فهرست مطالب

سراج منیر - پیاپی 27 (تابستان 1396)
 • پیاپی 27 (تابستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/16
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی شاهپری ، مهدی مهدوی نیا، عباس سماواتی صفحات 7-42
  انسجام، عوامل و روابط انسجامی در نگاهی ساده موضوعی بدیهی به نظر می رسد، اما نگاهی موشکافانه تر به موضوع مشخص می کند که عوامل انسجامی نقشی مهم در برقراری ارتباط به عنوان وظیفه اصلی زبان ایفا می کنند. در این پژوهش، به اهمیت عوامل انسجامی در ترجمه قرآن مجید به زبان انگلیسی تاکید شده است. در این بررسی مشخص شد که بی توجهی به عوامل انسجامی در ترجمه قرآن، منجر به ترجمه های غیرمنسجم و بی کیفیت می گردد. نویسندگان می کوشند علت این موضوع را بررسی کنند که مترجمان قرآن چگونه می توانند ترجمه های دقیق، فصیح، منسجم و پذیرفتنی ارائه نمایند که به متن قرآن نزدیک تر است. بنابراین، محققان سه مترجم قرآن را انتخاب کرده اند (جان اربری مسیحی، طاهره صفارزاده مسلمان و شیعه، عبدالله یوسف علی مسلمان و سنی) و نیز دو عامل انسجامی ارجاع و تضاد را نیز از میان عوامل انسجامی بر اساس الگوی هالیدی و حسن برگزیده اند (در پژوهش های مربوط به انسجام متن، پژوهشگران بیشتر نظریات هالیدی و حسن را به طور عام به عنوان الگوی کار قرار، و تحقیقات را انجام داده اند). براین اساس، نویسندگان این مقاله ترجمه های مترجمان نامبرده را درباره این دو عامل انسجامی و بر پایه مدل مربوط در آیات 21 تا 35 سوره ی یوسف بررسی کرده اند و تفاوت های ترجمه آن ها را نیز یاد نموده اند. سرانجام، مشخص شد که جان اربری ترجمه ای دقیق تر، روان تر، فصیح تر و کامل تر را نسبت به دو مترجم دیگر انجام داده است؛ زیرا به عوامل انسجامی مربوط دقت کرده است و آن عوامل را در ترجمه خود مد نظر قرار داده است. در نتیجه، ترجمه او پذیرفتنی تر و نزدیک تر به متن مبدا (قرآن) است.
  کلیدواژگان: انسجام (درون متنی و برون متنی)، عوامل انسجامی (ارجاعات، تضاد)، مدل هالیدی و حسن قاضی
 • محمد حسین بیات، حسام امامی دانالو صفحات 43-66
  در این پژوهش، شرایط لازم از نظر ایمان، تقوا، علم و اجتهاد قاضی برای نشستن بر مسند قضاوت در حکومت اسلامی، با استفاده از آیات قرآن کریم و روایت معصومان (ع) که در کتاب کافی بازتاب یافته، تبیین شده است. بر اساس آیات قرآن کریم، تحقق چهار ویژگی مهم «ایمان» ، «علم» ، «عدالت» و «تقوا» برای یک قاضی ضروری است. از میان این ویژگی ها، علم قاضی مورد توجه فقها بوده است و دو دیدگاه لزوم اجتهاد و عدم لزوم آن طرح شده است. طرفداران دیدگاه نخست، به روایت «عمربن حنظله» و گروه دیگر به روایت «ابوخدیجه» استناد می کنند. با توجه به توصیه اکید دین اسلام نسبت به جان، مال و ناموس مردم، احتیاط حکم می کند که شرط اجتهاد را در قاضی لازم بدانیم. از سوی دیگر، می توان تفصیل ویژگی های قاضی در قرآن کریم را در روایات معصومان (ع) جست که لزوم رعایت مساوات، حتی در نوع نگاه قاضی به دو سوی نزاع از این جمله است. این پژوهش در روش گردآوری مطالب، کتابخانه ای است و در نحوه استناد داده ها، از شیوه اسنادی پیروی می کند و روش آن در تجزیه و تحلیل مطالب و محتوا، از نوع توصیفی تحلیلی است.
