فهرست مطالب

پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی - پیاپی 21 (زمستان 1396)

پژوهشنامه کشاورزی و منابع طبیعی
پیاپی 21 (زمستان 1396)

 • تاریخ انتشار: 1397/10/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • علمی - پژوهشی
 • سعید کاشانی زاده *، شکرا… حاجی وند، مجید گل محمدی صفحات 1-16
  یکی ازاساسی ترین مسائل در احداث باغ پسته ،تلقیح وگرده افشانی مناسب می باشد. لذا باتوجه به عدم رعایت نسبت درختان نر به ماده وهمچنین به علت عملکرد پایین محصول پسته دراستان قزوین، گرده افشانی مصنوعی (تکمیلی) در باغ پسته مورد بررسی قرار گرفت. دراین آزمایش ازدو رقم گرده زای محلی که گرده افشانهای متفاوتی می باشند برروی سه رقم اوحدی ،کله بزی واکبری استفاده شد. این آزمایش دارای 2 فاکتوربود،یکی از فاکتورها ارقام (قزوینی ، اوحدی واکبری) در3 سطح و فاکتور دوم گرده دهنده (A،B وآزاد) در سه سطح جمعا 9 تیمار در 3 تکرار هر واحد با انتخاب 2 خوشه گل در دو جهت شمالی و جنوبی جمعا 54 واحد آزمایشی در قالب طرح اسپلیت پلات انجام گردید. نهایتا پس از ثبت داده ها عملیات تجزیه واریانس و مقایسه میانگین بروش دانکن با نرم افزار SAS و MSTATC انجام شد. نتایج نشان دادند که گرده افشانی تکمیلی بر تعداد میوه در هر خوشه و کاهش در صد پوکی اثرات مثبت داشت. بهترین درخت نر گرده زا مربوط به گرده زا محلی GA در مرحله 50% گلدهی بوده است. گرده افشانی تکمیلی نه تنها صفات کمی (تعداد گل در خوشه و وزن خشک مغزپسته) را افزایش داد، بلکه صفات کیفی مانند درصد ناخندانی وپوکی رابه ترتیپ در ارقام پسته اکبری، اوحدی وقزوینی کاهش داد.
  کلیدواژگان: گرده افشانی تکمیلی، وزن پسته، مغز پسته، pistacia vera
 • منوچهر طاهری مازندرانی *، حسن عبدی صفحات 17-27
  ارزیابی لاین های امید بخش گندم در شرایط زارعین تحت عنوان آنفارم (تحقیقی وترویجی) یکی از اساسی ترین مراحل معرفی یک رقم به شمار می رود و سازگاری این لاین ها در شرایط زارعین از اهمیت خاصی برخودار می باشد. در این آزمایش 4 ژنوتیپ گندم نان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و در دو مکان (روستای جهان آباد و چرم شهر از توابع شهرستان جواد آباد) تحت شرایط تنش شوری در سال زراعی 94-1393 اجرا گردید. تیمار های مورد ارزیابی شامل سه لاین امید بخش (MS-89-13،MS-90-15وMS-89-12) که متحمل به شوری ورقم (نارین) به عنوان شاهد بودند، جهت ارزیابی عملکرد دانه واجزای عملکرد در شرایط مذکور بررسی شدند. نتایج تجزیه مرکب دادها در دو مکان بیانگر اختلاف بسیار معنی دار بین ژنوتیپ های گندم برای صفات ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله،وزن هزار دانه وطول پدانکل ، عملکرد بیولوژیکی وعملکرد دا نه بود. مقایسه عملکرد دانه نشان داد که دو لاین امید بخش MS-89-15وMS-90-13 با داشتن3900و3280 کیلوگرم به ترتیب دارای یبیشترین وکمترین عملکرد دانه در هکتار بودند. در شرایط تنش شوری همبستگی عملکرد دانه با عملکرد بیولوژیکی،تعداد دانه در سنبله وطول پدانکل و همچنین وزن هزار دانه با طول سنبله،تعداد دانه در سنبله و عملکرد بیولوژیکی مثبت ومعنی دار بود. با توجه به پایین بودن واریانس درون گروهی عملکرد، دو لاین (MS-89-13وMS-90-15) به عنوان پایدار ترین لاین ها بودند و لاینMS-89-13 از لحاظ طول پدانکل و ارتفاع بوته بلند قابل توجه بود.
