فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • جلیل شاه عباسی ، هاریت جاگر ویتنار ، فیت اوتری ، محمد اصغری جعفر آبادی ، زهره قریشی ، رویا دولتخواه ، سعید دستگیری صفحات 149-158
  زمینه و اهداف
  به علت طبیعت بیماری، بیشتر بیماران مبتلا به سرطان در معرض خطر بالایی از سوء تغذیه قرار دارند، که منجر به کاهش قابل ملاحظه ای در کیفیت زندگی و پیش آگهی ضعیف بیماری می گردد. پرسش نامه بیمار نهاد ارزیابی جامع ذهنی (PG-SGA) ، ابزاری استاندارد برای ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران سرطانی در هر دو حیطه تحقیقاتی و بالینی می باشد و امکان غربالگری و ارزیابی وضعیت تغذیه ای بیماران را فراهم می کند. هدف اصلی مطالعه، بومی سازی PG-SGA به زبان فارسی جهت استفاده در بیماران ایرانی می باشد.
  مواد و روش ها
  برای بومی سازی ابزار از راهنمای انجمن بین المللی داروسازی و نتایج تحقیقات (ISPOR) استفاده شد. سنجه های روایی محتوایی و صوری و ساختاری، بررسی شدند. پایایی و ثبات درونی ابزار به ترتیب با ضریب همبستگی درونی و ضریب آلفای کرونباخ، بررسی شدند.
  یافته ها
  میزان دسترسی به PG-SGA 100درصد، روایی محتوایی با قابلیت درک، سختی و ارتباط به ترتیب: 0/94 و 0/84 و 0/92 به دست آمد. اعتبار صوری 100درصد تایید شد. پایایی ابزار با آزمون پس آزمون 0/84، ثبات درونی با استفاده از آلفای کرونباخ 0/60 و اعتبار سازه بیش از 0/6 به دست آمد (p<0/001).
  نتیجه گیری
  نسخه فارسی PG-SGA پرس شنامه ای آسان و قابل درک است، که می تواند جهت بررسی مشکلات تغذیه ای در بیماران سرطانی در ایران مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی وضعیت تغذیه ای ، روایی ، پایایی ، سرطان ، PG-SGA
 • رزیتا فیروزنیا ، حسین درگاهی ، توحید جعفری کوشکی ، زینب خالدیان صفحات 159-171
  زمینه و اهداف
  برنامه سلامت مادران از اصلی ترین حوزه های مراقبت های بهداشتی اولیه در جهان می باشد. با توجه به مشکلات شناسایی شده در سیستم ارزشیابی برنامه سلامت مادران در ایران، مطالعه حاضر با هدف تدوین راهکارهای ارتقایی جهت بهبود این سیستم اجرا گردید.

  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر از نوع کیفی می باشد، که با مشارکت 14 نفر از متخصصین حوزه سلامت مادران به انجام رسید. معیار ورود مشارکت کنندگان به مطالعه، دارا بودن حداقل سابقه مدیریتی پنج ساله و یا حداقل سابقه اجرایی 10 ساله در حوزه برنامه سلامت ماداران بود، که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب گردیدند. پژوهشگران در مرحله گردآوری داده و در راستای شناسایی راهکارهای ارتقایی در سیستم ارزشیابی این برنامه، اقدام به برگزاری سه مورد مصاحبه گروهی و دو مورد مصاحبه فردی غیرساختاریافته با مشارکت کنندگان نمودند و داده های اخذ شده به روش تحلیل محتوایی مورد کنکاش قرار گرفت.
  یافته ها
  مطالعه حاضر موفق به شناسایی راهکارهای ارتقایی سیستم ارزشیابی برنامه سلامت مادران در قالب چهار تم اصلی، 24 تم فرعی و کدهای مربوطه گردید. راهکارهای شناسایی شده در این مطالعه در چهار تم اصلی شامل؛ فرایند ارزشیابی برنامه سلامت مادران، ابزارهای پایش و ارزشیابی برنامه آن، سامانه اطلاعات بالینی برنامه و نیروی انسانی موردنیاز برای انجام برنامه، دسته بندی شد. ابعاد فرایند ارزشیابی و نیروی انسانی موردنیاز برنامه نیز بیشترین و کمترین حجم از یافته ها را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  کاستی ها و راهکارهای شناسایی شده در این مطالعه، علل عدم توفیق برنامه سلامت مادران در دستیابی به نتایج مطلوب را آشکار می سازد. بی تردید اجرای راهکارهای پیشنهادشده، می تواند منجر به ارتقای کیفیت و عملکرد این برنامه گردد.
