فهرست مطالب

علوم و فناوری پسته - پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1395)
 • پیاپی 4 (پاییز و زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/25
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حمیدرضا کریمی *، یوسف رفیعی صفحات 1-11
  پسته یکی از مهمترین محصولات باغی ایران می باشد که از طریق روش های مختلف کوپیوند بر روی پایه های دانهالی تکثیر می شود. انتخاب روش کوپیوند یکی از مهمترین موارد درگیرایی پیوند در پسته میباشد. لذا به منظور مطالعه نوع پیوند و ارتفاع محل پیوند برگیرایی و رشد رویشی پسته رقم اوحدی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی طی طول دو سال متوالی در یک باغ واقع در شهرستان ابرکوه از استان یزد به اجرا در آمد. فاکتورها شامل ارتفاع محل پیوند در سه سطح ) 20 ، 30 و 40 سانتیمتر از سطح زمین (و فاکتور نوع پیوند در دو سطح پیوند) شکمی و لوله ای (با 12 تکرار ) دانهال (و هر تکرار شامل 3 نمونه) شاخه پیوند شده( بود. پارامتر گیرایی در سال اول و پارامترهای های رویشی در سال اول و دوم مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد گیرایی با روش پیوند لوله ای حاصل شد. در پیوند لوله ای ارتفاع پیوند تاثیر معنی داری بر شاخص های رشدی نداشت در صورتی که در پیوند شکمی بیشترین درصد گیرایی و شاخص- های رشدی در دانهال های پیوند شده در ارتفاع 20 سانتیمتر حاصل شد.
  کلیدواژگان: کوپیوند شکمی، کوپیوند لوله ای، دانهال
 • مرضیه یزدان پناه، ابراهیم صداقتی *، پژمان خدایگان، حسین علایی، ماریه نادی صفحات 11-29
  قارچ های میکوریز آربوسکولار، موجب بهبود رشد گیاهان و مقاومت بیشتر به تنش های زیستی و غیرزیستی می شوند. به منظور شناسایی مولکولی و مورفولوژیکی قارچ های میکوریز آربوسکولار، از منطقه ی ریزوسفر درختان پسته استان کرمان در سال های 1393-1392 نمونه‎برداری انجام شد. اسپورهای قارچ میکوریز آربوسکولار از خاک های نمونه برداری شده با استفاده از روش الک مرطوب جداسازی و بر اساس ویژگی های مورفولوژیکی مانند رنگ اسپور، شکل، تزئینات سطح، اندازه و ساختار دیواره آن ها گروه بندی شدند. استخراج DNA از تک اسپور انجام شد. بخشی از ناحیه18S rDNA با استفاده از آغازگر عمومی NS4 و آغازگر اختصاصی قارچ میکوریز آربوسکولار AML1 در مرحله اول و آغازگرهای اختصاصی قارچ میکوریز آربوسکولارAML1/AML2 در مرحله دوم واکنش PCR آشیانه ای، تکثیر شد. براساس بررسی های مورفولوژیکی و مولکولی، گونه هایFunneliformis mosseae ، Claroideoglomus claroideum وRhizophagus iranicus شناسایی گردید. گونه R. iranicus برای فلور قارچی درختان پسته جدید می باشد. با توجه به محدودیت ویژگی های مورفولوژیکی در شناسایی و تاکسونومی این گروه مهم از قارچ ها، روش های مولکولی می توانند به عنوان مکمل روش های مورفولوژیکی موجب اطمینان بیشتر در تاکسونومی و تمایز گونه های مشابه به حساب آیند
  کلیدواژگان: پسته، شناسایی مولکولی، قارچ میکوریز آربوسکولار، واکنش زنجیره ای پلیمراز آشیانه ای، همزیستی
 • زهرا پاک کیش *، هادی اصغری صفحات 29-41
  پسته دارای ارزش غذایی بالایی است. امروزه از هورمون ها و عناصر غذایی به منظور بهبود رشد رویشی و زایشی در بسیاری از محصولات کشاورزی در دنیا استفاده می شود. از این رو در این تحقیق سعی شده است، تاثیر سطوح مختلف متیل جاسمونات (صفر، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر) بر ویژگی های رویشی و زایشی پسته رقم احمدآقایی مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین ترتیب، محلول پاشی درختان، در دو مرحله خوشه فشرده و اوایل تشکیل میوه به صورت یک آزمایش اسپلیت- فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 4 تکرار در شرایط مزرعه انجام گرفت و ویژگی های زایشی و رویشی درختان تیمار شده مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد، سطح برگ، شاخص کلروفیل، طول و قطر شاخه سال جاری، عملکرد، خندانی و وزن میوه درختان تیمار شده در هر دو مرحله نسبت به تیمار شاهد بهبود یافت و تیمار متیل جاسمونات پوکی (41%) و میوه های بد شکل (32%) را کاهش داد. در بین تیمارها، تیمار متیل جاسمونات200 میلی گرم بر لیتر و در بین مراحل اعمال تیمار، محلول پاشی در مرحله خوشه فشرده، بیشترین تاثیر را در بهبود ویژگی های رویشی و زایشی داشتند.
