فهرست مطالب

دانشور پزشکی - پیاپی 137 (آبان 1397)
 • پیاپی 137 (آبان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/15
 • تعداد عناوین: 5
|
 • سعید صادقی، حمیدرضا پوراعتماد ، رضا خسروآبادی، جلیل فتح آبادی، صدیقه نیکبخت صفحات 1-10
  مقدمه و هدف
  در سال های اخیر استفاده افراطی از وسایل دیجیتال در خردسالان افزایش چشمگیری داشته است و این استفاده افراطی پیامدهای نامناسب جسمانی، شناختی، هیجانی، اجتماعی و روانی از جمله تضعیف رابطه والد-کودک را به دنبال داشته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله جیره عاطفی بر غنی سازی رابطه والد-کودک و کاهش استرس والدینی در مادران خردسالان در معرض دایه گری دیجیتالی انجام شد.

  مواد و روش ها
  طرح پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون-پیگیری بدون گروه کنترل بود. 12 نفر از خردسالان در معرض دایه گری دیجیتالی با علائم اتیسم که به مرکز اتیسم آوا مراجعه کردند به صورت در دسترس به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و به مدت 2 ماه مداخله جیره عاطفی دریافت کردند. برای ارزیابی اثربخشی مداخله از فرم کوتاه مقیاس رابطه والد-کودک (1994) و فرم کوتاه مقیاس استرس والدینی (1990) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS25 استفاده شد.

  نتایج
  نتایج آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که شرکت در مداخله جیره عاطفی سبب کاهش میزان مواجهه خردسالان با وسایل دیجیتال، افزایش نزدیکی و کاهش تعارض در رابطه بین والد-کودک، کاهش استرس و آشفتگی والدین و نیز بهبود تعاملات ناکارآمد بین والدین و کودک شده است. اندازه اثر مداخله بر کاهش میزان استفاده از وسایل دیجیتال بزرگ و بر مولفه های استرس والدینی و نزدیکی-تعارض رابطه بین والد-کودک متوسط بود و اثربخشی پس از گذشت دو ماه از اتمام مداخله پایدار بود.

  نتیجه گیری
  بر اساس یافته ها، آموزش به والدین برای غنی سازی عاطفی رابطه با کودک در معرض دایه گری دیجیتالی با کاهش میزان مواجهه با وسایل دیجیتال، بهبود رابطه والد-کودک و کاهش استرس والدینی همراه بود؛ بنابراین از این روش می توان برای غنی سازی زندگی خردسالانی که در معرض دایه گری دیجیتالی بوده اند، استفاده کرد.
  کلیدواژگان: خردسالان، غنی سازی عاطفی، دایه گری دیجیتالی، رابطه والد-کودک
 • محمد باقر هداوند ، سید سعید اسماعیلی صابر، علی منتظری مقدم، فرهاد جعفری، محمد غلامی فشارکی، مصطفی عابدی صفحات 11-18
  مقدمه و هدف
  تغیر سبک زندگی انسان ها باعث کاهش سلامت جسم و روان آن ها و به تناسب آن افزایش بار مراجعات و هزینه های سنگین درمان و ایجاد مشکل برای دولت ها برای تامین هزینه های درمان شهروندان خود شده است.
  لذا این مطالعه با هدف بررسی آموزش حفظ الصحه بر هزینه های درمان بیمه شدگان بیمه سلامت که هزینه بالا (صدک 50 تا 70) داشتند، انجام پذیرفته است.

  مواد و روش ها
  این مطالعه تجربی دو گروهی با هدف بررسی آموزش حفظ الصحه بر هزینه های درمان بیمه شدگان بیمه سلامت در شهر تهران (ایران) طی سال 1396 انجام پذیرفته است. در این مطالعه گروه مداخله بصورت حضوری و مجازی مورد آموزش حفظ الصحه بر پایه طب سنتی ایرانی مبتنی بر مدل اعتقاد بهداشتی قرار گرفتند. گروه کنترل نیز آموزش خاصی را طی زمان مطالعه دریافت ننمودند.

  نتایج
  این مطالعه بر روی 101 نفر از بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت (50 نفر مرد و 51 زن) در دو گروه 50 و 51 نفری انجام گردید. دو گروه از نظر ویژگی های دموگرافیک با یکدیگر یکسان بودند. نتایج نشان داد که گروه مداخله در هزینه های آزمایشگاه (72/26-%،38/2-% 001/0 P<) ، رادیولوژی (92/27-%. 02/5-% 001/0 P<) ، داروخانه (64/23-%. 88/3% 001/0 P<) ، ویزیت (52/30-%. 16/16-% 001/0 P<) و همچنین هزینه کل (52/36-%. 16/1-% 001/0 P<) نسبت به گروه کنترل دارای کاهش معنی دار بوده است.

