فهرست مطالب

علوم و فنون مدیریت اطلاعات - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 12، پاییز 1397)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 12، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سخن سردبیر
 • مرتضی کوکبی صفحات 0-2
 • مقاله پژوهشی
 • یعقوب نوروزی *، مریم حسین زاده، مهدی محمدی صفحات 1-17
  هدف
  تحقیق حاضر به منظور بررسی کاربرد مدیریت دانش سازمانی 2. 0 (EKM2. 0) مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران بر اساس دیدگاه مدیران صورت گرفته است.
  روش
  تحقیق حاضر از نوع تحقیقات کاربردی است که با استفاده از روش پیمایشی با رویکرد تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری تحقیق را مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر تهران (44 نفر) تشکیل می دهند. داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه 31 سوالی محقق ساخته گردآوری شد و فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون تی تست تک نمونه ای مورد آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها بیانگر وجود تاثیر کاربرد مدیریت دانش سازمانی 2. 0 مبتنی بر تحلیل شکاف مدیریتی در کتابخانه های مورد مطالعه بود. بنابراین، فرضیه های پژوهش مورد تایید قرار گرفت. همچنین یافته ها نشان داد که وضعیت شکاف های مورد بررسی در تمامی موارد متوسط و رو به ضعیف ارزیابی شدند.
  نتایج
  نتایج پژوهش نشان داد که بکارگیری مدیریت دانش سازمانی 2. 0 در از بین بردن شکاف مدیریتی در کتابخانه ها بویژه کتابخانه های دانشگاهی می تواند تاثیر گذار باشد. بنابراین، لازم است مدیران کتابخانه ها در این زمینه نقش بارزتری داشته باشند. همچنین نتابج پژوهش نشان داد برای کسب موفقیت بیشتر باید به مولفه های فناوری اطلاعات توجه بیشتری کرد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش سازمانی 2، 0، کاربرد مدیریت دانش سازمانی 2، 0، کتابخانه های دانشگاهی
 • فاطمه پورقربان، حسن بهزادی *، زهرا جعفرزاده کرمانی صفحات 19-44
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در فضای مجازی انجام شد. روش پژوهش: پژوهش حاضر پیمایشی است که اطلاعات آن از طریق دو پرسشنامه سواد اطلاعاتی و امنیت روانی جمع آوری گردید. روایی ابزارهای پژوهش با نظر متخصصان علم اطلاعات و دانش شناسی و روان شناسی انجام گرفت و برای بررسی پایایی هم از آزمون آلفانی کرونباخ استفاده شد که برای بخش سواد اطلاعاتی 78/0 و برای بخش امنیت روانی 83/0 بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش 11245 نفر دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد هستند که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 371 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیدند.
  یافته ها
  سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان در حد مناسب نیست، ولی سطح امنیت روانی آنان در حد بالا است. همچنین بین این دو مولفه در بین دانشجویان دوره کارشناسی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سطح سواد اطلاعاتی و امنیت روانی دانشجویان از نظر جنسیت و حوزه های مختلف تحصیلی تفاوت وجود دارد.
  نتیجه گیری
  با افزایش سطح سواد دانشجویان می توان بسیاری از چالش های پیش روی آنان در فضای مجازی را کاهش داد.
  کلیدواژگان: امنیت روانی، سواد اطلاعاتی، فضای مجازی، دانشجویان، دانشگاه فردوسی مشهد
 • حیدر مختاری *، نوروز شفیع تبار سماکوش، حمید قاضی زاده صفحات 49-74
  هدف
  دانشمندان بسیاری بر اساس معرفت شناسی و هستی شناسی خود به طبقه بندی علوم پرداخته اند. هدف این مطالعه تبیین و مقایسه رده بندی های علوم در تمدن اسلامی و تمدن غرب و کشف تفاوت ها و تشابهات آنهاست.
  روش
  این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش مرور متون انجام شده است.
