فهرست مطالب

 • پیاپی 60 (آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/15
 • تعداد عناوین: 16
|
 • محمد احمدی صفا* ، شادی دنیایی، شیلان سهرابی، مجتبی فراهانی، دایان خاسمی، الهه ساعدپناه صفحات 1-26
  هدف تحقیق حاضر ارزیابی کتاب آموزش زبان انگلیسی پایه ی اول دوره ی متوسطه ی اول (هفتم) ،پراسپکت یک، می باشد که در سالهای اخیرتوسط وزارت آموزش و پرورش ایران طراحی و مورد استفاده قرار گرفته است. بدین منظور، پرسشنامه ای محقق ساخته طراحی و بر اساس اطلاعات حاصل از اجرای آزمایشی، روایی و پایایی پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و آزمون آلفای کرانباخ مورد تایید قرار گرفت. نتایج شاخص کفایت نمونه ، تست بارتلت ، و نیز آلفای کرانباخ (96/0) حاکی ازآن بود که پرسشنامه مذکور از روایی مناسب و پایایی بالایی برخوردار است. شرکت کنندگان اصلی این پژوهش شامل 188 معلم زبان انگلیسی در دوره ی اول متوسطه بودند که براساس نمونه گیری در دسترس از هفت استان کشور انتخاب شدند. همچنین 146 نفر از معلمان مورد مصاحبه ای نیمه ساختاریافته قرار گرفتند. نتایج پژوهش حاکی از آن بود که معلمان از (الف) طرح و قالب ظاهری کتاب ، (ب) فعالیت ها و تمرین های کتاب (ج) محتوای کتاب به لحاظ ایجاد توازن میان چهار مهارت زبانی (د) عملکرد مطالب کمک درسی و راهنمای معلم (ه) دستور زبان، واژگان و انواع نقشهای زبانی و بالاخره (ه) ارائه ی روش تدریس مناسب، رضایت لازم را ندارند.
  کلیدواژگان: ارزیابی مواد درسی، پراسپکت یک، معلمان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، ایران
 • سید آیت حسینی * صفحات 27-51
  مقاله حاضر معرفی و نقد کتاب «آموزش زبان ژاپنی با متون روزنامه» تالیف اوسامو میزوتانی و نوبوکو میزوتانی است که برای تدریس در کلاس های متون مطبوعاتی تهیه شده و در ژاپن و سایر کشورها از جمله ایران، در دوره های آموزش زبان ژاپنی استفاده می شود. این نوشتار می کوشد نقاط ضعف و قوت اثر را با توجه به نیازهای زبان آموزان ایرانی آشکار سازد. نقد این کتاب از دو منظر متفاوت انجام شده است: نخست به کارکردهای آموزش زبانی کتاب توجه شده و توانایی کتاب در آموزش موثر زبان رایج در مطبوعات ژاپنی ارزیابی شده است و دوم، به کارکردهای فرهنگی اثر توجه شده و تصویری که کتاب می کوشد از جامعه و فرهنگ ژاپن به دست دهد تحلیل و بررسی شده است. برای این منظور، مقالاتی از رسانه های واقعی ژاپن به طور تصادفی انتخاب شده اند و با برچسب دهی موضوعی و برچسب دهی قطبیت، به لحاظ کمی و کیفی با مقالات کتاب مقایسه شده اند.
  کلیدواژگان: زبان ژاپنی، آموزش زبان، متون مطبوعاتی، روزنامه، برچسب موضوعی، برچسب قطبیت
 • علی درخشان* صفحات 53-77
  با وجود اهمیت تلفیق زبان و فرهنگ، تلاش های کمی به منظور بررسی و تحلیل ارزش های فرهنگی در کتاب های درسی آموزش زبان انگلیسی، بر اساس یک چارچوب مدون انجام گرفته است؛ بنابراین، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیل اکتشافی محتوای کیفی به بررسی کتاب های American English File (Latham-Koenig, Oxenden, & Boyle, 2013) که در آموزشگاه های زبان انگلیسی در ایران تدریس می شود، پرداخته است. بدین منظور، مدل الگو های فرهنگی زارعی و خالصی (2011) برای تحلیل محتوای کیفی این مجموعه مورد استفاده قرار گرفت که شامل چهار مولفه ارزش، هنجار، سازمان و محصول است. در مجموع، نتایج نشان داد که کتاب های درسی محصولاتی هستند که تحت تاثیر پیش فرض ها و تعصبات فرهنگی قراردارند. یافته ها حاکی از آن است که مطالب این کتب مملو از ارزش های فرهنگی منحصر به فرد جهان غرب هستند که از عمده ترین شان می توان به روابط دختر و پسر، مصرف گرایی، درس گریزی، ترویج موسیقی غرب، محصولات غربی، عدم اعتماد زوجین به یکدیگر، از هم گسیختگی بنیان خانواده و القای ارزش های گوناگون غربی اشاره کرد. یافته ها موید این است که کتاب های درسی حاملان ارزش ها هستند که نه تنها دانش زبانی بلکه فرهنگ خاص گویش وران آن زبان را نیز به زبان آموزان القا می کنند. بنابراین، با استناد به نتایج، نقش معلمان زبان در آگاهی، صیانت از هویت فرهنگی و ملی و ایجاد تعادل برای تلفیق زبان و فرهنگ بسیار حائز اهمیت است.
