فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - سال دهم شماره 30 (پاییز 1397)
 • سال دهم شماره 30 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فرهاد فرهادی، محمدرضا تقی زاده یزدی *، منصور مومنی، سیدمجتبی سجادی صفحات 335-352
  هدف
  امروزه شرکت‎های تولیدی ناگزیرند برای بقا به مسائل زیست‎محیطی و اجتماعی در زنجیره تامین توجه کنند. برای بررسی زنجیره تامین پایدار، تلاش های زیادی صورت گرفته؛ اما در زمینه چابک بودن زنجیره تامین پایدار تحقیقات کمی وجود دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل چابکی زنجیره تامین پایدار در صنعت آجر استان اصفهان به اجرا درآمده است.
  روش
  پژوهش حاضر توسعه‎ای کاربردی بوده و به‎صورت کیفی اجرا شده است. با استفاده از روش نمونه گیری گلوله برفی، 10 خبره آشنا به پژوهش تعیین شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل مضمونی و به‎کمک مصاحبه نیمه ساخت یافته با خبرگان، مضمون‎های توصیفی، تفسیری و فراگیر شکل‎گرفته و بدین ترتیب عناصر مدل استخراج گردید. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری به منظور برقراری ارتباط میان عناصر و ساختن مدل استفاده شد. یافته‎ها: طبق نتایج به دست آمده از تحلیل مضمونی، 11 عامل، شامل اجتماعی بودن، پاسخگویی، رعایت قوانین، سرعت، فناوری اطلاعات، حفظ محیط زیست، شایستگی، انعطاف پذیری، تعهد مدیریت ارشد، مدیریت کیفیت جامع و اقتصادی بودن، به‎دست آمد و به‎کمک روش مدل سازی ساختاری تفسیری، مشخص شد تعهد مدیریت ارشد زیربنای مدل بوده و دو عامل اجتماعی بودن و حفظ محیط زیست سرآمد مدل هستند. نتیجه‎گیری: برای رسیدن به چابکی زنجیره تامین پایدار در صنعت آجر، مدیران صنایع آجر باید نسبت به اجرای چابکی زنجیره تامین پایدار، تعهد و آمادگی لازم را داشته باشند.
  کلیدواژگان: چابکی زنجیره تامین، پایداری، مدل سازی ساختاری تفسیری، تحلیل مضمونی
 • محمدرحیم رمضانیان *، کیخسرو یاکیده، عاطفه علیدوست سراوانی صفحات 353-366
  هدف
  بسیاری از سازمان ها برای کنترل صحیح حجم زیاد موجودی های خود از روش طبقه بندیABC استفاده می کنند و این روش رایج ترین شیوه برای طبقه بندی موجودی هاست. در طبقه بندی ABC سنتی، اقلام تنها بر اساس یک معیار واحد دسته بندی می شوند. اما معیارهای دیگری نیز وجود دارند که توجه به آنها در طبقه بندی موجودی ها ضروری است. هدف این پژوهش ارائه مدل جدید در طبقه بندی چندمعیاره اقلام موجودی است.
  روش
  از میان روش های چند معیاره برای طبقه بندی موجودی ها، مدل های مبتنی بر تحلیل پوششی داده ها به قضاوت تصمیم گیرنده برای تعیین وزن معیارها نیازی ندارند؛ اما در ادبیات پژوهش فقط از روش های شعاعی تحلیل پوششی داده ها برای طبقه بندی اقلام موجودی استفاده شده است. در این مقاله کارایی متقاطع یک مدل غیر شعاعی برای بهبود روش میانگین کارایی متقاطع مدل آر که مدلی شعاعی است، پیشنهاد شده است. یافته‎ها: روش پیشنهاد شده به دلیل استفاده از یک مدل غیرشعاعی، ضعف مدل آر را ندارد و از مزایای روش کارایی متقاطع نیز برخوردار است. نتیجه‎گیری: مدل ها روی 47 قلم از اقلام موجودی مربوط به یک مثال عددی مشترک موجود در ادبیات پژوهش و همچنین روی 80 قلم از اقلام موجودی شرکت صنعتی پارس خزر به اجرا درآمد و نتایج آنها تحلیل شد. نتایج مقایسه مدل پیشنهاد شده با برخی از مدل های موجود در ادبیات پژوهش، نشان دهنده برتری مدل پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: مدل آر، مدل رم، کارایی متقاطع، تحلیل پوششی داده‎ها، طبقه‎بندی چندمعیاره اقلام موجودی
 • حسین صفری *، مصطفی زندیه، احسان خان محمدی صفحات 367-386
  هدف
  هدف این پژوهش ارائه مدل سیستمی دینامیکی برای ساخت منظر رشد و یادگیری یک شرکت تولیدی است. تمرکز اصلی مدل بر مدیریت منابع انسانی شرکت است.
