فهرست مطالب

مدیریت دارایی و تامین مالی - سال ششم شماره 4 (زمستان 1397)
 • سال ششم شماره 4 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/27
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خدیجه مصطفایی دولت آباد* ، عادل آذر، عباس مقبل باعرض صفحات 1-17
  در سال های اخیر، بانک ها و موسسات مالی بیش از پیش به مدیریت ریسک عملیاتی توجه کرده اند. همانگونه که در توافقنامه بال و سایر چارچوب های مدیریت ریسک اذعان شده است شناسایی ریسک، نخستین مرحله فرایند مدیریت ریسک تلقی می شود. مدیریت و کنترل ریسک مستلزم شناسایی ریسک ها و عوامل ایجادکننده و ساز و کار علت و معلولی آنها است. نگاشت ریسک یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای شناسایی ریسک عملیاتی است که تاکنون روش های کمی برای تهیه آن توسعه داده شده است. در مقاله حاضر، نگاشت ریسک مبتنی بر فرایند به عنوان ابزار شناسایی ریسک انتخاب و امکان تهیه نگاشت ریسک با استفاده از یک تکنیک نگاشت شناختی فازی به عنوان تکنیک ساختاردهی مساله بررسی شد. پس از تشکیل نگاشت با افراز ریسک های شناسایی شده به فعالیت های مربوط در فرایند مدنظر مشخص شد فعالیت «اعتبارسنجی» ، پرریسک ترین فعالیت در این فرایند است؛ سپس با تجزیه و تحلیل عناصر نگاشت ریسک ها و عوامل کلیدی شناسایی و درنهایت، اثر سیاست های مختلف کنترل ریسک در عناصر نگاشت در قالب سه دسته سناریو بررسی شد.
  کلیدواژگان: ریسک عملیاتی، شناسایی ریسک، نگاشت ریسک، نگاشت شناختی فازی
 • بهاره حقیقی طلب* ، محمدرضا عباس زاده، مهدی صالحی صفحات 19-42
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر کسری/ مازاد مالی و تاثیر سه ویژگی صنعت (تمرکز، شکوفایی و پویایی) در سرعت تعدیل های ساختار سرمایه است. نتایج برای تشخیص دلایل اصلی اتخاذ تصمیم های تامین مالی مختلف در شرکت‏های دارای کسری/ مازاد مالی مشابه و ویژگی‏های مشابه صنعت می تواند مفید باشد. در این پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال‏های 1385 تا 1394 بررسی شد. کسری/ مازاد تامین مالی، تمرکز و شکوفایی صنعت به صورت مجزا، تاثیر معناداری در سرعت تعدیل در ساختار سرمایه ندارد. در صنایع با پویایی زیاد/کم، شرکت‏ها به افزایش اهرم مالی مایل هستند. شرکت ها با مازاد تامین مالی و بدهی بیشتر/کمتر از هدف به کاهش اهرم مالی تمایل دارند. شرکت‏ها با تمرکز زیاد/کم و بدهی کمتر از هدف مایلند اهرم مالی خود را کاهش دهند. شرکت‏ها در صنایع با شکوفایی زیاد (کم) و بدهی کمتر از هدف، به ترتیب، به کاهش (افزایش) اهرم مالی خود تمایل دارند. شرکت‏ها در صنایع با پویایی کم (با ثبات‏تر) و بدهی کمتر از هدف، با بیشترین سرعت به سمت کاهش اهرم مالی پیش می‏روند.
  کلیدواژگان: ساختار سرمایه، مشخصات صنعت، وضعیت مالی
 • حمیدرضا ایمانی* ، محسن دستگیر صفحات 43-56
  با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی در هنگام اعلام سود شرکت ها، معاملات سهام قبل از تاریخ سود کاهش می یابد. بعد از بررسی مشخص شد کاهش معاملات به صورت نامتقارن (عدم تعادل معاملات) است و میزان خرید سهام در این روزها، بیشتر از فروش کاهش می یابد. تصمیم به فروش سهامداران به بازده مثبت بعد از اعلام سود منجر می شود. ازجمله عوامل موثر در فروشنده شدن سهامداران، افزایش هزینه معاملات است. نوآوری پژوهش حاضر، تعریف فرضیه های جدید با توجه به مبانی نظری و بررسی متغیرهای اخبار سودآوری و بازده در قالب معادلات همزمان بود که مشخص شد هیچ یک علت دیگری نیست. بعد از بررسی داده های 147 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1393-1388 یافته ها نشان داد متغیرهای اخبار سودآوری، توجه سرمایه گذار و فشار فروش در متغیر بازده، تاثیر مستقیم دارد و رابطه متغیرهای توجه سرمایه گذار و بازده با اخبار سودآوری مستقیم است؛ اما تاثیر متغیر فشار فروش در اخبار سودآوری معکوس است.