  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه می توان آموزش حفظ الصحه را به عنوان راهکار مناسب در کنترل هزینه های درمان توصیه نمود.
  کلیدواژگان: هزینه درمان، طب سنتی، آموزش، حفظ الحصه
 • محمدرضا شهابی کاسب ، انسیه سادات عسکری تبار صفحات 19-30
  مقدمه و هدف
  مطابق با "فرضیه ی حرکت"، مسئله ی مهم در رشد و تعدیل مولفه های ادراک بینایی، حرکات فعالانه و یا غیر فعالانه فرد نیست، بلکه توجه فرد به اشیاء و محرک های مهم در اطراف خود است. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر، بررسی "فرضیه حرکت" در ارتباط با مولفه های ادراک بینایی وابسته به حرکت در کودکان دارای تنبلی چشم بود.

  مواد و روش ها
  روش تحقیق در این پژوهش نیمه تجربی و در آن از طرح پیش آزمون- پس آزمون استفاده شده است. نمونه های این پژوهش شامل 30 نفر از کودکان 5 تا 8 سال دارای تنبلی چشم بودند که به صورت تصادفی از میان تمام کودکان مبتلا به تنبلی چشم شهرستان سبزوار در سال 1394 انتخاب شدند. سپس آزمودنی ها بر اساس پیش آزمون ها، به صورت تصادفی در سه گروه مختلف قرار گرفتند. گروه آزمایشی یک (تمرینات بینایی) و گروه آزمایشی دو (تمرینات بینایی – حرکتی) تمرینات خود را به مدت 4 هفته، 3 جلسه در هفته و به مدت 30 دقیقه در هر روز انجام دادند. گروه کنترل نیز در این مدت به فعالیت های رومزه خود مشغول بود. در پایان نیز کلیه آزمودنی ها در پس آزمون شرکت کردند.

  نتایج
  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی LSD نشان داد که بین گروه های آزمایشی و کنترل در مولفه های ادراک عمق، تیزبینی پویا و تعقیب بینایی تفاوت معنی دار آماری وجود دارد، ولیکن تفاوتی بین گروه های آزمایشی یافت نشد.

  نتیجه گیری
  به طورکلی با توجه به نتایج تحقیق حاضر می توان نتیجه گرفت که تمرینات بینایی از قبل طراحی شده (فعالانه، غیر فعالانه) موجب بهبود مولفه های ادراک عمق، تیزبینی پویا و تعقیب بینایی می گردد.
  کلیدواژگان: کودکان تنبلی چشم، تمرینات بینایی، تمرینات بینایی - حرکتی، ادراک بینایی
 • فاطمه حسینی، علی اکبر راسخی ، می نور لمیعیان صفحات 31-36
  مقدمه و هدف
  سازمان بهداشت جهانی تغذیه انحصاری با شیر مادر را در طی شش ماه اول زندگی کودک مورد تائید قرار داده است. هدف مطالعه حاضر تعیین ارتباط شیردهی انحصاری با سواد سلامت و عوامل موثر دیگر در زنان نخست زا است.

  مواد و روش ها
  این بررسی یک مطالعه تحلیلی است. جامعه مورد پژوهش شامل زنان نخست زا واقع در سنین باروری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر تهران است که دارای کودک با سن دو سال تمام تا پنج سال بودند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه و مصاحبه با مادران جمع آوری شده و با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک تحلیل شد.

  نتایج
  شیردهی انحصاری در 5/50 درصد از مادران گزارش گردید. از نظر آماری رابطه بین شیردهی انحصاری و متغیرهای سطح سواد سلامت در سطح کافی (001/0>P) ، سن مادر (001/0>P) ، اولین زمان شیردهی برای سطح بیش تر از یک ساعت و سطح بعد از یک ساعت (001/0>P) ، روش زایمان (05/0 >P) و شغل (05/0>P) معنی دار شد. مناسب بودن مدل با آزمون هاسمر-لمشو تائید شد.

  نتیجه گیری
  سطح سواد سلامت و متغیرهای زمان اولین شیردهی، سن مادر، روش زایمان و شغل بر شیردهی انحصاری تاثیر گذار بودند لذا با توجه به عوامل فوق به ویژه افزایش سطح سواد سلامت مادران از طریق برگزاری کارگاه های آموزشی می تواند موثر باشد.
  کلیدواژگان: شیردهی انحصاری، سطح سواد سلامت، زنان نخست زا، رگرسیون لجستیک
 • ماندانا محمودجانلو، سهیلا نظرپور ، حسن احدی، آدیس کراسکیان صفحات 37-44
  مقدمه و هدف
  یکی از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر انتخاب روش زایمان طبیعی در زنان باردار خودکارآمدی زایمان است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی افزایش خودکارآمدی زایمان به شیوه واقعیت درمانی بر انتخاب روش زایمان واژینال در زنان باردار نخست زا بود.