  روش
  در این پ‍ژوهش، رویکردی مبتنی بر شبیه سازی پویا به منظور ارزیابی وضعیت نیروی انسانی ارائه شده است. بدین منظور ضمن شناسایی مهم ترین متغیرهای منظر رشد و یادگیری کارت امتیازی متوازن، دو مدل کیفی و کمی طراحی و پیاده سازی شد. مدل کیفی توصیف کننده روابط علت و معلولی و چگونگی وجود بازخورد سیستمی بین متغیرهاست و مدل کمی بر روابط ریاضی بین آنها مبتنی است.
  یافته ها
  مدل پیشنهاد شده در یک شرکت تولیدی فعال در صنعت غذایی و آشامیدنی کشور به اجرا درآمد. بر اساس اهداف استراتژی منابع انسانی آن شرکت، سناریوهای متفاوتی تعریف شد و با اجرای سناریوها، وضعیت شاخص های منابع انسانی در آینده شرکت پیش‎بینی و تحلیل شد.
  نتیجه گیری
  با استفاده از مدل ارائه شده، مدیران شرکت قادر خواهند بود که عوامل موثر و میزان تاثیر آنها را در مهم ترین شاخص های منابع انسانی ارزیابی کرده و برای کسب موفقیت در آینده تصمیم های لازم را اتخاذ کنند.
  کلیدواژگان: کارت امتیازی متوازن منابع انسانی، برنامه ریزی نیروی انسانی، شبیه سازی سیستم های پویا، تحلیل سناریو، منظر رشد و یادگیری
 • بهنام گلشاهی، عباسعلی رستگار *، داود فیض، عظیم الله زارعی صفحات 387-406
  هدف
  با آغاز اقتصاد دانش محور، استعدادها سرمایه راهبردی برای کسب مزیت رقابتی پایدار و معیاری برای رشد و بالندگی در سطوح مختلف سازمانی و اجتماعی شناخته شده اند. از این رو در سالیان اخیر مقوله معماری مدیریت استعداد، بر کشف و شناسایی استعدادهای برتر در حوزه های مختلف تاکید داشته است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مطلوب برای شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان انجام شده است.
  روش
  این پژوهش مبتنی بر مطالعه ای توصیفی اکتشافی و با رویکردی توسعه ای کاربردی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل نخبگان علمی کشور و همچنین مدیران ارشد بنیاد ملی نخبگان است. نمونه آماری به روش هدفمند قضاوتی به تعداد 25 نفر انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها شامل مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان بوده است. همچنین تجزیه و تحلیل داده ها با رویکرد کیفی و مبتنی بر الگوریتم ترکیبی روش شناسی سیستم های نرم و نگاشت شناختی انجام شده است.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش منتج به ارائه الگویی برای شناسایی استعدادهای برتر در بنیاد ملی نخبگان شده که شامل دو روش کلی نخبه گزینی فعالانه و منفعلانه است.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که نخبه گزینی فعالانه دربرگیرنده دو روش معرفی گرایانه و جست وجوگرایانه و نخبه گزینی منفعلانه شامل دو روش گزینشی و خوداظهارانه است.