 • غنچه صمیمی سده ، سعاد محفوظ پور ، سمیه حسام ، سید جمال الدین طبیبی صفحات 172-185
  زمینه و اهداف
  ابر روندها تغییرات بنیادین عمده در سطح جوامع، فناوری ها و شرایط سیاسی هستند و تغییرات اساسی طولانی مدت در فضای جامعه به وجود می آورند. هدف از این مطالعه تدوین راهبردهای منابع انسانی نظام سلامت بر اساس همسویی با ابر روندهای گستره سلامت سالمندی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی، تحلیلی-ترکیبی است. جامعه پژوهش اسناد بالادستی و خبرگان بودند. نمونه گیری اسناد به روش سرشماری و نمونه گیری خبرگان، هدفمند غیر احتمالی بود. روش جمع آوری داده، ترکیبی در یک مطالعه منفرد می باشد. ابتدا اسناد بالادستی نظام سلامت، با فن دلفی بررسی و جایگاه استراتژیک منابع انسانی در نظام سلامت توسط روش اسنو و مایلز، تعیین شد. سپس ابر روندهای حاکم بر گستره سلامت در هزاره جدید، از طریق منابع کتابخانه ای و اینترنتی شناسایی و با استفاده از شیوه ی تحلیل روند (Trend Analysis) و پویش ماکرو (Macro) به میکرو (Micro) و نظر خبرگان، مورد تحلیل قرارگرفته و راهبردهای منابع انسانی خدمات سالمندی نگاشته شد.
  یافته ها
  بر اساس تحلیل محتوای کمی وکیفی اسناد بالادستی نظام سلامت توسط خبرگان و استفاده از روش اسنو و مایلز، جایگاه استراتژیک نظام سلامت، «توسعه ای» است. با رعایت اصل همسویی و با رویکرد نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، سیزده راهبرد تهاجمی، تدافعی، محافظه کارانه و رقابتی منابع انسانی خدمات سالمندی، برای استفاده حداکثری از ظرفیت های مقطعی نظام سلامت و ارائه خدمات مطلوب سالمندی با نظر خبرگان، نگاشته شد.
  نتیجه گیری
  استراتژی های منابع انسانی سالمندی نظام سلامت، باید هم راستا با نیازهای سالمندان، اسناد بالادستی، موقعیت استراتژیک نظام سلامت و ابر روندهای گستره سلامت سالمندی نگاشته شود.
  کلیدواژگان: ابرروند، استراتژی سازمانی، راهبرد منابع انسانی، سالمندی
 • احمد محمد صالح علوش ، محمدرضا حبیب زاده ، امیر شفا صفحات 186-194
  زمینه و اهداف
  هزینه های سنگین مراقبت بیماران در واحدهای مراقبت ویژه، بسیار قابل توجه است. به طوری که این بخش ها حدود 20درصد هزینه های بیمارستانی را به خود اختصاص می دهد. هدف از این مطالعه، مقایسه هزینه های بستری بیماران داخلی و جراحی در بخش مراقبت های ویژه کودکان بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی-تحلیلی گذشته نگر، تعداد 120 بیمار بستری در بخش مراقبت های ویژه کودکان بیمارستان امام حسین (ع) اصفهان، بر اساس معیارهای ورود و خروج، مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات آنها از پرونده های بیمارستانی استخراج و هزینه های بستری بیماران داخلی و جراحی با هم مقایسه شد. آنالیزهای آماری در بخش توصیفی، شامل میانگین و انحراف معیار بود و در بخش تحلیلی، آزمون کای اسکوئر برای مقایسه داده های کمی و آزمون T مستقل، با استفاده از افزار SPSS 22 به کار رفت.