  یافته ها
  دانشمندان مسلمان ملاک هایی «بومی» برای طبقه بندی علوم در نظر گرفتند. آموزه های وحی، تعالیم نبوی و اعتقاد به معاد این طبقه بندی را متاثر کرد. دانشمندان غربی با نگاه نو و ویژه به جهان، به طبقه بندی علوم پرداختند و اساس آن را جدا کردن دین و فلسفه از علوم تجربی و اولویت دادن به علوم تجربی و طبیعی دانستند.
  نتیجه گیری
  توجه به تفاوت در اصول طبقه بندی علوم در تمدن اسلامی و تمدن غرب برای سازماندهی به آموزش علوم انسانی و اسلامی و نیز رده بندی های کتابخانه ای برای متون و مدارک مرتبط با فرهنگ، ادبیات، تاریخ و جغرافیای ملل اسلامی سازنده است و می تواند در این باب راهگشا باشد.
  کلیدواژگان: طبقه بندی علوم، تمدن اسلامی، تمدن غرب
 • مهسا ذوالفقاری *، معصومه کربلا آقایی کامران، معصومه حسین زاده شهری صفحات 71-93
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش استراتژیک مدیران بر چابکی سازمانی کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران از دیدگاه کتابداران آن می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی و به روش پیمایش توصیفی انجام شده است. جامعه پژوهش را 172 نفر از کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع دولتی شهر تهران تشکیل دادند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ترکیبی محقق ساخته و استاندارد است. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد ضریب مسیر برای تاثیر مولفه آینده نگری (207/3) و تدوین چشم انداز (454/2) بر چابکی سازمانی معنادار است (96/1<t) و ضریب مسیر برای تاثیر سه مولفه تفکر سیستمی (535/0) ، انگیزش (202/1) ، و مشارکت (203/0) بر چابکی سازمانی معنادار نمی باشد (96/1>t). مطابق یافته ها، مولفه آینده نگری به میزان 6/41 درصد و مولفه تدوین چشم انداز به میزان 3/26 درصد بر چابکی سازمانی کتابخانه ها تاثیر مثبت دارند. به طور کلی، هوش استراتژیک مدیران به میزان 68 درصد بر چابکی سازمانی کتابخانه ها تاثیر مثبت دارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج و تاثیر هوش استراتژیک مدیران در افزایش چابکی سازمانی کتابخانه های دانشگاهی، پیشنهاد می شود، هوش استراتژیک و مولفه های آن هنگام گزینش و انتخاب مدیران کتابخانه ها مد نظر قرار گیرد و زمینه آموزش موثر برای مدیران کتابخانه های دانشگاهی فراهم شود.
  کلیدواژگان: هوش استراتژیک، چابکی سازمانی، کتابخانه دانشگاهی
 • سعید ملک محمدی *، رسول زوارقی صفحات 95-128
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان از سه جنبه دانش و نگرش و هفت فعالیت مدیریت شخصی بر اساس مدل جونز بوده است.
  روش
  این پژوهش به روش پیمایشی، و توصیفی- تحلیلی انجام شده است. جامعه آماری دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان در سال تحصیلی 97 - 1396 بوده و برای تعیین جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی مجاور (1392) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه (آنوا) و نرم افزار آماری اس پی اس اس 22 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از بین عوامل موثر بر مدیریت اطلاعات شخصی، نگرش دارای میانگین 18/4، دانش میانگینی با 54/3 و مجموعه فعالیت های هفت گانه مدیریت اطلاعات شخصی میانگینی برابر با 29/3 دارد و میانگین کل مدیریت اطلاعات شخصی برابر با 67/3 بوده و در سطح نسبتا" مطلوب می باشد. به لحاظ جنسیت و سن تفاوت معناداری در وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی میان دانشجویان تحصیلات تکمیلی وجود دارد اما به لحاظ رشته تحصیلی تفاوت معناداری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  میانگین 67/3 نشان دهنده این است که وضعیت مدیریت اطلاعات شخصی دانشجویان تحصیلات تکمیلی موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان، در سطح نسبتا" مطلوب قرار دارد و می توان با برگزاری کارگاه ها و بهبود نگرش و مهارت های دانشجویان در جهت شناخت بهتر نسبت به اهداف، کاربرد، فواید، فعالیت ها و ابزارهای مدیریت اطلاعات شخصی و افزایش توانمندی دانشجویان در این زمینه گام برداشت.