  کلیدواژگان: تنش شوری، لاین امید بخش، سازگاری وعملکرد دانه
 • علی اکبر محمودی * صفحات 28-38
  نتایج تحقیقات متعددی در ایران و جهان نشان دهنده برتری عملکرد کشت پاییزه و زمستانه نخود دیم نسبت به کشت معمول بهاره به لحاظ افزایش دوره رویشی و زایشی و افزایش بهره وری از رطوبت خاک و نزولات جوی بوده و تغییر فصل کاشت این محصول در بسیاری از مناطق کشور در حال اجرائی شدن است. در همین راستا به منظور بررسی امکان کشت پائیزه نخود در استان خراسان شمالی، آزمایشی شامل هفت ژنوتیپ متحمل به سرمای نخود به همراه یک شاهد محلی، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در دو منطقه لوجلی (بخش سرحد شهرستان شیروان) و سیساب (از توابع بجنورد) اجرا شد. نتایج این بررسی نشان داد که در مزرعه لوجلی لاین های SEL93TH24460 و FLIP 97-211C به ترتیب با میانگین 8/279 و 3/278 کیلوگرم در هکتار دارای بیشترین و رقم شاهد محلی با میانگین 1/179 کیلوگرم در هکتار دارای کمترین میزان عملکرد دانه بوده و از طرفی لاین FLIP 97-211C علاوه بر عملکرد بالا بیشترین میزان ارتفاع بوته و بالاترین میانگین وزن صددانه را نیز دارا بود. در مزرعه سیساب بیشترین میزان عملکرد دانه متعلق به لاین FLIP 00-82C با میانگین عملکرد 188 کیلوگرم در هکتار و پایین ترین میزان عملکرد نیز مربوط به لاین FLIP 00-75C با میانگین عملکرد 117 کیلوگرم در هکتار بود. شایان ذکر است که لاین اخیر، بالاترین میانگین ارتفاع را به خود اختصاص داده و از سوی دیگر، دیرگل ترین و دیررس ترین لاین نیز در این آزمایش محسوب گردید. بارش کم نزولات برفی و مناسب، وقوع ناگهانی سرمای شدید بدون پوشش برفی در منطقه، و بالاخره تنش شدید خشکی و گرمای انتهای فصل باعث افت عملکرد دانه گردید. با توجه به بقاء نسبتا خوب برخی ژنوتیپ های این آزمایش در شرایط فوق، با بررسی های بیشتر در سالهای آتی می توان به حصول ارقام کشت پائیزه امیدوار بود.
  کلیدواژگان: تحمل به سرما، دیم، کشت پاییزه، نخود
 • علمی ترویجی
 • ولیاللهرامئه *، ساعده مظفری، عینعلی شفیعی صفحات 39-47
  به منظور بررسی سازگاری لاین های امید بخش کلزا در شرایط میانبند و کوهستانی استان مازندران، هفت ژنوتیپ در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو منطقه شویلاشت (میانبند) و کیاسر (کوهستان) در شرایط زارع در طی سال زراعی 1388-89 کاشت و مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس مرکب حاکی از تفاوت معنی دار ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر صفات تعداد روز تا شروع گلدهی، تعداد روز تا خاتمه گلدهی، طول دوره گلدهی، روز تا رسیدگی، ارتفاع بوته، تعداد خورجین در بوته، تعداد دانه در خورجین و عملکرد دانه بوده است. همچنین کلیه صفات مورد بررسی تحت تاثیر معنی دار محیط قرار گرفتند. ژنوتیپ های G1، G2 و G6 به ترتیب با عملکرد دانه 2595، 2044 و 2190 کیلوگرم در هر دو محیط از عملکرد دانه بالا برخوردار بودند و در این خصوص G2 و G6 از نظر آماری در یک گروه قرار گرفتند. میزان عملکرد دانه ژنوتیپ ها در شرایط شویلاشت و کیاسر به ترتیب برابر 2159 و 1762کیلوگرم در هکتار بوده است که در دو کلاس متمایز آماری قرار گرفتند. در این بررسی ژنوتیپ G1 و G6 به ترتیب با عملکرد دانه 2860 و 2385 کیلوگرم درهکتار جزء برترین ژنوتیپ ها در مناطق شویلاشت و کیاسر محسوب گردیدند.
