فهرست مطالب

کودکان استثنایی - سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 69، پاییز 1397)
 • سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 69، پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/09/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • چیمن سعیدی* ، سید محسن حجت خواه، آسیه مرادی صفحات 5-14
  هدف
  اکتساب زبان یکی از مهم ترین مولفه های رشد است که تعامل اجتماعی نقش بنیادی را در این فرایند ایفا می کند. نتایج پژوهش های صورت گرفته در این زمینه حاکی از آن است که مهارت های زبانی و مهارت های اجتماعی ارتباط نیرومندی با هم دارند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های زبانی و مهارت های اجتماعی در کودکان نارساخوان بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی-همبستگی است. نمونه شامل 60 کودک با تشخیص اختلال نارساخوانی بود که به صورت نمونه گیری در دسترس از مراکز اختلالات یادگیری شهر سنندج انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل آزمون رشد زبان (TOLD-P: 3) و پرسشنامه مهارت های اجتماعی (SSRS) فرم والدین بود. داده ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد ارتباط مثبت و معناداری بین مهارت های زبانی و مهارت های اجتماعی در این کودکان وجود دارد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که یک تعامل دوسویه بین مهارت های زبانی و مهارت های اجتماعی در جریان تحول وجود دارد و با ارائه برنامه های آموزشی-تربیتی مقتضی می توان نسبت به ارتقاء سطح این مهارت ها در کودکان به ویژه کودکان نارساخوان اقدام کرد.
  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی، مهارت های زبانی، نارساخوانی
 • دکتر کامبیز کامکاری* صفحات 15-28
  در این پژوهش، به بررسی روایی تشخیصی نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه در دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی در مراکز مشاوره وزارت آموزش و پرورش شهر تهران، کلینیک های خصوصی با مجوز نظام روان شناسی یا بهزیستی و مرکز پالایش بهداشت روانی کودکان بیمارستان هاجر، پرداخته شد. با انتخاب تعداد 123 نفر از دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی، به بررسی ضرایب اعتبار با استفاده از روش آلفا کرانباخ، دو نیمه کردن و آزمون- بازآزمون پرداخته شد و خطای اندازه گیری به دست آمد. همچنین، در راستای روایی تشخیصی از محور تمرکز استفاده گردید و ضریب حساسیت در زمینه تفسیر روایی تشخیصی محاسبه شد و یافته های روان سنجی نشان داد که ابزار مزبور، از روایی و اعتبار مطلوبی در دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی برخوردار بوده و از آن می توان به عنوان ابزاری معتبر و روا برای غربالگری، تشخیص و شناسایی اختلال نقص توجه- بیش فعالی استفاده به عمل آورد.
  کلیدواژگان: روایی تشخیصی، اعتبار، اختلال نقص توجه- بیش فعالی، نسخه نوین هوش آزمای تهران- استانفورد- بینه، سنجش استثنایی
 • دکتر محمد عاشوری* ، دکتر سیده سمیه جلیل ابکنار صفحات 29-38
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی برنامه ایمن سازی روانی بر کفایت اجتماعی افراد با فلج مغزی در شهر تهران انجام شده است.
  روش
  پژوهش حاضر، یک مطالعه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را نوجوانان با فلج مغزی 16 تا 18 ساله تشکیل دادند. برای انتخاب آزمودنی ها از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد، به طوری که در این پژوهش 30 نوجوان با فلج مغزی شرکت داشتند. آنها از لحاظ اقتصادی و اجتماعی در سطح متوسطی قرار داشتند. آزمودنی ها به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایشی، برنامه ایمن سازی روانی را در 10 جلسه دریافت کردند در حالی که به گروه کنترل این آموزش ارائه نشد. ابزار استفاده شده در این پژوهش پرسشنامه کفایت اجتماعی بود. اطلاعات جمع آوری شده از طریق آزمون آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری با استفاده از نسخه 22 نرم افزار بسته آماری در علوم اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیری نشان داد که در مرحله بعد از مداخله، میانگین نمرات کفایت اجتماعی گروه آزمایش به طور معناداری بیشتتر از گروه کنترل بود (001/0P<).
