فهرست مطالب

 • پیاپی 55 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/05/23
 • تعداد عناوین: 14
|
 • مهرداد آقا محمد علی کرمانی، حیدر بی ران وند* ، عطیه بزرگی پور صفحه 1
  مدیریت فرآیندهای کسب وکار یک روش شناسی نظام مند به منظور شناسایی، طراحی/ بازطراحی، ایجاد، مستندسازی، اندازه گیری، پایش و کنترل فرآیندهای کسب وکار، به منظور ایجاد ارزش برای مشتریان سازمان با چابکی بالاتر است. پژوهش حاضر با توجه به اهمیت بسیار بالای شناسایی فرآیندها به عنوان سنگ بنای طراحی و بهبود مستمر فرآیندهای کسب وکار، به ارائه یک رویکرد جدید و بسیار کارا جهت شناسایی فرآیندهای سازمان پرداخته است. معماری فرآیندهای سازمانی عنوان این رویکرد می باشد. در ادامه، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران به عنوان مطالعه موردی مورد بررسی قرار گرفته است و سه مورد از فرآیندهای اصلی آن شناسایی شده اند. نتایج نشان می دهد که با استفاده از این روش، امر شناسایی و کشف فرآیندهای سازمان با دقت و کارایی فوق العاده بالایی صورت پذیرفته و در قالبی کاملا استاندارد ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: شناسایی فرآیند، مدیریت فرآیند، معماری فرآیندی، شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل
 • علیرضا علی احمدی*، محسن علی شایان فر ، مصطفی فرمانی صفحه 2
  اخیرا تصمیم گیری و مباحث پیرامون آن مانند تخصیص اعتبار برای طرح ها و پروژه ها در سطح کشور و در سطوح مدیریتی به عنوان موضوع بسیار مهم در سازمان ها ، وزارت خانه ها و نهادهای رسمی کشور مطرح است. مدل پیشنهادی برای تخصیص بودجه، ابزاری برای تسریع در تصمیم گیری مدیران محسوب می گردد. این تحقیق که برای اولویت بندی طرح های عمرانی در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری انجام گرفته است، سعی شده که با استفاده از مدل های چند شاخصه علاوه بر سرعت در تصمیم گیری مدیریت به این سوال پاسخ داده شود که مناسب ترین انتخاب از بین گزینه های موجود (پروژه ها) کدام است. این روش بر اساس شاخص های تصمیم گیری و برپایه ی ماتریس تصمیم بنا گردیده است. بدین منظور در این تحقیق برای پاسخ به اینکه به چه عوامل، چه امتیازی باید تخصیص داد، از مدل چند شاخصه استفاده شده است. این پژوهش به چگونگی طراحی یک مدل کار آمد جهت تخصیص اعتبار به پروژه های عمرانی در اداره طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از تکنیکهای چند معیاره پرداخته و هدف از این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر تخصیص اعتبار و درجه بندی آنها (ضریب اهمیت) و انتخاب گزینه بهینه و تهیه مدل تخصیص اعتبار است که پس از پالایش اولیه در بین شاخصها و معیارها با استفاده روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و روش تاپسیس فازی که از روش های تصمیم گیری چند معیاره می باشند و به کمک نرم افزار تصمیم گیری متلب وسایر نرم افزارهای مرتبط که از مهم ترین ابزارهای کمک درتسریع فنون تصمیم گیری چند معیاره هستند ، معیارها و شاخصهای رتبه بندی شده و وزن دهی می شوند و در نهایت پروژه ها رتبه بندی شوند
  کلیدواژگان: مدل تصمیم یار، روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، روش تاپسیس فازی، تخصیص اعتبار طرح های عمرانی
 • ایمان صادق زاده* صفحه 3
  توسعه سازمان‏های شبکه‏ای معمولا با تولیت یک بنگاه مرکزی (مادر) پی گرفته می‏شود، بدین منظور بنگاه مادر به عنوان مرکزیت اصلی شبکه باید استراتژی‎های خود را با راهکاری عملیاتی در سطح شبکه پیاده سازی کند اهمیت مدل کسب وکار در شبکه تا آنجا مهم است که بسیاری از صاحب نظران مدل کسب وکار را موتور استراتژی های مبتنی بر شبکه می‏دانند. در پژوهش حاضر، با نگاه به موضوع شبکه‏های همکاری، به بررسی، شناسایی و اولویت بندی نقش سازمان مادر در مدل کسب و کاری شبکه‎های همکاری پرداخته شده است. در این راستا با مرور ادبیات مربوط به مزیت مادری عملکردهای کلیدی شرکت مادر در بحث کسب و کاری شبکه‎ها استخراج گردید سپس با استفاده از روش دلفی و در سه دور به استحضار خبرگان فعال در حوزه شبکه‎های همکاری قرار گرفت و بهبود و توسعه یافت. پس از تائید فاکتورهای نهایی توسط خبرگان به منظور اعتبارسنجی و اولویت‎‎ بندی فاکتورها پرسشنامه ای تدوین و در اختیار خبرگان دانشگاهی و مدیران دو شبکه‏ همکاری قرار گرفت. که نتایج به کاربردی و عملیاتی بودن فاکتورها تدوین شده صحه می‏گذارد.
