فهرست مطالب

آینده پژوهی دفاعی - پیاپی 7 (زمستان 1396)
 • پیاپی 7 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/12/20
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جواد طیبی *، سید محمدرضا کاظمی، اسماعیل هداوندی صفحات 7-30
  در این تحقیق با استفاده از ابزار برنامه ریزی ریاضی به تعیین مکان احداث تسهیلات درمانی و تقسیم بندی مناطق در سیستم های دفاعی به منظور گسترش سطح مطالعات آینده پژوهی پرداخته شده است. بدین منظور یک مدل ریاضی به منظور بهینه سازی عملیات انتقال مصدومان در هنگام جنگ ارائه شده است. در این مدل مناطق جمعیتی به گروه هایی بزرگ تر تحت عنوان پهنه تقسیم بندی شده و در هر پهنه یک مرکز درمانی برای سرویس دهی به مصدومان حضور دارد. توابع هدف مساله شامل کمینه سازی هزینه های احداث مراکز، هزینه انتقال مصدومان و هزینه بازسازی مراکز است. مساله شامل 3 نوع محدودیت کلی 1) محدودیت های ارسال مصدومان بین مراکز، 2) محدودیت تخصیص موجه مناطق جمعیتی به پهنه ها و 3) محدودیت ایجاد ساختارهای موجه در پهنه ها است. به منظور حل مساله از حل کننده CPLEX استفاده شده که به عنوان یکی از کارآمدترین ابزار بهینه سازی شناخته می شود. نتایج حاصل از حل مساله می تواند به عنوان یک الگوی نظام مند در راستای مطالعه شرایط آینده در صورت وقوع بحران های پدافند عامل مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پدافند عامل، آینده پژوهی، برنامه ریزی ریاضی، مکان یابی تسهیلات، تقسیم بندی مناطق
 • سید علیرضا قاضی میرسعید *، حمیدرضا فرتوک زاده، حسین ولی وند زمانی، سید اصغر جعفری، ابوالفضل باقری صفحات 31-54
  از پیچیدگی های جنگ های زمینی آینده، وجود بازیگران متنوع و نیروهای نظامی و غیرنظامی درگیر در جنگ است و این تنوع، موجب افزایش ابهامات و عدم قطعیت ها در چگونگی جنگ های آینده می شود. آمادگی برای مقابله با جنگ های زمینی احتمالی آینده در منطقه شرق و جنوب شرق کشور در وضعیت معماگونه و ناپایدار کشورهای همسایه شرقی جمهوری اسلامی ایران، نیازمند شناخت کامل بازیگران اصلی جنگ است. بنابراین مساله اصلی این تحقیق، ابهام در تعداد و نوع بازیگران درگیر در جنگ زمینی آینده در این منطقه است. این تحقیق کاربردی، با رویکرد کیفی انجام شده و جمع آوری داده ها از طریق تشکیل یک پنل تخصصی شامل 22 نفر از خبرگان حوزه جنگ و مصاحبه با تعداد 9 نفر از مسئولین ارشد مرتبط که به وضعیت منطقه یاد شده اشرافیت داشتند، انجام شده است و سپس با استفاده از فرآیند تحلیل بازیگر، بازیگران اصلی در جنگ زمینی احتمالی آینده در این منطقه شناسایی و در پنج دسته، طبقه بندی شدند و سپس نقش هر دسته از بازیگران مشخص گردید.
  کلیدواژگان: تحلیل بازیگر، بازیگران جنگ، جنگ آینده، تحلیل ذینفع، جنگ زمینی
 • محمد امین قلم بر *، سید محمد مقیمی، سید محمود حسینی، فاطمه ثقفی صفحات 55-75
  تحلیل بازیگران یکی از مهمترین روش های آینده پژوهی است، تحلیل بازیگران هم به عنوان روشی مستقل و هم در ترکیب با سایر روش ها به خصوص روش سناریوپردازی از جایگاه خاصی برخوردار است. در این مقاله با هدف توسعه مدلی جهت تحلیل بازیگران با استفاده از مدل های تحلیل ذینفعان در رشته های مدیریت و مدل های خاص تحلیل بازیگران در رشته آینده پژوهی ابتدا معیارهای اصلی در مدل های موجود استخراج گردید سپس مدل تحلیل بازیگران بر اساس معیارهای تائید شده طراحی شد. روش طراحی مدل بر اساس روش شناسی لینهام و برپایه نظریات موجود و نظرات 14 متخصص در این حوزه که به صورت مصاحبه های فردی و پنل تخصصی جمع آوری شد طرح ریزی گردید. نتایج منجر به طراحی ماتریس جذابیت مداخله بر پایه چهار معیار شامل؛ قدرت مداخله بازیگر، نوع مداخله بازیگر، تمایل مداخله بازیگر و زمان مداخله بازیگر شد، این ماتریس با گروه بندی بازیگران در 5 گروه مهاجمان، مدافعان، هم پیمانان، سوداگران و مرددان قابلیت تحلیل رفتار هر بازیگر و تدوین راهبرد برای نحوه تعامل را ایجاد می کند. همچنین مطالعه موردی کشور سوریه به منظور بررسی قابلیت های اجرایی مدل طراحی و برای رتبه بندی و شناسایی بازیگران کلیدی از 5 روش تعیین ضریب اهمیت، تاپسیس، فریدمن، تاکسونومی عددی و تخصیص خطی رتبه بازیگران مشخص گردید، سپس با روش ادغام کپ لند رتبه بندی نهایی بازیگران تعیین و در ماتریس جذابیت مداخله گروه بندی بازیگران انجام شد. نتایج نشان داد از 7 بازیگر کلیدی 5 بازیگر در گروه هم پیمانان و 2 بازیگر در گروه مهاجمان قرار گرفته و سایر بازیگران با تاخیر زمانی و شدت کمتری در این مساله ورود پیدا می کنند.
