فهرست مطالب

ایرانی آموزش در علوم پزشکی - سال چهارم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1383)

مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی
سال چهارم شماره 1 (پیاپی 11، بهار و تابستان 1383)

 • 88 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1383/08/15
 • تعداد عناوین: 13
|
 • زهرا حسینی نژاد، نعمت الله موسی پور صفحات 3-13
  مقدمه
  دانشگاه های ایران، فاقد یک نظام ارزشیابی مدون، علمی و نهادینه شده برای ارزشیابی کیفیت و مشروعیت بخشی به اهداف و عملکردهای خود می باشند. پاسخگویی به مواردی از قبیل: نرخ ترک تحصیل، میزان اتلاف، نرخ ماندگاری، متوسط طول تحصیل و نرخ مردودی، با بررسی کارآیی درونی نظام آموزشی امکان پذیر است. این مطالعه در پی تعیین برخی شاخص های کارآیی درونی نظام آموزشی رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان است.
  روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، برای تشخیص کارآیی درونی به محاسبه شاخص های کارکرد تحصیلی، تعداد 101 دانشجوی پزشکی ورودی 1372 از زمان ثبت نام تا مرحله دانش آموختگی مورد بررسی قرار گرفتند. با مراجعه به پرونده تحصیلی دانشجویان، داده های لازم جمع آوری گردید. اطلاعات و داده های مربوط به هر دانشجو با استفاده از نرم افزار SPSS داده پردازی و تحلیل شد.
  نتایج
  میزان اتلاف دانشجویان مذکر 4.4 درصد، دانشجویان مونث 7/0 درصد، دانشجویان بدون سهمیه 2/2 درصد و دانشجویان با سهمیه 5/6 درصد بوده است. با احتساب نیم سال تابستانی، به طور متوسط، دانشجویان مذکر 63/17، دانشجویان مونث 56/17، دانشجویان بدون سهمیه 31/17، دانشجویان با سهمیه 41/18 نیم سال مشغول به تحصیل بوده اند. بیشترین نرخ مردودی در نیم سال اول 1373 و بیشترین نرخ شکست در دروس پایه و تخصصی با 6/5 درصد دیده شده است.
  بحث: تفاوت بارز میان دانشجویان سهمیه و دانشجویان بدون سهمیه در کارآیی، بیانگر این است که تنها اعطای سهمیه ای از ظرفیت دانشگاه ها به نهادها کافی نیست، بلکه لازم است در جهت استیفای این حق نیز، گام هایی برداشت. احتمالا با اجرای برنامه هایی مثل: برنامه آشنایی با دانشگاه، برنامه تعیین فعالیت های آموزشی و درسی و برنامه مشاوره و راهنمایی و تقویت پایه تحصیلی، می توان برخی کمک ها را به این گروه دانشجویان ارایه کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی، کارایی درونی، رشته پزشکی، ارزشیابی آموزشی، کارایی، آموزش پزشکی
 • احمدرضا زمانی، بهزاد شمس، الهام معظم صفحات 15-22
  مقدمه
  چگونگی ارتباط پزشک و بیمار، نقش موثری در رضایتمندی بیمار و نتایج درمان دارد. شواهد حاکی از آن است که مهارت های ارتباطی در برنامه رسمی آموزش پزشکی ایران گنجانده نشده، پزشکان بطور موثری ارتباط برقرار نمی کنند و نیازمند آموزش مداوم این مهارت ها هستند. در این مطالعه، پس از طراحی یک دوره آموزش مهارت های ارتباطی برای پزشکان عمومی، تاثیر آن در رضایتمندی بیمارانشان مورد بررسی قرار گرفت.
  روش ها
  این پژوهش، مطالعه ای نیمه تجربی با طراحی دو گروهی قبل وبعد از مداخله است. نمونه های مورد مطالعه پزشکان شاغل در شهر اصفهان و بیماران آنها بودند که شامل دو گروه 16 نفری پزشک (مجموعا 32 نفر) و 153 بیمار، 72 بیمار در گروه تجربی و 81 بیمار در گروه شاهد) می شدند. مهارت های عمومی ارتباط با بیمار با استفاده از روش های نوین آموزشی در ترکیب با روش های متداول آموزش این مهارت ها در قالب کارگاه سه روزه به پزشکان گروه تجربی آموزش داده شد. گروه شاهد برنامه آموزشی دریافت ننمودند. با کمک پرسشنامه روا و پایا، میانگین نمره رضایت بیماران پزشکان دوره دیده درمقایسه با رضایت بیماران پزشکان دوره ندیده با آزمون T در نرم افزار SPSS مورد مقایسه قرارگرفت.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار نمره به دست آمده از پرسشنامه رضایت بیماران پزشکان دوره دیده برابر 3/10±2/86 بود که در مقایسه با پزشکان دوره ندیده 58/9±5/81 بطور معنی داری بیشتر بود. رضایت بیماران پزشکان دوره دیده از مهارت های کلی ارتباطی، شروع و ختم جلسه ملاقات با پزشکشان بیش از بیماران مراجعه کننده به پزشکان دوره ندیده بود.