  نتیجه گیری
  برنامه ایمن سازی روانی باعث بهبود کفایت اجتماعی افراد با فلج مغزی شد. بنابراین توجه به متغیرهایی از جمله کفایت اجتماعی ضروری است و برنامه ریزی برای ارائه آموزش ایمن سازی روانی به این گروه از افراد اهمیت ویژه ای دارد.
  کلیدواژگان: ایمن سازی روانی، کفایت اجتماعی، فلج مغزی
 • دکتر مهران سلیمانی ، دکتر رحیم یوسفی، علی اکبر طاهری * صفحات 39-45
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی نقش بازداری پاسخ در پیش بینی علائم اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر مقطع ابتدائی باواسطه گری سبک های فرزند پروری بود.
  روش
  این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. در این پژوهش 150 دانش آموز کم توان ذهنی آموزش پذیر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند از مدارس تبریز انتخاب شدند. سپس، پرسشنامه های سیاهه رفتاری کودک (CBCL) و سبک های فرزند پروری بامیرند توسط والدین تکمیل گردید و آزمون نوروسایکولوژیک ریسک پذیری برو-نرو-برو به صورت کامپیوتری توسط آزمودنی ها انجام شد. همچنین دادهای گرداوری شده با روش مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS) مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد بین بازداری پاسخ با علائم اختلالات رفتاری و همچنین بین سبک فرزند پروری مقتدرانه با علائم اختلالات رفتاری رابطه منفی و معنادار وجود دارد (001/0P<). همچنین نتایج نشان داد که اکثر والدین دارای سبک فرزند پروری مقتدرانه (1/79%) بودند. علاوه بر این نتایج معادلات ساختاری PLS نشان که بازداری پاسخ و سبک فرزند پروری مقتدرانه توانایی پیش بینی علائم اختلالات رفتاری را دارند (001/0 P<).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه از نقش بازداری پاسخ و سبک فرزند پروری مقتدرانه در علائم اختلالات رفتاری کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر حکایت دارد.
  کلیدواژگان: بازداری پاسخ، اختلالات رفتاری، کم توان ذهنی، سبک های فرزند پروری
 • دکتر مریم سادات غیاثیان* ، لیلا احمدزاده، دکنر مرتضی فرازی صفحات 55-64
  هدف: کاربردشناسی زبان مطالعه معانی و منظورهای مد نظر گوینده و تعابیر و تفاسیر آن ها از سوی مخاطب است که با توجه به بافت موقعیتی صورت می گیرد و توانایی بکارگیری درست زبان در موقعیت های اجتماعی مختلف توانش کاربردشناختی نام دارد که در این پژوهش مورد بررسی و مداقه قرار گرفت. هدف از این پژوهش، مقایسه مهارت های کاربردشناختی آغازگری و استفاده از بافت موقعیتی در کودکان کاشت حلزون 5 تا 8 ساله با همسالان شنوا بود.
  روش
  این پژوهش که بصورت مقطعی و توصیفی- تحلیلی انجام شد، 15 کودک شنوا و 15 کودک کاشت حلزون دوزبانه آذری-فارسی در شهرتبریز به روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به معیارهای مطالعه، انتخاب شدند. جهت بررسی مهارت های آغازگری و استفاده از بافت موقعیتی، از مجموعه های کاربردشناسی در چک لیست برقراری ارتباط که توسط بیشاپ در سال 1998 تهیه شده و نسخه فارسی آن توسط کاظمی و همکاران درکودکان ایرانی 5 تا 11 ساله در سال 2005 هنجاریابی شده است، استفاده شد. سپس بهوسیلهنرم افزارSPSSبا استفاده از آزمون تی برای دو گروه مستقل به تجزیه و تحلیل سوال های پژوهش پرداخته شد.
