فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 3 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقاله پژوهشی
 • محمدرضا سلیمانی، عذرا دائی، لیلا شهرزادی صفحات 11-18
  هدف

  رعایت عدالت در سازمان ها می تواند تاثیری تعیین کننده بر رفتارهای مدنی سازمانی کارکنان داشته باشد. هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی در بین کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان می باشد.
  روش شناسی: پژوهش حاضر از نوع کاربردی است که به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه پژوهش شامل کلیه کتابداران شاغل در کتابخانه های دانشگاه های اصفهان و علوم پزشکی اصفهان بود. 106 نفر از آنها به روش طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوری پرسشنامه های عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و رفتار مدنی سازمانی پادساکف و همکاران بود. داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با استفاده از آزمون های t تک نمونه ای و همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش، رفتار مدنی سازمانی کتابداران به جز بعد فضیلت مدنی، در سایر ابعاد بالاتر از سطح متوسط بود. در بخش عدالت سازمانی، عدالت توزیعی کمتر از حد متوسط، عدالت رویه ای در حد متوسط، و عدالت تعاملی بالاتر از حد متوسط بود. بر اساس یافته ها، عدالت سازمانی و ابعاد سه گانه آن فقط با بعد وظیفه شناسی رفتار مدنی سازمانی کتابداران رابطه مثبت و معنی داری داشت. در مجموع، بین عدالت سازمانی و رفتار مدنی سازمانی کتابداران رابطه معنی داری مشاهده نشد.
  بحث و

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش قابل توجه ادراک و تصور مثبت از عدالت سازمانی در افزایش و بهبود رفتار مدنی سازمانی به ویژه در مولفه وظیفه شناسی، نیاز به تقویت سطح ادراک کتابداران از عدالت سازمانی و عدم تبعیض در سازمان کاملا ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: عدالت سازمانی، رفتار مدنی شهروندی، کتابداران، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه اصفهان
 • حسین صمدی میارکلائی، حمزه صمدی میارکلائی، رمضان غلامی، مسعود بسطامی صفحات 19-31
  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، تبیین و شناسایی عوامل موثر بر فرآیند اشتراک گذاری دانش کارکنان اداره آموزش وپرورش استان مازندران می باشد.
  روش شناسی: این پژوهش از نظر نحوه گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی، و از نظر مقاصد پژوهش، کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق، 387 نفر از کارکنان اداره آموزش وپرورش استان مازندران می باشند، که 172 نفر به عنوان نمونه انتخاب، و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده شده (جاکوب و رودت، 2007) ، و تجزیه وتحلیل داده ها به وسیله نرم افزارهای SPSS و LISREL انجام شده است.

  یافته ها

  یافته های مدل معادلات ساختاری نشان داده است که هر پنج متغیر موردبررسی یعنی گردآوری، خود سودمندی، اهداء دانش، جو سازمانی، و کنترل رفتاری، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر فرآیند اشتراک گذاری دانش سازمانی اثرگذاری داشته اند. هم چنین نتایج آزمون فرضیات نشان داد همه متغیرها به صورت تک تک به عنوان عامل موثر و تبیین کننده فرآیند -اشتراک گذاری دانش می باشند.

  نتیجه گیری

  عصر دانایی محور که در آن دانش، به عنوان مهم ترین سرمایه سازمان ها محسوب می گردد، نیازمند رویکرد متفاوت مدیریتی نسبت به مسائل سازمان و کارکنان است. تغییر ماهیت فعالیت های سازمان ها به فعالیت های دانشی موجب اهمیت یافتن روزافزون کاربرد مدیریت دانش و اشتراک گذاری آن در سازمان ها شده است. براین اساس، سازمان های موفق به شکل مستمری میزان تولید، نشر، تبادل و به کارگیری دانش در بین کارکنان خود را به وسیله روش های مختلف، اندازه گیری و مورد ارزیابی قرار می دهند تا از این طریق بتوانند راهکارهای نیل به اهداف سازمانی را کسب کنند.