  کلیدواژگان: تحلیل بازیگران، آینده پژوهی، سناریوپردازی چندسطحی، تحلیل ذینفعان، ماتریس جذابیت مداخله
 • ابوالقاسم گل خندان، سمیه صحرایی * صفحات 77-102
  تشدید تنش و رقابت منطقه ای بین ایران و عربستان، پیش بینی وضعیت رقابت تسلیحاتی آتی بین این دو کشور را مهم جلوه می کند. بر این اساس هدف اصلی این مقاله پیش بینی تجربی وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان طی سال های 2040-2018 می باشد. به این منظور، نخست یک تابع تقاضای مخارج نظامی برای دو کشور ایران و عربستان شبیه سازی و با استفاده از داده های سال های 2017-1963 و الگوریتم بهینه سازی انبوه ذرات (PSO) میزان مخارج نظامی کشورهای ایران و عربستان برای دوره ی زمانی 2040-2018 پیش بینی شده است. سپس با استفاده از این داده ها و به کارگیری یک مدل رقابت تسلیحاتی ریچاردسون و روش رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR) وضعیت رقابت تسلیحاتی بین ایران و عربستان در افق 2040 پیش بینی شده است. طبق پیش بینی های انجام شده مخارج نظامی در ایران و عربستان با شیب تقریبا صعودی (مثبت)، طی سال های 2040-2018 افزایش می یابد که میزان این افزایش برای کشور عربستان قابل توجه تر خواهد بود. برآورد سیستم معادلات مدل ریچاردسون گویای وجود یک رقابت تسلیحاتی بین دو کشور ایران و عربستان طی دوره ی زمانی 2040-2018 می باشد؛ به گونه ای که در قبال افزایش هزینه های نظامی طرفین، میزان واکنش عربستان در افزایش هزینه های نظامی بسیار بیشتر از ایران خواهد بود. بررسی وضعیت رقابت تسلیحاتی نیز بیان گر وجود یک رقابت تسلیحاتی ناپایدار (بی ثبات) بین ایران و عربستان طی سال های 2040-2018 است.
  کلیدواژگان: مخارج نظامی، رقابت تسلیحاتی، ایران، عربستان، مدل رقابت تسلیحاتی ریچاردسون، پایداری، الگوریتم PSO، رگرسیون هم جمعی کانونی (CCR)
 • احد رضایان قیه باشی، علی اصغر پور عزت، مجید یوسفی *، بهرام سرمست صفحات 103-128
  یکی از دغدغه های اصلی تمامی سازمان های نظامی- امنیتی فرار از غافل گیری های ناشی از پدیده های شگفتی ساز و به حداقل رساندن هزینه های ناشی از این رویدادها از طریق پیش بینی دامنه وسیعی از آنها و کسب آمادگی برای مواجهه شدن با این شگفتی ها است. سوال اصلی پژوهش این است که مراکز مطالعاتی، فرماندهان و افسران نظامی کشور، چگونه می توانند قبل از غافل گیری، شگفتی سازهای مرتبط با حوزه فعالیت خود را درک، پیش نگری و مدیریت کنند. در این پژوهش عنوان شده است که افسران و کارشناسان تصمیم ساز نظامی به دلیل خو گرفتن با فعالیت های روزمره و عادت کردن به رویه ها و روندهای جاری سازمان، قادر به دیدن بسیاری از شگفتی سازها نیستند، از این روی سازمان های نظامی ما نیازمند سازوکارهای متفاوتی برای استخراج و پیش بینی شگفتی سازهای حوزه کاری خود هستند. این پژوهش با تکیه بر روش مرور منابع و مطالعات کتابخانه ای پیشنهاد می کند که برای درک شگفتی سازهای نظامی در کشور نیازمند ترکیب روش های ذهن انگیزی، دلفی غیرنظامی، پنل های تخصصی و پایش و پویش دائمی است. حاصل ترکیب این روش ها، چارچوبی بدست می دهد که می تواند بدین منظور کاربرد داشته باشد. این چارچوب در 6 گام شامل؛ کشف و شناسایی، تطبیق، برآورد، سناریوپردازی، پیامدپژوهی و ارائه راهبرد، تدوین و برای بهره برداری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: آینده پژوهی، شگفتی سازها، چارچوب پیش نگر، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران
 • عباس خمسه *، علیرضا بهروزی صفحات 129-152
