فهرست مطالب

کارآفرینی در کشاورزی - سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • سال پنجم شماره 2 (تابستان 1397)
 • 142 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1397/10/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بیژن رضایی، نادر نادری، سحر رستمی صفحات 1-15

  در جهان امروز کارآفرینی سبز به عنوان راهبردی اثربخش برای توسعه اقتصادی-اجتماعی کشورها شناخته شده است، و توسعه آن در بخش کشاورزی می تواند نقش مهمی در اشتغال زایی پایدار، کاهش مشکلات زیست محیطی، کاهش بیماری ها و امراض ناشی از مصرف مواد غذایی ناسالم و بهره وری بیشتر زمین های کشاورزی داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی توسعه کارآفرینی سبز در راستای پیشبرد توسعه پایدار (با تکیه بر کشاورزی ارگانیک، محصول سالم و کشاورزی دقیق) است. لذا مطالعه مروری حاضر برگرفته از یک مرور ادبیاتی گسترده در متون موجود و کارهای علمی انجام شده در حوزه کارآفرینی سبز و توسعه پایدار، انجام گردید. این پژوهش در راستای تبیین جایگاه کارآفرینی سبز، به عنوان حوزه جدیدی در حفاظت از محیط زیست، توسعه اقتصادی و پایداری همه ی جوامع، از بین استراتژی های مختلف مزرعه داری و کشاورزی، به کارگیری همزمان کشاورزی دقیق، کشاورزی ارگانیک و تولید محصول سالم را به عنوان راه حلی برای کاهش استفاده از نهاده های شیمیایی با هدف سلامت و کیفیت محصولات تولیدی درون مزرعه، افزایش عملکرد، افزایش بهره وری اقتصادی و کاهش اثرات سوء زیست-محیطی مدنظر قرار داد. در پایان نیز چند پیشنهاد جهت توسعه کارآفرینی سبز در بخش کشاورزی ارائه شد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی کشاورزی، کارآفرینی سبز، توسعه پایدار، توسعه پایدار کشاورزی
 • نادر نادری، صبا امیری صفحات 17-31

  کسب و کارهای خانگی یکی از مهم ترین بخش های کسب و کار هستند که در سال های اخیر، مراجع سیاست گذاری در کشورهای مختلف به صورت های گوناگون از آن حمایت می کنند. در کشور ما نیز در موقعیت خطیر کنونی، پرداختن به موضوع کسب و کارهای خانگی، یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت حیاتی است. اهمیت این مساله به ویژه در استان کرمانشاه که از آمار بیکاری بالایی برخوردار است، دو چندان می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف توسعه کسب و کارهای خانگی در استان کرمانشاه، از طریق بررسی اسناد بالادستی کشوری و استانی، منابع کتابخانه ای و مصاحبه عمیق نیمه ساختارمند با 12 نفر از خبرگان و کارشناسان این حوزه، یک مدل فرآیندی شش مرحله ای را در قالب الگویی بدیع و مبتنی بر نیازهای بازار و محیط کسب و کار ارائه کرده است. در این پژوهش کاربردی، با استفاده از رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، داده های گردآوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و در نهایت میان کدهای مستخرج، ارتباطی شفاف و منطقی برقرار گردید که به تایید جامعه مورد مطالعه نیز رسید. در نهایت نتایج به صورت یک مدل فرایندی بومی ترسیم شد. نتایج این مطالعه می تواند مورد استفاده سیاستگذاران، پژوهشگران، سرمایه گذاران و برنامه ریزان اقتصادی و اجتماعی کشور قرار گیرد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی، کسب و کارهای خانگی، بومی سازی، مدل فرآیندی، کرمانشاه
 • محمدشریف شریف زاده ، غلامحسین عبدالله زاده، علی نجفی نژاد صفحات 33-69

