فهرست مطالب

 • سال بیست و پنجم شماره 1 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/22
 • تعداد عناوین: 9
|
 • خدیجه مرادی ، سعید رضایی شریف آبادی صفحات 1-14
  هدف
  پاسخگویی به این سوال است که آیا الگوی اف. ار. بی. آر. دارای ساختاری نشانه شناسی است؟ آیا می توان الگوی اف. آر. بی. آر. را بر اساس نشانه شناسی بررسی نمود؟
  روش
  روش پژوهش تحلیل مفهومی است. بررسی تطبیقی بین مفاهیم الگوهای دو نظریه پرداز نشانه شناسی، "سوسور" و "پیرس" با موجودیت ها و روابط الگوی اف. آر. بی. آر. انجام شده است.
  یافته ها
  بررسی اصول دو الگوی سوسور و پیرس در اف. آر. بی. آر. نشان داد که می توان موجودیت اثر و برداشت را یک نشانه در نظر گرفت که بر اساس الگوی دوجهی سوسور دارای دو جنبه، محتوی ذهنی به عنوان دال و محتوی مفهومی به عنوان مدلول هستند که در کنار هم نشانه را به وجود می آورند. اثر به عنوان یک نشانه می تواند بر دیگر نشانه ها تاثیرگذار بوده و معنای جدیدی تولید نماید.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد موجودیت های اف. آر. بی. آر. در الگوی سه وجهی پیرس نیز قابلیت تطبیق دارند. زمانی که فرد ایده های ذهنی خود را به نمایش می گذارد اثر خلق می شود. اثرخلق شده در مواجه با افراد مختلف، برداشت های متفاوتی را به وجود می آورد. موجودیت برداشت زمانی که در محمل های مختلفی ارائه می شود به صورت مدارک در مکان های مختلفی نگهدای می شود.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، اف.آر.بی.آر، الگوهای مفهومی نشانه شناختی
 • نسیم معمار ، فاطمه باجی، فاطمه حسینی زاده صفحات 15-26
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی وضعیت استفاده از شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت و رابطه آن را با سرمایه اجتماعی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد.
  روش
  پژوهش حاضر به روش پیمایشی می باشد. جامعه پژوهش را کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، عضو شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت تشکیل می داد که از بین آنها نمونه ای به تعداد 208 نفر به روش تصادفی انتخاب شد. ابزار استفاده شده برای گردآوری داده ها، پرسشنامه پژوهش پریرخ و احمدی بود. پایایی این ابزار مجددا محاسبه شده و مقدار ضریب آلفای کرونباخ آن 99/0 به دست آمد.
  یافته ها
  یافته ها نشان می دهدکه میانگین میزان استفاده از شبکهاجتماعی ریسرچ گیت درمیان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز88/1 و میانگین مولفه های مشارکت، اعتماد، معتمد بودن و احساس تعلق و علاقه از سرمایه اجتماعی اعضای هیئت علمی دانشگاه به ترتیب 30/3، 46/3، 03/3 و 52/3 درصد است. در مجموع میانگین وضعیت سرمایه اجتماعی آنان 34/3 درصد سنجیده شد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین میزان استفاده از شبکهاجتماعی ریسرچ گیت در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و مولفه های سرمایه اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد. به عبارتی اغلب اعضای هیئت علمی که میزان استفاده آنها از شبکه اجتماعی ریسرچ گیت بالا بوده است و علاقه بیشتری به استفاده از این شبکه داشته اند. پژوهش هایی که دررابطه با ماهیت شبکه های اجتماعی علمی انجام می گیرند، اهمیت زیادی دارند. چراکه نتایج آنها می تواند به کاربران در راستای همکاری بهتر در زمینه های پژوهشی کمک نماید.