  بحث: آموزش مهارت های ارتباطی به پزشکان عمومی به رضایت بیشتر بیمارانشان انجامید و با توجه به عدم ارائه این آموزش ها قبل از دانش آموختگی، توصیه می شود به عنوان جزیی موثر و کاربردی در فرایند آموزش مداوم پزشکان عمومی وآموزش های دوره تحصیلی لحاظ شود.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، رابطه بیمار، پزشک، رضایت بیمار، آموزش مداوم، طراحی آموزشی
 • سکینه شهسواری اصفهانی، پروین بیگی مروست، نورالدین بهین آیین، سیدعلی رضا آیت الهی صفحات 23-30
  مقدمه
  مطالعاتی در زمینه مقایسه روش آموزش برنامه ای و سخنرانی در دنیا انجام گرفته، لیکن با توجه به شرایط خاص آموزش در حرفه پرستاری، اثرات بکارگیری این دو روش در این محیط، کمتر بررسی شده است. مطالعه ای به منظور مقایسه این دو روش بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری از اصول کنترل عفونت انجام گردید.
  روش ها
  دراین مطالعه نیمه تجربی، تعداد 103 نفر از دانشجویان سال دوم پرستاری با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه تجربی (52 نفر) و کنترل (51 نفر) تقسیم گردیده و با دو روش مختلف ولی محتوایی کاملا یکسان، تحت تعلیم قرار گرفتند. گروه تجربی، تحت آزمون مقدماتی، مطالعه خودآموزها و پس آزمون قرار گرفته و فرم نظرخواهی از آموزش برنامه ای را تکمیل کردند. گروه کنترل (سخنرانی) تحت آزمون مقدماتی، تدریس به روش سخنرانی با همان محتوا و پس آزمون قرار گرفتند. پس از دو هفته یک آزمون تاخیری مجدد، بدون اطلاع قبلی، برای دو گروه، برای تعیین دوام یادگیری برگزار شد. داده های حاصل با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت فراوانی، میانگین و انحراف معیار و آزمون های T، T زوج، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج مطالعه اختلاف معنی داری را بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه نشان داد. همچنین مقایسه میانگین نمرات پس آزمون دانشجویان در دو گروه تجربی و کنترل نشان داد دانشجویانی که در گروه آموزش برنامه ای بوده اند، در پس آزمون، نمرات بالاتری نسبت به گروه کنترل کسب کرده اند. میانگین نمرات پس آزمون و آزمون یادداری در گروه تجربی تفاوت معنی داری داشت ولی در گروه کنترل، این تفاوت معنی دار نبود. میانگین زمان لازم برای مطالعه گروه خودآموز 6/35 دقیقه کمتر از گروه ارایه سخنرانی بود و 4/85 درصد دانشجویان از روش آموزش برنامه ای رضایت داشتند.
  بحث: این مطالعه نشان داد که یادگیری به روش آموزش برنامه ای، یک روش قابل قبول برای آموزش اصول اساسی کنترل عفونت به دانشجویان پرستاری بوده است و پیشنهاد می شود از این روش، بیشتر در آموزش دانشجویان استفاده گردد.
  کلیدواژگان: آموزش برنامه ای، سخنرانی، یادگیری، کنترل عفونت، دانشجویان پرستاری
 • ماندانا شیرازی، علی اکبر زینالو، فرشید علاء الدینی صفحات 31-36
  مقدمه
  در سیستم آموزشی کنونی، در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و استفاده منطقی از نیروی انسانی، یک ضرورت است و در این راستا شناسایی نیازهای آموزشی و معین نمودن اولویت ها و روش های مناسب و نوین آموزشی در برنامه های آموزش مداوم، امکان استفاده بهینه از منابع محدود و در دسترس را فراهم می کند. هدف از این مطالعه، تعیین اولویت های آموزشی مورد نیاز و روش های موثر آموزشی متخصصین جراحی عمومی با استفاده از نظرات آنان بود.
  روش ها
  این مطالعه از نوع پیمایشی- مقطعی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه معتبر (اعتبار محتوی) و پایا (آزمون مجدد) و خود اجرا بوده است. نمونه ها 143 نفر از جراحان عمومی بوده اند که در هنگام شرکت در برنامه های مدون و دریافت گواهی نهایی آموزش مداوم از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1380، در این مطالعه شرکت کرده اند. روش نمونه گیری سرشماری و از نرم افزار SPSS-9 برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته ها به صورت توزیع فراوانی ارایه گردیده اند.
  نتایج
  مهمترین اولویت آموزشی مورد درخواست جراحان عمومی، روش های جدید جراحی (17/25 درصد) و پر اهمیت ترین روش آموزشی مورد درخواست، سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ (3/57 درصد) بوده است. اکثر پزشکان جراح (5/61 درصد) ترجیح می دادند که مدت اجرای برنامه کمتر از 3 روز باشد.
  بحث: روش های جدید جراحی به عنوان اولین اولویت آموزشی با نیازهای شغلی جراحان مطابقت دارد. آموزش به روش سخنرانی همراه با پرسش و پاسخ ممکن است در نتیجه فقدان دانش لازم در رابطه با سایر روش ها باشد. پیشنهاد می گردد در برنامه های آتی آموزش مداوم، با توجه به ماهیت رشته، از سایر روش های آموزش بهره گیری و برنامه های مدون نیز، در مقایسه با سایر برنامه ها، بیشتر اجرا شود.
  کلیدواژگان: نیاز سنجی، متخصصین جراحی عمومی، آموزش مداوم
 • شایسته صالحی، روشنک حسن زهرایی، زهره قضاوی، پروانه امینی، شهره ضیایی، منیژه شهنه صفحات 37-44
  مقدمه
  تدریس بالینی، یکی از مهمترین بخش های فرایند آموزش پرستاری و مامایی است، زیرا، قسمت اعظم یادگیری های حرفه ای در بالین تکمیل می گردد. بدین لحاظ، اثربخشی تدریس بالینی و ویژگی های مدرس اثربخش مورد توجه بسیاری از محققین پرستاری و مامایی در دنیا بوده است. این مطالعه به منظور تعیین و مقایسه ویژگی های مدرسین بالینی اثربخش از دیدگاه مدرسین و دانشجویان پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان صورت گرفته است.
