فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 3 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/23
 • تعداد عناوین: 8
|
 • قاسم زارعی ، بنفشه پارسامهر صفحات 7-17
  مقدمه
  امروزه صادرات نقشی اساسی در توسعه کشورها دارد و صنعت تجهیزات پزشکی یکی از صنایع مستعد ایران در این زمینه است. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل موثر بر توسعه صادرات تجهیزات پزشکی بود.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر از بعد هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت پژوهش، اکتشافی و از لحاظ رویکرد از نوع پژوهش کیفی است. در این پژوهش داده های حاصل از مصاحبه با 12 نفر از متخصصان و مدیران شرکت های فعال در عرصه تجهیزات پزشکی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد در طی سه مرحله (کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی) تحلیل گردید.
  یافته ها
  در نتیجه تحلیل داده ها تعداد 37 مفهوم از کل مصاحبه ها استخراج شد و نهایتا در کدگذاری انتخابی در پنج مولفه ساختاری، اقتصادی، سازمانی، سیاسی - قانونی و بازاریابی دسته بندی شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش، شرکت های فعال در صنعت تجهیزات پزشکی، برای توسعه صادرات بایستی شاخص های معرفی شده در عوامل ساختاری، اقتصادی، سازمانی، سیاسی قانونی، و بازاریابی را در برنامه ریزی های خود مورد توجه قرار دهند.
  کلیدواژگان: توسعه صادرات، تجهیزات پزشکی، تئوری داده بنیاد
 • محمدعلی جهانی، رویا فاخته، علیرضا فتحی، احمد خسروی، قهرمان محمودی صفحات 19-27
  مقدمه
  پایبند بودن پزشک به زمان استاندارد ویزیت نقش مه می در تشخیص و درمان وکاهش نیاز به ویزیت مجدد دارد. لذا مطالعه حاضر به تعیین روند تغییرات شاخص ویزیت - ساعت پزشکان بعد از طرح تحول نظام سلامت پرداخته است.
  روش پژوهش: این مطالعه به صورت مقایسه ای ، 6 ماهه دوم سال های1393و 1395 مقایسه گردیدند. جامعه آماری کلیه بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی مازندران (24 بیمارستان) انتخاب شدند، اطلاعات مربوط به ویزیت درمانگاه های تخصصی هر بیمارستان (ساعت فعالیت ماهیانه پزشک و تعداد بیمار ویزیت شده، آموزشی / درمانی بودن ، نوع تخصص پزشک، وضعیت استخدام پزشک و…) استخراج و با استفاده از نرم افزار STATA12، با آزمون های مرتبط در سطح معنی داری05/0p< آنالیز گردید.
  یافته ها
  شاخص ویزیت - ساعت در سال1393برابر با 17/7± 11/9، درسال 1395 این میزان به 4/2±8/4 ویزیت به ازای یک ساعت فعالیت پزشک بوده است (0/002=p). مقایسه این شاخص در سه گروه تخصص نشان داد که میانگین ویزیت - ساعت متخصصین جراحی، 15/7 ±12/0، متخصصین داخلی، 12/4±9/7 و گروه سایر متخصصین، 4/2±7/8 بوده است (0/002=p) ، سال 1393 میانگین ویزیت - ساعت در بیمارستان های درمانی برابر با 12/1±10/3 و در بیمارستان های آموزشی - درمانی 23/4±14/5 بوده است (0/02=p) ، سال 95 در بیمارستان های درمانی برابر با 3/6±8/1 و بیمارستانهای آموزشی - درمانی برابر با 4/9±8/8 بوده است (0/1=p). میانگین ویزیت - ساعت با تخصص پزشکان (0/001>p) و مالکیت بیمارستان (0/043=p) ارتباط معنی دار داشت.
  نتیجه گیری
  میانگین شاخص ویزیت - ساعت در سال 1395 نسبت به سال 1393 بهبود یافته است. لذا در عین توجه به بهبود مستمر این روند، نظارت های بیشتر در جهت رسیدن به اهداف این بسته خدمتی مهم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بیمارستان ها، ویزیت ساعت، پزشکان، طرح تحول
 • عیسی فتحی، امیراشکان نصیری پور ، نادر خالصی، رضا زیاری صفحات 29-35
  مقدمه
  با توجه به اهمیت عوامل ایمنی و بهداشتی در مدیریت بهینه بخش تغذیه در بیمارستان ها و مشخص نبودن میزان تاثیر این عوامل بر آماده سازی، تهیه و توزیع مواد غذایی سالم، این پژوهش با هدف تعیین و ارایه مدلی برای تبیین نقش و اهمیت مولفه های مورد نیاز در بیمارستان های تامین اجتماعی انجام شد.
