فهرست مطالب

بررسی های حسابداری - پیاپی 17 (زمستان 1396)
 • پیاپی 17 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • ناصر ایزدی نیا، پریسا عبداللهی * صفحات 1-24
  لازمه موفقیت و عملکرد مناسب شرکت ها، وجود ساختار حاکمیت شرکتی قوی برای نظارت بهتر بر مدیریت و استفاده از محافظه کاری جهت تسریع در شناسایی اخبار بد نسبت به اخبار خوب است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محافظه کاری و حاکمیت شرکتی بر رابطه بین سطح اهرم مالی و عملکرد مالی است. نمونه پژوهش شامل 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی1390 تا 1395 است. برای آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. به منظور سنجش محافظه کاری از معیار محافظه کاری شرطی خان و واتس (2009) ، برای اندازه گیری حاکمیت شرکتی از متغیرهای اندازه هیئت مدیره، اعضای غیرموظف هیئت مدیره، مالکیت نهادی، شفافیت و افشا و برای عملکرد مالی از متغیر نرخ بازده دارایی ها استفاده شده است. نتایج این پژوهش موید آن است که محافظه کاری و همچنین سطح اهرم مالی بر عملکرد مالی تاثیر منفی و معنی دار دارد، حاکمیت شرکتی بر عملکرد مالی تاثیر مثبت و معنی دار دارد و حاکمیت شرکتی و محافظه کاری بر رابطه بین سطح اهرم مالی و عملکرد مالی تاثیر معنی دار دارند.
  کلیدواژگان: محافظه کاری، حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها
 • وحید تقی زاده خانقاه *، مهدی زینالی صفحات 25-50
  دیدگاه های مطرح شده درباره هموارسازی سود حاکی از آن است که هموارسازی سود از یک سو شفافیت اطلاعات را درباره چشم انداز آتی شرکت بهبود می بخشد و از سوی دیگر، عملکرد واقعی شرکت را مبهم می سازد و انگیزه های فرصت طلبانه مدیران را برای هموار کردن سود ها تحریک می کند. بنابراین هموارسازی سود ممکن است با ذخیره کردن اطلاعات منفی از سوی مدیران همراه باشد. از این رو، پژوهش حاضر ببررسی ارتباط میان نوآوری سازمان، هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تعداد 80 شرکت برای دوره زمانی 1388-1394 انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بین هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که نوآوری سازمان موجب کاهش خطر سقوط قیمت سهام می گردد. در نهایت شواهد حاکی از آن بود که در شرکت هایی که از فعالیت های نوآورانه استفاده می کنند، هموارسازی سود از سوی مدیران با کاهش احتمالی سقوط قیمت سهام مرتبط است.
  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، هموارسازی سود، خطر سقوط قیمت سهام، دارایی های نامشهود
 • سیدجواد میرعباسی* ، نظام الدین رحیمیان صفحات 51-80
  این مقاله، به بررسی میزان آگاهی مدیران حسابرسی داخلی از حسابرسی مستمر و به کارگیری عملی آن پرداخته است. حسابرسی فرآیندی است که میزان انطباق صورت های مالی را با معیارهای معین مثل وظایف، خط مشی و استانداردهای حسابداری نشان می دهد و حسابرسی مستمر، رویکردی است که امکان تهیه گزارش های حسابرسی را به طور همزمان یا بعد از دوره مالی کوتاه مدت برای حسابرسان فراهم می آورد. جامعه آماری این تحقیق، مدیران حسابرسی داخلی عضو انجمن حسابرسی داخلی ایران است. پرسشنامه الکترونیکی تهیه شده برای اعضای انجمن ارسال شده و اطلاعات مورد نظر از این طریق جمع آوری شده است. نتایج این تحقیق حاصل از 105 پرسشنامه بازیافت شده می باشد. یافته این تحقیق نشان می دهد که حسابرسان داخلی آگاهی لازم از حسابرسی مستمر را دارند ولی حسابرسی مستمر را در عمل به کار نمی برند. همچنین، با توجه به نتایج تحقیق مشخص می شود که با افزایش میزان آگاهی مدیران حسابرسی داخلی، میزان به کارگیری حسابرسی مستمر نیز افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: حسابرسی مستمر، حسابرسی داخلی، مدیران حسابرسی داخلی
 • روح الله صدیقی *، مجتبی عالی فامیان، شاهین شاهوردی زاده صفحات 81-96
  هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی و ارزش شرکت است. این پژوهش با استفاده از نظریه های سلسله مراتبی و هزینه نمایندگی سعی در ارزیابی این نکته دارد که عدم تقارن اطلاعاتی تا چه میزان به عنوان عامل تعیین کننده ارزش شرکت مطرح است و رابطه مذکور تا چه میزان مشروط به سطح اهرم مالی شرکت می باشد. جامعه آماری تحقیق، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که تعداد 132 شرکت آن به عنوان نمونه انتخاب شده اند و طی بازه زمانی 1390 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفته اند. از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی به منظور آزمون فرضیات و تخمین ضرایب استفاده گردید. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه منفی و معنی دار بین عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت بود و این رابطه توسط اهرم مالی تعدیل می شود. از طرفی فرصت های رشد رابطه عدم تقارن اطلاعاتی و ارزش شرکت را تعدیل نمی کند.