  روش ها
  در یک مطالعه ترکیبی، به صورت کیفی و کمی، در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، 93 مدرس و 475 دانشجو در سال1381مورد بررسی قرار گرفتند. در مرحله اول با روش دلفی و با استفاده از مصاحبه با دانشجویان و مدرسین، دیدگاه ها درمورد ویژگی ها تعیین و سپس پرسشنامه ای با 56 سوال و در پنج حیطه شامل: ویژگی های حرفه ای، شخصی، ارتباطی، تدریس و ارزشیابی با مقیاس رتبه بندی 1 تا 7 تدوین گردید. در مرحله دوم، با استفاذه از پرسشنامه تدوین شده، نظرات دانشجویان و مدرسین تعیین شد. نتایج با نرم افزار SPSS به صورت میانگین و انحراف معیار و با آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین امتیازات دانشجویان برای ویژگی های مدرسین بالینی اثربخش 98/0±15/6 و میانگین امتیازات مدرسین برای این ویژگی ها 48/0±19/6 که تفاوت آنها از لحاظ آماری معنی دار بود. مهمترین ویژگی از نظر دانشجویان و مدرسین، مسوولیت پذیری در مقابل اعمال خود و کمترین امتیاز، برای ویژگی آموزش به کارکنان بخش بود.
  بحث: کلیه ویژگی های مطرح شده در پرسشنامه مورد تایید دانشجویان و مدرسین قرار گرفت. به علاوه، میانگین امتیازات از نظر مدرسین بیشتر از دانشجویان بود. توصیه می شود این ویژگی ها بیشتر مورد توجه مدرسین قرار گرفته و ارزشیابی مدرسین نیز با استفاده از این ویژگی ها صورت گیرد.
  کلیدواژگان: مدرس بالینی، آموزش، تدریس، دانشجو، پرستاری، مامایی
 • علی محمد مصدق راد، پرتو اثنی عشری صفحات 45-54
  مقدمه
  رضایتمندی بیماران، یکی از مشخصه های اثربخشی خدمات بیمارستان محسوب می شود. لازمه دستیابی به رضایتمندی بیماران، رعایت حقوق آنها است. این پژوهش با هدف بررسی میزان آگاهی بیماران و پزشکان نسبت به حقوق بیمار و میزان رعایت این حقوق در بیمارستان شهید بهشتی اصفهان در سال 1382 انجام شده است.
  روش ها
  در یک مطالعه توصیفی، پرسشنامه ای که با روایی صوری و محتوا و پایایی آزمون مجدد تایید شده بود، بین 160 بیمار (تصادفی منظم) بیمارستان شهید بهشتی اصفهان و کلیه پزشکان شاغل این بیمارستان (30 نفر) توزیع و توسط آنان تکمیل شد. داده ها با نرم افزار SPSS به صورت میانگین و انحراف معیار، توزیع فراوانی و با بکارگیری آزمون های T و مجذور کای و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.
  نتایج
  میزان آگاهی بیماران از حقوق خود 0.32±0.17 از یک امتیاز (در حد ضعیف)، میزان آگاهی پزشکان از حقوق بیمار 12/0±90/0 از یک امتیاز (در حد عالی) و میزان رعایت این حقوق در بیمارستان 1/0±33/0 از یک امتیاز (در حد ضعیف) بود.
  بحث: بیماران نسبت به حقوق خود آگاهی نداشته و نیازمند آموزش می باشند. با اینکه آگاهی پزشکان از حقوق بیمار در سطح خیلی عالی بود ولی کلا در بیمارستان حقوق بیمار در سطح ضعیف رعایت می شود. ضرورت آشنا نمودن بیمار با حقوق خود و اصلاح و ارتقای شرایط رعایت حقوق بیمار در بیمارستان وجود دارد.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، آگاهی، بیمار، پزشک
 • مجید هروی کریموی، مریم جدید میلانی، ناهید رژه صفحات 55-60
  مقدمه
  در کشور ما روش های نوین تدریس در دانشجویان پرستاری کمتر مورد توجه واقع شده است. با توجه به اهمیت ارتقای آموزش پرستاری و استفاده موفقیت آمیز از روش های نوین تدریس، بخصوص تفحص گروهی، این تحقیق به منظور تعیین مقایسه ای تاثیر روش های آموزش سخنرانی و تفحص گروهی بر میزان یادگیری دانشجویان پرستاری در درس بهداشت جامعه (یک) در دانشگاه شاهد سال 81-1380 انجام گرفت.
  روش ها
  این پژوهش، مطالعه نیمه تجربی است که به صورت سرشماری بر روی 49 دانشجوی پرستاری دریافت کننده واحد بهداشت جامعه (یک) در سال 1380 انجام گرفت. پس از همسانی متغیرهای: سن، جنس، معدل ترم گذشته و استفاده از خوابگاه، به صورت تصادفی در دو گروه: 24 نفر تدریس به شیوه تفحص گروهی و 25 نفر تدریس به شیوه سخنرانی قرار گرفتند. یک مدرس در ساعت صبح در طی 16 جلسه 105 دقیقه ای به آنها آموزش داد. ابزار گردآوری داده ها فرم اطلاعات دموگرافیک و آزمون بهداشت جامعه به صورت چهار گزینه ای بود که در اولین جلسه درس فرم اطلاعات و پیش آزمون و در جلسه نهایی پس آزمون از دانشجویان به عمل آمد. داده ها با نرم افزار SPSS-9.5 و نتایج به صورت توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار و مقایسه گروه ها با آزمون من ویتنی (Mann Withney) و ساین (Sign) انجام شد.