  کلیدواژگان: شبکه، شرکت مرکزی، مزیت مادری، عملکرد شرکت مرکزی، همکاری ‏های بلندمدت، استراتژی های مبتنی بر شبکه
 • سعید آیباغی اصفهانی *، امیر غفوریان شاگردی، رامین الهی صفحه 4
  امروزه در کشورهای در حال توسعه مشارکت زنان در بخش های عالی سازمان ها نسبت به مردان کمتر بوده و سقف و دیوار شیشه ای حرکت افقی و عمودی زنان در سازمان ها را محدود کرده است. تئوری رهبری تضایف گرایانه رویکردی فرانوگرا به رهبری است که حضور زنان در جایگاه رهبری سازمان را به عنوان عامل هم افزایی در سازمان مفهوم سازی می کند. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نحوه تاثیرگذاری رهبری تضایفی بر انعطاف پذیری منابع انسانی بپردازد و در این راستا اثر رفتارهای آوایی کارکنان به عنوان متغیر میانجی مورد مطالعه قرار گرفته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی است. حوزه پژوهش حاضر، ادارات سازمان تامین اجتماعی واقع در شهر تهران می باشد. در راستای انجام این تحقیق برای سنجش و اندازه گیری رهبری تضایفی در سازمان پرسشنامه رهبری تضایف گرایانه طراحی گردید که پس از آزمون های اعتبارسنجی، پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون رگرسیون و معادلات ساختاری از طریق نرم افزارAmos صورت گرفته و نتایج به دست آمده حاکی از تاثیر مثبت رهبری تضایفی بر انعطاف پذیری منابع انسانی می باشد، همچنین اثر مثبت و معنادار رهبری تضایفی بر رفتارهای آوایی کارکنان و نقش میانجی گری رفتار آوایی تایید گردید.
  کلیدواژگان: هم افزایی، رهبری تضایف گرایانه، رفتار آوایی، انعطاف پذیری منابع انسانی
 • وجیهه هوشیار *، محمد رستم پور صفحه 5
  امروزه، پژوهش در خصوص برند، جایگاه ویژه ای در حوزه کسب و کار یافته است. این مساله از طریق تاثیری که بر رضایت و وفاداری مشتریان دارد، می تواند در بقا و حیات یک نهاد خدماتی تاثیر به سزایی داشته باشد. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف بررسی اثر ابعاد برند خدمات بر وفاداری مشتریان به یک برند؛ قصد صحه گذاری بر این موضوع را دارد. جامعه آماری این تحقیق مشتریان شعب بانک کشاورزی شهر تربت حیدریه هستند، که تعداد 322 نفر از آنان به شیوه نمونه گیری تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شده است و جهت بررسی روایی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید و روایی تمام متغیرها مورد تایید واقع شد. جهت سنجش پایایی نیز از آلفای کرونباخ استفاده شد و آلفای کرونباخ تمامی متغیرها در سطح قابل قبول به دست آمد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد شواهد برند، گفته ها و شنیده های برند و رضایت مشتریان بانک کشاورزی بر نگرش نسبت به برند و نگرش نسبت به برند نیز بر روی وفاداری مشتریان بانک کشاورزی تاثیرگذار می باشد.
