فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:24 Issue: 2, 2018
 • Volume:24 Issue: 2, 2018
 • تاریخ انتشار: 1397/08/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آتنا اسلامی فاروجی، حامد خدایاری، مصطفی اسدی صفحات 91-105
  سرده Hesperis L. متعلق به تیره شب­بوئیان (Cruciferae) است و شامل 46 گونه در جهان می­باشد، از این میان هفت تاکسون آن در ایران پراکنش دارد. صفات ریخت­شناسی و ریزریخت­ شناسی دانه گرده و دانه تاکسون­های ایرانی Hesperis متعلق به سه بخش Hesperis، Diaplictos و Pachycarpos با استفاده از میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی نگاره (SEM) برای اولین بار مطالعه شد. تحلیل داده­ها با استفاده از نرم­افزار PAST (نسخه 14/3) انجام شد. نتایج نشان داد که دانه­های گرده Hesperis متقارن شعاعی، موناد، جورقطب، سه شیاری و دارای اندازه کوچک هستند. شکل دانه گرده در نمای استوایی بیضوی تا مدور و در نمای قطبی مدور است. تزئینات اگزین در تمام نمونه­های مورد مطالعه مشبک است. الگوی تزئینات دانه دو گروه اصلی را بر اساس حضور و عدم حضور زگیل آشکار نمود. این مطالعه روشن نمود که صفات ریختی و ریزریخت­شناسی دانه گرده و دانه صفات مهمی در طبقه ­بندی تاکسونومیک سرده Hesperis هستند زیرا تحلیل جفت گروه بدون وزن با میانگین حسابی (UPGMA) و تجزیه مولفه اصلی (PCA) به جز در صفات کیفی دانه به شدت از تعیین حدود بخش­ها حمایت می­کند. نتایج عمدتا با مطالعات پیشین انجام­ شده مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: Brassicaceae، Hesperis، microsculpturing، pollen، seed، Iran
 • شهلا حسینی * صفحات 105-110
  ریخت شناسی دانه گرده در ده تاکسون بومی در ایران که نماینده سه زیر جنس و شش بخش هستند، با میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد مطالعه قرار گرفت. خصوصیات ریختی دانه گرده نشان داد که گرده ها تک شیاری، ناجور قطب و بیضوی هستند. محور قطبی بین 84/13 و 01/20 میکرومتر در حالیکه محور استوایی بین 4/20 و 37/42 میکرومتر بود. شکل دانه های گرده oblate، peroblate و suboblat بود (میانگین نسبت محور قطبی به محور استوایی، 43/0 تا 80/0 بود). نوع دریچه و تزیینات سطح اگزین در میان گونه های مورد مطالعه یکنواخت نبود. همچنین دریچه گسترش یافته از سطح دیستال به پروکسیمال در دو گونه از بخش Allium و یک گونه از بخش Melanocrommyum مشاهده شد. اگزین دارای یک تکتوم منفذدار و ناپیوسته بود. براساس تنوع موجود در صفات اصلی دانه گرده گونه های مطالعه شده، دو نوع دانه گرده در زیر جنس های Allium، Melanocrommyum و Amerallium مشخص شد. نوع اول دارای تزیینات شبکهای و چین های ظریف و کوچک همراه با منافذ بسیار زیاد است در حالیکه نوع دوم دارای تزیینات مخطط و ظریف همراه با منافذ کمتر در سطح اگزین است.
  کلیدواژگان: Allium، Amaryllidaceae، Iran، Pollen grains، Pollen morphology
 • فرنگیس قنواتی*، حسن امیرآبادی زاده صفحات 114-119
  گونه Onobrychis sanandajensis متعلق به بخش Onobrychis به عنوان گونه جدیدی از غرب ایران نامگذاری و شرح داده می شود. گونه جدید در شکل، اندازه و تعداد جفت برگچه؛ اندازه کاسه گل؛ رنگ و اندازه جام گل و ویژگی های نیام با O. megataphros، O. shahpurensisو O. neychalanensis تفاوت دارد. علاوه براین، توضیحات گونه جدید همراه با تصاویر و ویژگی های کلیدی آن در مقایسه با گونه هایی که بیشترین مشابهت را با آرایه جدید دارند ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: Onobrychis، Leguminosae، new species، Iran
 • فورکات کازانو* ، اولوگیک کودیروو، انار میرزاگالیوا صفحات 119-124
  حضور دو گونه از جنس Codonopsis در فلور آسیای میانه مورد بررسی قرار گرفت و یک گونه جدید از غرب ازبکستان شناسایی و به عنوان گونه جدید شرح داده می شود.
