فهرست مطالب

 • پیاپی 70 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عظیم زارعی، یگانه محسن زاده، داود فیض * صفحات 15-44

  امروزه دانش نقش راهبردی در سازمان ها ایفا می کند؛ لذا شناسایی، کسب و مدیریت دانش به یک مزیت رقابتی برای سازمان ها مبدل شده است. از طرفی، در محیطی که ویژگی آن پیچیدگی و تغییرات مستمر است، تفکراستراتژیک به عنوان هسته مرکزی خلق مزیت رقابتی محسوب میشود. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک با میانجی گری سرمایه فکری است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس می باشد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 73 نفر در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه استاندارد بوده که برای پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. تحقیق حاضر بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و همبستگی می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه از مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج به دست آمده از پژوهش بیانگر این است که بین مدیریت دانش و شکل گیری تفکر استراتژیک رابطه معناداری برقرار است. بدین معنا که مدیریت دانش در شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک فناوری پردیس منجر به شکل گیری تفکر استراتژیک می شود. نتایج تحقیق همچنین نشان میدهد که سرمایه فکری در رابطه میان مدیریت دانش و تفکراستراتژیک نقش میانجی دارد.

  کلیدواژگان: تفکر استراتژیک، مدیریت دانش، سرمایه فکری، شرکت های دانش بنیان
 • سیدعلی اکبر هاشمی* صفحات 45-63

  اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار اقتصادی و متعاقبا تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن تاثیرها و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است که این امر بدون داشتن راهبردهای موثر و برنامه ریزی شده امکان پذیر نمی باشد. با عنایت به لزوم اجرای درست راهبردهای اقتصاد مقاومتی در شرایط فعلی کشور، شناسایی اطلاعات مهمی که باید در لحظه مورد پایش قرار گیرد، چگونگی جمع آوری، نمایش و تحلیل این اطلاعات بیش از پیش ضروری می نماید. داشبورد سازمانی، ابزاری است غنی از شاخص ها، گزارش ها که به صورت پویا عمل کرده تا مدیران با استناد به آن بتوانند در هر لحظه عملکرد شاخص ها را مشاهده نموده و وضعیت آن را نسبت به چشم اندازها و راهبردها مقایسه و بررسی نمایند. لیکن جهت بهره ور شدن داده ها، استفاده از منطق هوش تجاری اجتناب ناپذیر است. هوش تجاری سیستمی است که داده های مختلف، پراکنده و ناهمگون را یکپارچه و منسجم می کند و می تواند گزارش های تحلیلی و چند بعدی را برای تصمیم گیری مدیران کشور فراهم نماید. این پژوهش که از نوع توسعه های و کاربردی است، عوامل توسعه داشبورد سازمانی با منطق هوش تجاری را در قالب سیصد و پنجاه و هفت کد با مرور ادبیات تحقیق شناسایی و با مشارکت 38 خبره سازمانی و دانشگاهی و استفاده از روش کیفی تحلیل مضمون و روش گروه کانونی اقدام به دسته بندی این عوامل نموده است که در قالب بیست و چهار مضمون پایه و هفت مضمون سازمان دهنده شامل، نیازسنجی و امکان سنجی، برنامه ریزی، طراحی فرایندی، طراحی نرم افزاری، استقرار و پیادهسازی، ارزیابی و تحلیل و نگهداری و توسعه دسته بندی انجام گرفت. در مرحله دوم 24 مضمون پایه در اختیار خبرگان اقتصاد مقاومتی قرار گرفت و در نهایت 20 عامل بهعنوان عوامل موثر درارزیابی راهبرهای اقتصاد مقاومتی، مورد تایید نهایی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: داشبورد سازمانی، هوش تجاری، اقتصاد مقاومتی، تحلیل مضمون، گروه کانونی
 • محمد ثابت مطلق صفحات 65-89

