فهرست مطالب

 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/15
 • تعداد عناوین: 9
|
 • فاطمه تیموری ، زهرا فارسی صفحات 81-86
 • سجاد دهقانی ، امیررضا اسفندیاری، مهرداد عباسی، علی شفیعی، خدیجه محمودی، بهمن قنبرزاده صفحات 87-94
  مقدمه
  خلبانان و پرسنل پروازی نظامی به دلیل ویژگی های شغلی و مسئولیت بالا، برای دست یابی به پروازی ایمن نیاز به سطح بالایی از عملکرد شناختی و مهارت های ذهنی- حرکتی دارند. پایش منظم فاکتورهای سلامت جسمانی و همچنین پارامترهای سلامت روان و انجام اقدامات اصلاحی- درمانی در جهت بهبود و ارتقاء آن ها در حوزه طب هوایی از الزامات غیر قابل انکار است.
  هدف
  هدف از این مطالعه تعیین تاثیر اقدامات آموزشی و مشاوره، برنامه های ورزشی و بهبود محیط شغلی بر روی عوامل خطر - مانند تری گلیسرید و کلسترول و بیماری های قلبی عروقی در پرسنل پروازی است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع نیمه تجربی است که پیرامون تاثیر تمرین ورزشی، کلاس های آموزشی- مشاوره ای پیرامون کنترل رژیم غذایی و استرس و بهبود محیط شغلی بر غلظت کلسترول تام، تری گلیسیرید و شاخص توده بدنی، بر روی 290 نفر از خلبانان و پرسنل پروازی که به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، صورت گرفت. بررسی شاخص توده بدنی، سطح تری گلیسرید و کلسترول پرسنل پروازی توسط پزشک طب هوایی در فروردین سال 1393 (قبل از انجام مداخلات) و در پایان مطالعه در اردیبهشت سال 1394 (بعد از انجام مداخلات) انجام شد. نتایج ارزیابی شاخصه های مورد بررسی با استفاده از آزمون آماری کای دو، در نرم افزار spss نسخه 20 در سطح (0/05 P<) تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج ارزیابی قبل از انجام مداخلات، بیانگر وجود 20/6 درصد و بعد از انجام مداخلات نشانگر وجود 11/3 درصد فراوانی افراد دارای سطح بالاتر از حد مجاز تری گلیسرید بودند (0/000 P<). کلسترول تام در 21/9 درصد از کل شرکت کنندگان قبل از انجام مداخلات و 15/6 درصد بعد از انجام مداخلات، بالاتر از حد مجاز بود (0/05 P<). شاخص توده بدنی قبل از انجام مداخلات در 67/7 درصد و بعد از انجام مداخلات در 46 درصد از کل شرکت کنندگان دارای سطح بالاتر از حد مجاز بود (0/000 P<). آنالیزهای آماری نشانگر تفاوت معنادار فراوانی افراد دارای مقادیر بالاتر از حد مجاز تری گلیسرید، کلسترول تام و شاخص توده بدنی، قبل و بعد از انجام مداخلات است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  انجام اقدامات آموزشی- اصلاحی همچون برگزاری کلاس های آموزشی (استرس و راه های مقابله با آن و تغذیه سالم) ، انجام مشاوره های روانشناختی، بهبود محیط شغلی و انجام تمرینات ورزشی، به طور معناداری در کاهش فراوانی خلبانان و پرسنل پروازی دارای مقادیر بالاتر از حد مجاز BMI، کلسترول و تری گلیسیرید موثر بوده است.