  روش پژوهش: این مطالعه از نوع کمی کیفی بود. جامعه پژوهش عبارت بودند از مدیران بیمارستان ها، کارشناسان بهداشت محیط و کارشناسان تغذیه. ابزار گرد آوری داده ها فرم اطلاعاتی، چک لیست معاونت درمان تامین اجتماعی که با روش مشاهده مستقیم و مصاحبه تکمیل گردید. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای شامل 15 سوال در 3 حیطه گردآوری شد. از نرم افزار SPSS و نرم افزار AMOS با رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  سه بعد ایمنی و بهداشتی، نظارت و کنترل و منابع انسانی، شناسایی شد. برازش به دست آمده بسیار نزدیک به یک بود که بیانگر قوت تک بعدی بودن مدل بود. بر اساس تحلیل عاملی تاییدی، مولفه های «نگهداری مواد غذایی در دمای مناسب» و «شرایط نامناسب نگهداری مواد اولیه» به ترتیب با ضرایب 0. 753 و 0. 545 بیشترین و کمترین تاثیر را در میان عوامل ایمنی و بهداشتی داشتند.
  نتیجه گیری
  به منظور مدیریت بهینه بخش تغذیه نگهداری مواد غذایی در دمای مناسب در بیمارستان ها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و عنایت به این موضوع در کنار سایر عوامل می تواند مورد توجه مدیران بیمارستان ها،کارشناسان بهداشت و هم چنین کارشناسان تغذیه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ایمنی و بهداشت، بخش تغذیه بیمارستان، سازمان تامین اجتماعی، مدل یابی معادلات ساختاری.?
 • امیرحسین مسروری، ایروان مسعودی اصل ، سید جمال الدین طبیبی صفحات 37-45
  مقدمه
  کلینیک های دندان پزشکی به عنوان بخشی از نظام ارائه خدمات سلامت نقش مهمی در ارتقای سلامت افراد دارند و بهبود شاخص های بالینی و مدیریتی آن مستلزم مدیریت صحیح و اصولی این مراکز می باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مدیریت کلینیک های دندان پزشکی در کشورهای منتخب و ارائه راهکار برای ایران می باشد.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی بوده و برای مقایسه مدیریت کلینیک های دندان پزشکی در پنج کشور آمریکا، کانادا، فرانسه، انگلستان و ایران انجام شده است. برای تعیین الگو و ابعاد مدیریت کلینیک های دندان پزشکی از مرور مطالعات پیشین استفاده گردید و برای مقایسه مولفه های شناسایی شده در کشورهای منتخب و اعتبارسنجی ابعاد برای کشور ایران نیز به ترتیب ماتریس تطبیقی و تکنیک دلفی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  الگوی مدیریت کلینیک های دندان پزشکی دارای سه بعد اصلی؛ مدیریت مشتریان، مدیریت پرسنل و مدیریت فنی است. هم چنین مطابق تحلیل های انجام شده حاصل از ماتریس تطبیقی، کلینیک های دندان پزشکی کشور ایران در اجرای فعالیت های ابعاد الگوی مدیریت کلینیک های دندان پزشکی با کشورهای پیشرفته آمریکا، کانادا، فرانسه و انگلستان فاصله زیادی داشته و در اغلب فعالیت ها به صورت حداقلی عمل می کنند. باتوجه به تحلیل ماتریس تطبیقی 11 راهکار جهت بهبود مدیریت کلینیک های دندان پزشکی در ایران شناسایی شد که اعتبار آن با تکنیک دلفی از نظر خبرگان طی دو مرحله تایید شد.
  نتیجه گیری
  اگر مدیران کلینیک های دندان پزشکی در کشور ایران در خصوص اجرای راهکارهای مدیریت کلینیک دندان پزشکی اقدام نمایند و در راستای تطابق آن با نیاز و استراتژی های کلینیک دندان پزشکی، منابع انسانی و مالی لازم را تخصیص دهند نتایج قابل ملاحظه ای در رابطه با عملکرد کلینیک دندان پزشکی در بلند مدت متصور خواهند بود.
  کلیدواژگان: مدیریت کلینیک دندان پزشکی، مدیریت پرسنل کلینیک دندان پزشکی، مدیریت مشتریان کلینیک دندان پزشکی و مدیریت فنی کلینیک دندان پزشکی
 • حوریه فیض آبادی ، سعید علایی صفحات 47-53
  مقدمه
  در دنیای کنونی، سازمان ها برای حفظ بقا، به طور پیوسته عملکرد خود را بررسی و بهبود می بخشند. بنابراین مطالعه حاضر به بررسی تاثیر شفافیت سازمانی بر کاهش فساد اداری با تاثیرات متقابل اعتماد سازمانی پرداخته که در مراکز درمانی شهرداری تهران پرداخته است.
  روش پژوهش: این پژوهش، توصیفی و روش گردآوری اطلاعات، پیمایشی است و برای گردآوری اطلاعات، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روایی پرسشنامه مورد تایید و پایان آن با توجه به آلفای کرونباخ برای تمامی مولفه ها قابل قبول است. جامعه آماری این پژوهش، شامل پزشکان و پرستاران مراکز درمانی شهرداری تهران است. برای تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران استفاده شد. روش تحلیل اطلاعات، بهره گیری از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری و استفاده از نرم افزار لیزرل است.
  یافته ها
