into SPSS software (Version.20). The confidence level was considered as 0.05.
  Results
  The average interest rate of students in their field of study was 68.3 ± 27.3. 60.3% of the women were female and the rest were male The mean age of the subjects was 21.2±3.3 years. It was found that there was a significant relationship between the level of interest of individuals with marital status (P <0.0001) and previous knowledge of subjects when choosing a course (P <0.0001).
  Conclusion
  The results of this study showed that the students' interest in their field of study was relatively good, but less than half of them had chosen their field of study without prior knowledge.
  Keywords: Level of Interest, Educational Field, Student
 • Mahboubeh Khosravi * Pages 68-75
  Background and Aim
  One of the most important goals of higher education systems is to create creativity and innovation in students, and the curriculum sphere, as the heart of the educational system, can be effective in formulating and implementing this notion. The purpose of this study was to study the factors influencing the acceptance of curriculum innovations in the Iranian higher education system.
  Materials and Methods
  This is a descriptive-analytic study. The research population comprised of all faculty members in the Tehran-based universities. Given the number of indicators covered in the study, the sample size was estimated to be 174 people who were selected via non-random sampling method. Data were collected by a 95-item researcher-made questionnaire. The Validity of the questionnaire was confirmed by experts and the reliability of the questionnaire was 0.83 using Cronbach's alpha method. SPSS16 and PLS software were used to analyze the data. Correlation and path analysis were used at the significant level of 0.05.
  Results
  The results showed that the curriculum culture, macro-environment policy, learners’ characteristics, innovation characteristics, facilitators of and barriers to innovation in higher education curriculum have a significant effect (p <0.05).
  Conclusion
  Therefore, understanding the factors influencing the implementation of innovations in the curriculum can be used as a tool for better planning in the process of implementing educational innovations.
  Keywords: Innovation, Curriculum, Higher education system, Implementation of Curriculum
 • Mohammad Reza Raeisoon , Yahya Mohammadi , Hassan Amirabadi Zadeh , Narjes Akbari , Mohammad Saeedzadeh* Pages 76-82
  Background and Aim
  Academic achievement is one of the important indicators in the evaluation of higher education system. in this regard, problem-solving skills are among factors influencing students’ academic achievement. the purpose of this study was to determine the relationship between problem-solving skills and academic achievement of students at Birjand University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  This study is a descriptive-analytic, correlational study in which 342 students studying at Birjand University of Medical Sciences were selected via a stratified random sampling method in the academic year of 2016-17. the data collection tools comprised of a demographics form, Hepner & Petroson Standardized Problem Solving Questionnaire, and students’ total GPA scores as indicators of academic achievement. Data analysis was performed by SPSS18 using descriptive statistics (mean, standard deviation, frequency and percentage), Pearson correlation test, independent t-test, and, analysis of variance.
  Results
  The majority of participants in this study (58.5%) were girls. Based on Pearson correlation test, there was a significant positive correlation between problem-solving and academic achievement. There was also a statistically significant difference between the students' GPA scores in terms of gender and student's faculty (P <0.001). But the score was not found significant differences between male and female students' problem-solving.
  Conclusion
  Given the direct relationship between problem-solving and academic achievement of students, it is suggested that teachers put the learner in a position of solving problems rather than forcing them to rote learn concepts, methods, and rules so that they can see themselves in the real scene and face the problem and solve it.
  Keywords: problem-solving skills, academic achievement, students
 • Atefeh Dehnoalian , Arezoo Orooji , Mehri Alaviani , Sara Ghodousi Moghadam* Pages 83-92
  Background and Aim
  Assessment of students' academic achievement is one of the research priorities in education and identifying effective factors in them and paying attention to them is a step towards sustainable development. The purpose of this study was to determine the academic achievement status of students in Neishabour Medical School and its related factors in the academic year of 2016-2017.
  Materials and Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted on 223 students. The data collection tool was a questionnaire that assessed demographic data Field and Grade of Study, university and diploma score, number of failed courses, the number of semesters. Data were analyzed using SPSS (version 16) software and Mann-Whitney, Kruskal-Wallis, Spearman correlation coefficient test.