  کلیدواژگان: اثر متقابل، تجزیه مرکب، کلزا، عملکرد دانه
 • علمی - پژوهشی
 • مهدی افتخاری *، داود صیدی صفحات 48-59
  نانوتکنولوژی فناوری جدیدی است که در حوزه های مختلف علم از جمله کشاورزی کاربرد دارد. یکی از زیر بخش های مرتبط با کشاورزی که این تکنیک در آن گام نهاده است دامپروری و مبحث تغذیه دام می باشد. مواد معدنی یکی از بخش های مهم و مورد توجه در تغذیه دام می باشند و عنصر روی نیز یکی از عناصر کم نیاز مهم می باشد که تحقیقات زیادی در زمینه استفاده از فناوری نانو روی آن انجام شده است. اندازه ذرات در نانوذرات اکسید روی بین 1 تا 100 نانومتر می باشد. این ماده سبب تحریک رشد و افزایش تولید شده و بر ایمنی و تولید مثل حیوان موثر است. به دلیل زیست فراهمی بالای نانوذرات اکسید روی، این مکمل در مقایسه با منابع معمول روی می تواند در مقادیر کم در جیره حیوان مورد استفاده قرار گیرد و در عین حال سبب کاهش نگرانی های مرتبط با آلودگی محیط زیست گردد؛ با این حال در مورد تعیین میزان مصرف در جیره دام ها نیاز به مطالعات تکمیلی بیشتری می باشد. مطالب ارائه شده در این مقاله امکان استفاده از نانوذرات روی را به عنوان یک مکمل غذایی در تغذیه دام مورد بررسی قرار می دهد.
  کلیدواژگان: فناوری نانو، تغذیه دام، عنصر روی
 • صدیقه پرون *، قدریه پرون، عبدالمجید پرون صفحات 60-73
  هدف کلی این پژوهش بررسی موانع پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه متخصصان زمینه کشاورزی شهرستان بستک در استان هرمزگان می باشد. روش انجام تحقیق پیمایشی و از نوع توصیفی – همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل 100 نفر از کشاورزان و کارشناسان بخش کشاورزی در سال 1394 بود که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق پرسشنامه بود که روایی و پایایی آن با نظر خواهی از کارشناسان و نرم افزار SPSS تائید شد. در این تحقیق سه عامل بازدارنده بر پیش برد کشاورزی ارگانیک و دیدگاه کشاورزان و کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت که این عوامل شامل موانع اقتصادی، موانع شناختی و اطلاعاتی و موانع بینشی می باشند. نتایج نشان داد که موانع اقتصادی در اولویت است همچنین همبستگی مثبت و معنی داری بین موانع اقتصادی و موانع بینشی بر روند پیش برد کشاورزی ارگانیک و دیدگاه کشاورزان و کارشناسان کشاورزی وجود دارد. همچنین در این تحقیق بین مشخصات فردی و حرفه ای با روند پیش برد کشاورزی ارگانیک از دیدگاه کشاورزان و کارشناسان رابطه وجود دارد که سن دارای رابطه منفی و تحصیلات و میزان آشنایی با کشاورزی ارگانیک رابطه مثبت و معنی دار داشتند.
  کلیدواژگان: کشاورزی ارگانیک، عوامل بازدارنده، موانع اقتصادی، موانع بینشی، موانع شناختی و اطلاعاتی
 • زهرا همدانی * صفحات 74-90
  استفاده از منابع اطلاعاتی از قبیل خدمات آموزشی و ترویجی باعث بهبود شیوه تفکر کشاورزان گردیده است. لذا تشویق کشاورزان به استفاده از این خدمات نیازمند بررسی وضعیت موجود و نیز عوامل مرتبط با نگرش آن ها می باشد. این تحقیق توصیفی-همبستگی نیز با هدف سنجش نگرش انگورکاران شهرستان تاکستان نسبت به تهیه کشمش و ارتباط نگرش آن ها با میزان استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی و سایر منابع اطلاعاتی در سال 1391 اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را 2462 نفر از انگورکاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان تشکیل دادند که تعداد 240 نفر از آن ها با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بر حسب سطح زیر کشت تولید انگور به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. روایی پرسشنامه با استفاده از نظرات متخصصان موضوعی در این زمینه تایید و پایایی آن نیز از طریق آزمون مقدماتی و محاسبه آلفای کرونباخ به ترتیب برای نگرش و خدمات آموشی و ترویجی برابر 87/0 و 92/0 بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 18 استفاده گردید. نتایج توصیفی تحقیق نشان داد به طور کلی نگرش انگور کاران در ارتباط با تهیه کشمش مساعد و نسبتا خنثی بود. سطح استفاده انگوکاران از خدمات آموزشی و ترویجی در حد متوسط بود و پاسخگویان در بین 13 منبع اطلاعاتی تجربیات خود را مهم ترین منبع اطلاعاتی معرفی کردند. از سویی بین نگرش انگورکاران نسبت به تهیه کشمش و متغیرهای سطح تحصیلات، میزان استفاده از خدمات آموزشی و ترویجی و منابع اطلاعاتی رابطه مثبت حاصل شد که این رابطه بین نگرش و متغیرهای منابع اطلاعاتی و سطح تحصیلات معنی دار بود.