  نتایج
  میزان یادگیری در هر دو گروه تدریس به شیوه سخنرانی و تفحص گروهی افزایش معنی داری یافته بود ولی میزان یادگیری در گروه تفحص گروهی از گروه تدریس به روش سخنرانی بطور معنی داری بیشتر بود. معدل ترم گذشته در گروه تدریس به شیوه سخنرانی با میزان یادگیری همبستگی متوسط مثبت داشت.
  بحث: شیوه تفحص گروهی با توجه به فعال کردن دانشجو در یادگیری، رشد مهارت های اجتماعی، برقراری ارتباط در فراگیران می تواند جایگزین شیوه آموزشی به روش سخنرانی شود. به مدرسان و برنامه ریزان آموزش پرستاری پیشنهاد می شود که در آموزش دانشجویان، آن را بکار گرفته و برای شناخت نقاط ضعف و قوت آن مطالعات بیشتری انجام شود.
  کلیدواژگان: روش تدریس، تفحص گروهی، سخنرانی، یادگیری، دانشجو، پرستاری، بهداشت جامعه
 • مقاله موردی
 • ساسان زندی، داریوش عابدی، علیرضا یوسفی، طاهره چنگیز، نیکو یمانی، پیام کبیری صفحات 61-70
  گسترش روز افزون دسترسی به سخت افزارها و نرم افزارهای مناسب برای آموزش الکترونیکی، بخصوص توسعه شبکه جهان گستر وب، افق جدیدی را پیش روی موسسات آموزشی نهاده است. به نظر می رسد استفاده از این امکانات برای آموزش، به تحقق برخی از آرمان هایی که به عنوان ملاک های کیفیت آموزش از آن نام برده می شود، از جمله: فراگیرمحوری، یادگیری مادام العمر، یادگیری فعال، تعامل در یادگیری و چند رسانه ای بودن، کمک کند. هرچند برخی از موسسات آموزشی، در سال های اخیر، نسبت به ارایه کامل دوره های آموزشی به صورت الکترونیک اقدام نموده اند، اما هنوز شواهد زیادی در مورد نتایج ارزشیابی این برنامه ها منتشر نشده است. با توجه به مزایای عمومی آموزش الکترونیکی و قابلیت های ویژه آن در آموزش پزشکی، به نظر می رسد ادغام آن در برنامه های جاری آموزشی دانشگاه ها، به طوری که آموزش متداول به شکل تلفیقی از آموزش سنتی و آموزش الکترونیک ارائه شود، اجتناب ناپذیر باشد. این امر، بخصوص در مورد آموزش مداوم جامعه پزشکی، که مخاطبین فراوان و با تنوع گسترده علائق، تجارب، و نیازهای آموزشی دارد، بیشتر محسوس است. اهمیت تغییر در آموزش دانشگاهی، همراه با پر هزینه بودن تهیه زیر ساخت های آموزش الکترونیکی، بویژه نرم افزارهای لازم، ضرورت رویکرد برنامه ای و دراز مدت را در ادغام آموزش الکترونیک در نظام جاری آموزش پزشکی کشور، بیش از پیش نشان می دهد. در این راستا، استفاده از تجارب سایر دانشگاه ها و سازمان د هی امکانات و فعالیت ها و بکارگیری توانمندی های موجود در هر دو بخش دولتی و خصوصی، الزامی است. لازمه این رویکرد، ایجاد بینش علمی نسبت به جنبه های مختلف انواع آموزش الکترونیک و طراحی فرایند تغییر بر اساس شرایط موجود و آرمان های منطقی در آموزش پزشکی است. چنان که این بینش با عزم جدی مسوولین و سیاستگزاران آموزش پزشکی کشور همراه گردد، امید می رود در آینده ای نه چندان دور، بتوان گام های ارزشمندی برای بهبود کیفیت آموزش پزشکی و بهره وری بیشتر آن برداشت.
  کلیدواژگان: آموزش الکترونیکی، فناوری، آموزش پزشکی
 • مقالات کوتاه
 • شبنم امیدوار، مولود آقاجانی دلاور صفحات 71-75
  مقدمه
  مساله اشتغال دانش آموختگان آموزش عالی، یکی از مسایل مهم اقتصادی و اجتماعی کشور است و برای پیش بینی برنامه های آینده ضروری می باشد. این مطالعه، با هدف تعیین وضعیت اشتغال بکار دانش آموختگان مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام شد.
  روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی، برای کلیه دانش آموختگان مامایی (120 نفر) ورودی سال های 1371 تا 76 دانشگاه، پرسشنامه ای ارسال گردید که 82 پرسشنامه بازگشت داده شد. داده ها با نرم افزار SPSS-10 به صورت توزیع فراوانی و مقایسه وضعیت اشتغال گروه ها با آزمون مجذور کای تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  پنجاه و یک و سه دهم درصد از واحدهای پژوهشی شاغل بودند که نیمی از این شاغلین را طرحی ها تشکیل می دادند. آزمون آماری بین سال فراغت از تحصیل با اشتغال به کار واحدهای پژوهشی ارتباط معنی داری نشان داد. بیست و دو و نیم درصد از شاغلین در مشاغل غیر مرتبط با مامایی مشغول به کار بودند، 2/89 درصد از دانش آموختگان شاغل در بخش دولتی و 1/17 درصد در بخش خصوصی جذب شده بودند و 9/75 درصد دانش آموختگان دفتر کار نداشتند. آزمون آماری نشان داد بین سهمیه پذیرش با فراوانی تمایل به کار در مناطق محروم ارتباط معنی داری وجود دارد. اکثریت ماماها تمایل به کار در مناطق محروم نداشتند و در صورت امکان انتخاب مجدد، این رشته را انتخاب نمی نمودند.