  کلیدواژگان: عملکرد، خندانی، سطح برگ
 • امیرحسین جمالی فرد، پیمان عباس زاده دهجی *، عبدالرضا اخگر صفحات 41-60
  با توجه به وجود اثرات مخرب زیست محیطی استفاده از کودهای شیمیایی و بالا بودن هزینه تولید آن ها امروزه استفاده از کودهای آلی و میکروبی افزایش یافته است. تغذیه تلفیقی گیاه از طریق استفاده از کودهای آلی و میکروبی یکی از اجزای لازم و حیاتی برای رسیدن به کشاورزی پایدار می باشد. به منظور بررسی تاثیر کودهای آلی و میکروبی بر رشد و تغذیه دانهال های پسته آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان انجام شد. در این آزمایش بذرهای پسته رقم بادامی ریز زرند و قزوینی در دو آزمایش جداگانه پس از استریل شدن و جوانه زنی، با باکتری در سه سطح (بدون تلقیح (D0) ، تلقیح با دو جدایه متفاوت از باکتری سودوموناس فلورسنت (D6 و D12) و سه سطح کود دامی (0 (M0) ، 2 (M2) و 4 (M4) درصد وزنی) با 3 تکرار کاشته شدند (54 گلدان). نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر توام باکتری و کود دامی باعث افزایش 1/28 درصدی وزن خشک برگ، 6/77 درصدی وزن خشک ساقه و 0/37 درصدی وزن خشک اندام هوایی در رقم بادامی ریز زرند و 4/60، 6/48 و 0/55 درصدی در رقم قزوینی شد. هم چنین جذب تمامی عناصر پرمصرف و کم مصرف در تیمارهای کود و باکتری افزایش یافت. جذب کلسیم در هر دو رقم مورد مطالعه بیش از 160 درصد افزایش یافت. هم چنین در رقم قزوینی بیشترین جذب نیتروژن و فسفر مربوط به تیمارهای M2D6 و M0D6 به ترتیب با افزایش 114 و 115 درصدی نسبت به شاهد بود. بیشترین جذب منگنز در رقم بادامی ریز زرند و قزوینی به ترتیب مربوط به تیمارهای M2D6 و M2D12 و با افزایش 7/91 و 100 درصدی در مقایسه با شاهد بود. در رقم قزوینی تیمار M4D12 بیشترین جذب آهن و روی به ترتیب با افزایش 4/94 و 1/88 درصدی در مقایسه با شاهد به خود اختصاص داد. با توجه به نتایج به دست آمده، مشکلات زیست محیطی و گرانی کودهای شیمیایی استفاده از کودهای دامی و میکروبی برای افزایش رشد و تغذیه پسته توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بادامی ریز زرند، سودوموناس فلورسنت، قزوینی، کود دامی
 • محمد مرادی *، علی تاج آبادی پور، سید رضا فانی صفحات 60-75
  پسته های زودخندان از مهم ترین کانون های آلودگی پسته به قارچ های مولد آفلاتوکسین در باغ به شمار می روند. اطلاع از زمان تشکیل این نوع پسته ها در باغ و نیز خصوصیات ظاهری و فیزیکی پسته های زودخندان به منظور شناسایی آن ها و یافتن راه هایی جهت حذف در مرحله فرآوری از اهمیت خاصی برخوردار است. بدین منظور زمان تشکیل پسته های زودخندان در سه رقم تجارتی اوحدی ، کله قوچی و احمدآقایی در دو منطقه کشکوئیه و نوق شهرستان رفسنجان طی سال های 1391-1392 مطالعه قرار گرفت و خصوصیات فیزیکی آن ها شامل وزن تر و خشک و رطوبت نسبی میوه پسته و اجزای آن و طول ، عرض و قطر پسته های زودخندان اندازه گیری شد. نتایج نشان داد پسته های زودخندان در رقم کله قوچی زودتر تشکیل می شوند. بیش ترین درصد تشکیل پسته های زودخندان در فاصله زمانی 15 روز قبل از برداشت اتفاق افتاد. میزان رطوبت پسته بدون پوست سبز و میزان رطوبت پوست سبز در پسته های زودخندان با پوست نرم و صاف به ترتیب حدود 27 و 65 درصد بود درحالی که در پسته های زودخندان با پوست نیمه خشک به ترتیب حدود 22 و 50 درصد و در پسته های زودخندان با پوست خشک به ترتیب 14 و 31 درصد اندازه گیری شد. بیش ترین و کم ترین وزن ، طول ، عرض و قطر پسته خشک متعلق به پسته های زودخندان با پوست نرم صاف و پسته های زودخندان با پوست نیمه خشک و خشک به ترتیب بود. مقایسه اجزای مختلف میوه پسته از نظر میزان آفلاتوکسین کل (B1, B2, G1, G2) نشان داد که بیشترین مقدار مربوط به مغز است و در پوست سبز هیچ یک از نمونه های مورد بررسی آفلاتوکسین ردیابی نشد. به طور کلی مقدار آفلاتوکسین مغز در دو باغ مورد مطالعه در ارقام اوحدی، کله قوچی و احمدآقایی به ترتیب 12، 25 و 21 برابر مقدار آن در پوست استخوانی بود.