  کلیدواژگان: آموزش زبان انگلیسی، ارزشیابی کتب، ارزش های فرهنگی، القای ارزش های فرهنگی، توانش بینافرهنگی
 • سعیده دست آموز* ، مهسا رسولی صفحات 77-99
  در مقاله حاضر، برنامه آموزش درس آواشناسی در مقطع کارشناسی رشته زبان روسی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از این پژوهش، بررسی ضرورتها، ریشه یابی مشکلات و ارائه راهکار برای رفع آنهاست. سوال اصلی این است که ضرورتهای آموزشی در حوزه آواشناسی زبان روسی کدامند؟ آیا به این ضرورتها در برنامه آموزشی دانشجویان مقطع کارشناسی توجه شده است؟ دانشجویان با چه چالش هایی روبرو هستند؟ در این جستار ابتدا از طریق شیوه تحقیق کتابخانه ای به بررسی ماهیت مبحث آواشناسی و ضرورتهایی پرداختیم که باید در تدریس این مقوله مورد توجه قرار گیرند. سپس پژوهش میدانی را بین 140 دانشجوی مقطع کارشناسی زبان روسی انجام دادیم. نتایج نشان می دهد دانشجویان در بسیاری از مقوله های آواشناسی که تاثیر مستقیم روی گفتار آنها دارد، دچار ضعف هستند. پیشنهاداتی جهت بهینه سازی برنامه آموزش آواشناسی با هدف توانمندسازی دانشجویان ارائه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش زبان روسی به عنوان زبان خارجی، آواشناسی، ضروتهای آموزشی، برنامه آموزشی، نقد و بررسی
 • علیرضا رضائی* صفحات 101-129
  کتاب «توهمی به نام جمع گرایی؛ سوء برداشت های مباحث شناخت مردمان ژاپن و ریشه های آن» در پی اثبات این نکته است که علی رغم ذهنیت کلیشه ای رایج، ژاپنی ها الزاما مردمانی جمع گرا نیستند. نویسنده از این ذهنیت کلیشه ای که ژاپنی ها را مردمانی جمع گرا می شناسد به عنوان یک توهم یاد می کند و در تبیین دلایل بروز چنین توهمی، با یک رویکرد روانشناسی به نقش سوگیری های شناختی اشاره می نماید. از نظر وی سه نوع سوگیری شامل «سوگیری متناظر» ، «سوگیری تاییدی» ، و «سوگیری برآمده از اطلاعات موجود» ، در بروز توهم و ذهنیت کلیشه ای جمع گرا بودن مردمان ژاپن نقش اساسی دارند. نویسنده معتقد است رفتار انسان ها برآمده از موقعیتی است که در آن واقع می شوند، نه الزاما فرهنگی که به آن تعلق دارند، و در اصل به مقابله با انسان شناسانی مانند روث بندیکت که اعتقاد دارند رفتار افراد یک جامعه برآمده از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است، می پردازد. وی از برچسب جمع گرایی به عنوان برچسبی که توسط غربی ها و در راس آنها آمریکایی ها برای تحقیر ژاپن ساخته شده است یاد می کند و ریشه های تاریخی این برچسب را در نظام میلیتاریسم ژاپن در دوران جنگ جهانی دوم، که باعث شد بقیه کشورها به کل ملت ژاپن به دید یک ارتش نگاه کنند، جستجو می کند.
  کلیدواژگان: ژاپن، آمریکا، ژاپنی ها، جمع گرایی، فردگرایی
 • احمد رمضانی* ، پیوند میهن دوست صفحات 131-149
  هدف از این مقاله تحلیل وضعیت آموزش زبان انگلیسی به دانش آموزان کم توان ذهنی، بررسی انتقادی کتاب دانش آموز و کتاب کار (پایه هفتم) و کتاب راهنمای تدریس است. روش پژوهش حاضر توصیفی– تحلیلی است. با توجه به معیارهای نقد شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی، نقاط قوت و ضعف شکلی و محتوایی کتاب درسی و کار ارائه گردید. از مهم ترین نقاط قوت کتاب درسی می توان به معرفی کارکردهای زبانی و روال های اجتماعی متداول و چاپ رنگی اشاره نمود. از مهم ترین نقاط ضعف کتاب درسی آموزش حروف الفبا به شیوه سنتی، آموزش نامناسب اعداد، طراحی تمرین های نامناسب و کیفیت پایین تصاویر بود. کتاب معلم نیز با توجه به معیارهای پیشنهادی همسلی (1997) در قالب ارزشیابی کلی و تفصیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفت. از نقاط قوت کتاب معلم وضوح و روشنی دستور العمل های کتاب راهنما برای تدریس و ارزشیابی، پرداختن به فرایند یادگیری بر اساس نظریه های امروزی، معرفی اهداف دوره، و ارائه دستورالعمل های مناسب برای ارزشیابی بود. از نقاط ضعف کتاب راهنما می توان به عدم توجه به سبک های یادگیری متفاوت دانش آموزان و صحافی نامناسب کتاب اشاره کرد. در نهایت پیشنهادهایی برای بهبود کیفیت و متناسب سازی محتوای آن با توجه سطح توانمندی دانش آموزان کم توان ذهنی داده شد.