  بحث: آمار بی کاری در بین دانش آموختگان مامایی دانشگاه علوم پزشکی بابل نسبتا بالا و از مهارت آنان استفاده مطلوب نمی شود. لازمست زمینه های مناسب اشتغال، و بخصوص امکان بکارگیری نیروهای جوان در کلینیک های مشاوره ای بهداشت زنان و مادران، انجام گیرد.
  کلیدواژگان: اشتغال، دانش آموختگان، مامایی
 • نفیسه صدر ارحامی، صمد کلانتری، سهراب عطارد صفحات 76-81
  مقدمه
  افزایش ناموزون و بی رویه تعداد پزشکان عمومی در کشور، یکی از مسایل حاد و مشکل آفرین جامعه ما است. نگرانی در مورد رشته تحصیلی و آینده شغلی از معضلات دانشجویان پزشکی می باشد. این مطالعه با هدف تعیین نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی خود در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد تا برنامه ریزان آموزشی و بهداشتی را نسبت به آن آگاه سازد.
  روش ها
  در یک مطالعه پیمایشی- مقطعی، دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در حال تحصیل در چهار مقطع علوم پایه، فیزیوپاتولوژی، بالینی و کارورزی در سال 82-1381 مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه 321 نفر بود که به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها، پرسشنامه معتبر حاوی 42 سوال براساس طیف لیکرت بود. داده ها با نرم افزار SPSS و به صورت توزیع فراوانی، میانگین و انحراف معیار آزمون T و همبستگی پیرسون ارایه گردید.
  نتایج
  میانگین و انحراف معیار نمره نگرش دانشجویان پزشکی نسبت به آینده شغلی خود 1/6±2/65 به دست آمد. هشتاد و نه درصد دانشجویان، تحصیل در رشته پزشکی را به دیگران توصیه می کنند، 2/74 درصد آنها به هیچ وجه تمایل به انصراف از رشته تحصیلی خود ندارد، 8/78 درصد از دانشجویان رشته پزشکی را انتخاب اول خود در آزمون سراسری معرفی کردند و 71 درصد دانشجویان در صورت شرکت مجدد در آزمون سراسری، مجددا پزشکی را به عنوان انتخاب اول خود برمی گزیدند.
  بحث: نتایج حاصل حاکی از نگرش منفی دانشجویان رشته پزشکی نسبت به آینده شغلی خود بود در حالی که اکثر دانشجویان نگرش در حد مطلوب نسبت به رشته تحصیلی خود داشتند. تعدیل ظرفیت پذیرش دانشجویان پزشکی، توزیع مناسب نیروی انسانی، آشنایی کامل تر دانش آموزان با رشته های تحصیلی دانشگاهی قبل از شرکت در آزمون سراسری، حمایت مالی پزشکان جوان و ایجاد مراکز مشاوره و حمایت از دانشجویان می تواند در بهبود نگرش آنها مفید واقع شود.
  کلیدواژگان: نگرش، دانشجویان پزشکی، آینده شغلی، رشته تحصیلی
 • نامه به سردبیر
 • مهدی نعمت بخش صفحات 82-85
  چندی پیش، در یک بحث آموزشی، سوالی مطرح شد که ارتباط نمره کسب شده در امتحان جامع علوم پایه کشوری با دروسی که دانشجویان در مقطع علوم پایه می گذراند، چیست؟و آیا تفاوتی در این نمرات وجود دارد یا خیر؟ این مطلب از جنبه های متفاوتی قابل بررسی است، اما آنچه که بیشتر مد نظر می باشد، تطابق نمرات کسب شده در این دو قسمت است. بنابراین، مطالب زیر به عنوان یک مطالعه مقدماتی به استحضار می رسد...
 • علیرضا یوسفی صفحات 86-87
  با توجه به تولید بسیار عظیم اطلاعات در علوم گوناگون، موضوع تدوین اهداف آموزشی برای موسساتی که رسالت پرورش دانش آموختگان، به ویژه در رشته های حرفه ای را به عهده دارند، اهمیت افزون تری می یابد. محدودیت منابع و محدودیت زمان موجب می شود که نظام آموزشی در مورد هدف های آموزشی به انتخاب بپردازد و موضوعات اولویت دار در محدوده زمانی کوتاه آموزش، در اهداف آموزشی گنجانده شود.
  تعیین و تدوین اهداف آموزشی در زشته های گوناگون علوم پزشکی، یک مساله لوکس و فرعی نیست، بلکه از اصلی ترین وظایف نهادهای آموزشی و استادان محسوب می شود، تا از این طریق، از منابع آموزشی، حداکثر استفاده به عمل آید...