  کلیدواژگان: Taxonomy، Codonopsis، Campanulaceae، distribution، TASH، Middle Asia
 • محمدرضا جوهرچی، فرشید معماریانی * صفحات 124-129
  گونه Ferula hindukushensis Kitamura که پیش از این فقط از افغانستان و پاکستان گزارش شده بود، برای اولین بار برای فلور ایران از کوه میش سبزوار در استان خراسان رضوی جمع آوری شده و گزارش می شود. نکاتی درباره ریخت شناسی، رده بندی، پراکندگی جغرافیایی و وضعیت حفاظتی این گونه ارائه می گردد.
  کلیدواژگان: biodiversity، Taxonomy، Umbelliferae، Ferula، new record، conservation، Iran
 • عالمه دشتی * صفحات 130-138
  گونه های Saponaria از نظر مورفولوژیکی بسیار مشابه هستند به طوری که تفکیک تاگزونومیکی آنها یک موضوع چالش برانگیز برای مدت زمان طولانی بوده است. به منظور روشن ساختن تاکسونومی این جنس در ایران نمونه های هرباریومی (هرباریوم مرکزی ایران ((TARI، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی (IRAN) و دانشگاه مشهد (FUMH) مورد مطالعه قرار گرفتند. صفات ریزریخت شناسی دانه از 10 گونه از جنس Saponaria L. از تیره Caryophyllaceae مورد بررسی قرار گرفتند. صفات کمی مربوط به دانه با استفاده از نرم افزار measurement به دقت اندازه گیری شدند. فنوگرام خوشه ایبه روش Averag Linkage بر اساس حدود 14 صفت کمی و کیفی که با کد (0و1) مشخص شدند سپس آنالیز PCA انجام گرفت و متغیرترین صفات مشخص شدند که مهترین صفات تفکیک کننده شامل شکل دانه، شکل تزئینات سلول، شکل حاشیه سلول و صفات کمی شامل نسبت طول به عرض دانه، نسبت طول به عرض سلول بودند. این فنوگرام تا حدود زیادی مطابق با فنوگرام خوشه ایمرفولوژی رده بندی می شود و خصوصیات ریزریخت شناسی دانه ها به عنوان خصوصیات تاکسونومیکی گونه مورد ارزیابی قرار گرفت. صفات ریزریخت شناسی دانه در میان گونه ها متغیر بود و ارزش تاکسونومی آن در تاکسون ها در سطح گونه معنی دار بود.
  کلیدواژگان: Caryophyllaceae، Saponaria، seed micro-morphology، Taxonomy، Iran
 • الهام امینی *، شاهین زارع، مصطفی اسدی صفحات 138-155
  خصوصیات تشریحی مربوط به پهنک و رگبرگ میانی 21 گونه از سرده Gypsophila به عنوان نماینده هفت بخشه پراکنده در ایران، چهار گونه از Saponaria، دو گونه از Allochrusa و یک گونه از Ankyropetalum از سرده های خویشاوند آن، مورد بررسی قرار می گیرد. درمجموع نه صفت تشریحی کمی و پنج صفت کیفی انتخاب و بررسی شد که مهم ترین آنها عبارتند از: شکل کلی برش عرضی برگ ها (فقط در برگ های باریک) ، نوع مزوفیل )پشتی-شکمی یا متقارن دوطرفی (، ضخامت اسکلرانشیم پیرامون دسته آوندی مرکزی، شکل دستجات آوندی مرکزی، ضخامت (تعداد لایه ها) و ساختار مزوفیل، شکل وتعداد ردیف پارانشیم اسفنجی و نردبانی، تعداد لایه های پارانشیم رگبرگ میانی، تراکم و توزیع بلورهای کریستال پروجهی در کل آناتومی برگ شواهدی برای جدایی سرده های Allochrusa و Ankyropetalum از Gypsophila ارائه نکرد. تعداد لایه های پارانشیم اسفنجی جدایی Gypsophila (با مزوفیل اسفنجی بیش از دو لایه) از اکثر گونه های Saponaria (با یک لایه مزوفیل اسفنجی) را تایید می کند. نتایج ما تایید کرد که ویژگی های تشریحی برگ شواهد قوی برای رده بندی زیرسرده های Gypsophila فراهم کرده و از لحاظ آرایه شناختی می تواند مفید باشد.
  کلیدواژگان: Crystal، Gypsophila، Subgeneric classification، Systematics، Taxonomy، Tribe Caryophylleae
 • الهه قاسمی، سیدمحسن حسام زاده حجازی * صفحات 156-162
  در مطالعه حاضر بررسی کاریولوژیکی هفت جمعیت مختلف گونه Buxus hyrcana Pojark. که از مناطق مختلف کشور جمع آوری شده بودند ارائه شده است. نتایج نشان داد که پایه کروموزومی این گونه 14 x = می باشد. تمام جمعیت های مورد مطالعه دیپلوئید با 28= x2=n2 می باشند. نتایج تجزیه و تحلیل کاریوتیپی امکان دسته بندی جمعیت های مختلف گونه را از مناطق مختلف رویشگاهی و همچنین مقایسه منطقی بین آنها را فراهم نمود.
