فهرست مطالب

طب انتظامی - سال هشتم شماره 1 (زمستان 1397)
 • سال هشتم شماره 1 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/10/24
 • تعداد عناوین: 8
|
 • رضا محمدی حسن بستان، حسن دارابی، مینا لازم، معصومه ملکی، سارا قلنه، نسیم اصلانی، علی گراوند* صفحات 1-5
  مقدمه
  سیستم اطلاعات آزمایشگاه (LIS) به منظور برنامه‎ریزی، سازماندهی و کنترل فعالیت های بالینی، مدیریتی و بهره وری از خدمات آزمایشگاهی در بیمارستان استفاده می شود. این پژوهش با هدف تعیین عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاهی در دو بیمارستان انتظامی انجام گردید.
  روش
  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی مقطعی است که در سال 1395 انجام گردید. داده ها با مراجعه به بخش آزمایشگاه دو بیمارستان و با استفاده از یک چک لیست روا و پایا جمع آوری گردیدند. تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 و آمار توصیفی انجام گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که میانگین سه معیار بررسی شده (ورود داده، ذخیره سازی و پردازش و خروج داده) در مقایسه با استاندارد ها در بیمارستان الف به ترتیب 8/26، 15/21 و 35/29 و در بیمارستان ب به ترتیب 07/41، 25/31 و 1/40 می باشد. در مجموع بیمارستان ب دارای سیستم اطلاعات آزمایشگاهی مناسب تر از لحاظ عملکردی است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده مشخص شد که عملکرد سیستم اطلاعات آزمایشگاهی در قالب معیار های ارزیابی شده مورد توجه کافی قرار نگرفته است. بر اساس نتایج مطالعه حاضر پیشنهاد می شود استاندارد های ارائه شده از سوی سازمان های معتبر بررسی و مطالعه شود و بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته از ذینفعان سیستم های اطلاعات آزمایشگاهی اصطلاح گردند.
  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستان، سیستم اطلاعات آزمایشگاه، استاندارد، ارزیابی
 • مهدی آشناگر، ایوب قنبری سرتنگ* ، احسان حبیبی، محبوبه عابدی صفحات 7-11

  اهداف: سیرکادین تغییرات شبانه روزی فعالیت های رفتاری و سوخت و ساز موجودات زنده است. هدف از این مطالعه بررسی رابطه فرسودگی شغلی, افسردگی, اضطراب و استرس با ریتم سیرکادین در افراد نظامی بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی100نفر از افرادنظامی (50 نفر روز کار و 50 نفر نوبت کار) در مهر1395به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انجام شد. جامعه آماری کارکنان نظامی قسمت فاوا یک ستاد نظامی بودند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ریتم سیرکادین, مقیاس افسردگی, اضطراب و استرس و پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلاش استفاده گردید. در نهایت برای آنالیز داده ها از نرم افزار 19SPSS, آمار توصیفی, آزمون تی مستقل و آزمون آنوا استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد تفاوت معناداری بین ریتم سیرکادین با فرسودگی شغلی (02/0=p-value) و مقیاس افسردگی (03/0=p-value) - اضطراب (02/0=p-value) و استرس (01/0=p-value) در افراد نوبت کار وجود داشت در حالی که در افراد روزکار تفاوت معناداری بین ریتم سیرکادین با فرسودگی شغلی (08/0=p-value) و مقیاس افسردگی (07/0=p-value) - اضطراب (07/0=p-value) و استرس (09/0=p-value) وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق نشان داد با توجه به نوع ریتم سیرکادین افراد می توان افراد را در نظام نوبت کاری استفاده کرد و از تاثیرات نوبت کاری روی سلامت جسمی و روانی افراد جلوگیری و یاآنراکاهش داد.
  کلیدواژگان: ریتم سیرکادین، فرسودگی شغلی، مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس، افراد نظامی
 • فاطمه قاسمی* ، محسن کریمی، مهدی ربیعی صفحات 13-19
  اهداف: اختلال بدشکلی بدن یکی از اختلالات ناشناخته و مقاوم به درمان است. مطالعه حاضر باهدف تدوین و بررسی اثربخشی مداخله رفتاری-شناختی- فراشناختی بر روی علائم اختلال بدشکلی بدن انجام می شود.
  روش ها
  برای دست یابی به هدف پژوهش، بعد از تدوین مداخله رفتاری-شناختی- فراشناختی، به روش مورد منفرد مورد ارزیابی قرار گرفت. نمرات مقیاس BDD-YBOCS در مرحله خط پایه، درمان و پیگیری بر روی 3 نفر به دست آمد. پژوهش مورد منفرد بود و برای تحلیل داده های از ترسیم نمودار استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج ترسیم نمودار نشان داد که مداخله رفتاری-شناختی-فراشناختی علائم اختلال بدشکلی بدن را کاهش می دهد و ازلحاظ بالینی نیز کاهش علائم بدشکلی بدن معنادار بود.
  نتیجه گیری
  مداخله پژوهش حاضر از جهت این که چندبعدی است و به هر سه جنبه رفتاری، شناختی و فراشناختی توجه می کند و این سه جنبه را لازم و ملزوم یکدیگر می داند و آن ها را جدا یا در تناقض با یکدیگر نمی داند یک مداخله جدید و نو به حساب می آید. کلیدواژه ها: درمان، اختلال بدشکلی بدن، رفتار، شناخت، فراشناخت، مطالعه مورد منفرد.
  کلیدواژگان: درمان، اختلال بدشکلی بدن، رفتار، شناخت، فراشناخت، مطالعه مورد منفرد
 • حمید کاظمی زهرانی*، ندا جلالی صفحات 21-26
  اهداف: اثر بخشی مدل پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی بر تحمل پریشانی و وسوسه در بیماران وابسته به مت آمفتامین.
  مواد و روش ها
  از میان مراجعه کنندگان به مراکز تعداد 40 نفر از مردان و زنان دارای تشخیص اختلال وابستگی به مت آمفتامین که دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده بودند، بر پایه معیار های TR- DSM – IV انتخاب شدند. این افراد به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. متغییر پژوهش در مرحله پیش آزمون در دو گروه متغیر های پژوهش، تحمل پریشانی با ابزار مقیاس تحمل پیشانی و وسوسه با ابزار پرسش نامه عقاید وسوسه انگیز مورد سنجش قرار گرفت. گروه آزمایش تعداد 8 جلسه 5/1 ساعته، تحت مداخله پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی بر اساس مدل مارلات، قرار گرفتند و گروه کنترل مداخله ای دریافت ننمودند. پس از اتمام جلسات مداخله، متغییر های پژوهش در مرحله پس آزمون در دو گروه مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون t مستقل و تحلیل کواریانس چند متغیره استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون t نشان داد که از لحاظ تحمل پریشانی و وسوسه بین دو گروه تفاوت معنا داری وجود دارد.
  نتایج
  به نظر می رسد به کارگیری روش درمانی پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی در افزایش تحمل پریشانی و کاهش وسوسه ناشی از مصرف مت آمفتامین موثر است.
  کلیدواژگان: پیشگیری از بازگشت بر پایه ذهن آگاهی، تحمل پریشانی، وسوسه، مت آمفتامین
 • خانم سپیده شیرزاد، دکتر افسانه قنبری پناه، دکتر ولی اله فرزاد، دکتر شیرین کوشکی* صفحات 33-40
   