  شفافیت سازمانی، بر کاهش فساد اداری مراکز درمانی شهرداری تهران تاثیر مثبت و معنادار دارد. تایید آماره t = 78/7 - شفافیت سازمانی، بر اعتماد سازمانی مراکز درمانی شهرداری تهران تاثیر مثبت و معنادار دارد. تایید آماره t = 42/6 - اعتماد سازمانی، بر کاهش فساد اداری مراکز درمانی شهرداری تهران تاثیر مثبت و معنادار دارد. تایید آماره t = 54/5 می باشد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصله نشان داد شفافیت بر اعتماد و فساد اداری تاثیرگذار است، اما اعتماد بر کاهش فساد اداری در مراکز درمانی شهرداری تهران تاثیری ندارد. در صورتی که شفافیت در سازمان وجود داشته باشد، می توان با این پدیده مقابله کرد.
  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، مراکز درمانی شهرداری تهران، شفافیت سازمانی، فساد اداری
 • مریم زارع مویدی، سمیه حسام صفحات 55-64
  مقدمه
  یکی از چهار جزء اساسی هر سازمانی فرهنگ آن است. هدف این پژوهش تعیین مولفه های موثر بر ارتقا فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان تامین اجتماعی فیاض بخش بود.
  روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - همبستگی و از لحاظ هدف کاربردی بود. جامعه آماری پرستاران بیمارستان فیاض بخش به تعداد 345 و نمونه آماری 181 نفر بود. ابزار پژوهش پرسشنامه HSOPSC بود که در مطالعات پیشین روایی آن با روش تحلیل عاملی تاییدی (0/96=GFI) و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ (0/82=α) تایید شده بود. داده ها با آمار توصیفی و آزمون t تک نمونه ای و نرم افزار SPSS22 تحلیل شد.
  یافته ها
  مطابق یافته های پژوهش در بیمارستان فیاض بخش، مولفه های کارتیمی درون واحدی (00/0=p و 06/27=t) ، انتظارات و اقدامات مدیریت (00/0=p و 14/12=t) ، درک کلی از ایمنی بیمار (0/00=p و 6/56=t) ، مسایل مر بوط به کارکنان (0/00=p و 3/81=t) ، کار تیمی ما بین واحد های سازمانی (0/00=p و 9/78=t) و تبادل و انتقال اطلاعات (0/00=p و 11/47=t) در ارتقای فرهنگ ایمنی موثر است و هم چنین مولفه های یادگیری سازمانی (0/100=p و 1/65=t) ، حمایت مدیریت از ایمنی بیمار (0/00=p و 11/25-=t) ، ارتباطات و ارایه باز خورد در مورد خطا (0/289=p و 061/063-=t) ، تناوب گزارش دهی رخدادها (0/059=p و 901/90-=t) ، باز بودن مجاری ارتباطی (0/00=p و 4/219-=t) و برخورد غیر تنبیهی در قبال رویداد حادثه (0/00=p و 9/40-=t) در ارتقای فرهنگ ایمنی بیمار موثر نیست.
  نتیجه گیری
  اگر مدیران بیمارستان موانع و مشکلات ابعاد ناموثر را برای ارتقای هر چه بیشتر ابعاد موثر مرتفع نمایند، نتایج قابل ملاحظه ای در رابطه فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان در بلند مدت متصور خواهد بود.
  کلیدواژگان: ایمنی بیمار، فرهنگ ایمنی بیمار، مولفه های فرهنگ ایمنی بیمار، بیمارستان فیاض بخش
 • ندا گرامی نژاد، زهرا قربانی مقدم، رضوان کاظمی مجد، مهدی حسینی صفحات 65-76
  مقدمه
  پرستاران بخش های ویژه با عوامل تنش زای فراوانی روبرو هستند. یکی از مهم ترین توانایی های انسان که در شرایط سخت و فشارهای روانی، باعث سازگاری موثر با عوامل تنش زا شده تاب آوری می باشد. این ویژگی در پرستاران می تواند به بهبود میزان تعهد حرفه ای آنان کمک کند. بنابراین این مطالعه با هدف ارتباط تاب آوری با تعهد حرفه ای در پرستاران بخش های ویژه انجام شد.
  روش پژوهش: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی 200 نفر از پرستاران شاغل در بخش های ویژه بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در سطح استان خراسان جنوبی به روش سرشماری در سال 1397 وارد مطالعه شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه تاب آوری (CD-RISC) و پرسشنامه تعهد حرفه ای NPCS)) استفاده شد. از آمار توصیفی و استنباطی (من ویتنی و کروسکال والیس) جهت تجزیه و تحلیل داده ها در SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  اکثر پرستاران میزان تعهد حرفه ای را زیاد (76 درصد) و میزان تاب آوری را متوسط (70 درصد) گزارش کردند. هم چنین بین تاب آوری و تعهد حرفه ای ارتباط مثبت و معنی داری مشاهده شد (r=0/22و0/001=p).
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط مثبت و معنی دار بین تاب آوری و تعهد حرفه ای، آموزش راهکارهای تقویت تاب آوری در برنامه آموزشی پرستاران و هم چنین دانشجویان پرستاری توصیه می شود. تا بدین طریق بتوان میزان تعهد حرفه ای در میان آنان را افزایش داد؛ در نتیجه بتوان یکی از بزرگترین چالش های حرفه پرستاری که کمبود نیروی پرستار می باشد را بهبود بخشیم.
  کلیدواژگان: تاب آوری، تعهد حرفه ای، پرستار، بخش مراقبت های ویژه
 • زهرا عابدی، پوران رئیسی *، لیلا ریاحی صفحات 77-86
  مقدمه