  کلیدواژگان: پرسنل پروازی، تری گلیسرید، خلبانان، شاخص توده بدنی، کلسترول
 • مهدیه یزدانی ، زهرا فارسی ، مریم نظام زاده صفحات 95-103
  مقدمه
  انجام صحیح احیای قلبی ریوی به حدی ضروری است که اطلاع از آن می تواند به معنای نجات جان یک انسان باشد. به همین دلیل تاکید زیادی بر آموزش و تغییر نگرش افراد در زمینه احیای قلبی ریوی شده است.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه سازی بر نگرش دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا انجام شد.
  مواد و روش ها
  این کارآزمایی کنترل شده تصادفی در سال 1397 انجام شد. 53 نفر از دانشجویان ترم اول دانشکده پرستاری آجا به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و یک گروه کنترل قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه پژوهشگر ساخته نگرش بود که به صورت پیش آزمون و پس آزمون بر روی هر سه گروه به فاصله دو هفته اجرا شد. مداخله در گروه آزمون اول شامل آموزش احیای قلبی ریوی به روش شبیه سازی و در گروه آزمون دوم به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند بود. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 23 استفاده شد. سطح معنی داری 0/05 P< در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  آزمون کروسکال والیس نشان داد که میانگین نمره نگرش قبل از مداخله در گروه شبیه سازی 5/81±24/56، در گروه بازی جدی در بستر گوشی هوشمند 8/32±21/94 و در گروه کنترل 5/34±22/29 بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (0/188 P=). همچنین، آزمون آنوای یک طرفه نشان داد که دو هفته بعد از مداخله میانگین نگرش در گروه شبیه سازی 5/68±22/06، در گروه بازی جدی در بستر گوشی هوشمند 5/39±20/44 و در گروه کنترل 6/79±25/11 بود که از نظر آماری تفاوت معنی داری نداشت (0/069 P=). نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد که در نمره نگرش دانشجویان در گروه آزمون اول (بازی جدی در بستر گوشی هوشمند) (437/ P=) ، گروه آزمون دوم (شبیه سازی) (0/123 P=) و گروه کنترل (0/227 P=) قبل و بعد از مداخله تغییر معنی داری ایجاد نشد.
  بحث و
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از این بود که آموزش احیای قلبی و ریوی به روش بازی جدی در بستر گوشی هوشمند و شبیه سازی با فاصله زمانی 2 هفته تاثیر معنی داری بر روی نگرش دانشجویان پرستاری ندارد. به نظر می رسد برای تغییر نگرش دانشجویان نیاز به استفاده طولانی مدت تر از روش های مختلف نوین آموزشی می باشد.
  کلیدواژگان: احیای قلبی و ریوی، آموزش، دانشجو، پرستاری، شبیه سازی، بازیگون سازی
 • یزدان احمدی ، سید امیر حسین پیشگویی ، مجتبی سپندی، مریم بهشتی فر، هادی دوسی صفحات 104-111
  مقدمه
  امکان خطای دارویی در هر یک از مراحل فرایند تجویز و توزیع دارو وجود دارد و چون یک پرستار در یک شیفت می تواند بیش از 50 دارو را به بیمار بدهد، در خط اول اشتباهات دارویی قرار می گیرد.
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی عوامل سازمانی موثر در بروز خطاهای دارویی از دیدگاه پرسنل پرستاری شاغل در بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران در سال 1395 بوده است.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر به روش توصیفی تحلیلی و از نظر زمانی مقطعی است که در سال 1395 انجام شد. جامعه ی پژوهش، پرستاران هشت بیمارستان منتخب نظامی شهر تهران بودند. حجم نمونه با توجه به فرمول معادل 256 نفر برآورد شد. ابزار مطالعه شامل چهار بخش مشخصات دموگرافیک، انواع اشتباهات دارویی، عوامل موثر بر بروز خطاهای دارویی بر اساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای بود. برای آزمون فرضیه ها از مدل های آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد و نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد آزمون قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج به دست آمده نشان گر رابطه ی معنادار بین مولفه «دستورات دارویی (نسخه) » در بروز اشتباهات دارویی با متغیر تعداد میانگین شیفت در ماه است (0/03 P=، 0/13 r2 =). همچنین بین گروه های استخدامی، در متغیر «فراوانی میزان بروز انواع اشتباهات دارویی (0/01 P=، 4/43 f=) تفاوت معنادار می باشد.
  بحث و نتیجه گیری: مدیران بیمارستان باید تصمیمات مناسبی در خصوص افزایش دانش پرستاران در مورد اشتباهات دارویی اتخاذ نمایند تا بتوانند گام های مفیدی برای ارتقای ایمنی بیماران و کارکنان بردارند.

