فهرست مطالب

تحقیقات سلامت در جامعه - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال چهارم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/04/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مجید کرمانی ، علی اسرافیلی ، رقیه پیری ، سیده نسترن اسدزاده * صفحات 1-13
  مقدمه و هدف
  کلروفنل از جمله آلاینده های سمی و خطرناک در پساب و فاضلاب های صنعتی می باشد که حذف آن از فاضلاب صنعتی و آب زیرزمینی ضروری است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف بررسی کارایی میزان تجزیه پذیری 4-کلروفنل با استفاده از فرایند UV/H2O2 انجام شد.
  روش کار
  در مطالعه حاضر اثر متغیرها شامل: غلظت اولیه آلاینده، زمان تماس، pH و غلظت H2O2 بر حذف 4-کلروفنل در مقیاس آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و غلظت 4-کلروفنل باقی مانده با استفاده از دستگاه UV/Visible در طول موج 280 نانومتر اندازه گیری شد. علاوه بر این، میزان معدنی سازی در شرایط بهینه از طریق سنجش میزان حذف TOC)Total Organic Carbon) مطابق با روش 5310B استاندارد اندازه گیری گردید. مدل های سینتکی فرایند نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه بازده بهینه حذف 4-کلروفنل توسط فرایند UV/H2O2 در غلظت پراکسید هیدروژن 580 میلی گرم بر لیتر، pH= 3 ، غلظت اولیه 4-کلروفنل 380 میلی گرم بر لیتر و حضور اشعه UV با طول موج 254 نانومتر در زمان تماس 30 دقیقه معادل 92 / 84 درصد به دست آمد. علاوه بر این، در شرایط بهینه 69 / 84 درصد از کل کربن آلی حذف گردید. شایان ذکر است که داده ها از مدل سینتیکی درجه اول کاذب تبعیت داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به افزایش استفاده از اشعه فرابنفش در فرایندهای تصفیه آب و بازده قابل قبول فرایند UV/H2O2 برای حذف آلاینده 4-کلروفنل، پس از آنالیزهای سود- هزینه، استفاده از این روش برای حذف -4 کلروفنل پیشنهاد می شود. بر مبنای نتایج، فرایند UV/H2O2 با درنظرداشتن اهداف تصفیه و استانداردهای موجود جهت تخلیه پساب می تواند به عنوان پس تصفیه و یا تصفیه نهایی پساب به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: تجزیه، رادیکال هیدروکسیل، 4-کلروفنل، معدنی سازی
 • مهدی صفدری ، مجتبی جعفروند *، زینب پاک سرشت کشاورز صفحات 14-22
  مقدمه و هدف
  سندرم ساختمان بیمار (Sick Building Syndrom) مجموعه ای از نشانه های عصبی، تحریکی، تنفسی، پوستی و حسی است که به دلیل شرایط فیزیکی و روانی محیط کار ایجاد می شود. در این ارتباط، هدف از مطالعه حاضر بررسی فراوانی علائم سندرم ساختمان بیمار در بین کارکنان یکی از مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین میباشد.
  روش کار
  مطالعه حاضر با استفاده از روش توصیفی- مقطعی در میان کارکنان مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین در تابستان سال 1396 انجام شد. 161 نفر از کارکنان بخش اورژانس، تحت نظر، اتاق عمل، Coronary Care Unit) CCU ) و Intensive Care Unit) ICU ) به صورت سرشماری وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد MM040EA مرتبط با سندرم ساختمان بیمار و کیفیت هوای داخل ساختمان استفاده شد. پس از تکمیل پرسشنامه توسط افراد، اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 18 توسط آزمون کای دو و ANOVA تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که برخی از علائم سندروم شامل: خشکی پوست (87 / 60 درصد) ، سردرد (52/17 درصد) ، خستگی (03 / 49 درصد) و سنگینی سر (34 / 45 درصد) از سایر علائم شایعتر می باشند. از سوی دیگر، بر مبنای نتایج بین فراوانی سندرم ساختمان بیمار با جنس و سمت شغلی ارتباط معناداری مشاهده نشد؛ اما بین فراوانی این سندرم با سن (025 / P= 0) ، بوی نامطبوع (04 / P= 0) ، دمای بالا (033 / P= 0) و هوای خشک محیط کار (032 / P= 0) ارتباط معناداری به دست آمد.
