فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 10 (پیاپی 81، دی 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/18
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بابک مهشیدفر ، رضا مصدق ، مهدی رضایی ، امیرصادق علیمردانی* صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  فوروزماید از ارکان درمان دارویی ادم کاردیوژنیک ریه است، اما تجویز سیستمیک این دارو با عوارضی چون افت فشار خون، آسیب کلیوی و کاهش پتاسیم سرم همراه می باشد. تجویز استنشاقی راه تازه ای است که عوارض تجویز تزریقی دارو را ندارد، اما اثربخشی آن هنوز کاملا روشن نیست. در این مطالعه هدف تعیین اثربخشی فوروزماید استنشاقی در بیماران مبتلا به ادم حاد کاردیوژنیک بود.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بر روی 125 بیمار مبتلا به ادم کاردیوژنیک حاد ریه مراجعه کننده به بخش اورژانس بیمارستان های رسول اکرم (ص) و فیروزگر در سال 1396 انجام شد. نمونه ها با تخصیص تصادفی به دو گروه آزمایش (62 نفر دریافت کننده فوروزماید با نبولایزر) و کنترل (63 نفر دریافت کننده نرمال سالین با نبولایزر) تقسیم شدند. پس از مداخله علائم حیاتی، داده های مربوط به ریه ثبت و در دو گروه با استفاده از آزمون تی تست و کای دو مقایسه گردید.
  یافته ها
  تغییرات معنی داری در میانگین فشارخون سیستولیک (مداخله 129، دارونما 9/128) ، دیاستولیک (مداخله 2/79، دارونما 78) ، تعداد نبض (مداخله 2/92، دارونما 8/91) ، تعداد تنفس (مداخله 8/22، دارونما 3/22) و اشباع اکسیژن خون (مداخله 7/91، دارونما 92) بین گروه های مطالعه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد فوروزماید استنشاقی در بیماران ادم حاد ریه، تاثیر مثبتی ندارد. لذا با توجه به تازگی موضوع، انجام مطالعات بیشتر توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: ادم ریه، نبولایزر، فوروزماید، استنشاقی
 • زهرا غلام حسینی ، رحیم احمدی*، یگانه حمیدی صفحات 9-15
  زمینه و هدف
  مطالعات نشان داده اند داروهای ضددیابتی می توانند باعث مهار تکثیر سلول های سرطانی شوند. این مطالعه با هدف بررسی اثرات سیتوتوکسیک متفورمین بر سلول های سرطان دهانه رحم (Hela) در مقایسه با سلول های غیرسرطانی کلیوی (Hek293) انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، سلو های سرطانی Hela و سلول های غیرسرطانی کلیویHek293 ، از بانک سلولی انستیتو پاستور تهیه و به گروه های دریافت کننده متفورمین (با دوزهای 001/0، 01/0، 1/0 ، 1 و 10 میلی گرم برمیلی لیتر) و گروه شاهد تقسیم شدند. با استفاده از تست MTT، سیتوتوکسیک متفورمین بر رده سلولی مورد سنجش قرار گرفت. داده ها به کمک روش آماری آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در مقایسه با گروه شاهد، مواجهه با سلول های Hela در غلظت های 01/0، 1/0، 1 و 10 میلی گرم برمیلی لیتر متفورمین سبب کاهش معنی دار زنده مانی شد، ولی مواجهه سلول های Hek293 با غلظت های متفورمین، تغییر معنی داری در زنده مانی این سلول ها ایجاد نکرد.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد مواجهه با متفورمین می تواند سبب کاهش زنده مانی سلول های سرطان دهانه رحم شود، اما سیتوتوکسیک اثر قابل توجهی بر سلول های غیرسرطانی ندارد. بر این اساس، استفاده از متفورمین در درمان و پیشگیری از سرطان دهانه رحم باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: متفورمین، بقای سلول، سلول های Hela، سلول های Hek293
