فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/02
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمیدرضا صمدی فرد* ، محمد نریمانی صفحات 1-8
  سابقه و هدف
  سازگاری شغلی برای ادامه اشتغال موفقیت آمیز پرستاران عامل مهمی به شمار می رود. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین هویت اخلاقی، بهزیستی معنوی و جهت گیری مذهبی با سازگاری شغلی در پرستاران انجام شد.
  مواد و روش ها
  طرح مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه پژوهش پرستاران زن شاغل در بیمارستان های دولتی شهر اردبیل در سال 1394 بودند که از میان آنها به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 120 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها، از پرسشنامه های هویت اخلاقی آکویینو و رید (2002) ، بهزیستی معنوی فیشر (2005) ، جهت گیری مذهبی آلپورت (1968) و مقیاس سازگاری شغلی دیویس و لافکوایست (1991) استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه انجام شد. داده ها در نرم افزار آماری SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین هویت اخلاقی (63/0=r) و بهزیستی معنوی (53/0=r) با سازگاری شغلی پرستاران همبستگی مثبت و معناداری وجود داشت. همچنین از بین مولفه های جهت گیری مذهبی، بین جهت گیری درونی (56/0=r) با سازگاری شغلی رابطه مثبت و معنادار و بین جهت گیری بیرونی (52/0=r) با سازگاری شغلی رابطه منفی و معناداری وجود داشت (0/05=P). با توجه به ضرایب بتا، هویت اخلاقی، بهزیستی معنوی و جهت گیری مذهبی در مجموع 0/61 از واریانس سازگاری شغلی را در پرستاران زن پیش ‏ بینی نمودند (0/05=P).
  نتیجه گیری
  سازگاری شغلی پرستاران توسط متغیرهای هویت اخلاقی، بهزیستی معنوی و جهت گیری مذهبی قابل پیش بینی است، بنابراین پیشنهاد می شود که روانشناسان و مشاوران جهت بالا بردن میزان سازگاری شغلی پرستاران، نقش این متغیرها را مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: هویت اخلاقی، بهزیستی معنوی، جهت گیری مذهبی، سازگاری شغلی، پرستاران
 • محمد بابامیری ، رشید حیدری مقدم ، مجید معتمدزاده، زیبا عبدی* ، حمید سعیدنیا صفحات 9-15
  سابقه و هدف
  با توجه به اینکه استرس شغلی یکی از علت های ایجاد بیماری ها و اختلالات مختلف در افراد شاغل می باشد؛ هدف از انجام این تحقیق بررسی دیدگاه کارکنان در زمینه میزان اجرا و اولویت بندی مهمترین عوامل ایجاد کننده استرس در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان بود.
  مواد و روش ها
  تحقیق حاضر از نوع مطالعات توصیفی است. جامعه پژوهش شامل کارکنان دانشگاه علوم پزشکی همدان (626 نفر) بودند که از میان آن ها 250 نفر به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات چک لیست پیشگیری از استرس سازمانی جهانی کار بود. تجزیه و تحلیل داده ها با نزم افزار SPSS18 صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که به نظر کارکنان اولویت اقدام درباره عوامل ایجاد کننده استرس به ترتیب به این صورت بود: رهبری و عدالت در کار (32%) ، امنیت شغلی (32%) ، کنترل شغلی (29%) ، تقاضاهای شغلی (26%) و قدردانی از کارکنان (22%). همچنین نظر کارکنان در مورد اجرا نشدن ابعاد ایجاد کننده استرس در محیط کار به این صورت بود: رهبری و عدالت (52%) ، تقاضاهای شغلی (57%) ، کنترل شغلی (53%) ، حمایت اجتماعی (57%) ، محیط فیزیکی (62%) ، تعادل کار- خانواده و زمان کار (60%) ، قدردانی از افراد در کار (58%) ، حمایت از کارکنان در مقابل رفتارهای آزارنده (58%) ، اطلاعات و ارتباطات در محل (59%) بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصل از انجام این پژوهش عوامل مربوط به رهبری و ایجاد احساس عدالت، کنترل شغلی، تقاضاهای شغلی، داشتن امنیت شغلی و قدردانی مهمترین عواملی هستند که مدیران باید جهت کاهش استرس شغلی توجه خود را به آن ها معطوف دارند.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، پیشگیری، سازمان جهانی کار
 • زهرا زبده ، مختار سهیلی زاد ، الهه عزتی، وحید شفیعی پور* ، داوود رضیئی صفحات 16-22
  سابقه و هدف
  فساد مالی تاثیرات منفی زیادی بر کارآیی و اثربخشی کارکنان، در نظام اداری سازمان های دولتی بر جای می گذارد. از این رو، مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی با فساد مالی در کارکنان بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان تویسرکان انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی است که بر روی 140 نفر از کارکنان بیمارستان ولی عصر (عج) شهرستان تویسرکان طی شش ماهه اول سال 1396 انجام شد. در این مطالعه برای سنجش رابطه متغیرها از سه پرسش نامه مستقل استفاده شد. با استفاده از آمار توصیفی شامل آماره های فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار به همراه جداول و نمودارها و با استفاده از آمار استنباطی شامل ضریب همبستگی پیرسون به بررسی ارتباط بین متغیرهای وابسته و مستقل پرداخته شد.
  یافته ها
  در خصوص دیدگاه پرسنل بیمارستان نسبت به مقوله های عدالت سازمانی، فساد مالی و اعتماد سازمانی میانگین نمره فساد مالی 2/89 از 4 بود. اعتماد سازمانی میانگین نمره 2/375 و عدالت سازمانی 2/1 را داشتند. بین عدالت سازمانی و کاهش فساد مالی همبستگی مستقیم و معناداری وجود داشت (0/014>r=0/224, P). همچنین بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی نیز همبستگی مستقیم و معناداری مشاهده شد (0/001>r=0/376, P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج مطالعه حاضر، عدالت سازمانی ارتباط معناداری با اعتماد سازمانی و پیشگیری از فساد در مراکز ارائه دهنده خدمات درمانی دارد. بنابراین تلاش مدیران و مسئولین بیمارستان ها و مراکز درمانی در راستای برقراری عدالت و اعتماد سازمانی و در نتیجه پیشگیری از فساد ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: فساد مالی، عدالت سازمانی، اعتماد سازمانی، بیمارستان
 • جواد فردمال ، سارا رمضان جماعت، مولود بیات، نسیم کریمی، قدرتاللهروشنایی* ، مهردخت مزده صفحات 23-29
  سابقه و هدف
  سندروم گیلن‎باره یک بیماری عصبی خودایمنی است که به ‎عنوان حادترین نوع فلج بدون رفلکس در نظر گرفته می‎شود. عوامل مختلف و اقدامات درمانی متفاوتی در بروز و کنترل این بیماری موثر است. هدف این مطالعه تعیین اپیدمیولوژی سندرم گیلن‎باره در استان همدان طی سال های 1385-1394 بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه ی توصیفی مقطعی، اطلاعات مورد نیاز از پرونده 159 بیمار مراجعه کننده به بیمارستان فرشچیان همدان، در یک دوره 8 ساله بررسی شد. تعیین ارتباط متغیرها با آزمون مجذور کای‎ و تی دو نمونه مستقل با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام شد.