  کلیدواژگان: وفاداری به برند، شواهد برند، رضایت، نگرش به برند، گفته ها و شنیده های برند
 • سید مرتضی غیور باغبانی *، امید بهبودی، علی پورنگ، الهام نصیری صفحه 6
  مهمترین منبع هر سازمان که تعیین‏ کننده جهت گیری و عملکرد آن می باشد، منابع انسانی است. رفتار شهروندی سازمانی پیامد مطلوبی است که مدیران درصدد افزایش بروز آن در بین منابع انسانی هستند. هدف این پژوهش بررسی اثر درگیری شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل‏ گری هویت سازمانی بوده است. جامعه آماری پژوهش، نمایندگی ‏های شرکت بیمه ایران در شهر مشهد به تعداد 300 نمایندگی است. با توجه به پراکندگی نمایندگی های مذکور در سطح شهر، روش خوشه ایدو مرحله ای برای نمونه گیری استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان، 167 نمایندگی تعیین شد. ابزار جمع ‏آوری داده ‏ها، سه پرسشنامه است که روایی آن ها به روش سازه و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ احراز گردید. جهت اطمینان از بازگشت تعداد مکفی از پرسشنامه ها، 170 پرسشنامه توزیع و 167 پرسشنامه برگشت داده شد. داده‏ های پژوهش با استفاده از مدل‏ یابی معادلات ساختاری و روش حداقل مربعات جزئی (PLS) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج تحقیق نشان داد که درگیری شغلی بر رفتار شهروندی سازمانی، اثر معنی ‏دار و مثبتی دارد. همچنین نقش تعدیل ‏گری هویت سازمانی در رابطه بین درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی نیز مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: درگیری شغلی، رفتار شهروندی سازمانی، هویت سازمانی
 • حمیدرضا نورعلی زاده *، علی بنیادی نایینی، محسن صادقی صفحه 7
  بسیاری از مطالعات مرتبط با سنجش کارایی، به محاسبه آن و نهایتا تحلیل ورودی ها و خروجی های می پردازد. این مطالعات هرچند که در برآورد و رتبه بندی واحدهای مورد مطالعه دست آوردهای درخوری داشته اند اما از تبیین ریشه های کارآمدی و ناکارآمدی غافل مانده اند. امری که به نظر می رسد ریشه آن در رویکردهای نسبتا مجزای مورد نیاز برای پژوهش در این دو بخش نهفته باشد. بر این اساس مطالعه پیش رو، پژوهشی دو مرحله ای را برای شناسایی عوامل موثر بر کارایی شعب بانک بیمه پیشنهاد می دهد که در مرحله نخست با استفاده از ادبیات کارایی و مشخصا روش تحلیل پوششی داده ها DEA، کارایی آنها برآورد شده و سپس با استفاده از ادبیات مدل های تعالی و مشخصا بخش توانمندساز مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت EFQM به شناسایی عوامل تبیین کننده کارایی شعب بانک بیمه با استفاده از رگرسیون چندگانه یک متغیره میپردازد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش بدست آوردن داده ها تحلیلی– ریاضی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق جهت برآورد و تبیین عوامل موثر بر کارایی، شعب بانک بیمهی بانک ملت در سال 94 بوده است. در این پژوهش ابتدا، کارایی میز بانک بیمهی بانک ملت و بیمه ما، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها (DEA) ، برآورد و رتبه بندی شده اند و سپس با استفاده از چک لیست ارزیابی مبتنی بر EFQM، تاثیر عوامل توانمندساز مدل EFQM بر کارایی شعب، توسط تحلیل رگرسیون چندگانه یک متغیره مورد تحقیق قرار گرفته است. بر این اساس، عوامل موثر بر کارایی میزهای بانک بیمهی بانک ملت و بیمه ما به ترتیب اثرگذاری: کارکنان، شراکت و منابع، فرآیند محصولات و خدمات، استراتژی و رهبری میباشد.
  کلیدواژگان: کارائی، بانک بیمه، میز بیمه، تحلیل پوششی داده ها، رویه دو مرحله ای، رگرسیون، مدل تعالی سازمانی، بانک ملت، بیمه ما
 • محمد علی بحرینی زارج *، علی مبینی دهکردی، نیما حیرتی صفحه 8
  چگونگی بهره مندی شرکت های صنعتی از فناوری های پیشرفته نقش مهمی در ادبیات مدیریت پیدا کرده است. شرکت های صنعتی علیرغم مزایای مشخص در منابع، تجربه و دانش بازار، لازم است برای افزایش مزیت های رقابتی خود از فناوری پیشرفته استفاده نمایند. به این منظور چگونگی همکاری شرکت صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو به منظور توسعه محصول جدید و تغییرات نقش آن در فرایند همکاری مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق به مطالعه موردی طولانی مدت شش ساله پنج همکاری بین شرکت های صنعتی با بنگاه های جدید فناور نانو که منجر به تولید محصول جدید نانو شده؛ پرداخته است. سهم این تحقیق در سه بخش قابل ارائه است. اول اینکه بهره مندی شرکت های صنعتی از فناوری پیشرفته بنگاه های جدید فناوری نانو، نیازمند یک فرایند تعاملی طولانی مدت است تا مبتنی بر هم افزایی قابلیت های فناورانه بنگاه ازیک طرف و همچنین منابع و قابلیت های شرکت صنعتی از طرف دیگر، فرایند توسعه محصول جدید طی گردد. دوم اینکه لازمه بهره مندی شرکت های صنعتی از فناوری های پیشرفته، انعطاف پذیری آن ها در ساختارها و راهبردهای همکاری است. سوم اینکه نقش شرکت صنعتی از یک «درخواست کننده فناوری» در ابتدای همکاری به مرورزمان تبدیل به یک «راهبر فرایند توسعه محصول جدید» شده و سپس بعد از شفاف شدن ابعاد فناوری و تولید محصول جدید، به یک خریدار محصول/خدمات فناوری پیشرفته تبدیل می شود. این مطالعه تصویر مناسبی از همکاری شرکت های صنعتی با بنگاه جدید فناوری نانو برای محققین، مدیران شرکت های صنعتی و سیاست گذاران ارائه می کند.