  کلیدواژگان: اداره آموزش وپرورش، اشتراک گذاری دانش، مدیریت دانش، مدل معادلات ساختاری
 • نسیم نوبهار، هادی شریف مقدم صفحات 33-40
  هدف

  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عوامل فرهنگی، دینی، اجتماعی،اقتصادی و سیاسی در مطالعه غیر درسی دانش آموزان و دانشجویان است.
  روش تحقیق: پژوهش حاضر توصیفی از نوع پس رویدادی بود. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان دبیرستانی سه منطقه و دانشجویان دانشگاههای (پیام نور و فردوسی) شهر مشهد بود که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه انتخاب و بصورت دردسترس و پرسشنامه (پایایی آن با نرم افزار SPSS اندازه گیری شد و مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه دانشجویان 5 8/0 و پرسشنامه دانش آموزان 89 % بدست آمد) بین شرکت کنندگان توزیع شد. در تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی (شاخص های مرکزی و پراکندگی) و استنباطی (آزمون رگرسیون چند متغیره) با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 بهره گرفته شد.

  یافته ها

  یافته های بدست آمده حاکی از موافقت 33 و 27 درصدی جامعه پژوهش در مورد تاثیر بالای به ترتیب اینترنت و عدم وجود کتابهای مناسب، بر عدم گرایش جوانان به مطالعات غیر درسی می باشد، از سوی دیگرآمارها از وجود رابطه معنادار بین تبلیغات تلویزیونی و گرایش به مطالعات غیر درسی را نشان می دهد. نتایج نیز نشان دهنده تاثیر عوامل فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در مطالعه غیر درسی دانش آموزان و دانشجویان دانشگاههای شهر مشهد می باشد،همچنین نتایج نشان داد ضریب همبستگی چندگانه (R) در این تحلیل برابر 79/0 و ضریب تعیین (R2) برابر 62/0 است که نشان می دهد متغیر های اجتماعی و فرهنگی 62 درصد از تغییرات متغیر مطالعات غیر درسی را در بین دانشجویان افزایش و تبیین می کنند.
  بحث و

  نتیجه گیری

  افزایش ارتباط بین صدا و سیما و کتابخانه ها، کاهش ممیزی کتاب و قیمت پایانی آن، و همپایی با تکنولوژی از جمله راهکارهای رائه شده در این پژوهش می باشد.

  کلیدواژگان: مطالعه، دانشجویان، دانش آموزان، مشهد
 • مریم گلشنی، عاصفه عاصمی، بی بی عشرت زمانی صفحات 41-50
  هدف

  با ورود فن آوری های نوین در عرصه کار و زندگی در جوامع امروزی، برخورداری از یک سطح سواد اطلاعاتی مناسب از ضروریات است. سواد اطلاعاتی در برگیرنده مجموعه مهارت هایی است که پیشرفت و بقای زندگی در جوامع اطلاعاتی بدون آن ممکن نیست. این تحقیق، به روش شبه تجربی و با هدف بررسی نقش برگزاری کارگاه های آموزشی، در توسعه سواد اطلاعاتی کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان، انجام گرفته است.
  روش شناسی: برای آزمون فرضیه ها، به برگزاری کارگاه های آموزشی سواد اطلاعاتی در سه جلسه آموزشی پرداخته شد. جامعه آماری پژوهش را متخصصین شرکت فولاد مبارکه اصفهان، با تحصیلات لیسانس و بالاتر از لیسانس تشکیل داده است. حجم نمونه، 15 نفر از متخصصین رشته برق بودند که انتخاب آن ها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. به منظور گرد آوری داده از پیش آزمون و پس آزمون محقق ساخته استفاده شد، که در آن سواد اطلاعاتی بر اساس مدل آیزنبرگ و برکویتز، در شش سطح تشخیص ماهیت و شناخت نیاز اطلاعاتی، شناخت منابع اطلاعاتی، جستجو و دسترسی به اطلاعات، ارزیابی اطلاعات، مدیریت و سازماندهی اطلاعات و استفاده از اطلاعات، مورد سنجش قرار گرفت.

  یافته ها

  مقایسه و تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده قبل و بعد از برگزاری کارگاه، بیانگر این مطلب بود که برگزاری کارگاه های آموزشی در زمینه مهارت های سواد اطلاعاتی، نقش موثری در افزایش مهارت های سواد اطلاعاتی کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان داشته است. .

  نتیجه گیری

  برگزاری کارگاه های آموزش سواد اطلاعاتی نقش موثری در افزایش سطح سواد اطلاعاتی کارکنان شرکت فولاد مبارکه اصفهان داشته است.