  کلیدواژگان: زبان انگلیسی، دانش آموزان کم توان ذهنی، کتاب دانش آموز، کتاب کار، کتاب معلم (راهنمای تدریس)، دوره پیش حرفه ای، پایه هفتم، نقد
 • مرضیه یحیی پور* ، معصومه معتمدنیا، جان اله کریمی مطهر صفحات 151-166
  در مقاله ضمن معرفی کانستانتین بالمونت شاعر سمبولیست سده بیستم روسیه معروف به ملک الشعرا و شمس الشعرا در ادبیات روسی، به آن دسته از اشعار با مضامین شرقی وی که همسو با اساس مکتب سمبولیست روسی بود، پرداخته شده است. بالمونت یکی از بنیانگذاران مکتب سمبولیست روسی است. این ایده ادیان الهی که با مرگ انسان تنها جسم او از بین می رود و بازگشت انسان به سوی خداست، اساس سمبولیسم روسی نیز می باشد که در اشعار بالمونت به کرات ملاحظه می شود. سپس به خاستگاه و نحوه شکل گیری برخی از مضامین شرقی اشاره خواهد شد. عناصر چهارگانه یا عناصر اربعه (آتش، آب، خاک و هوا) از مضامین اصلی اشعار بالمونت است. بالمونت با شاعران ایرانی مانند مولانا، خاقانی و حافظ آشنا بود و به نظر می رسد، اشعار با مضامین عناصرچهارگانه به تاسی از شاعران ایرانی سروده شده اند. او که درپی یافتن «شمس» در این دنیاست، تحت تاثیر قرآن، پیامبر اکرم (ص) و آثار عرفانی ایرانی- شرقی، صوفیگری حافظ و مولانا است و اشعار «فراموش نکن: قرآن کتاب پرهیز است» ، «از آنجا» ، «ستاره صحرا» ، «سکوت» ، «جلال الدین رومی» ، «پند» ، «عندلیب» ،… را براساس مضامین شرقی و اشعار شاعران ایران زمین سروده است. مضامینی که در شکل گیری اندیشه های عرفانی و صوفیانه شاعر روس تاثیرگذار بودند و توجه عمده شاعر در آنها به «جهان هستی» و مفهوم «ازلیت و ابدیت» است.
  کلیدواژگان: کانستانتین بالمونت، مضامین شرقی، سمبولیست، ابدیت، عناصر اربعه
 • حسن زختاره* صفحات 167-186
  نقد تاریخی حقیقت اثر را در برون متن یا همان انگاره مولف می جست. نگاه این رویکرد به مرحله آفرینش اثر گرایش داشت و نیت مولف را تنها معنای قطعی و یگانه حقیقت اثر می انگاشت. ناکارآمدی آن در بررسی برخی از آثار، نبود توجه کافی به متن و بهره گیری از دستاوردهای رشته های گوناگون علوم انسانی در پژوهش های ادبی زمینه را برای پیدایش رویکردهای نو فراهم کردند که هر یک معنایی متفاوت از اثر، معنایی ناخودآگاه و پوشیده بر مولف، به دست می داد. نقد نو می بایست در برابر سرزنش ها و خرده گیری های نگرش سنتی و دانشگاهی پایداری می کرد و درستی اش را نشان می داد. بارت در گذار از فقه اللغه به هرمنوتیک و تاویل یا همان گذار از امر مطلق به امر نسبی نقش مهمی داشت. او پس از پیروزی نقد نو در برابر تاریخ ادبی، گام بلندی در راستای حذف کامل مولف از گستره پژوهش های ادبی برداشت و گذار از ساختارگرایی به پساساختارگرایی را شدنی کرد. پیامد مرگ مولف نابودی نقد و چیرگی نظریه ادبیات بود و انگاره های نوینی چون متن، نوشتار، کثرت معنا، خواننده، خوانش، پذیرش در کانون توجه جای گرفتند. نوشته پیش رو می کوشد تا افزون بر بررسی موارد یادشده، به موضوعاتی بپردازد که کمتر بررسی شده اند: تاثیر بنونیست و فور بر بارت، خرده گیری های پیکار به نقد نو، رویکرد روانکاوی وجودی دوبروسکی و خاستگاه تقابل میان معنا و دلالت.
  کلیدواژگان: نقد ادبي، تاريخ ادبي، مولف، بارت، نقد نو، تاويل، خوانش
 • مه زاد شیخ الاسلامی* صفحات 187-202
  در این جستار نگارنده بر آن است تا به بررسی ساختاری و محتوایی بخش نخست کتاب آموزش قوانین و قواعد دستوری زبان ایتالیایی به زبان آموزان پایه با عنوان دستور کاربردی نوین زبان ایتالیایی (Nuova grammatica pratica della lingua italiana) تالیف سوزانا نوکی ((Susanna Nocchi بپردازد. چاپ نخست این کتاب آموزشی از سوی انتشارات آلما در سال 2002 صورت گرفته و نسخه جدید و اصلاح شده آن در سال 2011 به بازار ارائه شده است. در سال تحصیلی جاری (1397-1396) بخش آغازین این کتاب برای تدریس قواعد دستوری در دوره پیش دانشگاهی رشته زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران بکار گرفته شده است. جستار حاضر در تلاش است که علاوه بر بیان ویژگی ها و نقاط ضعف و قوت این کتاب آموزش دستور، جهت گیری فرهنگی و ارزشی آن را نیز برجسته سازد.