  امروزه، موسسات آموزش عالی نیازمند تلفیق کارآفرینی در تمامی رشته ها، گرایش های تخصصی و دوره های آموزشی ارائه شده هستند تا از این طریق بتوانند همسو با بازار کار پویا در قرن بیست و یکم حرکت کنند. همگرایی نوآوری با ذهنیت و مجموعه مهارت های کارآفرینی در آموزش عالی، به شکل گیری یک مفهوم جدید منجر شده است: دانشگاه کارآفرین که بر رساندن نوآوری های علمی دانشگاهی به بازار متمرکز است. در حال حاضر، زیست بوم های کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه به عنوان یکی از پویاترین نیروهای شکل دهنده عملکرد اقتصادی افراد، شرکت ها، مناطق و کشورها به شمار می روند. این مقاله از روش شناسی اقدام پژوهی برای ساخت چارچوبی جهت تبیین تشریحی دانشگاه کارآفرین به عنوان یک زیست بوم خرد کارآفرینی بهره گرفته است. به منظور تشریح یک مورد نمایا، ابتدا چالش ها و راهکارهای پیش روی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در جریان توسعه یک زیست بوم خرد کارآفرینی مبتنی بر دانشگاه بررسی شده است. بازاندیشی صورت گرفته به عنوان یکی از مراحل کلیدی اقدام پژوهشی به استخراج مجموعه ای از درس های آموخته نهادی زیست شده برای گذار به دانشگاه کارآفرین منجر شده است.

  کلیدواژگان: دانشگاه کارآفرین، زیست بوم کارآفرینی دانشگاه پایه، اقدام پژوهشی نهادی مشارکتی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 • فرحناز رستمی قبادی، تهمینه احسانی فر صفحات 71-82

  گردشگری روستایی امروزه یکی از بخش های مهم فعالیت های اقتصادی محسوب می گردد. گردشگری روستایی می تواند فرصت ها و امکاناتی را به ویژه برای اشتغال و درآمد روستایی ایجاد کند و زمینه توسعه کسب وکارهای کوچک و کارآفرینی را فراهم سازد. لذا هدف اصلی این پژوهش کاربردی، بررسی پیش ران های توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه می باشد. برای اجرای این پژوهش از روش تحقیق کیفی استفاده شد. جامعه بخش کیفی این پژوهش را کارشناسان و متخصصان حوزه گردشگری استان کرمانشاه که تعداد آن ها 15 نفر بود، تشکیل دادند. محقق به منظور شناسایی و اولویت بندی پیش ران های کارآفرینی گردشگری روستایی به مصاحبه با این افراد پرداخت. روایی و پایایی اطلاعات بدست آمده در بخش کیفی با روش مثلث سازی تایید شد. بر اساس نتایج، از دیدگاه کارشناسان و متخصصان و پیش ران های توسعه کارآفرینی گردشگری روستایی استان کرمانشاه از دیدگاه آن ها شامل گروه های پشتیبان و فرصت های منطقه ای و بسترهای مناسب می شود. در پایان باید گفت که با غلبه بر چالش های موجود و تقویت پیشران ها می توان به توسعه ی کارآفرینی گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان کرمانشاه کمک کرد.

  کلیدواژگان: گردشگری، کارآفرینی روستایی، توسعه روستایی، استان کرمانشاه
 • کورش رضائی مقدم ، احسان معصومی صفحات 83-104

  کارآفرینی به عنوان یکی از مهم ترین تلاش های توسعه روستایی شناخته شده است. پژوهشگران و سیاست گذاران به کارآیی این مفهوم باور دارند و همواره برای توسعه آن در نقاط روستایی تلاش می کنند. اما پرسش اساسی آن است که آیا توسعه کارآفرینی روستایی همواره مناسب است؟ شواهد نشان می دهد توسعه بی حد و مرز کارآفرینی، پیامدهای خطرناکی را برای مردم و خانوارهای روستایی در پی داشته است. هدف این مطالعه مروری، معرفی مفهوم کارآفرینی روستایی پایدار در پاسخ به پیامدهای توسعه بی حد و مرز کارآفرینی روستایی بود. نتایج نشان داد که پیامدها در سه گروه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قابل دسته بندی هستند. از طرف دیگر، ادبیات کارآفرینی نیز متشکل از دیدگاه هایی است که این سه بعد را در نظر می گیرد که شامل کارآفرینی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می شود. در نظر گرفتن همزمان ابعاد سه گانه کارآفرینی و پایداری، مفهوم کارآفرینی پایدار را به وجود می آورد. این ابعاد در مفاهیم کارآفرینی و پایداری می توانند پیامدهای توسعه کارآفرینی روستایی را پوشش داده و مفهوم جدید کارآفرینی روستایی پایدار را معرفی کنند.