  کلیدواژگان: قاضی، قضاوت، شرایط قاضی، اجتهاد قاضی
 • علی شریفی ، زهرا بختیاری صفحات 67-90
  پژوهش حاضر با روش توصیفی و مطالعات کتابخانه ای به مقایسه تطبیقی آرای امام موسی صدر و شیخ محمد عبده به عنوان نمونه هایی از عقل شیعی و نومعتزلی پرداخته، جایگاه «عقل» را نزد آنان روشن کرده است و از طریق استناد به نمونه هایی از آیات قرآن، سعی در نشان دادن استدلال عقلی آن ها در تفسیر قرآن با تاکید بر مسائل اجتماعی دارد. پرسش اصلی تحقیق چنین مطرح می شود: موضع مشترک امام موسی صدر و شیخ محمد عبده درباره «عقل» و جایگاه آن در تفسیر چیست؟ در پاسخ به این سوال، بر حجیت عقل به عنوان یکی از مدارک تفسیر عقلی تکیه می شود. سرانجام، با بررسی نظرات ایشان به این نتایج می رسد که هر دو در امکان فهم و جواز تفسیر قرآن برای همه انسان ها اتفاق نظر دارند. همچنین، هر دو قائل به حجیت عقل در تفسیر قرآن هستند و در پایان، هر دو از عقل در تفسیر قرآن، به عنوان قوه درک بدیهیات، تبیین و توضیح، استنباط گزاره های نظری و تاویل بخشی از ظواهر قرآن بهره کافی را برده اند.
  کلیدواژگان: عقل گرایی، امام موسی صدر، شیخ محمد عبده، تفسیر، روش تطبیقی
 • اسماعیل تاج بخش، الهام نظری صفحات 91-115
  در بررسی بازتاب مضامین مربوط به «دجال» در شعر فارسی، تقابل دجال با حضرت مهدی (عج) و حضرت عیسی (ع) ، نکته ای شایسته توجه است. گروهی از شاعران، مهدی (عج) ، برخی، عیسی (ع) و برخی نیز هر دوی آن ها را در تقابل با دجال می نشانند. زمانی که این تقابل مطرح می شود، در واقع، تنها بیان یک واقعه نیست، بلکه زمینه ای است تا شاعر رویارویی چیزهایی دیگر، مانند رویارویی جان و تن، زمستان و بهار، عقل و عشق، جسم و روح، پادشاه و مخالفان، اهل حق و اهل باطل، خوبان و بدان و… را به تصویر بکشد. این مقاله، ابتدا تقابل دجال با حضرت مهدی و حضرت مسیح در روایات اسلامی را بررسی می کند و آنگاه به بیان این تقابل در شعر فارسی، همراه با شواهد شعری می پردازد. سرانجام، به تحلیل این نکته می پردازد که به چه دلیل، یک شاعر عیسی و شاعری دیگر، مهدی و شاعری نیز هر دوی آن ها را کشنده دجال می داند.