  کلیدواژگان: کتاب آموزشی، دستور کاربردی نوین، سوزانا نوکی، زبان ایتالیایی، زبان آموز، فرهنگ
 • حسین صافی پیرلوجه* صفحات 203-230
  هدف از این جستار، تبیین فرایند خوانش و فهم متن با تاکید بر مفهومی به نام «خواننده ی فرضی» است؛ مفهومی که از یک سو نقد خواننده مدار و از سوی دیگر نقد مولف محور را بر سر تعریف آن با یکدیگر تلفیق کرده و از ائتلاف این دو رویکرد هرمنوتیکی ظاهرا هم ستیز، در این جا بر ضد هرگونه رویکرد متن گرایانه به نقد ادبیات داستانی، بهره گرفته ایم. متن را در این دیدگاه ضدعینیت گرا، جز زمینه ای برای آمیزش آفاق دید نویسنده و خواننده ندیده ایم. به پشتوانه ی پیش فهم های مشترک میان طرفین متن، خواننده ی فرضی را هم مفهومی برساخته از آداب و اصول حاکم بر آفرینش و خوانش ادبیات داستانی تعریف کرده ایم: مفهومی کاملا آرمانی، که هیچ گاه در مورد این یا آن شخص بخصوص صدق نمی کند، ولی خوانش دلبخواهی متن را به درستی مهار می کند. در انتهای این جستار به این نتیجه رسیده ایم که با شناسایی عادت های داستان خوانی در یک جامعه ی زبانی و گردآوری آنها تحت اصطلاح «خواننده ی فرضی» می توان فاصله ی کاذبی را که در دیگر نظریه های تفسیر معمولا بر تباعد میان نیت مولف و برداشت خواننده دامن می زند، برطرف کرد و در عوض، به ضرورت هم کوشی نویسنده و خواننده در معنادهی به متن گردن نهاد.
  کلیدواژگان: خواننده ی فرضی، هرمنوتیک فلسفی، مغلطه ی نیت مندی، نقد خواننده مدار، متن-گرایی
 • رضا طاهرخانی *، رحیمه کاربخش راوری، رباب زمانی جمشیدی صفحات 231-254
  ارزیابی انتقادی کتاب های آموزش زبان گامی حیاتی درتدوین برنامه های درسی است. این نیاز به ویژه برای مطالب و کتب تازه منتشر شده مشهود است. در نتیجه، در مقاله ی حاضر سعی شده است کتاب انگلیسی برای اهداف ویژه تحت عنوان انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی که اخیرا توسط محمد حسین کشاورز و موسی نوشی کوچکسرایی نوشته و توسط انتشارات سمت در سال 2016 منتشر شده بررسی و ارزیابی شود. برای دستیابی به این هدف، کتاب براساس مدل محمودی و احمدی صفا (1393) ارزیابی شد. مصاحبه نیمه ساختاریافته ای براساس مدل ذکر شده نیز برای بررسی دیدگاه متخصصان این رشته، که متخصصان جامعه شناسی بودند، در باب محتوای کتاب انجام شد. محققان با هفت متخصص در زمینه ی جامعه شناسی از دانشگاه های بوعلی سینا، ایلام و گیلان مصاحبه کردند. نتایج نشان داد که کتاب تازه منتشر شده از سوی سمت نسبت به کتاب قبلی به طور چشمگیری بهبود یافته است. علاوه بر این، یافته ها نشان داد که علیرغم وجود برخی مشکلات در انتخاب فعالیت ها، تمرین ها و متون، این کتاب مناسب است و می تواند به عنوان یک منبع انگلیسی برای اهداف ویژه استفاده شود. محققان پیشنهادات مفیدی برای بهبود نواقص کتاب ارائه می دهند.
  کلیدواژگان: انگلیسی برای اهداف ویژه، انگلیسی برای دانشجویان جامعه شناسی، ارزش یابی کتاب های درسی
 • فاطمه عسگری* صفحات 255-272
  نقد ادبی شاید یکی از مهم ترین مباحث مدنظر رشته های ادبیات و زبانهای خارجه بوده و همواره از جایگاه خاصی در میان محققین و متخصصین فن برخوردار بوده چرا که درک و شناخت جریان های ادبی و فکری که در بستر تاریخی و در پس زمان به عرصه ادبیات جهانی ارائه شده اند بدون یاری این شاخه از علوم انسانی چه بسا سخت و گاه ناممکن آید. تاریخچه نقد متون ادبی در ایران نیز به وفور مورد مطالعه قرار گرفته است. آثار زیادی در این راستا در داخل کشور به تآلیف و یا به ترجمه رسیده اند که در سطح دانشگاهی مورد استفاده اساتید و دانشجویان رشته های زبانهای خارجی قرار می گیرند. کتاب حاضر که از بعد شکل و محتوی مورد نقد و بررسی در این فرصت قرار گرفته است، به خوبی توانسته است خواننده را با چارچوب های کلی و اولیه علم نقد آشنا سازد. شاید مهم ترین کاستی اثر مذکور را بتوان در فقدان انسجام منطقی و تاریخی لازم میان خاستگاه فرهنگی و بستر اجتماعی که باعث تولید یک نوع جریان فکری می گردد از یک طرف، و از طرفی دیگر جریانهای ادبی ای که آن نوع خاص نقد را در خود جای می دهند دانست.