  کلیدواژگان: مهارت های سواد اطلاعاتی، سازمان های صنعتی، شرکت فولاد مبارکه اصفهان، کارگاه های آموزشی
 • علی جمشیدی، بنفشه حسنوند، محمد خالدیان صفحات 51-62
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف کارآمدی آموزش هوش هیجانی برارتقاء مدیریت تعارض و درگیری شغلی دردانشجویان رشته اطلاعات و دانش شناسی انجام شد. روش شناسی: جامعه پژوهش حاضر کلیه دانشجویان رشته اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور شهر تهران در سال تحصیلی 95-96 است. در این پژوهش 24 نفر از دانشجویان رشته اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه پیام نور تهران با نمونه گیری در دسترس بعنوان حجم نمونه تحقیق انتخاب شدند. نمونه آماری گروه آزمایش12نفر از دانشجویان داوطلب شرکت کننده در جلسات آموزش هوش هیجانی است. نمونه آماری گروه کنترل 12 نفر از دانشجویان که در جلسات آموزش هوش هیجانی شرکت نکردند (از بین دانشجویان دانشگاه بصورت در دسترس انتخاب شدند) است. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با دو گروه آزمایش و کنترل است. گروه آزمایش تحت 9 جلسه90 دقیقه ای آموزش هوش هیجانی قرار گرفتند اما گروه کنترل تحت هیچ گونه آموزشی قرار نگرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض CMSQ و پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو استفاده شد و برای تحلیل آماری داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد میانگین نمرات مدیریت تعارض و درگیری شغلی در پس آزمون گروه آزمایش به طور معنا داری از میانگین نمرات پس آزمون در گروه کنترل بالاتر است. بحث و

  نتیجه گیری

  نتیجه گیری می شود که آموزش هوش هیجانی به طور معنی داری در مدیریت تعارض و درگیری شغلی دانشجویان موثر است.

  کلیدواژگان: آموزش هوش هیجانی، مدیریت تعارض، درگیری شغلی
 • بهاره استادزاده مهربانی، مرتضی محمدی استانی صفحات 63-75
  هدف

  هدف پژوهش حاضر، ارزیابی و رتبه بندی وب سایت های فدراسیون های ورزشی ایران براساس ابزار ارزیابی کیفیت دبلیو. کیو. ای. تی. است.

  روش

  روش پژوهش به صورت توصیفی و از نوع پیمایش ارزیابانه است. جامعه پژوهش شامل 47 وب سایت فدراسیون های ورزشی ایران است. ابزار پژوهش، ابزار ارزیابی کیفیت دبلیو، کیو، ای. تی. می باشد که وب سایت ها را با استفاده از 9 معیار (محتوا، عملکرد، روزآمدبودن، پیوندها، گرافیک، اعتبار، دامنه، ساختار و استفاده از ابربرچسب ها) مورد سنجش قرار می دهد. روایی ابزار توسط متخصصین، تایید و پایایی با روش آلفای کرونباخ صورت گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از ارزیابی 47 وب سایت نشان داد که در این وب سایت ها، به اندازه کافی به مولفه ها و ویژگی های مندرج در ابزار ارزیابی کیفیت دبلیو. کیو. ای. تی. توجه نمی شود. وپژگی هایی همچون سهولت جستجو، نقشه قابل فهم، جدول ها، نوآوری و خلاقیت، تصاویر، پیوند های بیرونی، یافته های آماری و پژوهشی مستند، وجود نقشه و نمایه نمره بالایی کسب نکردند.
  بحث و

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود که طراحان و مدیران وب سایت های فدراسیون های ورزشی از یافته های پژوهش حاضر جهت افزایش کیفیت وب سایت های مورد نظر استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: کیفیت وب سایت ها، ابزار ارزیابی کیفیت وب سایت ها (دبلیو. کیو. ای. تی.) ، وب سایت های فدراسیون های ورزشی ایران
 • ثنا صفری صفحات 77-92
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف تبیین قابلیت های مدیریت دانش و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور انجام شده است.
  روش شناسی: روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع رگرسیون چندگانه بوده است. جامعه پژوهش شامل کارکنان سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور (462نفر) بوده که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب،210 نفر از آنان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه مدیریت دانش بات (2000) با پایایی (92/0=α) و پرسش نامه اثربخشی سازمانی پارسونز (1996) با پایایی (91/0=α) استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد وضعیت مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی پایین تر از حد متوسط بوده و هم چنین بین تمامی مولفه های مدیریت دانش و نمره کل مدیریت دانش همبستگی وجود دارد. مولفه کسب دانش با توسعه دانش بیشترین همبستگی را با هم داشته اند. بین تمامی مولفه های اثربخشی سازمانی نیز همبستگی وجود دارد. مولفه مشروعیت با مولفه انطباق بیشترین همبستگی را با هم داشته اند. مولفه های شش گانه مدیریت دانش با مولفه های چهارگانه اثربخشی سازمانی با یکدیگر ارتباط مثبت و معنی داری دارند. در این میان مولفه کاربرد دانش با مولفه انطباق کمترین همبستگی را با هم دارند و مولفه اشتراک دانش با مولفه انسجام با بیشترین همبستگی را با هم دارند. مدیریت دانش با اثربخشی سازمانی رابطه مثبت و معناداری(p بحث و