  یافته ها
  مقایسه میانگین های دو گروه آزمودنی نشان داد که بین کودکان کاشت حلزون و کودکان شنوا در آغازگری تفاوت معناداری وجودندارد. بنابراین می توان گفت که کودکان کاشت حلزون آغازگری نامناسب ندارند ولی در استفاده از بافت موقعیتی، اختلاف بین دو گروه معنادار بود. نواوری (ارزش): ارزیابی توانایی های کاربردشناختی در کودکان ناشنوا و کاشت حلزون تا کنون در هیچ پژوهشی انجام نپذیرفته است و پژوهش حاضر ، با تاکید بر دو مهارت مهم آغازگری و بکارگیری بافت موقعیتی درمکالمه توسط کودکان کاشت حلزون، گام مهمی در راستای زمینه سازی برای انجام درمان های مداخله ای برداشت تا با آسیب شناسی موارد، آنها را در برنامه های آتی در دستور کار قرار دهد. نتایج: حاصل از بررسی نشان داد که کودکان کاشت حلزون در برخی سطوح کاربردشناختی ضعیف تر از همسالان شنوا عمل می کنند ولی طبق یافته های محققان، توانایی بکارگیری مهارت های کاربرشناختی در کودکان کاشت حلزون نسبت به کودکان با آسیب شنوایی عمیق، خیلی بهتر است.
  کلیدواژگان: کاشت حلزون، توانش کاربردشناختی، آغازگری، بافت موقعیتی
 • مریم صمدی، دکتر امیر قمرانی*، دکتر سالار فرامرزی صفحات 65-76
  هدف
  کودکان با اختلال یادگیری ریاضی نه تنها با مشکلات خاص در زمینه یادگیری ریاضیات روبرو هستند، بلکه اکثریت آنها در فرآیندهای شناختی دچار نقایص جدی می باشند. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی کاربردپذیری تئوری پاس (PASS) در پیش بینی عملکرد ریاضی دانش آموزان با اختلال یادگیری ویژه در شهر اصفهان انجام گرفت.
  روش
  روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. نمونه مورد استفاده در پژوهش 36 دانش آموز با اختلال یادگیری ریاضی بودند که به صورت نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت از ماتریس های پیشرونده ریون، آزمون ایران کی مت، آزمون معلم ساخته ریاضی، سیستم ارزیابی شناختی- ویرایش دوم (ناگلیری، داس و گلدشتاین، 2014) بود. داده ها با روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که کودکان با اختلال یادگیری ریاضی، دارای عملکرد مرتبط با کارکرد ناقص در برنامه ریزی، توجه، پردازش همزمان و متوالی هستند.
  نتیجه گیری
  یافته های این پژوهش حاکی از آن است که عملکرد ریاضی دانش آموزان بر فرآیندهای شناختی پاس متکی است و فرآیندهای شناختی PASS می تواند متخصصان را در امر تشخیص کودکان در معرض خطر اختلال یادگیری ریاضی یاری رساند.
  کلیدواژگان: ناتوانی یادگیری ویژه، تئوری پاس، دانش آموزان
 • دکتر حمید کمرزرین*، دکتر محمد سعید مردوخی، روح اله کریمی صفحات 77-89
  هدف
  در این پژوهش تاثیر توانبخشی شناختی بر ارتقاء توجه انتخابی و عملکردهای اجرایی دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه-بیش فعالی مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر مطالعه ای نیمه آزمایشی با ساختار پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است که در آن تعداد 26 کودک 7 تا 13 سال مبتلا به اختلال بیش فعالی-نقص توجه پس از تشخیص اختلال به صورت روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده بسته درمان توانبخشی شناختی پارس برای ترمیم توجه و عملکردهای اجرایی ، آزمون استروپ برای ارزیابی توجه انتخابی ، آزمون ویسکانسین برای ارزیابی عملکردهای اجرایی و مقیاس مشکلات رفتاری کانرز فرم والدین و معلم برای تشخیص اختلال نقص توجه – بیش فعالی بودند. مداخلات ترمیم شناختی در 10 جلسه 5/1 ساعته انجام شدندو داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی و تحلیل کوواریانس چند متغییری (MANCOVA ) به کمک نرم افزار SPSS (نسخه 22) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که مداخله توانبخشی شناختی بر توجه انتخابی و عملکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی موثر بوده است (سطح معنی داری 05/0=α و 01/0=α).
  نتیجه گیری
  می توان این گونه نتیجه گیری کرد که برنامه توانبخشی شناختی در افزایش توجه انتخابی و عملکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی موثر بوده است و می توان از این روش برای بهبود توجه انتخابی و عملکردهای اجرایی دانش آموزان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی استفاده کرد.