  کلیدواژگان: عوامل سازمانی، اشتباهات دارویی، پرستاران، موانع مدیریتی
 • آرمین زارعیان ، سید جعفر موسوی، سید امیرحسین پیشگویی، علی امیراحمدی، اسماعیل اصدق پور، زینب کمالی صفحات 112-126
  مقدمه
  پیش بینی خونریزی بعد از عمل جراحی قلب باز یکی از وظایف اصلی پرستاران در بخش مراقبت های ویژه می باشد. در جستجویی که توسط محقق در این مطالعه انجام شد ابزاری معتبر که فرایند اعتباریابی و بالینی سنجی را طی کرده باشد یافت نشد.
  هدف
  این مطالعه با هدف طراحی و اعتباریابی بالینی ابزار پیش بینی خونریزی بعد از عمل جراحی قلب باز در بخش مراقبت های ویژه انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه یک پژوهش روش شناسی از نوع اعتباریابی بالینی است که در بیماران کاندید عمل جراحی قلب در بیمارستان ولیعصر (عج) ناجا در سال 96-1395 انجام شده است. نمونه گیری در این پژوهش به صورت غیر تصادفی و در دسترس بود. برای شناسایی ماهیت سازه از رویکرد استقرایی- قیاسی استفاده شد. با توجه به ماهیت سازه پیش بینی خونریزی، ابزاری که طراحی شد از نوع ایندکس ترکیبی بود، لذا، روش طراحی ابزار در دو مرحله و بر اساس مدل پیشنهادی رایت و فین اشتین انجام شد. در مرحله اول طراحی نسخه ابتدایی ابزار (ایندکس) و در مرحله دوم اعتباریابی بالینی (کلینیمتریک) نسخه ابتدایی ابزار (ایندکس) طراحی شده که طی پنچ گام انجام شد. داده ها با استفاده از ابزار طراحی شده و مراحل اعتباریابی آن اعم از روایی صوری، محتوا و سازه و نیز پایایی ابزار به روش توافق بین ارزیابان مورد بررسی قرار گفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج شاخص روایی محتوی، نسبت روایی محتوی و روایی صوری یک آیتم در بعد قبل از عمل، چهار آیتم در بعد حین عمل حفظ شد و بر همین اساس ابزار نهایی طراحی شد. شاخص روایی کل محتوی پرسشنامه 80/03 محاسبه شد. برای تعیین پایایی ابزار 10 پرستار در 5 گروه دوتایی استفاده شد، ضریب کاپای محاسبه شده در 5 گروه به ترتیب 0/99، 0/95، 0/99، 0/99 و 0/99 به دست آمد که این میزان نشان دهنده پایایی و همسانی درونی بالای این ابزار است.   بحث و نتیجه گیری: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ابزار طراحی شده از روایی و پایایی مطلوبی جهت پیش بینی خونریزی در بیماران بعد از عمل جراحی قلب برخوردار است.