  کلیدواژگان: اخبار سودآوری، عدم تعادل معاملات، عدم تقارن اطلاعاتی، فشار فروش، معادلات همزمان
 • سید محمدعلی خاتمی فیروز آبادی *، لعیا الفت، مقصود امیری، حمید شریفی صفحات 57-77
  انجمن مدیریت جامع زنجیره تامین، آن را دارایی راهبردی تعریف می کند که برای سازمان، ارزش و مزیت رقابتی ایجاد می کند. هدف این پژوهش، شناخت چگونگی شکل گیری و اثرگذاری پیچیدگی این دارایی بر عملکرد سازمان و جایگاه عملکرد مالی در تاثیرپذیری از آن است؛ به این منظور پس از بررسی پیشینه نظری پژوهش، ابعاد و گویه های الگو شناسایی شد و الگوی مرجع فرایندهای زنجیره تامین قرار گرفت؛ سپس پرسش نامه ای برای ارزیابی پیچیدگی زنجیره تامین و بررسی اثر آن بر عملکرد طراحی شد. نمونه آماری شامل 50 شرکت تولید لوازم خانگی در شهرهای تهران، اصفهان، تبریز، مشهد، شیراز و اهواز است. در این پژوهش 250 پرسش نامه در لایه های مختلف زنجیره تامین توزیع و 197 پرسش نامه تکمیل شد. درنهایت با استفاده از روش تحلیل عاملی و الگو سازی معادلات ساختاری، الگوی مفهومی پیشنهادی پژوهش، تجزیه وتحلیل شد. براساس یافته های پژوهش، پیچیدگی زنجیره تامین در جامعه بررسی شده تاثیر منفی و معناداری بر عملکرد دارد.
  کلیدواژگان: پیچیدگی زنجیره تامین، دارایی راهبردی، عملکرد مالی، الگو سازی معادلات ساختاری
 • محمدرضا رستمی *، احمد نبی زاده، زهرا شاهی صفحات 79-91
  با توجه به اهمیت ریسک اعتباری بانک ها در ثبات نظام پولی و مالی، این پژوهش اثر عوامل خاص بانکی و کلان اقتصادی را بر ریسک اعتباری بانک های تجاری در ایران بررسی می کند. بر این اساس با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی، داده های استفاده شده در این پژوهش که به متغیرهای مستقل و وابسته مربوط است و در سطح بانک ها و در سطح کلان به دست آمده است، به کمک روش گشتاور تعمیم یافته (GMM) در بازه زمانی 1388 تا 1394 تجزیه وتحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین متغیرهای بررسی شده، متغیرهای نسبت تسهیلات غیرجاری (NPL) مربوط به یک دوره گذشته و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با نسبت تسهیلات غیرجاری به منزله معیاری از ریسک اعتباری بانک، رابطه مستقیم و مثبت و متغیرهای سرمایه بانک، نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار، رابطه معنادار و منفی با ریسک اعتباری دارد. متغیرهای اندازه بانک، نرخ تورم و بازده دارایی ها نیز ارتباط معنی داری با معیار ریسک اعتباری ندارد.
  کلیدواژگان: ریسک اعتباری، نسبت تسهیلات غیرجاری، روش گشتاور تعمیم یافته
 • مینا صحراکاران، فرزین رضایی * صفحات 93-102
  این پژوهش، تاثیر ریسک اطلاعات مالی را در ساختار سرمایه با رویکرد نمایندگی در بازه زمانی 1383-1392 در 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی کرده است. ساختار سرمایه، مهم ترین پارامتر موثر در ارزش شرکت ها است. تضاد منافع بین مدیران و مالکان که به دلیل نابرابری در توزیع اطلاعات پدیدار می شود، ریسک اطلاعات مالی را افزایش می دهد و در ساختار سرمایه موثر است. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسیونی با استفاده از روش داده های تلفیقی بهره گرفته شده است. نتایج نشان می دهد با افزایش تضاد منافع بین مدیران، کسری مالی و به تبع آن، میزان تامین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد؛ بنابراین بین کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. تاثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه نیز منفی و معنادار است. تاثیر ریسک اطلاعات مالی شرکت ها در رابطه کسری مالی و تغییرات ساختار سرمایه با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی اول تایید شد؛ اما با مداخله عدم تقارن به عنوان عامل نمایندگی دوم تایید نشد.