  کلیدواژگان: کارآفرینی روستایی، پایداری، کارآفرینی روستایی پایدار
 • میثم مدرسی، محسن فرهادی نژاد، مائده ده نمکی صفحات 105-122

  امروزه بخش کشاورزی در جهت برطرف نمودن نیاز روزافزون مایحتاج غذایی به دلیل رشد سریع جوامع بشری با گسترش علوم و فناوری های جدید، تولیدات خود را به صورت کمی افزایش داده است. اما این افزایش تولید باعث ایجاد مشکلات زیست محیطی، تخریب و آلوده شدن منابع آب و خاک و بروز بیماری های مختلف گردیده. در خصوص حل این مشکلات، کشاورزی ارگانیک به عنوان یکی از نظام های کشاورزی پایدار مطرح می گردد. اما با وجود مزایای فراوان، راه اندازی کشاورزی ارگانیک در بین کشاورزان با موانع فراوانی مواجه می باشد. پژوهش حاضر به شناسایی موانع راه اندازی کسب و کارهای کشاورزی ارگانیک پرداخته است. در این راستا از روش پژوهش کیفی و انجام 12 مصاحبه عمیق با تولیدکنندگان محصولات ارگانیک استفاده شد. همچنین تحلیل مصاحبه ها از طریق کدگذاری باز و محوری صورت گرفت. یافته های تحقیق نشان داد که از دیدگاه تولیدکنندگان محصولات ارگانیک مورد مطالعه موانعی مانند: مالی، قانونی و اداری، زیربنایی و حمایتی، آموزشی، نگرشی و فرهنگی، شخصی، بازار و محیط کار و موانع مرتبط با تولید وجود دارد که در پایان پیشنهاداتی در خصوص اهمیت راه اندازی و حفظ و حراست از کشاورزی ارگانیک ارائه شده است.

  کلیدواژگان: کشاورزی ارگانیک، کسب و کارهای کشاورزی، موانع راه اندازی، موانع کسب و کار، موانع کسب و کارهای کشاورزی
 • تحلیل وضعیت خوشه‏ های کسب و کار در بخش کشاورزی و توسعه آنها در ایران
  حسین حیدری، عبدالحمید پاپ زن، علیرضا دربان آستانه صفحات 123-140

  خوشه کشاورزی به تراکم تولیدکنندگان و کسب و کارهای کشاورزی در یک زمینه فعالیتی گفته می‏شود که دارای مزیت و چالش‏های مشترک هستند و در منطقه جغرافیایی مشخصی مشغول فعالیت می‏باشند. توسعه خوشه‏های‏ کشاورزی به عنوان یک رویکرد کلیدی برای کمک به پیشبرد بخش کشاورزی در بسیاری از کشورها محسوب می‏شوند. این مطالعه با استفاده از روش تحلیل اسنادی، به دنبال پاسخ به سوالات زیر است: وضعیت خوشه‏های کسب و کار در ایران چگونه است؟ خوشه‏های کسب و کار کشاورزی در ایران چه جایگاهی دارند؟ شناسایی و توسعه خوشه‏های کسب و کار کشاورزی در ایران به چه صورت می‏باشد؟ ترویج و توسعه خوشه‏ها دارای مزایای زیادی است که از جمله آنها می‏توان به؛ افزایش بهره‏وری، سهولت دسترسی به منابع عمومی و اطلاعات، رشد سریع‏تر نوآوری، شکل‏گیری کسب و کارهای جدید، جذب سرمایه‏گذاران، کاهش هزینه‏ها، مدیریت بهتر مزرعه، دسترسی به بازار و بهبود بازاریابی و افزایش درآمد ذینفعان خوشه اشاره کرد. بررسی‏ها نشان داد که به رغم سابقه طولانی فعالیت بنگاه‏ها و کسب و کارهای کشاورزی در قالب خوشه در کشورهای توسعه یافته، در ایران این مبحث عملیاتی نشده است. در مجموع تاکنون بیش از 400 خوشه در زمینه‏ها و مناطق مختلف کشور شناسایی شده است که به خوشه کشاورزی به عنوان یک رسته جداگانه پرداخته نشده است. در ایران به منظور شناسایی و توسعه خوشه‏ها از مدل یونیدو استفاده می‏شود، در حالیکه خوشه‏ها اساسا الگوی توسعه‏ای درون‏زا هستند که با شرایط و ساختارهای اجتماعی و اقتصادی منطقه‏ای مبتنی هستند و نمی‏توان یک الگو را برای کل خوشه‏ها پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: خوشه کشاورزی، کسب و کارهای کشاورزی، توسعه خوشه، توسعه کشاورزی
|
 • B. Rezaee , N. Naderi , S. Rostami Pages 1-15

