فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال یکم شماره 4 (زمستان 1397)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1397/10/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حسن همتی، محمدرضا مهربان پور، مهدی محرابی زاده * صفحات 1-18
  هدف اصلی این پژوهش تبیین عوامل موثر بر اطمینان حاصل از قضاوت حسابرسی و بررسی تاثیر حق انتخاب، ریسک دعاوی حقوقی، میزان اطلاعات، تجربه بر اطمینان حسابرسی می باشد. برای بررسی فرضیه های مطرح شده در پژوهش، با ارائه اطلاعات یک شرکت فرضی و تصدی مسئولیت پروژه به شرکت کنندگان در نظرسنجی و بیان نشانه های مبنی بر بروز مشکل نابابی موجودی های شرکت فرضی، قضاوت شرکت کنندگان حسابرسی مورد بررسی قرار گرفت.
  داده های این پژوهش با استفاده از طرح پژوهش و پرسشنامه آنلاین در جامعه آماری توزیع شده که قضاوت 223 نفر جمع آوری شده است. شرکت کنندگان پس از شرکت در طرح به صورت تصادفی و با شانس برابر در یکی از سناریوهای دارای حق انتخاب یا عدم انتخاب جهت ارائه اطلاعات تکمیلی و ریسک دعاوی حقوقی کم یا زیاد مواجه شده اند. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها گویای آن است که در شرایطی که ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد حسابرسان با تجربه کمتر در شرایطی که حق انتخاب دارند، تمایل به جمع آوری میزان اطلاعات بیشتری در شرایط عدم حق انتخاب دارند. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که داشتن حق انتخاب باعث اطمینان بیشتر نسبت به قضاوت حسابرسان گردیده و مخصوصا زمانیکه ریسک دعاوی حقوقی زیاد می باشد در صورت وجود تجربه بالا این اطمینان افزایش می یابد.
  کلیدواژگان: انتخاب اطلاعات، اطمینان، قضاوت حسابرسی، ریسک دعاوی حقوقی، تجربه
 • سمیه زنگنه *، حامد کارگر صفحات 19-31
  این پژوهش به بررسی تاثیر سطوح مختلف اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت می پردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقات علی (پس رویدادی) می باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 129 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و در دوره ی زمانی 10 ساله بین سال های 1387 تا 1396 مورد تحقیق و بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنادار به لحاظ آماری وجود دارد. سطوح بالای اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تاثیر معکوس و معنادار دارد. ولی سطوح پایین اهرم مالی بر ارتباط بین مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و عملکرد شرکت تاثیر مستقیم و معنادار دارد.
  کلیدواژگان: اهرم مالی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی، عملکرد شرکت
 • محمد مرادی *، الله کرم صالحی، فریده رشیدی صفحات 32-47
  هدف این پژوهش بررسی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی با حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور، نمونه ای مشتمل بر 120 شرکت طی سال های 1389 الی 1395 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه ای و همبستگی می باشد. برای اندازه گیری حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد از الگوی صامت و جاربویی (2017) ، جریان نقد آزاد (FCF) به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی و مسئولیت اجتماعی شرکتی از رتبه بندی حسینی و امجدیان (1396) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها و به کمک رگرسیون حداقل مربعات تعمیم یافته (EGLS) با رویکرد داده های تلفیقی انجام شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد بین مسولیت اجتماعی و حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر شرکت ها با عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی بهتر، حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد کمتری دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که هزینه های نمایندگی شرکت ها باعث افزایش حساسیت وجه نقد می شود و این افزایش، اثر منفی مسئولیت اجتماعی شرکتی برحساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی شرکتی، هزینه های نمایندگی، حساسیت سرمایه گذاری به وجه نقد
 • ناصر آزاد *، علی اکبر شهری مجارشین، علی میرطاهری صفحات 48-59