  در گروه های تخصصی و مراکز پزشکی، بهبود سلامت بیمار از طریق ایجاد استانداردها با استفاده از برنامه های اعتباربخشی، از اهداف مترقی محسوب شده است. یکی از نشانگرها برای بررسی سطح سلامت یک جامعه، مرگ و میر می باشد. هدف کلی این پژوهش بررسی رابطه استقرار استانداردهای اعتباربخشی با میزان مرگ و میر بوده است.

  روش پژوهش

  این مطالعه به صورت توصیفی - مقطعی در سال 1396 با جامعه آماری کلیه بیمارستان های مشهد که 10 بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب شدند، انجام پذیرفت. داده های این پژوهش را نمرات اعتباربخشی بیمارستان ها و نسبت مرگ و میر به پذیرش بستری قبل و بعد از اجرای استانداردهای اعتباربخشی تشکیل می داد. روش گردآوری داده ها به صورت میدانی با تکمیل چک لیست ها توسط محقق انجام شد. برای تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی (درصد ها، فراوانی، میانگین و انحراف معیارها) و برای بسط نتایج، از آزمون t-test استفاده شد.

  یافته ها

  نشان داد که با توجه به مقدار احتمال معنی داری 0.027 که از 5% کمتر است فرض صفر آماری یعنی برابری میانگین ها رد می شود و با توجه به مثبت بودن حد پایین و بالای فاصله اطمینان، میانگین نسبت مرگ و میر ها در قبل از اجرای استاندارد ها بیشتر از این نسبت در بعد از اجرای استاندارد ها بوده است.

