فهرست مطالب

جامعه پژوهی فرهنگی - سال نهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال نهم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/13
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علی پژهان *، پروانه افشاری، آنیتا کمالی صفحات 1-27
  امروزه نمی توانیم نقش تحولات جمعیت شناختی را در تبیین و ستیزه ها و هویت سیاسی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی نادیده بگیریم. وجود " جوانی جمعیت" (Youth Population) همواره در طول تاریخ با بحران سیاسی در ارتباط بوده است.سوال اصلی مقاله پیرامون این مساله است که آیا " کشورها و مناطق با ساختار جمعیت جوان ، بیشتر در معرض دچار شدن به خشونت سیاسی قرار دارند؟در این راستا از روش "مرور نظام مند" (Systematic Review) و برای تبیین کردن مسلئه از نظریه های رابرت کاپلان(1994)، فرید زکریا(2001)، و... استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ارتباط آماری بین ساختار سنی جمعیت و خشونت سیاسی امری شناخته و پذیرفته شده است. بنابراین همان طور که آب باعث می شود تا صخره شکل بگیرد، تغیرات جمعیتی نیز باعث شکل گیری قدرت سیاسی می شوند. روند های جمعیتی به طرق گوناگون می توانند امنیت حکومت و توسعه کشورها را تحت تاثیر قرار دهند جمعیت شناسی یقینا این استحقاق را دارد که در برنامه ریزی ها و تحلیل های سیاسی بیشتر مد نظر قرار گیرد تا از ایجاد خشونت ها و نزاع ها جلوگیری کند.
  کلیدواژگان: جوانی جمعیت، برخورد نسلها، خشونت سیاسی و دوره فشرده جمعیت شناختی
 • حمید تنکابنی * صفحات 29-55
  تاثیرگذاری گروه های ذی نفوذ داخلی بر ساختار و نظام دیوان سالاری دوره قاجار – به ویژه در شرایط فقدان تاریخی قانون در کشور- نه براساس مصالح عمومی و منافع ملی بلکه معمولا بر وفق منافع گروهی و بر پایه سلیقه، و هوی و هوس های شخصی صورت می پذیرفت. در این دوره نیز، همانند ادوار پیشین، مناصب دیوانی توسط پادشاه و براساس تشخیص شخصی میان افراد و گروه های ذی نفوذ در ساختار قدرت – نظیر شاهزادگان، روسای ایلات، روحانیان و مقامات ارشد دیوانی- تقسیم می شد.
  این گروه ها با کسب درآمدهای نامشروع از مناصب و موروثی کردن آن ها و سوءاستفاده های مستمر از جایگاه و قدرت شان، آنهم با شیوه های گوناگون از جمله ارتشاء، ایجاد «شبه کاست های» متصلب و گسترش شبکه های گسترده فساد در تشکیلات اداری کشور و هم چنین نهادینه کردن پدیده «تبارگماری» از مهمترین عوامل بازدارنده «تحرک شغلی»، «تحرک اجتماعی» و تحول و در مجموع، ار مواضع ناکارآمدی نظام دیوان سالاری ایران محسوب می شوند. آمیزه ای از روحیات و ویژگی های مخرب و ضد تحول توسعه گروه های یاد شده – نظیر «خویشاوندسالاری» (به جای «شایسته سالاری»)، «ارادت ورزی» (به جای «قاعده ورزی») فروش و به مزایده گذاردن مناصب، فساد گسترده و سازمان یافته مالی و اداری، تملق گویی و «اطاعت محض»، و رقابت های ناسالم (به صورت درگیری های توام با خشونت و حذف افراد)،... در تاروپود نظام اداری کشور مستقر و نهادینه شد.