  کلیدواژگان: نقد ادبی، جینو تلینی، گزیده متون، جریان فرهنگی، بافت اجتماعی، نوآوری ادبی، انواع متدهای نقد
 • ناهیده کلاشی* صفحات 273-286
  موضوع این مقاله معرفی و بررسی کتاب بررسی همه جانبه متون روسی تالیف دکتر حسین غلامی و آزاده مزینی از انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است. که برای تدریسدرس های خواندن و درک مفهوم متن و بیان شفاهی درمقطع کارشناسی رشته زبان روسی تالیف شدهاست. متن های درسی کتاب حاضر داستان ها کوتاه برگرفته از کتاب Книга для чтения کاتایف Катаева М. Б. است. علاوه براین مولفان برای درک بهتر متون بخش هایی را به آنها اضافه کردهاند. مطابق بررسی هایی که انجام دادیم نشان می دهد که کتاب ازنظر شکل، محتواو همچنین رعایت اصول نگارشی اشکالاتی دارد کهباعث می شود دانشجویان در خوانش آن با مشکلاتی مواجه شوند. لذا برای دستیابی به نتیجه مطبوع و انتخاب کتاب به عنوان منبع درسی توسط اساتید و مدرسان زبان روسی باید بازنویسی و اصلاحاتی لازم درکتاب اعمال شود تا بتواند در راستای اهداف تعیینشده مولفان استفاده شود. کتاب حاضر از منظر نقد صوری و محتوایی مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: بررسی همه جانبه متون روسی، انسجام متن، علایم نگارشی
 • محمدحسین رمضان کیایی* ، زهره منتصری صفحات 287-308
  آلدو پالاتسسکی (Aldo palazzeschi) نام مستعار آلدو جورلانی (Aldo Giurlani) ، شاعر و داستان سرای مشهور قرن بیستم ایتالیا است. پالاتسسکی در سالهای آغازین قرن بیستم با پیروی ازبرخی تئوریهای تفکر غربی مانند نیچه، به خلق آثاری بینظیر در ادبیات مدرن ایتالیا پرداخته است و بدینسان اشعار و رمانهای وی دارای نو آوری های قابل توجهی هستند. بدون شک، دوره آغازین فعالیت های ادبی این نویسنده متاثر از روابط تنگاتنگ او با هنرمندان به ویژه نقاشان هم عصر وی می باشد. ردپای هنر تئاتر نیز همچنین، در آثار سالهای جوانی نویسنده به وضوح قابل روئیت است. در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا آثار ادبی آلدو پالاتسسکی از دیدگاه منتقدان ادبی معاصر ایتالیا مانند سانگویینتی، اونگارتی و غیره مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. و همچنین تلاش می شود تا از یکسو تاثیرات اصول مکتب کرپوسکولاریسم (Crepuscolarismo) را بر نگرش و آثار سالهای جوانی پالاتسسکی و از سوی دیگر، تاثیر نظریه های مکتب فوتوریسم (Futurismo) را در آثار دیگر وی مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آلدوپالاتسسکی، حیوانات درادبیات، جنبش فوتوریسم، شعر قرن بیستم ایتالیا، نقاشی، هنر های تجسمی
 • محمد هادی محمودی* صفحات 309-326
  نقد و ارزیابی کتاب های آموزشی یکی از مباحث مهم در زمینه تهیه و تدوین منابع درسی است. در همین راستا، مقاله حاضر به ارزیابی و نقد کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشته مهندسی (عطایی، زارع آلانق، نصیری، طاهرخانی و ایرانمهر، 1394) ،از مجموعه نسل نوین کتاب های انگلیسی تخصصی (ESP) دانشگاهی، می پردازد. برای ارزشیابی این کتاب از مدل نقد ارائه شده توسط محمودی و احمدی صفا (1393) که به صورت اختصاصی برای کتاب های انگلیسی برای اهداف ویژه طراحی شده است استفاده می شود. نتیجه این بررسی نشان می دهد این کتاب در مقایسه با نسل پیشین کتاب های انگلیسی برای اهداف دانشگاهی (EAP) تولید شده توسط سازمان سمت همخوانی بسیار بیشتری با نظریه های علمی و یافته های تجربی مرتبط با آموزش زبان خارجی دارد. هر چند این اثر در کنار نقاط قوت خود نقاط ضعفی هم دارد که در متن مقاله به تفصیل به آنها پرداخته شده است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی کتاب های درسی، تهیه و تدوین متون درسی، دانشجویان مهندسی
 • مازیار مهیمنی* صفحات 327-365
  در روایت فیلیپ داروس از تاریخ نقد ادبی در اروپای پس از جنگ، سه دوره اصلی از هم متمایز می شوند: نخست دوره ای صورت گرا و ساختارگرا، با محوریت رویکردهای زبانی و زبان شناختی، که داروس آن را واکنشی منفی به فجایع جنگ و نمودگار میل به از یاد بردن تاریخ می داند. دوم دوره بازگشت تاریخ به مطالعات ادبی و قرار گرفتن عنصر زمان در مرکز نقد، کمابیش هم زمان با ظهور نوعی «ادبیات گواهی» (littérature de témoignage) که به روایت مستقیم یا غیرمستقیم «فاجعه» می پرداخت. سوم دوران نوگشتگی رویکردهای «انسان شناختی» و تمرکز نقد بر نوعی «بحران ضمیر تاریخی» که تظاهر ملموس آن در گرایش نویسندگان به بازنمود روزمره ترین ابعاد زندگی های خرد، این جا و اکنون، قابل مشاهده است. در شرایطی که به نظر می رسد هریک از این دوره ها در اروپا از تحولاتی قانون مند پیروی کرده باشند؛ در حالی که نقد معاصر اروپایی می کوشد این قانون مندی را تبیین کند و از بحران های بشر در برهه های مختلف پرده بردارد، نقد ایرانی گویی امروز هم چنان آسایش خود را در پژوهش های زبان گرا و متن گرا می جوید. در فراسوی بحث های مربوط به هم گرایی، واگرایی، روزآمدی یا زمان پریشی رویکردهای انسان گرا و زبان گرا، گفتار حاضر به فرآیندی می اندیشد که در طی آن هریک از این رویکردها به فضایی «امن» برای حذر از رویارویی بی واسطه با انسان و زبان بدل می گردد. این امنیت نه تنها اصالت نقد، بل هستی او را، که در گرو شرایط «بحرانی» اوست، تهدید می کند.