  کلیدواژگان: آفلاتوکسین، ایمنی غذایی، آسپرژیلوس، کله قوچی
 • ابراهیم پوراحمدی *، عبدالرحمان محمدخانی، پرتو روشندل، وحید روحی صفحات 75-86
  ریزش میوه یکی از عارضه های فیزیولوژیک درخت پسته است. درختان پسته گل های فراوانی تولید می کنند ولی فقط بخشی از گل ها گرده افشانی شده و به میوه تشکیل تبدیل می شوند. تنش های محیطی و تغذیه ناکافی به ویژه در زمان تشکیل گل، ریزش میوه را افزایش می دهند. این عارضه با کاهش محصول پسته باعث ایجاد خسارت اقتصادی می شود. تاکنون پژوهش های اندکی در مورد ریزش میوه در پسته انجام شده است. در این راستا تیمارهای محلول پاشی با نیترات کلسیم (دو در هزار) ، کلرید کلسیم (دو در هزار) و اسید بوریک (200 میلی گرم در لیتر) به صورت مجزا و ترکیبی (نیترات کلسیم + اسید بوریک) و (کلرید کلسیم + اسید بوریک) بر عارضه ریزش میوه در پسته کله قوچی انجام گردید. تیمارها یک هفته قبل و دو هفته بعد از مرحله تمام گل انجام شد. آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی روی درختان پسته 13 ساله و پیوند شده روی پایه های بادامی ریز در پنج تکرار انجام شد. درختان انتخاب شده در سال آور بودند. دو هفته پس از تمام گل، میوه های هر خوشه شمارش و میزان ریزش میوه ها در سه مرحله به فواصل دو هفته بررسی و در هر مرحله از آزمایش میوه های عارضه دار برش و وضعیت جنین نیز با بینوکولار بررسی گردید. نتایج نشان داد که در تمام مراحل، میوه های برش خورده دارای جنین بوده و میوه پوک مشاهده نشد. هم چنین نتایج نشان داد که تمامی تیمارها ریزش میوه را در مقایسه با شاهد، در هر سه مرحله ارزیابی کاهش دادند و فقط تیمار اسید بوریک در مرحله سوم ارزیابی نسبت به شاهد هیچ گونه برتری نشان نداد. ضمن این که بین سایر تیمارها در مراحل ارزیابی اختلاف معنی دار نبود. در ارتباط با اثر تیمارها بر جذب عناصر، نتایج نشان داد که غلظت عناصر کلسیم، بور و نیتروژن در درختان تیمار شده و شاهد متفاوت بود. درختان تیمار شده با نیترات کلسیم + اسید بوریک و نیترات کلسیم بالاترین مقدار کلسیم را دارا بودند. هم چنین درختان تیمار شده با نیترات کلسیم + اسید بوریک و اسید بوریک بالاترین مقدار بور را داشتند؛ علاوه بر این درختان تیمار شده با نیترات کلسیم + اسید بوریک و نیترات کلسیم بالاترین مقدار نیتروژن را دارا بودند. در این آزمایش تیمار ترکیبی نیترات‎کلسیم + اسیدبوریک در بهبود صفات عملکردی موثرتر از سایر تیمارها بود.