  کلیدواژگان: ریسک اطلاعات مالی، ساختار سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی، نظریه نمایندگی
 • مریم دولو، مهدی داوری * صفحات 103-120
  نوسان نرخ ارز به منزله یکی از منابع عدم اطمینان، سرمایه گذار را در معرض ریسک قرار می دهد. انتظار می رود سرمایه گذاران برای تحمل ریسک نوسان نرخ ارز، بازده بالاتری طلب کنند؛ اما برخی شواهد تجربی نشان دهنده عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز است. تاییدنشدن رابطه ریسک نوسان نرخ ارز و بازده موردانتظار نشان دهنده نوعی خلاف قاعده با عنوان «معمای ریسک ارز» است. برخی شواهد تجربی نشان می دهد دلیل عدم قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز آن است که از تغییرات همزمان نرخ ارز استفاده شده است؛ اما اگر از تغییرات پایدار نرخ ارز (که متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی است) استفاده شود، ریسک نوسان نرخ ارز قیمت گذاری می شود. هدف پژوهش حاضر، آزمون تغییرات پایدار نرخ ارز به منزله متغیر حالت و ریسک درماندگی مالی در بورس اوراق بهادار تهران برای توضیح معمای ریسک نوسان نرخ ارز است. در این پژوهش صرف ریسک تغییرات پایدار نرخ ارز با استفاده از رویکرد سبد ردیاب، محاسبه و قیمت گذاری آن آزمون شده است. برای این منظور، نمونه ای متشکل از حدود 160 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1384 تا 1394 بررسی شده است. برای آزمون قیمت گذاری ریسک نوسان نرخ ارز بر مبنای تغییرات پایدار نرخ ارز از روش رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد ریسک نوسان نرخ ارز در بورس اوراق بهادار تهران براساس تغییرات پایدار سالانه قیمت گذاری شده است؛ بنابراین، معمای ریسک نوسان نرخ ارز با درنظرگرفتن تغییرات پایدار به جای تغییرات همزمان توضیح داده شده است.
  کلیدواژگان: تغییرات پایدار نرخ ارز، درماندگی مالی، رویکرد سبد ردیاب، متغیر حالت، معمای ریسک نوسان نرخ ارز
 • نازنین صالحی، هادی امیری * صفحات 121-133
  پیش بینی ورشکستگی بنگاه های اقتصادی یکی از شاخه های رشته مالی است که در دو دهه اخیر توجه بیشتری به آن شده است؛ به گونه ای که الگو های ورشکستگی توسعه یافته و متغیرهای محیط کلان اقتصادی و شرایط بازار را به همراه متغیرهای حسابداری در بر می گیرد. از آنجا که در ایران از رویکرد حسابداری استفاده بیشتری شده است، مقایسه رویکردهای مختلف اهمیت دارد. هدف اصلی پژوهش، بررسی الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) در محیط اقتصادی ایران و مقایسه آن با الگوی حسابداری متشکل از متغیرهای الگوی السون (1980) و الگوی خطر شام وی (2001) در بعد صحت پیش بینی ورشکستگی است. در این پژوهش از داده های 241 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین1382 تا 1394 استفاده شده است. برای تخمین الگو ها از روش رگرسیون لجستیک و برای مقایسه قدرت الگو ها در پیش بینی ورشکستگی از روش تحلیل منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC) استفاده شد. نتایج نشان می دهد الگوی خطر کمپبل و همکاران (2008) به طور معناداری، ورشکستگی شرکت های غیرمالی را پیش بینی می کند و دقت آن بیشتر از الگوی حسابداری السون (1980) در پیش بینی ورشکستگی است؛ اما تفاوت آن با الگوی شام وی (2001) در بعد دقت معنادار نشد.