  هدف از این پژوهش ارزیابی استراتژی های مختلف نگهداری و تعمیرات برای ماشین آلات سازمان می باشد. تلاش شده است تا مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات برای ماشین آلات و تجهیزات به گونه ای انتخاب شود که سطح قابلیت اطمینان تجهیزات و ماشین آلات را بدون افزایش در سرمایه گذاری، افزایش دهد. از آنجایی که انتخاب مناسبترین استراتژی نگهداری و تعمیرات یک مساله تصمیم گیری چند معیاره است، بنابراین تصمیم گیرندگان درارزیابی گزینه ها و معیارهای پژوهش از ترجیحاتی استفاده می کنند که غیرقطعی است. از این رو در این پژوهش از مفهوم تئوری مجموعه راف که در چنین شرایطی کارآمد می باشد استفاده میشود. در واقع در این پژوهش ابتدا با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی به ارزیابی معیارها و عوامل پژوهش پرداخته می شود و سپس از مفهوم تئوری راف برای تبدیل ترجیحات خبرگان به اعداد فاصله ای و از روش های فرایند تحلیل سلسله مراتبی راف و تاپسیس راف
  برای ارزیابی و رتبه بندی گزینه ها استفاده می شود. قابل ذکر است که در این مقاله، روش تاپسیس با داده های راف توسعه داده شده است. در پایان نیز به منظور نشان دادن قابلیت کاربردی بودن روش مطرح شده، آن را در یک مورد مطالعاتی استفاده نمودهایم. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بکارگیری مفهوم تئوری راف به همراه روش های تصمیم گیری چند شاخصه می تواند به مدیران سازمان ها در امر تصمیم گیری در شرایط عدم وجود اطلاعات دقیق کمک نماید.

  کلیدواژگان: استراتژی های نگهداری و تعمیرات_تئوری مجموعه راف_تاپسیس راف_فرآیند تحلیل سلسله مراتبی راف
 • الهام صمدزاده، مجمدعلی عبدالوند* صفحات 91-115

  درباره اینکه هریک از راهبردهای رفتار جبرانی مصرف کننده چه هنگامی رخ می دهند، پژوهشهای بسیار کمی انجام شده است. بنابراین، پژوهش حاضر با شناسایی عوامل موثر بر راهبردهایی که افراد در مواجهه با ناهمخوانی خودها انتخاب می کنند، به پرکردن خلاء تحقیقاتی مربوطه پرداخته است. پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده و براساس روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبهه ای عمیق استفاده شد. نمونه گیری به روش نمونه گیری نظری با بهره مندی از تکنیک های هدفمند وگلوله برفی انجام شد که بر مبنای آن با 23 نفر از مراجعین کلینیک های جراحی زیبایی در شهر تهران مصاحبه شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش اشتراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. براساس نتایج حاصل از کد گذاری باز، محوری و گزینشی، طبقه ناهمخوانی خودها به عنوان طبقه محوری انتخاب شد چرا که به تکرار در داده ها ظاهر شد و همه مقوله های اصلی دیگر را می توان به آن ربط داد، دو منشاء فردی (تصور از خود) و بین فردی (وضعیت فرد در مقایسه با دیگران) باعث ایجاد ناهمخوانی خودها می شوند، راهبردها تحت روندهای جهانی (مانند فناورانه شدن، زیبایی شناسانه شدن وغیره) استفاده می شوند، عوامل اجتماعی، فرهنگی، شخصی، روانشناختی و جمعیت شناختی به تعدیل راهبردها
  می پردازند، دو راهبرد حل مستقیم و خود تکمیلی نمادین در واکنش به ناهمخوانی خودها استفاده می شوند، راهبرد های رفتار جبرانی مصرف کننده می توانند ناهمخوانی خودها را کاهش داده یا از بین ببرند

  کلیدواژگان: راهبردهای رفتار جبرانی مصرف کننده، خود واقعی، خود ایده آل، ناهمخوانی خودها، تصویر بدن
 • محمدتقی خوبرو، سید مهدی الوانی، غلامرضا جندقی، محمدحسین رحمتی * صفحات 117-143