  کلیدواژگان: نقص توجه - بیش فعالی، عملکردهای اجرایی، توجه انتخابی، توانبخشی شناختی
 • دکتر عزت اله قدم پور، دکتر محمدعلی سپهوندی، زینب بیرانوند* صفحات 91-104
  هدف
  هدف پژوهش حاضر،اثربخشی نمایش عروسکی براختلالات رفتاری دانش آموزان پسرکم توان ذهنی آموزش پذیر پایه اول ابتدایی شهرخرم آباد بود.
  روش
  پژوهش حاضر،نیمه آزمایشی وطرح به کاررفته دراین پژوهش طرح پیش آزمون -پس آزمون با گروه گواه بود.جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسرکم توان ذهنی آموزش پذیرپایه اول مشغول به تحصیل درسال تحصیلی94-1393درشهرخرم آبادبودکه ازطریق نمونه گیری تصادفی ساده(مرحله ای) انتخاب وبه دوگروه آزمایش وگواه انتساب شدند(15نفرگروه آزمایش و15نفرگروه گواه).گروه آزمایش به مدت12جلسه 30دقیقه ای تحت اجرای نمایش عروسکی قرارگرفتند.ابزارمورداستفاده درپژوهش حاضرپرسشنامه اختلالات رفتاری راتر(فرم معلم)بود.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس نشان دادکه اجرای نمایش عروسکی برکاهش اختلالات رفتاری دانش آموزان پسرکم توان ذهنی آموزش پذیر تاثیرمعنی داری دارد(002/0>P).
  نتیجه گیری
  ازمطالعه حاضراین گونه نتیجه گیری می شودکه اجرای نمایش عروسکی درکاهش اختلالات رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر تاثیرمعنی داری داشته است.
  کلیدواژگان: نمایش عروسکی، اختلالات رفتاری، کم توان ذهنی آموزش پذیر
 • زیبا صادقی، دکتر زهره لطیفی، دکتر سارا آقابابایی* صفحات 105-116
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش ذهن آگاهی گروهی بر بهزیستی روان شناختی، تنظیم هیجان و تاب آوری مادران کودکان کم توان ذهنی شهر اصفهان انجام شد.
  روش
  این پژوهش دارای رویکردی کاربردی با روش پیش آزمون- پس آزمون بود. 60 نفر از مادران کودکان کم توان ذهنی به طور تصادفی انتخاب و به سه گروه آزمایش ، کنترل و خنثی (هر گروه 20 نفر) تقسیم شدند و گروه آزمایش مداخله آموزش ذهن آگاهی را دریافت نمودند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه های تاب آوری، تنظیم شناختی هیجان و بهزیستی روان شناختی بود.
  یافته ها
  نتایج تحلیل کوواریانس بیانگر این بود که آموزش ذهن آگاهی بر کلیه ابعاد بهزیستی روان شناختی، تنظیم هیجان و تاب آوری مادران کودکان کم توان ذهنی از لحاظ آماری معنادار است.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که آموزش گروهی ذهن آگاهی بر بهزیستی روان شناختی، تنظیم هیجان و تاب آوری مادران دارای کودکان کم توان ذهنی تاثیر داشته و می توان از این شیوه برای کمک به بهداشت و سلامت روانی والدین استفاده نمود.
  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، بهزیستی روان شناختی، تنظیم هیجان، تاب آوری، مادران کودکان کم توان ذهنی
 • دکتر هادی تقی زاده*، حلیمه زاهدی راد صفحات 117-127
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف مقایسه مولفه های کنش های اجرایی برنامه ریزی –سازماندهی آزمون برج لندن در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری خاص« نارسانویسی، نارساخوانی و دیسکلکلیا» با همتایان عادی انجام شده است.