  Results
  The total number of participants was 223 average age of participants is 21.82 ± 3.73 years and The average total of the score was 16±1.47. The results showed the University average of women higher than men and that this difference is significant (p<0.001). Also, there is a significant relationship between marital status and employment status, the distance between the acceptable in the university and get a diploma and university residence status with University Score (p<0.05). Spearman test results showed that the relationship between Diploma Score and the Total score is significance (p<0/001).
  Conclusion
  The results generally showed that gender, marital status, employment status, the distance between university acceptable and get a diploma and residence status can a significant role to play in determining students progress.
  Keywords: Academic achievement, learning, Educational status
 • Mohsen Ayati*, Mohammad Akbari Boring , Freshteh Paydar , Soraya Roudi Aliabadi Pages 93-106
  Background and Aim
  One of the goals of learning the English language is communication with others. But despite the fact that Iranian students have been learning languages for many years, few are successful in acquiring relative skills in the English language. The aim of the present study is to investigate the effects of syllabus-based English language teaching on students’ English language motivation, attitude and self-efficacy.
  Method
  This study is conducted using an exploratory mixed methods approach. Of the 202 students of Birjand University of Medical Sciences who selected general language course, thirty medical students were selected through convenience sampling. Data was gathered using Gardner's questionnaire on attitude and motivation in learning English and Wang’s questionnaire on self-efficacy in learning English. The quantitative analysis was done through paired t and the qualitative analysis was performed via qualitative and interpretive content analysis based on Heidegger’s model including three steps of open, centralized, and axial coding steps.
  Results
  The results obtained from the quantitative data showed that the general English course has no effect on students’ English language motivation, attitude and self-efficacy. analyzing the qualitative data revealed that students overall believed that the general English course has not any effect on English language motivation, attitude, and self-efficacy.
  Conclusion
  According to the results, it seems that the teaching methods, design and planning of the English language course and the methods of evaluation and implementation of it require a fundamental change. Considering the key role of the professor, attention to the ability of the professors of the English language course is necessary.
  Keywords: English Language Teaching, Medical Students, Motivation, Attitude, Self-Efficacy
 • Hadi Pourshafei , Kherionnesa Ramezanzade* Pages 107-114
  Background and Aim
  Higher education as a professional system plays a substantial role in the teaching and transfer of moral values, which takes place through the curriculum and by the experienced professors. The aim of this study was to determine the current and the desirable status of observing professional ethics in teaching by faculty members from the viewpoint of students in Birjand University of Medical Sciences in the academic year of 2016-2017.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, 302 students who were studying at the University of Medical Sciences in the academic year of 2016-2017 were selected through randomized sampling based on their field of study and gender. The research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 69 items (4 main components and 17 sub-components) with items on the Likert scale. Its validity was confirmed by experts as 0.85 and its reliability was calculated by Chronbach’s alpha as 0.78. The collected data were analyzed in SPSS19 software using paired t test and t in two independent samples.
  Results
  The average score of the favorable condition of observing professional ethics of professors from students' point of view. 3.8± 0.73 and the average favorable condition for observance of professional values was 4.74 ± 0.77. There was a significant difference between the mean status of professional ethics in all of its components with favorable status (P <0.05).
  Conclusion
  This study indicated a significant difference between the current and the desired status of professional ethics and its components in teaching; therefore, it can be admitted that universities need to plan for the teaching of professional ethics to professors and for cultural development in this field.
  Keywords: Professional Ethics, Professors, Birjand University of Medical Sciences, Current Status, Desirable Status
 • Abbas Abbaspour*, Hadi Barati , Hamid Rahimian , Hossein Abdollahi , Hassan Asadzadeh Pages 115-125
  Background and Aim
  Although the impact of psychological capital has long been taken into consideration, but today, understanding the relationship between psychological capital and scientific optimism is considered a necessity. In this study, the psychological structure was studied as a mediator variable in the relationship between organizational capital optimism and psychological capital was studied.