  کلیدواژگان: گروه های ذی فوذ، دیوان سالاری، ناکارآمدی اداری، ساخت قدرت، دوره قاجار
 • عالیه رضاییان*، افسانه ادریسی صفحات 57-82
  فعالیت در شبکه ‏های اجتماعی مجازی، بر وجوه مختلف زندگی کاربران اثر می‏گذارد. شبکه‎های اجتماعی مجازی این توانایی را به کاربر می‏دهد که با افراد با فرهنگ‏های مختلف و متعدد آشنا شود و از این رهگذر می‏تواند بر مصرف فرهنگی کاربران تاثیرگذار باشد. هدف مقاله حاضر بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی (تلگرام، اینستاگرام و توییتر) و اعتماد اجتماعی بر مصرف فرهنگی نسل چهارمی ها، بوده است. در این بررسی از نظریه های زیمل، بوردیو، گیدنز، کاستلز استفاده شده است. روش تحقیق در این پژوهش با رویکرد اثبات گرایی و استفاده از تکنیک پیمایش بوده است. جامعه آماری دانش‏آموزان مقطع متوسطه دوم شهر تهران بوده و سه منطقه 1، 7 و 16 به عنوان مناطق نمونه انتخاب شده‏اند. تعداد نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر به دست آمد که با روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای طبقه بندی تصادفی انتخاب شدند. یافته ها بیانگر آن است که استفاده نسل چهارمی‎ها از شبکه‏های اجتماعی بر مصرف فرهنگی پاسخگویان تاثیر مستقیم و مثبت داشته است. همچنین هرچه اعتماد اجتماعی افزایش می‏یابد، مصرف فرهنگی نیز افزایش می‏یابد.
  کلیدواژگان: شبکه‎های اجتماعی مجازی، اعتماد اجتماعی، مصرف فرهنگی، نسل چهارم
 • ذوالفقار علامی *، لیلا رکابدار صفحات 83-100
  اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و از لحاظ اجتماعی پیش شرط عمده ای برای موجودیت هر جامعه ای شمرده می شود؛از این رو مبحث عمده ای از نظریه ی سرمایه ی اجتماعی مبتنی بر مقوله ی اعتماد است.این مقاله با رویکرد جامعه شناختی به بررسی برخی از داستان های گرشاسب نامه می پردازد و در آن اعتماد به عنوان یکی از مولفه های سرمایه ی اجتماعی مورد کاوش قرار می گیرد،از این جهت که ادبیات حماسی به عنوان صدای درونی هر ملت،انعکاس دهنده ی پنهان ترین زوایای زندگی مردم و هم چنین منبع درخوری برای پژوهش های مردم شناسی، جامعه شناسی و روان شناسی به شمار می آید،بررسی موضوع مورد نظر در این نوع ادبی به عنوان بخشی از فرهنگ اصیل گذشته می تواند ما را از میزان انعکاس ابعاد اعتماد در جوامع سنتی آگاه سازد و در تسهیل کنش های هدف مند در جامعه ی امروز نیز نتایج پرثمری برجای گذارد. مقوله اعتماد در گرشاسب نامه با شاخص های اعتماد بین شخصی،اعتماد تعمیم یافته و اعتماد نهادی تقسیم بندی شده است.دستاورد این پژوهش ناظر بر این است که اعتماد به عنوان مولفه ای از سرمایه ی اجتماعی در گرشاسب نامه با شاخص های تعیین شده وجود دارد.
  کلیدواژگان: ادبیات حماسی، گرشاسب نامه، سرمایه اجتماعی، انواع اعتماداجتماعی
 • معصومه قاراخانی * صفحات 101-122
  سیاست های اجتماعی متوازن در ابعاد و سطوح مختلف، تلاشی برای دستیابی به اهداف و نتایج مطلوب و همسو در سیاست گذاری است. در میان انواع گروه های ذینفع سیاست های اجتماعی، زنان از این جهت که هم ایجادکنندگان و هم دریافت کنندگان خدمات اجتماعی هستند، اهمیت قابل توجهی دارند و سبب شده تا موضوع مستقیم و غیرمستقیم سیاست های اجتماعی قرارگیرند. اما این سیاست ها هیچ گاه بدون چالش نبوده و موقعیت اجتماعی و وضعیت رفاهی آنان را متاثر ساخته است. این سیاست ها از یک سو در جهت «شهروندی جنسیتی» و از سوی دیگر در جهت تحقق «شهروندی فعال» زنان بوده است. حال پرسش این است که: آیا این موقعیت شهروندی دوگانه می تواند ناشی از عدم توازن و ناهماهنگی سیاست های اجتماعی برای زنان باشد؟ این مقاله، با اتخاذ رویکرد نهادگرایی تاریخی و با استفاده از روش تحلیل اسناد نشان خواهد داد، یکی از دلایل ناهمسانی موقعیت شهروندی زنان را بایستی در سیاست های اجتماعی نامتوازن در دو بعد اشتغال و آموزش جستجو کرد. در حالی که، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب سیاست گذاری، اتخاذ سیاست هایی که در تدوین و اجرا دارای انسجام و پیوستگی باشند، ضروری است. تحقق این هدف مستلزم تحول نظام نهادی، و همزمان حرکت از ترجیحات فردی سیاست گذار به سوی تصمیم گیری نهادی است.