  کلیدواژگان: نقش شرکت صنعتی، بنگاه جدید، فناوری نانو، همکاری، توسعه محصول جدید
 • محسن ناظم بکایی* صفحه 9
  در این دنیای در حال تغییر، تکنولوژی اطلاعات (IT) برای بقای شرکت ها، یک ضرورت است، و وظایف واحد IT روز به روز مهمتر می شود. ارزیابی واحد IT برای فهم اینکه چقدر این واحد در اهداف استراتژیک و سازمانی سهیم است، کار حیاتی است. از آنجایی که واحد IT وظایف بسیاری انجام می دهد که به سادگی با واحد های پولی قابل سنجش نمی باشد، روش هایی ارزیابی که به تنهایی بر معیار های مالی تکیه دارد مناسب نیستند. هدف این مطالعه ایجاد یک رویکرد بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتب (FAHP) و روش امتیازات متوازن (BSC) برای ارزشیابی واحد IT در یک شرکت مورد مطالعه می باشد. مفهوم روش امتیازات متوازن برای تعریف سلسله مراتب با چهار چشم انداز عمده یعنی امور مالی، مشتری، فرایندهای کسب و کار داخلی، یادگیری و رشد به کار می رود. برای هر چشم نداز، شاخص های عملکرد انتخاب می شود. سپس یک راه حل برای تحمل ابهام و عدم اطمینان در مورد اطلاعات پیشنهاد می شود. نهایتا یک » فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی « رویکرد سیستم اطلاعاتی " FAHP" برای تسهیل فرایند حل مسئله ایجاد می شود. نتایج، یک راهنمای عمل در مورد استراتژی های بهیود عملکرد واحد، در اختیار واحدهای IT در صنعت مرود مطالعه قرار می دهد.
  کلیدواژگان: فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی(FAHP)، روش امتیازات متوازن(BSC)، ارزشیابی عملکرد، تکنولوژی اطلاعات(IT)
 • عباس شول*، سعید صادقی، لاله عباس لو صفحه 10
  مفهوم مدیریت زنجیره تامین پایدار (SSCM) به عنوان یک فلسفه مهم سازمانی به منظور دستیابی به منافع بیشتر از طریق کاهش مخاطرات زیست محیطی و اجتماعی در نظر گرفته می شود. در واقع مدیریت زنجیره تامین پایدار با تاکید بر حفاظت از محیط زیست و مسئولیت اجتماعی، یکی از مهم ترین مسائل مشتریان، سهام داران، دولت ها، کارکنان و رقبا است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مدیریت زنجیره تامین پایدار بر عملکرد پالایشگاه گاز فجر جم با رویکرد کارت امتیازی متوازن است. داده های این پژوهش، از طریق پرسشنامه ارسالی به 80 نفر از مدیران و کارشناسان پالایشگاه گاز فجر جم جمع آوری شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش حداقل مربعات جزئی و نرم افزارSmartPLS-Graph نسخه 3 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که زنجیره تامین پایدار تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد پالایشگاه گاز فجر جم دارد. در پایان برخی پیشنهادها و استراتژی های کاربردی برای مدیران و برخی پیشنهادات برای پژوهش-های آتی پژوهشگران ارائه شده است.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین پایدار، عملکرد، کارت امتیازی متوازن، پالایشگاه گاز فجر جم
 • جابر اکبری*، صادق بختیاری، مرتضی صامتی ، همایون رنج بر صفحه 11
  چکیده تغییرات پیش بینی نشده قیمت نفت در بازارهای بی ثبات بین المللی همواره برنامه ریزی های اقتصادی را (به سبب وابستگی بودجه به نفت و سهم بالای دولت در اقتصاد) تحت تاثیر خود قرار داده است. مدیران مالی و برنامه ریزان اقتصادی در به کارگیری یک سیاست همواره سایر شرایط را ثابت در نظر می گیرند ولی در عمل، متغیر های کلان اقتصادی از جمله درآمد و مخارج دولت از تکانه های پیش بینی نشده داخلی و خارجی متاثر بوده اند و این عامل برنامه ریزی های اقتصادی را مختل کرده و اثربخشی سیاست های اعمالی را دچار وقفه می کنند. از این رو مقامات سیاستگذاری ایران همواره با چالش مدیریت تکانه های درآمدی نفت مواجه بوده اند. نظر به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر با به کارگیری الگوهای TVP و TVPFAVAR در نرم افزارهای اقتصادسنجی MATLAB و EViews، با استفاده از داده های فصلی طی دوره 1367 تا 1393 به بررسی اثر ورود تکانه نفتی بر رابطه درآمد - مخارج در کشور ایران پرداخته است. با توجه به اینکه درآمدهای نفتی از کانال ترخ ارز وارد اقتصاد می شود اثر تکانه های نرخ ارز بر رابطه مذکور نیز برآورد گردیده است. براساس نتایج تغییرات در تکانه های درآمدهای نفتی موجب افزایش رابطه درآمد-مخارج دولت شده است. بدین معنی که میزان بیشتری از درآمد حاصله صرف مخارج دولت شده است و مخارج دولت نسبت به تکانه های منفی درآمدی انعطاف ناپذیر بوده است، بر اساس نتایج کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی در طی زمان مشاهده نمی گردد. همچنین تکانه های نرخ ارز موثر سبب کاهش رابطه درامد-مخارج شده است. به عبارتی افزایش نرخ ارز در طی زمان نتوانسته است منبع درآمدی برای دولت، جهت تامین مخارج خود باشد. در نتیجه پیشنهاد می گردد مدیران و سیاست گذاران دولتی جهت بهبود وضعیت رابطه درآمد- مخارج از سیاست های صلاحدیدی و درمانی موقت خودداری نموده و اقدام به اجرای سیاست های پیشگیری و نظامند نمایند.