  کلیدواژگان: الگوی حسابداری، الگوی خطر، پیش بینی ورشکستگی، منحنی مشخصه عملکرد سیستم (ROC)
 • حسن کارنامه حقیقی *، علی رستمی صفحات 135-153
  در طول دهه های گذشته، بازارهای مالی به دلیل قرارگرفتن در معرض سقوط های غیرمنتظره خسارات زیادی می دید. به دنبال این بحران ها، موسسات مالی، قانون گذاران و دانشگاهیان برای ارائه روش های بهتر اندازه گیری و ابزارهای پوشش ریسک، پژوهش های فشرده ای انجام دادند. ارزش در معرض خطر (VaR) مشهورترین روش اندازه گیری ریسک در حوزه مالی است. در پژوهش حاضر سودمندی نظریه ارزش فرین (EVT) برای پیش بینی ارزش در معرض خطر بازار سهام ایران و کاربرد آن در حافظه بلندمدت بازار در چهارچوب الگوی GARCH بررسی شده است. به این منظور از حافظه بلندمدت انواع الگوی گارچ (FIAGARCH HYGARCH،FIAPARCH) و نظریه ارزش فرین برای پیش بینی ارزش در معرض خطر شاخص قیمت کل بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در سطوح اطمینان مختلف، الگوی FIAPARCH-EVT اعتبار مناسب و مطمئنی برای سنجش ریسک یک روز جلوتر بازار دارد و برای سری های مختلف مطالعه شده، بهتر عمل می کند.
  کلیدواژگان: نظریه ارزش فرین، حافظه بلندمدت، ارزش در معرض خطر، واریانس ناهمسانی شرطی خودرگرسیونی تعمیم یافته
 • رضا راعی، سعید باجلان *، علیرضا عجم صفحات 155-166
  همواره به مسئله انتخاب سبد به منزله یکی از مسائل اساسی در زمینه سرمایه گذاری توجه شده است. الگو‏ها و روش‏های مختلفی از زمان ارائه کار اولیه مارکویتز تاکنون برای انتخاب سبد سرمایه‏گذاری بهینه ارائه شده است. با این حال یافتن مفیدترین الگو در انتخاب این سبد همواره دغدغه سرمایه‏‏گذاران بوده است. هدف از این پژوهش بررسی کارآیی بهینه‏سازی سبد سرمایه‏گذاری با استفاده از الگویی جدید با نام الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N است؛ بدین منظور الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N ارائه و عملکرد این الگو با الگو‏های حداقل واریانس و الگوی 1/N مقایسه شده است. برای ارزیابی عملکرد سبد سرمایه‏گذاری حاصل از الگو‏های پژوهش از معیارهایی مانند شارپ، ترینر، مودیلیانی مودیلیانی، اطلاعات و سورتینو و درنهایت از روش تصمیم‏گیری چندمعیاره TOPSIS برای رتبه‏بندی الگو‏های پژوهش استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده برتری الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1/N نسبت به الگو‏های دیگر است.
  کلیدواژگان: انتخاب سبد سرمایه‏گذاری، الگوی 1، N، الگوی حداقل واریانس، الگوی ترکیبی حداقل واریانس و 1، N
|
 • Khadije Mostafaee *, Adel Azar, abbas Moghbel Pages 1-17
  Recently, banks and financial institutions have paid more and more attention to operational risk management. As Basel and other risk management frameworks have acknowledged, risk identification is considered as the first step of risk management process. Although estimating the risk of coverage capital is considered the ultimate goal of risk measurement and risk assessment, there is no doubt that risk management and control requires identification of the risks and factors causing them, as well as their causal mechanisms. In the present paper, a methodology was developed to map operational risks, risk factors, risk consequences and their causal links. Process based approach was used for risk mapping, and fuzzy cognitive map was introduced as risk mapping tool which is an expert based structuring technique and does not rely on operational risk data bases. Then, risk partitions were determined and finally a set of risk control policies were examined as three different scenarios.
  Keywords: Operational Risk, Risk Identification, Risk Map, Fuzzy Cognitive Map, Risk Management
 • Bahareh Haghighi Talab *, Mohammad Reza Abbaszadeh, Mehdi Salehi Pages 19-42
  This study investigates the influence of deficit and surplus and then the effect of industry characteristics, including industry concentration, industry munificence and industry dynamism on the capital structure adjustment. Results may be useful to distinguish main reasons of financing decisions in firms with same deficit/surplus and same industry characteristics. Listed companies in Tehran Stock Exchange were investigated from 2006 to 2016. Deficit and surplus, industry concentration and industry munificence have no effect on capital structure adjustments separately. In both high and low dynamism industries, firms tend to increase their debt. Firms with surplus and debt well below/above target are likely to reduce their debt compared to other firms. In high and low concentrated industries, firms with debt well below target are likely to reduce their debt. In high (low) munificent industries, firms with debt well below target, are more likely to adjust their debt downwards (upwards). Firms in less dynamic industries (More stable), whose debt is below the target, rapidly adjust their debt downwards.