  کلیدواژگان: خدمات آموزشی و ترویجی، شهرستان تاکستان، منابع اطلاعاتی، نگرش انگورکاران
 • فاطمه پناهی، سید محمد مهدی موسویان *، خدیجه رحیمی بال کان لو صفحات 91-104
  بهره برداری های بی رویه، حیات گونه های جنگلی کشور را با تهدید مواجه نموده است، از جمله گونه زبان گنجشک ایرانی که احیای این گونه ی بومی اهمیت ویژه ای دارد. برای یافتن دلیلی مناسب برای علل عدم استقرار تجدید حیات طبیعی گونه مذکور در جنگل کاری شترکوه طبس، تحقیق حاضر انجام شده است. بررسی تیمارهای سرمادهی، تیمار قرار دادن بذر در لایه ماسه مرطوب در بذور خشک نشده و تازه زردرنگ شده و شاهد بر روی این بذور صورت گرفته است. همچنین با توجه به اینکه در بعضی از تیمارها از بذرهای سال های مختلف استفاده شد، بذرهای هرسال به عنوان یک تیمار مستقل در نظر گرفته شد. این پژوهش بر پایه بلوک کامل تصادفی با هفت تیمار و برای هر تیمار پنج تکرار بود. جهت انجام آنالیز آماری از نرم افزار R و از آزمون دانکن (01/0 درصد) برای مقایسه میانگین تیمارهای مختلف استفاده شد. نتایج نشان داد تیمارهای صورت دفن سطحی ،تیمار سرمادهی، و قرار دادن در لایه ماسه مرطوب در بذر هر دو سال از درصد نهال زنی، سرعت و شاخص ظهور گیاهچه و ارزش و قدرت نهال زنی پایینی برخوردار بودند. اما تیمار قرار دادن بذور خشک نشده در لایه ماسه مرطوب با 2/74 درصد نهال زنی، دارای تفاوت معنی دار با تمام تیمارها بود.
  کلیدواژگان: ارزش و قدرت نهال زنی، سرعت و شاخص ظهور گیاهچه، سرمادهی، لایه ماسه مرطوب
 • حسن بالابندی * صفحات 105-117
  با توجه به حضور تاغ در مناطق خشک که نقش قابل توجهی در پایداری اکوسیستم طبیعی دارد، تخریب بی رویه این گونه موجب ناپایداری آن می شود. پروانه بذرخوار تاغ مهم ترین آفت آن است که هر ساله خسارت سنگینی به این عرصه ها وارد می کند. این تحقیق به صورت مطالعه موردی در منطقه بوئین زهرا به منظور تعیین زمان ظهور پروانه های آفت و روند تغییرات جمعیت آن با نصب دو دستگاه تله نوری انجام شد. سم پاشی در سه نوبت با استفاده از سم دیمیلین با غلظت دو در هزار در یک قطعه تاغ زار نیم هکتاری صورت گرفت. برای ارزیابی تاثیر سم ، نمونه برداری در سه نوبت با برداشت 350 بذر به صورت تصادفی از درختان انتخابی انجام گرفت. نتایج نشان داد که اولین پروانه در تاریخ هشت شهریور ماه شکار شد. اوج جمعیت پروانه ها در هشت مهر ماه مشاهده شد و دوره فعالیت حشرات کامل آفت 40 روز بود. درصد آفت زدگی بذور تاغ در قطعه سمپاشی شده 85/24 و در قطعه سمپاشی نشده 92 درصد بود که بیانگر تاثیر مطلوب دیمیلین در کنترل لاروهای آفت بود.