  کلیدواژگان: ابزار، اعتباریابی، پایایی، روایی، خونریزی بعد از عمل قلب باز، عمل جراحی قلب باز
 • مرتضی خاقانی زاده ، ابراهیم بلی کوهی، جمیله مختاری، محمد مهدی سالاری صفحات 127-136
  مقدمه
  پرستاران به عنوان یکی از منابع بزرگ دانش سازمانی و از عناصر مهم انتقال دانش در بیمارستان ها می توانند نقش اصلی در فرآیند یادگیری سازمانی ایفا نمایند. با توجه به ضرورت و اهمیت قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران، پژوهش حاضر نیز در این راستا انجام شد.
  هدف
  تعیین تاثیر تصمیم گیری به روش بارش افکار بر قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران انجام شد.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر در دو مرحله انجام شد، جامعه پژوهش پرستاران شاغل در بیمارستان بقیه الله (عج) شهر تهران با توجه به معیارهای ورود در سال 1396 وارد مطالعه شدند. در مرحله اول پژوهش، قابلیت یادگیری کلیه پرستاران شاغل در بخش های داخلی- جراحی (18 بخش) بیمارستان بقیه الله (عج) از روش سرشماری به تعداد 281 نفر مطالعه و بررسی شد. در مرحله بعد تعداد هشت بخش که قابلیت یادگیری سازمانی آنان تفاوت معناداری نداشت به صورت تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. ابتدا یک کارگاه آموزشی به صورت تئوری و عملی نحوه اجرای روش بارش افکار برای مشارکت پرسنل بخش در تصمیم گیری ها و حل مسائل بخش به همراه سرپرستاران برگزار شد. سپس بعد از چهار ماه، مجددا پرسشنامه قابلیت یادگیری سازمانی در گروه شاهد و آزمون توزیع گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش های آمار توصیفی از جمله میانگین انحراف معیار و آمار تحلیلی از جمله آزمون کای دو، من ویتنی، ویلکاکسون، تی مستقل و آنالیز واریانس توسط نرم افزار SPSS نسخه 19 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج مرحله اول نشان داد که میانگین نمره کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران (98/8) 58/04 که از نظر مقیاس لیکرت در سطح متوسط بود. همچنین میانگین نمرات حیطه های تعهد مدیریت (3/33) 19/02، حیطه سیستمی با (1/88) 11/44، حیطه انتقال دانش (3/05) 13/67 در سطح متوسط، درحالی که حیطه فضای باز و آزمایشگری با میانگین نمره (2/80) 13/89 در سطح پایین قرار داشتند. نتایج مرحله دوم پژوهش نشان داد که میانگین نمره کل و انحراف معیار تمامی حیطه های قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران قبل و بعد از مداخله و اجرای بارش افکار در گروه آزمون افزایش و تفاوت معناداری وجود داشت. مثلا انحراف معیار کل قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران بعد از مداخله برابر با 0/012 P= به دست آمد. همچنین انحراف معیار حیطه های تعهد مدیریت 0/044 P= حیطه نگرش سیستمی 0/000 P=، حیطه انتقال دانش 0/003 P= در حیطه فضای باز و آزمایش گری با انحراف معیار 0/001 P= در سطح معناداری قرار داشتند اما در گروه شاهد تفاوتی دیده نشد. بحث و نتیجه گیری: نظر به نتایج مطالعه فوق و اثربخشی برنامه بارش افکار بر افزایش قابلیت یادگیری سازمانی پرستاران و بهبود کیفیت مراقبت و خدمات پرستاری، اجرای آن در بخش های درمانی برای مدیران پرستاری توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بارش افکار، پرستار، قابلیت یادگیری سازمانی، یادگیری
 • اعظم گودرزی، علیرضا حیدر نیا ، صدیقه سادات طوافیان، محمد اسلامی صفحات 137-145
  مقدمه
  بهداشت دهان و دندان از شاخه های مهم بهداشت عمومی است که در سلامت افراد تاثیر بسزایی دارد و روی کیفیت زندگی و شرایط عمومی بدن اثر می گذارد.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی وضعیت سلامت دهان و دندان دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی شهر تهران و برخی عوامل مرتبط با آن انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، 416 دانش آموز در سال تحصیلی 96-95 با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایتصادفی از لحاظ سلامت دهان و دندان مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن تائید شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی افراد مورد مطالعه 0/62±10/88 سال بود. 55/3% دانش آموزان گزارش کردند که کمتر از دو بار در روز مسواک می زنند. 22/4% حداقل یک بار در روز از نخ دندان استفاده می کردند و 23/1% هر شش ماه یک بار برای معاینه به دندانپزشک مراجعه می کردند. اکثریت دانش آموزان (38/7%) اظهار داشتند که بیشترین اطلاعات بهداشتی دهان و دندان را از معلمان کسب می کنند و 24/5% آنان، مربیان بهداشت را مهم ترین منبع کسب اطلاعات در خصوص بهداشت دهان و دندان، اعلام کردند. میانگین نمره آگاهی و عملکرد دانش آموزان در زمینه مراقبت دهان و دندان در حد متوسط و به ترتیب 22/30±41/21 و 19/6±53/33 بود. عملکرد با تحصیلات والدین و درآمد خانواده (0/01 P<) همبستگی مثبت و معناداری داشت ولی آگاهی فقط با تحصیلات والدین همبسته بود (0/05 P<). بحث و نتیجه گیری: آگاهی و عملکرد متوسطی در میان دانش آموزان دختر پنجم ابتدایی شهر تهران نسبت به بهداشت دهان و دندان مشاهده شد که با افزایش تحصیلات والدین، میزان آگاهی و عملکرد دانش آموزان افزایش می یافت. از آنجایی که دانش آموزان مهم ترین منبع کسب اطلاعات خود را معلمین و مربیان بهداشت ذکر کرده بودند، به نظر می رسد مداخلات آموزشی مربی محور می تواند اثرگذار باشد.
  کلیدواژگان: بهداشت دهان و دندان، دانش آموزان مدارس ابتدایی، عملکرد
 • مهسا مسلمان ، عاصفه حسینی ، مریم صادق پور صفحات 146-155
  مقدمه
  با توجه به اینکه درصد بالایی از جمعیت کشور ما را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند و این نسل مهمترین سرمایه جهت رشد و بالندگی یک کشور محسوب می شوند؛ لزوم شناسایی عوامل پیش بینی کننده اعتیاد در این قشر و حفظ سرمایه های انسانی و اجتماعی کشور بیش از پیش احساس می گردد.
  هدف
  مطالعه حاضر با هدف پیش بینی آمادگی به اعتیاد بر اساس سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و توانایی های شناختی در بین دانشجویان موسسه آموزش عالی آمل در سال 97-1396 انجام شده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی است. جامعه ی آماری کلیه دانشجویانی بودند که در سال تحصیلی 97-1396 در موسسه آموزش عالی آمل تحصیل می کردند. تعداد 141 نفر از دانشجویان به روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. برای گردآوری داده ها از سه پرسشنامه آمادگی به اعتیاد، سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و توانایی های شناختی به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شد. مولفه های سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و توانایی های شناختی به عنوان متغیر پیش بین و آمادگی به اعتیاد متغیر ملاک در نظر گرفته شد. داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون خطی چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد بین آمادگی به اعتیاد و سیستم بازداری رفتاری (BIS) ، سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) ، سائق (BAS-DR) ، جستجوی سرگرمی (BAS-FS) و توانایی های شناختی (نمره کل) رابطه مثبت معنی داری وجود دارد (01/0 P<). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه همزمان حاکی از آن است که متغیرهای سیستم فعال سازی رفتاری (BAS) ، سائق (BAS-DR) ، جستجوی سرگرمی (BAS-FS) و توانایی های شناختی (نمره کل) ؛ متغیر ملاک آمادگی به اعتیاد را، با مقدار 04/13=F در سطح 000/0=P به طور معناداری پیش بینی می نمایند. بحث و نتیجه گیری: سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری (BIS/BAS) و توانایی های شناختی از متغیرهای مرتبط با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان می باشند که باید در پیشگیری و درمان اعتیاد مدنظر باشند.
  کلیدواژگان: آمادگی به اعتیاد، توانایی های شناختی، دانشجویان، سیستم های مغزی بازداری فعال سازی رفتاری
 • معصومه واعظی، شمس الدین نیکنامی*، علیرضا حیدر نیا، خانم اعظم گودرزی صفحات 156-162
  مقدمه