  کلیدواژگان: عدم تقارن اطلاعاتی، ارزش شرکت، اهرم مالی و فرصت های رشد
 • غلامحسین مهدوی* ، محمدحسین قدیریان آرانی صفحات 97-114
  هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اطلاعات مالی و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، اطلاعات 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387-1394 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی از دامنه تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام استفاده شد. همچنین، رخداد تجدید ارائه با اهمیت و شدت تجدید ارائه صورت های مالی به عنوان سنجه های معکوسی از قابلیت اتکای اطلاعات مالی به کار گرفته شد. به منظور دستیابی به هدف های پژوهش دو فرضیه تدوین و رگرسیون خطی چندمتغیره با روش داده های ترکیبی برای آزمون آن ها مورد استفاده قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که رخداد تجدید ارائه با اهمیت و شدت تجدید ارائه صورت های مالی با عدم تقارن اطلاعاتی به گونه ای مثبت رابطه دارد. بنابراین می توان نتیجه گیری کرد که بین قابلیت اتکای اطلاعات و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه منفی وجود دارد.
  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار تهران، تجدید ارائه صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی، قابلیت اتکای اطلاعات مالی
 • محمود همت فر *، مهدی ثقفی صفحات 115-138
  امروزه شرکت ها بیش از پیش به دنبال دستیابی هرچه دقیق تر به سود پیش بینی شده هستند، چرا که صحت پیش بینی سود می تواند در تصمیم گیری های سرمایه گذاران برای نگهداری و یا واگذاری سهام موثر باشد. از طرفی هدف اصلی شرکت حداکثر نمودن ثروت سهامداران است و یکی از عوامل موثر بر این امر ساختار سرمایه شرکت است که مستلزم به کارگیری دقیق منابع مالی و پذیرش ریسک بالایی متناسب با بازده از طرف مدیریت است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر، بررسی عوامل موثر بر ریسک تجاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بدین منظور داده های مربوط به 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خلال سال های 1389تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته است. این پژوهش از نوع همبستگی و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. نتایج پژوهش حاکی ازآن است که بین رشد بازار سهام، نسبت سودآوری و نوسانات مالیات بر درآمد با ریسک تجاری شرکت ها، رابطه معنادار و مستقیمی وجود دارد. همچنین بین رشد شرکت و ساختار سرمایه با ریسک تجاری شرکت ها، رابطه معنادار و معکوسی وجود دارد.
  کلیدواژگان: بازار سهام، ریسک تجاری، ساختار سرمایه، مالیات
|
 • Naser Izadinia, Parisa Abdollahi * Pages 1-24
  The need for the success and performance of companies is the existence of a strong corporate governance structure to better monitor management and use conservatism to accelerate the detection of bad news than good news.The main purpose of this study is investigating the effect of conservatism and corporate governance on the relationship between financial leverage and financial performance.The research sample consists of 119 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 2012 to 2017.Multivariate regression model has been used To test hypotheses.In order to measure conservatism from the conditional conservatism of Khan and Watts(2009), to measuring corporate governance from board size variables, non-executive members of the board of directors, institutional ownership, transparency and disclosure and for the financial performance of the variable of return on assets has been used.The results of this study confirms that conservatism and financial leverage have a negative and meaningful effect on financial performance, corporate governance has a positive and meaningful effect on financial performance, Conservatism and corporate governance have a significant effect on the relationship between financial leverage and financial performance.