  کلیدواژگان: تاغ، تغییرات جمعیت، تله نوری، کنترل آفت
 • داود صادق زاده اهری *، علیرضا واعظی صفحات 118-129
  در برخی منابع مبداء و منشاء پیدایش گندم دوروم نواحی غربی ایران ذکر شده است. در حال حاضر سطح زیر کشت آن در ایران حدود 400-250 هزار هکتار است. در مقایسه با برخی کشورهای همسایه نظیر ترکیه که حدود 50% از سطح زیر کشت دوروم در مناطق سردسیری قرار دارد، متاسفانه در کشور ما توجه چندانی به آن نشده است. تحقیقات به نژادی دوروم در مناطق سردسیر دیم کشور از سال زراعی 75-1374 در موسسه تحقیقات کشاورزی دیم شروع گردیده و نتایج حاکی از وجود پتانسیل مناسب در زمینه سازگاری به خشکی، مقاومت به سرما و بیماری ها و… در جمعیت اصلاحی بوده است. با توجه به اینکه میزان پروتئین ماکارونی و محصولات مشابه که از گندم دوروم استحصال می گردند بیشتر از برنج بوده و میزان کالری و مواد معدنی آن تقریبا مساوی برنج است، لذا توسعه سطح زیر کشت و تولید دوروم به منظور جایگزینی و تغییر الگوی مصرف ماکارونی به جای برنج موجب صرفه جویی اقتصادی، بهداشت غذایی و سلامت تغذیه افراد جامعه و استفاده بهینه و مطلوب از ظرفیت دیمزارهای مناطق سردسیر دیم کشور خواهد شد.
  کلیدواژگان: بهداشت غذائی، سازگاری به خشکی، مقاومت به بیماری ها، مقاومت به سرما
 • سعادت اسفندیاری *، عیسی ایرانی، علی شاه نظری صفحات 130-140
  دما یکی از عوامل محیطی تاثیرگذار بر رشد و نمو محصولات نظیر گندم می باشد. در این پژوهش، شاخص های حرارتی مانند درجه روز رشد، واحد هلیوترمال (HTU) ، کارآیی استفاده از حرارت (HUE) و شاخص فتوترمال (PTI) برای ده رقم گندم آبی شامل ارقام گنبد، مروارید، N-87-20، N-90-7، N-91-8، N-91-9، N-91-10، N-91-17، تایگر و ناتاشا در فصل زراعی 94-93 در شهرستان گنبدکاووس محاسبه شد. بیشترین عملکرد مربوط به رقم N-90-7 و کمترین آن به رقم N-91-10 تعلق داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که بین ارقام گنبد و مروارید، N-87-20، N-91-9 و N-91-17 و N-90-7 و ناتاشا هیچ گونه اختلاف معنی داری در مقدار عملکرد وجود ندارد. همچنین، مشخص شد که بین عملکرد گندم و کارآیی استفاده از حرارت یک همبستگی مثبت معنی دار در سطح معنی داری 01/0 وجود دارد. از سویی دیگر، واحد هلیوترمال و شاخص فتوترمال تاثیر معنی داری روی عملکرد نداشت. همچنین، بین میزان درجه روز دریافتی تا زمان تشکیل اولین گره و مقدار تولید دانه یک همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت. این پژوهش، نشان داد که ارقام N-90-7 و ناتاشا توان بالایی در استفاده مناسب از انرژی حرارتی داشته و رقم N-87-20 در این زمینه ضعیف می باشد.
  کلیدواژگان: گندم، درجه روز رشد، شاخص فنوترمال، همبستگی
 • داود صادق زاده اهری *، احد حیدری، علیرضا فخر واعظی صفحات 141-153
  به منظور بررسی روابط برخی صفات زراعی جو و تاثیر آنها بر عملکرد دانه تحت شرایط رطوبتی متفاوت (بدون تنش خشکی و با تنش خشکی آخر فصل) دو آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با استفاده از 15 ژنوتیپ در منطقه اهر انجام شد. نتایج نشان داد که بین ژنوتیپ های آزمایشی از نظر کلیه صفات مورد بررسی (طول سنبله، تاریخ رسیدن دانه، ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبله بارور در واحد سطح و عملکرد دانه) در هر دو شرایط رطوبتی اختلاف آماری معنی داری وجود داشت. بر اساس میانگین صفات در دو محیط و با در نظر گرفتن عملکرد دانه به عنوان صفت وابسته، نتایج رگرسیون گام به گام نشان داد که صفات ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله وارد مدل شده و 76 درصد از تغییرات عملکرد دانه را توجیه نمودند. نتایج تجزیه علیت برای عملکرد دانه با استفاده از میانگین هر دو آزمایش نشان داد که ارتفاع بوته و تعداد دانه در سنبله از صفات مهم و موثر بر آن بودند. توجه به این صفات در گزینش ژنوتیپ هایی با عملکرد دانه بالا در جو توصیه می شود.
  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله، گزینش، رگرسیون
|
 • *majid golmohammadi Pages 1-16

  One of the most basic issues in pistachio orchard, pollination is suitable inoculation.