  In today's world, green entrepreneurship is recognized as an effective strategy for the socio-economic development of countries, and its development can play an important role in sustainable employment creation, reducing environmental problems, reducing diseases and diseases caused by unhealthy food and more agricultural productivity.The purpose of this research is to study the Green entrepreneurship development to promote sustainable development (Relying on organic farming, healthy crops and precision farming). Therefore, the present review study is based on a comprehensive literature review of available literature and do scientific works in the field of green entrepreneurship and sustainable development.This research is aimed at explaining the role of green entrepreneurship as a new field in environmental protection, economic development and sustainability of all societies, among different strategies of agriculture and agriculture, the use of precision farming, organic farming and healthy crops production at the same time, as a way to reduce the use of chemical inputs with the aim of health and quality of product in the farm, increase performance, increased economic efficiency and reduced environmental impacts.In the end, there were several proposals for the development of green entrepreneurship in the agricultural sector.

  Keywords: Agricultural entrepreneurship, Green entrepreneurship, Sustainable development, Sustainable agriculture development
 • N. Naderi , *S. Amiri Pages 17-31

  Home based businesses are one of the most important business sectors that policy advocates in various countries support from that recent years. In our country, in the present-day situation, dealing with home based businesses is not a choice, but a necessity. The importance of this issue, especially in Kermanshah province, which has high unemployment rates, is double. Therefore, the present study aims to development of home based businesses in Kermanshah province, with reviewing national and provincial upstream documentation, library resources and deep semi-structured interview with 12 experts this area, presents a six-stage process model in the form of an innovative model based on the needs of the market and the business environment. In this applied research, using qualitative approach and content analysis method, the collected data were analyzed. Finally, there was established a clear and logical communication among the codes that was confirmed by the community studied. Finally, the results were drawn up as a native process model. The results of this study can be used by policy makers, investors, and social and economic planners.

  Keywords: Entrepreneurship, Home Based Business, Localization, Process Model, Kermanshah
 • M. Sharif Sharifzadeh , Gh.H. Abdollahzadeh , A. Najafinejad Pages 33-69

  Higher education institutions are faced nowadays with the need to apply entrepreneurship to all disciplines, specializations tracks, and courses provided in order to keep up with the 21st-century labour market dynamism. By pairing innovation with entrepreneurial mindset and skill sets in higher education, a new concept has emerged: The Entrepreneurial university which focuses on bringing academic innovations to the market. University –based entrepreneurial ecosystems have emerged as one of the most dynamic forces shaping the economic performance of individuals, companies, regions and countries. This paper employs action research methodology to construct a framework for illustrative explaining the entrepreneurial university as an entrepreneurial micro ecosystem. With the aim of illustrating a representative case, we first explore the challenges and solutions of the Gorgan University of Agricultural Sciences & Natural Resources when contributing to the development of an university-based entrepreneurial micro- ecosystem. The reflection has been conducted as one of the key steps in the action research to extract a series of institutional lessons learned based on lived experience for the transition to an entrepreneurial university.

  Keywords: Entrepreneurial university, University -based entrepreneurial ecosystem, Institutional participatory action research, Gorgan University of Agricultural Sciences, Natural Resources
 • T. Ehsanifar , F. Rostami Pages 71-82

  Nowadays, rural tourism is considered as one of the most significant sectors of economic activity. Rural tourism can provide opportunities and facilities especially for rural employment and income, and provide a fertile ground for the development of small businesses and entrepreneurship. Therefore, the current applied research seeks to investigate the accelerators of rural tourism entrepreneurship development in the tourism destination villages of Kermanshah province. To implement the present research, qualitative methods were used. The population of this research was comprised of experts and practitioners in the field of tourism in Kermanshah province, which were a total of 15 people. Based on the content of the interviews analysis results, proponents were classified into two categories of "support groups" and "regional and sub-regional opportunities". In the meanwhile, the open source continuous and periodic monitoring of resorts, hotels by health care and veterinary centers" in the category of "appropriate climate opportunities and appropriate facilities", open source "the high culture of people in accepting rural tourists" the category of "support groups” are considered as the most important factors in the development of entrepreneurship in the field of tourism.