  کلیدواژگان: اطلاعات الکترونیکی، مدیریت اطلاعات شخصی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی خوزستان
 • بلال پناهی * صفحات 133-158
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مولفه های کسب مزیت رقابتی با بررسی نقش میانجی مدیریت دانش بوده است.
  روش
  این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت و روش انجام از نوع تحقیق توصیفی و همبستگی می باشد. جامعه آماری کارکنان شرکت بیمه ایران استان آذربایجانشرقی بودند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ی 50 سوالی بود. پایایی پرسشنامه ها به روش آلفای کرونباخ و روایی آنها نیز با روش اعتبار محتوا تایید شد. فرضیات با استفاده از نرم افزار لیزرل و با ارائه مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده بیانگر آن است که بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی با میانجیگری مدیریت دانش تاثیر دارد. همچنین تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر مدیریت دانش؛ و تاثیر بکارگیری فناوری اطلاعات بر کسب مزیت رقابتی؛ و تاثیر مدیریت دانش نیز بر کسب مزیت رقابتی تایید شدند.
  نتیجه گیری
  بکارگیری ابزارهای نوین فناوری اطلاعات زمینه را برای اجرای بهتر فرآیند مدیریت دانش فراهم کرده و منجر به کسب مزیت رقابتی برای سازمان شده است، به عبارت دیگر فراهم کردن زیرساخت های فناوری اطلاعات، دانش جدید را برای کارکنان فراهم ساخته و مدیریت دانش را بهبود داده و ارتقای بهره وری شغلی را به دنبال داشته است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، فناوری اطلاعات، مزیت رقابتی
 • گلی باقری نیا * صفحات 159-175
  هدف اصلی از پژوهش حاضر ارزیابی سواد رسانه ای و اطلاعاتی کاربران مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان بود. روش پژوهش از نوع پیمایشی است. جامعه آماری عبارت است از کاربران فعال مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان. نمونه ها با بهره گیری از فرمول کوکران معادل 170 نفر بوده اند. روش نمونه گیری تصادفی- طبقه ای بوده است. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه سواد رسانه ای و اطلاعاتی اشرفی ریزی، حسن زاده،و کاظم پور (1392) استفاده شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش حاضر از نرم افزار آماری spss و از روش آماری خی دو بهره گرفته شد. بر اساس یافته های به دست آمده از پژوهش حاضر میزان استفاده هدفمند از رسانه ها، شیوه استفاده از رسانه ها در نمونه های مورد بررسی پایین تر از حد متوسط است. میزان ارزشیابی اطلاعات، میزان ترکیب اطلاعات، میزان تبادل اطلاعات و میزان رعایت حق مولف در نمونه های مورد بررسی بالاتر از حد متوسط است. در نتیجه کاربران برای آنکه به انتخابی که با نیاز آنان منطبق باشد دست یابند، راهی ندارند جز آنکه به ابزار سواد رسانه ای و سواد اطلاعاتی مجهز شوند.
  کلیدواژگان: سواد رسانه ای و اطلاعاتی، کاربران، مرکز اسناد و کتابخانه ملی سیستان و بلوچستان
|
 • Yaghoub Norouzi *, Maryam Hosenzadeh, Mahdi Mohammadi Pages 1-17
  Pourpos: The aim of study was to investigate the application of knowledge management 2.0 (EKM2.0) based on gap analysis in the central university libraries in Tehran.
  Type of research: Acording to reseach purpose, we used correlation methods. The population of the central library administrators at universities in Tehran and 44 samples were selected. 31-item questionnaire to measure variables were collected. Using one-sample t-test hypotheses can be tested.