  درحال حاضر اکثر موسسات موفق در کشورهای توسعه یافته از رصد تکنولوژی به عنوان یک ابزار قدرتمند برای کسب آگاهی بیشتر از محیط استفاده می کنند. از این رو در مرکز طراحی هوافضا نیز، می توان رصد تکنولوژی های پیشرفته را به عنوان عوامل نوآورانه موثر بر هم آفرینی محصولات دانست. در پژوهش حاضر، نسبت به شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بررصد تکنولوژی های پیشرفته در مرکز طراحی هوافضا پرداخته شده است.در این راستا با توجه به مرور ادبیات پژوهش و گردآوری نظرات خبرگان حوزه تکنولوژی در مرکز طراحی هوافضا از طریق ابزار پرسشنامه ومصاحبه و با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار SMART-PLS، عوامل و شاخص های موثر بر رصد تکنولوژی محصولات در دو عامل داخلی که دارای دو مولفه هوشمندی تکنولوژیک و هوشمندی استراتژیک می باشد و نیز عامل خارجی که دارای دو مولفه هوشمندی سازمانی، ارتباطات و انتشار اطلاعات می باشد، شناسایی گردید. نتایج حاصل از معادلات ساختاری حاکی از آن است که 30 شاخص بر رصد تکنولوژی های پیشرفته در مرکز طراحی هوافضا تاثیر گذار است و مدل پژوهش با دسته بندی این شاخص ها در دو عامل و چهار مولفه، با برازش قوی مورد تایید قرار گرفت. همچنین نتایج حاصل از ANP نشان دهنده آن است که هوشمندی تکنولوژیک در اولویت بالاتری نسبت به مولفه های دیگر می باشد.
  کلیدواژگان: رصد تکنولوژی، تکنولوژی پیشرفته، مرکز طراحی هوافضا، ANP، Smart Pls
|
 • Javad Tayyebi *, Seyyed Mohammad Reza Kazemi, esmail hadavandi Pages 7-30
  In this research, mathematical programming approach is applied to determine healthcare facility locations and to partition areas in defense systems in order to extend future studies. For this purpose, a mathematical model is presented whose goal is to optimize the process of transmitting injured persons in war time. In this model, population zones are partitioned into large groups, called districts. In any district, a healthcare center is present to service to injured persons. The objective functions of the problem are minimizing construction and reconstruction costs, and minimizing costs of transmitting injured persons. The problem contains three general classes of constraints: 1) constraints of sending injured persons between centers 2) constraints of assigning population zones to districts 3) constraint of satisfying feasible structures of districts. In order to solve the problem, the solver CPLEX, an efficient tool of optimization, is used. The results obtained from solving the problem can be used for future studies whenever operating defenses occur.
  Keywords: Operating defense, Future Studies, Mathematical programming, Locating facility, Districting zones
 • seyed Alireza Ghazimirsaeed *, hamidreza fartookzadeh, hosein valivandzamani, seyed Asghar jafari, Abolfazl Bagheri Pages 31-54
  One of the characteristics of future wars is the plurality and diversity of actors and forces involved in the war, and the analysis of actors is a process by which actors are identified; their role and contribution in the intended program and the relationships of the actors are determined. To make Therefore, this research has been conducted with the aim of analyzing the main actors in the eastern and southeastern parts of the country to formulate controversy and possible ground warfare in the future.This research was exploratory and futuristic. In this regard, a panel of experts consisting of 11 tables of experts and experts in the field of war was formed and then interviewed with 9 senior officials associated with the situation in the region. Then, using the actor analysis method, the main actors in the future ground warfare in the area were identified and classified, and then the role of the actors and the relationship between them was identified.
