فهرست مطالب

راهبردهای توسعه روستایی - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/06/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمدرضا ارسلان بد *، آذر شهبازی صفحات 139-153
  با گذار از کشاورزی سنتی به مرحله نوین و با فاصله گرفتن مراکز مصرف از نواحی تولید که اکثر قریب به اتفاق آن در مناطق حاشیه ای و روستایی قرار گرفته است، موضوع بازاریابی محصولات کشاورزی اهمیت فزاینده ای یافته است. با توجه به اهمیت اقتصادی ماهی در اقتصاد کشور و با عنایت به رقابت های جهانی در زمینه محصولات کشاورزی و ظرفیت بالای تولید ماهی، در این تحقیق به بررسی حاشیه بازاریابی ماهی و تاثیر آن بر اشتغال و جذب روستانشینان به این حرفه، پرداخته شده است. داده ها و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از نمونه گیری تصادفی و از طریق تکمیل پرسشنامه از 232 تولیدکننده ماهی قزل آلا، 25 عمده فروش و 60 خرده فروش در سال 1395 در شهرستان اهواز جمع آوری شده است. در این مطالعه داده ها به وسیله الگوی مارک- آپ برآورده شده که نتایج به دست آمده نشان داده است که حاشیه های کل بازاریابی، عمده فروشی و خرده فروشی برای هر کیلوگرم ماهی، به ترتیب 158585، 38268 و 120317 ریال است. همچنین با یک واحد افزایش در قیمت خرده فروشی و هزینه خدمات بازاریابی، به ترتیب حاشیه بازاریابی 89/0 و 31/0 واحد افزایش خواهد یافت. ضریب هزینه بازاریابی 29 درصدی ماهی قزل آلا نشان می دهد که هزینه های بازاریابی برای ماهی قزل آلا در شهرستان اهواز، 29 درصد از متوسط قیمت هرکیلو ماهی قزل آلا را به خود اختصاص داده است. بر اساس برآورد این الگو، قیمت خرده فروشی و هزینه های بازاریابی رابطه مستقیم و معنی دار و درآمد تولیدکننده رابطه معکوس و معنی دار با حاشیه بازاریابی ماهی دارند.
  کلیدواژگان: حاشیه بازاریابی، روستا، شهرستان اهواز، شیلات، stata
 • بهناز نجاتی، مفید شاطری، محمدرضا بخشی *، علی اشرفی صفحات 155-172
  هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی کارایی تولید محصولات زراعی دو نظام بهره برداری خرده مالکی و تعاونی تولید روستایی در تولید محصولات زراعی می باشد. جامعه آماری تحقیق بهره برداران بخش کشاورزی شهرستان خوسف واقع در استان خراسان جنوبی می باشد. این تحقیق از نظر ماهیت از نوع تحقیقات کمی و با توجه به هدف تحقیق، از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، پژوهش پیمایشی می باشد. داده های مورد نیاز با استفاده از ابزار پرسشنامه و بهره گیری از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایو کاربرد انتساب متناسب از 207 بهره بردار در نظام بهره برداری خرده مالکی و 38 بهره بردار در نظام بهره برداری تعاونی تولید روستایی گردآوری و با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها مورد تجریه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیانگر برتری نسبی نظام بهره برداری تعاونی تولید نسبت به نظام بهره برداری خرده مالکی بر اساس معیارهای کارایی فنی و کارایی مقیاس می باشد. میانگین کارایی فنی و مقیاس در نظام بهره برداری تعاونی تولید به ترتیب برابر با 89/0 ، 94/0 و در نظام خرده مالکی به ترتیب برابر با 65/0 و 81/0 می باشد. هم چنین نتایج آزمون ناپارامتری من–وایتنی نشان داد عملکرد و درآمد خالص محصولات زراعی در نظام بهره برداری تعاونی تولید روستایی به طور معناداری بیش از نظام بهره برداری خرده مالکی می باشد.