  روش
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع علی-مقایسه ای است. جامعه مورد مطالعه آن شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطه ابتدایی با و بدون ناتوانی یادگیری در شهر مشهد است. بر این اساس150 نفراز دانش آموزان مقطع ابتدایی مرکز ناتوانی های یادگیری منطقه تبادکان شهر مشهد به صورت نمونه هدفمند انتخاب و با 42 نفر از دانش آموزان عادی مقایسه شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از آزمون برج لندن و مقیاس هوشی وکسلر استفاده گردید. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا) تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که کودکان دارای اختلال ناتوانی نارسانویسی، نارساخوانی و دیسکلکلیا نسبت به کودکان عادی عملکرد ضعیف تری در مولفه های کنش های اجرایی برنامه ریزی-سازماندهی دارند. و تفاوت معنی داری بین دو گروه وجود داشت.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد این ضعف منجر به مشکلاتی در تصمیم گیری و عدم قضاوت مناسب، مشکلات با نوآوری ها و تغییر، حواس پرتی و مشکلات در جنبه های مختلف حافظه می شود
  کلیدواژگان: کارکرد اجرایی، برنامه ریزی- سازماندهی، ناتوانی یادگیری
|
 • Chiman Saeedi*, Seyed Mohsen Hojatkhah , Asih Moradi Pages 5-14
  Objective
  Language acquisition is one of the most important components of development that social interaction plays fundamental role in this procedure. Results of research in this field showed there is a strong relationship between language skills and social skills. The aim of this research was to investigate relation between language skills and social skills in children whit dyslexia.
  Method
  This correlation study followed a descriptive method. The sample included 60 children with dyslexia diagnosis were selected by available sampling among centers of learning disorders in Sanandaj. The study instruments included the test of language development (TOLD-P:3) and the social skills questionnaire- parent form (SSRS). Data were analyzed thorough correlation coefficient.
  Results
  The results showed there is a significant correlation between language skills and social skills in children with dyslexia.
  Conclusion
  these results highlights the relation between language skills and social skills in progress of development and by presenting appropriate educational programs it is possible to promote level of these skills in children especially in children with dyslexia.
  Keywords: Language skills, Social skills, Dyslexia
 • Kambiz Kamkari Dr * Pages 15-28
  In this research, the diagnostic validity of the new version of the Tehran-Stanford-Binet Investigating Intelligence Test in students with attention deficit hyperactivity disorder in the counseling centers of Tehran's Ministry of Education, private clinics with permission of the psychological system Or the well-being and mental health refurbishment center of the children of Hajar Hospital. By choosing 123 students with attention deficit hyperactivity disorder, the validity coefficients were evaluated using Alpha Cronbach's method, two Spilt-half and test-retest tests and a measurement error was obtained. Also, in order to diagnose the diagnostic value, the focus axis was used and the sensitivity coefficient was calculated for the diagnostic validity narrative. The findings of the psychometric reaserach indicated that the Instrument had a good validity and credibility in students with an attention deficit hyperactivity disorder. It can be used as a valid and valid Instrument for screening, detecting and detecting hyperactivity disorder.
  Keywords: Diagnostic validity, Validity, Disordered attention deficit hyperactivity disorder, Modern version of Tehran-Stanford-Binet Intelligence, Exceptional Measurement
 • Mohammad Ashori *, Seyyedeh Somayyeh Jalil, Abkenar Pages 29-38
  Objective
  The purpose of the present research was to investigation of the effectiveness of mental immunization program on social competency of individuals with cerebral palsy in Tehran city.
  Methods
  The present research was an experimental study by pre-test, post-test design with control group. The study population included of adolescents with cerebral palsy aged 16-18 years old. Subjects were selected by convenient sampling method. In this study were participated 30 adolescents with cerebral palsy. They were from middle socio-economical class. Subjects were divided into two groups by randomly method (experimental and control group), each of which was consisted of 15 adolescents. Experimental group received psychological immunization program in 10 sessions while control group did not. The instrument of present research was social competency questionnaire. The obtained data were analyzed by using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) test with 22th version of statistical package for social sciences (SPSS). Findings: The findings of this research showed that there was significant increase in social competency scores mean of experimental group in the post intervention in comparison with control group (P<0.001).
  Conclusion
  The mental immunization program instructional led to improve the social competency of individuals with cerebral palsy. Therefore, paying attention to the variables such as social competency is essential and planning for providing of psychological immunization program is a particular importance.