  کلیدواژگان: شبکه اجتماعی، شبکه اجتماعی علمی ریسرچ گیت، سرمایه اجتماعی، اعضای هیئت علمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • امیر رضا اصنافی صفحات 27-52
  هدف
  مقاله حاضر به معرفی روش تحلیل گفتمان، اهداف و چگونگی کاربرد آن، به عنوان یکی از روش های تحقیق کیفی پرداخته و با توجه به اینکه روش تحلیل گفتمان، توانسته است در رشته های مختلف علوم انسانی و اجتماعی مورد استفاده قرار گیرد، در مقاله حاضر به چگونگی کاربرد تحلیل گفتمان در پژوهش های کتابداری نیز پرداخته شده است.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع مروری بوده و با استفاده از بررسی متون مرتبط با موضوع مقاله، و تحلیل آنها نسبت به گردآوری مطالب اقدام شده است.
  یافته ها
  بررسی متون نشان داد که تحلیل گفتمان فراتر از مرزهای زبانشناسی رفته است و یک زمینه مطالعاتی بین رشته ای محسوب می شود. بنابراین معنایی فراتر از سخن که در زبان شناسی مطرح می شود مدنظر آن است. سطح گفتمان تک بعدی نیست و هر سطح به سطوح یا ابعاد کوچکتری تقسیم می شود به نظر می رسد که کاربرد شیوه تحلیل گفتمان می تواند پژوهشگران را از پرداختن انحصاری به روش های تحقیق کمی خطی و سنتی دور کند و توجه آنها را به استفاده از روش های نوین پژوهش جلب سازد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد که به روش تحلیل گفتمان، می تواند نشان دهد چگونه مفاهیم مختلف در علم اطلاعات و دانش شناسی شکل گرفته اند.
  کلیدواژگان: روش شناسی تحقیق، تحلیل گفتمان، علم اطلاعات و دانش شناسی
 • سیده صدیقه طاهرزاده موسویان، زاهد بیگدلی صفحات 53-76
  هدف
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی روند تاریخی آموزش مراجعان کتابخانه ها و صلاحیت های لازم برای افراد مدرس است.
  روش
  پرسشنامه محقق ساخته مشتمل بر 6 سئوال جمعیت شناختی، 4 سئوال با پاسخ بلی/خیر و 13 سئوال نظر سنجی با استفاده از طیف لیکرت 5 گزینه ای تنظیم گردید. روائی این پرسشنامه توسط 4 استاد از رشته های علم اطلاعات و دانش شناسی و روانشناسی مورد تایید قرار گرفت. پایائی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ تعیین گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که کتابداران دو دانشگاه به طور کل میزان صلاحیت خود را برای آموزش مراجعان "تا اندازه ای" می دانند، و تنها موردی که در حد "زیاد" اعلام شد "لذت بردن از آموزش" می باشد.
  نتیجه گیری
  در رتبه بندی گویه های مورد پرسش، پاسخ گویان گویه های "لذت بردن از آموزش"، "آمادگی برای تدریس"، و "داشتن قدرت بیان برای انتقال مفاهیم" را به ترتیب واجد بالاترین اهمیت دانستند.
  کلیدواژگان: کتابداران مرجع، آموزش مراجعان، صلاحیت های کتابداران مربی، کتابخانه های دانشگاهی
 • لاله صمدی ، مریم ناخدا، عبدالرضا نوروزی چاکلی، سعید اسدی صفحات 77-94
  هدف
  هدف اصلی پژوهش شناسایی تفاوت های موجود میان شیوه استناددهی و نوع مدارک مورد استناد در حوزه ی هنر، به ویژه نقاشی است.
  روش شناسی: روش این پژوهش ترکیبی است. بخش کمی پژوهش، شامل روش های پیمایش توصیفی، پیمایش در متون و منابع و تحلیل محتوای کمی است و بخش کیفی شامل تحلیل محتوای کیفی، روش کتابخانه ای و مصاحبه کیفی است. جامعه پژوهش اعضای هیئت علمی گروه نقاشی دانشگاه های هنر سطح شهر تهران است که طی سال های 1384-1394 دارای تولیدات علمی بودند.
  یافته ها
  مهم ترین مدارک برای استناددهی توسط هنرمندان رشته نقاشی، کتاب فارسی، کتاب انگلیسی، مقاله مجله فارسی و وب سایت ها هستند.
