فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی البرز - سال هفتم شماره 4 (پاییز 1397)
 • سال هفتم شماره 4 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد گلشن تفتی*، سارا گل زاری صفحات 257-265
  زمینه و هدف
  زردی نوزادی یکی از شایع ترین موارد بیماری در طب نوزادان می باشد. فتوتراپی روشی سالم و ایمن بوده و یکی از شایع ترین روش های درمان زردی غیرمستقیم است. هدف این مطالعه بررسی خصوصیات فتوتراپی منزل در نوزادان مبتلابه زردی بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تحلیلی و به روش کوهورت تاریخی می باشد. 60نوزاد ترم با سن بیشتر از 24 ساعت، از مراجعه کنندگان به موسسه امداد ایساتیس یزد جهت دریافت دستگاه فتوتراپی و 60 نوزاد ایکتری پذیرش شده در بخش اطفال بیمارستان شهدای کارگر یزد به عنوان جمعیت مورد مطالعه انتخاب شدند. سطح بیلی روبین سرم نوزادان در هر دو گروه در هنگام شروع فتوتراپی و24 ساعت پس ازآن چک و ثبت شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزارspss17 و با تست های آماری Pearson chi-Square test ،paired t-test ،t-test و -fisher-exact test تحلیل و آنالیز شد.
  یافته ها
  در این مطالعه، بعد از گذشت 24 ساعت میانگین سطح بیلی روبین سرم در گروه فتوتراپی در منزل 51/10 میلی گرم بر دسی لیتر (08/2=SD) و در گروه فتوتراپی در بیمارستانmg/dl97/10 (72/1=SD) بود. میزان کاهش بیلی روبین درگروه فتوتراپی در منزلmg/dl84/3 (99/1=SD) و در گروه فتوتراپی در بیمارستان mg/dl73/3 (55/1=SD) بوده است. میانگین طول مدت درمان در گروه فتوتراپی منزل نسبت به فتوتراپی در بیمارستان کم تر بود (8/42 ساعت در مقابل 4/54 ساعت). در طی مدت فتوتراپی در هیچ یک از دو گروه عارضه دهیدراتاسیون دیده نشد. در طی مدت فتوتراپی در منزل 2 مورد (3/3%) و در بیمارستان 6 مورد (0/10%) دچار عارضه اسهال شدند. در طی فتوتراپی در منزل 31 مورد (7/51%) و در بیمارستان 38 مورد (3/63%) دچار عارضه راش پوستی شدند. میزان رضایت از درمان در گروه فتوتراپی منزل 3/92% و در گروه فتوتراپی بیمارستان 70% بوده است.
  بحث و
  نتیجه گیری
  طبق مطالعه انجام شده سن، جنس، وزن موقع تولد، میزان کاهش بیلی روبین عوارض ناشی از فتوتراپی در دو گروه فتوتراپی (منزل و بیمارستان) یکسان و طول مدت درمان و هزینه پرداختی در منزل به طورمعنی داری کمتر از بیمارستان بود.
  کلیدواژگان: زردی نوزادی، فتوتراپی در منزل، هیپربیلی روبینمی
 • علی اکبر شادبهر، فرزانه مراحل* صفحات 266-280
  در این روش با احیا کردن نمک طلا، نانو ذرات طلا سنتز شده و طیف اسپکتروفلوریمتری آن گرفته می شود. و سپس اثر داروی پروپرانولول بر روی نانو ذرات بررسی می شود. اندازه گیری داروی پروپرانولول با توجه به کاربرد و نقش گسترده در درمان فشارخون و نامنظمی تپش قلب مورداستفاده قرار می گیرد. در ادامه اثر متغیرهای مختلف مانند pH، حجم بافر، حجم نانو ذرات طلا و زمان بررسی و نتایج به دست آمده نشان داد که مقدار بهینه pH=6 و حجم 5/2 میلی لیتر به عنوان حجم بهینه بافر و حجم 3 میلی لیتر حجم بهینه نانو ذرات طلا و زمان 6 دقیقه به عنوان زمان ماند بهینه نمونه ها تعیین گردید و به این صورت پاسخ نانو ذرات به دارو رسم می شود. پس از رسم منحنی کالیبراسیون آن مشخص گردید دامنه خطی بسیار گسترده ای از دارو را می توان با استفاده از این روش بررسی نمود. در پایان از نانو حسگر طلا برای اندازه گیری داروی پروپرانولول در نمونه های حقیقی مثل خون و ادرار استفاده شد و نتایج رضایت بخشی به دست آمد.