  کلیدواژگان: روایات اسلامی، شعر فارسی، دجال، حضرت مهدی(عج)، حضرت عیسی(ع)
 • حمزه علی بهرامی صفحات 117-143
  یکی از باورهای مهم در میان مسلمانان، به ویژه شیعیان، زیارت و توسل به قبور، خاصه قبور انبیا و اولیاست. این اعتقاد موجب شکل گیری مسافرت های فردی و جمعی به صورت پیاده و سواره برای دعا و طلب حوایج نزد این مقابر شده است. سلفیان تکفیری با بدعت دانستن زیارت قبور و سفر برای آن، به تخریب مقابر انبیا و اولیا و نیز تکفیر زایران و کشتار آن ها می پردازند. مقاله پیش رو با هدف بررسی اصالت فتواها و استدلال های برجسته ترین و تاثیرگذارترین چهره این فرقه، یعنی ابن تیمیه، در سه بخش دیدگاه «ابن تیمیه» ، «ادله ابن تیمیه» و «ارزیابی آن ها» شکل گرفته است. در این مقاله، با روشی اسنادی تحلیلی به جمع آوری ادله و مستندات ابن تیمیه پرداخته می شود. سپس با ارزیابی و تحلیل این ادله و آشکار کردن تناقض آن ها با ادله قرآنی و روایی، بی پایه و اساس بودن عقیده ابن تیمیه و سلفیان ثابت می شود و در پایان به این نتیجه می رسیم که ادله فراوانی از قرآن، سنت و اجماع مسلمین بر مشروعیت زیارت قبور و سفر برایان وجود دارد و دیدگاه ابن تیمیه و پیروان او مستند شرعی ندارد و مخالف کتاب، سنت و سیره هست.
  کلیدواژگان: ابن تیمیه، زیارت قبور، شد رحال، سلفیان، تکفیر
 • مجتبی ترکاشوند، حمید رضا مرادی لقمان l ، اژدر شمخانی صفحات 145-177
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی اسلوب ادبی در صحیفه سجادیه است. نزد اهل صناعت و فن، اسلوب عبارت است از طریقه ای که ترکیب ها بر طبق آن ساخته، یا قالبی که ترکیب ها در آن ریخته می شوند… پس هر فنی از سخن، اسلوب خاص خود و سبک های متفاوت دارد؛ روشی خاص که یک هنرمند از طریق آن، افکار، عواطف و انفعالات درونی خود را به دیگران منتقل می کند. چنان که می دانیم، انسان ها در تعبیر امور درونی، نه تنها با هم متفاوتند، بلکه در تفسیر یک موضوع و اندیشه نیز هم سو نیستند. اسلوب، یک عنصر مهم در ادبیات است و در بسیاری مواقع، نقش لاینفکی از ادبیات را ایفا می کند. همچنین، این عنصر را می توان در تمام کارها نقش داد، به طوری که خداوند تعالی نیز اسلوب را در قرآن به شیوه های مختلف آورده است؛ آنجا که خداوند به موسی و هارون فرمان می دهد که با فرعون با اسلوب و شیوه ای خاص برخورد کند، شاید متذکر شود و بترسد: Pاذهبا إلی فرعون إنه طغی * فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشیO (طه/4344). این سوال به ذهن خوانندگان متون اسلامی، از جمله صحیفه سجادیه و نهج البلاغه متبادر می شود که چرا اسلوب امام سجاد (ع) با اسلوب علی (ع) در نهج البلاغه متفاوت است؟ در مقاله حاضر سعی شده است تا بر تکیه بر روش پژوهش توصیفی تحلیلی (اسنادی) با بررسی گزینشی از دعاهای صحیفه سجادیه به اسلوب ادبی یادشده و روش امام سجاد (ع) در طریقه جاجت بردن به آستان یار و طلب از ایشان بررسی شود. نتایج پژوهش نشان می دهد کهامام سجاد (ع) معانی دقیق عرفانی، فلسفی و اعتقادی را با کلامی ساده، رسا و شیوا بیان فرموده اند و با اسلوبی متاثر از قرآن، اثری شایسته فهم و درک برای همگان فراهم آورده اند و هر خواننده ای از اقشار مختلف مردم، با پرداختن به ادعیه صحیفهسجادیه، مجذوب اسلوب شیوا و روان آن می گردد و زبان ائمه معبود خویش را می خواند.