 • طاهره چنگیز صفحه 88
  یییییییییییییییییییییی h ttp://www.ull.ac.uk/subjects/guides/psycscales.shtml این پایگاه متعلق به کتابخانه تحقیقاتی دانشگاه لندن است و در آن فهرستی از انواع پرسشنامه هایی که در تحقیقات روان شناسی مورد استفاده قرار می گیرد، آمده است. به علاوه، لینک هایی برای ارتباط با این ابزارها قرار داده شده است. http://www.measurementexperts.org/ اگر در جستجوی ابزارهای مناسب برای انجام یک پژوهش پیمایشی هستید، می توانید قبل از انتخاب پرسشنامه یا چک لیست مورد نظرتان، سری به آدرس فوق بزنید. در این پایگاه، که توسط مرکز منابع اطلاعاتی آموزش و اندازه گیری وابسته به بخش تحقیق و توسعه امور نظامیان امریکا سرپرستی می شود، علاوه بر ارائه فهرست ابزارهای مختلف، تک نگاشتی نیز در مورد هر ابزار ارائه شده است که در بردارنده مشخصات آن، منابع علمی موجود در مورد کاربرد، و نحوه دسترسی به متن کامل ابزار مورد نظر می باشد. از جمله ابزارهایی که در این پایگاه معرفی شده است، می توان به مقیاس ها و پرسشنامه های مختلف بررسی درد، افسردگی، اضطراب، جو سازمانی، مراعات مسائل اخلاقی در سازمان، و... اشاره کرد. http://www.uncc.edu/cimc/ پایگاه فوق، توسط انجمن کتابخانه های کالج پژوهشی امریکا، که زیر مجموعه ای از انجمن کتابداری آمریکا است، هدایت می شود. در این پایگاه، فهرست مفصلی از وب سایت های مهم که مورد استفاده محققین در آموزش می باشد، ارائه شده است. از جمله، می توان به آدرس پایگاه های معتبر در زمینه ارزیابی و ارزشیابی، مدیریت آموزشی، روش های تدریس، استانداردهای آموزشی، اشاره نمود. لازم به ذکر است که در این پایگاه، آموزش های دبستانی و دبیرستانی از آموزش عالی جدا نشده است. http://classweb.gmu.edu/ndabbagh/Resources/IDKB/instruct_design.htm اگر در صدد هستید تا برای انجام طراحی یک دوره آموزشی، مسیری علمی را طی کنید، پیشنهاد می شود مروری اجمالی به صفحات مختلف پایگاه فوق داشته باشید. در این پایگاه، که توسط یکی از اساتید طراحی آموزشی دانشگاه میسون راه اندازی شده، مجموعه بسیار ارزشمندی از مطالب مربوط به طراحی آموزشی به شکلی بسیار زیبا و کاربردی سازمان دهی و ارائه می شود. استفاده از این پایگاه را می توان به مدرسین دوره های طراحی آموزشی نیز توصیه نمود. http://www-jime.open.ac.uk/ اگر به طراحی رسانه های تعاملی برای آموزش علاقمندید، می توانید به متن کامل مقالات Journal of Interactive Media in Education از طریق آدرس فوق بطور رایگان دست یابید. http://www.nyerrn.com/simulators.htm یکی از مشکلات مدرسین علوم پایه و بالینی در گروه پزشکی، تهیه رسانه مناسب آموزشی برای ارائه در کلاس درس است. این رسانه ها، بخصوص اگر از نوع دیداری- شنیداری و به صورت تعاملی باشند، ارزش فراوانی برای تجسم ذهنی و عینی بهتر در مورد موضوع تدریس خواهند داشت. در این پایگاه، که فهرست مفصلی از سایر پایگاه ها و منابعی که به عنوان Simulator در یادگیری مفاهیم پایه و بالینی علوم پزشکی می تواند به کار رود، ارائه شده است. بسیاری از این منابع به صورت رایگان، قابل استفاده است و حداقل می تواند به عنوان مکمل کلاس درس و یا در کلاس های عملی، مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد.
|
 • Zahra Hosseini Nejad, Nematollah Mousapour Pages 3-13
  Introduction
  Iran's universities dont have a compiled, scientific and internalized evaluation system to evaluate their quality and make their goals and performances recognized. Being accountable to items such as, drop out rate, waste rate, survival rate, average study rate and rejection rate is possible by assessment of internal efficiency of educational system. This study tried to determine some of the internal efficiency indicators for medical education system in Kerman University of Medical Sciences
  Methods
  Through a cross-sectional descriptive study, in order to identify internal efficiency indicators, 101 medical students (accepted in 1993) were investigated from their registration up to their graduation time in the year 1993. The needed information was collected from their educational files, then the data were analyzed by SPSS software.
  Results
  The waste rate of students was 4.4%, 0.7%, 2.2% and 6.5% for male, female, non-quota and quota students, respectively. On average, male, female, non-quota and quota students had been studying for 17.63, 17.56, 17.31, and 18.41 semesters, respectively. The maximum rejection rate was in the first semester of 1993 and the maximum failure rate was for basic sciences and specialized courses with 5.6% of rate.
  Conclusion
  The significant difference in efficiency between quota students and non-quota students shows that, giving just some quota to organizations is not enough and some measures must also be taken. It is recommended to provide them with some programs and facilities such as, orientation sessions, educational counseling and complementary educational programs.
  Keywords: Evaluation, Internal efficiency, Medicine, Educational evaluation, Efficiency, Medical education
 • Ahmadreza Zamani, Behzad Shams, Elham Moazzam Pages 15-22
  Introduction
  The quality of doctor-patient relationship has a significant impact on patient satisfaction and medical outcomes. Communication skills training is not formally included in medical education curriculum in Iran and as a result physicians can not communicate properly with their patients and need to receive training in this regard. In this study a communication skills training program for general practitioners was designed and its effect on their patients’ satisfaction was evaluated.
  Methods
  In a quasi- experimental two group post-test design study, a communication skills training program was designed and implemented as a three days workshop. The study sample included 32 employed physicians (16 physicians in each experimental and control groups) and 153 patients (72 patients in experimental group and 81 in control group). The physicians in the experimental group participated in the workshop and received training using new instructional methods combined with routine communication skills teaching methods. A valid and reliable questionnaire was used to measure patients’ satisfaction. Then, patients’ satisfaction from trained physicians was compared with the satisfaction in the control group by t-test using SPSS software.