  مواد و روش ها
  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. جمعیت تحت مطالعه شامل 39 زن باردار ساکن شهرستان نوشهر بودند که سن حاملگی 4 هفته و بالاتر داشتند، روش سزارین انتخابی را جهت زایمان برگزیده و برای مراقبت مامایی طی دی ماه تا اسفندماه 96 به مراکز بهداشت شهری و روستایی مراجعه کردند. نمونه به شیوه غیر تصادفی هدفمند انتخاب و در دو گروه مداخله (20) و کنترل (19) نفر تصادفی گمارده شدند. واقعیت درمانی در 8 جلسه 5/1 ساعته دو بار در هفته برای گروه مداخله اجرا شد. از پرسشنامه خودکارآمدی زایمان لویی (CBSEL) برای جمع آوری داده ها و برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  نتایج
  بعد از واقعیت درمانی، خودکارآمدی زایمان در افراد گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد (01/0>P). نمره خودکارآمدی زایمان زنانی که پس از واقعیت درمانی تصمیم به انجام زایمان واژینال گرفتند به طور معناداری بیشتر از افرادی بودند که همچنان انجام زایمان به روش سزارین را برای ختم حاملگی در نظر داشتند (05/0>p).

  نتیجه گیری
  واقعیت درمانی را می توان برای افزایش خودکارآمدی زایمان به کاربرد که خود می تواند بر انتخاب شیوه زایمان واژینال تاثیر مثبت داشته باشد.
  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، خودکارآمدی زایمان، زایمان واژینال، بارداری
|
 • Saeid Sadeghi , Hamid Reza Pouretemad , Reza Khosroabadi , Jalil Fathabadi , Sedighe Nikbakht Pages 1-10
  Background and Objective
   In recent years, excessive use of digital devices had dramatically increased in young people and this extreme exposure has inappropriate physical, cognitive, emotional, social and psychological consequences, such as the disruption in the parent-child interaction. The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotional diet intervention on enriching parent-child interactions and reducing parental stress in mothers of young children excessively exposed to digital devices.
  Materials and Methods
   The design of this research was quasi-experimental with pre-post and follow-up test without control groups. In this study, 12 young children exposed to digital devices, which referred to the Ava autism center were selected as the sample group and participate in emotional diet intervention for 2 months. To assess the effectiveness of the intervention, a short form of parent-child interaction scale (1994) and a short form of parental stress scale (1990) were used. Data were analyzed using SPSS25.
  Results
   Repeated measures ANOVA results showed that participating in emotional diet intervention decreases children exposure to digital devices, increases closeness and reduces the conflicts in parent-child interactions, reduces parental stress and distress, and parent-child dysfunctional interaction. The effect size of the intervention for digital devices exposure was large and for components of parental stress and the parent-child proximity-conflict was medium. Also, the efficacy was permanent after two months of completion of the intervention.
  Conclusion
   According to our results, training parents to the emotional enrichment of their interaction with the child who exposed to Digital Nanning was associated with reduced exposure to digital devices, improvement in parent-child interaction and reducing parental stress. Therefore, this method can be used to enrich the lifestyle of young children who were excessively exposed to digital devices.
  Keywords: Young children, Emotional enrichment, Digital Nanning, Parent-child interaction
 • Mohammad Bagher Hadavand , Seyed Saeid Esmaeili Saber , Ali Montazeri Moghadam , Farhad Jafari , Mohammad Gholami Fesharaki , Mostafa Abedi Pages 11-18
  Background and Objective
   Lifestyle changes have reduced the physical and mental health of humans and increased burden and cost of treatment and subsequently created a problem for governments to provide treatment for their citizens. Therefore, we conducted this experimental study for examining the effect of hygiene education on the treatment costs for health insured patients with high cost (50 to 70 percentile).
  Materials and Methods
   This empirical study was conducted on two groups with the aim of examining hygiene education on health care insurance costs in Tehran, Iran in 2017. In this study, the intervention group received face-to-face and virtual hygiene education according to traditional Iranian medicine based on the health belief model. The control group did not receive any special training during the study period.
  Results
   This study was conducted on 101 health insurers, including 50 men and 51 women in intervention and control groups. The two groups were similar in terms of demographic characteristics. The results showed significantly lower laboratory (-26.72%, -2.38%, P <0.001), drug (-23.64%, 3.88%, P <0.001), radiology (-27.92%, -5.02%, P < 0.001), visit (-30.52%, -16.16%, P <0.001) and total costs (-36.52%, -1.16%, P <0.001) for intervention group as compared with control group.
  Conclusion
   Results of the current study show that health education could be recommended as a proper way to control the cost of treatment.
  Keywords: Cost of treatment, Traditional medicine, Education, Health maintenance