  نتیجه گیری
  نتایج حاکی از آن است که استنادهای رسمی در حوزه هنر رایج نیست بلکه استنادها از نوع پنهان هستند. همچنین به لحاظ متفاوت بودن نوع منابع اطلاعاتی، عمر منابع اطلاعاتی و نیز استفاده از استنادهای پنهان استناددهی در این حوزه بسیار متفاوت تر از سایر حوزه ها است. همچنین نتایج نشان داد میان نظرات افراد نمونه هدفمند، در خصوص انواع مدارک مورد توجه برای استناددهی با آنچه که در رزومه هایشان دیده می شود، تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: استناد پنهان، نفوذ هنری، استناد در حوزه هنر
 • محمدرضا شکاری ، فاطمه فهیم نیا، غلامرضا حیدری صفحات 95-112
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی اعضای هیات علمی گروه های آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی ایران با استفاده از مدل جونز انجام شده است.
  روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه ی مورد بررسی تمامی اعضای هیات علمی علم اطلاعات و دانش شناسی و کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در دانشگاه های دولتی ایران است. ابزار پژوهش پرسش نامه ای است و برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری spss استفاده شده است.
  یافته ها
  میانگین کلی مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی 32/3 می باشد. به لحاظ جنسیت، وابستگی سازمانی و سن تفاوت معنی داری مشاهده نمی شود، اما به لحاظ درجه ی علمی تفاوت
  معنی داری میان اعضای هیات علمی دانشیار و استاد وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بهترین وضعیت مدیریت اطلاعات کاغذی شخصی در گروه سنی 45-36 سال، درجه ی علمی دانشیار، گروه های کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی و زنان بوده است. در کل، علی رغم مشاهده ی وضعیت نسبتا مطلوب، لزوم ارتقای مهارت های اعضای هیات علمی در مواجه با حجم انبوه اطلاعات کاغذی احساس می شود، تا با صرف کم ترین هزینه، بهترین اطلاعات در مناسب ترین زمان بازیابی شود.
  کلیدواژگان: اطلاعات کاغذی، اعضای هیات علمی، مدیریت اطلاعات، مدیریت اطلاعات شخصی، علم اطلاعات و دانش شناسی
 • سعید سعیدا اردکانی، عادله دهقانی قهنویه ، مرضیه ادیب زاده صفحات 113-134
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر مدیریت دانش و مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک با توجه به نقش تعدیل گر تعهد کاری بر کارایی کتابخانه های دانشگاه اصفهان می باشد.
  روش
  روش پژوهش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری کاربران (دانشجویان) کتابخانه دانشگاه اصفهان است. با استفاده از فرمول حجم کوکران نمونه 450 نفر و از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته است. روایی صوری آن توسط اساتید تایید و به منظور تایید پایایی آن از آزمون ضریب آلفای کرونباخ (87/0) استفاده شد که نتایج حاکی از پایایی و روایی مناسب پرسشنامه می باشد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار Smart PLS 2. 0 استفاده شده است.
  یافته ها
  تمامی شاخص ها از بارعاملی قابل قبولی برخوردارند. مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان بر پاسخگویی و پاسخگویی بر کارایی اثرگذار است. مدیریت دانش نسبت به مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری تاثیر بیشتری بر پاسخگویی دارد.
  نتایج
  نتایج نشان دهنده اهمیت و جایگاه مدیریت دانش و مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتریان در جهت پاسخگویی بهتر به کاربران و افزایش کارایی کتابخانه می باشد. بنابراین کتابخانه ها می توانند با مدیریت مناسب دانش در سازمان از طریق آموزش و اشتراک گذاری دانش و استفاده نمودن از سیستم های به روز فناوری امکان پاسخگویی مناسب و به موقع کارکنان به کاربران فراهم نمایند.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدیریت ارتباط الکترونیکی با مشتری ، پاسخگویی، تعهد کاری، کارایی
 • مرتضی کوکبی، فریده عصاره، سمیه علمدار صفحات 135-148
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق فهرستبرگه های فیپای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران در پشت صفحات عنوان کتاب ها با پیشینه های فیپای مندرج در نرم افزار رسا انجام شده است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی و از نوع تحلیل محتواست. گردآوری داده ها با استفاده از یک سیاهه وارسی محقق ساخته صورت گرفت و برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد استفاده شده است.