  Results
  The mean score of patients’ satisfaction from trained physicians was 86.2 with the standard deviation of 10.3 which was significantly higher than the mean score for control group (81.5±9.58). Patients’ satisfaction from their physicians’ general communication skills, at the beginning and end of session was greater for trained physicians compared with the ones who didn’t receive any training.
  Conclusion
  Since, communication skills training for general practitioners increased patients’ satisfaction, and considering the fact that this kind of training is not included in medical education curriculum, it is recommended to consider it as an efficient and useful component in continuing medical education programs as well as undergraduate medical education.
  Keywords: Communication skills, Patient, doctor relationship, Patient's satisfaction, Continuing education, Instructional design
 • Sekineh Shahsavari, Parvin Beigi Marvast, Nouredin Behinaaine, Sayyed Alireza Ayatollahi Pages 23-30
  Introduction
  Programmed instruction (PI) and lecture based learning have been compared in previous studies in the world, but due to special condition of education in nursing, the effects of these two methods have been less investigated in Iranian universities. This study attempts to compare the effect of these two educational methods on nursing student's learning about the basic principles of infection control.
  Methods
  In this quasi-experimental study, 103 second-year baccalaureate (B.S) nursing students were selected by purposive sampling and then were randomly assigned to two groups (52 in experimental using self-learning method and 51 in control group taught by lecture method). Both groups were tested by similar pre and post tests and the content of teaching was the same for both of them but with different teaching methods. The experimental group was also given an opinionnaire about the programmed instruction at the end. Two weeks after the post-test, an unannounced test (delay test) was administered to both groups. The data were analyzed by SPSS software using frequency distribution, mean and standard deviation, t-test and paired t-test.
  Results
  There was a significant difference between the pretest and posttest scores in both groups. Also, nursing students who completed an infection control programmed instruction, scored higher on post-test than those who attended the lecture method class. The difference between the mean scores of post and delay tests was significant in experimental group but it didnt show a significant difference in the control group. The mean of the necessary time for studying modules was 35.6 minutes less than lecture presentation, and 85.4% of students preferred PI method and found the content meaningful.
  Conclusion
  This study showed that self-managed learning in the form of PI is an acceptable method for teaching the basic principles of infection control to nursing students. It is recommended to use this method more in education.
  Keywords: Programmed Instruction, Lecture method, Learning, infection control, Nursing students
 • Mandana Shirazi, Ali Akbar Zeinalou, Farshid Alaeddini Pages 31-36
  Introduction
  In the current educational system, considering the economic aspects and rational utilization of manpower is essential. In this respect, identifying educational needs, determining priorities and latest educational methods in Continuing Medical Education (CME) programs can provide the opportunity for optimum use of limited available resources. The aim of this study was to determine the educational priorities, effective educational methods and appropriate type of CME activities for general surgeons with respect to their viewpoints in Tehran University of Medical Sciences in the year 2002.
  Methods
  A cross-sectional survey was carried out. The data collection tool was a self administered questionnaire whose validity was confirmed through content validity and its reliability by test-retest. Using census sampling method, 143 surgeons who had participated in CME Programs and received the final certificate, filled the questionnaires. The data analysis was performed by SPSS-9 software using frequency distribution.
  Results
  The most important educational priority was new methods of surgery (25.4%), and the most preferred educational method was lecture accompanied by question and answer (57.3%). Most surgeons preferred the length of the program to be less than three days (61.5%).
  Conclusion
  The new methods of surgery which was mentioned as the first educational priority, is related to their job requirement. Lecture accompanied with question and answer was determined as their preferred educational method which could be due to insufficient knowledge about other educational methods. Therefore, it is recommended to use other educational methods in future CME programs and perform more composed programs compared to other educational programs.
  Keywords: Needs assessment, General surgeon, Continuing Medical Education
 • Ali Mohammd Mossadegh Rad, Parto Esna Ashari Pages 45-54
  Introduction
  Patient's satisfaction is considered as one of the hospital effectiveness indicators which has an important role in hospital productivity. Respecting patient's rights is necessary for gaining their satisfaction. The objective of this survey was to investigate the patients and physician's awareness about patients’ rights and its implementation in Beheshti hospital in 2003.
  Methods
  This cross-sectional survey was carried out using a questionnaire whose face and content validity was confirmed by experts and its reliability by test-retest, as the data collection tool. All physicians employed in Beheshti hospital (n=30) and 160 patients, selected through systematic random sampling, filled the questionnaires. The data analysis was done using t-test, frequency distribution, mean, standard deviation and Pearson Correlation Coefficient by SPSS 11 software.
  Results
  Physicians and patient's knowledge about patients’ rights was 0.90±0.12 (excellent) and 0.32±0.17 (weak), out of 1, respectively. They scored implementation of patient's rights in the hospital as 0.33±0.1 (weak) out of 1.
  Conclusion
  Patients are not aware of their own rights and need education in this regard. Although, physician's information about patient's rights was in excellent level, the patient's rights was respected very little at the hospital. It is necessary to inform patients about their rights which in turn can improve hospital effectiveness and productivity.
  Keywords: Patient\'s right, Awareness, Patient, Physician
 • Majideh Heravi, Maryam Jadid Milani, Nahid Rejeh Pages 55-60
  Introduction
  New methods of teaching in nursing education has not been extensively investigated in Iran. Considering the importance of nursing education promotion and successful application of new methods of teaching, especially focus group method, this study was conducted to determine and compare the effect of lecture, and focus group teaching methods on nursing student's learning in community health course (1) at Shahed University in the year 2002-2003.