  کلیدواژگان: تاریخ نقد، انسان گرایی، زبان گرایی، متن گرایی، نقد امن، نقد بحرانی، فیلیپ داروس
|
 • Mohammad Ahmadi Safa*, Shadi Donyaee, Shilan Sohrabi, Mojtaba Farahani, Dayan Khasemi, Elahe Saeedpanah Pages 1-26
  This study set out to evaluate a rather newly developed textbook entitled "prospect I". The textbook is developed as the main text for the nationwide application at the first grade of high school English courses by the Iranian ministry of education. To this end, a researcher made questionnaire was developed and pilot tested. Bartlett's test of Sphericity, Keiser-Meyer-Olkin sampling adequacy measure, exploratory factor analysis and factor loadings, and Cronbach 's α measure of internal consistency were all run on the pilot study data and the results verified acceptable levels of validity and reliability for the questionnaire. The validated questionnaire was given to 188 high school English teachers chosen based on convenience sampling procedure from seven provinces of the country. Moreover, 146 teachers sat for a semi-structured interview. The questionnaire and interview data analyses results revealed that the participating teachers were not satisfied with several aspects of the text including layout and design, the exercises and activities, the integration of the four skills, teachers book, grammar, vocabulary , language functions, and the proposed teaching methodology of the text.
  Keywords: Textbook evaluation, Prospect I, EFL teachers, Iran
 • Ayat Hosseini* Pages 27-51
  The present article introduces and evaluates the textbook “Japanese through Newspaper Articles” written by Osamu and Nobuko Mizutani which is commonly tought in “journalistic Japanese” classes both in and outside Japan. This article reviwes the book from two different points of view: first, the linguistic and pedagical functions of the book are evaluated and its achievements as a language textbook are criticized. Second, the cultural aspects of the book are evaluated and the image it tries to portray from Japanese society is analyzed. In order to achieve these goals, 60 real journal articles are randomely selected from Japanese press and their content is compared to that of the news articles in the book by using polarity tags.
  Keywords: Japanese, language teaching, journalistic Japanese, newspaper, polarity tags Ayat Hosseini
 • Ali Derakhshan* Pages 53-77
  In spite of the quintessential significance to integrate language and culture, there have been few attempts to investigate the cultural elements of English teaching textbooks based on a valid framework. Consequently, the purpose of this exploratory study was to describe how culture has been addressed in the second edition of six textbooks of American English File Series (Latham-Koenig, Oxenden, & Boyle, 2013), taught in the private institutes in Iran. To this end, a model of cultural patterns, developed by Zarei and Khalessi (2011), was utilized to analyze the content of the series. The model has four constituents of value, norm, institution, and artifact. Overall, the results indicated that textbooks are artifacts which are strongly grounded in cultural assumptions and biases. Moreover, results revealed that these instructional materials are filled with cultural values unique to the Western world, the most prevalent of which include girlfriend-boyfriend relationship, consumerism, lack of studying, Western music, artifacts, lack of trust between the couples, rate of divorce and break-up, and inculcation of Western culture. It is concluded that textbooks are carriers of cultural values that not only transfer knowledge but also inculcate the cultural values of the native speakers of that language. Therefore, the role of the English teachers in prompting intercultural competence is to preserve the Iranian cultural heritage and values and make a balance between the integration of culture and language.
  Keywords: Cultural Values, Inculcation of Cultural Values, Intercultural Competence, Teaching English, Textbook evaluation
 • Saeedeh Dastamooz, Mahsa Rasouli* Pages 77-99
  In the present article, Teaching Phonetic Topic in Russian Language at bachelor degree was examined. The purpose of this study is to investigate the necessities, identify problems and provide solutions for them. The main question is; which are the educational requirements and necessities in the field of Russian phonetic? Have these needs been addressed in the undergraduate curriculum? What challenges do students face? In this essay, preliminary through library research methods, the nature of phonetics topics and the necessities that should be taught in this category are considered. Then field research conducted among 140 undergraduate Russian language students. The results show that students are weak in many phonological categories that have a direct impact on their speech. Proposals for optimizing the curriculum for phonology have been proposed to empower students.
  Keywords: Teaching Russian as a Foreign Language, phonetics, training necessity, educational program, review, investigation
 • Alireza Rezaee* Pages 101-129
  It has been long believed that the Japanese are typical collectivists whereas Americans are typical individualists. To examine the validity of this common view, Takano review empirical studies that compared Japanese and Americans regarding, and found that the overwhelming majority of those studies had not supported the common view. Takano examines whether the common view that Japanese are more collectivistic than Americans is valid or not in such these respects: He points out that those empirical studies that were directly related to the commonly accepted definition of individualism and collectivism did not support the common view and that those studies whose relations to individualism and collectivism were merely inferred were inappropriate in judging its validity. Also, he shows that the reference-group effect cannot entirely explain the past questionnaire studies failure to support the common view. In the current paper we focus on the meaning of “collectivism“, and discuss the additional aspects of individualism/collectivism. This paper also focuses on the collectivism in Japanese business culture. The business culture in Japan stresses teamwork or collectivism, which ranks in stark contrast to the sense of individualism that stems from individual liberty and freedom espoused by western culture. Japanese culture places high importance on teamwork based on their philosophy of “wa”, or group harmony that holds the value of the greater good, as more important than valuing individual needs.