  کلیدواژگان: نانو ذرات طلا، داروی پروپرانولول، دستگاه اسپکتروفلوریمتری، نمک طلا
 • علی طاهری* ، مصطفی غفاری، شاداب هوشمندی، مهدی نام آوری صفحات 281-292
   
  زمینه و هدف
  ازجمله معضلات شایع در دنیای پزشکی مسئله مقاومت سلول های سرطانی در برابر داروهای ضد سرطان بوده است لذا یافتن ترکیبات ضد سرطانی جدید با کمترین اثرات جانبی امری لازم و ضروری به نظر می رسد، در این راستا تا کنون پژوهش های متعددی بر روی انواع جلبک های دریایی انجام شده است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات عصاره های جلبک Gracilaria arcuata روی تحریک آپوپتوز سلول سرطانی کولورکتال و اثر روی قطعه قطعه شدن DNA طراحی شده است. این مطالعه به صورت In vitro study انجام شد.
  روش بررسی
  عصاره های آبی و آلی جلبک تهیه و اثرات ضد سرطانی عصاره های جلبک ذکرشده به روش های MTT Assay، رنگ آمیزی تریپان بلو، آپوپتوز و قطعه قطعه شدن DNA مورد مطالعه قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در تعیین خواص ضد سرطانی به روش تست MTT و تریپان بلو، عصاره متانولی جلبک گراسیلاریا آرکواتا با 91/0± 45/44 میکروگرم بر میلی لیتر غلظت بیشترین اثر را بر مرگ سلول های سرطانی داشت و کمترین اثر مربوط به عصاره های ان هگزان (22/1 ± 22/70 میکروگرم بر میلی لیتر) و اتیل استات (67/2 ± 55/70 میکروگرم بر میلی لیتر) بود (p<0. 05). نتایج برای تست تریپان بلو نیز منطبق بر تست MTT بود اما میزان زنده مانی متفاوت بود. برای تعیین اثر عصاره متانولی جلبک مذکور بر آپوپتوز سلولی از دو روش فلوسایتومتری و قطعه قطعه شدن DNA استفاده شد. عصاره ی جلبک گراسیلاریا آرکواتا به صورت وابسته به دوز در غلظت 16/1010 میکروگرم بر میلی لیتر دارای آپوپتوز 5/7 درصدی بود که اثر آپوپتوزی قابل ملاحظه ای را نشان نداد.
  نتیجه گیری
  این نتایج نشان می دهد که عصاره جلبک گراسیلاریا آرکواتا می تواند دارای اثرات ضد سرطانی علیه سلول های سرطانی کولورکتال باشد و نیاز به مطالعات تکمیلی و بررسی ساختار شیمیایی ترکیبات زیست فعال دارد.
  کلیدواژگان: ضد سرطان، گراسیلاریا آرکواتا، سرطان کولورکتال، آپوپتوز
 • مجتبی کمالی اقدم، سیدعلی نقی کاظمی، فرمهر علمی، منصور صادق زاده* صفحات 293-298
  مقدمه
  بیماری سیاه سرفه باوجود واکسیناسیون گسترده هنوز در جهان نسبتا شایع است. شیوع این بیماری در مناطق مختلف جهان متفاوت گزارش شده است، هدف از این مطالعه، بررسی یافته های بالینی واپیدمیولوژیک ومقایسه آن با نتایج کشت نازوفارنکس بیماران مشکوک به سیاه سرفه استان زنجان می باشد.
  روش تحقیق: دراین مطالعه توصیفی مقطعی (Cross-Sectional) پرونده های تمامی بیمارانی که در طی 4 سال اخیر (1393-1390) با شک به سیاه سرفه به مرکز بهداشت استان زنجان ارجاع داده شده بودند،مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مورد لزوم پرسشنامه از پرونده هااستخراج گردید. داده هابا نرم افزار آماری spss v16، با استفاده ازجدول توزیع فراوانی و رسم نمودار و آزمون آماری chi-square، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 243 بیمار مورد بررسی ، در17بیمار (7 %) نتیجه کشت نازوفارنکس مثبت بود. 8 نفرشان مذکر و9 نفر مونث بودند. بیشترین تعداد موارد در فصل زمستان (9 مورد) بود. سرفه درهمه موارد ولی استفراغ به دنبال سرفه در 15 بیمار وجود داشت. از 17 بیمار کشت مثبت، 11 نفر درسن قبل از تکمیل سه دوز واکسن (زیر سن 6 ماه) قرار داشتند.
  بحث و
  نتیجه گیری
  در این مطالعه میزان کشت مثبت نازوفارنکس با اغلب مطالعات کشوری مشابه بوده ولی در مقایسه بامطالعات دیگر کشورها کمتر بود.
  کلیدواژگان: سیاه سرفه، کشت مثبت نازوفارنکس، زنجان
 • مرضیه السادات امینی *، فرامرز سلیمان لو، سجاد علی زاده، هادی فیضی، یاشار باقری زاده، محمد موقرنژاد، مهدی جهان گیری حسین آبادی صفحات 299-308
  زمینه و هدف
  استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (MRSA) از عوامل اصلی عفونت های بیمارستانی است که به واسطه وجود ژن mecA به بتالاکتام ها مقاوم می باشد. هدف مطالعه حاضر، جداسازی و شناسایی ژن مقاومت به متی سیلین در باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در بین بیماران پیش و پس از عمل جراحی قلب باز در بیمارستان های خصوصی دی و دولتی شریعتی تهران با استفاده از تکنیک PCR بوده است.