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان می دهد از بین مولفه های مدیریت دانش ، مولفه کسب دانش در مقایسه با مولفه های دیگر سهم بیشتری در تبیین متغیر اثربخشی سازمانی دارد. در جامعه ی مورد مطالعه ، ویژگی های فردی جنسیت ، تحصیلات ، وضعیت استخدامی ، سن و تجربه ی کاری با مولفه های شش گانه ی مدیریت دانش و چهار مولفه اثربخشی سازمانی رابطه ی معنا داری نداشته اند.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، اثربخشی سازمانی، کارکنان، مراکز آموزش عالی
 • معصومه سعیدی، ثریا ضیایی، علی بیرانوند صفحات 93-105
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فضای مجازی بر میزان مطالعه غیر درسی دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند انجام شد.
  روش شناسی: این پژوهش کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دوره اول متوسطه شهر بیرجند است. بر اساس فرمول جرسی مورگان تعداد 380نفر بر اساس ضوابط نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های پژوهش مشخص شد که رابطه معناداری بین میزان و مدت زمان استفاده از فضای مجازی و جنسیت با میزان مطالعه غیردرسی وجود ندارد. دختران بیشتر از پسران علاقه به خواندن رمان دارند و در خصوص سرگرمی و جدول، ورزش، موسیقی، علمی، تاریخی و مذهبی علاقه پسران بیش از دختران است. بین دلایل استفاده از فضای مجازی برای مطالعات غیردرسی دانش آموزان در قسمت تکمیل کنندگی اطلاعات منابع درسی، تفاوت معناداری وجود دارد. اولویت اول استفاده دانش آموزان از فضای مجازی سهولت دسترسی به آن است.

  نتیجه گیری

  براساس پژوهش حاضر، پرسشنامه محقق بر اساس طیف لیکرت با ضریب پایایی بالایی تهیه شد که می توان در پژهش های آتی می توان استفاده کرد. یافته های این پژوهش را می توان در ارزیابی و سیاستگزاریهای کتابخانه های سطح شهر و کتابخانه های مدارس جهت بهبود وضعیت مطالعه غیردرسی دانش آموزان بکار برد.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، مطالعه غیردرسی، دانش آموزان دوره اول متوسطه، بیرجند، میزان مطالعه
|
 • Mohammad Reza Soleymani , Azra Daei , Leila Shahrzadi Pages 11-18
  Purpose

  Justice in organizations can have a determinative impact on Organizational Citizenship Behaviors. The aim of this study was to determine the relationship between organizational justice and organizational Citizenship behavior in librarians of Isfahan University and Isfahan University of medical sciences.

  Methodology

  The study is applied and was done as a survey method. The study population included all librarians working in the libraries of Isfahan University and Isfahan University of Medical Sciences. 106 of them were selected as a stratified random sampling method. Data collected by using two questionnaires: Moorman& Niehoff Organizational Justice and Podsakoff and et al Organizational Citizenship Behavior. Data was analyzed in descriptive and inferential statistics levels and using one sample t-tests and Pearson correlation and regression.
  Findings: Librarians organizational Citizenship behavior except Citizenship virtue was above than average. In organizational justice, distributive justice was less than average, procedural justice was mediocre, and interactional justice was above average. Based on the findings, organizational justice and its three dimensions had a significant and positive relationship with conscientiousness dimension of organizational Citizenship behavior. In total, between organizational justice and librarians’ organizational Citizenship behavior was not observed a significant relationship.

  Conclusion

  Considering the significant role of a positive conception of organizational justice to increasing and improving organizational Citizenship behavior especially in conscientiousness dimension, the need to strengthen the librarians' perceptions of organizational justice and non-discrimination in the organization is essential.