 • فرحناز بوذری سراوانی، فرزانه تفویضی* ، محمود رضا جعفری صفحات 16-26
   
  زمینه و هدف
  لنفوم غیرهوچکین از بیماری های شایع با منشا سلول های لنفاوی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان اثرگذاری نانولیپوزوم های پگیله حاوی DNAi (داروی آنتی سنس) بر کاهش میزان بیان ژن BCL-2 انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه، برای تهیه نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi، سه فرمولاسیون با ترکیب های 5، 10 و 15% ازPEG 2000 و نسبت های مشخصی از فسفولیپیدها و کلسترول تهیه شد. پس از خالص سازی با استفاده از دستگاه زتاسایزر، میانگین قطر نانولیپوزوم محاسبه گردید. بازده دربرگیری دارو براساس منحنی استاندارد دارو تعیین شد. اثر سایتوتوکسیسیتی محصول در اثر تیمار با غلظت های 2/0، 5/0 و 8/0 میکروگرم برمیکرولیتر از هرکدام فرمولاسیون ها به صورت سه بار تکرار در محیط in vitro با روش MTT ارزیابی شد، سپس بیان ژن BCL-2 در رده سلولی DLCL2 بررسی گردید. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین قطر نانولیپوزوم پگیله حاوی DNAi، 117 نانومتر تخمین زده شد و بازده دربرگیری دارو، 67% بود. نتایج حاصل از تست MTT بر روی رده سلولی DLCL2 نشان داد بیشترین میزان مهار رشد سلولی مربوط به تیمار با نانولیپوزوم های پگیله 10% و غلظت 5/0 میکروگرم برمیکرولیتر بوده است. همچنین کاهش معنی داری در بیان ژن BCL-2 در رده سلولی DLCL2 تیمارشده با نانولیپوزوم های پگیله 10% در تمامی غلظت ها در 48 ساعت مشاهده گردید، که بیشترین کاهش بیان ژن در غلظت 5/0 میکروگرم برمیکرولیتر بود.
  نتیجه گیری
  فرمولاسیون نانولیپوزوم پگیله 10%، کارایی بالاتری جهت حفظ و رهایش دارو نسبت به دو لیپوزوم دیگر سنتزشده دارد. به نظر می رسد نانولیپوزوم سنتز شده، پتانسیل استفاده در صنایع داروسازی دارد.
  کلیدواژگان: نانو، لیپوزوم ها، لنفوم غیرهوچکین، ژن بی سی ال-2
 • هما طالبی، اکبر حاجی زاده مقدم*، صدیقه خان جانی جلودار صفحات 27-35
  زمینه و هدف
  سکته ایسکمی علت عمده مرگ ومیر در جهان است. در میان اختلالات مشاهده شده در بازماندگان ایسکمی، اختلال یادگیری شناختی و حافظه به صورت قابل توجهی وجود دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر حفاظتی کونژگه دکستران - کورکومین بر اختلال حافظه و حجم آسیب مغزی در مدل حیوانی ایسکمی فراگیر مغزی می باشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 35 سر موش صحرایی در 5 گروه تقسیم بندی شدند. گروه های پیش تیمار و کنترل مثبت به مدت 30 روز با کورکومین و کونژگه دکستران - کورکومین (15 میلی گرم برکیلوگرم - خوراکی) تیمار شدند. گروه های کنترل و ایسکمی آب مقطر دریافت کردند. برای القای مدل ایسکمی مغزی فراگیر، شریان های کاروتید چپ و راست به وسیله گیره های عروقی برای مدت 5 دقیقه بسته و پس از 10 دقیقه گیره ها برداشته شدند. در ادامه، شریان ها به مدت 5 دقیقه دوباره بسته شده و در انتها گیره های عروقی را برداشته و جریان خون به هر دو شریان برگردانده شد. 48 ساعت بعد از القای مدل، تست شناسایی شی جدید جهت بررسی اختلال حافظه در موش ها انجام گرفت. آسیب با 5،3،2 تری فنیل تترازولیوم کلراید اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در این مطالعه شاخص تشخیص در گروه ایسکمی، کاهش معنی دار (051/0>p) و در گروه های پیش تیمار با کورکومین و کونژگه دکستران – کورکومین، افزایش معنی داری (01/0>p) را نشان داد. همچنین حجم آسیب مغزی در گروه کونژگه دکستران - کورکومین نسبت به گروه ایسکمی کاهش معنی داری یافت (05/0>p).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد کونژگه دکستران-کورکومین می تواند اختلالات شناختی و حافظه القاشده با ایسکمی مغزی فراگیر را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: ایسکمی مغزی فراگیر، دکستران، کورکومین، اختلال حافظه