  Keywords: Mental immunization, Social competency, Cerebral palsy
 • Mehran Soleymani Dr , Rahim Yusefi Dr, Ali akbar Taheri * Pages 39-45
  Objective
  the aim of the present study was investigate the role of Response inhibition in prediction of Symptoms behavioral disorders of children with intellectual disability educable in primary school with mediated parenting styles.
  Method
  This research is that of correlation. In this research,150 with intellectual disability educable were selected using purposeful sampling method from schools in Tabriz. Then, child behavioral checklist (CBCL) questionnaires and parenting styles were completed by parents and the neuropsychological test of risk-taking go-no-go was done by the subjects using computer. Also, the collected data has been analyzed by structural equation modeling with partial least squares (PLS) approach.
  Results
  The results of the study showed that there is a negative and significant relationship between Response inhibition with symptoms of behavioral disorders and also between the authoritative parenting style and the symptoms of behavioral disorders (P <0.001). Also, the results showed that most parents had an authoritative parenting style (79.1%). In addition, the results of the structural equations of PLS indicated that the Response inhibition and authoritative parenting style were able to predict the symptoms of behavioral disorders (P <0.001).
  Conclusion
  The results of this study indicate the role of Response inhibition and authoritative parenting style in the symptoms of behavioral disorders of children with intellectual disability educable.
  Keywords: Response inhibition, behavioral disorders, intellectual disability, Parenting styles
 • Maryam S. Ghiasian *, Leila Ahmadzade , Morteza Farazi Pages 55-64
  Objective
  This project aimed to compare the pragmatic skills of initiation and applying the context of situation across two groups of participants: children with hearing loss and using cochlear implants, and hearing children. Pragmatics is the study of speaker’s intended meanings and hearer’s interpretations in the context of situation. In this research, communicative competence as an ability for properly using language in different social situations was studied.
  Method
  This study was a cross-sectional and quantitative one in which two groups of participants were selected by snowball sampling. Each group comprised 15 Turkish-Persian bilinguals aged 5 to 8 years. Data collection instrument was the Persian version of Bishop's Children's Communication Checklist, validated in Iran. Data were analyzed by t-test.
  Results
  No significant difference was observed between groups in initiation, but the difference was significant in their use of context.
  Conclusion
  Children with hearing loss and using cochlear implants perform poorer than their normally hearing counterparts in some pragmatic skills, but they perform much better that children with profound hearing loss.
  Keywords: Cochlear Implant, Pragmatic competence, Initiation, Context of situation
 • Maryam Samadi Mrs, Amir Ghamarani Mr *, Salar Faramazi Mr Pages 65-76
  Objective
  Children with mathematical learning disabilities not only have specific problems in mathematics, but the majority of them also exhibit deficits in cognitive functioning. In this regard, the purpose of this study was to investigate the applicability of the theory of PASS in predicting math performance of students with special learning disabilities in Isfahan.
  Method
  The research was descriptive and correlational. The samples used in the study were 36 students with specific learning disabilities that were selected by multistage sampling. The research tool was Iran Key Math Test, Raven's progressive matrices, Mathematical-made teacher test and cognitive Assessment System-second edition (Naglieri, Das, Goldstein, 2014). Data were analyzed by Pearson correlation coefficient and regression analysis.
  Result
  The results showed that children with math learning disabilities have associated function with incomplete function in planning, attention, processing Successive and simultaneous.
  Conclusion
  The findings of this study indicate that students 'maths' performance is based on the PASS cognitive processes, and the PASS cognitive processes can help specialists in identifying children at risk of mathematical learning disabilities.
  Keywords: Special learning disabilities, Theory of PASS, Students.
 • Hamid Kamarzarin Dr *, Mohammad saeed Mardookhi Dr, Roholah Karimi Pages 77-89
  Objective
  In this study, the effect of cognitive rehabilitation on the promotion of selective attention and executive functions of students with attention deficit hyperactivity disorder was studied.
  Materials and Methods
  This is a semi-experimental study with a pretest-posttest with control group, in which 26 children aged 7 to 13 years with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) were selected by available sampling method. They were randomly divided into two experimental and control groups.
  The tools used to Pars cognitive rehabilitation package for restoring attention and executive functions, the Stroop test for evaluating selective attention, the Wisconsin test for assessing executive functions and Conners behavioral problems scale (parents and teachers forms) for the diagnosis of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD).