  در برنامه ششم توسعه ج. ا. ایران به استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای بخش غیردفاعی تاکید شده است. پرسش اصلی آن است که برای تحقق اثربخش این امر، چگونه باید جهت گیری شکل گیرد؟ بخش صنایع دفاعی کشور، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری و محصولات پیشرفته است که همزمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. خط مشی دومنظوره سازی صنایع دفاعی ایران، برای بکارگیری این ظرفیت در کشور، در نگاهی جامع، باید شامل اجزاء و عناصری گردد که بتوانند در ایجاد و نهادینه کردن ارزش های سازنده آن به صورت علمی و عملی موثر باشد و حتی در آینده رهنمودهایی برای اجرای خط مشی دومنظوره سازی و ارزیابی پیامدهای آن نیز ارائه کند. اما، اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات نظری و عملی دوراندیشانه و علمی تعبیه نشده باشد، کماکان دردهای ملی دوا نخواهد شد و حتی دردی به دردهای کشور اضافه می گردد. بنابراین در این پژوهش در ابتدا به صورت کیفی، با مطالعه مستندات مکتوب و مصاحبه با 20 نفر از خبرگان آگاه دانشگاهی و صنعتی، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، اقدام به طراحی مدلی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه نموده ایم. سپس به صورت کمی، با ابزار پرسشنامه و مطالعه 152 نفره از مدیران این صنایع در کشور، به تحلیل وضعیت بکارگیری و اولویت دهی عناصر مدل پرداخته ایم. نتایج کیفی پژوهش، نشان از توجه به 3 دسته عناصر محوری، 6 بعد و 28 مولفه موثر بر نوع جهت گیری دومنظوره سازی صنعت دفاعی دارد. نتایج کمی پژوهش نیز، نشان از وجود تفاوت وضعیت موجود و وضعیت مطلوب و همچنین وزن عناصر مدل برای خط مشی گذاری در جامعه هدف دارد.

  کلیدواژگان: خط مشی گذاری عمومی، دومنظوره سازی صنعت دفاعی، صنعت دفاعی
 • حمید جلالیان، فرهاد عزیزپور، حسین مهدی زاده، جواد علی بیگی * صفحات 145-167

  طرح سامانه گرمسیری با اهداف جلوگیری از خروج آب از کشور و ایجاد رشد و توسعه در نواحی گرمسیری به اجرا در می آید. دشت های مهران و گدارخوش از مهم ترین دشت های شهرستان مهران می باشند که در محدوده طرح سامانه گرمسیری واقع شده اند. این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی، از نظر ماهیت بر اساس روش های جدید علم آینده پژوهشی، تحلیلی و اکتشافی است که با به کارگیری ترکیبی از مدل های کمی و کیفی انجام گرفته است.   داده های کیفی با پرسشنامه باز و از طریق مصاحبه و بررسی اسناد، و داده های کمی به صورت عددی و از طریق وزن دهی پرسشنامه های دلفی در دو مرحله انجام شد، مرحله اول، با استفاده از روش مرور منابع)کتب، مقالات، گزارشات، اسناد(، سیاهه ای از مهمترین عوامل موثر در توسعه دشت های مهران و گدارخوش را در موضوعات مختلف توسعه ای تهیه و در اختیار 20 کارشناس که از طریق روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، قرار داده شد که به شناسایی 30 پیشران اصلی موثر بر توسعه نواحی انجامید. مرحله دوم، شامل پرسشنامه مرحله اول که در آن 30 پرسشنامه برای تهیه نقشه ها و نمودارهای ویژه و نهایتا عوامل کلیدی تاثیرگذار بر توسعه از طریق وزن دهی توسط کارشناسان تکمیل شد. خروجی مدل تحلیل اثر متقابل در نرم افزار میک مک، روابط بین متغیرها را نشان می دهد که قابلیت تبدیل روابط به ماتریس روابط مستقیم و غیر مستقیم متغیرها، نقشه ها و نمودارهای ویژه و تعیین عوامل کلیدی را دارد و با امکانات خود تحلیل آسان روابط و ساختار سیستم را امکان پذیر می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که نحوه توزیع متغیرها در نقشه پراکندگی، حاکی از وضعیت ناپایداری بسیار شدید سیستم است و اکثر متغیرها در اطراف محور قطری صفحه پراکنده و تاثیر پذیر هستند.