 • شیده فاتحی ، مریم محمدی سی چانی* ، مجید توکلی صفحات 36-45
   
  زمینه و هدف
  عفونت های ایجادشده به وسیله سویه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم، در بیشتر موارد منشا بیمارستانی دارند که شیوع آن در بسیاری از کشورهای جهان در حال افزایش است؛ از این رو تلاش های بسیاری جهت یافتن ترکیبات فعال گیاهی جدید به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها صورت گرفته است. این مطالعه با هدف بررسی ترکیبات فعال و فعالیت ضدباکتریایی و بیوفیلمی عصاره آبی و متانولی گال قلقاف و مازو بر روی سودوموناس آئروژینوزا انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه تجربی بر روی سویه استاندارد سودوموناس آئروژینوزا و تعدادی سویه بالینی انجام گرفت. عصاره متانولی و آبی گال قلقاف و مازو به روش سوکسله تهیه شد. فعالیت ضدمیکروبی عصاره ها به روش انتشار در چاهک، کمترین غلظت بازدارندگی (MIC) به روش میکرودایلوشن، همچنین اثر آنتی کوئرم سنسینگ عصاره آبی و متانولی گال قلقاف و مازو بر فعالیت ضدبیوفیلمی سودوموناس آئروژینوزا بررسی گردید.
  یافته ها
  عصاره های متانولی و آبی گال مازو و قلقاف، خاصیت ضدباکتریایی برعلیه سودوموناس آئروژینوزا از خود نشان دادند. حداقل غلظت مهارکننده عصاره ها بین 25- 25/6 میلی گرم برمیلی متر به دست آمد. عصاره های گال مازو در غلظت های بالاتر از 25/6 میلی گرم برمیلی متر، مانع از تشکیل بیوفیلم سودوموناس آئروژینوزاگردید.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد عصاره های گال مازو، اثر ضدباکتریایی مناسبی علیه باکتری های مورد بررسی دارند. همچنین عصاره متانولی نسبت به عصاره آبی دارای اثر ضدباکتریایی بیشتری بود؛ از این رو پیشنهاد می گردد در زمینه شناسایی مواد ضدمیکروبی آن در درمان بیماری ها به عنوان جایگزینی مناسب برای آنتی بیوتیک ها، تحقیقات گسترده تری صورت گیرد.
  کلیدواژگان: عصاره گیاهی، گال مازو، گال قلقاف، ترکیبات فعال، فعالیت ضدباکتریایی، عوامل ضدعفونی، سودوموناس آئروژینوز
 • عزتاللهاحمدی* صفحات 46-54
   
  مقدمه
  هراس اجتماعی چهارمین اختلال مطرح روانشناختی می باشد که باعث می شود فرد از طرد شدن و انتقاد یا عوامل دیگربه صورت افراطی رنج ببرد و برای اجتناب از این رنج از جامعه کناره گیری می کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف روشن ساختن تاثیر ویژگی های شخصیت وفراشناخت بر هراس اجتماعی انجام گرفت.
  روش
  روش تحقیق پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد و با استفاده از نمونه ای متشکل از300 نفر (182 دختر و118پسر) که به روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند ، پرسشنامه‏های‏ NEO-PIR ، ‏فرم کوتاه‏ فراشناخت و هراس اجتماعی (SPIN) اجراگردید. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل رگرسیون‏ همزمان موردتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج تحلیل نشان داد که از ویژگی های شخصیتی روانرنجوری به صورت مثبت و برونگرایی به صورت منفی هراس اجتماعی را پیش بینی می کنند و مولفه های فراشناخت بدکارکردی نیز به صورت منفی هراس اجتماعی را پیش بینی می کند.