  Keywords: Japan, collectivism, individualism, America
 • Ahmad Ramezani*, Payvand Mihandoust Pages 131-149
  The purpose of this article was to analyze English language teaching program for students with intellectual disabilities, and review the English course book (student book and workbook developed for 7th graders with intellectual disabilities) as well as the teachers’ guide. The method applied was descriptive–analytic. Regarding the proposed criteria by the Council for Reviewing Books and Texts on Humanities, areas of strength and weak points in terms of form and content were presented. The vital strong points were presenting frequent language functions and social routines, and color printing of the student book. The crucial weaknesses included the old-fashioned way of teaching English alphabets, the inappropriate method of introducing numbers, designing improper activities regarding the students’ capabilities, and the low quality of the pictures both in student book and workbook. For reviewing the teacher’s guide, the evaluation criteria proposed by Hemsley (1997) known as global evaluation and detailed evaluation, has been applied. The strong points of the teachers’ guide were providing clear teaching guidelines, considering learning procedures based on recent researches and modern theories, presenting the objective of the course, and providing appropriate guidelines for evaluation. Some of the weaknesses were ignoring students’ different learning styles, not introducing appropriate way of error correction, and inappropriate bookbinding. At last, series of suggestions were proposed to ameliorate both the quality and the content of the course book and work book considering the students’ capabilities.
  Keywords: English, Students with Intellectual Disabilities, Student Book, Workbook, Teacher’s guide, Pre-vocational program, 7th grade, Review
 • Marzieh Yahyapour*, Masoumeh Motamednia, Janolah Karimi Motahhar Pages 151-166
  In the article, meanwhile introducing Konstantin Balmont, the symbolist poet of the twentieth century of Russia, known as Poet Laureate in Russian literature, has been devoted to his oriental themes in the context of the Russian Symbolist School. Balmont is one of the founders of the Russian Symbolist School. The idea of divine religions, which only body of man, is destroyed by the death and the man return to God, is also the basis of Russian symbolism, which is frequently seen in Balmont's poetry. Then, will be mentioned in the origin and form some of the eastern themes. The four elements (fire, water, earth and air) are the main themes of Balmont's poems. Balmont was familiar with Iranian poets such as Maulana, Khaghani, and Hafez, and it seems that his poems have been composed of the elements by Persian poets. He tries to find "Shams" in this world under the influence of the Holy Quran, the Holy Prophet (pbuh) and the mystical Iranian-Oriental works, the Sufism of Hafez and Maulana, and the poems "Do not Forget: The Quran is the Book of Avoidance", "From there", "Star of the Desert", "Silence", "Jalal Al-Din Rumi", "advice", "Andalib" ... based on the oriental themes and poems of Iranian poets. The themes that influenced the formation of the mystical and Sufi thoughts of the Russian poet and the poet's main attention are in the "world of existence" and the concept of " pre-existence and eternity".
  Keywords: Konstantin Balmont, Oriental themes, Templistic, Eternity, Four Elements
 • Hassan Zokhtare* Pages 167-186
  Historical Criticism looked for the reality of the literary work at the extra-textual element that is the author. This approach considered to emphasis on the creation step and regarded the author’s intention as an only definite meaning and mere reality of the work. Lack of usefulness in analyzing some of literary works and also lack of suffice consideration on it and applying the human science’s different majors’ results in literal studying paved the way for the revelation of the set of new approaches each of which had ended to the meaning different from the work, unconscious meaning hidden from the author. The New Criticism phenomenon should defend itself against reprimands and complaints of traditional and academic Criticism, and prove its existence. Passing from philology to hermeneutic and to interpretation or somehow from absolutism to relativism, Barthes had a significant role. After New Criticism triumph against the literary history, he took a long step toward perfect erasing of the author from the entire field of the literary studies and consequently made it possible to pass from structuralism to post-structuralism. The result of the death of the author was the destruction of Criticism. After them, new notions such as text, writing, plurality of meaning, reader, reading, reception, and literary theory were taken into the core of considerations. The following article tries to analyze above subjects overtly, points out the case that has been neglected: The influence of Benveniste and Febvre on Barthes, Picard’s complaints on New Criticism, Doubrovsky’s existential psychology approach and opposition place between meaning and signification.
  Keywords: Literary Criticism, Literary history, Author, Barthes, New Criticism, Interpretation, Reading
 • Mahzad Sheikholislami* Pages 187-202
  In this article we try to have a contextual and structural review about the first part of Nuova Grammatica Pratica Della Lingua Italiana written by Susanna Nocchi. This book for the first time was published in 2002 by Alma publications; and in 2011 was republished in a new and modified version. In current academic year (2017-2018) the first part of this book has been used for teaching Italian grammar to pre-university students of Italian literature in Faculty of Foreign Languages and Literatures of University of Tehran. The current article not only tries to express weaknesses and strengths of this grammar book but also attempts to highlight its cultural orientation.
  Keywords: training book, Nuova Grammatica Pratica, Susanna Nocchi, Italian language, language learner, culture
 • Hossein Safi Pirlooje* Pages 203-230
  This article aimes to examine the process of text reading and understanding, based on the concept of implied reader, for the definition of which, we have synthesized herein the seemingly antithetical methods of ‘authorial’ and ‘reader-oriented’ criticism. Of this definition, we have taken benefit against rhetorical hermeneutics. Adopting such an anti-objectivist approach, we’ve taken the text as nothing but a ground for the fusion of authorial horizon with that of the readership, and the implied reader, as a theoretical construct drawn out of rules and regulations most prevalent in story telling and reading. The ideal reader as such, does not denote any specific referent, though may duly bind different kinds of over-reading. In the end, we have come to the conclusion that by pulling together the rubrics of story reading under the cover term ‘implied reader’, the exaggerated discordance usually held between intentionalist and reader-response critics would be resolved in favor of an explication more attentive to the synergistic nature of meaning assignment to a text.