  نتیجه گیری
  در میان علائم سندرم ساختمان بیمار، خشکی پوست و سردرد بیشترین شیوع را در میان کارکنان داشتند؛ از این رو ارزیابی سیستم های تهویه مطبوع، کنترل رطوبت محیط کار، افزایش سرانه فضای کار برای هر نفر و استفاده از عایق های صوتی راه کاری مفید برای کاهش علائم این سندرم می باشد.
  کلیدواژگان: سندروم ساختمان بیمار، عوامل محیطی، مرکز آموزشی و درمانی
 • سمیه سامانی *، مریم قلع جهی صفحات 23-32
  مقدمه و هدف
  اختلالات اسکلتی- عضلانی (MSDs: Musculoskeletal Disorders) یکی از مهم ترین دلایل بی رغبتی به کار و کاهش انگیزه های کاری هستند که به مرور زمان می توانند منجر به استرس شغلی گردند. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی با استرس شغلی در بین قالی بافان روستایی منطقه سیستان صورت گرفت.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی- تحلیلی 100 زن قالی باف از روستاهای چهار شهرستان منطقه سیستان از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور تعیین شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی از پرسشنامه استاندارد استرس روانی- اجتماعی نوردیک استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS 16 ، آزمون t تک نمونه ای و ضریب همبستگی Pearson صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که میزان استرس شغلی در زنان قالی باف روستایی سیستانی در سطح بالایی است. بر مبنای یافته ها، بیشترین اختلالات اسکلتی- عضلانی (98 درصد) به قسمت فوقانی پشت اختصاص داشت و کمترین اختلالات (45 درصد) مربوط به زانو بود. شایان ذکر است که بین اختلالات اسکلتی- عضلانی و مولف ه های آن ها (به جز سه مولفه ران، زانو و پا) با استرس شغلی رابطه معنادار و مثبتی به دست آمد (P=0/001).
  نتیجه گیری
  براساس یافته های پژوهش، اقدامات موثر برای کاهش استرس شغلی در زنان قالی باف روستایی مورد نیاز می باشد. همچنین با توجه به تاثیر شش مولفه از نه مولفه اختلالات اسکلتی- عضلانی بر استرس شغلی، تمرکز بر بهسازی و طراحی مناسب فضاهای کاری، نیازهای روحی و روانی قالی بافان، طرز صحیح نشستن و تحرک و ورزش در زما نهای مشخص می تواند در کاهش استرس شغلی و اختلالات اسکلتی- عضلانی موثر باشد.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی- عضلانی، استرس شغلی، سیستان و بلوچستان، شیوع، قالی بافی
 • محمد فهیمی نیا ، اکبر اسکندری * صفحات 33-38
  مقدمه و هدف
  آلودگی صوتی یک مساله مهم بهداشتی در بیشتر صنایع به ویژه صنایع کوچک داخل شهری است. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی آلودگی صوتی در کارگاه های تراشکاری و صافکاری شهر قم و مقایسه آن با استاندارد صدای کشور انجام شد.
  روش کار
  در پژوهش توصیفی– مقطعی حاضر، سنجش صدا به روش اندازه گیری موضعی به منظور ارزیابی مواجهه کارگران با دوزیمتر صدا (مدل CEL-320) در 20 کارگاه تراشکاری و 20 کارگاه صافکاری انجام شد. سپس، تراز معادل صوتی برای یک شیفت کاری محاسبه گشت و با استاندارد کشوری مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان دادند که میانگین تراز صوت معادل در کارگاه های تراشکاری و صافکاری به ترتیب 93/1 و 4/ 100 دسی بل است که در مقایسه با استاندارد صدای کشوری غیرمجاز می باشد. در خارج از کارگاه ها نیز آلودگی صوتی فراتر از استاندارد منطقه مربوطه بود. باید خاطرنشان ساخت که به لحاظ وضعیت معاینه شنوایی کارگران، در مورد 11/ 86 درصد از آن ها شنوایی سنجی انجام نمی شد. همچنین در 83 درصد از کارگاه ها بازرسی بهداشتی صورت نمی گرفت. این درحالی است که 64 درصد از کارگاه ها بهسازی نشده بودند و میزان مشارکت صاحبان کارگاه ها در بهسازی 53 درصد بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به آلودگی صوتی کارگاه ها و اثرات آن بر کارگران و عموم مردم، روش های کنترل صوت نظیر تهیه وسایل حفاظت فردی، کاهش زمان کار، انتخاب صحیح دستگاه ها و نصب کاهش دهنده صدا و در ارتباط با آلودگی صوتی شهر، مکان یابی صحیح کارگاه ها و سازمان دهی صنایع با سر و صدای زیاد پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، شدت صوت، شهر قم، کارگا ههای کوچک
 • مرضیه کلاه کج ، صدیقه بطالبلویی * صفحات 39-46
  مقدمه و هدف
  ورود فلزات سنگین به زنجیره غذایی و رسیدن به غلظت های بحرانی، اثراتی منفی را بر موجودات زنده بر جای می گذارد. با توجه به اینکه برنج یکی از پرمصرف ترین اقلام در جیره غذایی مردم ایران محسوب می شود، مطالعه حاضر با هدف بررسی احتمال وجود کادمیوم و سرب در برنج منطقه میداوود در استان خوزستان و ریسک بهداشتی برای ساکنان منطقه انجام شد.