  فقر آهن یکی از عمده ترین علل کم خونی، بخصوص در دختران نوجوان است. تقریبا بیش از 30 درصد مردم دنیا مبتلا به کم خونی هستند. این مسئله بیان گر سوءتغذیه و کمبود ناکافی آهن در رژیم غذایی می باشد.

  هدف

  این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش از طریق رسانه های تصویری بر آگاهی، نگرش و عملکرد دختران دبیرستانی شهرستان چابهار در خصوص کم خونی فقر آهن انجام شد.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر در زمره تحقیقات نیمه تجربی (آزمون - شاهد) است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به روش روایی محتوا و پایایی آن از طریق آزمون مجدد تائید شد. جامعه آماری تحقیق را 140 دانش آموز دبیرستانی شهرستان چابهار در سال تحصیلی 93-92 تشکیل می دادند که به صورت تصادفی در دو گروه مداخله و کنترل قرار داده شدند. در این پژوهش مداخله ای بسته آموزشی حاوی فیلم رسانه ای 15 دقیقه ای، متناسب با گروه سنی 19-14 سال تهیه و پرسشنامه ای برای گروه سنی جامعه پژوهش با توجه به محتوی فیلم آموزشی تهیه شد. سپس طی سه مرحله قبل، بلافاصله و یک ماه پس از مداخله پرسشنامه ها در اختیار شرکت کنندگان گذاشته شد و اطلاعات با استفاده از آزمون-های توصیفی و اندازه گیری مکرر آنوا (RM ANOVA) در سطح آلفای 0/05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  به طور کلی 140 دانش آموز در دو گروه مورد و شاهد وارد مطالعه شدند. میانگین آگاهی، نگرش و عملکرد در دو گروه آزمون و شاهد قبل از آموزش تفاوت معناداری نداشت اما بعد از آموزش میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در هر دو مرحله پس از مداخله در گروه مورد نسبت به گروه شاهد تفاوت معناداری پیدا کرد (0/05 P<). کلیه دانش آموزان قبل از مطالعه ادعا کردند که مهم ترین منبع کسب اطلاعات در خصوص آنمی فقر آهن به ترتیب معلمان (27/8%) ، تیم پزشکی و بهداشت (20%) و دوستان (19/2%) هستند. بحث و نتیجه گیری: نتایج این تحقیق بیان گر تاثیر آموزش بر اساس رسانه های تصویری بر آگاهی ، نگرش و عملکرد کوتاه مدت دانش آموزان در زمینه فقر آهن بود. لذا، پیشنهاد می شود برنامه آموزشی بر این اساس با توجه به الگوهای آموزشی تغییر رفتار برای دانش آموزان دختر در ابعاد وسیع تری توسط کارکنان بهداشتی به اجرا درآید.