  Result
  The results showed that the six hypotheses were confirmed. Also, the effect of the application of knowledge management 2.0 enterprise management gap analyses based on the central library of Tehran's public universities from the perspective of managers and a significance level for the six hypotheses is equal to 0.000, which result represents the research hypothesis confirmed. Originality: The results showed that all studied gaps in the framework libraries also seen And in all cases the cracks middle and poor that have already implemented this system in order to solve them is essential. To achieve optimum results should be more focused on issues related to information technology.
  Keywords: Enterprise 2.0 knowledge management, Implementation of knowledge management, Enterprise 2.0 applications, academic libraries
 • Fatemeh Poorghorban, Hassan Behzadi *, Zahra Jafarzadeh Kermani Pages 19-44
  Purpose
  The purpose of this research was determining the relationship between the information literacy and psychological security of BA students at Ferdowsi Mashhad University in the cyberspace.
  Methodology
  The current research is correlational in terms of procedure; the information is obtained by means of two information literacy and psychological security questionnaires and the data is collected by field technique. In order to confirm the validity of the research tools, we asked some of knowledge and information science professionals and some psychology specials and to analyze the reliability of the test, we used Cronbach’s alpha. In the information literacy section, the Cronbach’s alpha was 0.78 and for the psychological security section, the Cronbach’s alpha was 0.83, suggesting that the tools are reliable. The statistical population involves all of the 11245 BA students who at the moment studied at Ferdowsi Mashhad University. With regard to the statistical population features, random stratified sampling was used for this purpose and 371 individuals were selected for the current research. Findings: The findings showed that the level of information literacy was not satisfactory in BA students but the psychological security is at a high level. Also there is a significant relationship between these two variables. It turned out that there is a difference between the level of information literacy and psychological security in BA students at Ferdowsi Mashhad University in terms of gender and different academic fields.
  Results
  By increasing the level of information literacy, so many challenges can be reduced in the virtual networks.
  Keywords: psychological security, Cyberspace, Information literacy, Ferdowsi University of Mashhad, Students
 • Heidar Mokhtari*, Norooz Shafitabar, Samakoosh, Hamid Ghazizade Pages 49-74
  Purpose
  Based on their own epistemology and ontology, many scientists have classified the sciences. This study aimed to explain and compare the classifications of the sciences in Islamic and Western civilizations and explore their similarities and differences.
  Methodology
  This study was analytic and a literature review. Findings: Islamic scientists included domestic criteria in the classification of the sciences. Revelatory instructions, prophetic orders and resurrection beliefs affected this classification. In Western civilization, scientists classified the sciences with a new approach and special worldview and based this classification on separating religion and philosophy from natural and empirical sciences and preferring the latter.
  Conclusion
  Considering differences among the principles of the classifications of the sciences in Islamic and Western civilizations has some implications for organizing sciences for education of humanities and Islamic science as well as classifying library documents relating to Islamic nations’ cultures, literature, history and geography and this can be beneficial in this aspect.
  Keywords: Classification of Sciences, Islamic Civilization, Western Civilization
 • mahsa zolfaghari *, Masumeh Karbala Aghaei Kamran, Masumeh HossinZadeh Shahri Pages 71-93
  INTRODUCTION
  This study aimed to survey the impact of strategic intelligence of managers on organizational agility central libraries of public comprehensive universities in Tehran from the perspective of librarians.
  METHODOLOGY
  The current research is type of application and descriptive survey method. The study population included 172 librarians of central libraries of public comprehensive universities in Tehran, among these 108 people responded to the questionnaire and formed the study population. A combined researcher made and standard questionnaire was used for data collection. After collecting data, using the structural equation modeling approach, data were analyzed. FINDING: The findings showed that the path coefficient for the impact of the foresight (3.207) and vision (2.454) component on organizational agility is significant (t>1.96) and the path coefficient for the impact of the three components of system thinking (0.535), motivation (1.202), and participation (0.203) is not a significant impact on organizational agility (t<1.96). According to the findings, the foresight component 41/6 percent and the vision component 26/3 percent of organizational agility changes directly to explain. In general, the strategic intelligence of Managers 68 percent of organizational agility changes directly to explain.