  روش کار
  جهت انجام این پژوهش 10 نمونه برنج از مزارع منطقه جمع آوری گردید و پس از آماده سازی توسط دستگاه Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry) ICP-MS ) مورد سنجش غلظت کادمیوم و سرب قرار گرفت. به منظور تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شد. همچنین با استفاده از ایمنی رژیم مصرفی، میزان دوز ورودی کادمیوم و سرب به انسان از طریق برنج بر مبنای مصرف روزانه برنج توسط هر فرد ایرانی (با درنظرگرفتن مصرف 110 گرم برنج در روز و فردی با وزن 70 کیلوگرم) محاسبه گردید.
  یافته ها
  میانگین کل غلظت کادمیوم و سرب در نمونه های برنج به ترتیب 02 / 0 و 07 / 1 میلی گرم بر کیلوگرم به دست آمد. براساس نتایج میزان کادمیوم، کمتر و میزان سرب، بیشتر از حد استاندارد (WHO (World Health Organization بود. علاوه براین، مصرف هفتگی کادمیوم و سرب از طریق برنج در حد مجاز مصرف روزانه قابل تحمل ( PTDI: Provisional Tolerable Daily Intake) رژیمی کل پیشنهادشده به وسیله Food and Agriculture Organization) FAO/WHO ) ارزیابی گردید.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، مصرف روزانه کادمیوم و سرب از طریق برنج در حد مجاز مصرف روزانه قابل تحمل (PTDI) رژیمی کل پیشنهادشده به وسیله FAO/WHO بود. شایان ذکر است که با توجه به حضور کادمیوم و سرب در برنج منطقه و امکان اینکه در دیگر محصولات کشاورزی نیز وجود داشته باشند، رعایت رژیم غذایی مصرفی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، برنج، سرب، کادمیوم
 • جمشید بهمئی *، فاطمه مقیمی زارع، راضیه بهرامی، معصومه اسدی صفحات 47-56
  مقدمه و هدف
  هوش معنوی از مجموعه ای از توانایی ها و علایق معنوی، ویژگی های شخصیتی، توانایی های شناختی خاص و فرایندهای عصب شناختی به دست می آید. هوش هیجانی جدیدترین تحول در زمینه فهم رابطه میان تعقل و هیجان است. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان کارشناسی رشته پرستاری دانشکده علوم پزشکی آبادان انجام شد.
  روش کار
  در پژوهش توصیفی- همبستگی حاضر حجم نمونه معادل 125 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش، تصادفی ساده بود. اطلاعات توسط پژوهشگر و با استفاده از پرسشنامه های هوش هیجانی Baron و هوش معنوی King جمع آوری گردیدند. باید عنوان نمود که روایی و پایایی هر دو پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت. در نهایت، داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین هوش هیجانی و هوش معنوی دانشجویان رابطه مثبت و معناداری وجود داشت (05 / P<0). بین مقیاس های بین فردی، سازگاری و خلق عمومی با هوش معنوی نیز رابطه معناداری به دست آمد (05 / P<0) ؛ اما بین مقیاس های درون فردی و مدیریت استرس با هوش معنوی رابطه معناداری وجود نداشت (05 / P>0). شایان ذکر است که تمامی مولفه های هوش هیجانی قادر به پیش بینی هوش معنوی بودند.