  Materials and Methods
  This study is descriptive-survey based on the data collection method. In this study, 290 students of Farhangian University were studied as a statistical sample using simple random sampling. Data were collected through a questionnaire. the reliability of the instruments measured using Cronbach's alpha and combined reliability and validity of the instruments was determined using a convergent and divergent validity method. Structural equations and Smart PLS2 software were used to analyze the data.
  Results
  The findings showed that psychological capital and academic optimism respectively: Prognosis and consequence of psychological atmosphere are considered and scientific optimism with the resilience component has a negative and positive relationship with the components of self-efficacy, hope and optimism (P<0.05). Overall, results indicated that 44 percent of academic optimism changes are directly explained by the components of psychological capital and 45 percent of the scientific, indirect and optimistic changes through the psychological climate mediator variable.
  Conclusion
  The research has provided important theoretical and empirical findings for future research on academic education and optimism, and also suggests that student perception of the psychological climate is a requirement for scientific optimism.
  Keywords: Psychological Capital Components, psychological climate, Academic Optimism of Students
 • Seyyed Hossein Mousavinezhad , Iraj Mahdizadeh*, Soroosh Salehabadi Pages 126-134
  Background and Aim
  Self-efficacy means an individuals perception of his ability to perform an activity and educational engagement is the quality of an effort that individuals spend on purpose-oriented activities. Both variables are the most important indicators of the quality of education. Therefore, in this study, in addition to comparing these indices in two universities such as Birjand University of Medical Sciences and Teachers university, the predictive value of these indicators in the academic performance of students has been studied.
  Materials and Methods
  This study is a descriptive-comparative research. The statistical population of the study consisted of all students entering the years 2014-17 of the University of Medical Sciences and University of Teachers. a sample size, According to the Cochran formula, 180 students were selected by stratified random sampling method. A two-part questionnaire including self-efficacy questionnaire and academic engagement was used to collect data. students performance was also measured based on their overall grade. Data were analyzed by SPSS software (version 24), using Kolmogorov-Smirnov statistical tests, t and regression.
  Results
  In this study, totally 180 students with an average age of 20.7 ± 1.27 were from teacher students (110) and medical students (70). Comparison of the average of academic self-efficacy showed that teacher students had higher academic self-efficacy (P <0.001). There was no significant difference in the comparison of educational involvement among the two groups (P = 0.476). Beta coefficient of academic self-efficacy in medical students has a larger contribution to predicting academic performance.
  Conclusion
  The results of this study showed that the academic self-efficacy variable is one of the predictors of academic performance. Also, due to the findings, more and deeper research is needed on academic self-efficacy variables and academic engagement in the two groups.
  Keywords: Self efficacy, Academic Engagement, Academic Performances
 • Mehdi Tayebi, Arasteh*, Roohangiz Norouzinia , Behrooz Pouragha Pages 135-144
  Background and Aim
  Lack of attention to curriculum planning or reliance on traditional methods will limit the opportunity to use different methods of educational planning. The aim of this study was to evaluate the three–semester planning for the academic year in the nursing course and finding out its weaknesses and strengths in medical universities.
  Materials and Methods
  In this descriptive-comparative study, nursing undergraduate course planning base on its educational curriculum was compared in two different (two versus three semester) scenarios. In both scenarios, the educational time per week was 40 hours. According to the distribution of the number of weeks of education, the average educational hours of students in both scenarios were equal and were about 5 hours.
  Results
  The number of teaching days, exams, and inter-term holidays in the two-semester scenario is lower than the three-semester scenario and direct education of students in both scenarios accounts for only 50% of the year's day. In the trimester scenario, the number of course units were less and the teaching hours per unit was higher. The teaching staff activities in trimester planning had more balanced distribution versus semester planning.
  Conclusion
  Recommendation of two or three semester planning has advantages and disadvantages that can be beneficial or inadequate for different academic disciplines and curricula on the basis of education and training potential of the universities.
  Keywords: Nursing, planning, semester