  یافته ها
  تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که به طور متوسط میزان مطابقت فهرستبرگه های فیپای سازمان اسناد و کتابخانه ملی با پیشینه های فیپای مندرج در نرم افزار رسا 92 درصد است
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش نشان داد که نسبت به گذشته، ناشران نیز به اهمیت فهرست نویسی پیش از انتشار پی برده اند، و در هنگام دریافت فیپا اطلاعات درست و مستند را به فهرستنویسان کتابخانه ملی ارائه می دهند و پس از انتشار کتاب نیز اطلاعات را تغییر نمی دهند.
  کلیدواژگان: فهرستبرگه های فیپا، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، نرم افزار رسا
 • مهشید التماسی، معصومه التماسی صفحات 149-164
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی تاثیر آموزش های برنامه ریزی عصبی-کلامی بر بهبود میزان رضایت شغلی در میان کتابداران کتابخانه های عمومی کشور است.
  روش شناسی: این پژوهش با روش پیمایشی-تحلیلی و ابزار پرسشنامه (پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث، و پرسشنامه انگیزش هرمنس) در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون انجام شده است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش کتابداران کتابخانه های عمومی وابسته به سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران حدود 230 نفر بوده که بر اساس جدول مورگان با خطای (06/0) تعداد 124 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
  یافته ها
  در مرحله پیش آزمون نتایج حاصل از دو پرسشنامه نشان داد که تنها 35% افراد دارای رضایت شغلی بوده و میانگین کل پرسشنامه های رضایت شغلی 19/2 بود، از پرسشنامه انگیزه فردی نیز نتایج مشابهی بدست آمد و برای بررسی وجود ارتباط بین انگیزه و رضایت شغلی از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد. پس از ارائه NLP نیز دو پرسشنامه توسط نمونه تکمیل و رضایت شغلی 76% را نشان داد، همین نتیجه درباره انگیزه فردی نیز تکرار شد.
  نتیجه
  مهندسی ذهن بر تغییر دیدگاه افراد نسبت به خود و شغلشان تا حدود زیادی موثر است برای اطمینان از آزمون (خی2) برای بررسی پیش آزمون و پس آزمون استفاده شد که ارتباط معنی داری را در سطح اطمینان 95/0نشان داد.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، انگیزش، کتابداران، برنامه ریزی عصبی-کلامی، ان.ال.پی
|
 • Khadijeh Moradi, Saeed Rezaei SharifAbadi Pages 1-14
  Purpose
  The purpose of this study is answering to the question whether FRBR have a semiotic structure? Can FRBR model Be evaluated on the basis of semiotics?
  Method
  conceptual analysis. Concepts of models by two prominent theorist semiotics field, "Saussure and Pierce" has been studied and the comparative study of the concepts discussed in these models with FRBR's entities and relationships.
  Results
  Study the principles and concepts of Saussure and Pierce in FRBR Revealed that work and expression entities can be considered as a sign. Based on the dyadic model of Saussure has two aspects, mental content as the signifier and meaning as the signified which together make. The work as a sign can influence other signs and produce a new meaning. FRBR's entities also have capabilities matching to Pierce's triad model. When person show their mental ideas, work entity is created. The work created in the face of different people creates different expression .Similarly, expression entity when presented in different formats is held as items. FRBR's entities have the same function as the signs.
  Keywords: Semiotics, FRBR, conceptual model
 • nasim memar, fatemeh baji, fatemeh hosseinizadeh Pages 15-26
  Purpose
  This study aims to investigate use ResearchGate network and its relationship with their social capital among the faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.
  Methods
  This study done using a survey method.All faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences who were a member of Reasearchgate website, formed the research community and a sample of 208 faculty member of them selected to participate in this study using a random sampling method. The research tool was a questionnaire of Parirokh and Ahmadi study, the reliability of this questionnaire recalculated and coefficient of Cronbach's alpha of it obtained 0/99.