  نتیجه گیری
  با تقویت هوش هیجانی در دانشجویان می توان هوش معنوی را در آن ها تقویت کرد وبه بهبود جو معنوی و نگرش مثبت دانشجویان کمک نمود. در این ارتباط، مسئولان آموزشی دانشگاه می توانند با ارائه آموزش های لازم به تقویت هوش معنوی و هیجانی دانشجویان کمک کنند.
  کلیدواژگان: دانشجوی پرستاری، سلامت روان، هوش معنوی، هوش هیجانی
 • رمضانعلی دیانتی تیلکی ، محمد محمودی * صفحات 57-67
  مقدمه و هدف
  با توجه به اینکه بخش عمده ای از آب آشامیدنی در استان مازندران از آبهای زیرزمینی تامین می شود و به دلیل زیادبودن غلظت نمکهای محلول و سختی در این آب ها، احتمال رسوب گذاری و یا خورندگی در شبکه توزیع آب این مناطق وجود دارد. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین پتانسیل رسوب گذاری و خورندگی با استفاده از شاخصهای موجود در منابع آب آشامیدنی شهرهای آمل، بابل، قائمشهر، ساری و نکا در نیمه دوم سال 1394 و نیمه اول سال 1395 انجام شد.
  روش کار
  در این پژوهش 192 نمونه آب شرب از شهرهای منتخب استان مازندران از نظر پارامترهای تعیین کننده شاخص های رسوب گذاری و خورندگی به روش استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتند. سپس با استفاده از معادلات مربوطه، شاخصهای لانژلیه (Langelier) ، رایزنر (Ryznar) ، پوکوریوس (Puckorius) ، تهاجمی و لارسون (Larson) تعیین شدند.
  یافته ها
  از مجموع 192 نمونه مورد آنالیز در شهرهای مورد بررسی، مطابق با شاخص رایزنر 76 درصد از نمونه ها دارای خاصیت رسوب گذاری بودند و براساس شاخص لانژلیه، 3/ 81 درصد از نمونه ها از پتانسیل رسوب گذاری برخوردار بودند. همچنین براساس شاخص پوکوریوس 8/ 68 درصد از نمونه های آب پتانسیل رسوب گذاربودن را از خود نشان دادند. شاخصهای لارسون و خورندگی تهاجمی نیز نشان دهنده وضعیت رسوب گذار آب بودند.
  نتیجه گیری
  در مجموع می توان گفت آبی که در شبکه توزیع شهرهای مورد بررسی در جریان است، به طور نسبی در وضعیت رسوب گذار قرار دارد.
  کلیدواژگان: آب شرب، خورندگی، رسوب گذاری، کیفیت آب، منابع آب
 • نصیبه حسینی واسوکلایی* ، فاطمه جعفری صفحات 68-77
  مقدمه و هدف
  لیشمانیوز یکی از بیماری های فراموش شده ای است که در بیش از نیمی از استان های کشور آندمیک می باشد. عامل ایجادکننده بیماری، پروتوزوئرهای لیشمانیایی هستند و انتقال آلودگی به انسان توسط گزش پشه های خاکی فلبوتومینه می باشد. در این راستا، مطالعه حاضر در سطح مولکولی به بررسی رشد و نمو انگل در بدن پشه خاکی ناقل پرداخته است.
  روش کار
  در مطالعه حاضر که به روش مروری غیرنظام مند انجام شد، داده های منتشرشده با استفاده از کلمات کلیدی "لیشمانیا، پشه خاکی، فلبوتوموس و لوتزومیا" از پایگاه های اطلاعاتی ، PubMed Ovid Medline ، Web of Science ، SID ، Scopus و موتور جستجوگر Google Scholar جمع آوری شدند. در این پژوهش تمام مطالعات منتشرشده تا سال 2018 که مربوط به تعاملات بین پشه خاکی و انگل لیشمانیا بودند، مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  انگل برای رشد و نمو در بدن پشه خاکی به سدها و یا موانع طبیعی برخورد می کند که عبارت هستند از: آنزیم های پروتئولیتیک، پرده اطراف غذا، دفع از دستگاه گوارش و سیستم ایمنی در ناقل. قابلیت اتصال انگل به دستگاه گوارش پشه خاکی تعیین کننده توانایی حمایت پشه خاکی از رشد و نمو انگل و در نتیجه انتقال عفونت می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به گسترش بیماری لیشمانیوز در ایران و جهان و کنترل دشوار بیماری و نیز اینکه تاکنون واکسن موثری علیه لیشمانیوز معرفی نشده است، پژوهش در ارتباط با رشد و نمو و چرخه زندگی انگل در بدن پشه خاکی حائز اهمیت می باشد. یافته های پژوهش حاضر در راستای شناسایی و تقویت موانع طبیعی رشد انگل در بدن پشه خاکی و روش های نوین مبارزه با لیشمانیوز می باشند.