  کلیدواژگان: تعاونی تولید، شهرستان خوسف، محصولات زراعی، نظام بهره برداری
 • وحید ریاحی، صدیقه کرمی نسب *، مقصود بیات صفحات 173-196
  سکونت گاه های انسانی تحت تاثیر عوامل و نیروهای فضاساز، همواره با تاثیرپذیری از فرآیندهای درونی و بیرونی مختلف در حال تغییر و تحول بوده اند. در این میان سکونت گاه های روستایی، به عنوان جزئی از نظام های جغرافیایی، که خود متشکل از اجزای مرتبط به یک دیگرند، متاثر از موقعیت و جایگاه مکانی– فضایی، نحوه تعامل یا ارتباط (درونی و بیرونی در مقیاس محلی و منطقه ای و ملی) خود، در گذر زمان همواره دست خوش تغییراتی بوده که ساختار و کارکرد نواحی روستایی را در مناطق مختلف کم وبیش متحول ساخته است. تاثیربخشی نیروهای درونی و بیرونی به نوع و دامنه روابط و هم چنین، ویژگی های نهادهای اجتماعی روستا بستگی دارد. این نیروها بنیادهای اجتماع روستایی، چه بنیادهای محیطی– اکولوژیک و چه بنیادهای اجتماعی– اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر تحولات ساختاری- کارکردی سکونت گاه های روستایی روستاهای بخش کردیان از توابع شهرستان جهرم است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی– تحلیلی بوده و از مجموع مطالعات میدانی وسیع، روش اسنادی و کتابخانه ای برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور بررسی تحولات ساختاری– کارکردی در این روستاها شاخص هایی در ابعاد مختلف (محیطی– اکولوژیکی، اجتماعی– فرهنگی، اقتصادی– معیشتی و کالبدی، فیزیکی) انتخاب شده است. جامعه آماری 1981 خانوار که با فرمول کوکران حجم نمونه 317 نفر برآورد گردید، ابزار پژوهش نیز پرسشنامه، ساکنان خانوار روستاها که روایی آن ازطرف عده ای از متخصصین تایید شده، و برای تعیین میزان پایایی مقیاس اصلی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ میزان (77/0) استفاده شده است. پس از تهیه و تکمیل پرسشنامه، تجزیه وتحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه با استفاده از آزمون t و همبستگی اسپیرمن و تفاوت میان این شاخص ها در تحولات روستاها مورد ارزیابی قرار گرفته شد. یافته ها نشان می دهد که در بعد محیطی– اکولوژیکی این روستاها شاهد افزایش چاه های عمیق، کاهش آب دهی چشمه و قنوات، تغییر در کاربری اراضی و از بعد اجتماعی با افزایش مهاجرفرستی و مهاجرپذیری، اقدام سیاست گذاری های دولت، از بعد اقتصادی رکود صنایع دستی، امکان اشتغال در فعالیت های خدماتی- صنعتی در بخش و خارج از بخش، از بعد کالبدی– فیزیکی تحول در شبکه معابر و تحول در ساخت وساز مساکن روستایی در اثر گسترش مناسبات روستا- شهری مواجه بوده اند که این تحولات ساختاری تحولاتی در عرصه های کارکردی سکونت گاه های روستایی را به دنبال داشته است.
  کلیدواژگان: بخش کردیان، تحول، ساختار روستا، کارکرد روستا
 • پریوش مرادی *، عنایت عباسی، مجیدرضا خداوردیان صفحات 197-215
  امروزه ترویج متاثر از تغییرات مستمری است که در شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعضای جوامع روستایی یا همان توده های بهره بردار از منابع پایه تولید روی داده و می دهد؛ از مهم ترین انتقاداتی که به نظام ترویج کشاورزی وارد شده است، عدم توجه کافی به آینده و آماده نبودن برای مواجهه با این تغییرات است. هدف اصلی این تحقیق تحلیل راهبردی نظام ترویج کشاورزی ایران است. جامعه آماری 169 نفر از کارشناسان و مدیران ترویج شش استان فارس، زنجان، تهران، کرمان، مازندران و کرمانشاه بوده که 117 نفر بر اساس جدول کرجسی و مورگان به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با انتساب متناسب انتخاب شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه بوده و روایی آن به تایید پانلی از متخصصان ترویج قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز در مرحله آزمون مقدماتی تعیین گردید و میزان آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه محاسبه گردید (92/0- 75/0). روش تحقیق توصیفی و با عنایت به اهداف تحقیق مبتنی بر تحلیل راهبردی SWOT است. ابتدا با تحلیل محیط داخلی، فهرستی از نقاط قوت و ضعف نظام ترویج تهیه و سپس با واکاوی محیط بیرونی فهرستی از فرصت ها و تهدیدها شناسایی گردید. برخی از راهبردهای حاصل از یافته های تحقیق شامل افزایش سهم اعتبارات خاص ترویج و آموزش کشاورزی در کشور؛ اصلاح ساختار، باز تعریف رسالت ها و بازنگری در اهداف ترویج و قانونی نمودن آن ها به منظور جلوگیری از تغییرات مداوم؛ ایجاد هماهنگی بیشتر بین دستگاه های اجرایی با فعالیت های ترویجی؛ بازنگری در ارتباط تشکیلاتی بین صف و ستاد ترویج و استفاده از ظرفیت مراکز آموزشی و تحقیقی می باشد.