  کلیدواژگان: آنمی، دختران دبیرستانی، کم خونی فقر آهن. صویری
|
 • Dehghani. S Dr _Esfandiari. AR _Abbasi. M _Shafiee. A _Mahmoudi. KH _Qanbarzadeh. B Pages 87-94
  Introduction
   Military pilots and personnel require a high level of cognitive function and mental-motor skills due to their intense occupational responsibilities to achieve safe flight. Regular monitoring of physical health factors as well as mental health parameters and corrective-therapeutic activities to improve physical and mental health in the field of air medicine are undeniable requirements.
  Objective
   This study aimed to investigate the effect of educational and counseling programs, improving the work environment and exercise programs on the risk factors of cardiovascular disease such as triglyceride and cholesterol in the military pilots and personnel.
  Materials and Methods
   This prospective cross-sectional study was conducted on the effects of exercise, educational-counseling programs (dietary and stress control) and improving the work environment on total cholesterol, triglyceride and body mass index (BMI) of the military flight pilots and personnel (n =290) selected by simple random sampling method. BMI, triglyceride and cholesterol level in the participants was exanimated by the air medicine physician in April, 2014 (before the intervention) and at the end of the study in May, 2015 (after the intervention). The results of characteristics evaluation were analyzed using Chi-square test in SPSS 20 (P<0.05).
  Results
   A total of 290 military flight pilots and personnel were monitored. The results of the pre and post-intervention evaluations indicated that 20.6% and 11.3% of the all participants showed a high prevalence of triglycerides, respectively (P<0.000)) ; 21.9% and 15.6% of the all participants had high levels of total blood cholesterol (P<0.05) before intervention and after intervention, respectively. The results of the pre and post-intervention evaluations indicated that 67.7% and 46% of the all participants had a high levels of BMI (P<0.000). Statistical analysis indicated a significant difference in the frequency of subjects with high levels of triglyceride, total cholesterol and BMI before and after intervention.
  Discussion and
  Conclusion
   Educational counseling programs (dietary and stress control), psychological counseling, improvement of work environment and exercise programs can reduce the frequency of military flight pilots and personnel with high BMI, cholesterol and triglyceride levels.
  Keywords: Body Mass Index, Triglyceride, Cholesterol, Pilots, Flight Personnel.
 • Yazdani. Y _Farsi. Z _Nezamzadeh. M Pages 95-103
  Introduction
  Doing a correct cardiopulmonary resuscitation is necessary for saving a life. So, educating the cardiopulmonary resuscitation and changing the attitudes is highly emphasized.
  Objective
  The aim of this study was to investigate the effect of educating the cardiopulmonary resuscitation with serious game based on smart phone and simulation on the attitude of nursing students in Aja University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  The present study was a randomized controlled trial one conducted in 2018; 53 sophomore nursing students of Aja University of Medical Sciences were selected through targeted sampling method and randomly divided into two test groups and one control group. A researcher-made attitude questionnaire was used for pre-test and post-test at a two-week interval. The intervention in the first and the second test group included the simulation of cardiopulmonary resuscitation training and that of smart phone serious games. Data were analyzed using SPSS 23. The significance level was considered to be P <0.05.
  Results
  The Kruskal Wallis test showed that there was no significant difference between the mean scores of attitude in the simulation group (24.56±5.81), game group (21.94±8.32), and control group (22.29±5.34) in the pre-test stage (P=0.188). One-way ANOVA test showed that there was no significant difference between the mean score of attitude in the simulation group (5.68±22.06), serious game based on smart phone group (5.39±20.44), and control group (6.79±25.11) in the post-test stage. The Wilcoxon test showed that no significant change was made before and after the intervention in students’ attitude score in the simulation group (P =0.123), the serious game in the smartphone platform group (P =0.437), and the control group (P =0.227).
  Discussion and
  Conclusion
  The results indicated that cardiopulmonary resuscitation education with serious game based on smart phone and simulation did not significantly affect the attitude of nursing at a two-week interval. It seems that in order to change the attitudes of students, it is necessary to use the latest methodology
  Keywords: cardiopulmonary resuscitation, education, student, nursing, simulation, gamification
 • Ahmadi. Y _Pishgooie. SAH _Sepandi. M _Beheshtifar. M _Doosi. H Pages 104-111
  Introduction
   Making an egregious mistake in every stage of drug prescription and distribution is definitely possible/ because the nurse of a shift can give more than 50 drugs to the patient.
  Objective
   This study aimed to investigate the factors affecting on drug mistakes from the viewpoint of nurses employed in selected military hospitals in Tehran in 2016.
  Material and
  Methods
   The present study was a descriptive analytical and temporal cross-sectional one performed in 2016; 256 nurses of eight selected military hospitals in Tehran participated in this study. The study was classified into three sections including demographic data, types of drug mistakes, factors affecting on drug mistakes based on the 5-level Likert scale. To test the hypotheses, Pearson’s correlation coefficient and one-way variance analysis were used and the results were analyzed using SPSS 22.
  Results
   The results showed a significant relationship between the «drug prescriptions (version) » in emerging drugs mistakes and the mean of shifts per month (r2 = 0. 13, P = 0. 03). Also, there was a significant difference between the recruited groups in terms of the frequency of drug mistakes (P = 0. 01, f = 4. 43).
  Discussion and
  Conclusion
   Hospital managers should make appropriate decisions on boosting nurses’ knowledge of medical errors to take useful steps for improving the safety of patients and staff.
  Keywords: Drug Mistakes, Organizational Factors, Patient Dissatisfaction, Nurses.
 • Zareiyan. A _Moosavi. SJ _Pishgooie. SAH _Amirahmadi. A _Asdaggpour. E _Kamali. Z Pages 112-126
  Introduction
   The prediction of post- operative bleeding is one of the main tasks of nurses in the intensive care unit. The researcher of the study found that there is not a valuable tool passing through the validation and Clinimetrics process.
  Objectives
   The present study aimed to design and do the Clinimetrics of post-operative bleeding prediction tool (POPBT) in Intensive Care Unit.
  Materials and Methods
   This study is a methodological study of Clinical Metric Validation (Clinimetrics), performed on patients undergoing cardiac surgery in Valiasr Hospital, Naja during 2015-2016. Sampling in this study was non-random,, accessible and target oriented. The deductive-inductive approach was used to identify the essence of the structure. Considering the essence of the structure of the bleeding prediction, the designed tool was a kind of combined index. so the tool was designed in two steps based on Wright and Feinstein proposed model. In the first stage, the design of the primary version of the tool (index), and in the second phase of clinical validation (Clinimetrics), initial version of the tool (index) was designed in five steps. Data were analyzed using descriptive and inferential statistics by SPSS.16. It was investigated by the designed tools, its validation-seeking steps including face, content and structure validity and also its reliability were evaluated unanimously