  نتیجه گیری

  بین اجرای استانداردهای اعتباربخشی با نسبت مرگ و میر در بیمارستان های مورد مطالعه رابطه معنی داری وجود دارد؛ استقرار این استانداردها می تواند میزان مرگ و میر بیمارستانی را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: استانداردها، اعتباربخشی، مرگ و میر، بیمارستان
|
 • ghasem zarei , banafsheh parsamehr Pages 7-17
  Introduction
  Today, exports play a major role in the development of countries, and in this regard, the medical equipment industry is one of the most prestigious industries in Iran. The purpose of this study was to identify the factors affecting the export of medical equipment.
  Methods
  The present research is an applied research, in terms of nature of research is exploration and in terms of approach, is a qualitative research type. Data from interviews with 12 specialists and managers of medical equipment companies were analyzed using Grounded Theory Methodology. The results of the interview were analyzed in three stages (open coding, axial coding and selective coding).
  Results
  37 concepts were extracted from the interviews and ultimately in selective coding in five structural, economic, organizational, political-legal and marketing components was accepted.
  Conclusion
  According to the results of the research, the active companies in the medical equipment industry should consider the indicators introduced in structural, economic, organizational, legal, political, and marketing components in their planning for export development.
  Keywords: Export Development, Medical Equipment, Grounded Theory
 • mohammad ali jahani, roya fakhtehorcid , ali reza fathi, ahmad khosravi, Ghahraman Mahmoudi Pages 19-27
  Introduction
  A doctor's obligation to follow standard time of visiting patients has an important role in diagnosis and treatment of diseases and decreasing in visiting times. This study aimed to determine the trend of changes in the rate of Physicians' visiting-hour indicator after carrying out the Health System Reform Plan.
  Methods
  This comparative study compared the indicator from September 23, 2014 to 20 March 2015 and from September 23, 2016 to 20 March 2017.Research population included all 24 hospitals located in Mazandaran. Information on visiting activities in private clinics in each hospital (including the hours of Physicians' activity and the number of visited patients, teaching vs. non-teaching hospital, Physician's employment kind and his/her profession, etc.) was extracted and analyzed in p
  Results
  The mean rates of visiting-hour indicator were 11.9±17.7 and 8.4±4.2 first year and second year, respectively (p=.002). The mean rates of this indicator amounted to 12/0±15.7, 9.7±12.4 and 7.8±4.2 for surgery, internal medicine and other professions, respectively (p=.002). In first year, the mean rates of the indicator amounted to 10.3±12.1 and 14.5±23.4 in non-teaching and teaching hospitals, respectively (p=.02). In second year, the mean rates of the indicator were 8.1±3.6 and 8.8±4.9 in non-teaching and teaching hospitals, respectively (p= .1). The mean rates of visiting-hour indicator were significant difference with Expertise (p< .001) and Ownership (p= .43)
  Conclusion
  The mean of visiting-hour indicator recovered in second year (2016-2017) in comparison with that of first year (2014-2015). Therefore, while paying attention to continuous improvement of this process, more monitoring is recommended to achieve the objectives of this important service package.
  Keywords: Hospitals, Visiting-Hour, Physicians, Reform Plan
 • esa fathi, Amir Ashkan Nasiripour , nader khalesi, Reza Ziyari Pages 29-35
  Introduction
  this study done to determine and provide a model for explaining the role and importance of the components needed In Social Security Hospitals due to importance of safety and health factors in the optimal management of nutrition part in hospitals and the lack of clarity on the impact of these factors on the preparation, production and distribution of healthy food.
  Methods
  type of this study was qualitative - quantitative. The research population consisted of managers of hospitals, environmental health experts and nutrition experts. The data collection tool was an information form, that was a Social Security treatment checklist that completed by direct observation and interviewing. Data collected using a questionnaire including 15 questions that gathered in three areas. Use of SPSS software and AMOS Software analyzed with approach of modeling structural equations.
  Results
  In this study, 3 aspects identified that included safety and health, monitoring and control, and human resources. Obtained Fitness was very close to unit, indicated the strength of the model's one dimensional. Based on the confirmatory factor analysis, "good food storage" in proper temperature and " Inappropriate storage conditions for raw materials "had the highest and the least effect among safety and health factors with coefficients of 0.753 and 0.554 , Respectively .