  یافته ها
  طول مدت بستری در بیماران داخلی، به صورت معناداری بالاتر از بیماران جراحی بود (18/07±23/76 در مقابل 13/03±9/5 روز) ، (0. 001>P). هزینه های بستری بیماران داخلی در مجموع، بالاتر از بیماران جراحی بود و اختلاف معنا داری نشان داد (p<0/05) ، که به دلیل مدت زمان بیشتر بستری این بیماران بود. اما هزینه های پروسیجرها، به خصوص در 10 روز اول بستری، در بیماران جراحی بالاتر بود.
  نتیجه گیری
  دستیابی به هزینه های مطلوب بیمارستانی برای بیماران داخلی و جراحی، مدیریت متفاوت در زمینه های متفاوت را می طلبد.
  کلیدواژگان: هزینه های بستری، بخش مراقبت های ویژه کودکان، بخش داخلی، بخش جراحی
 • علیرضا شفیعی کندجانی ، محمدرضا حسین پور ، حبیب شجاع ، حسین دانش آموز ، سکینه محمد علیزاده صفحات 195-205
  زمینه و اهداف
  دیابت نوع 2، بیماری مزمنی است که عوارض متابولیک جدی به جا می گذارد. این عوارض باعث افزایش بار بیماری در جامعه و کاهش کیفیت زندگی بیماران مبتلا می شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد هشت گانه کیفیت زندگی و سلامت عمومی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 در شهر تبریز، صورت پذیرفت.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر مقطعی-توصیفی است. جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2 بود. حجم نمونه در جامعه مورد مطالعه، تعداد 300 نفر براساس روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ و پرسش نامه زمینه یابی سلامت ویر و شربورن SF-36 بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتری دوجمله ای استفاده شد.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده از پژوهش، 58درصد از زنان مبتلا به دیابت نوع 2 دارای اختلال در سلامت روانی بودند. همچنین نتایج نشان داد، که 6درصد از زنان مبتلا به دیابت نوع 2 دارای علائم جسمانی شدید، 9درصد اضطراب، 2درصد اختلال در عملکرد اجتماعی و 1درصد افسردگی بودند. همچنین، میانگین مولفه های کیفیت زندگی برای عملکرد جسمی برابر 57/30، ایفای نقش جسمی 57/89، ایفای نقش هیجانی 57/54، سرزندگی برابر 56/08، سلامت روانی برابر 60/29، عملکرد اجتماعی برابر 63/97، درد بدنی برابر 56/91 و سلامت عمومی برابر با 53/16 با به دست آمد.
  نتیجه گیری
  دیابت بیماری مزمنی است که سلامت روان بیماران را تحت تاثیر قرار می دهد. براین اساس بهتر است در برنامه های درمانی بیماری دیابت، به وضعیت سلامت روانی و کیفیت زندگی بیماران نیز توجه لازم به عمل آید.
  کلیدواژگان: دیابت، سلامت روانی، کیفیت زندگی، GHQ، SF-36
 • فاطمه مقدس ، ژیلا خامنیان صفحات 206-213
  زمینه و اهداف
  تعداد سالمندان در جوامع مختلف و از جمله ایران رو به افزایش است. بیماری های غیرواگیر از شایع ترین علل مرگ و میر در سالمندان می باشد. این تحقیق با هدف بررسی شیوع چاقی، دیابت، پرفشاری خون و چربی بالای خون در سالمندان روستای شهر تبریز اجرا شده است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، 245 نفر سالمند 60 ساله و بالاتر (126 زن و 119 مرد) مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات این مطالعه براساس پرسش نامه ارزیابی دوره ای سالمندان که توسط وزارت بهداشت طرح ریزی شده، انجام گرفت. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS 23 و آزمون های آماری کای اسکوئر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  26/9 درصد نفر از سالمندان در مطالعه حاضر وزن طبیعی و 31/02 درصد دارای اضافه وزن و 42/04 درصد چاقی داشتند. 42/44 درصد از کل سالمندان، به پرفشاری خون مبتلا بودند. فراوانی پرفشاری خون در زنان 53/96 درصد و مردان 25/30 درصد بود (0/04=Pvalue). شیوع دیابت در کل سالمندان 20/81 درصد بود، که در زنان 26/98 درصد و در مردان 14/28 درصد بود. شیوع چربی بالای خون 50/6 درصد بود، که در زنان 56/34 درصد و در مردان 44/53 درصد بود.