  Results
  The results indicate that the average use of ResearchGate website among the faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences is 1.88and average components of the partnership, trust,trustworthiness and a sense of belonging and interest items of social capital of faculty members, respectively was %3.30, %3.46, %3.03and %3.52. In total, the average of social capital level of faculty members was34.3%.
  Conclusion
  The results of this study suggest that there is a meaningful relationship between using ResearchGate and the social capital of faculty members of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences.In other words,one can say that most faculty members who are heavy users of ResearchGate website have a high a sense of belonging and interest level of social capital and using this network. About the nature of scientific research that social networks are important. Because their results can help users to better cooperation in the fields of research.
  Keywords: Social Networks, ResearchGate network, Social Capital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
 • AmirReza Asnafi Pages 27-52
  Purpose
  This paper introduces the method of discourse analysis, goals, and how to use it, as one of the qualitative research methods and according to the method of discourse analysis in various fields of humanities and social sciences could be used, in article The present paper also explored the use of discourse analysis in Information Science and Knowledge.
  Methods
  This is a reveiw paper. For data gathering, related papers and literature to discourse analysis were used.
  Findings: A literature review showed that linguistics has gone beyond the boundaries of discourse analysis and an interdisciplinary field of study is considered. So a meaning beyond the words that comes to mind is in linguistics.It seems that researchers focusing exclusively use the methods of discourse analysis to quantitative research methods and traditional linear distance and the attention they modern methods of study draw.
  Conclusion
  It seems that the method of discourse analysis can show how concepts of Information Science and knowledge have been formed.
  Keywords: Methology of Research, Discourse Analysis, Informatin Science, Knowledge
 • Seyyedeh Sedigheh Taherzadeh Mousavian, Zahed Bigdeli Pages 53-76
  Aim. The main purpose of this research is to study the historical trend of user education in libraries and the competencies required for teacher-librarians to teach. It also aims to survey the viewpoints of academic librarians at Shahid Chamran and Jundi Shapur University of Medical Sciences in Ahvaz.
  Method. For the first part of the study, the literature was reviewed; For the second part of the paper, an author-designed questionnaire was used. The validity of the questionnaire was approved by 4 teaching staffs in the fields of LIS and psychology. The reliability of the questionnaire was determined by Cronbach's Alpha which was 0.91 for men, 0.79 for women, and 0.90 for the whole scale. Of 80 questionnaires distributed, 56 questionnaires were used in analyses using SPSS 19.
  Results. The results showed that librarians totally assessed their competency for teaching as "moderate"; the only item being "high" was "enjoying teaching others". Using Friedman rank test, it was revealed that respondents ranked the items "enjoying teaching others", " teaching competency", and "ability to transfer the concepts to others" as the first, the second, and the third in terms of importance, respectively. The 13th, the last, was "being familiar with designing exam questions".
  Keywords: reference librarians; user education; teacher-librarians' competencies; academic libraries
  Keywords: reference librarians, user education, teacher-librarians' competencies, academic libraries
 • Pages 77-94
  Objective
  Art (especially in the field of painting) because of the very different nature has the different citation behavior compare to other fields. The main objective of this study was to identify the differences between citation and cited references in the Art , particularly in the field of painting.
  Method
  In this study, we used mixed method. For quantitative section , survey methods, survey in literatures and quantitative content analysis is used and for the qualitative section, it was used qualitative content analys, interview and library method. The study population consisted of faculty members painting art universities in Tehran who have been published scientific production during the years 1384-1394. The resumes of the individuals and the related texts and electronic resources are another part of population. To analyze the data SPSS software is used.
  Findings: The most important document for citing are Persian books, English books, Persian articles and websites.
  Results
  The results indicate that official citations in the field of art (painting) are not common but citations are hidden and concealed. Also different in terms of the type of information resources, information resources life, how to use the information sources cited and the use of hidden citations in this area is very different from other areas.Also there was a significant differences among the comments of individuals targeted, what is seen in résumé.
