فهرست مطالب

بررسی های حسابداری - پیاپی 18 (بهار 1397)
 • پیاپی 18 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • علیرضا جعفری* ، محسن جعفری صفحات 1-26
  پاسخگویی به عناصر معینی از سیاست های مالی مانند تامین مالی، سهامدار نهادی و نقدینگی که شرکت برای تداوم به آن نیاز دارد به مدیران برای گسترش یک برنامه مشخص کمک می کند. این پژوهش، به بررسی نقش تعدیل کننده سهام داران نهادی و محدودیت تامین مالی بر رابطه بین مازاد نگه داشت وجه نقد و تغییر در ارزش شرکت می پردازد. جامعه آماری پژوهش، تمام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1394 هستند که با استفاده از روش حذف سامانمند، نمونه ای متشکل از 104 شرکت انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. برای تجزیه و تحلیل دادها و آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون چند متغیره به روش داده های ترکیبی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مازاد نگاه داشت وجه نقد بر ارزش شرکت تاثیر مثبتی دارد. همچنین نتایج نشان داد که محدودیت مالی بر رابطه بین مازاد نگاه داشت وجه نقد و ارزش شرکت تاثیر معناداری دارد. علاوه براین نتایج نشان دهنده این موضوع است که در حضور سهامداران نهادی و وجود محدودیت مالی رابطه بین مازاد نگاه داشت وجه نقد و ارزش شرکت تحت تاثیر قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: سهامداران نهادی، محدودیت تامین مالی، مازاد نگهداشت وجه نقد، ارزش شرکت
 • شکراله خواجوی *، اکرم فتحعلی، علیرضا پورگودرزی صفحات 27-46
  هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی اثر تعدیلی عدم تقارن اطلاعاتی بر تئوری سلسله مراتب تامین مالی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش نمونه آماری متشکل از 159 شرکت (1590 سال شرکت) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و طی دوره زمانی از سال 1386 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه ها ی این پژوهش با ا استفاده از رگرسیون به ظاهر نامرتبط (SUR) آزمون شده اند. نتایج پژوهش نشان دهنده این است که در حالت کلی سلسله مراتب تامین مالی در دوره مورد بحث در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رعایت نشده است و در اکثر موارد شرکت ها برای تامین مالی تصمیمات سرمایه گذاری مختلف، بیشتر از منابع خارج از سازمان استفاده می کنند. همچنین با اضافه کردن عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر تعدیل کننده به مدل پژوهش، نتایج نشان دهنده گرایش بیش ازپیش شرکت ها به تامین منابع مالی برون سازمانی است.
  کلیدواژگان: تامین مالی، تئوری سلسله مراتب، رگرسیون های به ظاهر نامرتبط، عدم تقارن اطلاعاتی، متغیر تعدیلی
 • محمدحسین رنجبر، حسین رجب دری* ، امیررضا خانی ذلان صفحات 47-64
  مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که به حفظ، تداوم یا افزایش ظرفیت تولید کالا و خدمات می-انجامند و برای شرکت سودآوری آتی ایجاد می کنند. سرمایه گذاری کارا نیز بدین معنا است که شرکت همه پروژه هایی که خالص ارزش فعلی مثبت داشته باشند را انتخاب نماید. همچنین تئوری چرخه عمر نیز به این مساله اشاره دارد شرکت ها و بنگاه های اقتصادی، دارای منحنی عمر یا چرخه عمر هستند. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین مخارج سرمایه ای ، کارایی سرمایه گذاری و مراحل مختلف چرخه عمر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و رویکرد آن پس رویدادی است. دوره زمانی مطالعه نیز شامل سال-های 1390 تا 1394 و نمونه برگزیده متشکل از 69 شرکت است. برای بررسی فرضیه های پژوهش از نرم افزار EViewsنسخه 9 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین مخارج سرمایه ای و کارایی سرمایه گذاری رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین بین مراحل مختلف چرخه عمر و مخارج سرمایه ای رابطه منفی و معناداری وجود دارد و با افزایش عمر شرکت، مخارج سرمایه ای کاهش می یاید.
  کلیدواژگان: کارایی سرمایه گذاری، مخارج سرمایه ای، چرخه عمر شرکت
 • محمدحسین قلمبر * صفحات 65-82
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر محافظه کاری حسابداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام بانک ها و موسسات بیمه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. محافظه کاری حسابداری شامل دو نوع شرطی و غیر شرطی بوده که برای اندازه گیری آن ها به ترتیب از مدل خان واتس (2009) و گیولی و هین (2000) استفاده شده است. بدین منظور دو فرضیه تدوین و داده‏های مربوط به 27 بانک و موسسه بیمه عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ی زمانی بین سالهای 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیونی پژوهش با استفاده از روش داده های تابلویی با رویکرد اثرات تلفیقی بررسی و آزمون شد. بر این اساس نتایج بدست آمده نشان میدهد که محافظه کاری شرطی و محافظه کاری غیر شرطی حسابداری تاثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط قیمت آتی سهام دارند؛ بدین معنی که محافظه کاری به عنوان یک مکانیزم راهبردی، انگیزه های مدیریت را جهت تسریع در افشای اخبار خوب و تاخیر در افشای اخبار بد محدود کرده و از این طریق موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و در نتیجه کاهش خطر سقوط قیمت آتی سهام خواهد شد.