  کلیدواژگان: سیاست اجتماعی متوازن، سیاست اجتماعی زنان، سیاست آموزش، سیاست اشتغال، ناهمسانی های سیاست گذاری
 • روزبه مرادی *، بهمن زندی، مریم سادات غیاثیان صفحات 123-149
  از زمان انتشار رمان سووشون، رمان نویسان معاصر زن ایرانی، با خلق قهرمانان زن و حتی گاه یک ضد قهرمان، بحران های سنتی رمان ادبی ایران را به چالش کشیدند. دو نویسنده مورد بحث؛ بحران های اجتماعی و هویتی زنان را در قالب های روایی منحصربه فرد شان، به خوبی بازنمایی کرده اند؛ و در عین حال فرایند گذار جامعه از صورتی سنتی به صورتی مدرن را به تصویر کشیده اند. در این مقاله برآنیم تا بر اساس نظریه ی جامعه شناسی ادبیات لوسین گلدمن به تحلیل رابطه ی اثر هنری، خالق اثر و همچنین جامعه ای که خالق در آن زندگی می کند، پرداخته؛ و در صورت امکان به شکلی تطبیقی، این جنبه ها را با یکدیگر مقایسه کنیم. در این خصوص با محور قرار دادن رابطه فرد و اجتماع، بحران ها و تضادهای اجتماعی و هنجارهای مسلط بر جامعه ایرانی، به تحلیلی جامعه شناسانه از مفاهیم اجتماعی عنوان شده خواهیم پرداخت. رمان جزیره سرگردانی توانسته است نقطه نظرهای مختلفی از زندگی اجتماعی زنان در ایران، و همچنین هنجارهای فرهنگی و اجتماعی را بازنمایی کند، که به شکلی تاریخ با این کشور گره خورده است. روانی پور هم به خوبی توانسته است تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی جامعه را با تلفیق با زیست بوم منطقه جنوب در قالب شخصیت دختر کولی به تصویر بکشد.
  کلیدواژگان: ادبیات، رمان، جامعه شناسی ادبیات، لوسین گلدمن، سیمین دانشور، منیرو راونی پور
|
 • Ali Pezhhan*, parvaneh afshari, Anita kamaliha Pages 1-27
  Nowadays, the role of demographic changes in explaining, conflict and political identity in national, regional and international level cannot be neglected. During the history, the existence of “youth population” and political crisis are interconnected. The main question posed in this articles is “whether countries and regions possessing young population are more exposed to political violence or not?” Thus, systematic review method is implemented in this study. To explain the problem, Robert Kaplan(1994) and Fareed Zakaria’s (2001) theories are used. It is concluded that there is an acceptable relationship between age structure of population and political violence. As water forms rocks, demographic change forms political power. Demographic trends can affect the security and development of government in different ways. Demography, certainly, deserves to be considered more in political planning and analysis to prevent violence and conflict.
  Keywords: Youth population, A Clash of Generations, Political Violence, Intensive Period of Demography
 • Hamid Tonekaboni * Pages 29-55
  The influence of the internal influence groups on the structure and system of the bourgeoisie of the Qajar period, especially in the context of the historical loss of law in the country, was based not on public interests and national interests, but on the basis of personal interests, personal interests and personal hobbies.