  Therefore, with regard to non-compliance with the ratio of male to female as well as due to the low yield of pistachio trees in Qazvin province, Artificial pollination ( Supplementary) in pistachio orchards studied. In this experiment, two varieties of local-causing pollen that are Pollinators on different spray three Cultivars of Owhadi Qazvini, Akbari was used.
  The test has two factor , a factor Cultivars (kaleh bozy, Owhadi, Akbari) on 3 levels and the pollen donor (A, B and Free) in three levels, a total of 9 treatments in 3 replications of each unit with a choice of two clusters of flowers in two north and a total of 54 South split plot experimental unit was.
  Finally, after data entry operations, analysis of variance and Duncan mean comparison method were performed with SAS software and MSTATC.
  The results showed that the number of supplementary pollination of fruit per cluster and the positive effects of the reduction of percentage blank. The best male tree pollen for pollination pollen local GA was at flowering 50%. Pollination not only are quantitative (number of flowers per cluster and the dry weight of pistachio kernel) increased, but also qualitative characteristics such as percent blind respectively in pistachio Akbari, Owhadi and kaleh bozy reduced.
  Keywords: Pollination Supplementary, weight pistachio, pistachio kernel, pistacia vera
 • manoochehr taheri mazandarani *, hassan abdi Pages 17-27
  Evaluate promising in terms of farmers under the farm (research promotion), is one of the most basic steps to introduce a number of lines in farm conditions necessary compatibility of the new varieties are introduced. In this experiment, four genotypes of wheat in a randomized complete block design with three replications in two locations (world-Abad village, leather city of city functions J. Abad) 93-1393 was carried out under conditions of salinity in the crop year. Evaluate promising treatments consisted of three lines (MS-89-13, MS-90-15 and MS-89-12) that in the sham salt tolerant wheat (Narin) to evaluate the effect of salinity on seed yield components in performance review respectively. Combined analysis of data in two locations represent very significant differences between cultivars yielded the advanced 1% and wheat to plant height, number of grains per spike, peduncle length, seed weight, harvest index performance was not permanent. Comparison showed that grain yield two new lines in higher than controls. Due to low performance variances of the two lines (MS-89-13 and MS-90-15) as the most stable lines yielded high-performance MS-90-15 was known relatively stable. Line also has a long peduncle length, of the rather large spike, grain weight average grain yield was high.
  Keywords: Salinity, new lines, compatibility, yield
 • ali akbar mahmoodi * Pages 28-38
  The results of several studies in Iran and the world indicated that rain-fed autumn and winter sown chickpea yield were superior to conventional spring sown due to increased vegetative and reproductive stage length and increased utilization of soil moisture and precipitation and so change the planting season of the crop is running in many parts of the country. In order to evaluate the possibility of sowing chickpea (Cicer arietinum L.) in autumn in North Khorasan, this experiment was conducted with seven cold tolerant chickpea genotypes and a local check cultivar in a randomized complete block design with four replications in two regions, viz. Sisab (in Bojnourd) and Lojali (in Shirvan). The results of the present study revealed that in the field in Lojali the highest seed yield belonged to SEL93TH24460 and FLIP 97-211C lines with 279.8 Kg/ha and 278.3 Kg/ha, respectively and local check in this region had the lowest seed yield (179.1 Kg/ha), in addition to high yield, FLIP 97-211C had the highest plant height and 100-seed weight. In Sisab region the highest seed yield (188 Kg/ha) belonged to FLIP 00-82C and the lowest seed yield (117 Kg/ha) belonged to FLIP 00-75C. It is necessary to point out that the latter line had the highest plant height and it was also the late flowering and maturing line of the present experiment. Low precipitation, extreme cold without snow cover in the region, and eventually severe drought stress and heat in the end of season caused a drop in yield. Relatively good survival of some genotypes in this experiment under mentioned condition, with further studies in incoming years, obtaining genotypes siutable for Autum sowing is promising
  Keywords: Cold tolerance, Dryland, Autumn sowing, Chickpea
 • Valiollah Rameeh *, Saedeh Mozaffari, EinAli Shafee Pages 39-47
  In order to evaluation of compatibility of rapeseed promising line seven genotypes were evaluated based on randomized complete block design with three replications in in two regions including Shavylasht (mid-land) and Kiasar (Mountain) on farm conditions during 2010-2011 cropping seasons. The results of combined analysis of variance revealed that the genotypes had significant difference for days to flowering, days to end of flowering, duraition of flowering, days to maturity, plant hieght, pods per plant, seeds per pod and seed yield. All the traits were significantly affected by environments. The genotypes includihg G1, G2 and G6 with seed yield of 2595, 2044 and 2190 kg ha-1, respectively had high average seed yield in two environments and also G2 and G6 were classified the same statistical group. Average seed yield of the genotypes were 2159 and 1762 kg ha-1 in Shavylasht and Kiasar, respectively and also were classified in two separate statistical groups. In this study the genotypes including G1 and G6 with seed yield of 2860 and kg ha-1, respectively were considered superior genotypes in Shvylasht and Kiasar.