  Keywords: Capital Structure, Financial Position, Industry Characteristics
 • Hamidreza Imany *, Mohsen Dastgir Pages 43-56
  Because of high information asymmetry, in the days before earnings announcements, stock trading is decreased. After checking it was found that the decrease in trading is asymmetric (imbalancing) and the decrease in purchases of shares in these days is more than of the sales decline the decision of traders to sell will lead to positive returns after the earnings announcement. Among the factors affecting the selling of shares, is increasing the cost of transactions. The contribution of this study was to define the new assumptions and investigating of profitability news and return variables in the form of simultaneous equations, that it was not any other reason. After reviewing data from 147 firms in Tehran Stock Exchange during the period of 2009-2014 was marked that profit news, investor attention and sell pressure variables have direct affect on return variable. As well as the relationship between investor attention and returns variables with profit news is direct, but the impact of selling pressure on profitability news is reversed.
  Keywords: Trading imbalance.Sell pressure, Simultaneous Equations system, Information Asymetry, Profitability News
 • Seyed Mohammad Ali Khatami Firoozabadi *, Laya Olfat, Maghsoud Amiri, Hamid Sharifi Pages 57-77
  Supply chain management association, in a comprehensive framework, defines supply chain as a strategic asset that can create value and consequently a competitive advantage for the organization This research aims at recognizing the formation and impact of supply chain complexity as an asset on its performance. The sub-goal of this research is to analyze the position of financial performance in the impact of supply chain complexity. Thus, after reviewing theoretical literature, the dimensions and terms of the model were identified and formulated as a reference model for supply chain processes. Then, a questionnaire was designed to assess the complexity of the supply chain and its impact on performance. CRONBACH alpha was used to assess the reliability and content, and construct validity was used to assess the validity. The statistical population of this research is home appliance companies. The statistical sample consists of 50 companies in the cities of Tehran, Isfahan, Tabriz, Mashhad, Shiraz and Ahvaz. In this research, 250 questionnaires were distributed in deferent layers of supply chain and 197 questionnaires were completed. Finally, by using Factor Analysis and Structural Equation Modeling method, proposed conceptual model was analyzed. Based on research findings, the supply chain complexity of the population has significant and negative impact on performance.
  Keywords: Supply Chain Complexity, Strategic Asset, Financial Performance, Structural Equation Modeling
 • Mohammadreza Rostami*, Ahmad Nabizade, zahra shahi Pages 79-91
  As banks’credit risk instability has a critical role on monetary and financial system, this study focuses on factors affecting both specific banking factors and macroeconomics factors on the credit risk of commercial banks in Iran. Based on Judgmental sampling method data of 9 independent and dependent variables was analyzed at the level of the commercial banks and the macroeconomics of the country by generalized method of moments (GMM) during the period from March 2009 to March 2016. The results show that the ratio of non-current facilities (NPL) of the past period, and the growth rate of GDP without oil with non-current facilities ratio (NPL) have a positive relationship with credit risk and bank's capital, the growth rate of oil revenue and credit growth, have a significant and negative relationship with credit risk. Also, bank size, inflation rate, and return on assets have a significant relationship with the credit risk criterion (NPL).
  Keywords: Credit Risk, Nonperforming Loans (NPL), Generalized Method of Moments (GMM)
 • Mina Sahrakaran, Farzin Rezaei * Pages 93-102
  This research investigates the effect of financial information risk on firms' capital structure with agency approach from 2004 to end of 2013 in 87 firms listed in Tehran Stock Exchange. The conflicts of interests between managers and owners due to Information asymmetry, I ncrease the risk of financial information which is effective on capital structure. The pooled regression analysis is incorporated to test the hypotheses. The results show an increase in conflicts of interest between managers, the financing deficit increase and as a result, the financing of the debt increases, so there is a positive and significant relationship between the financing deficit and changes in capital structure. Also, the impact of financial information risk on the relationship between financing deficit and changes in capital structure is significant and negative. On the other hand, the impact of financial information risk on the relationship between financing deficit and changes in capital structure with intervention of asymmetry as a first agency proxy was confirm, but with the intervention of asymmetry as a second agency proxy was not confirm.