  کلیدواژگان: تکانه نفتی، رابطه درآمد - مخارج دولت، TVP-FAVAR
 • ابراهیم عزیزی ، محسن صرامی* صفحه 12
  در این مقاله قانون نظام صنفی مصوب سال 1392 مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و مشکلاتی که در راه اجرای آن و همچنین کمبودها و تعارضات قانونی بعضی از مواد آن با سایر قوانین جاری کشور مورد بررسی قرار گرفته است. قانون نظام صنفی قانونی فراگیر است و تمام افراد جامعه به نوعی با آن در زندگی خود به صورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر بوده و خدمتگزاری بخش خصوصی را به صورت آسان و منظم سامان می دهد. حال چنانچه این قانون خود دارای مشکلاتی باشد به خدمت رسانی به مردم لطمه وارد کرده و موجب زیان و بی نظمی در جامعه می‏گردد. بنابراین بررسی و ارتقای این قانون جزء مواردی ضروری می باشد. روش تحقیق این مقاله ترکیبی کمی و کیفی بوده و در انجام آن از پیمایش و فنون دلفی و روش های جمع آوری داده کیفی نظیر مصاحبه و مشاهده استفاده گردیده است. این مقاله 16 مورد از مهمترین مفاد قانونی که دارای اشکال است را مورد بررسی قرار داده و مواردی را برای بهتر شدن این مفاد ارائه نموده است.
  کلیدواژگان: قانون نظام صنفی، آسیب شناسی
 • رمضان غلامی * صفحه 13
  امروزه همه چیز در حال تغییر و تحول است و رقبا بدنبال افزایش سهم بازار خود از طریق کسب مزیت رقابتی هستند، توجه به نوآوری که یکی از راه کارهای افزایش مزیت رقابتی در محیط های پویای تجارت است، امری ضروری است. از سویی دیگر، عوامل متعددی بر فرایند نوآوری تاثیرگذارند که باید مطالعه و شناسایی شوند. در واقع هدف از پژوهش حاضر، طراحی و تبیین الگوی نوآوری در تولید محصولات غذایی می باشد. روش این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان و مدیران گروه صنایع تولیدی و بسته بندی مواد غذایی جمع و رزطلایی می-باشند. در پژوهش حاضر پس از مطالعه ادبیات تحقیق، عوامل موثر بر فرآیند نوآوری شناسایی و در سه بعد (عوامل رفتاری، عوامل ساختاری و عوامل محیطی) سازماندهی شدند. داده های پژوهش نیز با استفاده از پرسشنامه و تکنیک های دلفی فازی و مدل-سازی ساختاری تفسیری (ISM) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از شناسایی متغیرهای اصلی، نتایج سطح بندی متغیرهای تحقیق با استفاده از آزمون مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM) نشان داده است که در بالاترین سطح، مولفه های عملکرد نوآوری، تجارت و بهره وری، تحقیق و توسعه، و سرمایه گذاری در دانش قرارگرفته اند که اثرپذیرترین متغیرها هستند و و در پایین-ترین سطح، مولفه جریان های اقتصادی جهانی و سیاست های نوآوری قرار دارند که اثرگذارترین متغیرها هستند.
  کلیدواژگان: نوآوری، محصولات غذایی، دلفی فازی، مدل سازی ساختاری تفسیری (ISM)
|
 • Alireza Aliahmadi*, Mohsenali Shayanfar, Mostafa Farmani Page 2
  Recently, decisions and debates related to it, such as the allocation of credits for planes and projects at the country level and at managerial levels, are a major issue in organizations, ministries and official institutions of the country. The proposed model for budget allocation is a tool for accelerating decision making by managers. In this research, which was conducted to prioritize development projects at Science Research and Technology ministry , in addition to the management decision making quicknessusing, it has been tried to answer the question ,which is the most appropriate choice among options available (projects) using multi-index models? This method is based on decision-making and decision-making matrix basis. To this end, in this research, a multi-index model is used to answer what factors are to be allocated This research studies how to design aeffective model for allocating credit to development of the construction projects in the Ministry of Science, Research and Technology using multi-criteria techniques. The purpose of this research is to identify and rank effective indicators on credit allocation and Their grading (importance coefficient) and choosing the optimal option and preparing a credit allocation model. After initial refinement among the indicators and criteria, using the fuzzy hierarchical process method and the fuzzy topisation method, which are the multi-Criteria decision-making methods and with the help of MATLAB software and other related software which is one of the most important tools for accelerating multi-criteria decision-making techniques, criteria and indicators are ranked and weighted.