  Conclusion
  In order to better manage of nutrition section in hospitals, while emphasizing on issues of health and safety, it is necessary to consider other influential factors and this will be applied in the future planning of the managers of social security hospitals.
  Keywords: Hospital Nutrition part, Modeling Structural Equations, Safety, Health, Social Security Organization
 • Amir Hossein Masrouri, Irvan Masoudi asl , seyed jamaledin tabibi Pages 37-45
  Introduction
  Success in dentistry depends on the ability of the dentist to manage both clinical and managerial aspects. The purpose of this study was to compare the management of dental clinics in selected countries and provide solutions for Iran.
  Methods
  This research was conducted in a comparative manner in five countries of the United States, Canada, France, England and Iran. To determine the pattern of management of dental clinics, a review of previous studies, comparative matrix and Delphi technique were used.
  Results
  The pattern of management of dental clinics has three main dimensions of customer management, personnel management and technical management. Also, according to the analyzes carried out by the comparative matrix, dental clinics in Iran are far away from implementing the activities of the dimensions of the pattern of dental clinic management with the advanced countries of the United States, Canada, France and the United Kingdom, and in most of the activities act as a minimum. According to an adaptive matrix analysis, 11 strategies for improving the management of dental clinics were identified which its validity with Delphi technique was confirmed by the experts in two phases.
  Conclusion
  If dental clinic managers in Iran decide on strategies for managing dental clinics and in line with the needs and strategies of the dental clinic, allocate the necessary human and financial resources, there will be significant results in relation to the performance of the dental clinic in the long run.
  Keywords: Dental Clinic Management, Dental Clinic personal Management, Dental Clinic Customer Management, Dental Clinic Technical Management
 • horieh feyzabadi , saeed alaei Pages 47-53
  Introduction
  In the current world, organizations continuously improve their performance in order to maintain survival. Therefore, the present study attempts to investigate the effect of organizational transparency on reducing administrative corruption with the interactions of organizational trust in Tehran Municipality health centers.
  Methods
  This research is descriptive and data collection method is a survey and a questionnaire has been used to collect information. Validity of the approved questionnaire and its ending according to Cronbach's alpha are acceptable for all components. The statistical population of this study includes physicians and nurses of Tehran Municipality health centers. The Cochran formula was used to determine the sample size. The method of information analysis is using the structural equation modeling technique and using the LISREL software.
  Results
  Organizational transparency has a positive and significant effect on decreasing administrative corruption in Tehran Municipality centers. Confirmation of t = 78/7 - Organizational Transparency has a positive and significant effect on the organizational trust of Tehran Municipality centers. Confirmation of t = 42/6 - Organizational trust has a positive and significant effect on the reduction of administrative corruption in Tehran Municipality's health centers. Approval is t = 54.5.
  Conclusion
  The results showed that transparency on trust and corruption is effective, but trust in the reduction of administrative corruption in the health centers of Tehran municipality does not affect. If there is transparency in the organization, it can be countered by this phenomenon.
  Keywords: Organizational Trust, Tehran Municipal Health Centers, Organizational Transparency, Corruption
 • maryam zareh moayedi, Somayeh hesam Pages 55-64
  Introduction
  One of the four essential components of each organization is its culture. The purpose of this study was to determine the effective factors on promoting the safety culture of the patient in the Fayazbakhsh Hospital.
  Methods
  The present study was descriptive-correlational and applied in terms of its purpose. The statistical population of the nurses of Fayazbakhsh Hospital was 345 and the sample size was 181. The research tool was a HSOPSC questionnaire which was confirmed in previous studies with verified factor analysis (GFI=0.96) and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (α=0.82). Data were analyzed using descriptive statistics, one-sample t-test and SPSS22 software.