  نتیجه گیری
  توجه به نقش ویژگی های شخصیت و فراشناخت در سبب شناسی ودرمان هراس اجتماعی بسیار ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: فراشناخت، شخصیت، هراس اجتماعی
 • محمدتقی محمدپور* ، عصمت ظریفی نژاد ، آقای رحام آرمند صفحات 55-65
   
  زمینه و هدف
  شواهد نشان می دهد خودمراقبتی در پرفشاری خون، یکی از مهم ترین راهکارهای اساسی جهت کنترل بیماری فشارخون بالا محسوب می شود. رعایت رفتارهای مرتبط با خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون می تواند در تنظیم و کنترل فشار خون به فرد کمک کند. یکی از عوامل دسترسی و آگاهی از مسایل بهداشتی و در نتیجه خودمراقبتی بهتر، سواد سلامت است. در این مطالعه همبستگی سواد کاربردی سلامت و رفتارهای خودمراقبتی در بیماران مبتلا به پرفشاری خون در شهر گچساران بررسی گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی – تحلیلی بر روی 354 بیمار مبتلا به پرفشاری خون، مراجعه کننده به پایگاه های سلامت تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت شهرستان گچساران در سال 1395 انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافیک، پرسشنامه سواد کاربردی سلامت و خودمراقبتی فشارخون جمع آوری شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، از 354 نفر شرکت کننده در پژوهش، سطح سواد سلامت افراد به میزان 40% کافی، 56% مرزی و 4% ناکافی بود. بین نمره کل سطح سواد سلامت و رفتار خودمراقبتی پیروی از رژیم غذایی (085/0=p، 092/0=r) و فعالیت فیزیکی به عنوان یکی دیگر از حیطه های خودمراقبتی) 022/0=p، 122/0r=)) و پیروی از رژیم دارویی (038/0=p، 007/0=r) ، همبستگی معنی داری مشاهده گردید، اما بین مصرف دخانیات (854/0=p، 010/0-=r) و سواد سلامت، همبستگی معنی داری مشاهده نشد (35/0=p، 1317/0=r).
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاضر نشان داد همبستگی معنی داری بین سواد سلامت با متغیرهای رژیم دارویی و فعالیت فیزیکی وجود دارد و از آنجا که این موارد در پیشگیری و کنترل فشارخون بسیار موثرند، لذا باید نسبت به آموزش و ارتقای سواد سلامت بیماران تحت پوشش اقدام کرد.
  کلیدواژگان: خود مراقبتی، سواد سلامت، پرفشاری خون
 • مریم کلاه دوز ، محمد حضوری ، نسترن کشاورز محمدی* صفحات 66-75
   
  زمینه و هدف
  میزان آگاهی و رفتارهای تغذیه ای نقش بسیار مهمی در ابتلا، کنترل و درمان دیابت دارند. این مطالعه با هدف مقایسه میزان آگاهی و الگوی رفتار تغذیه ای در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 و افراد سالم مراجعه کننده به مرکز بهداشتی درمانی منطقه نیشابور صورت گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش توصیفی – مقطعی بر روی 143 نفر از مراجعین (60 نفر مبتلا به دیابت و 83 نفر سالم) مرکز بهداشتی درمانی شماره 7 نیشابور انجام شد. روش نمونه گیری به صورت در دسترس و از بین مراجعین داوطلب بود. ابزار گردآوری، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که پس از سنجش روایی و پایایی، برای ارزیابی آگاهی و رفتار تغذیه ای افراد مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو، تی مستقل، من ویتنی، رگرسیون لجستیک و ANCOVA برای ارزیابی اطلاعات تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه، امتیاز کسب شده در شاخص های آگاهی و رفتار تغذیه ای بین گروه مبتلایان به دیابت و افراد سالم دارای تفاوت آماری معنی داری بود (01/0>p). امتیاز آگاهی تغذیه ای در بیماران دیابتی، 1/25±9/42 و در افراد سالم، 9/22±2/71 به دست آمد و امتیاز رفتار تغذیه ای افراد دیابتی، 8/17±3/48 و در افراد سالم، 4/20±6/61 از 100 نمره بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد میزان آگاهی تغذیه ای افراد مبتلا به دیابت در مقایسه با افراد سالم، کم و ناکافی است و رفتار تغذیه ای نامناسب در ایشان، رواج بیشتری دارد؛ بنابراین پیشنهاد می گردد علاوه بر ارائه آموزش های لازم، در مطالعات بعدی میزان تاثیرات این عوامل در بروز دیابت مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دیابت ملیتوس نوع دو، وضعیت تغذیه، آگاهی، رفتار
|
 • Babak Mahshidfar , Reza Mosaddegh , Mehdi Rezaee , AmirSadegh Alimardani * Pages 1-8
   
  Background and Objectives
  Furosemide is one of the elements of drug therapy for cardiogenic pulmonary edema, but its systemic administration is associated with complications, such as hypotension, renal damage, and decreased serum potassium. Inhalation administration is a new route, which does not have the side effects of systemic administration, but its effectiveness is still unclear. The aim of this study was to determine the effectiveness of treatment with the nebulized furosemide in patients with acute cardiogenic pulmonary edema
  Methodes: This clinical trial study was conducted on 125 patients with acute cardiogenic pulmonary edema reffering to the Department of Emergency Medicine of Rasoul Akram and Firouzgar hospitals in 2017. The samples were randomly assigned to two groups of experimental (62 individuals receiving furosemide with nebulizer) and control (63 individuals receiving normal saline with nebulizer). After the vital Signs intervention, the data relating to the lung were compared using t-test and Chi square test.