  کلیدواژگان: معماری مدیریت استعداد، شناسایی استعدادهای برتر، روش‎شناسی سیستم‎های نرم، نگاشت‎شناختی، بنیاد ملی نخبگان
 • علی نمازیان *، سیامک حاجی یخچالی صفحات 407-428
  هدف
  هدف این مقاله ارائه رویکردی نوین برای ارزیابی اثر تجمیعی ریسک ها بر هزینه تکمیل پروژه است. این اثر تجمیعی، دربرگیرنده آثار اصلی ریسک ها و همچنین تاثیرات برهم‎کنش نشئت‎گرفته از وابستگی های بین آنهاست.
  روش
  در این مقاله، با ترکیب روش های شبیه سازی مونت کارلو و شبکه های بیزین، ساختاری برای ارزیابی اثر تجمیعی ریسک ها بر هزینه تکمیل پروژه ارائه می شود. ساختار فوق، با مد نظر قراردادن برهم‎کنش های بین ریسک ها، شاخصی برای ارزیابی برآیند تاثیر ریسک ها ارائه می‎کند.
  یافته ها
  ارزیابی ریسک ها به‎صورت مستقل، صرفا به اولویت بندی ریسک ها منجر می‎شود و شاخصی را برای بیان کردن برآیند آثار ریسک ها بر کل پروژه ارائه نمی دهد. برای دست یافتن به تخمین نزدیک به واقع از زمان یا هزینه تکمیل پروژه، باید همزمان احتمالات، تاثیر ریسک ها و همچنین وابستگی های موجود بین آنها را مد نظر قرار داد.
  نتیجه گیری
  مدل ترکیبی پیشنهاد شده در این مقاله، علاوه بر ارائه ساختاری برای ارزیابی اثرگذاری مستقیم ریسک ها بر فعالیت ها یا بسته های کاری پروژه، می‎تواند حساسیت هزینه تکمیل پروژه نسبت به هر یک از ریسک ها را با مد نظر قرار دادن احتمالات، اثرها و وابستگی های بین آنها، ارزیابی کند. بر اساس تحلیل حساسیت انجام گرفته در مورد مطالعاتی مسئله، ریسک های «احتمال کمبود منابع» ، «احتمال ناکارایی شرکت در تامین مالی پروژه» و «احتمال طراحی ضعیف» ، مهم ترین ریسک های موثر بر هزینه تکمیل پروژه ساخت یک پالایشگاه‎اند که در صورت وقوع، بیشترین تاثیر را در افزایش هزینه پروژه می‎گذارند.
  کلیدواژگان: ارزیابی ریسک، اثر تجمیعی ریسک‎ها، برهم‎کنش بین ریسک‎ها، شبکه‎های بیز، شبیه‎سازی
 • محمود دهقان نیری *، معین خزاعی، فاطمه علی نسب ایمنی صفحات 429-454
  هدف
  امروزه بودجه ریزی بر مبنای عملکرد در راستای مدیریت اثربخش منابع حیاتی کشور، ضرورت انکارناپذیری محسوب می شود و عواید اجرای صحیح آن در تمام لایه های اقتصادی و اجتماعی جامعه اثرگذار خواهد بود. اهمیت این امر باعث شده است تاکنون پژوهش های زیادی به مبانی تئوریک، مفاهیم و مدل‎های بودجه‎ریزی بر مبنای عملکرد بپردازند. اما پژوهش حاضر به منظور بازنگری عمیق و ریشه ای با رویکردی انتقادی، نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ایران را در چهار موضوع پایه های انگیزش، قدرت، دانش و پایه مشروعیت بررسی می کند.