  مواد و روش ها
  پس از جمع آوری نمونه ها، آزمون های مختلف بیوشیمیایی و میکروبی انجام و سپس آزمون حساسیت آنتی بیوتیکی به روش دیسک دیفیوژن بر اساس دستورالعمل CLSI با آنتی بیوتیک هایی از گروه های مختلف انجام گردید. جهت شناسایی ژن مقاومت از آزمون PCR و MPCR استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد فراوانی ژن mecA در نمونه های بالینی 30 % بوده و با مقایسه درصد فراوانی ایزوله های استافیلوکوکوس اورئوس و MRSAجداشده در دو بیمارستان دی و شریعتی اختلاف معنی دار مشاهده گردید. در میان آنتی بیوتیک ها، مقاومت پیش از انجام عمل جراحی قلب باز نسبت آنتی بیوتیک اگزاسیلین 95% و مقاومت آنتی بیوتیکی پس از عمل جراحی نسبت به اگزاسیلین 100 %، اریترومایسین و سفتازیدیم 97 % مشاهده شد که بیش از سایر آنتی بیوتیک های مورد آزمایش بود.
  نتیجه گیری
  به دلیل اهمیت استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان مهم ترین عامل بیماری زای بیمارستانی و با توجه به کاهش معنی دار جداسازی سویه های MRSA پس از انجام جراحی قلب باز در بیمارستان خصوصی دی نسبت به بیمارستان شریعتی، می توان نتیجه گرفت که احتمالا شرایط محیطی و رعایت اصول استریلیزاسیون در بیمارستان خصوصی از بیمارستان های دولتی به مراتب بهتر می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس اورئوس، آنتی بیوگرام، mecA، PCR
 • ابوالفضل سیردانی ، محمدمهدی سلطان دلال* صفحات 309-314
  مقدمه
  بیماری های حاصل از غذا همیشه تهدیدی برای سلامتی انسان بوده است و در سراسر جهان به عنوان یک موضوع اورژانسی و مهم موردتوجه می باشد. بسیاری از طغیان ها در ارتباط با بیوفیلم ها بوده اند. علاوه بر این، مشخص شده است که بیوفیلم به عنوان یک مشکل در صنایع غذایی است، زیرا به سرعت نسبت به عوامل آنتی میکروبیال و پاک کننده مقاومت می یابد. تشکیل بیوفیلم یکی از عوامل بیماری زایی باکتری سالمونلا به ویژه در صنایع غذایی محسوب می شود که به باکتری امکان اتصال به سطوح مختلف را می دهد. این مطالعه باهدف بررسی توانایی ایجاد بیوفیلم از سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  تعداد 8 جدایه (isolate) سالمونلا که از 400 نمونه گوشت قرمز، مرغ،تخم مرغ و سبزی جداشده و با تستهای بیوشیمیایی اختصاصی و سروتایپینگ تعیین هویت شدند، توانمندی آن ها در ایجاد بیوفیلم با استفاده از روش تیتراسیون در میکروپلیت کریستال ویوله سنجیده شد.
  یافته ها
  در بررسی فنوتیپی از میان جدایه های سالمونلا با روش کدورت سنجی در طول موج 550 نانومتر و بدون اسیداستیک، فقط 2 جدایه (25 %) توانایی ایجاد بیوفیلم مشاهده شد، که هر دوسویه متعلق به گروه D سالمونلا بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به توانایی ایجاد بیوفیلم سالمونلاهای جداشده از مواد غذایی و گسترش مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها و از طرف دیگر افزایش روزافزون گاستروانتریت های غذایی ناشی از سالمونلا علی الخصوص سروگروپ D، لزوم مراقبت بیشتر و رعایت سطح بالاتر بهداشت در تهیه، تولید ، بسته بندی و عرضه مواد غذایی در سطح جامعه به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سالمونلا، بیوفیلم، بیماری های منتقله از غذا
 • منصوره تجویدی* ، توران بهرامی صفحات 315-322
  زمینه و هدف
  با توجه به اهمیت رضایت زناشویی در کارکرد خانواده به عنوان نظامی که بطور مستقیم در کارکرد اعضای خانواده منعکس می شود، پی بردن به عوامل موثر در پیش بینی و بالا بردن رضایت زناشویی، حایز اهمیت می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه سلامت عمومی با رضایت زناشویی انجام شده است.