  کلیدواژگان: تحلیل SWOT، توسعه روستایی، نظام ترویج کشاورزی
 • فاطمه اسحاقی میلاسی، بیت الله محمودی * صفحات 217-232
  در دستیابی به معیشت پایدار روستایی شناخت دقیق و کامل عوامل موثر بر فرآیند شکل گیری و توسعه مناطق روستایی ضرورت دارد. در این راستا شناسایی و ارزیابی معیارها و شاخص های پایداری معیشت روستایی می تواند راهگشا باشد. در این مطالعه سعی بر آن شد از طریق بررسی منابع کتابخانه ای و سوابق مطالعاتی موجود معیارها و شاخص های معیشت پایدار روستایی ایران شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرند تا با اولویت بندی آن بتوان به بررسی و ارزیابی معیشت در مناطق روستایی پرداخت. برای این منظور عوامل موثر بر معیشت پایدار روستایی در قالب گروه معیار، معیار و شاخص های هر معیار و به صورت پرسشنامه تدوین گردید. سپس پرسشنامه تدوین شده برای متخصصین ارسال گردید و 11 متخصص که دارای تجربه علمی و عملی در حوزه توسعه پایدار روستایی بودند به ارزیابی معیارها و شاخص ها در فرآیند دلفی پرداختند. در مرحله بعد با استفاده از ضریب اهمیت نرمال شده، غربال معیارها و شاخص های موردنظر انجام پذیرفت. براساس نتایج به دست آمده، گروه معیار اقتصادی با دارا بودن بالاترین ضریب اهمیت (338/0) مهم ترین گروه معیار شناسایی شده است. دو معیار درآمد و هزینه و منابع آبی با ضرایب اهمیت نرمال شده 072/0 و 070/0 نسبت به سایر معیارها دارای اولویت و پس از آن معیار اشتغال و بهداشت و سلامت جامعه در رتبه های بعدی قرار دارند. در بین شاخص های معیشت پایدار، شاخص درآمد خانوار با ضریب اهمیت نرمال شده 0084/. در رتبه اول قرار دارد و دو شاخص دارایی ها و هزینه خانوار با ضریب اهمیت یکسان (0081/0) در رتبه دوم قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: اولویت بندی، روش دلفی، معیار، معیشت روستایی، ایران
 • احسان تقی زاده طوسی *، محمد راستی، علی غلام ولوجردی، مالک امیدی صفحات 233-250
  در این تحقیق پتانسیل احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت حیدریه و روستاهای اطراف آن و ضرورت ایجاد بادشکن در مناطق روستایی این شهرستان مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به وجود نیروگاه بادی در شهرستان نیشابور، با مقایسه سرعت وزش باد در دو شهرستان تربت حیدریه و نیشابور، پتانسیل امکان احداث نیروگاه بادی در شهرستان تربت حیدریه و روستاهای اطراف آن مورد بررسی قرار گرفته است. نمودار سرعت باد (به عنوان شاخص کیفیت باد برای تولید انرژی برق) در طی 11 سال برای دو شهرستان تربت حیدریه و نیشابور، ترسیم و مقایسه گردید. هم چنین، ضرورت احداث نیروگاه بادی در روستاهای اطراف شهرستان تربت حیدریه و تاثیر مستقیم و غیرمستقیم آن در توسعه پایدار روستایی، مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. سرعت