  روش
  اکتشاف و کنکاش در این سیستم با استفاده از رویکردی انتقادی (رهایی بخش) با نام ابتکارات سیستم های انتقادی صورت پذیرفته است. با استفاده از این رویکرد، ادراک و بازتاب نظرهای (پنهان) ذی نفعان در قالب دوازده پرسش مرزی و در دو حالت «وضع موجود» به مفهوم واقعیت ها و آنچه وجود دارد و حالت «باید باشد» به مفهوم ارزش ها و آنچه باید در حالت ایده آل مقرر باشد، کنکاش می شود. یافته‎ها: یافته های حاصل از اجرای متدلوژی، نشان می دهد در ارزیابی و اجرای سیستم بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، مشکلات فنی، انسانی و اجتماعی بسیاری وجود دارد. انتقادهای اصلی سیستم به نحوه هدف گذاری، نگاه کوتاه مدت سیاسی، نادیده گرفتن تخصص های حیاتی جدید و نادیده گرفتن شفافیت در سیستم است. نتیجه‎گیری: نتایج این پژوهش پیشنهادهایی برخاسته از اکتشاف و درک قضاوت مرزی (قضاوت های اولیه درباره سیستم و نگاه کلی درباره آن) ذی نفعان به منظور بازطراحی و اجرای تغییرات کلیدی در نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد ایران را فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: بودجه ریزی بر مبنای عملکرد، تحقیق در عملیات نرم، تفکر سیستمی، سیستم های انتقادی نرم، رهایی بخش
 • امیر حیدری، سید حمیدرضا شهابی حقیقی *، عباس احمدی صفحات 455-480
  هدف
  تولیدکنندگان برتر، کیفیت را معیاری اصلی در تصمیم گیری می‎دانند. در این بین مشخصه های کیفیتی تحت تاثیر تصمیم های نگهداری و تعمیرات قرار می گیرند. به بیان دیگر یکی از راه های کنترل کیفیت محصول بررسی شاخص های خروجی تجهیزات است. به همین دلیل در این مقاله مدلی برای تحلیل شاخص های اصلی دریافتی از تجهیزات تولیدی برای شناسایی شاخص های موثر تر بر کیفیت یک محصول پیوسته توسعه می یابد.
  روش
  تنوع پارامترهای موثر بر کیفیت و تاخیر زمانی تا بروز تاثیرات در کیفیت، دو جنبه عمده مسئله هستند. در این مقاله روشی مبتنی بر الگوریتم ژنتیک همراه با تابع برازندگی شامل معیارهای دقت تخمین، سرعت همگرایی و تعداد شاخص ها برای شناسایی ترکیب بهینه شاخص ها توسعه یافته است و از شبکه های عصبی مصنوعی برای ارزیابی میزان برازندگی پاسخ ها استفاده می شود.
  یافته ها
  مدل نهایی، در رابطه با واحد دو نیروگاه گازی پرند ارزیابی و استفاده شد. استفاده از این مدل موجب شد، مجموعه بهینه معیارهای موثر بر مشخصه کیفیت در نیروگاه مشخص شود. در این مورد مطالعاتی و بر اساس داده های در اختیار، نتایج نشان می دهد تجهیزات انتهایی فرایند تولید، تاثیر معنادارتری بر مشخصه کیفیتی دارند.
  نتیجه گیری
  مدل توسعه یافته می تواند در قدم های معین و با در دست بودن داده های حاصل از فرایند پایش وضعیت تجهیزات فرایند تولید شود. همچنین اطلاعات وضعیت مشخصه کیفیتی، برای یک محصول پیوسته تعیین کند کدام یک از شاخص های سلامت تجهیزات فرایند تولید، تاثیر بیشتری بر کیفیت خروجی دارند و لازم است در تصمیم گیری های نگهداری و تعمیرات، به آن بیشتر توجه شود.
  کلیدواژگان: الگوریتم ژنتیک، پایش وضعیت، شاخص سلامتی، شناسایی، مشخصه کیفیتی
 • جعفر رودری، محسن زاینده رودی *، حسین مهرابی صفحات 481-501
  هدف
  یکی از اهداف غایی کشور در سند چشم‎انداز، دستیابی به مقام نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه است که در جهت‎گیری‎های این سند، به اتکا بر دو بال اقتصاد و علم و فناوری (اقتصاد دانش‎بنیان) تاکید شده است. هدف از اجرای این پژوهش، تبیین جایگاه ایران میان کشورهای منطقه بر اساس مولفه‎های مدنظر در اقتصاد دانش‎بنیان است.