  کلیدواژگان: آنزیم های گوارشی، پرده اطراف غذا، پشه خاکی، سیستم ایمنی، لیشمانیا
|
 • Majid Kermani , Ali Esrafili , Roghaye Piri , Nastaran Asadzadeh Seyedeh * Pages 1-13
  Introduction and purpose: Chlorophenol is known as one of the toxic and dangerous pollutants in industrial wastewaters that’s a essential to it’s removal from industrial wastewaters and ground waters. The aim of this study was to investigate the efficiency of 4-Chlorophenol (4-CP) degradation using Ultraviolet/Hydrogen Peroxide process (UV/H2O2).
  Methods
  The variables of the present study included initial concentration of pollutant, contact time, pH, and H2O2 concentration on 4-Chlorophenol removal on a laboratory scale. The concentration of residual 4-Chlorophenol was determined using UV/Visible at a wavelength of 280nm. In addition, the amount of mineralization in optimal conditions was evaluated using the measurement of total organic carbon (TOC) removal range according to the standard method 5310- B. Synthetic models of the process were also investigated.
  Results
  The optimum removal efficiency of 4-CP by UV/H2O2 process regarding the concentration of hydrogen peroxide was 580 mg/L. pH of 3 and initial 4-CP concentration was obtained as 380 mg/L, and the presence of UV rays with a wavelength of 254 nm during 30m contact was 84.92% . In addition, 84.69% of the TOC was removed under the optimal condition. Moreover ,it was found that the data followed the first-order synthetic models.
  Conclusion
  Considering the growing use of UV radiation in water treatment processes and the considerable efficiency of UV/ H2O2 process in removing 4-CP, this method can be proposed for the elimination of 4-CP after performing cost-benefit analyses. It can be concluded that with regard to purification goals and standards for wastewater treatment, UV/ H2O2 process can be used as a pre or final treatment.
  Keywords: Degradation, Hydroxyl radicals, 4-Chlorophenol, Mineralization, UV-H2O2 process
 • Mehdi Safdari , Mojtaba Jafarvand*, Zeynab Pakseresht Keshavarz Pages 14-22
  Introduction and purpose: The sick building syndrome is a collection of neurological, stimulatory, respiratory, dermal, and sensory signs, which is caused by the physical and mental conditions of the working environment. Therefore, the present study aimed to determine the frequency of the signs of sick building syndrome among the staff working at one of the educational and therapeutic centers in Qazvin University of Medical Sciences.
  Methods
  This cross-sectional descriptive study was conducted at one of tertiary centers of Qazvin University of Medical Sciences in the summer of 2017. The population of the study consisted of a staff of 161 working at different sections, including emergency ward, follow-up services, operating room, cardiac care unit, intensive care unit. The standard questionnaire of MM040EA on sick building syndrome and indoor air quality was used to collect data. The results of the study were analyzed by employing the Chi-square and ANOVA tests (SPSS software, version 18) after the participants completed the questionnaires.
  Results
  The results showed that some of the symptoms of the syndrome, including dry skin (60.87%), headache (52.17%), fatigue (49.03%), and dizziness (45.34%), were more prevalent than other symptoms. The findings also revealed that the prevalence of the sick building syndrome does not significantly correlate with sex and occupational position. However, the frequency of the syndrome correlated significantly with the age (P=0.025), unpleasant odor (P=0.04), high temperature (P=0.033), and dry weather (P=0.032).
  Conclusion
  According to the results of the current study, skin dryness and headache were the most common symptoms of the sick building syndrome among the staff. Therefore, the evaluation of air conditioning systems, ambient air humidity control, per capita increase in work space, and the use of sound insulation are beneficial ways to reduce the symptoms of sick building syndrome.
  Keywords: Environmental factors, Sick building syndrome, Tertiary center
 • Somayeh Samani *, Maryam Ghaljahi Pages 23-32
  Introduction and purpose: Musculoskeletal disorders (MSDs) are among the most important causes of disinclination to work and reduced work incentives and can lead to occupational stress over time. The purpose of this study was to investigate the relationship between the prevalence of MSDs and occupational stress among rural carpet weavers in Sistan and Baluchestan, Iran.