  کلیدواژگان: محافظه کاری حسابداری، محافظه کاری شرطی، محافظه کاری غیر شرطی، خطر سقوط قیمت سهام
 • امین ناظمی *، محمدرضا پورعنقا صفحات 83-106
  در این مطالعه ارتباط بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی با در نظر گرفتن نقش نظارت موثر هیات مدیره انجام می شود. به همین منظور، از معیارهای نرخ موثر مالیاتی جهت اندازه گیری اجتناب از پرداخت مالیات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و نمونه آماری شامل 87 شرکت پذیرفته شده در بور هدف اصلی پژوهش حاضر آزمون ارتباط بین مالکیت خانوادگی و اجتناب مالیاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن نقش تعدیل کنندگی نظارت موثر هیات مدیره است. به همین منظور، از معیارهای نرخ موثر مالیاتی جهت اندازه گیری اجتناب از پرداخت مالیات استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال های 1386 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است. از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده آن است که، میزان اجتناب مالیاتی در شرکت های خانوادگی به نسبت کمتر از میزان اجتناب مالیاتی در سایر شرکت ها است. همچنین بین درصد سهام متعلق به مدیرعامل در شرکت های خانوادگی و نرخ موثر مالیاتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و متغیرهای نقش نظارتی هیات مدیره باعث تعدیل این رابطه می شود. از این رو در شرکت های خانوادگی، استقلال هیات مدیره و اندازه هیات مدیره باعث تشدید و دوگانگی نقش مدیر عامل و رئیس هیات مدیره باعث تضعیف رابطه بین درصد سهام متعلق به مدیر عامل و نرخ موثر مالیاتی می شود.
  س اوراق بهادار تهران در سالهای 1386 تا 1393 است. از آزمون مقایسه میانگین دو جامعه مستقل و تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده می شود. نتایج نشان می دهند که میزان اجتناب مالیاتی در شرکتهای خانوادگی کمتر از میزان اجتناب مالیاتی در سایر شرکتها است و بین درصد سهام متعلق به مدیرعامل در شرکتهای خانوادگی و نرخ موثر مالیاتی رابطه مثبت معناداری وجود دارد. متغیرهای نقش نظارتی هیئت مدیره باعث تعدیل این رابطه میشود. بنابراین در شرکتهای خانوادگی، استقلال هیئت مدیره و اندازه هیئت مدیره باعث تشدید و دوگانگی نقش مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره باعث تضعیف رابطه بین درصد سهام متعلق به مدیر عامل و نرخ موثر مالیاتی میشود.
  کلیدواژگان: اجتناب از پرداخت مالیات، نرخ موثر مالیات، هیئت مدیره، شرکت خانوادگی
 • سیدعلی واعظ، امیرحسین منتظرحجت، ناصر خسروی * صفحات 107-122
  حق الزحمه حسابرسی، از موضوعات مهمی است که ذهن صاحبکار و حسابرس را به خود مشغول می کند و باید درباره آن به روشنی مذاکره کنند. عوامل مختلفی می تواند بر حق الزحمه حسابرسی موثر باشد از جمله این عوامل می توان به میزان وجه نقد نگهداری شده توسط شرکت ها اشاره کرد که از عوامل موثر بر هزینه های نمایندگی است. ما در این مقاله، واکنش حسابرسان نسبت به میزان حق الزحمه حسابرسی با توجه به میزان نگهداشت وجه نقد شرکت ها بررسی شده است. برای این منظور، داده های مورد نیاز این تحقیق از 80 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 تا 1394 جمع آوری گردیده است. روش آماری مورد استفاده برای آزمون فرضیه رگرسیون چند متغیره است که به بررسی رابطه بین نگهداشت وجه نقد و میزان حق الزحمه حسابرسی می پردازد. نتایج نشان می دهد که با ثابت نگه داشتن عوامل دیگر، بین نگهداشت وجه نقد و حق الزحمه حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد و منعکس کننده این موضوع است که حسابرسان به سطوح مختلف نگهداشت وجه نقد شرکت ها که یکی از منابع هزینه های نمایندگی است واکنش نشان می دهند.
  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، نگهداشت وجه نقد، هزینه های نمایندگی
|
 • Alireza Jafari*, mohsen jafari Pages 1-26
  Responsiveness to certain elements of financial policies such as financing, institutional Ownership and liquidity that the firm needs to continue to help managers to develop a specific plan.This research purpose is to investigate Institutional Ownership moderating role and Financing Constraints on relation between excess of cash holding and change in firm value. The statistical population consists of all companies accepted in Tehran stock exchange in which a sample of 104 firms selected using systematic elimination method then investigated during the period of 2010-2015. For data analysis and Hypothesis Testing, statistical multiple Panel Data method by regression models were applied. Findings shows that excess of cash holding has a positive effect on firm value. In addition, results confirm that financial Constraints influences the relationship between excess of cash holding and firm value significantly. Besides, based on results the link between excess of cash holding and firm value is affected by presence of Institutional Ownership and financial Constraints.
