فهرست مطالب

شباک - پیاپی 37 (آذر 1397)
 • پیاپی 37 (آذر 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/10
 • تعداد عناوین: 4
|
 • حمیدرضا صارمی، فروغ افشاری اسفیدواجانی صفحه 1
  نظر به سهم بالای مسکن در سبد خانوار کوچکترین تغییر و تحول در قیمت آن اثرات قابل توجهی بر اقتصاد شهری دارد. لذا مطالعه عوامل موثر بر قیمت مسکن الزامی بوده و در امکان کنترل و پیش بینی تحولات آتی اثرگذار است. هدف پژوهش تحلیل ارتباط بین متوسط قیمت متر مربع زیربنای مسکونی طی سالهای 1380-1393 بعنوان نشانگر تحولات قیمت مسکن و جمعیت و متغیرهای آن (آمار چهارگانه ولادت، وفات، ازدواج و طلاق) در شهر تهران بود. طی پژوهش، همبستگی بین داده های آماری جمع آوری شده از طریق محاسبه رگرسیون چندگانه با نرم افزار spss انجام شد. قیمت مسکن متغیر وابسته و آمار چهارگانه و جمعیت تهران متغیرهای مستقل این تحلیل بودند. یافته های پژوهش نشان دهنده این بود که مقدار ضریب همبستگی بین متغیرها 0. 970 (کاملا قابل قبول) است، مقدار ضریب تعیین تعدیل برابر 0،905 است که به مفهوم وابستگی 90 درصد از کل تغییرات متوسط قیمت مسکن به متغیرهای مستقل است، مقدار آزمون F (25. 734) در سطح خطای کوچکتر از 0. 01 معنی دار و به معنای انتخاب مدلی مناسب است، سطح خطای مقدار t بالاتر از 0. 05 است یعنی 5 متغیر مذکور بر متغیر متوسط قیمت متر مربع زیربنای مسکونی تاثیر نداشته است. اما در بین متغیرهای مستقل با توجه به ضریب به ترتیب ولادت (0. 723) ، طلاق (0. 165) ، جمعیت (0. 115) ، وفات (0. 004) و ازدواج (0. 130-) روی متغیر مستقل تاثیر داشته است. در نتیجه این پژوهش در بین متغیرهای سنجیده شده، ولادت، طلاق و جمعیت دارای بیشترین اثر بر افزایش قیمت مسکن تهران طی سالهای 1380-1393 بوده است.
  کلیدواژگان: تحولات قیمت، مسکن، متغیرهای جمعیتی، شهر تهران
 • سینا فیضی، پیام احمدیان، محمد سعید مطاعی، ساجد زارعی صفحه 13
  در باب فلسفه اغلب ما تصور می کنیم که جز عملی بودن همه چیز هست. فلسفه تعلیم و تربیت مسرت بار کردن زندگی است. مراد از مسرت خوشی های معنوی و پایدار است. کار معلمی نیز معماری فکر و ذهن انسانی است که ساختارهای ذهن و ساختارهای عملی انسان را می سازد. معلم و استاد با آگاهی از روش های صحیح تفکر و پژوهش و کاربرد آن ها در زندگی عملی سبب خوشبختی علمی و معنوی مردم می گردند. شادابی و مسرت چنین تلاش هایی بی حد وحصر بوده و همچنین سرچشمه جاودانی در عوالم گوناگون روح و جسم و احساس و خاطره ی معلم و متعلم جریان می یابد. بدین جهت فلسفه تعلیم وتربیت مسرت بار کردن زندگی است. مسرتی که صاحبان آن سختی هر تلاشی را به سبب آن فرح دل انگیز تحمل می کنند. آموزش و پرورش در جوامع امروزی به عنوان کلیدی ترین نهاد آموزشی در جهت توسعه همه جانبه به شمار می رود. چرا که در پرتو آموزش است که انسان ها متحول می شوند. بر پایه نظام آموزشی و تربیتی یک جامعه است که نظم و انضباط اجتماعی حالت نهادی به خود می گیرد و عامه مردم به طرف فرهنگ ترقی و توسعه حرکت می کنند.