وزش باد در دو شهرستان با استفاده از داده های سازمان هواشناسی، به صورت خطی– نقطه ای تهیه شد. برداشت داده ها در هشت بازه زمانی سه ساعته در طول یک شبانه روز انجام گرفت. با تحلیل و بررسی سرعت وزش باد در 32120 بازه زمانی متوالی، مشخص گردید که میانگین سرعت وزش باد در شهرستان تربت حیدریه، در طول 11 سال اخیر (1385 الی 1395) ، همواره بیشتر از بیشینه سرعت وزش باد در نیشابور می باشد. بنابراین نتایج حاصل از این تحقیق، نشان می دهد که شهرستان تربت حیدریه، به خصوص روستاهایی که در حومه آن قرار دارند، پتانسیل احداث نیروگاه بادی را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: انرژی باد، بادشکن، توربین بادی، توسعه روستایی، نیروگاه بادی
 • حسین نوروزی، حامد اسکندری دامنه، رسول لوایی *، محسن عادلی ساردویی صفحات 251-265
  آب به عنوان یکی از مهترین عوامل زندگی در سطح زمین، علاوه بر نیاز شرب، جهت سایر مصارف مرتبط با انسان و طبیعت اهمیت بسزایی دارد، به طوری که در اکثر کشورهای جهان مسئله کمبود آب به یک بحران جدی تبدیل شده است. از این رو مدیریت منابع آب و حفاظت این منابع اهمیت فراوانی در این راستا پیدا کرده است. ایران جزء مناطق خشک و نیمه خشک جهان محسوب می شود، که این موقعیت توجه بیش از پیش به این نعمت های خدادادی را ضروری جلوه می دهد. تالاب ها یکی از مهمترین منابع آبی کشور می باشند. یکی از تالاب های مهم کشور که بنا به دلایل متعددی از قبیل بارندگی ناکافی، وقوع خشکسالی در منطقه، احداث سد در بالادست و عدم تامین حق آبه زیست محیطی متحمل خسارات چشمگیری شده است، تالاب جازموریان می باشد. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی این تالاب در کشاورزی و حفظ اکوسیستم منطقه، در این پژوهش ارزش احیایی و حفاظتی تالاب جازموریان و میزان تمایل به کم کاشت و تمایل به دریافت کشاورزان حوضه غرب این تالاب در دو الگوی مجزا، برای احیاء و حفاظت از آن با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد گردید. مطابق با نتایج هر دو الگو، متغیرهای میزان تحصیلات و محل سکونت بر احتمال پذیرش سطح زیرکشت و مبلغ پیشنهادی به منظور مشارکت در طرح کم کاشت اثر مثبت و متغیر های بعد خانوار، مخارج خانوار، مالکیت زمین، وضعیت تاهل و میزان سطح زیرکشت پیشنهادی به منظور کم کاشت بر احتمال پذیرش سطح زیرکشت و مبلغ، تاثیر منفی داشتند. همچنین مساحتی که کشاورزان به صورت داوطلبانه حاضرند کمتر زیرکشت ببرند و در طرح کم کاشت مشارکت نمایند، به ازای هر کشاورز و کل منطقه به ترتیب معادل 435/0 و 264 هکتار می باشد. همچنین میزان تمایل به دریافت به منظور زیرکشت نبردن هر هکتار و مشارکت در طرح کم کاشت به ازای هر کشاورز و کل کشاورزان منطقه به ترتیب 69/355 میلیون ریال و 2030 میلیارد ریال برآورد گردید.