  Keywords: Future War, stackholder analysis, actors analysis, War actors
 • Mohammad Amin Ghalambor *, Seyed Mohammad Moghimi, Seyed Mahmoud Hoseini, Fatemeh Saghafi Pages 55-75
  Actor analysis is one of the most important methods in futures studies, actor analysis has a special status independently and with combination to other methods especially with scenario planning methods. Aim of this article is to design an actor analysis model based on stakeholders’ analysis models in management fields and specific actor analysis models in futures studies filed, in order to develop this model main factors from current models were discovered then the mentioned model was developed according to confirmed factors. Research methodology was based on Lynham’s methodology and data were collected from current theory and 14 expert's opinion which gathered from individual interview and expert panel. Results lead us to design attraction of intervention matrix (AIM) based on four index, power, type, tendency and time of actor intervention. This matrix categorizes actors into 5 area contain invaders, defenders, allies, merchants and hesitant and gain capability of actor analysis and strategy development. Attraction of intervention matrix was applied in Syria case in order to peruse capability of model in a real case, in order to rank actors, we used 5 methods including Simple Additive Method, Linear Assignment Method, TOPSIS, Taxonomy and Friedman test and utilized Copland methods to merge outcomes. Eventually results reveled in attraction of intervention matrix and 7 key actors including 5 allies (with positive strong power and continually intervention) and 2 invaders (with negative strong power and continually intervention) were marked and other actors were in groups with weaker power and delay in intervention.
  Keywords: actor analysis, Futures studies, multi-level scenario planning, stakeholders’ analysis, attraction of intervention matrix (AIM)
 • abolghasem golkhandan, Somayeh Sahraei * Pages 77-102
  Exacerbation of tension and regional rivalry between Iran and Saudi Arabia is important to experimental forecast the situation of future arms race between these two countries. Accordingly, the main objective of this paper is experimental forecast the situation of arms race between Iran and Saudi Arabia during the years of 2018-2040. To this regard, first, a military demand function for both countries of Iran and Saudi Arabia is simulated and by using the data from years of 1963-2017 and the Particle Swarm Optimization (PSO) algorithm, the military expenditures of the countries of Iran and Saudi Arabia are predicted for the period 2018-2040. Then, using these data and using a Richardson Arms Race Model and Canonical Co-integration Regression (CCR), the situation of arms race between Iran and Saudi Arabia is projected at 2040 horizons. According to forecasts, military spending in Iran and Saudi Arabia increase over the years 2040-2018, with a roughly upward slope (positive), which will be more significant for Saudi Arabia. The estimation of the Richardson model system of equations shows that there is an arms race between Iran and Saudi Arabia during the period of 2018-2040, so that, as a result of rising military spending on both sides, Saudi Arabia's response to military spending is much higher than Iran. A review of the situation of arms race also indicates an unstable arms race between Iran and Saudi Arabia during the years of 2018-2040.
  Keywords: Military Spending, Arms Race, Iran, Saudi Arabia, Richardson Arms Race Model
 • ahad rezayan, Aliasgar Pourezzat, Majid Yusefi *, Bahram Sarmast Pages 103-128
  A wild card is a future development or event with a relatively low probability of occurrence but a likely high impact on the conduct of business. Surprise, there are huge costs for organizations, especially military-defense organizations. One of the main concerns of all military-security organizations, Escape from these surprises and minimize these costs by predicting them. The main research question is: How can the armed forces of the Islamic Republic of Iran identify and manage military wild cards? In this research; it is said that officers and military experts are not able to see many wild cards, because of their daily routines and habits of the organization's current trends. Military organizations need different mechanisms to extract and anticipate wild cards in their field of work. This study suggests that to understand military wild cards in the country, we need to combine: Brainstorming, Delphi for civilians, Expert panels and Environmental scanning. The result of combining these methods is the pattern that can be used for this purpose. This template has been designed in 6 steps: detection, identification, adaptation, estimation, scenario planning, outcomes, and strategy presentation, design and implementation of the armed forces of the Islamic Republic of Iran.
  Keywords: Futures studies, Wild Cards, Iran's Military
 • abbas khamseh *, Alireza Behroozi Pages 129-152
  Currently, most successful institutions in the developed countries use the technology scouting as a powerful tool for getting more information about the environment. Therefore, scouting the high technologies can be seen as the innovative factors affecting the product co-creation in the aerospace design center as well. Identification and ranking of the factors effective on the high technologies scouting in the aerospace design center have been addressed in this research. Factors and indicators affecting the technology scouting of products in two internal factors, including two components of the technological intelligence and the strategic intelligence, and one external factor including two components of the organizational intelligence, and the information communication and dissemination, were identified in this regard, considering the literature review and collecting the views of experts in the field of technology in the aerospace design center, through the questionnaire and interviewing tool and using the structural equation modeling by SMART-PLS software. Results of the structural equations indicate that 30 indicators affect the high technologies scouting in the aerospace design center, and the research model was approved by categorizing these indicators in two factors and four components, with the strong fit. Also, the results of the ANP indicate that the technological intelligence is in a higher priority than other components.
  Keywords: Technology scouting, high technology, Aerospace Design Center, Smart Pls, ANP