 • Mohammad Reza Shahabi Kaseb , Ensieh Sadat Askari Tabar Pages 19-30
  Background and Objective
   The measure of motion playing a role in the growth of visual perception components and particularly visual perception depending on the motion components has not been known. The aim of this present study was to investigate the effect of visual and visual-motor training programs related to the motion of the components of visual perception in children with lazy eye.
  Materials and Methods
   For this purpose, 30 amblyopic children who were identified through the Department of Social Welfare were selected as sample. Thereafter, based on the pre-test scores in the component of the visual perception dependent on motion, the participants were divided into three equal groups and randomly assigned to three experimental groups, first (orthotics), second (visual-motor exercises), and third (control). Triables in the experimental groups perform exercise for three weeks, four days a week, 30 minutes per session. Afterwards, triables of each three groups under the same conditions participated in the post-test.
  Results
   The results of analysis of variance (ANOVA) and LSD post hoc test showed that a significant statistical difference between the experimental and control groups exists in components of depth perception,  dynamic visual acuity and chase of vision. But, there was no difference between experimental groups.
  Conclusion
   In general, according to results of the present study, it can be concluded that the pre-designed visual exercises (active, passive) improved components of depth perception, dynamic visual acuity and chase of vision.
  Keywords: Amblyopic children, Visual exercises, Visual perception
 • Fatemeh Hoseini , Aliakbar Rasekhi , Minoor Lamyian Myandoab Pages 31-36
  Background and Objective
   The World Health Organization (WHO) has approved exclusive breast-feeding during the first six months of childhood. The aim of this study was to determine the relationship between exclusive breast-feeding, health literacy and other affective factors in primiparous women using logistic regression model.
  Materials and Methods
   This study was an analytic study. The population of this study consisted of primiparous women on reproductive age visiting health centers in Tehran, with a child aged two years to five. Data were collected by questionnaire and interview with mothers and analyzed using logistic regression model.
  Results
   Exclusive breast-feeding was reported in 50.5% of mothers. There was a statistically significant relationship between exclusive breastfeeding and variables health literacy level in adequate level (p<0.001) and not much enough level (p<0.05), mother’s age (p<0.001), the first time of lactation in level of greater than one hour and a level after one hour (p<0.001), the delivery method (p <0.05), and job (p <0.05). The adequacy of the model was confirmed by the Hosmer-Lemeshow test.
  Conclusion
   The level of health literacy and the variables of the first time lactation, maternal age, delivery method and occupation were affected by exclusive breast-feeding. Therefore, considering the above factors, especially increasing the level of mothers' health literacy through the organization of workshops can be effective.
  Keywords: Exclusive breast-feeding, Health literacy, Primiparous women, logistic regression
 • Mandana Mahmoodjanlou , Soheila Nazarpour , Hasan Ahadi , Adis Kraskian Pages 37-44
  Background and Objective
   One of the important factors in choosing vaginal delivery in pregnant women is self-efficacy of childbirth. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of increasing the self-efficacy of childbirth in the way of the reality therapy on the choice of vaginal delivery in pregnant women.
  Materials and Methods
   The research method was semi-experimental with pre-test and post-test design, and with control group. The study population included 39 pregnant women with gestational age ≥4 weeks in Nowshahr. These women had chosen cesarean section method for the termination of pregnancy and were visited for midwifery care in the urban and rural health centers from January to March 2018. The sample was selected using targeted non-random method and randomly divided into two experimental (20) and control groups (19). The reality therapy was performed in 8 sessions of 1.5 hours twice a week for the experimental group. The childbirth self-efficacy questionnaire of Lowe (CBSEL) was used for data collection. The data was analyzed using ANCOVA.
  Results
   After the intervention, the self-efficacy of childbirth was significantly higher in the experimental group as compared to the control group (p<0.01). The self-efficacy of childbirth of women who chose vaginal delivery for termination of pregnancy was significantly more than those who still considered the method of cesarean section (p<0.05).
  Conclusion
   The reality therapy can be used to increase the self-efficacy of childbirth, which can have a positive effect on the choice of vaginal delivery.
  Keywords: Reality therapy, Self-efficacy of childbirth, Vaginal delivery, Pregnancy