  کلیدواژگان: ارزشگذاری مشروط (CVM)، تالاب جازموریان، تمایل به پرداخت، تمایل به دریافت، کم کاشت
 • فرشته حاجی فتحعلی *، مرضیه باقرعطاران صفحات 267-285
  چگونگی توزیع امکانات در روستاها بیانگر سطح توسعه یافتگی مناطق بوده و تعادل در توزیع فضایی امکانات نیز میزان دسترسی جمعیت روستایی را در برخورداری از امکانات بیان می نماید. با توجه به اینکه در کشورهای توسعه نیافته به طور طبیعی قسمت عمده ی جمعیت در مناطق روستائی زندگی می کنند، شناخت ویژگی های ساختاری سطوح توسعه یافتگی و آگاهی از ظرفیت ها و توانمندی های محیطی هر منطقه اهمیت زیادی دارد. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر میزان برخورداری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و خدماتی در فرآیند برنامه ریزی توسعه منطقه ای می باشد که با این کار تنگناها و محدودیت های مناطق مشخص شده و می توان برای رفع آنها اقدام نمود. در این راستا هدف اصلی این پژوهش دستیابی به میزان توسعه یافتگی و یا محرومیت دهستان های استان قزوین می باشد. جهت دستیابی به این هدف از روش توصیقی- تحلیلی و مدل اسکالوگرام استفاده شده است. میزان توسعه یافتگی دهستان های استان قزوین از نظر 41 شاخص از جمله شاخص های آموزشی، بازرگانی، فرهنگی، بهداشتی– درمانی، زیربنایی و… مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که در این رتبه بندی از بین 46 دهستان موجود در استان قزوین، پیر یوسفیان در شهرستان البرز در رتبه اول قرار داشته و دهستان الموت پایین در شهرستان قزوین در رتبه آخر جدول قرار گرفته است. سپس با توجه به امتیاز بدست آمده دهستان ها به چهار دسته برخوردار، نسبتا برخوردار، نیمه برخوردار و محروم تقسیم بندی شده اند. دهستان های محروم بیشتر در شهرستان های قزوین و آوج قرار گرفته و دهستان های برخوردار در شهرستان بوئین زهرا قرار گرفته اند.
  کلیدواژگان: توزیع خدمات، روش اسکالوگرام، عدم تعادل
|
 • Mohammad Reza Arsalanbod *, Azar Shahbazi Pages 139-153
  The marketing of agricultural products has become increasingly important with the transition from traditional agriculture to the new stage, and given the fact that the centers of consumption of fish are far from the production areas, most of which are in the peripheral and rural areas. Considering the economic importance of fish in the country's economy and considering global competition in agricultural products and the high capacity of fish production, this study examines the marketing margin of fish and its impact on employment and attracting villagers to this profession. Data and information was collected through questionnaires from 232 salmon producers, 25 wholesale and 60 retailers in Ahwaz in 1395. In this study, data was collected by the markup-up model. The results showed that the margins of total marketing, wholesale and retail sales per kg of fish were 158585, 38268, and 120317 Rials, respectively. Also, with an increase in retail prices and the cost of marketing services, the marketing margin will increase by 89% and 0.31 units, respectively. The marketing cost coefficient of 29% of trout showed that marketing costs for salmon in Ahwaz were 29% of the average price per kilo of trout. Based on the estimated model, retail prices and marketing costs have a direct and significant relationship with producer income and have a reverse and significant relationship with the marketing margin of fish.
  Keywords: Marketing Margin, Fishery, Village Ahvaz city, Stata
 • Behnaz Nejati *, Mofid Shateri, Mohammad Reza Bakhshi, Ali Ashrafi Pages 155-172
  The present study is aimed to evaluate the efficiency of Smallholding and Rural Production Cooperative Utilization Systems in crops production. The statistical population of the study is the farmers in the Khusf county of the South Khorasan province. This study is applied in purpose and analytical in nature. It uses the descriptive –analytical method along with a survey approach. The data collection instrument was a researcher made questionnaire and the required data have been collected with a sample of 207 farmers from Smallholding and 38 farmers of Rural Production Cooperatives. The samples were selected using the stratified random sampling method and were analyzed using the data envelopment analysis method. The results indicate the relative superiority of the operating system of the cooperative production versus the Smallholding utilization system based on the technical efficiency measures and scale efficiency. The average technical efficiency and scale in the operating system of cooperative production are respectively 0.98, 0.94 and in the Smallholding utilization system respectively 0.65 and 0.81, respectively. The Mann - Whitney test showed the average yield and net income of crops in rural production cooperatives is more and significantly difference from Smallholding utilization system. Overall, the results indicate the relative superiority of cooperative farming to smallholder system based on technical and economic efficiency criteria.