  روش کار
  روش تحقیق حاضر مقطعی از نوع همبستگی بوده و 122 زن متاهل مراجعه کننده به مراکز بهداشت کرج با استفاده از نمونه گیری در دسترس در مطالعه شرکت نمودند. رضایت زناشویی با استفاده از پرسشنامه انریچ و سلامت عمومی با پرسشنامه سلامت عمومی مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد سلامت عمومی با رضایت زناشویی زنان متاهل همبستگی دارد(001/0>. (p بین میانگین نمره رضایت زناشویی و سن زن، سن همسر ، تحصیلات زن و همسر ارتباط معنی داری وجود دارد(05/0>. (p
  نتیجه گیری
  با توجه به نقش مهم رضایت زناشویی در استحکام بنیان خانواده و ارتباط آن با سلامت عمومی دست اندرکاران حوزه سلامت بایستی راهکارهایی جهت ارتقای سلامت عمومی زنان متاهل اعمال نمایند.
  کلیدواژگان: سلامت، وضعیت زناشویی، زنان
 • سمانه سعیدی، محمدرضا عبدالصالحی، محمود خدابنده، آزاده الوندی منش، اباذر پورنجف، رمضان رجب نیا* صفحات 323-332
  مقدمه
  اسینتوباکتر بومانی یکی از مهم ترین باکتری های بیماری زای ایجادکننده عفونت های بیمارستانی بویژه در بیماران سوخته می باشد. در سال های اخیر، کارباپنم ها به عنوان آنتی بیوتیک انتخابی در درمان عفونت های اسینتوباکتر بومانی مقاوم به چند دارو موردتوجه قرارگرفته اند، اما ظهور سریع اسینتوباکتر بومانی های مقاوم به کارباپنم از سراسر دنیا گزارش گردید. هدف از مطالعه حاضر، بررسی کلاس های مختلف اینتگرون و ژن های کد کننده مقاومت به کارباپنم در سویه های اسینتوباکتر بومانی جداشده از نمونه های زخم سوختگی در بیمارستان شهید مطهری تهران می باشد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، تعداد 70 نمونه اسینتوباکتر بومانی از نمونه های زخم بیماران سوخته مراجعه کننده به بیمارستان مطهری جمع آوری شد. پس از شناسایی و تائید سویه ها، تست حساسیت آنتی بیوتیکی با استفاده از آزمون انتشار از دیسک انجام شد. همچنین سویه های مولد متالوبتالاکتاماز با استفاده از تست های دیسک ترکیبی و E-test انجام شد. سویه های مولد blaKPC نیز با استفاده از تست تغییریافته هاج شناسایی شدند. درنهایت، به منظور بررسی ژنومی سویه ها، پس از استخراج DNA با استفاده از روش جوشاندن، واکنش PCR برای ژن های intI، intII، intIII، IMP، VIM، NDM، OXA-23-like، OXA-24-like، OXA-85-like، OXA-51-like و KPC انجام شد.
  نتایج
  در این مطالعه، تمامی ایزوله های اسینتوباکتر بومانی به سیپروفلوکساسین، سفوتاکسیم، پیپراسیلین و تریموتریم -سولفامتوکسازول مقاوم بودند. از میان 67 ایزوله مقاوم به ایمی پنم، به ترتیب 57 (1/85٪) و 61 (91٪) ایزوله در تست های فنوتیپی دیسک ترکیبی و E-test به عنوان مولد MBL در نظر گرفته شدند. 44 (6/65٪) ، 21 (3/31٪) و 1 (5/1٪) ایزوله به ترتیب برای ژن های blaVIM ،blaIMP و blaNDM مثبت بودند. همچنین، 52 (6/77٪) و 27 (3/40٪) حامل ژن های OXA-23 و OXA-24 بودند. 11 (7/15٪) ایزوله برای تولید KPC در تست هاج تغییریافته مثبت بودند اما تنها 3/27٪ (3 سویه از 11 ایزوله) سویه از حامل ژن blaKPC بود. همچنین، 12 (1/17٪) ، 54 (1/77 %) و 3 (3/4٪) ایزوله به ترتیب حامل ژن های intI، intII و intIII بودند.
  نتیجه گیری
  افزایش فراوانی اسینتوباکتر بومانی مقاوم به کارباپنم در بیماران مبتلابه سوختگی نشان دهنده انتخاب یک رژیم مناسب آنتی بیوتیکی بر اساس الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی ایزوله ها است. شناسایی سریع ایزوله های تولیدکننده کارباپنماز به منظور انتخاب گزینه های درمان آنتی بیوتیکی صحیح و جلوگیری از گسترش بیشتر این ژن ها کمک کننده است.