  Keywords: Institutional Ownership, Financing Constraints, Excess Cash Holdings, Firm Value
 • shokrollah khajavi *, Akram Fathali, Alireza Pourgoudarzi Pages 27-46
  The goal of this research is to study the Information asymmetry adjusted effect on finance hierarchical theory of listed companies of Tehran Stock Exchange. The study includes the time period during 1386 to 1395. The statistical sample of this research includes 159 firms (1590 firms-years) which were in listed companies of Tehran Stock Exchange. The hypotheses of this research have been tested by seemingly unrelated regression (SUR) using. According to the results of the tested hypotheses got cleared that finance hierarchical is not utilized during mentioned period, generally and in most cases companies’ various investment decisions of financing have been made according to outsources with more tendency. The results were obtained without information asymmetry considering. Afterwards, when information asymmetry is getting considered to model of this research as the moderator variable added, the results indicate that companies have more tendencies to outsource financing in their situations in contrast with other financing method
  Keywords: Financing, Finance Hierarchical Theory, Seemingly Unrelated Regression, Information Asymmetry, Moderator Variable
 • Mohammad Hossein Ranjbar, Hossein Rajabdorri *, Amirreza Khanizolan Pages 47-64
  The purpose of this research is to investigate the relationship between capital expenditures and investment efficiency in different stages of company life cycle in companies admitted to Tehran Stock Exchange. Following a post-revolutionary approach, the study was conducted between 2011 and 2015 and the selected sample consists of 69 companies listed in admitted to the Tehran Stock Exchange. E-Views software version 9 was used to study the research hypotheses. The results showed that there is a negative and significant relationship between capital expenditures and investment efficiency. Also, in different stages of the life cycle, there is a relationship between capital expenditures and negative investment efficiency, the highest amount related to the growth stage and lower the amount related to the decline stage.
  Keywords: Investment efficiency, Capital expenditure, Life cycle
 • Mohamad Hosein Ghalambor * Pages 65-82
  This study investigated the effect of accounting conservatism on stock future price crash risk for banks and insurance. For this purpose, two hypotheses were developed and with data of 27 banks and insurance listed on Tehran stock exchange during the period of 2010-2016 were examined. Accounting conservatism includes conservative and unconservative that has been used for their measurement by using the Khan Watts (2009) and Givoly & Hayn (2000) models, respectively. Finally, the research hypotheses were tested by using pooled data. The findings of this study suggest that conditional and unconditional conservatism has a negative and significant effect on the stock price crash risk. This means that accounting conservatism as a strategic mechanism limits management incentives and abilities to accelerate the disclosure of good news and delays in exposing bad news, thereby information asymmetry reduce and this will reduce stock future price crash risk for banks and insurance listed on Tehran stock exchange.
  Keywords: accounting conservatism, conditional conservatism, unconditional conservatism, stock price crash risk
 • Amin Nazemi *, MohammadReza Poorangha Pages 83-106
  The purpose of this research is to examine the monitoring role of the board of directors in tax aggressiveness of family firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Hence, this research utilizes tax affective rate as proxies for tax avoidance. The research population is comprised of total companies listed in TSE and the statistical sample includes 87 companies listed in TSE and studied during the years 2007 to 2014. The mean comparison and multivariate linear regression are used for testing the hypotheses of the research. The results suggest that tax aggressiveness in family firms is less than other firms. Also, there is a significant positive relationship between the percentage of shares owned by the CEO in family firms and effective tax rate and the board's oversight role variables adjust this relation. Hence in the family firms, board independence and board size increased and the duality of the role of CEO and Chairman of the Board decreased the relationship between the percentage of shares owned by the CEO and effective tax rate.
  Keywords: Tax Avoidance, Tax Effective Rate, Board of Directors, Family Firm
 • Seyed Ali Vaez, Amir Hossein Montazer Hojat, Naser Khosravi * Pages 107-122
  Audit fee is one of the main subjects occupying both the employer’s and auditor’s minds. They must discuss the issue clearly. A variety of factors can affect audit fee, such as the amount of cash holding by firms that is one of efficient factors on agency costs. In this paper, we examine auditor’s response to determine audit fee under considering the amount of cash holding by firms. For this purpose, the required data for this research is collected from eighty companies listed in Tehran Stock Exchange for a period of six years between 2009 and 2015. The Statistical method for hypothesis testing is multivariate regression that examines the relation between cash holding and audit fee. The results of the research show that by making other factor constants, there is a positive relation between cash holding and audit fee. This relation reflects that auditor’s response to different levels of cash holdings as one of agency costs.
  response to determination of audit fee under considering the amount of cash holding by firms. For this purpose, the required data for this research is collected from eighty companies listed in Tehran Stock Exchange for a period of six years between 2009 and 2015. Statistical methods for hypothesis testing is multivariate regression that examine the relation between cash holding and audit fee. The results of research show that by stabilizing other factors, there is a positive relation between cash holding and audit fee. This relation reflects that auditors response to different levels of cash holdings which is one of agency costs.
  Keywords: Audit fee, Cash holding, Agency costs