  Keywords: Organizational Justice, Organizational Citizenship Behavior, librarians, Isfahan University of medical sciences, Isfahan University
 • Hossein Samadi, Miarkolaei , Hamzeh Samadi, Ramezan GHolami Avati , Masoud Bastami Pages 19-31
  Purpose

  The purpose of present research is verification and identification of influential factors on knowledge sharing process among Education and Training Administration's staff of Mazandaran.

  Methodology

  This study, in terms of dada collection, is an analytical-descriptive study, and in terms of research objectives, is an applied study. Statistical population of the present study includes 387 Education and Training Administration's staff of Mazandaran that 172 staffs are selected as statistical sample. For collecting data, we used the standard questionnaires which were used by (Jacobs & Roodt, 2007), and data analysis so performed by SPSS and LISREL software.
  Findings: The results of structural equation modeling showed that all 5 studied variables such as gathering, self-efficacy, knowledge presentation, organizational climate, and behavioral control both directly and indirectly influenced on organizational knowledge sharing process. So the results of assumptions testing showed that all variables are influential and verifier of knowledge sharing process separately.

  Conclusion

  The knowledge-based age in which the knowledge is counted as the most important asset of organizations, requires to a distinctive management approach towards the organizational and personnel problems. The change of the nature of organizational activities into the knowledge activities causes increasingly importance of applying knowledge management and it's sharing within organizations. Therefore, successful organizations continuously evaluate and measure the extent of production, dissemination, exchange, and utilization of knowledge among their employees by different methods through which they are able to attain to the alternatives of achieving organizational goals.

  Keywords: Education, Training Administration, Knowledge Sharing, knowledge management, SEM
 • Nasim Nobahar , Hadi Sharif Moghadam Pages 33-40
  Purpose

  The aim of this study is to investigate the influence of cultural, religious, social, economic, political and non-school pupils and students studies.

  Methodology

  The present study was a descriptive post-event type. The statistical population of the study included high school students in three areas of university students (Payame Noor and Ferdowsi) in Mashhad. The questionnaire is the instrument used in this study. Its reliability was measured using SPSS 19 software and the Cronbach's alpha students and student questionnaires were 89%. In analyzing the data, descriptive and inferential statistics were used. on the description of the mean, standard deviation and inferential multivariate regression model was used for the hypothesis.
  Findings: The results showed that by 33 and 27 percent respectively of research on the impact of the Internet and the lack of appropriate books, the lack of tendency to be non-academic studies, from the Statistics of a significant relationship between television advertising and non-academic studies tend to show.

  Results

  cultural, religious, social, economic, political factors are effective on the non-academic study of university students and pupils of Mashhad. The results showed that the multiple correlation coefficient (R) in the analysis is 0/79 and the coefficient of determination (R²) 0/62 times the changing social and cultural shows 62 percent of the variance of non-academic studies increased among students explain.

  Conclusions

  Increasing communication between the broadcasting and libraries, reducing audit of the books and the final price of it, and keep pace with technology, are such solutions that presented in this [h1] study.

  Keywords: study, Students, Pupils, Mashhad
 • Maryam Golshany , Asefeh Asemi , Bibi Eshrat Zamani Pages 41-50
  Purpose

  This study investigated the role of training workshops in developing information literacy of Marrakech Steel employees. In this study, a sample consisting of 30 Mobarakeh Steel employees were Isfahan city. The Convenience Sampling method was used for sampling. In order to research, one experimental sample was used and it has no control group. The research methods of achieving the quasi-experimental design, pretest, and posttest in the experimental group were selected. In order to gather information, pretest and posttest questionnaire assessment, review of the literature, organizational documents, were used.

  Methodology

  For measuring information needs. Seven-item scale was designed, for measuring identifying information resources, ten-item scale, for search and information access, a 7-item scale, for evaluation of information 2-item scale, for management and organization of information 3-item scale, for use of information 3-item scale were used. After performing the study using test questions. Information needs, identifying information, search and information access, evaluation of information, management and organization of information, for use of information, was measured. Analysis of data from pretest and posttest scores in both descriptive and inferential statistics was done. Descriptive statistics were used for frequency, percentage, average, standard deviation, and inferential statistics were used for Kolmogorov-Smirnov test, paired t-test and Friedman test.
  Findings: According to the results obtained of data analysis can be said there was a significant difference between the level of information literacy among the participants, before and after the training workshops.

  Conclusions

  Based on the study findings, it seems that Information Literacy training workshops, has an important role in increasing the level of information literacy of the Mobarakeh Seel company employees.  