  Methods
  A semi-experimental study was conducted on 49 nursing students who had community health course (through census sampling method). After matching the variables of sex, gender, mean grade of previous semester and the use of student's dormitory, 24 students were selected for focus group and 25 students for lecture group, randomly. A teacher taught them using the two methods, during the morning for one hour, 45 minutes, and for 16 sessions. The data colleting tool was a demographic data sheet and community health test in the form of multiple choice questions. Both groups took the pretest and demographic data sheet at the first day of the course and post-test at the last day. The data were analyzed by SPSS 9.5 using frequency distribution, mean, standard deviation, Mann Whitney and Sign test.
  Results
  The learning rate increased significantly in both focus group method and lecture method groups. But, in the group taught by focus group method, the learning rate was significantly higher than lecture group method. The mean grade of previous semester in lecture method group showed a positive moderate correlation with their learning rate.
  Conclusion
  Considering the role of focus group method in making the students active in learning, developing their social skills and improving their communication skills, it can replace lecture teaching method. It is suggested that teachers and educational planners apply this method in student's education. More studies are recommended to investigate the weaknesses and strengths of this method.
  Keywords: Teaching method, Focus group, Lecture, Learning, Nursing student, Community health
 • Sassan Zandi, Daryoush Abedi, Tahereh Changiz, Alireza Yousefi, Nikoo Yamani, Payam Kabiri Pages 61-70
  Increasing access to the softwares and hardwares for electronic learning (e-learning), especially World Wide Web (WWW), has opened a new horizon to educational institutions. It seems that using these facilities helps to attain several goals as educational quality indicators, including student-centeredness, life-long learning, active and interactive learning, and using multimedia in learning. Although some educational institutions have provided all their courses electronically, only little evidence has been published indicating the evaluation results of such programs. Considering the general advantages of e-learning and its specific potentials in medical education, its integration into current university curricula seems to be inevitable, in a way that current curricula contain a blend of traditional and electronic learning situations. This is more demanding for continuing medical education programs, which face a huge number of learners with a vast diversity in learning needs, expertise, and interests. The importance of change in university programs, as well as high expenses for preparing e-learning infrastructures, especially soft wares, necessitates a long term programmed approach to the integration of e-learning in traditional curricula. To do this, using the experiences of other universities, organizing resources and activities, and using the existing capabilities in the public and private sectors is essential. This approach requires a scientific insight about different aspects of e-learning as well as a change plan according to the present situation and justified goals in medical education. If it is complemented with a serious intention on the policymaker's side, it will be expected to accomplish valuable steps towards quality improvement and efficiency of medical education in the near future.
  Keywords: E, learning, Technology, Medical Education
 • Shabnam Omidvar, Moloud Aghajani Delavar Pages 71-75
  Introduction
  One of the important economical and social problems of our society is employment situation of higher education graduates which is necessary to consider for the development of future plans. This study aims to determine the employment situation of midwifery graduates in Babol University of Medical Sciences.
  Methods
  In this cross-sectional survey, a questionnaire was sent to all midwifery graduates who had entered the university between 1992-1997 (n=120). A total number of 82 filled questionnaires were returned. The data analysis was done with SPSS-10 software using frequency distribution and Chi2 test.
  Results
  Based on the results, 51.3% of subjects were employed which nearly half of them were spending their mandatory services. Statistical data revealed a significant relationship between the year of graduation and being employed. Twenty two point five percent of employed graduates worked in jobs other than midwifery. Eighty two point nine percent of them were employed at government section, 17.1% at private section and 75.9% of them did not have any office. There was a significant relationship between quota of acceptance to the university and the desire to work in deprived areas. Most midwives did not have any desire to work in the deprived areas, and in the case of having the opportunity to choose again, they would not choose midwifery as their future career.
  Conclusion
  The unemployment rate between midwifery graduates of Babol medical university is high. So, it is recommended to provide them with appropriate job opportunities, and employ young graduates in counseling clinics for maternity care
  Keywords: Employment, Graduates, Midwifery
 • Nafiseh Sadr Arhami, Samad Kalantari, Sohrab Atarod Pages 76-81
  Introduction
  The inappropriate increase in the number of general physicians in Iran is one of the critical and problematic issues of our society which leads to a big concern for medical students regarding their field of study and future career. This research aims to determine the attitude of medical students towards their own future career and field of study in Isfahan University of Medical Sciences in the year 2003 in order to inform educational planners about this issue.
  Methods
  In a cross sectional survey, medical students in four levels of study including basic sciences, physiopathology, clerkship and internship were studied in the year 2002 – 2003. 321 students were selected by simple random sampling. The data gathering tool was a valid and reliable questionnaire including 42 attitude questions based on Likert scale. The data were analyzed by SPSS software using frequency distribution, mean and standard deviation, t-test and Pearson Correlation Coefficient.
  Results
  The mean score of the medical students’ attitude towards their future career was 65.2 ± 6.1. Also, 80.9 percent of the students recommended studying medicine to others, 74.2 percent of them did not intend to quit their study, 78.8 percent chose medicine as their first selection in the national entrance examination for the universities, and 71 percent of the students would choose medicine as their first selection if they took the entrance examination again.
  Conclusion
  The results showed the negative attitude of medical students towards their own future career, while the attitude of the majority of them towards their field of study was at an optimal level. Adjusting the number of students accepted for medicine, proper distribution of human resources, informing students about university disciplines before they take the entrance examination, providing financial support for young physicians, and establishing counseling and supporting centers for students is recommended to improve their attitudes.
  Keywords: Attitude, Medical students, Future career, Field of study
 • Mehdi Nemat Bakhsh Pages 82-85
 • Alireza Yousefy Pages 86-87
 • Tahereh Changiz Page 88