  Keywords: interaction effects, combined analysis, rapeseed, seed yield
 • Mahdi Eftekhari*, Davoud Seidi Pages 48-59
  Nanotechnology is a new technology that is used in various fields of science such as agriculture. One of the sectors related to agriculture that this technique taken a step forward is livestock husbandry and their nutrition. Minerals are One of the most important and concerned area in livestock nutrition. Zinc is an important micromineral and have been conducted a lot of research on the use of nanotechnology in livestock nutrition on it. Particle size of nanoparticles of zinc oxide is between 1 to 100 nm. It promote growth, increases production, and is effective on immunity and reproduction. Because of the high bioavailability of zinc oxide nanoparticles, these supplements compared with the usual sources can be used in small amounts in animal rations and reduces the concerns about environmental pollution. However determination of the consumption level in livestock diets need to more complementary studies. Material presented in this paper Surveys the feasibility of using the Zn nanoparticles as a dietary supplement in livestock nutrition.
  Keywords: Nanotechnology, Nutrition, zinc elememt
 • sedighe paroon * Pages 60-73
  The overall goal of this study was to investigate the barriers to advance organic farming in Hormozgan province from the perspective of farmers and agricultural experts are Bastak city. Methods, survey research and descriptive – correlational. The research included 100 farmers and agricultural experts in 1393 who were selected randomly. The main research tool was a questionnaire which its validity and reliability was confirmed by surveys of experts and SPSS software. In this study, three factors inhibiting the advance organic farming from the perspective of farmers and experts examined the factors include economic barriers, obstacles and barriers to knowledge and information is insight. Results indicated that economic barriers in priority. Also there is significant positive correlation between economic barriers and to the advance organic farming. The results of vision barriers is the same.In this study, the professional profile and advance the process of organic farming from the perspective of farmers and experts there. Age has a negative correlation with organic farming. Education and familiarity with organic farming, had significant positive correlation.
  Keywords: Organic Farming, barriers, economic barriers, barriers insight, knowledge, information barriers
 • Zahra Hamedani* Pages 74-90
  Use of resources such as extension and education services to improve farmers' way of thinking. Therefore, encouraging farmers to use these services need to review the current situation and the factors associated with attitude them. This study, cross-correlation analysis to Measuring attitude of Takestan city grape growers to preparation raisin and relation to the use of extention and education services by them was conducted in 1391. Statistical Society of the study, the 2462 of Takestan Central City section grape growers that the number 240 of whom are using the Cochran formula and random stratified sampling method in grape production area under cultivation as a statistical sample. The validity of the measurement tool using the opinions of experts in this field and Preliminary test its reliability through Cronbach's alpha, respectively, for attitude and training services and promoting equality 0/87 and 0/92 respectively. To analyze the data was used SPSS 18 software. The results of the study indicated generally favorable attitude of the grape growers and relatively neutral in relation to the preparation of raisins. level of use grape growers from extension and education services was moderate and accountability in the 13 most important source of information your experiences cited source of information. On the other hand between attitude toward preparation of raisin grape and variables such as level of education, extention and education services and communication and sources of information were obtained relationship that relationship between attitude and variables source of information and education was significant.
  Keywords: extention, education services, Takestan city, Information sources, Grape growers attitude
 • fateme panahi, Seyed Mohammad Mahdi Moosavian *, kjadije rahimi balkanlou Pages 91-104
  Uncontrolled exploitation life of Fraxinus persica Boiss are threatened by the need to restore the forest reveals. The cause of good reasons for the lack of natural regeneration of the forest plantation at Shirkouh -Tabas, the present study aims to investigate the chilling treatment, putting the seeds in the layer of moist sand, treated embed seed layer of moist sand in the dry seeds and fresh a yellowish and control on their seeds. Also according to the different years were used in the treatment of seeds, the seeds each year as a stand-alone treatment was considered. This study is based on a randomized complete block with 7 treatments (5 replicates for each treatment), respectively. For statistical analysis software R and Duncan (0.01 %) was used for comparison of different treatments. The results showed that treatments for shallow burial, chilling, and place in moist sand layer (seed every two years) of germination, seedling emergence rate and field emergence index and germination energy and germination value was low. But treatment embed seeds in moist sand layer with 74.2 % germination, a significant difference was observed at all.