  کلیدواژگان: اینتگرون، ژن های کارباپنماز، اسینتوباکتر بومانی، تست تغییریافته هاج، سوختگی
 • مرتضی نظری، لیلا ریاحی *، سیدجمال الدین طبیبی، محمود محمودی مجدآبادی فراهانی صفحات 333-344
  زمینه و هدف
  بیمارستان ها به عنوان مهم ترین واحدهای مصرف کننده منابع در بخش بهداشت ودرمان درنظرگرفته می شوند و یکی ازسازمان های اصلی ارائه خدمات بهداشتی درمانی هستند، بنابراین توجه به کارایی واثربخشی آن ها از اهمیت ویژه ای برخورداراست. هدف از این پژوهش طراحی الگویی موثر و کارا برای تعیین عوامل محیطی موثر جهت برون سپاری خدمات دربیمارستان های دولتی کشور می باشد که بتوان با استفاده از آن میزان موفقیت در واگذاری خدمات سلامت را افزایش داده و موجب بهبود سطح عملکرد و افزایش بهره وری گردد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش ازنظرنتایج، جزء مطالعات کاربردی بوده واز لحاظ هدف پژوهش ازنوع اکتشافی می باشد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه20سوالی استفاده گردیدکه متغیرهای آن ازمطالعات تطبیقی استخراج گردیده است وروایی آن با قضاوت خبرگان ارزیابی شده ودرخصوص سنجش پایایی آن ضریب آلفای کرونباخ به میزان 86/0تعیین گردید. جامعه پژوهش شامل اعضای محترم هیات علمی دانشگاه ها، سیاست گذاران نظام سلامت، کارشناسان خبره درامور برون سپاری ومدیران بیمارستان های دولتی بود. برای نمونه گیری ازروش نمونه گیری طبقه ای استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای IBM SPSS Statistics 23 و LISREL 8. 8 انجام شده است.
  یافته ها
  عوامل محیطی موثر بر برون سپاری خدمات به ترتیب اهمیت ، عامل سیاسی با میانگین 67/3 ، ارزیابی ریسک 38/3 ، ارزیابی پیمانکاران33/3 ، زمینه ای 25/3 وتوسعه ای 83/2 تعیین گردیدند. میانگین نمره کل تاثیر عوامل محیطی برابر 21/3 بوده و بطور معنی داری بیشتر از مقدار متوسط 3 بوده است (001/0>P) و نشان می دهد عامل محیطی از فاکتورهای موثر در برون سپاری خدمات بیمارستانی می باشد.
  نتیجه گیری
  برای دستیابی به اهداف مطلوب برون سپاری خدمات دربیمارستان های دولتی ایران وجلوگیری ازبروز مشکلات ناشی ازبرون سپاری ، بایستی ارزیابی دقیقی ازمحیط خارجی بیمارستان براساس مولفه های استخراج شده دراین پژوهش انجام گیرد واز الگوی مناسب برای تصمیم گیری برون سپاری خدمات سلامت استفاده گردد.
  کلیدواژگان: برون سپاری، بیمارستان، ارزیابی ریسک
 • سارا قضاتی، فاطمه نوربخش* ، علی احسان حیدری صفحات 345-351
  مقدمه
  سپتی سمی یا عفونت خون یکی از مهم ترین علل مرگ ومیر بیماران بستری در بخش های مختلف بیمارستان هاست که به عنوان یک اورژانس پزشکی تلقی می گردد. این مطالعه به منظور بررسی نقش باکتری های گرم منفی در ایجاد عفونت خون در بیمارستان رجایی کرج انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه بر روی3500 بیمار با علائم بالینی مشکوک به سپتی سمی بستری در بیمارستان شهید رجایی انجام شد. از بیماران جهت کشت خون نمونه برداری انجام شد. باکتری های رشد یافته در کشت های خون جداسازی و با استفاده از روش های مرسوم باکتریولوژیک تعیین هویت شدند.
  یافته ها
  از 3500 بیمار موردبررسی در طی یک سال، درکشت خون بر روی بیماران بستری 70 مورد باکتری گرم منفی جدا شد، که 13 مورد آن مربوط به شش ماه اول سال و57 مورد آن مربوط به شش ماه دوم سال بودند. در کل 6 نوع باکتری گرم منفی شامل اشریشیاکلی، انتروباکتر،پسودوموناس، اسینتوباکتر، یرسینیا، کلبسیلا از بیماران جدا شدند. اشریشیاکلی شایع ترین باکتری عامل عفونت خون بود.
  نتیجه گیری
  این پژوهش نشان داد باکتری های گرم منفی از عوامل اصلی عفونت خون و مرگ ومیر بودند و شیوع عفونت خون در شش ماهه دوم سال بیشتر بود.
  کلیدواژگان: سپتی سمی، باکتریمی، عفونت بیمارستانی، بیماران بستری
|
 • Mohammad Golshan Tafti* , Sara Golzari Pages 257-265
  Objective
  Neonatal jaundice is one of the most common findings in examination of neonates. Phototherapy is a health and safe procedure as well as one of the most common methods for treating of indirect hyperbilirubinemia. The aim of this study was to compare characteristics of home phototherapy with hospital phototherapy in jaundiced neonates.
  Material and
  Methods
  This research was a cohort study. This study was carried out on 120 term(and older than 24 hours) neonates who was admitted to the pediatric ward of Shohadaye Kargar Hospital, Yazd, Iran and also the refereed neonates to Yazd Isatis Emdad for phototherapy. The neonates was divided into 2 groups (home phototherapy and hospital phototherapy), randomly. Phototherapy was performed in both groups. Serum bilirubin was measured and recorded in neonates in the beginning of phototherapy and after 24 hour. Data was collected and analyzed by appropriate statistical tests using SPSS software version 17.