  یافته ها
  از 159 بیمار مورد بررسی 58 نفر (40/8%) زن بودند و 98 نفر (61/6%) متاهل بودند. میانگین سن بیماران 22/6±48 بود. ضعف اندام تحتانی شایع ترین (95%) علامت و اشکال در بلع و دیسترس تنفسی کم‎ترین میزان بروز علایم را داشت. بیشترین گروه سنی مبتلا به گیلن‎باره بین سنین 21-30 بود. بهبودی نسبی در 43 مورد (27%) و مرگ در 15 مورد (9/4%) مشاهد شد. ارتباط آماری معناداری بین جنسیت، سن و وضعیت تاهل با علائم ظاهر شده در مبتلایان به سندرم گیلن‎باره مشاهده نشد (0/05
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل وجود تفاوت الگوی این بیماری در ایران و سایر کشورها را روشن می‎سازد. بنابراین عوامل مختلف محیطی و بیماری‎ها در ایجاد گیلن‎باره دخالت دارند، با توجه به ایجاد اختلال حرکتی و حتی مرگ در این بیماران، نیاز به مطالعات و تحقیقات بیشتر جهت یافتن علت بیماری، درمان و پیشگیری ضروری است.
  کلیدواژگان: سندرم گیلن‎باره، فلج حاد، اپیدمیولوژی، همدان
 • شیوا برزویی* ، صغرا ربیعی ، فرزانه اثنی عشری ، زهره زارعی قانع ، منصوره بیگلری صفحات 30-36
  سابقه و هدف
  دیابت بارداری یک مشکل بهداشتی و از شایع ترین عوارض بارداری در حال افزایش در سراسر دنیا است که آثار متعددی بر مادر و جنین می گذارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع دیابت بارداری و عوامل خطر آن در شهرستان همدان انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی، جامعه مورد بررسی 534 نفر از زنان بارداری بودند که در فاصله زمانی فروردین 1393 تا آبان 1395 برای کنترل بارداری به مرکز بهداشتی درمانی شهرستان همدان مراجعه کردند.
  یافته ها
  شرکت کنندگان در مطالعه 534 نفر با طیف سنی 15-42 سال با میانگین سنی 26/8 و انحراف معیار 5/56 بودند. سن بارداری 4 تا 29 هفته با میانگین 8/32 هفته با انحراف معیار 2/68 ارزیابی شد. از 534 نفر شرکت کننده در این مطالعه 211 (39/5%) نفر مبتلا به دیابت بارداری بودند و بین عواملی مانند ماکروزومی و سابقه اختلال تحمل گلوکز با میزان شیوع دیابت بارداری ارتباط معنی داری وجود داشت (0/05>P).
  نتیجه گیری
  دیابت بارداری در شهر همدان شیوع نسبتا بالایی دارد، اطلاع رسانی بیشتر در این زمینه و هم چنین انجام مطالعات بر اساس دستورالعمل جدید در مناطق مختلف کشور ضروری است.
  کلیدواژگان: دیابت بارداری، شیوع، غربالگری
 • درسا تنهارو ، روشنک قدس ، متینه پوررحیمی ، مجتبی عبدی ، سحر آقایی* ، نگین والی صفحات 37-44
  سابقه و هدف
  امروزه دیابت یک مشکل جهانی است، به طوری که بیش از 400 میلیون نفر را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت، به عنوان یکی از عوامل مهم و تعیین کننده در روند درمان و بهبودی این بیماران در نظر گرفته می شود. هدف این مطالعه تعیین میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت و عوامل موثر بر آن بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی- تحلیلی، بر روی 320 بیمار دیابتی، با میانگین سنی 14/35±59/85 سال، در سال 1396 در بیمارستان های رسول اکرم و فیروزگر دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد. اطلاعات توسط پرسشنامه دو قسمتی تبعیت از درمان بیماری های مزمن جمع آوری و همبستگی توسط آزمون اسپیرمن بررسی شد.
  یافته ها
  میانگین کل نمره تبعیت از درمان 33/13 ± 11/43 می باشد که 62/82 درصد از بیماران دارای تبعیت از درمان ضعیف، 33/22 درصد تبعیت از درمان متوسط، 2/96 درصد تبعیت از درمان خوب و 1 درصد تبعیت از درمان بسیار خوب را داشتند. 52/5 درصد از بیماران مبتلا به پای دیابتی بودند و تبعیت از درمان با ابتلا به پای دیابتی ارتباط معکوس داشت.