  Results
  According to the findings of the research in Fayazbakhsh Hospital, the Components of team work in one unit (p=0.00, t=27.66), management expectations and management measures (p=0.00, t=14.12), a general understanding of Patient safety (p=0.001, t=6.6), staffing issues (p=0.001, t=3.81), our teamwork between organizational units (p=0.00, t=9.78), and the exchange and transmission of information (p=0.001, t=11.47) are effective in improving the safety culture as well as organizational learning components (p=0. 100, t=1.65) Management support of patient safety (p=0.001, t=-11.25), communication and feedback feedback (p=0.289, t=-1.63), reporting frequency of events (P=0.059, t=-1.90), openness of communication channels (p=0.00, t=-4.219) and non-punitive encounter with the incident event (p=0.00, t=-9.40) is not effective in promoting patient safety culture.
  Conclusion
  If hospital managers find obstacles and problems in this dimension to further increase these dimensions, there will be significant results in relation to patient safety culture in hospital in the long run.
  Keywords: Patient safety, Patient safety culture, Components of patient safety culture, Fayazbakhsh Hospital
 • Neda Gerami Nejad, Zahra Ghorbani Moghaddam, Rezvan Kazemi majd, mahdi hosseini Pages 65-76
  Introduction
  Nurses who work in intensive care unit (ICU) are confronted with multiple stressful factors. Resilience is one of the most important human abilities that cause effectively adaptation with difficult situations and psychological stresses. This property can help to improve nurses' professional commitment. Therefore, this study was conducted with the aim of association between resilience and professional commitment among nurses working in ICU.
  Methods
  In this descriptive-analytic study, 200 nurses working in ICU in hospitals affiliated to Birjand University of Medical Sciences in South Khorasan province was enrolled with census method in 1397. Resilience questionnaire (CD-RISC) and professional commitment questionnaire (ATS) were used to data collection. Descriptive and inferential statistics (Mann-Whitney, and Kruskal-Wallis) were used for data analysis through SPSS version 16.
  Results
  Most nurses reported a high rate of profession commitment (76%) and a moderate rate of resilience (70%). Also, there was a positive and significant relationship between resilience and profession commitment (r = 0/22 P=0/001).
  Conclusion
  Regarding the significant relationship between resilience and professional commitment, it is recommended to put educational strategies for increase resilience in the nursing education program to increase the level of professional commitment in nurses. So, one of the biggest nursing challenges, that is shortage of nursing staff, can be reduced.
  Keywords: Resilience, Professional Commitment, nurses, Intensive care unit nurses
 • Abedi Z, Raeissi Dehkordi P*, Riahi L Pages 77-86
  Introduction

  In specialized groups and medical centers, improving patient health through the establishment of standards through the use of accreditation programs is considered progressive. One of the indicators for monitoring the health of a community is death. The overall aim of this study was to examine the relationship between the establishment of accreditation standards and mortality rates in selected hospitals.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 1396 with a statistical population of all hospitals in Mashhad, in which 10 hospitals were selected as samples. The findings of this study consisted of accreditation scores of hospitals, along with mortality rates, and hospital admissions before and after the implementation of accreditation standards. The method of data collection was fieldwork and the checklist was completed by the researcher. In this research, descriptive statistics (percentages, frequency, mean and standard deviations) were used to analyze the data and t-test was used to extend the results.

  Results

  Considering the significant probability value of 0.027, the averages are rejected. Considering the positive and low limit of confidence intervals, the average mortality rate before the implementation of the standards was higher than this ratio after the implementation of the standards.

  Conclusion

  There is a significant relationship between the implementation of accreditation standards with the mortality ratio in the hospitals; the establishment of these standards can reduce hospital mortality rates.

  Keywords: Standards, Accreditation, Mortality, Hospital