  Keywords: Information Risk, Capital Structure, Information Asymmetry, Agency Theory
 • Maryam Davallou, Mehdi Davari * Pages 103-120
  exchange rate as a source of uncertainty exposes investors to some kind of risk. When investors are exposure to exchange risk, it’s expected that investors expect higher return but some empirical evidences show that exchange risk is not priced. Since the exchange rate risk and stock returns are not correlated, we face some kind of anomaly that it is called “exposure risk” in the exchange-rate literature. Some evidences indicate, we can’t price exchange-rate risk because of using contemporaneous exchange-rate movements. This evidences state that persistent exchange-rate movements is a state variable and a financial distress risk and if we use persistent exchange-rate movements instead of contemporaneous exchange-rate movements then we can see that exchange-rate risk is priced. The purpose of this research is to test exchange-rate risk, as a state and financial distress risk variable, pricing in the Tehran security exchange to find a solution for exposure puzzle. In this research we calculate exchange-rate risk premium by “tracking portfolio” approach and then we test its pricing. For this purpose, we chose a sample with about 160 firms in Tehran security exchange in the period of 1384 to 1394. To survey our hypothesis, we use time series regression. The results show that persistent exchange-rate risk is priced in Tehran security exchange. So if we use persistent exchange-rate movements instead of contemporaneous exchange-rate movements, we can solve exposure puzzle.
  Keywords: Exposure Puzzle, Financial Distress Risk, Persistent Exchange Rate Volatility, State Variable, Tracking Portfolio Approach
 • Nazanin Salehi, Hadi Amiri * Pages 121-133
  Bankruptcy prediction in economic corporations is one of the financial branches that has become more prominent in the last two decades, so that the bankruptcy models have been developed and included variables of the macroeconomic environment and market conditions along with accounting variables. Since accounting approach is frequently used in Iran, comparing different approaches is of great importance. This study mainly aims to investigate the hazard model proposed by Campbell et al. (2008) in Iran's economic environment and compare it with the accounting model consisting of variables of the Ohlson's model (1980) and the Shumway's hazard model (2001) in prediction of bankruptcy. Figures of 241 Iranian corporations, admitted in Tehran stock Exchange between 2003 and 2015 have been used. In order to test the models, the logistic regression method was used and to compare the power of the models in prediction of bankruptcy, Receiver Operating Characteristic (ROC) curve analysis method was employed. The results show that the hazard model developed by Campbell et al. (2008) significantly predicts bankruptcy of non-financial corporations and is more accurate than the Ohlson's (2010) accounting model in predicting bankruptcy, But its difference with the Shumway model (2001) was not significant in the dimension of accuracy.
  Keywords: Receiver Operating Characteristic curve (ROC), Hazard model, Accounting model, Bankr
 • Hassan Karnameh haghighi *, Ali Rostami Pages 135-153
  During last decades, financial markets have witnessed large losses due to their exposure to unexpected market crash. Resulting in these financial disasters, financial institutions, regulators and academics have developed intensive research to provide better measurement techniques and hedging tools. Value-at-Risk (VaR) is the most popular risk measure in the financial industry. In this paper Application Extreme Value Theory and long-memory to Stock Market in Iran (In Framework Model-GARCH) was Checked. We use same long-range memory GARCH-type models (FIAGARCH, HYGARCH and FIAPARCH) and EVT to forecast the financial market risk. Findings Indicated that The FIAPARCH-EVT approach performs better in predicting the one day ahead VaRs for different series studied.
  Keywords: Extreme Value Theory, Long Range-Memory, Value-at-Risk, GARCH
 • Reza Raei, Saeed Bajalan *, Alireza Ajam Pages 155-166
  The issue of portfolio selection has always been considered as one of the key issues in the field of investment. To select optimal portfolios, various models and methods have been represented since the initial presentation of the Markowitz approach. However, finding the most efficient model in portfolio selection has always been the subject of concern. Introducing a new model, called “the composition model of minimum-variance and N/1”, this paper aims to examine the efficiency of three different models of portfolio optimization. For this purpose, the performance of the composition model is compared with the sole minimum-variance model and the sole N/1 model. To evaluate the performance of the portfolios, some criteria such as Sharpe ratio, Trainer ratio, Modigliani and Modigliani ratio, Sortino ratio, and Information ratio have been applied. Finally, the TOPSIS multi-criteria decision-making method for ranking the research models has been used. The results indicate the superiority of the composition model over the two models applied solely.
  Keywords: Portfolio Selection, N, 1 model, Minimum-Variance model, Composition Model of Minimum-Variance, N, 1