  اگرچه در مفاهیم بازاریابی مفهوم سود و منافع بطور گسترده بیان شده است ولی تحقیقات تجربی محدودی درباره تعیین و روشن سازی منافع و نحوه تاثیرگذاری آن در رضایت مشتریان در حوزه خدمات نوین صنعتی صورت گرفته است. معمولا منافع در قالب یک مفهوم واحد و همه جانبه توصیف شده است اما تفکر جدید در حال ظهور منافع را پدیده ای چند بعدی شامل مزایای اجتماعی، کاربردی و احساسی درنظر می گیرد. هدف تحقیق حاضر بررسی این منافع در حوزه خدمات نوین شرکت های صنعتی و نحوه ارتباط آنها با رضایت مشتری می باشد. جامعه آماری تحقیق متشکل از 225 مشتری در حوزه خدمات نوین شرکت های صنعتی از 18 شرکت خدمات صنعتی در ایران می باشد. هر یک از این سه متغیر مطرح شده الگوی متفاوتی از رابطه با رضایتمندی مشتری را نشان می دهند. منافع کاربردی رابطه مثبتی با رضایت مشتری دارد، در حالی که، منافع احساسی و اجتماعی رابطه غیرخطی نشان می دهند. منافع احساسی همزمان با افزایش، تاثیر کاهنده ای بر رضایت مشتری دارند و منافع اجتماعی بعد از نقطه آستانه به یک میزان مسطح می رسد. این نتایج نشان می دهند که شناخت این سه نوع سود و اشکال متفاوت ارتباط آنها با رضایت مشتری می تواند منجر به استراتژی های موثر برای ایجاد رضایتمندی مشتری در ابداع خدمات نوین شود.
  کلیدواژگان: منافع عملکرد، منافع احساسی، منافع اجتماعی، رضایت مشتری، خدمات نوین
 • اله کرم صالحی، طاهر قیصری، علی تامرادی * صفحات 60-71
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری می باشد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و حجم جامعه ی پژوهش شامل 123 نفر از حسابرسان شاغل در موسسات حسابرسی و سازمان حسابرسی اهواز در سال 1397 می باشد. که با رجوع به جدول مورگان، حجم نمونه 92 نفر تعیین گردید. داده های لازم برای تحقیق حاضر با استفاده از پرسشنامه ای که اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفته شده بود جمع آوری شده است. برای تعیین روایی و اعتبار پرسشنامه ها از روایی محتوی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید، که ضریب پایایی برای پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی بار-آن (1980) برابر با 0. 85، برای پرسشنامه سرمایه فکری بونیتس و همکاران (2000) برابر با 0. 92 و برای پرسش نامه عملکرد حسابرسان امبروز جونز و همکاران (2012) برابر 85/0 محاسبه گردید. در این تحقیق از مدل روابط ساختاری جهت تحلیل داده ها استفاده گردید. برای تحلیل داده ها و انجام آزمون فرضیه ها و سایر تحلیل های این پژوهش نرم افزار آماری لیزرل به کار گرفته شد. نتایج به طور کلی نشان داد که بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرس رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نقش میانجی متغیر سرمایه فکری بین هوش هیجانی و عملکرد حسابرس مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، سرمایه فکری، عملکرد حسابرس
 • حسن فتاحی نافچی *، میلاد خواجه وند صفحات 72-85
  شناخت رفتار و تصمیمات تامین مالی شرکت ها بسیار پیچیده و مشکل است؛ چرا که عوامل و متغیرهای گوناگونی این تصمیمات را تحت الشعاع خود قرار می دهند. ترکیب منابعی که سرمایه گذاری های شرکت توسط آنها تامین مالی می شود را ساختار سرمایه می نامند. هدف این پژوهش بررسی تاثیر سن شرکت بر ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 166 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1389الی 1395 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری سن شرکت از زمان تاسیس اولیه تا زمان کنونی استفاده شده و جهت محاسبه حاکمیت شرکتی از عوامل تاثیر گذار از جمله تفکیک پست مدیر عامل از رئیس هیئت مدیره، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره، میزان سهام تحت تملک سرمایه گذاران نهادی، فرعی بودن شرکت، میزان نفوذ و مالکیت دولت، نوع حسابرس، و نهایتا برای محاسبه ساختار سرمایه شرکت از مدل مودیگیلیانی و میلر استفاده شده است. آزمون فرضیه ها در این پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که شرکت هایی که کیفیت حاکمیت شرکتی مناسبی دارند ساختار سرمایه بهینه ای را نیز انتخاب می کنند اما رابطه ی معناداری بین سن شرکت و ارتباط بین حاکمیت شرکتی و ساختار سرمایه مشاهده نگردید.