  Results
  There was no difference between the two studied groups in terms of the mean changes in systolic (intervention 129, plasebo 128.9) and diastolic blood pressures (intervention 79.2, plasebo 78), pulse rate (intervention 92.2, plasebo 91.8), respiratory rate (intervention 22.8, plasebo 22.3), and blood oxygen saturation (intervention 92, plasebo 91.7). Changes in lung auscultation showed no statistically significant changes between the groups (p = 0.56).
  Conclusion
  The finding of the present study revealed that inhaled furosemide had no positive effect in the patients with acute pulmonary edema. Therefore, considering the novelty of the issue, further studies are recommended.
  Keywords: Pulmonary edema, Nebulizer, Inhalation, Furosemide, A Randomized Controlled Trial.
 • Zahra Gholamhoseyni , Rahim Ahmadi*, Yeganeh Hamidi Pages 9-15
   
  Background and Objectives
  Studies have shown that antidiabetic drugs can inhibit cancer cells proliferation. The aim of this study was to investigate the cytotoxic effects of metformin on cervical cancer (Hela) cells in comparison with non-cancerous kidney cells (Hek293).
  Methods
  In this laboratory experimental study, Hela and Hek293 cells were purchased from Pasteur Institute Cell Bank and divided into group receiving metformin (at doses of 0.001, 0.01, 0.1, 1, and 10 mg/ml) and control group. Cytotoxic effect of metformin on cell line, was measured using MTT assay method. Data were analyzed using one-way ANOVA.
  Results
  Exposure of Hela cells to 0.01, 0.1, 1, and 10 mg/ml of metformin resulted in significant decrease in cell viability compared to the control group, however, exposure of Hek293 cells to metformin concentrations did not significantly change cell viability.
  Conclusion
  The results of this study indicated that exposure to metformin can reduce viability of cervical cancer cells but had no significant cytotoxic effects on non-cancerous cells. Accordingly, use of metformin should be considered for treatment and prevention of cervical cancer.
  Keywords: Metformin, Cell survival, Hela cells, Hek293 cells
 • Farahnaz Boozari Saravani , Farzaneh Tafvizi*, Mahmoud Reza Jaafari Pages 16-26
   
  Background and Objectives
  Non-Hodgkin lymphoma is one of the common cancers that originates from lymphatic cells. The objective of this study was to assess the effectiveness of the DNAi containing pegylated nanoliposome (antisense drug) on decrease of BCL-2 gene expression.
  Methods
  In this study, to prepare DNAi containing pegylated nanoliposome, 3 formulations were prepared with 5, 10, and 15% combinations of PEG 2000 with certain ratios of phospholipid and cholesterols. After purification by a Zetasizer, the mean diameter of nanoliposome was measured. Drug efficacy was determined based on the standard curve of the drug. Cytotoxicity effect of the product was determined by treatment with 0.2, 0.5, and 0.8 µg/μl concentrations of each formulation in triplicate in vitro using MTT method. Then, BCL-2 gene expression was analyzed in DLCL2 cell line. Data were analyzed using one way ANOVA.
  Results
  The mean diameter of the DNAi containing pegylated nanoliposome was estimated to be 117 nm. The mean efficacy of the drug was 67%. The MTT assay on DLCL2 cell line indicated that the highest amount of cell growth inhibition was observed in treatment with pegylated nanoliposomes 10% (PEG10) and the concentration of 0.5 µg/μl. Also, BCL-2 gene expression was significantly decreased in DLCL2 cell line in all concentrations of PEG10 in 48 hours, and the lowest level of BCL-2 gene expression was observed in 0.5 µg/μl concentration.