  Keywords: Information literacy skills, industrial organization, Mobarakeh steel company, educational workshops
 • Ali Jamshidi , Banafsheh Hasanvand , Mohamad Khaledian Pages 51-62
  Purpose

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotional intelligence training in conflict management and job involvement among students in the field of information and knowledge.

  Methodology

  The population of this study is all students of information and knowledge science affiliated with the Payame Noor University of Tehran in the academic year 2016-17. In this research, 24 students of Informatics and Knowledge Science of Payame Noor University in Tehran were selected by Sampling available as sample size. The statistical sample of the test group is 12 volunteers participating in emotional intelligence training sessions. The statistical sample of the control group of 12 students who did not participate in emotional intelligence training sessions was selected from among university students. The research method is a semi-experimental design with two experimental and control groups. The experimental group was subjected to 9 sessions of 90 minutes of emotional intelligence training, but the control group did not receive any training. CMSQ Conflict Management Style Questionnaire and Kongoni Job Involvement Questionnaire were used for data collection. Covariance analysis was used to analyze the data.

  Finding:

  The results showed that showed that the mean Conflict management and Job Involvement in the post-tests in the experimental group were significantly higher than that control group.

  Conclusion

  It concludes that emotional intelligence training has a significant effect on conflict management and job involvement among students.

  Keywords: Emotional Intelligence Training, conflict management, Job Involvement
 • Bahareh Ostadzadeh Mehrabani , Morteza Mohammadi Ostani Pages 63-75
  Purpose

  The purpose of this study was to evaluate Iranian sports federations websites based on (W.Q.E.T) Quality assessment tool.

  Methodology

  The method of this study is a descriptive and research group consisted of all Iranian sports federations' websites. The evaluation tool is W.Q.E.T. The tool examines the validity of the websites on the nine general criteria including content, performance, validity, up-to-date, connection, graphics, scope, structure and meta tags.

  Findings:

  The results showed that in the studied sites, not enough attention to components and features in (W.Q.E.T) Quality assessment tool. Features like search facilities, conceptual plan, tables, innovation and creativity, pictures, external links, cited statistics and research findings, and sitemap and index were not good condition.

  Conclusions

  It is recommended to administrators of Iranian Sports federation's websites to use the results of this paper to improve the quality of their websites.

  Keywords: Websites quality, Websites quality evaluation tool (WQET), Iranian sports federations websites
 • Sana Safari Pages 77-92
  Purpose

  This study aimed to explain a relationship of knowledge management with organizational effectiveness of the central institution of Payam Noor University.

  Methodology

  The research method was descriptive and correlational and data analysis method was a regression that Sample size was determined 210 personnel by Stratified random sampling. Self-leadership questionnaire of Baat (2000) with the reliability (α =0/92) and organizational effectiveness questionnaire of Parsons (1996) with the reliability (α=0/91) were used to collect data.

  Findings:

  Results showed knowledge management and organizational effectiveness of Personnel lower than the average. Results showed that the components of KM & OE  had a correlation with each other. Also, knowledge management had a significant positive correlation with organizational effectiveness

  Conclusion

  . results of this research showed  that   among the components of KM, knowledge acquisition (%48) predicted of organizational effectiveness. Also, there is no meaningful relation between demographic specification and variables of research, knowledge management and organizational effectiveness.

  Keywords: knowledge management, organizational effectiveness, Staff, higher education, office
 • Masoumeh Saidi , Soraya Ziyaei , Ali Biranvand Pages 93-105
  purpose

  The purpose of this study was to investigate the effect of cyberspace on the non-syllabus study of high school students in Birjand.

  Methodology

  This study is practical and used a survey method. The statistical population of this study is all students of the first grade of high school in Birjand. Based on the Jersey Morgan formula, 380 individuals were selected based on random sampling, The required information was collected through a researcher-made questionnaire.
  Findings: Based on the findings of the research, it was found that there is no significant relationship between the amount and duration of using space and gender with the non-syllable study. Girls are more interested in reading novels than boys and are more interested in boys than girls in terms of entertainment and tables, sports, music, science, history, and religion. There is a significant difference between the reasons for the use of cybernetics for non-syllabus study in the field of completing the information of the textbooks. The first priority of using students from cyberspace is the ease of access to it.

  Conclusion

  Based on the present study, the researcher's questionnaire was prepared based on the Likert scale with a high-reliability coefficient, which can be used in future questions. The findings of this research can be used to evaluate the policies and policies of city libraries and school libraries to improve the status of students non-syllabus study.

  Keywords: cyberspace, non-syllabus study, High school student, Birjand