  Keywords: Decision-making model , Fuzzy hierarchical analysis method , Fuzzy topical method , Design assignment
 • Eiman Sadeghzadeh* Page 3
  The development of networked organizations usually done by a focal firm (the mother). For this purpose, the focal firm as the main center of network must implement her strategies with an action plan. Significance of business model in a network is important as many experts realize business model as an engine for network base strategy. In the present study, we look at the subject of collaboration networks , to review, identify and prioritize the role of focal firm in the business model of collaboration networks. In this direction, by reviewing existing literature on maternal advantage we extract the key functions of focal firm in her mothering strategy and business model. Then the extracted factors in Delphi process was judged and developed by experts. After confirming the final factors by experts to further validation and extract the Priority of factors we design questionnaires that given to Academic experts and managers who working in two network, the result of that questionnaires approved the applicability of the model
  Keywords: Network, focal firm, native advantage, the holding company, long-term partnership, network-based strategies
 • Sead aibaghi esfehani*وRamin Elahi Elahi Page 4
  Nowadays, In developing countries the women's participation in senior sectors of the organizations is lower than men, thus glass ceilings and walls have limited horizontally and vertically movement of women in the organizations. The synergistic leadership theory is the post-modern approach to leadership that conceptualized the presence of women in leadership positions of the leadership of the organizations as the synergistic agent in the organizations. This study aims to evaluate the effect of synergistic leadership on flexibility of human resources, in this evaluation the effect of the voice behavior of employees is considered as a mediator variable. This study is a practical search in terms of aim and is a descriptive survey in terms of method. The realm of study is the offices of social security organizations which is located in Tehran. For doing this study for measuring synergistic leadership in organization is used through the questionnaire of synergistic leadership, Thus after validation testes, reliability and validity were approved. Data analysis is done by using regression test and structural equations through software Amos and the findings of the research show the positive effect of synergistic leadership on the flexibility of human resources and also confirmed the positive and significant effect of synergistic leadership on the voice behavior of employees.
  Keywords: synergy , synergistic leadership , voice behavior , human resource flexibility
 • Vajiheh Hoshyar* Page 5
  Today, research on brand has acquired a special position in business, because the issue, through its impact on customer satisfaction and loyalty, can be very influential in the survival and life of a service entity. Accordingly, the purpose of this research is to investigate the effect of service brand dimensions on customer loyalty to a brand. The study was conducted in the population of customers of Keshavarzi Bank branches in Torbat-e Heydarieh. We tested the effect of brand dimensions (brand evidence, brand hearsay) on customer satisfaction and brand attitude as well as the effect of brand attitude on customer loyalty through seven hypotheses. For this purpose, we used structural equation modeling and LISREL software. Hypothesis testing was conducted on a sample of 322 subjects that were selected by random sampling method. Confirmatory factor analysis was used to assess the validity of research instrument (questionnaire), and the results showed an acceptable validity for each variable in the questionnaire (test statistic for all variables was higher than 4%). The reliability of the questionnaire was measured using Cronbach’s alpha test and the test statistic for all variable was higher than 7%, which indicates that the questionnaire has a good reliability. Moreover, all the seven hypotheses of the study were confirmed.
  Keywords: Service brand dimensions, Brand loyalty, Customer satisfaction, Brand attitude
 • seyyed morteza ghayour*, Ali pourang, Seyed ali ghaderi, elham nasiri Page 6
  Human resource is the most important resources in organization, which influences organizational direction and performance. Organizational citizenship behavior is a desired consequence that managers tend to increase it among human resources. The aim of this study is to investigate effects of job involvement on organizational citizenship behavior with moderating role of organizational identity. The population of study is Iran Insurance Company agencies (representatives) in Mashhad, with 300 agencies. Two-stage cluster sampling method was used with regard to the distribution of agencies in Mashhad. 167 agencies were determined for sampling size using Morgan table. Data collection tool were three questionnaires which their validity confirmed through construct validity and reliability were assessed using Cronbach's alpha. To ensure of returning adequate questionnaires, 170 questionnaires were distributed and 167 questionnaires were returned. Data analysis using structural equation modeling and partial least squares (PLS) was conducted. The results showed that job involvement has significant positive effect on organizational citizenship behavior. Also, organizational identity has moderating role in the relationship between job involvement and organizational citizenship behavior.