  نتیجه گیری
  بررسی غربالگری چاقی، دیابت، پرفشاری خون و چربی بالای خون در بین سالمندان سهلان نشان داد، که شیوع اضافه وزن، چاقی، پرفشاری خون، دیابت و اختلال چربی بالا بوده، مدیریت این مشکلات نیاز به آموزش، پیگیری و برنامه ریزی دقیق دارد.
  کلیدواژگان: جمعیت سالمند، شیوع، دیابت، پرفشاری خون، چاقی، چربی بالای خون
 • هانیه خرازی نوتاش ، راحله محمد نژاد ، لیلا احمدی صفحات 214-222
  زمینه و اهداف
  پرستاری شغلی است که بدون وقفه در شبانه روز فعال است، چرا که مراقبت از بیمار ساعت نمی شناسد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه تعارض کار-خانواده و فرسودگی شغلی در پرستاران با شیفت های کاری متغیر و ثابت انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع طرح های علی-مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، پرستاران بیمارستان های شهر تبریز در سال 1396 بودند و تعداد نمونه برای این تحقیق، 160 نفر به صورت تصادفی خوشه ایچند مرحله ای برای هر گروه برآورد شد. جهت جمع-آوری اطلاعات از پرسشنامه های تعارض کار-خانواده تریز (Terez) (2010) و فرسودگی شغلی ماسلاچ (Maslach) (1988) استفاده شد. داده ها به کمک آزمون تحلیل واریانس چندمتغیری با نرم افزار SPSS 21 مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، که پرستاران با شیفت کاری ثابت میزان تعارض کار-خانواده، تعارض خانواده-کار، خستگی عاطفی، مسخ شخصیت، عدم موفقیت فردی و فرسودگی شغلی کمتری را نسبت به پرستاران با شیفت کاری متغیر گزارش کردند و این تفاوت ها در سطح 01/0 P<معنادار بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این پژوهش نشان داد، که سیستم متغیر و چرخشی پرستاری باعث به وجود آمدن مشکلاتی در عملکرد خانوادگی و شغلی پرستاران می شود. این امر می تواند تاثیرات مهمی در سیاست گذاری های بهداشت پرستاران داشته باشد.
  کلیدواژگان: تعارض کار خانواده، فرسودگی شغلی، شیفت ثابت، شیفت متغیر، پرستاران
 • مقاله مروری
 • علی خضری ، کیانوش عبدی ، هانیه شریفی ، فرشاد فتحی صفحات 223-232
  زمینه و اهداف
  آموزش بالینی بخش جدایی ناپذیر از آموزش پرستاری می باشد. یکی از راه های کسب اطمینان از توانمندی های دانشجویان پرستاری، فراهم نمودن آموزش بالینی موثر است. برای این منظور، آگاهی از نیازهای پرستاران جهت دستیابی به اهداف ذکرشده ضروری است. هدف از این مطالعه، مروری بر اهمیت انواع مدل های مشارکتی آموزشی بالینی به منظور برآورده کردن نیازهای مراقبتی سلامتی جامعه و نیازهای یادگیری دانشجویان می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مروری روایتی، جست و جو در پایگاه های اطلاعاتیScience Direct ،PubMed، SID و نیز موتور کاوش Google Scholar در بین سال های 2005 تا 2017 انجام گرفت و تنها مقالات فارسی و انگلیسی بررسی و وارد مطالعه شدند. کلمات کلیدی انگلیسی مورد استفاده شامل: Clinical Education، Nursing Education، Education، Significance Collaborative و کلمات کلیدی فارسی نیز شامل: آموزش بالینی، آموزش پرستاری، اهمیت مشارکت بود.