  Keywords: Conservatism, Corporate Governance, Financial Performance, Financial Leverage, Return on Assets
 • Vahid Taghizadeh Khanqah*, Mehdi Zeynali Pages 25-50
  The views expressed in income smoothing suggests that one hand, income smoothing improves information transparency about the company's future prospects. On the other hand, obscures the actual performance and incentives to stimulate opportunistic managers to smooth earnings. Therefore, income smoothing may be accompanied by the storage of negative information from managers, and the organization's innovation can be an approach to prevent accumulation of negative information in the company. Hence, the present study to investigate relationship between innovation, income smoothing and stock prices crash risk of companies listed in Tehran Stock Exchange. In this respect, 80 companies were selected for the period 2008-2014. To analyze the data and test research hypotheses multivariate regression model and panel data has been used. The results show that there is a significant positive relationship between stock prices crash risk and income smoothing. Also the results showed that innovation is reduced the stock prices crash risk. The evidence showed that companies who use innovative activities, income smoothing by managers associated with a reduced stock prices crash risk.
  Keywords: Innovation, Income Smoothing, Stock Prices Crash Risk, Intangible Assets
 • Seyedjavad Mirabbasi *, Nezamoddin Rahimian Pages 51-80
  This study investigates the level of internal audit manager’s awareness and the practical use of continuous audit. Auditing is a process that shows the conformity of financial statements with specified criteria like duties, policies and accounting standards and Continuous audit is an approach which aid auditors to prepare the audit reports during the fiscal period or after a short period. Statistical society includes internal audit managers who are members of Iranian Association of Internal Auditors. The required information have been collected by 105 electronic questionnaires. The results show that internal auditors have required awareness about continuous audit but they do not use it in their audit process. Also, the result indicates that the level of use of continuous audit will be increased by increasing the awareness of internal audit managers.
  Keywords: continuous audit, internal audit, internal auditors managers
 • Roohollah Seddighi *, Mojtaba Alifamian, Shahin Shahverdyzadeh Pages 81-96
  Drawing on pecking order and agency cost theories, this study assesses the extent to which information asymmetry is an important determinant of firm value and the extent to which this relationship is conditional on the leverage level of firms. The study also assesses the impact of information asymmetry on firm value and on high and low growth opportunity firms the statistical population of the research include all publicly-held companies listed in Tehran stock exchange (TSE) from which 132 companies were selected as the sample and examined in the period between 2012-2017. To test the hypotheses and estimate coefficiency, the statistical "panel data" technique was employed. Based on the research results the information asymmetry adversely influences firm value, and this effect is moderated by firm's leverage but this effect does not moderated with growth opportunities.
  Keywords: Information Asymmetry, Firm value. Financial Leverage, Growth Opportunities
 • Gholamhossein Mahdavi *, Mohammad, Hossein Ghadirian, Arani Pages 97-114
  The main purpose of this study is to investigate the relationship between financial information reliability and information asymmetry for the listed companies on Tehran Stock Exchange. To this aim, a sample of 87 listed companies on the Tehran Stock Exchange from 2008 to 2015 were collected and investigated. The bid-ask spread was selected as information asymmetry measure. Also, material financial restatement occurrence and magnitude of financial restatement were employed as adverse measures of financial information reliability. For the research purposes, two hypotheses were proposed. Multivariable linear regression analysis was used to test the hypotheses on a panel data mode. Findings from the study showed that the occurrence of material restatement and magnitude of restatement are positively related to information asymmetry. In other words, there is a negative relationship between financial information reliability measures and information asymmetry.
  Keywords: Financial Information Reliability, Financial Restatement, Information Asymmetry, Tehran Stock Exchange
 • Mahmood Hematfar*, Mahdi Saghafi Pages 115-138
  Today, companies increasingly seeking to achieve the profit forecasts are more accurate, because the accuracy of earnings forecast could affect decisions on investing in maintenance or shares. This research aims at studying the factors influencing the commercial risk of accepted companies in Tehran Stock Exchange. The effect of stock market growth, company growth, profitability, the capital structure and income tax fluctuations during the years 2010 to 2015 on commercial risk of 120 companies accepted in Tehran Stock Exchange has been investigated. This research is correlational and analytical- causal based on tableau data analyzing (data panel). Software SPSS20, Eviews7 and Minitab16 were used for analyzing the research results. The results show that there is a meaningful direct relationship among the stock market growth, profitability ratio, income tax fluctuations and the companies' commercial risk. On the other hand, there is a meaningful converse relationship among the company growth, the capital structure and the companies' commercial risk.
  Keywords: stock market, commercial risk, the capital structure, tax