  Keywords: Job involvement , Organizational citizenship behavior , Organizational identity
 • Hamidreza Noor Alizadeh* Page 7
  A majority of studies around efficiency assessment just estimate it. Indeed, they don’t address the roots of inefficiency of DMUs. These shortcomings could be resulted from silo approaches conducted by researchers. Our research aims address this gap. We propose a two-stage procedure in which first, the efficiency of bancassurance desks are estimated by DEA (Data Envelopment Analysis) and then, roots of inefficiency are identified by a survey designed based on enabler section of European Foundation for Quality Management model (EFQM) and conducted among bancassurance desks employees. This study is applied in terms of purpose, and mathematical as well as statistical in terms of data analysis. The population of this study consisted of all bancassurance desks of BANK MELLAT in 2015. After efficient and inefficient branches of bancassurance have been estimated and ranked, in order to identify factors affecting efficiency, a questionnaire designed according with criteria of EFQM. Reliability of questionnaire was tested by Cronbach's alpha coefficient, and normal distribution of data was tested by using the Kolmogorov-Smirnov test. The effects of variables (factors) on efficiency were evaluated via regression analysis, then obtained answers were tested for research questions. The results of ranking the impact of factors on the efficiency of bancassurance desks showed that employees, partnerships and resources, products and services, strategy, and leadership are the efficient factors, respectively.
  Keywords: efficiency , bancassurance , Data Envelopment Analysis , DEA , European Foundation for Quality Management , EFQM , regression , two-stages procedure , Bank Mellat , Ma Insurance
 • Mohammad Ali Bahreini Zarj*, Ali Mobini Dehkordi, Nima Heirati, Mohammad Reza Meigounpoory Page 8
  How incumbents benefit from advanced technologies has played an important role in the management literature. Industrial companies, in spite of certain advantages in the resources, experience and market knowledge, need to use advanced technology to increase their competitive advantages. Yet very little research has explained how incumbents collaborate with new nanotechnology based firms in order to develop new nano products. The study focuses on longitudinal six-year case studies of five collaborations between incumbents and new nanotechnology based firms. The contribution of this research is available in three parts. First, the benefit of incumbents from the nanotechnology requires a long-term extensive and interactive process, based on the synergy of technological capabilities of the new nanotechnology firms and the incumbents’ resources and capabilities. Second, the incumbents must have flexibility in their structures and collaboration’s strategies. Third, the role of the incumbents changes from a "technology taker" at the start of the collaboration to "new product development mentor" and then becomes a high-tech product / service buyer after clarifying the dimensions of technology and product innovation. This study provides a worthy illustration of these collaborations for researchers, managers and policymakers.
  Keywords: Business relationship , Incumbents’ role , New nanotechnology based firms , Collaboration , New product development
 • Mohsen Nazem* Page 9
  In this ever-changing world, information technology (IT) is a must for the survival of a company, and the functions of IT department is becoming increasingly important. The assessment of IT department is critical to understand how the department contributes to organizational and strategic goals. Because IT department performs many tasks that cannot simply be measured by monetary units, evaluation methods that solely rely on financial measures are not adequate. The objective of this study is to construct an approach based on the fuzzy analytic hierarchy process (FAHP) and balanced scorecard (BSC) for evaluating an IT department in the company studied. The BSC concept is applied to define the hierarchy with four major perspectives (i.e. financial, customer, internal business process, and learning and growth), and performance indicators are selected for each perspective. A fuzzy AHP (FAHP) approach is then proposed in order to tolerate vagueness and ambiguity of information. A FAHP information system is finally constructed to facilitate the solving process. The results provide guidance to IT departments in the Industry Case Study regarding strategies for improving department performance. The constructed information system is suggested to be a good tool for solving other multiple-criteria decision-making problems.
  Keywords: کلمات کليدي : Fuzzy analytic hierarchy process _Balanced scorecard (BSC) _Performance evaluation_Information technology (IT)
 • Abbas Shol* Page 10
  The concept of sustainable supply chain management (SSCM) has been considered as an important organizational philosophy to achieve more profits by reducing environmental and social risk. In fact, the environmental management with an emphasis on environmental protection is one of the most important issues of customers, stakeholders, governments, employees and competitors. The main aim of this research is to assess impact of sustainable supply chain management on performance of Fajr Jam Gas Refinery using balanced scorecard approach. The data for this research collected through the questionnaires that sent to 80 managers and expert of Fajr Jam Gas Refinery. To analyze the data, partial least squares (PLS) method and smart PLS-Graph software version 3 was used. The results reveals that sustainable supply chain management has a significant positive effect on performance of Fajr Jam Gas Refinery. Finally, some practical offers and strategies for managers and some suggestions for future research of researchers are provided.