  Keywords: Chilling treatment, Germination energy, germination value, Moist sand layer, Seedling emergence rate, field
 • Hasan Balabandi * Pages 105-117
  Haloxylon has an important role in the stability of natural ecosystems in arid regions in which excessive destruction of this species will cause instability. Haloxylon seed feeder moth, Proceratia caesariella Rog., is it's most important pest and causes heavy damage on it, annually. This study was conducted as a case study in Boin Zahra area. The time of emergence of pest moths and its population fluctuation was determined by light traps. A concentration of 2 kg Dimilin per 1000 liters of water was sprayed on Haloxylon in a 0.5 hectare plot, 3 times. To assess the effect of pesticide, sampling was done by taking 350 seeds from selected Haloxylon shrubs, randomly. The results showed that the first moth was trapped on September 8. Pest population peak was observed on October 8 and total of pest's activity period was 40 days. The results also showed that Haloxylon damaged seeds percent in sprayed and unsprayed plots were 24.85 and 92% respectively, which represents the desirable effect of Dimilin to control the pest larvae.
  Keywords: Haloxylon, Light trap, Pest control, Population fluctuation
 • Alireza Fakhrvaezi* Pages 118-129
  In some references, the origin and emergence of durum wheat in the western regions of Iran has been mentioned. Its cultivated area in Iran is about 250-400 thousand hectares, presently. Unfortunately, in Iran it not paid much attention to durum wheat in comparison with some neighbor countries, such as Turkey, which is about 50% of the area under durum wheat cultivation id in the cold regions. Durum breeding researches have been started in Dryland Agricultural Research Institute (DARI) during the growing season of 1974-75 and the results indicated that there is a suitable potential in the field of adaptation to drought, resistance to cold and diseases etc. in the durum breeding populations. Considering that the amount of macaroni protein and similar products extracted from durum wheat is more than rice and its calorie and mineral content is approximately equal to rice, therefore, the development of the durum wheat cultivated area under drylands, replace and change the pattern of consumption of macaroni instead of rice, it will save on economical, nutritional and health benefits of nutrition for the population, and would be optimum and optimal use of the capacity of drylands in the cold regions of the Iran.
  Keywords: Drought adaptability, Cold resistance, Food safety, Resistance to diseases
 • saadat esfandiary*, isa irani, ali shahnazari Pages 130-140
  The temperature is one of the factors that can influence of the growth of crops including wheat. In this study, heat indices such as growing degree days, heliothermal unit, heat use efficiency and phenothermal index was calculated for ten irrigated wheat cultivars includes Gonbad, Morvarid, N-87-20, N- 90-7, N-91-8, N-91-9, N-91-10, N-91-17, Tiger and Natasha in Gonbad City in 2014. The highest yield was observed to N-90-7 variety and the lowest yield was to N-91-10 variety. Analysis variance showed that there was no significant difference in yield between Gonbad and Morvarid, N-87-20, N-91-9 ,N-91-17 and N-90-7, Natasha varieties. Also, it was found that there was a positive significant correlation at 0.01 level between wheat yield and heat use efficiency. On the other hand, Heliothermal unit and Phenothermal index has no significant effect on wheat yield. On the other hand, there was a negative correlation between GDD recived at the time of first node formation and value of grain yield. This study showed that N-90-7 and Natasha varieties has high potential to make good use of thermal energy, but N-87-20 variety was weak in this context.
  Keywords: Wheat, growth degree days, Phenothermal index, Correlation
 • Ahad Hedari*, Alireza Fakhrvaezi Pages 141-153
  In order to study of relationships between some agronomic characteristics and their influences on grain yield of barley, two experiments based on randomized complete block carried out under different irrigation regimes (without drought stress and with terminal drought stress) using fifteen genotypes at Ahar region in East Azarbaijan province. Results showed that there were significant differences between genotypes in all studied traits (spike length, maturity days, plant height, 1000 kernel weight, number of seeds per spike, fertile spike number per 1 m2 and grain yield). Results based on characteristics means under two environments and using stepwise regression, with grain yield as the dependent variable, plant height and number of seeds in spike entered in the model that 76% of variations in grain yield were justified by them. Path coefficients analysis for grain yield using characteristics means under two environments showed that, plant height and number of seeds per spike were the most important and effective traits on the grain yield. Therefore and according to the results, noticing to these traits recommended for selecting genotypes with high yielding potential in barley.
  Keywords: plant height, seed number per spike, selection, regression