  کلیدواژگان: امام سجاد(ع)، دعا، اسلوب، صحیفه سجادیه
|
 • Ali Shahpari, Mahdi Mahdavi Nia, Abbas Samawati Pages 7-42
  Coherence, factors and coherence relationships seem to be a simple issue at first glance, but a more careful look at the subject indicates that cohesion factors play an important role in communicating as the main task of the language. In this research, the importance of the coherence factors in the translation of the Holy Quran in English has been emphasized. In this study, it became clear that neglecting the coherence factors in the translation of the Qur'an leads to non-coherent and non-quality translations. The authors try to investigate the reason how the Qur'an translators can provide precise, eloquent, coherent and acceptable translations that are closer to the text of the Qur'an. Therefore, the researchers have selected three translators of the Qur'an (John Abery who is Christian, Tahereh Safarzadeh, Muslim and Shiite, Abdullah Yusuf Ali, Muslim and Sunni) and also they have chosen two coherent factors of "references" and "contrasts" among the coherent factors based on the Holliday and Hassan model (In research on textual coherence, scholars have put more of Halliday and Hassan's theories in general as a model of work, and have done their research based on them). Accordingly, the authors of this article have examined the translations of three translators for these two coherence factors based on the model in verses 21 to 35 of Yusuf's surah and they also mention their translation differences. Eventually, it became clear that John Arberry had done a more precise, more accurate, more eloquent, and more complete translation than two other translators; because he has been careful about the coherence factors, and he has considered those factors in his translation. As a result, his translation is more acceptable and closer to the source text (Quran).
  Keywords: Consistency (inside, outside the text), Coherence factors (references, contrasts), Halliday model, Hasan Ghazi
 • mohammad hosean bayat, hesam emami danaloo Pages 43-66
  In this research, the necessary conditions regarding the judge's faith, piety, science and ijtihad are explained in order sit on the place of judgment in the Islamic government, using the verses of the Holy Quran and the narrations of the infallibles (AS) reflected in Al-Kafi. According to Quranic verses, the four important Features of "faith", "science", "justice" and "piety" are necessary for a judge. Among these features, the jurists' knowledge of the judge has been of interest to them and there are two views in this regard: the need for ijtihad and its unnecessary. Advocates of the first view cite to tradition of "Omar ibn Hanazaleh" and the other group to tradition of "Abu Khadijeh". Considering the strict Islamic religion's recommendation to the people, the property and honor of the people, we need to know the condition of ijtihad in the judge on the precaution. On the other hand, we can seek the details of the judge's features which are mentioned in the Holy Quran, in the narrations of the infallibles (AS) and the necessity of observance of equality, even in the kind of judge's view on the two sides of the dispute, is one of them. Collecting the contents of this research is in library method and follows the documentary method in the citation of data. Also, its method in content analyzing is descriptive-analytic.
  Keywords: Judge, Judgment, Judge's conditions, Judge's ijtihad
 • Ali Sharifi, Zahra Bakhtiari Pages 67-90
  The present study uses a descriptive method and library studies to compare the views of Imam Musa Sadr and Sheikh Mohammed Abduh as examples of Shi'ite and neo-Muʿtazila wisdom, the position of "reason" is clear in their view and attempts to show that their rational reasoning in the commentary of the Qur'an emphasizing social issues by referring to examples of Quranic verses. The main question of the research is this: What is the common stance of Imam Musa Sadr and Sheikh Muhammad Abduh about "reason" and its place in interpretation? In response to this question, it emphasizes the validity of reason as one of the documents of rational interpretation. Finally, by examining the opinions of these two people, we conclude that both are in agreement on the possibility of understanding and permission to interpret the Qur'an for all human beings. Also, both believe in the validity of reason in the interpretation of the Qur'an. In the end, both have used enough of reason in the interpretation of the Quran as a power of understanding axioms, expressing and explaining theoretical propositions and interpreting some of the appearances of the Qur'an.