  Keywords: Crops, Khusf county, Production cooperative, Utilization system
 • Vahid Riahi, Sedigheh Karaminasab *, Maghsood Bayat Pages 173-196
  Human habitats have always been subject to change considering the available construction space as well as internal and external processes evolved. The rural settlements, as part of the geographic system, which consist of components related to each other, are influenced by the position of the place - space, interaction or communication (internal and external local, regional and national scale) and they are always subject to changes in the structure and functioning of rural areas in different regions. The method of this research is descriptive-analytic and a large field study, documentary and library method are used to collect information. In order to investigate the structural-functional changes in these villages, indicators were selected in different dimensions (environmental-ecological, socio-cultural, economic-livelihoods, physical, physical), which were estimated by random sampling of 317 samples. The questionnaire was used by residents of rural households whose validity was confirmed by some experts. The Cronbach's alpha coefficient (0.77) was used to determine the reliability of the main scale of the questionnaire. After completing the questionnaire, information analysis and hypothesis testing were evaluated using t-test and spearman correlation and the difference between these indices in rural development. The results show that the environmental - ecological villages saw an increase in deep wells, reducing the discharge of springs and aqueducts, changes in land use and the social dimension with increased migration and immigration, the government policies, the economics and these have affected rural habitats.
  Keywords: Function rural, Kurdian district, Structure rural, Transformation
 • Parivash Moradi*, Enayat Abbasi, Majid Reza Khodaverdian Pages 197-215
  Human habitats have always been subject to change considering the available construction space as well as internal and external processes evolved. The rural settlements, as part of the geographic system, which consist of components related to each other, are influenced by the position of the place - space, interaction or communication (internal and external local, regional and national scale) and they are always subject to changes in the structure and functioning of rural areas in different regions. The method of this research is descriptive-analytic and a large field study, documentary and library method are used to collect information. In order to investigate the structural-functional changes in these villages, indicators were selected in different dimensions (environmental-ecological, socio-cultural, economic-livelihoods, physical, physical), which were estimated by random sampling of 317 samples. The questionnaire was used by residents of rural households whose validity was confirmed by some experts. The Cronbach's alpha coefficient (0.77) was used to determine the reliability of the main scale of the questionnaire. After completing the questionnaire, information analysis and hypothesis testing were evaluated using t-test and spearman correlation and the difference between these indices in rural development. The results show that the environmental - ecological villages saw an increase in deep wells, reducing the discharge of springs and aqueducts, changes in land use and the social dimension with increased migration and immigration, the government policies, the economics and these have affected rural habitats.
  Keywords: Function rural, Kurdian district, Structure rural, Transformation
 • Fatemeh Eshaghi Milasi, Beytollah Mahmoudi * Pages 217-232
  In achieving sustainable livelihoods in rural areas, the need for accurate and complete identification of factors affecting the process of formation and development of rural areas is necessary. In this regard, identification and evaluation of criteria and indicators of sustainable rural livelihoods can be promising. In this study, it has been tried to identify and evaluate the criteria and indicators of rural sustainable livelihood in the country through a comprehensive review of the library resources and existing records. For this purpose, factors influencing rural sustainable livelihood were formulated in the form of a group of criteria, and indicators for each criterion. In the next step by using the Delphi method and using normalized importance coefficient, the indices were screened. Based on the results, the economic criterion group with the highest Normalized Importance coefficient (0.338) was identified as the most important criterion group. Two income and cost and water resources criteria with normalized importance coefficient 0.720 and 0.070 are more important than the other criteria, and then the employment and health of the society criteria are at the next levels. Among the indicators of sustainable livelihoods, household income index is ranked first with the normalized importance coefficient 0.0084. And two indicators of assets and household expenses are ranked second with the same importance coefficient (0.0081).