  Methods
  This descriptive analytical study was conducted on 100 female carpet weavers living in four villages of Sistan province. The study population was selected through convenience sampling technique. The estimation of the prevalence of MSDs and job stress was accomplished using the Nodric questionnaire for Psychological and Social Factors at Work. Data analysis was performed in SPSS software (version 16) using t-test and Pearson correlation coefficient.
  Results
  According to the results, the female carpet weavers had a high level of occupational stress. The most frequent MSD was observed in the upper back (98%), while the least frequent one was related to the knee disorders (45%). Occupational stress showed a positive relationship with MSDs and their components (except for the three components of the hip, knee, and leg) (P=0.001).
  Conclusion
  Based on the findings of the research, it is essential to take effective measures to reduce occupational stress among rural female carpet weavers. Furthermore, considering the effect of six out of nine components of MSDs on occupational stress, the consideration of the improvement and proper design of the workplace, mental and emotional needs of carpet weavers, proper way of siting and mobility, and exercise at certain times can effectively reduce occupational stress and skeletal disorders.
  Keywords: Carpet weaving, Musculoskeletal disorders, Occupational stress, Prevalence, Sistan, Baluchestan
 • Mohammad Fahiminia , Akbar Eskandari * Pages 33-38
  Introduction and purpose: Noise pollution is an important health problem in most industries, especially in the small inland industries. The purpose of this study was to evaluate the noise pollution in turning and polishing shops in Qom, Iran, and compare it with the sound standards in the country.
  Methods
  In the present descriptive cross-sectional study, noise assessment was performed using the local measurements to evaluate occupational exposure with a dosimeter (CEL 320, Casella CEL, Inc., New York) in 20 turning shops and 20 polishing shops. Then, the equivalent sound balance was calculated for a work shift and compared with the sound standards In Iran.
  Results
  The results showed that the average equivalent sound levels in turning and polishing shops were 93.1 and 100.4 dB, which were unauthorized in comparison with the national sound standards. Furthermore, the noise pollution outside the shops was reported beyond the standards of the relevant region. It should be noted that regarding the evaluation of hearing sensitivity, 86.1% of the workers did not have a hearing test. In addition, sanitary inspections were not carried out in 83% of the shops. However, 64% of the shops were not upgraded and the participation rate of the shop owners was 53% in the improvement measures.
  Conclusion
  According to noise pollution in turning and polishing shops and the effects on workers and the public, noise control methods are proposed, such as the provision of personal protective equipment, reduction of labor time, correct choice of machines, and installation of noise-reduction tools. With respect to noise pollution, the correct locating of shops and organizing noisy industries were proposed.
  Keywords: Noise pollution, Noise level, Qom, Small shops
 • Marzieh Kolahkaj , Sedigheh Battalebloie * Pages 39-46
  Introduction and purpose: High accumulation of heavy metals in food chain at critical doze has detrimental effects on the living organisms. Regarding the fact that rice is highly consumed as a main dish in Iran, this study aimed to investigate the level of cadmium and lead in Meydavood rice, as well as their effects on the inhabitants of this region.
  Methods
  This study was conducted on 10 rice samples from Meydavood farmlands, located in Khoozestan Province, Iran. After preparation, samples were analyzed for lead and cadmium using inductively coupled plasma mass spectrometry. The levels of lead and cadmium doses in daily rice consumption for each person (110 grams for 70 kg body weight) were calculated using SPSS statistical software.
  Results
  The mean concentrations of cadmium and lead in rice samples were 0.02 and 1.07 mg/kg, respectively. Based on the obtained results, the level of cadmium was lower and the level of lead was higher than the standard level proposed by the World Health Organization (WHO). The total weekly intake of cadmium and lead through rice consumption was evaluated based on provisional tolerable daily intake determined by WHO/Food and Agriculture Organization (FAO).
  Conclusion
  According to provisional tolerable daily intake, it can be concluded that the daily intake of cadmium and lead through rice was in the standard range recommended by WHO and FAO. In addition, it is important to have a healthy diet to protect the health of the inhabitants due to the high levels of cadmium and lead in rice samples, and other agricultural products.