  Keywords: Rationalism, Imam Musa Sadr, Sheikh Mohammed Abduh, Commentary, Comparative method
 • Esmaeil Tajbakhsh, Elham Nazary Pages 91-115
  In the study of the reflection of the contents of the "Dajjal" in Persian poetry, the confrontation between Dajjal and Imam Mahdi (AS) and Jesus (AS) is worthy of attention. A group of poets know that Mehdi (AS) against the Antichrist, others, Jesus (AS), and some, both of them. When this confrontation arises, in fact, it is not just an expression of an event, but it is also a ground that the poet confronts other things, such as the confrontation of body and soul, winter and spring, wisdom and love, the king and the opponents, the people of truth and those who are false, good and bad and so on. This paper first examines the confrontation of Dajjal with Imam Mahdi and Jesus in Islamic Tradditions and then he expresses this confrontation in Persian poetry, along with poetry evidence. Finally, this article analyzes the issue of why a poet knows Jesus and another poet, Mehdi and another poet both of them as the murderer of Dajjal.
  Keywords: Islamic Tradditions, Persian poetry, Dajjal, Hazrat Mahdi (AS), Jesus (AS)
 • hamze alii bahrami Pages 117-143
  One of the most important beliefs among Muslims, especially Shiites, is pilgrimage and resorting to graves, especially the graves of prophets and awliyā. This belief led to the formation of individual and collective travels trips on foot and riding which people went to these tombs for prayer and desires. The Takfiri Salafis are destroying are destroying the tombs of the prophets and their successors, they are also excommunicating and killing them, by knowing the innovation of the pilgrimage of the graves and the journey for it. This article is designed to investigate the authenticity of the fatwas and the arguments of the most prominent and most influential figure of this cult, namely, Ibn Taymiyyah, in three parts of "Ibn Taymiyyah's View", "Ibn Taymiyyah's Reasons" and "Their Evaluation". In this paper, an analytical method is used to collect the evidence and documents of Ibn Taymiyyah. Then, by evaluation and analyzing this evidence and revealing their contradiction with Qur'anic and narrative arguments, it is proved that the beliefs of Abbatimyah and Salafis are groundless and unfounded. In the end, we conclude that there are many reasons in the Qur'an, the tradition, and the consensus of Muslims, which implies the legitimacy of the pilgrimage of the graves and the journey for it. And the viewpoint of Ibn Taymiyyah and his followers is not a religious documentary, and it is against the Qur'an, prophetic tradition, and his manner.
  Keywords: Ibn Taymiyyah, Grave pilgrimage, Shadde Rehal, Salafis, Takfir
 • Mojtaba Torkashvand, hamidreza moradiloghman, azhdar shamkhani Pages 145-177
  The purpose of this research is to study the literary style in Sahifeh Sajjadiyeh. In terms of rhetoric, style is the way in which the compositions are made according to it, or the shape of the compounds is poured into it. Therefore, each technique has its own style or style. A special way that an artist transmits through it his thoughts, emotions and inner passions to others. As we know, humans are not only different in their interpretation of internal affairs, but they are not in the same way as interpreting a subject and thought. Style is an important element in literature and in many cases plays an essential role in literature. Also, this element can be used in all tasks, so that Allah has brought the style in the Qur'an in various ways. Where Allah commanded Moses and Aaron to behave with Pharaoh in a special style and style so that he may be remembered and fearful (“Go to Pharaoh when he has rebelled * and tell him soft words maybe reminded or scared” (Taha/43-44)), in fact, this question comes to the mind of the readers of Islamic texts, including Sahifeh Sajjadiyeh and Nahj-ol-Balagha, which is why the style of Imam Sajjad (As) is different from the style of Ali (As) in Nahj ol-Balaghah. In this article, it has been tried to investigate the literary style and the method of Imam Sajjad (AS) in the manner of asking the God by using descriptive-analytical method (documentary) and selecting Sajjadiyeh's prayers. The results of the research show that Imam Sajjad (AS) has expressed the exact meanings of mystical, philosophical and religious beliefs with plain, expressive and elegant words and with the style influenced by the Quran have provided a good work for everyone understands, as every reader from different classes of people is fascinated by its attractive and charming style according to Sajjadiyah's prayers.
  Keywords: Imam Sajjad (AS), Prayer, Style, Sahifeh Sajjadiyeh