  نتیجه گیری
  میزان تبعیت از درمان در بیماران مبتلا به دیابت، بطور معناداری پایین بود. عوامل مختلفی وضعیت تبعیت از درمان بیمار را تحت تاثیر قرار می دهد که این عوامل نیازمند شناسایی در هر بیمار است.
  کلیدواژگان: تبعیت از درمان، دیابت، ایران
 • فاطمه شبیری ، سمیه مرادی حقگو* ، بتول خداکرمی، قدرتاللهروشنایی صفحات 45-50
  سابقه و هدف
  تغذیه با شیر مادر یکی از فاکتور های اصلی در سلامتی و بقاء نوزادان است و از عوامل اجتماعی و اقتصادی بی شماری تاثیر می پذیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر خود مراقبتی در شیردهی در زنان نخست زای مراجعه کننده به مراکز جامع سلامت در سال 1396 انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بود. شرکت کنندگان 220 زن نخست زای مراجعه کننده به مراکز سلامت شهر همدان با توجه به داشتن معیارهای ورود به مطالعه بودند و به صورت سرشماری انتخاب شدند. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه اطلاعات فردی و خود مراقبتی محقق ساخته بود که توسط افراد مورد مطالعه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از رگرسیون چندگانه و با استفاده از نرم افزار SPSS21 تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که میانگین سن افراد شرکت کننده 5/3±24/8 سال بود. 38/6 درصد آنان دارای خود مراقبتی ضعیف، 47/7 درصد خود مراقبتی متوسط و 13/6 درصد خود مراقبتی خوب داشتند. رضایت کامل از همسر و همچنین مقدار درآمد ماهیانه با میزان خود مراقبتی در ارتباط می باشد (0/001>P).
  نتیجه گیری
  رضایت کامل از همسر و همچنین مقدار در آمد ماهیانه با میزان خود مراقبتی در ارتباط می باشد. لذا می توان از نتایج این مطالعه برای برنامه ریزی شیر دهی موفق به زنان شیرده در بیمارستان ها و مراکز جامع سلامت بهره جست.
  کلیدواژگان: خودمراقبتی، زنان نخست زا، شیردهی
 • محمدسعید میرزایی* ، محمود کریمی صفحات 51-56
  سابقه و هدف
  هموویژولانس با حذف عوارض تزریق خون موجب ارتقاء مراقبت های پرستاری و افزایش رضایت بیماران می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش هموویژولانس به روش نقشه مفهومی بر سطح آگاهی دانشجویان پرستاری انجام شد.
  مواد و روش ها
  مطالعه از نوع نیمه تجربی در دانشکده علوم پزشکی ساوه در سال 1396 انجام شد. نمونه ها 60 نفر از دانشجویان پرستاری بودند که با روش سرشماری و بر اساس معیارهای ورود و خروج انتخاب و با تخصیص تصادفی به دو گروه آزمون و کنترل تقسیم شدند. اطلاعات به وسیله پرسشنامه آگاهی از هموویژولانس جمع آوری شد. روایی آن مورد تایید بوده و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/83 گزارش گردید. مداخله طی 4 جلسه انجام شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی با نرم افزار SPSS نسخه 25 استفاده شد.
  یافته ها
  از نظر سطح آگاهی دانشجویان بین دو گروه آزمون و کنترل بعد از مداخله اختلاف معنی دار وجود داشت (0001=P). نمره آگاهی دانشجویان در گروه آزمون و کنترل، بعد از مداخله دارای اختلاف معنی دار بود (0001=P). تغییرات میانگین نمره آگاهی دانشجویان از قبل به بعد از مداخله در گروه آزمون دارای اختلاف معنی دار بود (0001=P).