  کلیدواژگان: سن شرکت، حاکمیت شرکتی، ساختارسرمایه
 • وحید حاتمیان *، مریم بابازاده، نوید خاتم نژاد صفحات 87-101
  در این مطالعه به بررسی تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود با تاکید بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. . بر این اساس تاثیر قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود با تاکید بر کیفیت حسابرسی در طی دوره زمانی 1390 تا1396 در 114 شرکت نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران موردبررسی قرار گرفت و نیز برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار Eviews و با استفاده از رگرسیون چند متغیره با داده های پانلی از روش اثرات ثابت استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از این است که قابلیت مقایسه صورت های مالی بر ضریب واکنش سود تاثیر مستقیم دارد و همچنین کیفیت حسابرسی بر رابطه بین قابلیت مقایسه صورت های مالی و ضریب واکنش سود حسابداری تاثیر مستقیم دارد به نحوی که شدت رابطه را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: قابلیت مقایسه صورت های مالی، ضریب واکنش سود، کیفیت حسابرسی
|
 • Hassan Hemmati, Mohamadreza Mehrabanpour, Mehdi Mehrabizadeh * Pages 1-18
  The main objective of this research is to explain the factors affecting the confidence of audit judgment and the impact of the right to choose, the risk of litigation, the amount of information, and the experience on audit assurance. In order to investigate the hypotheses in the research, the judgment of the participants of the audit was examined by presenting the information of a hypothetical company and the project responsibility of the project to the participants in the polling and expression of indications that there was a problem of inappropriate inventory of the hypothetical company.
  The data of this research were distributed using a research design and online questionnaire in a statistical society with a judgment of 223 people. After participating in the project, the participants encountered random or equal odds in one of the scenarios that have the right to choose or not to choose to provide supplementary information and the risk of legal or legal litigation. The results of the data analysis indicate that, in situations where there is a high risk of legal litigation, less experienced auditors have a tendency to collect more information in the absence of eligibility when they have the right to choose. Also, the results indicate that having the right to opt is more reliable than auditors' judgment, and especially when there is a high risk of litigation, if this experience is high, this confidence will increase.
  Keywords: information choice, litigation risk, confidence, experience, judgment impact
 • somayeh zanganeh *, Hamed kargar Pages 19-31
  This research studies the effect of different levels of financial leverage on the relationship between accrual-based profit management and company performance. The present research is applied in terms of purpose and is a methodology of the type of causal research (post event). The statistical population of this study was all companies accepted in Tehran Stock Exchange. Using systematic elimination sampling, 129 companies were selected as research sample and investigated in the period of 10 years between 2008 and 1396. The method used to collect information is library and to test the hypotheses, multiple regression has been used with the panel data model. The results of the research show that there is a positive and significant relationship between earnings management based on accruals and performance of the company. High levels of financial leverage have a reciprocal effect on the relationship between earnings management and accruals-based performance. But low levels of financial leverage have a direct and significant effect on the relationship between earnings management based on accruals and firm performance.
  Keywords: Financial leverage, accruals-based profit management, corporate performance
 • mohammad moradi *, Allah Karam Salehi, Farideh Rashidi Pages 32-47
  purpose of this study was to investigate corporate social responsibility (CSR), agency costs and investment-cash flow sensitivity in listed companies on Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample of 120 companies during 2010-2016 was selected by systematic elimination sampling. The research method is library and correlation. To measure the sensitivity of investment to cash from the Samet and Jarboui (2017), Free Cash Flow (FCF) as an indicator of corporate agency costs and corporate social responsibility by Hosseini and Amjadian's ranking (2017) have been used. Analyzing and testing hypotheses with the help of generalized least squares regression (EGLS) with pooled data approach has been done. The results show that there is a negative and significant relationship between corporate social responsibility and investment sensitivity to cash. In other words, companies with a better corporate social responsibility function tend to be less sensitive to investment. The results also indicate that corporate agency costs increase cash sensitivity, and this increase modifies the negative impact of corporate social responsibility on and investment-cash flow sensitivity
  Keywords: Corporate social responsibility, Agency costs, Investment-cash flow sensitivity
 • naser azad *, Aliakbar shahri mejarshin, ali mirtaheri Pages 48-59
  Although the concept of profits and benefits has been broadly expressed in marketing concepts, limited empirical research has been done to determine the benefits and how they affect customer satisfaction in the field of modern industrial services. Usually, benefits are described in the form of a single, all-embracing concept, but new emerging interests are considered multi-dimensional, including social, functional and emotional benefits. The purpose of this study is to investigate these benefits in the field of modern services of industrial companies and their relationship with customer satisfaction. The statistical population of the survey consisted of 225 customers in the field of modern services of industrial companies from 18 industrial service companies in Iran. Each of these three variables shows a different pattern of relationship with customer satisfaction. Applied interests have a positive relationship with customer satisfaction, while emotional and social benefits show nonlinear relationships. Emotional benefits, along with the increase, have a decreasing effect on customer satisfaction, and social benefits reach a flattened level after the threshold. These results show that recognizing these three types of profits and the different forms of their relationship with customer satisfaction can lead to effective strategies to create customer satisfaction in the development of new services.