  Keywords: Criteria, Delphi method, Iran, Prioritize, Rural livelihoods
 • Ehsan Taghizadeh Tousi *, Mohammad Rasti, Al Gholam Veloujerdi, Malek Omidi Pages 233-250
  In this study, the potential of using wind power in Torbat Heydarieh and the surrounding villages was evaluated, and the necessity of creating a windbreak in the rural areas of this city has been investigated. Due to the existence of wind power site in Neyshabour, the potential of wind power in Torbat Heydarieh and its surrounding villages has been investigated by comparing wind speed between Torbat Heydarieh and Neyshabour. Therefore, the wind velocity graphs between Torbat Heydarieh and Neyshabour during 11 years were drawn to analyze the wind speed (as the wind power), which have shown the comparison. Moreover, the necessity of building a wind power unit in the villages around Torbat Heydarieh and its direct and indirect effects on sustainable development of the village were analyzed. The wind speeds were compared in the two cities by using the point – line data of the Meteorological Organization. Each point represents the average of monthly data, and each line represents the daily change in wind speed. Data was taken in eight hours during a day. By analyzing the wind velocity at 32120 consecutive times, it was found that: The means wind speed in the Torbat Heydarieh during the last 11 years (2006 to 2016) are always greater than the maximum wind speed in Neyshabour. Therefore, the results of this study indicate that the Torbat Heydarieh, especially the villages on its outskirts, has the potential to build a power plant for using wind power.
  Keywords: Rural development, Windbreak, Wind energy, Wind power plant, Wind turbine
 • Hossein Noroozi, Hamed Eskandari damaneh, Rasool Lavaei Adaryani *, Mohseen Adeli, Sardooei Pages 251-265
  As one of the most important factors on the earth, water is important for drinking as well as other human and natural-related uses. Thus, in most countries, water scarcity has become a serious crisis. Therefore, management of and conservation of water resources have been of great importance. Iran is considered as an arid and semi-arid country in the world, which necessitates paying more attention to these valuable resources. Wetlands are one of the most important water sources in the country. Jazmoryan wetland is one of the important wetlands in the country, which has faced considerable damages because of several reasons such as insufficient rainfall, occurrence of drought in the region, upstream dam construction, and lack of providing water use right. Considering the importance and key role of this wetland in agriculture and preserving the ecosystem in the region, in this research the restoration and conservation value of Jazmourian wetland and the willingness to accept and willingness to reduce planting of the farmers in the western basin of this wetland was estimated in two separate patterns for the restoration and protection of the wetland using contingent valuation method. According to the results of both patterns, the variables of education and residential location have a positive impact on the probability of accepting the area under cultivation and the proposed monetary value in order to participate in reduced planting plan, while the variables of household size, household expenses, land ownership, marital status, and the value of area under cultivation have a negative impact on the probability of accepting the area under cultivation and the proposed monetary value. Also, the planting area which farmers voluntarily accept to reduce planting and participate in the reduced planting plan, is equivalent to 0.435 ha per farmer and 264 ha in the whole region. Also, willingness to accept in order to reduce area under planting per ha and participation in the reduced planting plan for each farmer and whole study area in the region was estimated to be 355.69 million Rails and 2030 billion Rails, respectively.
  Keywords: Contingent valuation method (CVM), Jazmourian wetland, Low-planting, Willingness to accept, Willingness to pat
 • Fereshteh Haji Fathali *, Marziyeh Bagherataran Pages 267-285
  The distribution of facilities in villages reflects the level of development of the regions and the equilibrium in the spatial distribution of facilities can also express the rural population's access to such facilities. Given that in the developing countries, most of the population live in rural areas, recognizing the structural characteristics of the level of development and awareness of the capacities and environmental abilities of each region is important. In order to solve the problems caused by regional imbalances, the first step is to recognize and classify regions in terms of social, economic and service spheres in the regional development planning process. The bottlenecks and limitations of the regions are recognized and can be resolved. In this regard, the main objective of this research was to study the development or deprivation of villages in the Qazvin province. To achieve this goal, a descriptive-analytical method and a Scalogram model have been used. The development of villages in the Qazvin province has been studied and analyzed using 41 indicators including educational, commercial, cultural, health-therapeutic, infrastructure and other sectors. The results indicate that among the 46 ranked villages in the Qazvin province, Piriyosofian that is one of the villages of Alborz city has ranked first at the top of the table and the village of Alamot down in Qazvin city is in the last rank in the table. Then, according to the results obtained, the villages are divided into four categories: privileged, relatively privileged, semi-privileged and deprived. The deprived villages are located in Qazvin and Avaj, and the more developed villages are located in the city of Buin Zahra.
  Keywords: Imbalance, Scalogram method, Servis distribution