  Keywords: implied reader, philosophical hermeneutics, intentional fallacy, reader-oriented criticism, rhetorism
 • Reza Taherkhani*, Rahime Karbakhsh Ravari, Robab Zamani Jamshidi Pages 231-254
  Critical evaluation of language learning books is a vital step in a successful curriculum. The need is especially conspicuous for newly-published materials. Consequently, the present paper tried to explore and evaluate the ESP book entitled English for the Students of Sociology recently written by Mohammad Hossein Kesharvarz and Musa Nushi Kochaksaraie and published by SAMT in 2016. The paper critically examined the overall pedagogical value and suitability of the book. To achieve this goal, the book was evaluated based on Mahmoodi and Ahmadi Safa’s (2015) model. Semi-structured interviews based on the model were also conducted to delve into content teachers’ perspectives who were specialists in sociology. Seven experts in the field of sociology from Bu-Ali Sina, Ilam and Guilan universities were interviewed by the researchers. The results showed that the new book has improved quite dramatically compared to the previous book published by SAMT. Moreover, the findings revealed that in spite of some deficiencies in the selection of the activities, exercises, and texts, the book is suitable and can be used as an ESP source. The researchers provide some useful suggestions for improving the shortcomings of the book.
  Keywords: ESP, English for the Students of Sociology, Textbook evaluation
 • Fatemeh Asgari* Pages 255-272
  Literary criticism, as a special branch of humanities and social sciences, is one of the most important topics in foreign literary studies and therefore mostly focused at the universities around all of the world. Although the comprehension of literary and intellectual theories in it’s own historical contexts doesn’t seem always simple. In iranian universities the history of criticism is abundantly studied too and so many useful works in this case are been translated in topersian and today are used by academic staffs and students. The book presented here is recommended for the literary criticism in italian language and literature course. However the main flaw of this book, according to this paper, might be the lack of a detailed historical and methodical introduction about theories of literary criticism. Then some suggestions are given to improve these aspects.
  Keywords: : literary criticism, Gino Tellini, cultural currents, social contexts, literary inventions, anthology of texts, types of methods of criticism
 • Nahide Kalashi* Pages 273-286
  The subject of this article is about introduction and review of the book «Comprehensive study of Russian texts» which is compilated by Dr. Hossein Gholami and Azadeh Mozayeni from the Institute for humanities and cultural studies publication (IHCS). This book is for teaching of «Reading comprehension» and «Verbalization» for master’s students in Russian language. The passages of this book are short stories from the book «Книга для чтения». In addition to the above, in order to better understand the texts, the authors have added parts to it. As per our study there are drawbacks in terms of form, content and writing principles which causes students have trouble reading it. So, in order to achieve pleasant results and choosing the book as a source of teaching by professors and Russian language teachers, rewrites and necessary informs should be applied in the book in order to be used as specified targets of the authors. The book is evaluating from the content and simulate criticism.
  Keywords: Comprehensive study of Russian texts, coherence, principles of writing
 • Mohammad Hadi Mahmoodi* Pages 309-326
  Textbook evaluation is one of the important steps in developing instructional materials process. The present article evaluates and criticizes the book English for the students of engineering (Atai, Zare Alanagh, Nasiri, Taherkhani & Iranmehr, 2016), which belongs to the new generation of English for specific purposes (ESP) textbooks. To this end, the textbook evaluation model proposed by Mahmoodi and Ahmadisafa (2014) was used. This model is specifically designed for evaluating ESP books. This study showed that this book, in contrast to previous ESP books developed by SAMT, has higher technical qualities and conforms with scientific theories and experimental findings in the field of TEFL. However, besides its advantages, this book suffers from some weak points which are discussed below.
  Keywords: Textbook evaluation, materials development, Engineering students
 • Maziar Mohaymeni* Pages 327-365
  In the Philippe Daros’s narration of the history of European literary criticism after the Second World War, three main periods are distinguished. First, a formalist/structuralist period, centered by language and linguistic approaches, which is a negative reaction to the horrors of War and a symbol of desire to forget the History. In the second period, the revival of historical approaches makes that the Time is situated at the center of criticism, more or less simultaneously to the emergence of a “littérature de témoignage”, which is a direct or indirect witness of the "Catastrophe". The third period – ours – begins when the literary representation of the most routine dimensions of “little lives”, here and now, pushes the criticism towards a “humanistic” reading of this kind of “crisis of historical consciousness” wich characterizes the contemporary humanity. When it seems that each of these periods in Europe has followed a lawful evolution; while European contemporary criticism tries to explain the laws of this evolution and uncover mankind's crises at various times, nowadays Iranian critique still has its own ease in linguistic and textual researchs. Beyond discussions about convergence, divergence, updating, or timing of humanistic and linguistic approaches, this paper speaks of a process in which each of these approaches becomes a “safe” environment for deterrence and prevents the immediate confrontation with Human and Language. This security threatens, not only the authenticity of the criticism, but also its existence, which depends on its “critical” conditions.
  Keywords: History of Criticism, Humanism, Linguistic, Textualism, Secure Criticism, Critical Criticism, Philippe Daros