  کلیدواژگان: برش میوه، ریزش میوه، شاخص عملکرد، محلول پاشی
|
 • hamid reza karimi *, Yosof Rafei Pages 1-11
  Pistachio is the most important horticultural crop in Iran that it is propagated using different budding methods. Selection of budding method is the most important in the propagation of pistachio trees. In order to study of the effect of height and budding method on bud success and vegetative growth of pistachio cv ‘Owhadi’ an experiment was conducted as factorial in a randomized complete block design during successive years in an orchard that located in Abarkooh, Yazd province. The factors included height in three levels (20, 30 and 40 cm of ground level) and budding method in two levels (shield budding and tube budding) with 12 replications (seedling) and 3 samples (budded shoot) each replication. Bud success was evaluated in the first year and vegetative parameters were evaluated in two years. The results showed that the highest bud success obtained with tube budding. In tube budding, vegetative parameters were not affected by height whereas in shield method the highest bud success and vegetative parameters obtained with 20 cm height.
  Keywords: Shield budding, Tube budding, Seedling
 • Marzieh Yazdanpanah, Ebrahim Sedaghati *, Pezhman Khodygan, Hossein Alaei, Marieh Nadi Pages 11-29
  Arbuscular mycorrhiza fungi (AMF) promote plant growth and enhance resistance against biotic and abiotic stresses. In order to study morphological and molecular identification of AMF, samples of rhizosphere soil of pistachio orchards in Kerman province were collected during 2013-2014. AMF spores were extracted from the soil samples using wet sieving and were assorted based on morphological characteristics such as spore color, shape, surface ornamentation, spore contents and wall structures. DNA was extracted from a single spore. Partial 18S rDNA was amplified by nested PCR method using universal primer NS4 and AML1 in the first amplification and AML1/AML2 in the second amplification. Based on the morphological and molecular criteria, Funneliformis mosseae, Claroideoglomus claroideum and Rhizophagus iranicus were identified. R. iranicus is the new record for pistachio mycoflora. Due to the limitations of morphological characteristics for identification and taxonomy of this important group of fungi, molecular methods can apply as complementary tools for the differentiation of morphologically similar species and taxonomic purposes.
  Keywords: Arbuscular mycorrhizal fungi, Molecular identification, Nested PCR, Pistachio, Symbiosis
 • Zahra Pakkish *, Hadi Asghari Pages 29-41
  Pistachio has high nutritional value. Today, hormones and nutrients are used in order to improve vegetative and reproductive growth of many agricultural products in the world. In this study, the effect of different levels of methyl jasmonate (0, 100 and 200 mg/l) on vegetative and reproductive characteristics of “Ahmad Aghaie” pistachio to be considered. Thus, trees sprayed by treatments in two stages of the tight cluster and initial fruit set, in a split-factorial experiment in a randomized complete block design with 4 replications in field conditions. Then, many of vegetative and productive characteristics such as leaf area, chlorophyll index and current shoot length and diameter, indehiscent shell, fruit weight and yield were improved at both stage and methyl jasmonate decrease blank and misshapen nuts percentage. Generally, the results showed that spraying at both stages increased vegetative and productive characteristics of treated trees compared with control trees and between treatments, methyl jasmonate 200 mg/l had the highest effect on improving vegetative and productive of trees and spraying at tight cluster was effectiveness combined with the primary fruit set stage.
  Keywords: Yield, Indehiscent shell, Leaf area
 • Amirhosein Jamalifard, payman abbaszadeh dahaji *, Abdolreza Akhgar Pages 41-60
  Nowadays the application of organic and microbial fertilizers has increased regarding the destructive environmental impacts of applying chemical fertilizers and the high cost of production of them. One of the essential components to achieve the sustainable agriculture is integrated plant nutrition through using organic and microbial fertilizers. An experiment was done in a completely randomized factorial design in the greenhouse of University of Vali-e-Asr to evaluate the effect of organic and microbial fertilizers on growth and nutrition of pistachio seedlings. In this experiment two variety of pistachio seeds, Badami-riz Zarand and Qazvini, after sterilization and germination were planted In two separate experiments and were inoculated in 3 level of bacteria (uninoculated (D0) and inoculated with 2 different strains of Fluorescent Pseudomonads (D6 and D12)) and 3 level of manure (0 (M0), 2 (M2) and 4 (M4) W/W%) in 3 replications (54 pots). The results indicated that the combined effect of bacteria and manure could rise leaf dry weight (28.1 %), stem dry weight (77.6 %) and shoot dry weight (37.0%) in Badami-riz Zarand variety and 60.4%, 48.6% and 55.0% in Qazvini variety in comparison to control respectively. The application of fertilizer and Bacteria in all of the treatments increased macronutrients and micronutrients uptake. The uptake of Ca raised more than 160% in both of the varieties as well. The uptake of N and P in Qazvini variety was related to M0D6 and M2D6 which soared 114% and 115% respectively compared to the control. The maximum uptake of Mn in Badami- riz Zarand and Qazvini varieties was indicated in M2D6 and M2D12 which boosted 91.7% and 100% respectively in comparison with the control. M4D12 demonstrated the highest Fe and Zn uptake (94.4% and 88.1% respectively) compared to the control. Regarding the results, environmental problems and high costs of chemical fertilizers, manure and microbial Fertilizers are recommended for improving growth and nutrition of pistachio.