  یافته ها
  از مجموع چهار پایگاه داده 526 مقاله مورد بررسی اولیه قرار گرفت، که از این میان10 مقاله واجد شرایط برای ورود به مطالعه بودند. مدلی که همه نیازهای برنامه پرستاری را به طور کامل اجرا کند وجود ندارد. در این مطالعه انواع مدل های مشارکتی آموزش بالینی شامل مدل سنتی، مدل راهنما گنجانده شد که موثرترین آنها مدل آموزشی- مشارکتی بود.
  نتیجه گیری
  ابعاد آموزش بالینی و فلسفه آن، نیاز به تامین امکانات، بازنگری ابزارها و فرایندهای ارزشیابی بالینی دارد. ارتقای عملکرد مربیان بالینی و جذب نیروی انسانی حرفه ای براساس مدل پیشنهادی، می تواند در بهبود وضعیت آموزش بالینی مفید واقع گردد.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، شیوه مشارکت، مدل، مروری
|
 • Jalil Shahabbasi , Harriët Jager, Wittenaar , Faith Ottery , Mohammad Asghari, Jafarabadi , Zohre Ghoreishy , Roya Dolatkhah , Saeid Dastgiri Pages 149-158
  Background and Objectives
  Because of the nature of the disease, many patients with cancer are at higher risk of malnutrition. This may result in a remarkable reduction in the quality of life and poor prognosis. The Patient-Generated Subjective Global Assessment (PG-SGA) is a standard tool for assessment of the nutritional status of cancer patients in both research and clinical settings which enables screening and assessing nutritional status of cancer patients. The aim of this study was cross culturally adaption and validation of PG-SGA in Persian for using in Iranian patients.
  Material and
  Methods
  The guidelines of International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR) was used for the cross cultural adaption of PG-SGA. The measures for content, face and construct validity using exploratory factor analysis were investigated. Tool relevancy for data analysis was calculated by intra class correlation coefficient and internal consistency using Cronbach's Alpha coefficient.
  Results
  The accessibility rate of PG-SGA was 100%, and content validity in terms of its ease of understanding, difficulty, and relevancy were found 0.94, 0.84 and 0.92, respectively. The face validity was 100%. The reliability of the tool using test-retest was calculated 0.84. An internal consistency of 0.60 was obtained using Cronbach's Alpha, and a value of more than 0.60 for structural validity was achieved (p<0.001).
  Conclusion
  The Persian version of PG-SGA is an easy to understand tool. It may be used to assess nutritional problems in cancer patients in Iran.
  Keywords: Nutrition Assessment, Validity, Reliability, Oncology, PG-SGA
 • Rozita Firooznia , Hossein Dargahi , Tohid Jafari, Koshki , Zeinab Khaledian Pages 159-171
  Background and Objectives
  Maternal health program is one of main domains of the primary health care worldwide. Considering the identified problems in evaluation system of the Iranian maternal health program, this study was conducted to develop improvement solutions for evaluation system of this program. Material and Methods: This was a qualitative study which was performed by the participation of 14 experts in maternal health program. The inclusion criteria included having at least five managerial experiences or 10 years of operative experiences in maternal health program. The study participants were selected using purposive sampling. The researchers conducted three non-structured grouped interviews and two individual interviews to obtain experts’ solutions for resolving identified problems. The content analysis was used to analyze the obtained data.
  Results
  The present study identified improvement solutions for evaluation system of maternal health programs in the form of four main themes. The identified solutions were reported in four main themes including “the evaluation process of the maternal health program”, “the evaluation program tools”, “the clinical information system”, and “the required manpower to execute the program”. The themes related to the “evaluation process of the program” and “the required human resources for the program” had the most and least of the findings, respectively.
  Conclusion
  The identified shortcomings and solutions in this study revealed the reasons for the failure of the maternal health program to achieve its desired outcomes. Undoubtedly, the implementation of the proposed procedures will lead to the quality and performance improvement in this program.