  Keywords: Sustainable Supply Chain , Performance , Balanced Score Card , Fajr Jam Gas Refinery
 • Jaber Akbari* Page 11
  Abstract Unexpected changes in oil prices on international unstable markets, impact on economic development (Due to budget dependence on oil and the high proportion of government in the economy). Financial management and economic planning in applying a policy, always consider other conditions constant but in action, macro-economic variables such as income and government expenditure are affected by unexpected internal and external shocks and this factor impairs economic development and the effectiveness of the policies intended are disrupted. Therefore, Iran's official policy has always been faced with the challenge of managing the oil income shocks. Considering the importance, in this study, by using models of TVP and TVPFAVAR, using software econometric MATLAB and EViews and using quarterly data over the period 1367 to 1394 has been paid to the effects of the oil shock on the relationship of income - expenditure the Iranian government. Considering that, the exchange rate is a channel for oil income to the economy, the effect of exchange rate shocks is estimated this relationship. Based on the results, oil income shocks increase the relationship of income - government spending. This means that oil shocks increase government expenditure in each period. However, the effects of increasing it during, is decreasing. Also, government spending relative to negative income shocks, was inflexible. Thus, the dependence of the budget oil revenue, through time, has not diminished. As a result, it is proposed that: managers and government policy makers, to improve the relationship between income and expenses, Avoid from policies of discretionary and temporary treatment and take action to prevent and systematic policies. Also, exchange rate shocks have caused the relationship between income and expenditure, reduced. In other words, the increase in the exchange rate through time is not a revenue source for the government to finance its expenditure.
  Keywords: oil shocks_the relationship between incomes - expenditure_government_TVP-FAVAR
 • Mohsen Sarami*, Ebrahim Azizi Page 12
  In this paper, the guild system law adopted in 1392 in Islamic Parliament of Iran discussed And difficulties in the way of its implementation and the lack of some legal provisions conflicts with other laws of the country were investigated. In this paper .Guild system law is pervasive And all people in the community have been directly and indirectly involved with it in their lives and Provides private sector services in an easily and regular manner. If this law has problems, it will harm people and cause harm and disorder in society. Therefore, the review and promotion of this law are indispensable. The research method of this paper is a combination of quantitative and qualitative methods and used of questionnaire and Delphi techniques in this paper. This paper examines 16 of the most important legal issues that have error and Has provided some suggestions for improving this provision.
  Keywords: Pathology , guild system law
 • Ramezan Gholami Avati* Page 13
  Nowadays, everything is changing and transforming, and the competitors are seeking for increasing in their own market share through reaching to the competitive advantage. The considering of the innovation, as one of the alternatives for increasing in competitive advantage within commercial dynamic environments and contexts, is an essential matter. On the other hand, there are various factors which are influential on the innovation. These factors, therefore, must be studied. Indeed, the purpose of the present research is designing and explanation of the innovation model in the production of food products. The methodology of the present study, in term of purpose, is an applied one, and in term of nature and method, is a descriptive-analytical study. Statistical population of the study includes the experts and managers of the JAMM and ROZE TALAEE Production and Packaging Industries Group. In the present research, after reviewing the literature, influential factors on the innovation process recognized and organized in three dimensions (behavioral factors, structural factors, and environmental factors). Research dada have been gathered and analyzed by using the questionnaire and Fuzzy Delphi Techniques and Interpretive Structural Modeling (ISM). The results of ranking of the research variables using Interpretive Structural Modeling (ISM) test, after identification of the main variables, showed that the innovation performance, commerce, productivity, research and development (R&D), and venturing on the knowledge components as the most impressionable variables ranked in the upmost level, and the world economic streams and innovation policies components as the most influential variables ranked in the lowest level.
  Keywords: Innovation, Food Products, Fuzzy Delphi, Interpretive Structural Modeling (ISM)
 • Naser Poursadegh, Rashid Zolfaghare zaferani, Amir Rezaee* Page 14

  The role of effective and efficient management is becoming more important in today’s competitive world which is undoubtedly full of complexity, ambiguity, and uncertainty in challenging situations, competitions, and conflicts. People associate power with many advantages; therefore, they make many efforts to gain it in organizations. Battling for power raises the discussion of political behaviors in organizations. The aim of this study was to present a multi-index decision-making fuzzy hybrid model of qualitative analysis to identify the dimensions and indices of political behavior occurrence among CAOs at the branches of Bank Maskan in Tehran by using a fuzzy Delphi technique. Moreover, the decision-making trial and evaluation laboratory (DEMATEL) technique was employed to determine how influential and influenceable the indices were. The statistical population included 20 CAOs (Bank Maskan) with at least 10 years of executive and management experience. The research results indicated that Personal Characteristics became known as the most influential dimension with the highest value of (R-J) (1.244) among the evaluation criteria for political behaviors of CAOs at Bank Maskan. Moreover, Occupational Attitudes became identified as the most influenceable dimension according to the lowest value of (R-J) (1.358). Given the highest value of (R+J), Personal Characteristics interacted the most with other dimensions (1.244).

  Keywords: Political Behavior, Chief Administrative Officers (CAOs), Bank Maskan, Decision-Making Trial, Evaluation Laboratory (DEMATEL) technique, Fuzzy Delphi technique