  Keywords: Tourism, Entrepreneurship, Rural development, Kermanshah province
 • K. Rezaei, Moghaddam , E. Masoomi Pages 83-104

  Entrepreneurship is known as one of the most important efforts of rural development. Scholars and policy makers believe this concept and always try to develop it in rural areas. But the question is that “is rural entrepreneurship development always appropriate?” The evidences show that unlimited development of rural entrepreneurship have dangerous consequences for rural people and households. The aim of this review study was introducing the concept of sustainable rural entrepreneurship in response to the consequences of unlimited development of rural entrepreneurship. Results showed that the consequences could be categorized in three groups of economic, social and environmental dimensions. On the other hand, entrepreneurship literature also has been made with studies on perspectives which consider these three dimensions, including economic, social, and environmental entrepreneurship. Simultaneously considering triple dimensions of entrepreneurship and sustainability creates the concept of sustainable entrepreneurship. These dimensions in the concepts of entrepreneurship and sustainability could cover the consequences of rural entrepreneurship and introduce the new concept of sustainable rural entrepreneurship.

  Keywords: Rural entrepreneurship, Sustainability, Sustainable rural entrepreneurship
 • M. Dehnamaki, *M. Farhadi Nejad, M. Modarresi Pages 105-122

  Today, the agricultural sector has slightly increased its production to meet the ever increasing demand for food due to the rapid growth of human societies by expanding new science and technology. But this increase in production has caused environmental problems, the destruction and contamination of water and soil resources and the development of various diseases. In order to solve these problems, organic agriculture is consider as one of the sustainable agricultural systems. But, despite the many benefits, setting up organic agriculture is facing many barriers among farmers. The present study identifies obstacles to the establishment of organic agriculture businesses. In this regard, qualitative research method and 12 deep interviews with organic producers were used. Interview analysis was also conducted through open and pivotal coding. Research findings showed that from the viewpoint of organic producers, there are barriers such as financial, legal and administrative, institutional and supportive, educational, cultural, personal, marketing and work environment and production-related barriers. At the end, are recommended on the importance of setting up and protecting organic agriculture is recommended.

  Keywords: Organic agricultural, Barriers to setting up, Barriers to agricultural business, Business barriers
 • Analysis status of agricultural business clusters and their development in Iran
  H. Heidari, A.H. Papzan, A.R. Darban Astane Pages 123-140

  Agricultural cluster refers to the density of producers and agricultural businesses in an activity field which has shared advantages and challenges and is active in a specific geographic area. The development of agricultural clusters is considered as a key approach to promoting the agricultural sector in many countries. The promotion and development this clusters has many benefits. Among the benefits of agricultural clusters include: increasing productivity, ease of access to public resources and information, faster growth of innovation, the formation of new businesses, Attracting investors, cutting costs, better farm management, market access and improving marketing, giving the brand to a product and raising the income of cluster stakeholders. This paper analytical article seeks to answer the following questions: What is the status of business clusters in Iran? What are the clusters of agricultural business in Iran? What is the identification and development of agricultural business clusters in Iran? The promotion and development of such clusters has many advantages, including: increasing productivity, ease of access to public resources and information, faster growth of innovation, the formation of new businesses, Attracting investors, cutting costs, better farm management, market access and improving marketing, giving the brand to a product and raising the income of cluster stakeholders. Studies have shown that, despite the fact that the activity of clusters of agricultural enterprises and businesses has a long history in developed countries, But in Iran, despite the emphasis on various development programs, this is not an operational topic. The clusters are endogenous development pattern that is based on regional social and economic conditions and structures, the development pattern of each cluster is the same as the cluster and region, and it is not possible to suggest a pattern for the whole cluster.

  Keywords: Agricultural businesses, Agricultural cluster, Agricultural development