  Keywords: Maternal Health, Evaluation System, Improvement, Solutions
 • AuthorsGhoncheh Samimi Sedeh , Soad Mahfoozpour , Somayeh Hessam , Seyed Jamaledin Tabibi Pages 172-185
  Background and Objectives
  Mega-trends are fundamental changes in the societies, technologies and political conditions, and create long-term changes in the community. The aim of this study was to formulate Human Resource strategies for the health system based on the mega-trends. Material and Methods This was a descriptive, analytical study. The research community was the high-level documents and experts. Sampling for documents was conducted by census method and non-probabilistic sampling was applied for experts. The method of collecting data was mixed method in a single study. The high-level documentation of the health system was investigated by using Delphi technique. The strategic positioning of human resource in the health system was determined by the method of Snow & Miles. Then, the mega-trends of health domain in the new millennium were identified through library and internet resources, and analyzed using Trend Analysis, macro to micro scanning, expert opinion, and aging human resource strategies were written.
  Results
  Based on the quantitative and qualitative analysis of the high-level documents of the health system by the experts and the use of the Snow & Miles method, the strategic position of the health system was "prospectors." Based on the principle of alignment and innovation in strategic human resource management, thirteen aggressive, defensive, conservative, and competitive strategies of HR for aging services were written for the maximum use of cross-sectional capacity of the health system and the provision of desirable old-age services in regard to the experts’ opinion.
  Conclusion
  The aging HR strategies should be consistent with the needs of the elderly, high-level documents, strategic health status, and the mega-trends.
  Keywords: Mega-Trend, Organizational Strategy, Human Resource, Strategy, Aging
 • Ahmad Mohammad Saleh Alwash , Mohammadreza Habibzade , Amir Shafa Pages 186-194
  Background and Objectives
  The heavy costs of patient care in intensive care units are very significant; as approximately 20% of hospital costs are allocated to these sections. The purpose of this study was to compare the costs of hospitalized patients in surgical and internal medicine wards in the pediatric intensive care unit. Material and Methods: In this retrospective descriptive-analytical study, 120 patients admitted to the intensive care unit of Imam Hossein Hospital of Isfahan based on inclusion and exclusion criteria were studied. Patients' information was collected from their records; and the hospitalization costs of patients in internal medicine and surgical wards were compared. The statistical analyzes in the descriptive section included mean and standard deviation; and in the analytical section, Chi-square test and for comparing quantitative data, independent t-test were applied using SPSS 22 software.
  Results
  The length of stay for patients in internal medicine ward was significantly higher than surgical patients (23.76±18.07 vs. 9.5±13.03 days) (P<0.001). In total, the costs of patients in internal medicine ward were higher than surgical patients, because of their longer stay in PICU (P<0.05), but the costs of procedures especially in the first 10 days of admission were higher in surgical patients.
  Conclusion
  Achieving an optimum hospital cost for patients in internal medicine and surgical wards requires different management in different fields.
  Keywords: Surgical, Internal Medicine, Pediatric Intensive Care Unit, Hospitalization Cost
 • Alireza Shafiee, Kandjani , Mohammadreza Hosseinpour , Habib Shoja , Hossein Daneshamouz , Sakineh Mohammad, Alizadeh Pages 195-205
  Background and Objectives
  Diabetes mellitus type 2 is a chronic disease which may lead to development of serious complications. These complications increase the burden of disease and decrease the quality of life in affected patients. The purpose of this study was to examine the eight dimensions of quality of life and general health in women with type 2 diabetes in Tabriz. Material and Methods: In this cross-sectional descriptive study, the study population consisted of all female patients with type 2 diabetes. Sample size included 300 participants who were selected based on cluster sampling method. The study tool was General Health Questionnaire and Health Survey of Weir and Sherburne SF-36. Non-parametric binomial test was used to analyze the data.
  Results
  Based on the results, 58% of women with type 2 diabetes had mental disorders. The results also showed that 6% of women with type 2 diabetes had severe physical symptoms, 9% anxiety, 2% social dysfunction and 1% depression. The mean of quality of life components for physical function was 57.30, physical role 57.89, emotional role 57.54, vitality 56.08, mental health 60.29, social function 63.97, physical pain 56.91 and 53.16 for general health.
  Conclusion
  Diabetes is a chronic disease which affects the patients’ mental health. Therefore, their mental health status should be evaluated in the diabetes treatment programs by practitioners.  