  Conclusion
  PEG10 nanoliposome formulation has higher efficacy in drug preservation and release compared to other two synthesized liposomes. It seems that the synthesized nanoliposome has the potential for using in pharmaceutical industries.
  Keywords: Nano, Liposomes, Genes, bcl-2, Lymphoma, Non-Hodgkin
 • Homa Talebi , Akbar Hajizadeh Moghaddam*, Sedigheh Khanjani Pages 27-35
  Background and Objectives
  Ischemic stroke is a major cause of mortality all over the world. Among impairments observed in ischemic survivors, there is considerable cognitive learning and memory impairment. The purpose of this study was to determine the protective effect of dextran-curcumin conjugate on memory impairment and cerebral infarct volume in the animal model of global cerebral ischemia.
  Methods
  In this experimental study, 35 rats were divided into 5 groups. Pre-treatment and positive control groups were treated with curcumin and dextran-curcumin conjugate (15 mg/kg orally) for 30 days. The control and ischemia groups received distilled water. For induction of global cerebral ischemia model, right and left carotid arteries were clamped for 5 min by vascular clamps and then the vascular clamps were removed after 10 min, and in the following, the carotid arteries were clamped again for 5 min and finally the vascular clamps were removed and blood circulation was returned to both carotid arteries. Forty-eight hours after induction of the model, memory impairment was assessed by Novel Object Recognition Test. The cerebral infarct volume was measured by 2,3,5-triphenyl tetrazolium chloride (TTC).
  Results
  In this study, discrimination index showed a significant decrease (p ˂ 0.05) in the ischemic group and a significant increase (p ˂ 0.01) in the curcumin and dextran-curcumin pretreatment groups. Moreover, the cerebral infarct volume significantly decreased in dextran-curcumin group compared to the ischemic group (p < 0.05).
  Conclusion
  The findings of this study revealed that dextran-curcumin conjugate can improve cognition and memory disorders induced by global cerebral ischemia
  Keywords: Global brain ischemic, dextran, Curcumin, Memory disorder.
 • Shideh Fatehi , Maryam Mohammadi, Sichani*, Majid Tavakoli Pages 36-45
   
  Background and Objectives
  Infections caused by resistant Pseudomonas aeruginosa strains mostly originate from hospitals, and its prevalence is increasing in many countries of the world. Therefore, many efforts have been made to find new active plant compounds as an appropriate substitute for antibiotics. The purpose of this study was to evaluate the active compounds, antibacterial and antibiofilm activity of aqueous and methanol extracts of Mazuj and Ghalghaf galls against Pseudomonas aeruginosa.
  Methods
  This study was performed on standard strain of Pseudomonas aeruginosa and a number of clinical strains. The methanol and aqueous extract of Mazuj and Ghalghaf galls, were prepared by Soxhlet method. Antibacterial activity of the extracts was assessed by well diffusion method, minimum inhibitory concentration (MIC) by microdilution method. The anti-quorum sensing activity of methanol and aqueous extracts of Mazuj and Ghalghaf galls was investigated on anti-biofilm activity of Pseudomonas aeruginosa.
  Results
  The methanol and aqueous extracts of Mazuj and Ghalghaf galls showed antibacterial activity against Pseudomonas aeruginosa. The MIC values of the extracts were obtained to be 6.25 - 25 mg/ml. The extracts of Mazuj and Ghalghaf galls inhibited the formation of Pseudomonas aeruginosa biofilms in concentrations higher than 6.25.
  Conclusion
  According to the results of this study, the extracts of Mazuj gall have appropriate antibacterial activity against the studied bacteria. Also, the methanol extract had higher antibacterial activity than the aqueous extract. Therefore, it is suggested that more extensive research be conducted on the identification of its antimicrobial compounds as a suitable alternative to antibiotics for the treatment of diseases.
  Keywords: Plant extract, Anti-infective agents, Pseudomonas aeruginosa, Mazuj gall, Ghalghaf gall, Active constituents, Antibacterial activity
 • Ezzatollah Ahmadi * Pages 46-54
  Background and Objectives
  Social phobia is the fourth common psychological disorder, which causes extreme suffering from rejection and criticism and / or other factors, thus withdrawal from the society due to avoiding this pain. The present study was performed with the aim of elucidation of the effect of personality traits and metacognition on social phobia.