  Keywords: Functional benefits, emotional benefits, social benefits, customer satisfaction, new services
 • Allah Karam salehi, taher ghesari, ali tamoradi* Pages 60-71
  The purpose of this study was to investigate the effect of emotional intelligence on the auditor's performance with the role of the interface between intellectual capital. This is an applied research and the population of the research community consists of 123 auditors working in the audit institutions and Ahvaz Audit Organization in 1397. Referring to Morgan's table, the sample size was 92. Data were collected for this study using a validated questionnaire. To determine the reliability and validity of the questionnaires, content validity and Cronbach's alpha coefficient were used. The reliability coefficient for the Bar-Anne standard of emotional intelligence (1980) was 0.85, for the Bonitsit et al. Intellectual Capital Inventory (2000), 92 / 0 and for Ambrose Jones et al. (2012), the auditor's performance questionnaire was 0.85. In this research, structural relations model was used for data analysis. To analyze the data and to test the hypotheses and other analyzes, Lisrel statistical software was used. The results showed that there is a significant relationship between emotional intelligence and auditor's performance. Also, the role of intermediate variable of intellectual capital between emotional intelligence and auditor's performance was confirmed.
  Keywords: Emotional Intelligence, Intellectual Capital, Auditor's Performance
 • Hasan Fatahi *, Milad Khajevand Pages 72-85
  Recognition the behavior and decisions of corporate finance is very complex and difficult because it overlooks the various factors and variables of these decisions. The composition of the sources in which corporate investments are funded by them is called the capital structure. The purpose of this research is to investigate the effect of firm's age on the relationship between corporate governance and capital structure accepted in Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample of 166 companies admitted to Tehran Stock Exchange for the period from 2010 to 2017 was investigated. In order to measure the firm's age from the time of the initial establishment to the present time, it has been used to calculate the corporate governance of the influential factors, including the separation of the post from the head of the board of directors, the ratio of non-executive members of the board, the amount of shares owned by institutional investors, The company, the degree of state influence and ownership, the type of auditor, and, ultimately, the model of the Modigliani and Miller model is used to calculate the company's capital structure. The hypothesis test was analyzed using multivariate regression analysis. The results show that companies with good corporate governance qualities also choose optimal capital structure but there is no significant relationship between corporate age and the relationship between corporate governance and capital structure
  Keywords: firm age, corporate governance, capital structure
 • VAHID hatamian *, maryam BABAZADHE, NAVID Khatmanjhad Pages 87-101
  In this study, the effect of the comparability of financial statements on earnings response coefficient with emphasis on audit quality in listed companies in Tehran Stock Exchange has been investigated. Accordingly, the effect of the comparability of financial statements on the earnings response coefficient with the emphasis on audit quality during the 1390-1396 period, 114 sample companies approved in Tehran Stock Exchange were reviewed. Eviews software was used to analyze the data using multivariate regression with panel data using fixed effects method. The results of the research indicate that the ability to compare the financial statements with the earnings response coefficient has a direct effect As well as auditing quality, there is a direct effect on the relationship between the comparability of financial statements and the coefficient of return on profit, while increasing the intensity of the relationship.
  Keywords: comparability of financial statements, earnings response coefficient, audit qualit