  کلیدواژگان: Buxaceae، Buxus hyrcana، basic chromosome، chromosome numbers، karyology
 • آناهیتا شریعت، قاسم کریم زاده *، محمدحسن عصاره، ژوا لوریرو صفحات 163-175
  مرزه به عنوان یک گیاه دارویی و معطر در ادویه جات و در طب سنتی کاربرد دارد و دارای خواص بازدارندگی در برابر رشد باکتری ها، قارچ ها و مخمرها است. ارائه یافته های جدید، در زمینه محتوای ژنتیکی گونه های مرزه منجر به درک بهتر سازگاری این جنس می گردد. در تحقیق حاضر با استفاده از فلوسایتومتری، محتوای DNA هسته ای پنج گونه مرزه برای اولین بار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت سپس با استفاده از گرسیون خطی رابطه اندازه ژنوم با پارامترهای اکولوژیک و مورفولوژیک مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج فلوسایتومتری نشان داد که مقدار 2C DNA در گونه های دیپلوئید مرزه از 30/1 تا 47/1 و در گونه تتراپلوئید (S. spicigera) 54/2 پیکوگرم متغیر بود. بین اندازه ژنوم و 24 ویژگی مورفولوژیک و آب و هوایی رابطه معنی داری وجود داشت. نتایج به دست آمده از این تحقیق می تواند منبع مهمی از اطلاعات را برای محققان علاقه مند به این جنس فراهم آورد.
  کلیدواژگان: Flow cytometry، genome size، Satureja spp، Ploidy level
|
 • Atena Eslami Farouji, Hamed Khodayari *, Mostafa Assadi Pages 91-105
  Genus Hesperis L. belongs to Brassicaceae (Cruciferae) family including 46 species in the world, of which seven taxa are distributed in Iran. Pollen and seed macro- and micromorphological features of the Iranian taxa belonging to three sections, including sects. Hesperis, Diaplictos and Pachycarpos were examined for the first time using light (LM) and scanning electron microscope (SEM). Data analyses were performed using PAST (ver. 3.14) software. The results showed that in Hesperis pollen grains are radially symmetrical, monad, isopolar, tricolpate and have a small size. Pollen grain shape is elliptic to circular in equatorial view and circular in polar view. The exine ornamentation is reticulate in all studied specimens. Seed sculpturing pattern revealed two main groups based on the presence or absence of papillae. This study clarified that both pollen and seed macro- and micromorphological characters are significant features in taxonomic classification of the genus Hesperis. Unweighted Pair Group Method with arithmetic mean (UPGMA) and Principle Component Analysis (PCA), strongly supported the sectional delimitation of taxa for most characters but not for seed qualitative characters. The results are mostly in agreement with the previous studies.
  Keywords: Brassicaceae, Hesperis, microsculpturing, pollen, seed, Iran
 • Shahla Hosseini * Pages 105-110
  Pollen morphology of 10 Allium L. taxa growing in Iran, representing three subgenera and six sections, were investigated via scanning electron microscopy. Pollen morphological characteristics indicated that pollen grains are monosulcate, heteropolar, and ellipsoidal. Polar axis revealed variation between 13.84 and 20.01 µm while Equatorial axis ranged from 20.4 to 42.37 µm. The forms of pollen grains were oblate, peroblate, and suboblate (mean of P/E ratio was 0.43 to 0.80). The aperture type and exine ornamentation were not homogeneous among the studied species. It was also observed that the sulcus extended from distal to proximal in two species of sect. Allium and one species of sect. Melanocrommyum. The exine was semitectate and the tectum was perforate. The variation in the main pollen characteristics in the investigated taxa allowed for recognizing two types of pollen grains in subg. Allium, Melanocrommyum and Amerallium: The first type had perforate rugulate trimming and high density of pollen perforations while the second type had perforate-striate-rugulate ornamentation and a low number of exine surface perforations.
  Keywords: Allium, Amaryllidaceae, Iran, Pollen grains, Pollen morphology
 • farangis ghanavati *, Hassan Amirabadizade Pages 114-119
  Onobrychis sanandajensis is described as a new species from W. Iran. This taxon belongs to sect. Onobrychis. The new species differs from O. megataphros, O. shahpurensis and O. neychalanensis by the number of pairs, shape and size of leaflets; calyx size; corolla size and features of pod. The description of the new taxon along withthe illustrations are given. An identification key comparing the new species with the closest species is presented.