  Results
   Based on the results of CVI, CVR and Face validity of one item in the pre -operative dimension and 4 items during the operation were retained. Based on these results, the final tool was designed. The CVI of the questionnaire was 80.03. For determining the reliability of tools, 10 nurses in 5 dual groups were applied, kappa coefficient in 5 groups was 0.99, 0.95, 0.99, 0.99, 0.99 and 0.99, respectively. Discussion and Conclusion:  The results of this study showed that the designed tool was favorably reliable and variable for predicting post- operative (heart surgery) bleeding
  Keywords: CABG, Clinimetrics, Post-Heart Surgery Bleeding, Reliability, Tool, Validity.
 • Khaghani zade. M _Balikouhi. E _Mokhtari. J _Salari MM Pages 127-136
  Introduction
   Nurses, as one of the main sources of organizational knowledge and main elements of knowledge transfer in hospitals, can play a key role in organizational learning process. The present study was performed due to the importance of organizational learning capabilities of nurses.
  Objective
   This study aimed to investigate the effectiveness of decision-making through brainstorm on organizational learning capability in nurses.
  Material and
  Methods
   This study was conducted in two stages: In the first stage, learning capability of all nurses in internal-surgical section (18 departments) of Baqiyatallah Hospital was measured by census method (281 persons). In the second stage, eight sections with no significant differences in organizational learning were determined and randomly divided into test and control groups. A theoretical and practical training workshop was held to train other personnel and head nurses how to implement the brainstorming method for decision making. Then, after four months, the Organizational Learning Questionnaire was distributed in control and test groups. Data analysis was done through descriptive statistics including mean±standard deviation (SD) and analytical statistics including Chi-square, Mann-Whitney, Wilcoxon, T-test and ANOVA using SPSS.19.
  Results
   The results of the first stage showed that the mean of total score for organizational learning capability of nurses was 58.04 (8/98), which according to Likert scale, was average. Also, the mean of scores for areas of management commitment, system and knowledge transfer was 19.02 (33.23), 11.44 (1.88) and 13.67 (3.05), respectively which was average, while that was 13.89 (2.80) for the fields of open space and experiment, which was at the lowest level. The results of the second stage of the study showed that the meanof total score in entire area of organizational learning capability in nurses increased and was significantly different before and after running the intervention and brainstorming in the test group.For example, the standard deviation of the entire organizational learning capability in nurses was p = 0.012 after the intervention. Also, the standard deviation of areas of management commitment,, System Attitude and knowledge transfer was p=0/044, p=0/000, and p=0/003, respectively, that were all significant, but no difference was observed in the control group. Discussion and Conclusion:  According to the results of this study and the effectiveness of brainstorming method on boosting the organizational learning capability of nurses and improving the quality of nursing care and nursing services, it is recommended that the nursing managers implement this method in health care departments.
  Keywords: Brainstorming, Learning, Organizational learning Capability, Organizational Nurse.
 • Goodarzi. A Mrs_Hidarnia. A Dr _Tavafian. SS Dr_Eslami. M Dr Pages 137-145
  Introduction
   Oral-dental health is one of the most important parts of public health that has a significant effect on quality of life.
  Objective
   This study aimed to survey the oral health 5th grade female students in Tehran and its related factors.
  Material and
  Methods
   In this analytic- descriptive study, the oral health of 416 students in the academic year of 2016-2017 was assessed by systematic cluster sampling method. The data were collected by researcher-made questionnaires and their validity and reliability were confirmed. The collected data were analyzed using SPSS 21.
  Results
   The mean of age of subjects was 10.88±0.62 years, only 55.3% of these students brush their teeth less than twice a day, 22.4% use dental floss at least once a day, and 23.1% check their teeth every six months. The main sources of oral health information in students were teachers and health educators. The mean and standard deviation of score from knowledge and performance were 41.21±22.30, and 53.33±19.6, respectively. Also, family income and parents’ education had a positive and significant correlation with the practice (P>0.01), but awareness has a significant correlation with just parents ‹education (P<0.05). Discussion and Conclusion:  Some of the studied students had the oral health knowledge and practice. The more parental educational level is, the more awareness and practice the students get. According to the survey, the richest information resources are teachers and health trainers. It seems that instructor-based educational interventions can be efficient.
  Keywords: Oral health, Primary School Students, Practice.
 • Mosalman. A _Hoseini. A _Sadeghpoor. M Pages 146-155
  Introduction
   As a high percentage of our population is made up of adolescents and young people, this generation is the most valuable asset for the growth and prosperity of a country; identifying the predictors of addiction in this class of society and the preservation of human and social capital of the country is highly needed.
  Objective
   The present study was conducted aiming at predicting the readiness for addiction based on the behavioral inhibition/ activation systems (BIS/BAS) and cognitive abilities among students in Amol institute of higher education 2017-2018.
  Materials and Methods
   This study is descriptive and statistical population consisted of all the students studying at Amol Institute of Higher Education in the 2017-2018 academic year; 141 students were selected by convenient sampling method. Data were collected using addiction potential questionnaire, behavioral activation /inhibition systems of brain (BIS/BAS) and cognitive abilities scales. The components of behavioral activation/ inhibition systems of brain (BIS/BAS) and cognitive abilities were considered as the predictor variables and the addiction readiness as dependent variable. Data were analyzed using descriptive statistics (mean±standard deviation), Pearson correlation coefficient and multiple linear regression analysis.
  Results
   The results showed that behavioral inhibition of systems (BIS), behavioral activation of systems (BAS), BAS-DR, search for fun (BAS-FS) and cognitive abilities (total score) were all significantly correlated with addiction readiness (P<0.05). The results of simultaneous multiple regression analysis indicated that the mentioned variables predicted the readiness addiction regarding the value of F = 13.04 and P=0.000. Discussion and Conclusion:  It can be concluded that the behavioral activation and inhibition systems of brain (BIS/BAS) and cognitive abilities are the variables related to addiction readiness in students that should be taken into account in the prevention and treatment of addiction.
  Keywords: Addiction Readiness, Behavioral Activation, Inhibition systems of brain (BIS, BAS), Cognitive Abilities, Students.
 • Vaezi. M, Niknami. Sh, Hidarnia. A, Goodarzi. A Pages 156-162
  Introduction