  Keywords: Diabetes, Mental Health, Quality of Life, GHQ, SF-36
 • Fatemeh Moghaddas , Zhila Khamnian Pages 206-213
  Background and Objectives
  The number of elderlies is increasing in Iran and the world dramatically. Noncommunicable diseases are the most common causes of morbidity and mortality among elderly people. This study was conducted to investigate the prevalence of obesity, hypertension, diabetes and hyperlipidemia among elderlies of Sahlan area of Tabriz, Iran. Material and Methods: This cross-sectional study was conducted on 245 elderlies who were 60 years of age or older (126 females, 119 males). The questionnaire of Ministry of Health on older people was formulated for them. The data were analyzed using SPSS version 23 software and chi-square test.
  Results
  The results showed that 26.9% of the participants were in the normal range of weight, 31.02% were overweight and 42.04% had obesity. In total, the prevalence of hypertension was 42.44% which was 53.96% among women and 30.25% among men (P-value=0.04). The prevalence of diabetes was 20.81% which was 26.98% among women and 14.28% among men. The prevalence of hyperlipidemia was 50.6%, which was 56.34% among women and 44.53% among men.
  Conclusion
  Assessing the screening of obesity, hypertension, diabetes and hyperlipidemia among elderlies of Sahlan area showed that the prevalence of overweight, obesity, hypertension, diabetes and hyperlipidemia was high. Therefore, the management of these problems needs education, follow-up and thoughtful planning.
  Keywords: Older people, Prevalence, Diabetes, Hypertension, Obesity, Hyperlipidemia
 • Haniya Kharazi Notash , Rahelah Mohammad Nejad , Lyla Ahmadi Pages 214-222
  Background and Objectives
  Nursing is a non-stop job 24 hours a day, because patient caring is a full time task. The purpose of this study was to compare work-family conflict and burnout in nurses with and without rotating shifts. Material and Methods: This was a causal-comparative study. The population of this study consisted of nurses in Tabriz hospitals in 2017 and the sample size for this study included 160 individuals selected randomly based on multi-stage cluster for each group. To collect data, Terez Work-Family Conflict Questionnaire (2010) and Maslach (1988) job burnout were applied. Data were analyzed by SPSS 21 using multivariate analysis of variance.
  Results
  The results showed that nurses with constant work shift reported less work-family conflict, family-work conflict, emotional exhaustion, depersonalization, personal failure and burnout than nurses with rotating shift work, and these differences were significant at P<0.01 level.
  Conclusion
  The results of this study showed that rotating nursing system causes problems in the family and nursing performance. This could have significant impact in policy-making for nursers’ health.
  Keywords: Work-Family Conflict, Job Burnout, Fixed Shift, Rotating Shift, Nurses
 • Ali Khezri , Kianoush Abdi , Hanieh Sharifi , Farshad Fathi Pages 223-232
  Background and Objectives
  Clinical education is an integral part of nursing education. One of the ways to ensure the ability of nursing students is to provide clinical education. For this purpose, awareness about the needs of nurses is essential to achieve this goal. The purpose of this study was a narrative review on the importance of collaborative clinical education models to meet the caring health needs of the community and learning needs of students. Material and Methods: In this narrative review study, a comprehensive overview was conducted using PubMed, Google Scholar, Science Direct, and SID between 2005 and 2017, and only Persian and English articles were included. They English keywords included: clinical education, nursing education, education, significance collaborative. Also, Persian keywords included: clinical education, nursing education, and the importance of participation.
  Results
  A total number of 526 records were evaluated in four selected databases of which 10 articles met the criteria for inclusion in this study. There is no model that fully implements nursing program requirements. In this study, a variety of participatory models of clinical education containing the traditional model and guide model were included, which educational-participatory model was the most effective.
  Conclusion
  The dimensions of clinical education and its philosophy require the provision of facilities, review of tools and clinical evaluation processes. Improving the performance of clinical educators and attracting professional human resources based on the proposed model may be helpful in improving clinical education.
  Keywords: Clinical Education, Participation Method, Model, Review