  نتیجه گیری
  نقشه مفهومی روش نوینی بوده که آموزش هموویژیولانس از طریق آن موجب افزایش آگاهی دانشجویان پرستاری شده و می تواند از عوارض ناشی از کاربرد ناصحیح فرآورده های خونی در بیماران بکاهد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نقشه مفهومی، هموویژولانس
|
 • Hamid Reza Samadifard*, Mohammad Narimani Pages 1-8
  Background and Objective
  Job adjustment is an important factor to continue the successful employment of nurses. The present study aimed at investigating the relationship between moral identity, spiritual well-being and religious orientation with job adjustment among nurses.
  Materials and Methods
  This is a cross-sectional correlation study and statistical population of this research were included all female nurses working in government hospitals in Ardabil in 2015 that 120 persons were selected as samples using the available sampling method. Data collection tools included Aquino and Reed moral identity scale (2002), Fisher spiritual well-being scale (2005), Allport religious orientation scale (1968) and Dawis, Lofquist job adjustment scale (1991). Data analysis was conducted by the Pearson correlation coefficient and multiple linear regression tests. The data were analyzed into SPSS v. 23 software.
  Results
  The findings showed that there is a significant positive relationship between moral identity (r=0.63) and spiritual well-being (r=0.53) with job adjustment of nurses. As well as between religious orientation components, there is a significant positive relationship between interior orientation (r=0.56) with job adjustment and there is a significant negative relationship between exterior orientation (r=-0.52) with job adjustment (P<0.05). According to beta coefficients; moral identity, spiritual well-being, and religious orientation predict 0.61 of job adjustment variance in female nurses (P<0.05).
  Conclusion
  Nurses’ job adjustment is predictable by the moral identity, spiritual well-being and religious orientation. Therefore, it is suggested that psychologists and counselors consider the role of moral identity, spiritual well-being and religious orientation to promote the level of nurses’ job adjustment.
  Keywords: Moral Identity, Spiritual Well-being, Religious Orientation, Job Adjustment, Nurses
 • Mohammad Babamiri , Rashid Heydarimoghadam , Majid Motamedzade , Ziba Abdi*, Hamid Saidnia Pages 9-15
  Background and Objective
  With respect to the importance of job stress in causing diseases and disorders among workers, the purpose of this study was to examine the staff's opinion on the level of implementation and prioritization of the most important stressors among Hamadan University of Medical Sciences (UMSHA) staff.
  Materials and Methods
  The present study was quantitative and descriptive in design. The research population was UMSHA staff, that among whom 250 were selected by simple random sampling method. Research tool was ILO Stress prevention checkpoints. Data analysis was done by SPSS 18.0 software (SPSS, Chicago, IL, USA).
  Results
  The results showed that staff opinion about the priority of intervention about the causes of stress are as follows: leadership and justice at work (32%), job security (32%), job control (29%), job demands (26%) and recognition (22%). Also staff opinion about the stressful factors that are not running are as follows: leadership and justice at work (52%), job demands (57%), job control (53%), social support (57%), physical environment (62%), work–life balance and working time (60%), recognition at work (58%), protection from offensive behavior (58%), Information and communication (59%).
  Conclusion
  According to the results of this study, factors related to leadership and justice at work, job control, job demands, job security and recognition at work are main factors that managers should pay attention to them to reduce job stress.
  Keywords: Job stress, Prevention, ILO
 • Zahra Zobdeh , Mokhtar Soheylizad , Elahe Ezati , Vahid Shafieipour*, Davood Raziee Pages 16-22
  Background and Objective
  Financial corruption has a negative impact on the efficiency and effectiveness of employees, in the administrative system of government organizations. Therefore, the present study aimed to determine the relationship between organizational justice and organizational trust with financial corruption between the employees in Valiasr Hospital of Tuyserkan city.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was carried out on 140 employees of Valiasr Hospital in Tuyserkan city during the first six months of 2017. In this study, to assess the relationship between variables, three independent questionnaires were used. Descriptive statistics including frequencies, percentages, means and standard deviations, along with tables and charts and inferential statistics including Pearson correlation coefficient were used to examine the relationship between variables.