  Method
  This research was conducted as a descriptive correlational study on 300 students (182 females and 118 males) of Tabriz University. The samples were selected from the students using stratified random sampling method. Data collection tools were the Revised NEO Personality Inventory (NEO-PIR), short form of the Metacognitions Questionnaire (MCQ-30), and Social Phobia Inventory (SPIN). Data analysis was performed using simultaneous regression analysis test.
  Results
  In this study, personality traits, neuroticism positively and extraversion negatively (at the levels of p < 0.01 and p < 0.05, respectively) and metacognition components negatively (at the level of p < 0.01), significantly predicted social phobia.
  Conclusion
  The results of this study showed that therapists should pay more attention to the role of personality traits and metacognition in the etiology and treatment of social phobia.
  Keywords: Meta cognition, personality, social phobia
 • Mohammadtaghi Mohammadpour *, Esmat Zarifinezhad , Raham Armand Pages 55-65
  Background and Objectives
  Evidences indicate that self-care in hypertension is one of the most important strategies for the control of high blood pressure. Observing self-care behaviors in patients with hypertension can help individual in regulation and control of blood pressure. One of the factors of access and awareness of health issues and, consequently, self-care is health literacy. In this study, the correlation between applied health literacy and self-care behaviors, was investigated in hypertensive patients of Gachsaran city.
  Methods
  This study was conducted as a descriptive-analytical study on 354 patients with hypertension referring to health centers covered by Comprehensive Health Services Centers in Gachsaran county in 2016. Data were collected using demographic questionnaire, HELIA (Health Literacy for Iranian Adults) questionnaire, and Self-care Behaviors questionnaire.
  Results
  In this study, among the 354 paticipants, the levels of health literacy were 40% adequate, 56% borderline, and 4% inadequate. There were significant correlations between the total score of health literacy and adherence to regimen diet self-care behavior (r = 0.092, p= 0.085) and physical activity as another self-care area (r = 0.122, p = 0.022) and adherence to medication regimen (r = 0.007 p = 0.038), but no significant correlation was observed between tobacco use (r = 0.010, p = 0.854) and health literacy (r = 0.1317, p = 0.35).
  Conclusion
  The findings of the present research indicated a significant relationship between health literacy with variables of medication regimen and physical activity, and since these factors are effective in prevention and control of blood pressure, thus, measures should be taken to educate and improve health literacy in the patients under coverage.
  Keywords: Self-care, health literacy, Hypertension
 • Maryam Kolahdooz , Nastaran Keshavarz Mohammadi* Pages 66-75
  Background and Objectives
  Knowledge and dietary behaviors play an important role in the development, control, and treatment of diabetes. This study was conducted with the objective of comparing knowledge and dietary behaviors between individuals with type 2 diabetes and healthy subjects referred to health centers in Neyshabur city.

  Methods
  This research was performed as a descriptive correlational study on 143 subjects (60 diabetics and 83 healthy subjects) referred to Health Center No. 7 in Neyshabur city. The samples were selected using available sampling method from volunteer referrers. The data collection tool was a researcher-made questionnaire that was used for evaluation of knowledge and dietary behaviors after validity and reliability assessment. The data were analyzed by Chi square, independent t-test, Mann-Whitney, logistic regression, and ANCOVA tests.

  Results
  In this study, the score obtained from knowledge and dietary behaviors, was significantly different between diabetics and non-diabetics (p<0.001). Nutrition knowledge score in diabetic patients was obtained 42.9±25.1 and in healthy subjects 71.2±22.9 from the score of 100. The dietary behaviors score in diabetics was 48.3±17.8 and in non-diabetic subjects was 61.6±20.4 from the score of 100.

  Conclusion
  The results of this study showed that the level of nutrition knowledge in diabetic subjects was low and inadequate compared to the healthy subjects, and inappropriate dietary behaviors were more common in them. Therefore, it is suggested that in addition to presenting necessary trainings, the effects of these factors on the incidence and treatment of diabetes be investigated in future studies.
  Keywords: Diabetes Mellitus, Type 2, Nutritional Status, Knowledge, Behaviors