  Keywords: Dangers, bureaucracy, administrative inefficiency, building power, Qajar era
 • alie rezaiyan*, Afsane Edrisi Pages 57-82
  Activity in virtual social networks affects the various aspects of the lives of users. Virtual social networking allows the user to get familiar with people of different cultures so it can influence the cultural consumption of users. The purpose of this article is to examine the impact of virtual social networks (Telegram, Instagram and Twitter) and social trust on the fourth-generation cultural consumption. In this study, theories of Simmel, Bourdieu, Giddens, and Castells have been used. The research method in this study was based on the positivist approach and the use of scrolling technique. The second high school students in Tehran were collected as the statistical population and three regions_1, 7&16_ were selected as sample areas. The sample size was 380 according to the Cochran formula. They were selected by multi-stage random cluster sampling. The findings indicate that the use of the fourth generation of social networks has had a direct and positive impact on the cultural consumption of respondents; as social trust increases, cultural consumption also increases.
  Keywords: Virtual Social Networks, Social Trust, Cultural Consumption, Fourth Generation
 • zolfaghar allami*, leila rekabdar Pages 83-100
  Trust is one of the significant aspects of human relationship and socially is an essential prerequisite for the existence of each society. As a result, an important discussion, from a corporate alliance theory, is based on trust. This article, from a sociological point of view, investigates some of the stories of Garshasbnameh in which trust is one of the features of corporate alliance which is considered. Since epic literature as an internal voice of every nation reflects the most hidden angles of people’s life and is considered an appropriate source of research in anthropology, sociology and psychology. The investigation of this topic in this literal way as a part of the early rich culture can raise our awareness of the reflection of trust aspects in traditional societies and facilitates helpful reactions in today’s society. The issue of trust in Garshasbname is categorized with trust indexes of interpersonal trust, generalized trust and basic trust. The results of this investigation suggest that trust is a component for corporate alliance in Garshasbnameh with specific indexes.
  Keywords: Epic Literatutr, Epic, Garshasbname, Social capital, Trust kinds
 • Masoumeh Qarakhani * Pages 101-122
  Uniformity Social Policy in different level and dimension is effort for favorable and coordination outputs in social policy making. Among social policy stakeholders, women is important subject, because, they play an important part in social services as providers and receivers of them. The status and role of women make them the subject of direct and indirect social policy, including education, health, employment, child care and so on. But, social policies of women in Iran have never been without challenge. One of the outcomes of policy making for women are inconsistent and paradoxical effects on the situation of women. Education policy, with the development of higher education and employment policy are two examples of these imbalance social policies that have dissimilar effects on the status and situation of women in Iran. On the one hand the policy of the development of higher education inevitably leads to “active citizenship” of women and Preventive employment policies involved with “gendered citizenship”, on the other hand. So the question is what effect does policy making have for women on the situation and statues of women? This article with historical institutional approach and documents analysis shows that some Dissimilar and non-coordination outcomes of social policy for women consequence non Uniformity input of Policy education and employment. While, in order to achieve optimal policy outcome, policies should be adopted that will ensure coherence in implementation and strengthen institutional capacity. Realizing this goal involves the evolution of the institutional system, and then moving from the individual preferences of the policy maker to institutional decision making.
  Keywords: Social policy for women, Education policy, Employment policy, Uniformity Social Policy
 • Roozbeh Moradi *, Bahman Zandi, Maryam Sadat Ghiasian Pages 123-149
  Since the publication of the novel “Savushun”, contemporary female novelists have challenged the traditional crises of Iran’s literary novels via creating female protagonists and even, occasionally, an antagonist. The two studied authors have very well represented the social and identity crises of the women within formats unique to them and, in the meanwhile, they have depicted the process of the society’s transition from its traditional to modern forms. The present article intends analyzing the relationships between the literary work, the creator of the work as well as the society wherein the author lives based on sociological literature theory proposed by Lucian Goldman followed by the comparative analysis of these aspects, if possible. In doing so, pivoting about the relationship between the society and the community, the social crises and conflicts and the norms governing the Iranian society, the sociological investigation of the mentioned social concepts will be carried out. The novel “wandering island”, has been successful in representing various viewpoints regarding the social life of women in Iran as well as the social and cultural norms that are somehow interwoven with the history of this country. Ravanipour, as well, has been able to portray the rapid social and cultural changes in conjunction with the southern regions’ ecosystem within the cast of a character named gypsy girl.
  Keywords: Literature, Novel, Sociology of Literature, Lucien Goldman, Simin Daneshvar, Moniro Ravanipour