  روش
  این مطالعه بر اساس مستندات بانک جهانی و استفاده از روش‎های خوشه‎بندی مبنی بر الگوریتم K میانگین و تحلیل تمایز با هدف محاسبه شاخص اقتصاد دانش‎بنیان و تعیین مولفه‎ها و امتیاز هر یک از کشورهای مطالعه‎شده طی دوره 1995 تا 2015 انجام شده است. شایان ذکر است که کشورهای مدنظر بر اساس 14 متغیر در قالب چهار مولفه اقتصاد دانش‎بنیان در سه گروه خوشه‎بندی شده‎اند.
  یافته ها
  نتایج استفاده از روش K میانگین نشان داد که به‎ترتیب متغیرهای کاربران تلفن همراه، کیفیت مقررات، تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر، تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر، بیشترین نقش را در جداسازی خوشه‎ها داشته‎اند. در روش تحلیل تمایزی چندگروهی، در تابع تمایزی نخست، متغیرهای کیفیت مقررات، تعداد کاربران اینترنت به ازای هر هزار نفر و کاربران تلفن همراه و در تابع تمایزی دوم، متغیرهای موانع تعرفه‎ای و غیرتعرفه‎ای، حاکمیت قانون و تعداد خطوط تلفن به ازای هر هزار نفر، بیشترین اهمیت را در ایجاد تمایز گروه‎های مختلف کشورها داشته‎اند.
  نتیجه گیری
  طی دوره 1995 تا 2015، ایران از لحاظ شاخص اقتصاد دانش‎بنیان پیشرفت شایان توجهی نداشته و در گروه دوم کشورها (سطح متوسط) از لحاظ شاخص ترکیبی اقتصاد دانش‎بنیان قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: اقتصاد دانش‎بنیان، تحلیل تمایزی چندگروهی، روش k میانگین
|
 • Farhad Farhadi, Mohammad Reza Taghizadeh Yazdi *, Mansour Momeni, Seyed Mojtaba Sajadi Pages 335-352
  Objective
  Today, manufacturing companies must pay attention to environmental and social issues throughout the supply chain in order to survive. Many efforts have been made to examine the sustainable supply chain, but the agility of sustainable supply chain has been only observed in very few studies. Therefore, the aim of this study is to present an agility model of sustainable supply chain in the brick industry of Isfahan Province.
  Methods
  This study was a developmental applied research and was done in a qualitative way. A sample of 10 experts was determined by snowball sampling who were familiar with the research. Then, thematic analysis was used to help the semi-structured interview to extract concepts, categories and elements and the interpretive-structural modeling was used to establish the relationship between elements and formation of the model.
  Results
  Based on the obtained resulted of thematic analysis, 11 factors were determined (namely sociability, responsiveness, compliance with laws, speed, information technology, environmental protection, competence, flexibility, executive management commitment, quality management and economics. And with the help of descriptive-structural modeling method, executive management commitment was identified as the infrastructure of the model and two factors of socialization and environmental protection were as the head of the model.
  Conclusion
  To achieve sustainable supply chain agility in the bricks industry, Brick Industry executives should have the required commitment and readiness for the sustainable supply chain agility.
  Keywords: Agility supply chain, Sustainability, Database theory, Interpretive structural modeling
 • Mohamadrahim Ramazaniyan *, keikhosro Yakideh, Atefeh Alidous Saravani Pages 353-366
  Objective
  Many organizations use the ABC classification method to control their large amount of inventories. The most common way to classify inventories is the ABC method. In traditional ABC classification, items are only classified according to one criteria. But there are other criteria that need to be considered in the inventory classification. The purpose of this study is to present a new model for multi-criteria inventory classification.
  Methods
  Among the multi-criteria inventory classification methods, DEA-based methods do not require decision makers to determine the weight of the criteria; however, in the literature, only the radial methods of data envelopment analysis are used to classify inventory items. In this paper, the cross-efficiency of a non-radial model is proposed in order to improve the average cross-efficiency of the R model, which is a radial model.
  Results
  Therefore, the proposed method does not have the weakness of R model due to the use of a non-radial model and also it has benefits the cross-efficiency method.
  Conclusion
  The models were executed on 47 items of inventory related to a common numerical example in the research literature as well as on 80 items of inventory of the Pars Khazar Industrial Company and the results of the implementation of the models have been analyzed. The results of comparing the proposed model with some of the existing models in the literature indicate the superiority of the proposed model.