  کلیدواژگان: حقوق شهروندی، مهارت های شهروندی، جهانی شدن، عصر ارتباطات
 • زهرا اللامی صفحه 25
  انسان براساس آیات قرآن موجودی است دارای تفکر، که همین اندیشیدن، منجر به انتخاب بهترین مسیر ها می شود. شهید مطهری (1979–1920م) بر اساس آیات قرآن تاکید می کند که انسان ها با اندیشیدن صحیح به کمال می رسند و در مسیر سعادت قرار می گیرند. در مقابل نیچه (1900-1844م) با نیست انگاری خود، بزرگترین نعمت یعنی اندیشیدن را بی فایده قلمداد می کند. با نگاهی به اندیشه های شهید مطهری می توان دریافت که حقیقت زندگی و مرگ از دیدگاه اسلام، زیبا و متعالی است. در مقابل نیچه به دنبال یافتن تسلایی برای خود بود که با وجود تفکر نیست انگاری خود، چیزی جز ناامیدی را پیدا نکرد. در این مقاله سعی کردم با بررسی دیدگاه دو متفکر (شهید مطهری و نیچه) نوع نگاه به زندگی و مرگ را مورد تجزیه و تحلیل قراردهم. البته لازم به ذکر است که بررسی تفکرات فلسفی اندیشمندان به طور گسترده مجالی دیگر را می طلبد.
  کلیدواژگان: پوچ گرایی، مرگ، زندگی، مطهری، نیچه
 • مجتبی دهدار، اسماعیل ارباب، محمد روشن رای، علی لشکری صفحه 35
  معلمان و مربیان امر تعلیم و تربیت روح هر نظام آموزشی محسوب می شوند و بقا و پایداری هر نظامی به عوامل متعدد اجتماعی،فرهنگی،آموزشی و…بستگی دارد. اما در این میان نظام آموزشی نقش پررنگ تری را ایفا می کند و جایگاه معلم در این میان از همه بیشتر است، لذا می طلبد در جهت توجه به مولفه های صلاحیت و شایستگی های عمومی و حرفه ای معلمان توجه بیشتر شود، چراکه بین مطلوب بودن کار معلم و تربیت و آموزش دانش آموزان که همان پرچم دار نسل آینده می باشند رابطه مستقیمی وجود دارد. مقاله حاضر با بررسی متون تحقیقی و پژوهشی صاحب نظران در این زمینه و ارائه نطریات آنان و توجه به شایستگی های معلمان در سند تحول بنیادین و سند چشم انداز آموزش وپرورش تبیین کند. در این مقاله ابتدا ابعاد متفاوت شایستگی های معلمان مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه نتایج حاصل از تحقیقات تعدادی از پژوهشگران در زمینه صلاحیت ها و شایستگی های معلمان و مربیان مورد ارزیابی قرار می گیرد تا کارگزاران اصلی تعلیم و تربیت به طور صریح با ملاک های شایستگی خود آشنا و آن ها را به کارگیرند و به تربیت کودکان،نوجوانان،جوانان و محصلان همت گمارند و اگر در هر نظام آموزشی به شایستگی های معلمان توجه کافی بشود به پیشرفته ای چشمگیر در زمینه ها و ابعاد متفاوت دست خواهد یافت و جامعه ایدئال شکل خواهد گرفت.
  کلیدواژگان: شایستگی های معلمان، معلمان اثربخش، شایستگی های حرفه ای معلمان اثربخش
|
 • Page 1
  Due to the high proportion of housing in household basket, the smallest change in the price of it makes considerable impact on the urban economy. Therefore, the study of factors affecting the price of housing is necessary. This study analyzed the relationship between the average price of square meters of residential as an indicator of housing price developments and population and its variables (statistics  of births, deaths, marriages and divorces) in Tehran. During the study, the
  correlation between the data collected through multiple regression calculation was performed using SPSS software. Research findings indicate that the correlation coefficient between variables was 0.970 (perfectly acceptable), The adjusted coefficient of determination was equal to 0,905 which means 90 percent of total dependence on changes in the average price of housing to the independent variables, which showed that 90 percent of all changes in the average price of housing depended to the independent variables, The test F (25.734) in a significant error level of less than 0.01 means choosing the right model, The error level T is higher than 0.05, it means that 5 variables on the average price of square meters of residential was ineffective. But -according to the coefficient- between the independent variables of birth (0.723), divorce (0.165), population (0.115), death (0.004) and marriage (-0.130) had an impact on the dependent variable .
  As a result the variables measured, birth, divorce, and the population has the greatest effect on the rise in house prices over the period 2001-2014 in Tehran.
  Keywords: housing price developments, population variables, Tehran