   Iron deficiency is one of the main causes of anemia, especially in girls. Approximately, more than 30% of the world population have anemia. This problem suggests general malnutrition or insufficient iron in diet.

  Objective

   This study aimed to investigate the effect of visual media education on awareness, attitude and function of female students in Chabahar regarding iron deficiency anemia.
  Material and

  Methods

   The present study is semi-experimental (case-control). The data were collected through researcher- made questionnaire which its validity and reliability was confirmed by content validity and test-retest reliability. The samples consisted of 140 high school students in Chabahar during 1392-93. They were randomly divided into intervention and control groups. In this interventional study, a 15-minute educational clip was produced for 14-19 year girls and a questionnaire was designed for this age group considering the context of educational clip. Then participants were given questionnaires during three stages including before, immediately after, a month after the intervention. Data were analyzed through descriptive tests, and RM ANOVA at the level of alpha 0.05.

  Results

   Totally, 140 students were randomly divided into intervention and control groups. The mean of awareness, attitude and practice about anemia was not statistically significant between control and case groups before the intervention while it was different after the intervention (P<0.05). Before the study, all patients claimed that the main sources of information were teachers (27.8%), medical team (20.0%), and friends (19.2%). Discussion and Conclusion:  This study indicated the effectiveness of educational clip on the awareness, attitude and short-term performance of students in terms of iron deficiency. So, it is recommended that health workers employ the educational plans widely to promote public health among high school girls.

  Keywords: High School Girls, Iron Deficiency Anemia.