  Keywords: hidden citation, Artistic influence, citation In art
 • Mohammad Reza Shekari Pages 95-112
  Background and Aim
  The aim of this study is to assess the Iranian Personal paper Information Management of knowledge and information science and medical library information sciences faculty members based on the Jones model.
  Methodology
  This is an application research and the survey method was conducted. The statistical population included faculty of knowledge and information science and medical library and information sciences in Iranian state universities. The research tool is a questionnaire based on previous studies made and its validity and reliability were confirmed. To analyze the data using statistical software spss22 descriptive and inferential statistical methods were used.
  Result
  The overall average of Personal paper Information Management is 3.32. The highest and lowest scores were related to measuring and evaluating and security with 3.682 and 2.995. In terms of gender, affiliation and the age difference is not significant; but in terms of the degree of difference between the Associate and Assistant Professor there. Conclusion The highest average person in the age group 45-36 years the Personal paper Information Management, Associate Degree, medical librarians and women's groups. On the whole, despite a relatively favorable status, the need to improve the skills of faculty members in the face of massive amounts of paper information comes in, to spend the least cost, best information in the most appropriate time to recover.
  Keywords: paper information, Faculty members, information management, personal information management, knowledge, information science
 • saeid saeida ardekani, adeleh dehghani ghahnavih, Marzieh adibzadeh Pages 113-134
  Purpose
  The present study was aimed at examining the effect of knowledge management and Relationship management with electronic customer with respect to the moderating effect of Relationship on the efficiency of the Esfahan university libraries.
  Methodology
  The method of this study was descriptive-survey. The participants of this study consist of users (students) of Esfahan University Libraries. With using Cochran formula a sample consisting of 450 students with random sampling took part. The instrument of this study included a researcher made questionnaire that the validity and reliability of the questionaire was measured by SPSS20 software and SmartPLS2.0. The face validity is obtained by experts' evaluation and in order to determine the reliability of the scale, Cronbach's alpha coefficient (0/87) was used and the results indicated that the measurement tool has satisfactory validity and reliability. In order to analyze the data and test hypotheses, the structural equation modeling approach with the SmartPLS2.0 software was used.
  Findings: All indices have acceptable load factor. Knowledge management and electronic Relationship management with customers have an effect on responsibility and responsibility has effect on efficiency. Knowledge management in comparision to electronic Relationship management with customer has a more effect on responsibility.
  Results
  results indicate the importance of knowledge management and electronic Relationship management with customers in accordance with better responsibility to users and inhancement of the library efficiency. So libraries can provide possibility of appropriate and on time responsibility of employees to users with proper knowledge management in organization through education and sharing knowledge and using new IT.
  Keywords: knowledge management, Relationship management with electronic customer, responsibility, commitment, efficiency
 • Mortaza Kokabi, Farideh Osareh, Somayeh Alamdar Pages 135-148
  Purpose
  The purpose of the present research is to survey the compatibility rate of Cataloguing in Publication (CIP) catalog cards of National Library and Archive of the Islamic Republic of Iran (NLAI) on title page versos of books with related records included in Rasa software.
  Methodology
  research is a survey of content analysis type and a researcher-made questionnaire has been employed to gather data. Data analysis has been performed using descriptive statistics such as frequency and percentage.
  Results
  data analysis indicated that the compatibility rate of CIP catalog cards of NLAI on title page versos of books with related records included in Rasa software is some 92%. The incompatibility rate of CIP catalog cards of NLAI on title page versos of books with related records included in Rasa software is 28.94% for physical description, 15.78% for statement of responsibility, 14.91% for notes, 10.08% for subject added entries, 7.89% for title, 7.01% for non-subject added entries, 5.7% for name of publisher, and LC and DDC classification numbers, 3.07% for main entry and series, 0.87% for place of publication, and 0.43 for edition areas.
  Conclusion
  based on research findings concerning a 92% compatibility rate of CIPs on title page versos of books with related records in Rasa software, it can be concluded that publishers have understood the importance of CIP records, provide NLAI with correct bibliographic information, and do not change CIP information on title page versos of their books
  Keywords: Cataloging in Publication (CIP) data, National Library, Archive of the Islamic Republic of Iran, Rasa software