  Keywords: Cadmium, Lead, Rice, Risk assessment
 • Jamshid Bahmei *, Fatemeh Moghimi zare , Razihe Bahrami , Masoomeh Asadi Pages 47-56
  Introduction and purpose: Spiritual intelligence is obtained from a set of spiritual abilities and interests, personality traits, special cognitive abilities, and neurological processes. Emotional intelligence is a revolutionary development in understanding the relationship between intellection and emotion. This study was carried out to investigate the relationship between emotional intelligence and spiritual intelligence in undergraduate nursing students of Abadan School of Medical Sciences.
  Methods
  This descriptive correlational study was conducted on a total of 125 subjects. The sampling technique was simple random sampling. The data were collected utilizing the Bar-On emotional intelligence and King spiritual intelligence questionnaires. The validity and reliability of both questionnaires were approved. Eventually, the data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression tests by SPSS 16.
  Results
  There was a positive and significant relationship between emotional intelligence and spiritual intelligence among students (P<0/05). Moreover, there was a significant correlation between interpersonal scales, adaptation, and temperament with spiritual intelligence (P<0/05). However, there was no meaningful relation between intrapersonal scales and stress management with spiritual intelligence (P>0/05). It should be noted that all the components of emotional intelligence were able to predict spiritual intelligence.
  Conclusion
  Through the enhancement of emotional intelligence in students, spiritual intelligence can be strengthened and improve the spiritual atmosphere and positive attitudes of students. Therefore, the educational staff of Abadan School of Medical Sciences can help students with providing necessary trainings regarding the increase of spiritual and emotional intelligence.
  Keywords: Emotional intelligence, Mental health, Nursing student, Spiritual intelligence
 • Ramazan ali Dianati tilaki , Mohammad Mahmoudi * Pages 57-67
  Introduction and purpose: Groundwaters provide the main source of drinking water in Mazandaran province; however, the high concentration of soluble salts and hardness in these waters result in probable sedimentation and corrosion in water distribution systems of these areas. Therefore, the aim of this study was to determine the sedimentation and corrosion potential in the drinking water resources in Amol, Babol, Ghaemshahr, Sari, and Neka in the second and first halves of 2015 and 2016, respectively.
  Methods
  A total of 192 water samples from selected cities of Mazandaran province were tested using determining parameters of sedimentation and corrosion indices by a standard method. The indices, such as Langelier saturation, Ryznar stability, Puckorius scaling, Aggressive, and Larson-Skold were determined using relevant data.
  Results
  The results of the study showed that out of 192 analyzed samples in the surveyed cities, 76 and 81.3 % of them had the sedimentation propertiesand potentials considering Ryznar stability and Langelier saturation indices, respectively. With regard to Puckorius scaling index, sedimentation potential was observed in 68.8 % of water samples. Aggressive and Larson-Skold indices have also showed sedimentation properties of water.
  Conclusion
  It can be concluded that the drinking water in the water distribution systems of these cities has relatively sedimentation properties.
  Keywords: Corrosion, Drinking water, Sedimentation, Water quality, Water resources
 • Nasibeh Hosseini, Vasoukolaei *, Fatemeh Jafari Pages 68-77
  Introduction and purpose: Leishmaniasis are neglected diseases that are endemic in more than half of the provinces of Iran. The causative agent of this disease is Leishmania protozoa and its transmission to human is through the bites of phlebotomine sand flies. This study reviews the growth and development of Leishmania in the body of sand flies at the molecular level.
  Methods
  In this study a narrative review was carried out. The corpus was collected by searching the keywords of Leishmania, sand fly, phlebotomus, lutzomyia in the databases of PubMed, Scopus, SID, Web of Science, Ovid Medline, and Google Scholar search engine. The studied articles were those which has been published on the interaction between the sand fly vectors and Leishmania parasite until 2018.
  Results
  The parasites grow when they encounter natural barriers in the body of the sand flies, including proteolytic enzymes, peritrophic membrane, excretion of the digestive system, and immune system in sand fly vectors. Attachment of Leishmania to sand fly digestive tract determines the ability of sand fly to support the development of parasite, which leads to the transmission of leishmaniasis.
  Conclusion
  Studies on the development and life cycle of Leishmania within the body of sand flies are of utmost importance due to the spread of leishmaniasis in Iran and the world, difficulty in their control, and lack of effective vaccine products against leishmaniasis. The findings of the current study aimed at identifying and enhancing the natural barriers to the development of Leishmania in sand fly vectors and introducing new strategies for the control of leishmaniasis.
  Keywords: Immune system, Leishmania, Peritrophic membrane, Proteolytic enzymes, Sand fly