  Results
  According to the present study, the average serum bilirubin level in home phototherapy and hospital phototherapy was 10.52 and 10.97 respectively. (SD 2.09 vs. 1.72). Bilirubin decreased 3.84 mg/dl in home phototherapy and 3.73 mg/dl in hospital phototherapy. The average duration of phototherapy at home was lower than hospital phototherapy. In addition, average cost of phototherapy at home was lower than hospital phototherapy. Dehydration was not obvious in the study duration. Diarrhea was found in 2 neonates at home and 6 neonates in hospital during phototherapy. During phototherapy, 31 neonates at home and 38 neonates in hospital suffered skin rash. Satisfaction rate was 92.3% in hope phototherapy and 70% in hospital phototherapy.
  Conclusion
  According to this study, age, gender, weight at birth and phototherapy complications were equal in home phototherapy and hospital phototherapy. Decreased level of bilirubin in home phototherapy was same to hospital phototherapy. Moreover, Duration of phototherapy and costs in home group were lower than hospital group, significantly.
  Keywords: Neonatal jaundice, Home phototherapy, Hyperbilirubinemia
 • Ali Akbar Shadbahr , Farzaneh Marahel* Pages 266-280

  In this method, gold nanoparticles have been synthesized by reducing the gold salt and the Spectrofluorometric spectrum is taken from it. Determination of propranolol is widely used in the treatment of blood pressure and irregular heart beat .The effects of different parameters such as pH; volume of buffer; volume of gold nanoparticles and remaining time are investigated. The results showed that the optimal pH value of 6, 2.5 milliliters as the optimum buffer volume, the optimal volume of gold nanoparticles was 3 milliliters and 6 minutes as the optimum remaining time was determined for specimens and following it the response of the nanoparticles to the drug has been plotted. After determining the calibration curve, it was determined that a very wide linear range of drug can be investigated using this method. The method has been found to have appropriate figure merits. At the end of the study, golden Nano sensor was used in real samples such as blood and urine to measure propranolol and obtained satisfactory results
  Keywords: Gold nanoparticles, Propranolol drug, Spectrofluorometric device, Gold salt
 • Ali Taheri* , Mostafa Ghaffari , Mehdi Namavari Pages 281-292
  niversity, Chabahar, Iran ,
  Abstract: (67 Views)
  Introduction
  The most common problems in the medical sciences is resistance of cancer cells to anticancer drugs. Thus, finding new anti-cancer agents with minimal side effects seem necessary. In this regard, different studies on different marine algae are reported. This study aimed to investigate the effects of the algae Gracilaria arcuata extract on the stimulation of apoptosis in colorectal cancer cell lines and the effects on cell DNA fragmentation. This study was conducted as an In vitro study.
  Materials and Methods
  The anticancer effects of aqueous and organic extracts of algae were tested by the MTT Assay, Trypan blue staining, apoptosis by flow cytometry and DNA fragmentation assay methods.
  Results
  The results of this study imply that the anti-cancer properties tested by MTT and Trypan blue assay, showed that methanol extract of Gracilaria arcuata with 44.45 ± 0.91 µg/mL concentration had the maximum effect on cancer cell death and the minimum effect was seen in the hexane (70.22 ± 1.22 µg/mL) and ethyl acetate extracts (70.55 ± 2.67 µg/mL), respectively (p <0.05). Results of trypan blue test confirmed the results of the MTT test, but the survival rate were different. To determine the effect of the algae methanol extract, cell apoptosis was assayed by two methods of flow cytometry and DNA fragmentation. Algae extracts of Gracilaria arcuata have LC50 in the concentration of 1010.16 µg/mL and apoptosis of 7.5 percent, which showed little apoptotic effect.
  Conclusion
  The results show that the algae Gracilaria arcuata extract had anticancer effects against colorectal cancer cell lines, but additional studies of the chemical structure of bioactive compounds are needed
  Keywords: Anti-cancer, Gracilaria arcuata, Colorectal cancer, Apoptosis
 • Mojtaba Kamali Aghdam , Alinaghi Kazemi , Farmehr Elmi , Mansour Sadeghzadeh* Pages 293-298
   
  Introduction
  Despite frequent vaccination, Pertussis is still relatively common in the world. The prevalence of this disease has been reported differently in different parts of the world. The aim of this study was to investigate clinical and pediatric findings and compare them with the results of nasopharyngeal culture in suspected Pertussis patients in Zanjan province.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, records of all patients referred to Zanjan health center during 2011-2015 with suspected Pertussis were evaluated. Data were collected from questionnaires and analyzed by SPSS v16 software using frequency distribution, chi-square and chi-square test.
  Findings: Of the 243 patients examined, 17 (7%) patients were positive for nasopharyngeal culture. Eight of them were male and 9 were females. The highest number of cases was in winter (9 cases). We found cough in all cases and post coughing vomiting in 15 cases . Of the 17 positive cultured patients, 11 patients were below 6 months (before completing three doses of vaccine).