  CONCLUSION
  According to the results and impact of Strategic Intelligence of Manager in increasing organizational agility university libraries, it is suggested that strategic intelligence and its components to be considered when selecting university libraries managers and to be provided effective training field for university libraries managers.
  Keywords: Strategic Intelligence, Organizational Agility, University Library
 • saeed malekmohammadi *, Rasoul zavaraqi Pages 95-128
  Purpose
  The purpose of the present research is to investigate into the personal information management (PIM) status of post graduate students of Institute for Higher Education ACECR, Khuzestan in their electronic collections based on the three aspects of knowledge, attitude, and seven PIM activities i based on Jones Model.
  Methodology
  This research has been done in a geodesic and descriptive-analytic method. The statistical population was post graduate students of Institute for Higher Education ACECR, Khuzestan in the year 2017 – 2018, and for determining statistical population the census method was used, and for gathering information the adjacent questionnaire (2013) was used. For data analysis, independent t test, one way variance test and SPSS 22 software were used. Findings: The results showed that from the effective factors on personal information management, attitude with the average 4/18, knowledge with the average 3/54 and for variety of seventh personal information activities management has an average of 3/29. And the average of the whole personal information management was equal with 3/67. And is in a desired level. With respect to gender and age there were significant difference in personal information management between post graduate students but with respect to course study there weren’t any significant difference.
  Conclusion
  The average of 3/67 showed that the condition of personal information management of post graduate students in Institute for Higher Education ACECR of Khouzestan is in a desired level, that some workshops of students skills can be held for the better recognition of goals, application, utilities,
  Keywords: Electronic Information, personal information management, Post graduate students, Institute for Higher Education ACECR, Khuzestan
 • belal panahi * Pages 133-158
  Purpose
  The purpose of this study was to investigate the effect of information technology on knowledge with moderating role of khnowledge management.
  Methodology
  The research was applied in terms of purpose and correlational in terms of methodology. The statistical populations were employees of Iran insurance company in east azeabaijan province. The data gathering tool was a 50 item questionnaire, the reliability of the questionnaires was confirmed by Cronbach's alpha and their validity was confirmed by content validity method. The hypotheses were analyzed by using LISREL software and structural Equations model. Findinds: According to the obtained results, applying Information Technology has a significant effect on the Competitive Advantage with moderating role of khnowledge management. Also, the applying Information Technology has a significant effect on the Knowledge Management; the applying Information Technology has a significant effect on the Competitive Advantage; the Knowledge Management has a significant effect on the Competitive Advantage.
  conclusions
  applying the modern tools of Information Technology Provides the ground for a better implementation of knowledge management process and led to competitive advantage for the organization. In other words, providing Information Technology infrastructures provides new knowledge for Employees and improves knowledge management and led to improve job productivity.
  Keywords: Knowledge Management, Information Technology, Competitive Advantage
 • goli bagherinia * Pages 159-175
  The main purpose of this study was to evaluate the competencies of media and information literacy in users National Library and Archives Organization of Sistan and Baluchistan. The research methodology was survey. In the present study population consists of all users National Library and Archives Organization of Sistan and Baluchestan. Samples were also a sample of 170 people that were choosen by Random sampling - a class. In order to collect data were used the questionnaire for AshrafiRizi et al (1392) based on UNESCO's media literacy indicators. In order to analyze the data was used software and spss t- sample. Based on the result, The intended use of the media, how to use the media in the samples is lower than average. The evaluation information, the combined information, the exchange of information and observance of copyright in the sample studied is higher than average. there is a significant The media and information literacy among women and men, amount of media and information literacy, more men than women. there is a significant difference in Media literacy and information between the different levels of education. PhD and master's degree students have more information and media literacy.
  Keywords: media, information literacy, users, National Library, Archives Organization of Sistan, Baluchistan