  Keywords: Badami-riz Zarand, Fluorescent Pseudomonads, Qazvini, manure
 • Mohammad Moradi *, Ali Tajabadi pour, Seyed Reza Fani Pages 60-75
  Pistachio early splitting is the main source of aflatoxin contamination in the orchards. The time of pistachio early splitting occurrence in the orchards is very important and also physical and shell characteristics in identifying and omitting of them are critical factors in the processing plants. In the present study, the time of early splitting occurrence in three Iranian commercial cultivars of pistachio including Ohadi”, “Kalehghoochi” and “Ahmadaghaei” in two different regions (Koshkoyeh and Nogh) of Rafsanjan during 2012-2013 were evaluated. Their physical characteristics such as fresh and dry weight of fruit with and without hull, the moisture content of fruit, length, width and diameter of early split fruits were measured. Results showed that early splitting occurrence in Kalehghoochi occurred earlier than other cultivars. The highest percentage of early splitting occurred 15 days before harvest time. Percentage of fruit moisture without and with hull in early split pistachios with soft and smooth hull were 27 and 65%, in semi-dry hull 22 and 50% and in dry early split fruits 14 and 31%, respectively. Weight, length, width and diameter of dry nuts in early split fruits with soft and smooth hull were higher than early split fruits with a semi-dry and dry hull. The amount of total aflatoxin in different pistachio parts showed that the highest amount was belonged to kernel compared with hull and shell. No aflatoxin was detected in the hull of pistachio. Overall, the aflatoxin content of kernels in Ohadi, Kalehghoochi and Ahmadaghaei were 12, 25 and 21 times higher than the shell, respectively.
  Keywords: Aflatoxin, Aspergillus, Food safety, Kalehghoochi
 • ebrahim pourahmadi *, abdorahman mohamadkhani, parto roshandel, vahid rouhi Pages 75-86
  Fruit abscission is one of the disorders in pistachio trees. Pistachio trees produce plenty of flowers, but only parts of the flowers are pollinated and set fruit. Environmental stresses and inadequate nutrition especially during flowering time have increased fruit abscission. This disorder by reducing the yield of pistachio led to economic loss. Yet, little research has been carried out on fruit abscission in pistachio. In order to evaluate the effects of foliar treatments with calcium nitrate (2 gr/lit), calcium chloride (2 gr/lit), boric acid (200 ppm) and their combination treatments were studied on fruit abscission of ‘Kaleh- Ghouchi’’ pistachio. Treatments were applied one week before and also two weeks after full bloom. The experiment was conducted by using a split plot base on a completely randomized block design (CRBD) with 5 replicates per treatment on 13-year-old ‘Kaleh - Ghouchi’ pistachio trees grafted on Badami- Riz rootstock. The selected trees were “on” years. Two weeks after full bloom, in each cluster, the number of fruits were counted and fruit abscission was studied in three different stages at intervals of 15 days and in each stage of the test, the disorder fruits were dissected and embryo condition was studied by binocular too. The results showed that at all of the stages, dissected fruit have the embryo and no observed blanking fruit. Also, the results showed that all applied treatments in all three stages of evaluation decrease the fruit abscission as compared to control and Just boric acid treatment in the third stage of evaluation as compared to control have no superiority. While there were no significant differences between other treatments. In relation to the effect of treatments on the absorption of elements, results showed that the concentrations of calcium, boron, and nitrogen were different in treated and control trees. Treated trees with calcium nitrate + boric acid and calcium nitrate were absorbed the highest amount of calcium. Also treated trees with calcium nitrate + boric acid and boric acid, was absorbed the highest amount of boron. While treated trees with calcium nitrate + boric acid and calcium nitrate, was absorbed the highest amount of nitrogen. In this experiment, calcium nitrate + boric acid treatment was more effective than other treatments in improving yield traits.
  Keywords: Fruit abscission, Fruit dissection, Foliar application, Yield traits