  کلیدواژگان: طرح سامانه گرمسیری_دشت های مهران و گدارخوش_نرم افزار میک مک._نقشه پیشرا نه ای اصلی
|
 • davood feyz *, Azim zarei, yeganeh mohsenzadeh Pages 15-44

  Today, knowledge plays a strategic role in organizations, thus, identifying, acquiring, and managing knowledge has become a competitive advantage for organizations. From another perspective, in an environment with complexity and continuous changes, strategic thought is at the heart of creating competitive advantage. The aim of the present study is to examine the relationship between knowledge management and the formation of strategic thought with the mediating role of thought investment. Research population includes all managers in knowledge-based companies located in Pardis Technology Park and sample size is 73 based on Cochran formula. Data gathering instrument is a standard questionnaire whose reliability is confirmed through Cronbach Alpha Coefficient. This research is practical in aim and descriptive-correlational in data gathering procedure. To analyze the data obtained from the questionnaire, Structural Equation Modeling (SEM) applying Partial Least Squares (PLS) was used. The results show that there is a significant relationship between knowledge management and the formation of strategic thought. This means that knowledge management in knowledge-based companies located in Pardis Technology Park leads to the formation of strategic thought. The results also show that thought investment plays a mediating role in the relationship between knowledge management and strategic thought

  Keywords: Strategic Thought, Knowledge management, Thought Investment, Knowledge- Based Companies
 • seyyed ali akbar hashemi Pages 45-63

  Resistance economics means identifying areas of economic pressure,and subsequently trying to control,mitigate those effects,and in ideal conditions,turning such pressures into opportunities that cannot be achieved without effective,planned strategies. In general,the main cause of the failure of the strategies is the lack of control,monitoring of actions,actions in line with predetermined goals,strategies. Considering the need to properly implement the strategies of resistance economy in the current state of the country,identifying important information that should be monitored at the moment is more urgent. Organizational Dashboard,a tool-rich indicators,reports,graphs dynamically acted according to its managers can see at any moment the organization's performance,compare,evaluate its status with respect to short,long term perspectives. But for efficient data using business intelligence logic is inescapable. Business Intelligence is a system in which different,dispersed,heterogeneous data of an organization is integrated,through the establishment of analytical database for managers to make decisions. . This study is developmental,practical. After reviewing literature,interviewing with 38 experts in universities,organizations,organizational dashboard developmental factors with the business intelligence logic were presented that were 357 codes. Using themes analysis,focus group methods,these codes were grouped to 24 based themes,7 organizer themes Including need assessment,feasibility,process design,software design,deployment,implementation,evaluation,analysis,and maintenance,development. In the second phase,24 based themes were presented to the Resistance Economists experts,ultimately 20 factors were considered as effective factors in the assessment of resistance Economists.

  Keywords: _ Organizational, Dashboards, Business Intelligence Resistance Economics, Themes Analysis, Focus Group
 • Mohammad Sabet Motlagh Pages 65-89

  The main purpose of this study is to evaluate different maintenance strategies for machinery and equipment. We attempt to select the most appropriate maintenance strategy for increasing availability and reliability levels of production facilities without a great increasing of investment. Since the nature of maintenance strategy selection is a multi-criteria problem, so decision makers to evaluation of criteria and alternatives using of uncertain preferences. Therefore, in this study we will use the concept of Rough set theory that are efficient in such circumstances. In fact, in this study first we will use confirmatory factor analysis to evaluating of research criteria and factors and then we will use the concept of Rough theory to convert preferences of decision makers to interval numbers and Multi-criteria decision-making methods (Rough AHP & Rough Topsis) for evaluating and ranking the maintenance strategies. It is noteworthy that in this paper, TOPSIS method with Rough data has been developed. finally, in order to demonstrate the applicability of the proposed method, we have used it in a case. The results show that using such model can help decision makers to make better decisions in the absence of full information.