  Cognitive restoration interventions were performed in 10 sessions of 1.5 hours. The data were analyzed using the statistical analysis of covariance analysis (MANCOVA) by SPSS software (version 22).
  Results
  The results of this study showed that cognitive rehabilitation intervention was effective on selective attention and executive functions of students with attention deficit hyperactivity disorder. (ADHD)
  Conclusion
  The results of this study showed that there is a significant difference between the experimental group and the control group in the selective attention and executive functions, and it can be concluded that cognitive rehabilitation intervention can be used to improve the selective attention and executive functions of the students with attention deficit hyperactivity disorder To be placed.
  Keywords: Attention Deficit - Hyperactivity, executive functions, selective attention, cognitive rehabilitation
 • Ezattolah Ghadampour Ph.D.P P, Mohammad Ali sepahvandi Ph.D, Zeynabe Beyranvandi* M. A Pages 91-104
  Objective
  The current research aimed to investigate the effect of puppet show on the behavioral disorders of educable mentally retarded male students first-grade in Khorramabad city.
  Method
  The method was quasi-experimental and the research design was pre-test, post-test with control group.The study population consisted of all educable mentally retarded male students first-grade to study in the academic year 2014-2015 machelen first base in the city of Khorramabad through simple random sampling (step) were selected and assigned to experimental and control groups (15 person in the experimental group and another 15 person in the control group). Experimental group for 12 sessions 30 minutely were under implementation puppet show. The instrument used in this study behavioral disorder rutter (form teacher).
  Results
  Results of covariance analysis showed that the puppet show is effecting behavioral disorders in educable mentally retarded male students (p<0/002).
  Conclusion
  The study concluded that The implementation of puppet show in reducing behavioral disorders had a significant effect educable mentally retarded students.
  Keywords: Puppet Show, Behavioral problems, Educable mentally retarded
 • Ziba Sadeghi M.A., Zohreh Latifi Ph.D., Sara Aghababaei *Ph.D. Pages 105-116
  Objective
  The aim of this research was to investigate the effectiveness of group mindfulness training on psychological well-being, emotion regulation and resiliency of mothers of children with intellectual disability in Esfahan city.
  Method
  This research has an applied approach and quasi-experimental design with pre-test and post-test. The sample size includes 60 mothers of children with intellectual disability that were randomly assigned into experimental and control groups (each group consisted of 20 mothers). Experimental group received Mindfulness training. Research tools consisted of Resiliency Questionnaire, Emotion Regulation Questionnaire and Psychological well-being Questionnaire. Analyzing of data is performed by Analysis of Covariance.
  Results
  Results determined that Mindfulness training has significant effects on psychological well-being, emotion regulation and resiliency of mothers of children with intellectual disability (p≤0/001).
  Conclusion
  The findings of study showed that Mindfulness training has influenced psychological well-being, emotion regulation and resiliency of mothers and it can be used to enhance mothers' well-being and mental health.
  Keywords: mindfulness, psychological well-being, emotion regulation, resiliency, mothers of children with intellectual disability
 • Hadi Taghizadeh *Ph.D, Halime Zahedi Rad M.A Pages 117-127
  Objectives
  The aim of this study was to compare the components of the London-based Tower Test Planning-Organization organization's activities in students with special learning disabilities, "dysfunction, dyslexia, and math disorders" with their normal counterparts.
  Method
  The method of this study was descriptive of causal-comparative type. The statistical population includes male primary school pupils with special learning disorder in Mashhad, who were studying at the centers of learning disability in the academic year of 97-96. Accordingly, 150 students from the elementary school of the Learning Disabilities Center in the city of Mashhad were selected as a targeted sample and compared with 42 normal students. Data were collected using Wechsler's IQ and London Tower test and analyzed through multivariate variance (MANOVA).
  Results
  The results of this study showed that children with learning disabilities, "dyslexia, dyslexia and motility disorder" had a significant difference in the components of executive planning-organizing activities with normal students, and in these components were significantly lower than their normal counterparts.
  Conclusion
  It seems that this weakness leads to problems in decision making and inadequate judgment, problems with innovations and changes, distraction and problems in various aspects of memory.
  Keywords: Executive function, planning, organization, special learning disability