  Discussion &
  Conclusion
  In this study, the positive nasopharyngeal culture was similar to most of the national’s studies but was less than that of other countries.
  Keywords: Pertussis, positive culture of nasopharynx, Zanjan
 • Marziyeh Sadat Amini* , Faramarz Soleymanloo , Sajad Alizadeh , Hadi Feizi , Yashar Bagherizadeh , Mohammad Movagharnezhad , Mehdi Jahangiri, Hoseinabadi Pages 299-308
   
  Background and Aim
  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) is one of the main causes of hospital infections. MRSA is resistant to all beta-lactams due to the presence of the mecA gene. The aim of this study was to isolate and identify the methicillin resistance gene of Staphylococcus aureus by PCR technique, before and after open heart surgery in Day and Shariati hospital.
  Materials and Methods
  After collecting samples, various biochemical and microbiological tests were performed and then antibiotic susceptibility test using disc diffusion method based on CLSI instructions with antibiotics from different groups. It were used turned out to determine the resistance gene, PCR and Qpcr.
  Results
  The results showed that the prevalence of mecA gene in clinical samples was 30% and there was a significant difference in the frequency of isolates of Staphylococcus aureus and MRSA in two hospitals of Day and Shariati. Among the antibiotics, the resistance before the operation of the open heart surgery was 95% for the oxacillin antibiotic and the antibiotic resistance after the surgery was higher than that for oxacillin 100%, erythromycin and, Ceftazidime 97%, which was tested more than the other antibiotics.
  Conclusion
  Because of the importance of Staphylococcus aureus as the most important pathogenic pathogen and considering the significant reduction of MRSA isolation after open heart surgery in the private hospital of Day in comparison with Shariati Hospital, It can be concluded that it is likely that the environmental conditions and the principles of sterilization in private hospitals are much better than government hospitals
  Keywords: Staphylococcus aureus, Antibiogram, mecA, PCR
 • Abolfazl Sirdani , Mohammad Mehdi Soltan Dallal* Pages 309-314
   
  Introduction
  Food-borne disease has always been a threat to human health and is considered as a matter of urgency worldwide. Many outbreaks have been associated with biofilms. In addition, Biofilm has been considered as a problem in the food industry because of quick resistance to anti-microbial and cleansing agents. Biofilm formation cause pathogenic effect in Salmonella, especially in the food industry, which allows bacteria to bind to different surface. The aim of this study was to investigate the ability of producing biofilm by isolated Salmonella from food
  Materials and Methods
  Eight Salmonella isolated from 400 samples of red meat, chicken, egg and vegetable were identified by conventional biochemical and serotype tests. Their ability to produce biofilm was measured using titration method in microplate crystal violet.
  Results
  In the phenotypic study of Salmonella isolates with 550 nm doping control method and without acetic acid, only 2 isolates (25%) had the ability to produce biofilm, both of which belong to the group D of Salmonella.
  Conclusion
  Considering the ability to create biofilms of Salmonella isolated from food and increasing their antibiotic resistance, and increasing gastroenteritis caused by Salmonella, especially serogroup D, more care and higher levels of health in the provision, production, food packaging and delivery are required.
  Keywords: Salmonella, Biofilm, Food-borne diseases
 • Mansooreh Tajvidi* , Tooran Bahrami Pages 315-322
   
  Background and Aims
  According to the importance of marital satisfaction in family functioning as a system that is directly reflected in the functioning of family members, it is important that we understand the factors in predicting and enhancing sexual satisfaction. This study aimed to investigate the relationship between general health and marital satisfaction.
  Method
  The research was cross-sectional and correlational study, 122 married women referred to health centers in Karaj using a convenience sampling participated in the study. Enrich marital satisfaction questionnaire and general health questionnaire were used. To analyze the data was used SPSS version 16.
  Results
  The results showed there is a significant correlation between marital satisfaction and general health in married women (p<0.001).
  There is a significant relationship between the mean score of marital satisfaction and age, age of husband, husband's and wife's education, (p <0.05).
  Conclusion
  According to the important role of marital satisfaction on the strong foundation of the family and its relationship to public health, Health professionals should apply solutions to enhance the general health of married women
  Keywords: Health, Marital status, women
 • Samaneh Saeedi , Mohammad Reza Abdolsalehi , Mahmoud Khodabandeh , Azadeh Alvandimanesh , Abazar Pournajaf , Ramazan Rajabnia* Pages 323-332
   
  Introduction
  Acinetobacter baumannii is one of the most important pathogenic bacteria that causes nosocomial infections, especially in burned patients. In recent years, Carbapenems have been considered as a selective antibiotic in the treatment of multi-drug resistant A. baumannii, but the rapid appearance of carbapenem-resistant A. baumannii has been reported worldwide. The purpose of this study was to investigate different classes of integron and Carbapenem-resistance encoding genes in A. baumannii isolated from burn wound samples in Shahid Motahari Hospital in Tehran.