  Keywords: Maintenance Strategies, Rough Set Theory, Rough TOPSIS- Rough Analytical Hierarchy Process
 • *elham samadzadeh, mohamad ali abdolvand Pages 91-115

  Very little research has been done about when each of compensatory consumer behavior strategies occurs. Therefore, the present research has been done to fill the gap by identification of factors influencing compensatory consumer behavior strategies choice in encountering discrepancy between actual self and ideal self. The present research has a qualitative approach and has been done based on grounded theory. In-depth interviews were used for data collection. The sampling was carried out using theoretical sampling method by the use of purposive and snowball techniques. Based on that, twenty-three cosmetic and plastic surgery clients were interviewed in Tehran. The data were analyzed using Strauss and Corbin method and paradigm model. Based on results of open coding, axial coding and selective coding, self-discrepancy was selected as the axial category because it appeared in the data repeatedly, and all other major categories could be related, two individual (one's self concept such as one's own skills, competence, or values) and interpersonal (one's standing compared to others) sources cause self-discrepancy, strategies (compensatory consumer behavior strategies) are used under global trends (such as become technological, become aesthetics and …), social factors, cultural factors, personal factors, psychological factors and demographic factors moderate strategies, two direct resolution and symbolic self-completion strategies are used in response to self-discrepancy, compensatory consumer behavior strategies can reduce or eliminate self-discrepancy.

  Keywords: Compensatory Consumer Behavior Strategies, Ideal Self Actual Self, Self-Discrepancy, body image
 • mohamad taghi khoobroo, mohamad hosain rahmati *, seyed mahdi alvani, Gholam Reza Jandaghi Pages 117-143

  The national defense industry is one of the most productive and leading sectors in the field of science and technology and advanced products that can simultaneously be used to produce defense and non defense products and technology. Dual use of the defense industry policy in the Iranian is to use this capacity. In the country, in a comprehensive way, it must be an element that can be effective in creating and institutionalizing its constructive values ​​in a scientific and practical manner. Today, the promotion of national production and the use of domestic capacities for it is a trend that requires more attention from public policy makers. However, if the prescriptions of these policies are not based on theoretical and practical considerations in the field of forensic science, national medicine will not be used and even pain will be added to the pain of the country. Therefore, in the first study, qualitative study documents and interview with 20 knowledgeable academic and industrial experts, through the identification of the requirements and requirements of the dual industry of Iran's defense industry; have been designing a model as a practical tool for policy makers in this field. Then, quantitatively, using a questionnaire and a study of 152 managers of these industries in Iran, we analyzed the status of applying and prioritizing the model elements. The qualitative results of the research show that there are three categories of axial elements, 8 dimensions and 32 components for the type of defense orientation

  Keywords: Public Policy, industrial policy, Defense Industry, Dual Use of the Defense Industry, Mix Study in Iran
 • javad alibeygi *, hamid jalalian, farhad azizpour, houssein mahdizadeh Pages 145-167

  The Arid Areas Project is being implemented with the aim of preventing water withdrawal from the country and creating growth in arid areas. Mehran and Godarkhosh plains are the most important plains in the county of Mehran which are located within the range of the arid areas project.This research is of a practical type in terms of purpose, it is analytical and exploratory based on new methods of future science in terms of its nature which is carried out using a combination of quantitative and qualitative models. Qualitative data were collected by open questionnaire, through interviews and reviewing documents, and quantitative data were performed numerically and through weighting Delphi questionnaires in two stages; In the first stage, using the method of reviewing the references (books, articles, reports, documents) was provided the blackness of the most important factors influencing the development of Mehran and Badkhosh plains and was provided to 20 experts selected through snowball sampling which led to a total extraction of 30 Main Drivers affecting the development of areas. The second stage consists of a first-phase questionnaire completed in which 30 questionnaires were completed for the preparation of special maps and charts, finally, the key factors influencing development through weighting by experts. The output of the interaction analysis model in the micro-macro software shows the relationships between the variables that can be used to transform relationships into direct and indirect relations matrices of variables, maps and Special charts and Identify key factors, and with its facilities allows easy analysis of relations and system structure. The research results show that distribution of variables in the distribution map indicate a highly unstable system status and most of the variables are distributed around the diameter of the plate

  Keywords: Main Drivers Map, Arid Areas Project, Mehran, Gadarkhosh Plains, MickMack Software