  Keywords: R model, RAM model, Cross efficiency, Data Envelopment Analysis, Multi-criteria inventory classification
 • Hossein Safari*, Mostafa Zandieh, Ehsan Khanmohammadi Pages 367-386
  Objective
  The purpose of this study is to provide a dynamic system model for modeling the growth and learning perspective of a manufacturing company. The main focus of the model is on the company's human resources management process.
  Methods
  In this study, an approach based on dynamic simulation has been proposed to evaluate the human resource condition. In order to do that, the researchers aimed to identify the most important variables in the learning and growth perspective of the balanced scorecard. Besides, two qualitative and quantitative models were designed and implemented. The qualitative model is describing causal relationships and the presence of system feedbacks between the variables and the quantitative model is based on the mathematical relations between them.
  Results
  The proposed model was implemented in an Iranian production company working in the food and beverage industry. Different scenarios were defined based on the human resource strategic objectives in that company. The future status of human resource indicators of the company was predicted and analyzed through running scenarios in the dynamics model.
  Conclusion
  The company managers will be able to evaluate the effective factors and their impact on the most important human resource indicators using the proposed model and to make the necessary decisions to achieve success in the future.
  Keywords: Human resource balanced scorecard, Workforce planning, Dynamic system simulation, Scenario planning, Growth, learning perspective
 • Behnam Golshahi, Abbas Ali Rastegar *, Davood Feiz, Azim Zarei Pages 387-406
  Objective
  Within the knowledge based economy, talents are known as a strategic talent in order to achieve sustainable competitive advantage as well as a criterion for growth in different organizational and social level. Thus, in recent studies, talent management architecture has emphasized on exploring and identifying talents in different fields. Accordingly, the present study aimed to provide a model of talent identifying process at the Iran National Elite Foundation (INEF).
  Methods
  This study is conducted based on a descriptive-exploratory study with a developmental-applied approach. The statistical population of the research includes the scientific lasting faces of the country as well as top managers of the INEF. The statistical sample was selected through a purposeful judgment of 25 people. Data collection tools were library studies and semi-structured interviews with experts. Data were analyzed based on qualitative approach and based on a hybrid algorithm of the soft system methodology and cognitive mapping.
  Results
  The findings proposed a model to identify talents in INEF including two methods of elite selection as active and passive manner.
  Conclusion
  The results showed that the active process of elite selection includes two nominating and searchable methods and the passive process of elite selection includrs two selective and self- assertive methods.
  Keywords: Talent management architecture, Talent identifying, Soft system methodology, Cognitive mapping, INEF
 • Ali Namazian *, Siamak Haji Yakhchali Pages 407-428
  Objective
  The aim of this paper is to propose a new approach to assess the aggregated impact of risks on the completion cost of a construction project. Such an aggregated impact includes the main impacts of risks as well as the impacts of interactions caused by dependencies among them.
  Methods
  In this study, Monte Carlo simulation and Bayesian Networks methods are combined to present a framework to assess the aggregated impact of risks on a construction project’s completion cost.
  Results
  Project risk assessment, regardless of the interactions between them, leads to prioritization of risks and does not provide any indicator to assess the aggregated effect of risks on the entire project. Achieving a nearly accurate estimate of the project completion time or cost requires consideration of the probabilities and effects of the risks, as well as the interdependencies among them simultaneously.
  Conclusion
  The integrated model presented in this paper, in addition to providing a framework to evaluate the direct impact of risks on activities or work packages of a construction project, is able to assess the sensitivity of the project completion cost to the occurrence of the risks by considering the probabilities, effects and interdependencies.According to the results of the sensitivity analysis, the probabilities of “shortage of resources”, “inefficiency in project financing” and “poor design” are the main causes of delay in a gas refinery construction project.