  Material and
  Methods
  In this descriptive cross-sectional study, 70 samples of A. baumannii were collected from burn injured patients referred to the Motahari Hospital. After identification and confirmation of strains, an antibiotic susceptibility test was performed using disk diffusion agar test. Also, metallo-β-lactamases producing isolates were identified using combined disk and E-test. BlaKPC producing strains were also identified using modified Hodge test. Finally, in order to evaluate genomic strains, after DNA extraction using boiling method, the PCR reaction for intI, intII, intIII, IMP, VIM, NDM, OXA-23-like, OXA-24-like, OXA genes -85-like, OXA-51-like and KPC.
  Results
  In this study, all A. baumannii isolates were resistant to ciprofloxacin, cefotaxime, piperacillin and Trimethoprim/sulfamethoxazole. Out of 67 imipenem-resistant isolates, 57 (85.1%) and 61 (91%) isolates were considered as MBL producing in combination phenotypic tests and E-test. 44 (65.6%), 21 (31.3%) and 1 (1.5%) isolates were positive for blaVIM, blaIMP and blaNDM genes, respectively. So, 52 (77.6%) and 27 (40.3%) had OXA-23 and OXA-24 genes. 11 (15.7%) isolates were positive for KPC production in the Modified Hodge Test, but only 27.3% (3 strains out of 11 isolates) were carrying blaKPC gene. Also, 12 (17.1%), 54 (77.1) and 3 (4.3%) isolates, were carrying intI, intII and intIII genes, respectively.
  Conclusion
  The increased frequency of carbapenem-resistant A. baumannii in burn patients suggests choosing an appropriate antibiotic regimen based on the antibiotic susceptibility pattern of the isolates. The rapid identification of carbapenemase-producing strains is helpful to select suitable options for antimicrobial therapy and prevent the further spread of their encoding genes
  Keywords: Integrone, carbapenemase genes, A. baumannii, Modified Hodge Test, burn
 • Morteza Nazari , Leila Riahi* , Seied Jamaleddin Tabibi , Mahmoud Mahmoudi Majdabadi Farahani Pages 333-344
  Background
  Hospitals are considered as the most important consumer units in healthcare and one of the main organizations of health services. Therefore, paying attention to their performance and effectiveness is of special importance. The aim of this study is to design an effective and efficient pattern for determination of effective environmental factors to outsource the services in public hospitals of country to increase the success rate in delivering the health services and improve the performance level and increase productivity by using them.
  Materials and Methods
  Considering the results, this is an applied study and has an exploratory purpose. A questionnaire with 20 questions has been used for data collection, the variables of which are derived from comparative studies, its validity has been evaluated by the experts and its Cronbach's alpha coefficient was %86 in final measurement. The research community of the study was science committee of the universities, health system policy makers, experts in outsourcing and public hospital managers. Stratified sampling method was used for sampling. Data was analyzed by IBM SPSS statics 23 and LISREL 8.8.
  Findings: According to collected information, Important environmental factors on outsourcing were policy factor with the average of 3.67%, risk assessment 3.38, background 3.25 and development 2.83, in order of importance. The average of total score of environmental factor effect was 3.21 and was meaningfully more than the average amount of 3 (p<0.001). It shows that environmental factors are of important factors in outsourcing the hospital services.
  Conclusion
  For achieving the desirable goals in outsourcing the services and avoiding the assignment problems, it is important to evaluate the external environment of hospital carefully based on the extracted components from this study and using an appropriate pattern for decision making in outsourcing the services
  Keywords: Hospitals, Outsourcing, Risk assessment
 • Sara Ghozati , Fatemeh Noorbakhsh* , Ali Ehsan Heidary Pages 345-351
   
  Introduction
  Septicemia or blood infection is one of the most important causes of mortality in patients hospitalized in different parts of hospitals, which is considered as an emergency medical emergency. This study was conducted to investigate the role of Gram-negative bacteria in the development of blood infection in Rokhayee hospital in Karaj.
  Materials and Methods
  This study was performed on 3500 patients with septicemia suspicious symptoms admitted to Shahid Rajaee Hospital. Samples were taken from patients for blood culture. The bacteria developed in blood cultures were isolated and identified using conventional bacteriological methods.
  Results
  Out of 3500 patients under study during one year, 70 cases of Gram-negative bacteria were isolated in blood cultures, 13 of which were in the first six months of the year and 57 of them were in the second six months. In total, six types of Gram-negative bacteria were isolated from patients (Escherichia coli, Enterobacter, Pseudomonas, Acinetobacter, Yersinia, and Klebsiella). Escherichia coli was the most common bacteria responsible for the infection of the blood.
  Conclusion
  The results of this study showed that Gram-negative bacteria were the main causes of blood infection and mortality and the prevalence of blood infections in the second month was higher
  Keywords: Septicemia, Bacteremia, Hospital infection, Hospitalized patients