  Results
  Regarding the viewpoint of hospital personnel about the variables of study, the score of financial corruption was 2.89 out of 4. The mean score of organizational trust and organizational justice were 2.375 and 1.2 respectively. There was a direct and significant correlation between organizational justice and reduce of financial corruption (r = 0.224, P = 0.014), and there was a direct and significant correlation between organizational justice and organizational trust (r = 0.376, P = 0 <0.001).
  Conclusion
  According to the results of this study, organizational justice has a significant relationship with organizational trust and prevention of corruption in medical centers. Therefore, it is imperative that managers and officials of hospitals and medical centers try to establish organizational justice and organizational trust and thus prevent corruption.
  Keywords: Financial Corruption, Organizational Justice, Organizational Trust, Hospital
 • Javad Faradmal , Sara Ramazanjammat , Molood Bayat , Nasim Karimi , Ghodratollah Roshanaei*, Mehrdokht Mazdeh Pages 23-29
  Background and Objective
  Guillain-Barre syndrome is an autoimmune neurological disease that is considered as the most serious type of paralysis without reflex. Different factors and therapeutic measures are effective in causes and how to control it. The aim of this study was to determine the epidemiology of Guilen Barre syndrome in Hamedan province during the years 2006-2015.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional descriptive study the required information from the records of 159 patients admitted to hospital Farshchian Hamadan, was investigated over a period of 8 years. The relationship between variables was analyzed by SPSS software version 16 using chi-squared test and independent T-test.
  Results
  Of the 159 patients, 58 (40.8%) were female and 98 (61.6%) were married. The mean age of patients was 48 ± 22.6. Lower limb weakness (95%) was the most common symptom and difficulty in swallowing and respiratory distress had the lowest incidence of symptoms. The largest age group of patients with Guillen-Baar syndrome was between the ages of 21-30. Relative healing was observed in 43 cases (27%) and death was observed in 15 cases (9.4%). There was no statistically significant relationship between gender, age, and marital status with symptoms appearing in patients with Guillen-Baar syndrome.
  Conclusion
  The results revealed a different pattern of the epidemiology of Guillain-Barre syndrome in Iran from other countries. So different environmental factors are involved in GBS. According to disability and even death in such GBS patients, further research to find the etiology, treatment and prevention services will be required.
  Keywords: Guillain-Barre Syndrome, Extreme Paralysis, Epidemiology, Hamadan
 • Shiva Borzouei*, Soghra Rabiei , Farzaneh Esna Ashari , Zohreh Zareeighane , Mansooreh Biglari Pages 30-36
  Background and Objective
  Gestational diabetes is a health problem and is one of the most commonly occurring complications of pregnancy worldwide, which has many effects on the mother and the fetus. The present study was conducted to determine the prevalence of gestational diabetes and its risk factors in Hamadan city, Iran.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, the study population was 534 pregnant women who were referred to control pregnancy to Hamadan health center from April 2014 to December 2016.
  Results
  The study participants were 534 with the age range of 15-42 years old with an average age of 26.8 and a standard deviation of 5.56. The gestational age was 4 to 29 weeks with an average of 8.32 weeks with a standard deviation of 2.68. Of the 534 participants in this study, 211 (39.5%) had gestational diabetes and there was a significant relationship between factors such as macrosomia and history of impaired glucose tolerance with the prevalence of gestational diabetes.
  Conclusion
  Gestational diabetes has a relatively high prevalence in Hamadan, further information is needed in this area as well as studies based on new guidelines in different parts of the country.
  Keywords: Gestational Diabetes, Prevalence, Screening
 • Dorsa Tanharo Mrs , Roshanak Ghods Mrs , Matineh Pourrahimi , Mojtaba Abdi , Sahar Aghaei*, Negin Vali Pages 37-44
  Background and Objective
  Today, diabetes is a global problem which affects more than 400 million people worldwide. Adherence to treatment in diabetic patients is one of the key factors in the process of treatment and recovery of these people. The purpose of this study was to determine the adherence to treatment in diabetic patients and it's affecting factors.