  Keywords: Onobrychis, Leguminosae, new species, Iran
 • Furkat Khassanov* , Ulugbek Kodyrov, Anar Myrzagaliyeva Pages 119-124
  The presence of 2 species of genus Codonopsis in the flora of Middle Asia was traced. Description of a new species found in the western part of Uzbekistan is given.
  Keywords: Taxonomy, Codonopsis, Campanulaceae, distribution, TASH, Middle Asia
 • Mohammad Reza Joharchi, Farshid Memariani * Pages 124-129
  Ferula hindukushensis Kitamura which was formerly known from Afghanistan and Pakistan, is reported here as a new record for the flora of Iran from Kuh-Mish Mount in Sabzevar, Khorassan Razavi province. Notes on its morphology, taxonomy, distribution and conservation status is presented.
  Keywords: biodiversity, Taxonomy, Umbelliferae, Ferula, new record, conservation, Iran
 • Alemeh Dashti * Pages 130-138
  Saponaria species are morphologically very similar so that their taxonomy has been a challenging subject for a long time. In order to clarify the taxonomy of the genus, materials deposited in the herbaria (TARI, IRAN and FUMH) of Iran were examined. Seed micro-morphology of 10 speceis of the genus Saponaria L. (Caryophyllaceae) were studied. Averag Linkage clustering filamentograms based on about 14 quantitative and qualitative traits were identified and coded to be very close to morphological cluster phonograms, and quantitative traits related to the seeds were carefully measured using the software, also PCA analysis was performed and the most variable characteristics were determined, including seed shape, cell shape and, cell margin shape, length to grain width ratio and length to cell width ratio. The micro-morphological characters of the seeds were evaluated as possible taxonomical characteristics of the species. Seed micro-morphology varied among the species and its taxonomic value was significant in distinguishing taxa at the species level.
  Keywords: Caryophyllaceae, Saponaria, seed micro-morphology, Taxonomy, Iran
 • Elham Amini *, Shahin Zarre, Mostafa Assadi Pages 138-155
  Aanatomical features as revealed from cross-sections of leaf blades and midribs in 21 taxa of Gypsophila representing its currently recognized seven sections distributed in Iran as well as four species of Saponaria, two species of Allochrusa and one species of Ankyropetalum as its closely related genera are examined. In total nine quantitative and five qualitative characters were selected and measured. The most important characters include general shape of leaves (assessed only for narrow leaves) in transverse section, type of mesophyll (dorsi-ventral vs. isobilateral), thickness of sclerenchyma surrounding the vascular bundles, shape of central vascular bundle, number of parenchyma layers in midrib, thickness (number of layers) and structure of mesophyll, density and distribution of druses. In general, leaf anatomy does not provide any unique feature supporting the separation of genera Ankyropetalum and Allochrusa from Gypsophila. The number of spongy layers provides support at least for separation of Gypsophila (more than two layers) from most species of Saponaria (only one layer). Our results show that leaf anatomical features provide reliable evidence for subgeneric classification of Gypsophila and could be taxonomically valuable.
  Keywords: Crystal, Gypsophila, Subgeneric classification, Systematics, Taxonomy, Tribe Caryophylleae
 • Elahe Ghasemi, Seyed Mohsen Hesamzadeh Hejazi* Pages 156-162
  Karyological studies of seven populations of Buxus hyrcana Pojark. from different habitats are presented. We found one usual basic chromosome number in this species x=14. All populations were diploid (2n = 2x = 28). The results of kryotypic analysis made it possible to categorize different populations of a species and make a logical comparison among them.
  Keywords: Buxaceae, Buxus hyrcana, basic chromosome, chromosome numbers, karyology
 • Anahita Shariat, Ghasem Karimzadeh *, Mohammad Hassan Assareh, Jo?o Loureiro Pages 163-175
  Savory as an aromatic plant has traditionally been used in folk medicine as well as a spice of foods, showing inhibition against bacteria, fungi, and yeasts. There is interest in providing a new focus to contribute, from the perspective of genomic content, towards a better understanding of the Satureja adaptation. Using flow cytometry (FCM), nuclear DNA content of five Satureja (Lamiaceae) species, collected from different locations were analyzed for the first time. Linear regressions of 2C values were evaluated with ecological and morphological parameters. Flow cytometry measurements showed that 2C DNA contents varied from 1.30 to 1.47 pg in diploid species, and with a 2C value of 2.54 pg being obtained for the tetraploid species, S. spicigera. There were significant relationships between genome size and 18 morphological traits and climatic characteristics. These relationships could be resulted from geometrical scaling constraints. The obtained results will enhance the knowledge of the genus Satureja and constitute an important source of information for future researches.
  Keywords: Flow cytometry, genome size, Satureja spp, Ploidy level