  Keywords: risk assessment, Aggregated risk, Bayesian networks, simulation, Construction project
 • Mahmoud Dehghan Nayeri *, Moein Khazaei, Fatemeh Alinasab Imani Pages 429-454
  Objective
  Performance based budgeting is an undeniable necessity for effective management of the country vital resources nowadays, which benefits all economic and social layers of the society if properly implemented. Accordingly, this has encouraged lots of studies and researches on PPB theories, concepts and models. This study deeply reviewed Iran’s PBB system within four basic issues, including motivation, knowledge, legitimacy and power through critical approach.
  Methods
  Exploration in this system has been made using a critical (Emancipatory) approach called Critical Systems Heuristics. The process consists of reflecting the hidden views of the stakeholders using 12 boundary questions in two states of “being” which refers to the present situation and “ought to” which refers to an ideal situation.
  Results
  Findings of the implementation of methodology showed that there are many technical, human and social problems involved in evaluating and implementing a performance-based budgeting system. The main criticisms of the system are targeting, focusing on the short-term political visions, ignoring the new critical expertise, and ignoring the transparency of the system.
  Conclusion
  Research findings provided some fruitful comments on Iran’s PBB system and its vital required changes and modifications according to stakeholders’ boundary judgments (primary judgments about and a holistic approach to the system).
  Keywords: Performance based budgeting, Soft operation research, System thinking, critical systems, Emancipatory
 • Amir Heydari, Seyed Hamidreza Shahabi Haghighi *, Abbas Ahmadi Pages 455-480
  Objective
  Majorproducers consider quality as a major criterion in decision making.Quality characteristics are affected by maintenance and repair decisions. In this study, a model is developed to determine significant measurements of production equipment affecting the quality of a continuous product to identify which measurements are more critical in terms of quality.
  Methods
  Diversity of parameters affecting the quality and the delay until effects on quality come into view, are the main aspects of the issue. Genetic algorithm with a fitness function including prediction accuracy, convergence rate, and number of measurements is developed to obtain optimum set of measurements. Artificial neural networks are also used to evaluate the reliability and validity of the solutions.
  Results
  The proposed model was applied and evaluated by a case study in unit 2, Parand Gas Turbine Power Plant. The results demonstrated the optimum set of measurements which are significantly related to quality characteristic. In addition, the available data demonstrating that the terminal equipment in production process has more significant effects on quality.
  Conclusion
  The proposed model enjoys the capability of identifying the most important health measurements affecting the output quality of a continuous product in some limited steps of optimization algorithm by processing the history data from Condition Monitoring Process. With these significant measurements available, the decision makings in maintenance and repair can happen on the grounds of quality.
  Keywords: Genetic Algorithm, Condition monitoring, Health measurement, Identification, Quality characteristic
 • jafar roodari, mohsen zayandehroody *, hossein mahrabi Pages 481-501
  Objective
  One of the long-term goals and strategies of the country for development in the 20-year vision plan is the development of the knowledge-based economy, so that with pursuing this strategy, Iran could become a knowledge-based economy by 1404. The purpose of this research is to explain the economic status of Iran among regional competitors based on the components of knowledge-based economy.
  Methods
  This study was based on World Bank documentation using clustering methods based on the K-Mean algorithm and Multiple- Group Discriminant Analysis with the aim of calculating the knowledge-based economy index and determining the components and criteria of each country studied between1995and 1995. It should be noted that the under-study countries are clustered into three groups based on 14 variables in the form of four components of knowledge-based economy.
  Results
  The results of the k-mean method showed that the variables of cell phone users, the quality of regulations, the number of Internet users per thousand ones, the number of telephone lines per thousand ones, and the number of Internet users per thousand ones played the most important role in separating the clusters. For the Multiple- Group Discriminant Analysis method, in the first differentiation function, the variables of the quality of regulation, the number of Internet users per thousand ones, cell phone users, and in the second differentiation function, the variables of tariff and non-tariff barriers, rule of law, the number of telephone lines per thousand ones have the most importance in creating a distinction between different groups of countries.
  Conclusion
  During 1995-1995, Iran has not seen significant progress in terms of knowledge-based economy index, and in the second group of countries (the average level), it has been considered as a composite index of the knowledge-based economy.
  Keywords: Knowledge-based economy, Multiple- group discriminate analysis, K-Means method