  Materials and Methods
  This descriptive-analytical study was conducted on 320 diabetic patients with an average age of 59.8±14.35 years in 2017, in Rasool Akram and Firoozgar Hospitals of Iran University of Medical Sciences. Data were collected by A Two-part questionnaire includes adherence to treatment of chronic diseases and the correlations were verified by Spearman test.
  Results
  Average total score of adherence to treatment was 43. 11±33.13, which 62.82% of patients had poor adherence to treatment, 33.22% had moderate adherence to treatment, 2.96% had good adherence to treatment and 1% had good adherence to treatment. 52.5% of patients had diabetic foot and Adherence to the treatment was inversely associated with the onset of the diabetic foot.
  Conclusion
  Adherence to treatment in diabetic patients was significantly low. There are some factors affecting adherence to treatment in diabetic patients that these factors should be identified for each patient.
  Keywords: Adherence to Treatment, Diabetes Mellitus, Iran
 • Fatemeh Shobeiri , Somaieh Moradi Haghgoo*, Batul Khodakarami , Ghodratolla Roshanaie Pages 45-50
  Background and Objective
  Breastfeeding is one of the main factors in the health and survival of babies and affects countless social and economic factors. The aim of this study was to determine the factors affecting breastfeeding self-care in nulliparous women who referred to the health centers in Hamadan city, Iran, 2017.
  Materials and Methods
  This study was performed as a descriptive-analytic study. The study population consisted of all primiparous women who referred to health centers of Hamadan. Out of 220 nulliparous women who referred to health centers in Hamadan city due to having met the inclusion criteria were selected for the census. Data collection was done using a breastfeeding self-care questionnaire, and were analyzed using multiple linear regression using SPSS v.21 software (P<0.05).
  Results
  The findings showed that 38.6% of participants had poor self-care, 47.7% had moderate self-care and 13.6% had good self-care. The total satisfaction of the spouse, as well as the monthly income are related to the level of self-care (p <0.001).
  Conclusion
  The full satisfaction of the spouse, as well as the monthly income, are related to the amount of breast feeding self-care. Therefore, the results of this study can be used to plan successful breastfeeding for lactating women in hospitals and comprehensive health centers.
  Keywords: Breastfeeding, Nulliparous Women, Self-Care
 • Mohammad Saeed Mirzaee*, Mahmood Karimi Pages 51-56
  Background and Objective
  Haemovigilance recognizes and eliminates complications caused by blood transfusions, improves the quality of nursing care, and increases patient satisfaction. With regards to the importance of the problem, this study aimed to determine the effect of haemovigilance education, using a conceptual map on the knowledge of nursing students.
  Materials and Methods
  The present study was a semi-experimental study carried out at the Saveh University of Medical Science in 2017. Samples consisted of 60 nursing students of the Saveh University of Medical Science. They were selected by census sampling and based on entry and exit criteria and randomly assigned to two groups of test and control. For data collection use of the haemovigilance knowledge questionnaire. Its validity was confirmed and its reliability was reported as 0.83 using Cronbach's alpha coefficient. The training program was conducted in 4 sessions. For data analysis, descriptive statistics and inferential statistics (independent t-test, chi-square, Fisher's exact test and Wilcoxon test) and SPSS-25 software were used.
  Results
  There was a significant difference between the two groups in the test and control groups (P=0.0001). There was a significant difference in the level of knowledge among students between the two groups after intervention (P = 0.0001). The students' knowledge score in the test and control groups was significantly different after the intervention (P = 0.0001). The mean change in knowledge of students before the intervention was significantly different in the test group (P = 0.0001).
  Conclusion
  The Conceptual map is a new method that haemovigilance education through it increases the awareness of nursing students and reduces the complications of improper use of blood products in patients.
  Keywords: Conceptual Map, Haemovigilance, Knowledge