  مقدمه
  خانواده تاثیرگذارترین قسمت جامعه بوده و جامعه سالم، نیازمند خانواده سالم است، بنابراین هر گونه آسیبی که به خانواده و کارکردهایش وارد شود بسیار مهم و قابل بررسی است. طلاق عاطفی یکی از این آسیب ها است که برخی خانواده ها با آن مواجه هستند. لذا پژوهش حاضر با هدف مدل یابی سرمایه روان شناختی نوجوانان پسر در خانواده های نظامی با طلاق عاطفی بر پایه ویژگی های شخصیتی: نقش واسطه ای راهبردهای مقابله ای صورت گرفته است.
  مواد و روش ها
  طرح پژوهش حاضر کاربردی و از نوع پژوهش های همبستگی به روش مدل یابی معادلات ساختاری بود. از کلیه نوجوانان پسر 13 تا 18 ساله خانواده های کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که به کلینیک ها و مراکز مشاوره این سازمان مراجعه نموده و دچار طلاق عاطفی تشخیص داده شدند، تعداد 300 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه های سرمایه های روان شناختی، ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های همبستگی پیرسون و مدل یابی معادلات ساختاری به کمک نرم افزارهای SPSSV19 و LISRELV8. 80 استفاده شده است.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای با سرمایه روان شناختی رابطه معنی داری دارند. همچنین نتایج مدل نشان داد که ویژگی های شخصیتی و راهبردهای مقابله ای اثر مستقیمی بر سرمایه روان شناختی دارند. افزون بر آن ویژگی های شخصیتی به واسطه راهبردهای مقابله ای بر سرمایه روان شناختی اثر غیرمستقیمی داشته است.
  نتیجه گیری
  در نهایت نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است متغیرهای روان رنجوری، انعطاف پذیری، توافق پذیری، باوجدان بودن و راهبردهای مقابله ای می توانند اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه روان شناختی داشته باشند و از آن ها جهت تقویت سرمایه های روان شناختی نوجوانان خانواده های نظامی با طلاق عاطفی بهره برد.
  کلیدواژگان: سرمایه روان شناختی، طلاق عاطفی، ویژگی های شخصیتی، راهبردهای مقابله ای، نوجوانان
 • غلام حسین شعبانی، دکتر مرضیه رضایی کلانتری* صفحات 41-45

  اهداف: این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی کارکنان ناجا انجام شده بود، این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد.
  روش ها
  جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان ناجا شهرستان ساری، که تعداد آنها برابر 300 نفر بود. نمونه آماری با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 169 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه‏ استاندارد هوش هیجانی شرینگ و فرسودگی شغلی گلدارد (GBI) استفاده شد. برای پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که برای پرسشنامه هوش هیجانی (85/0) و فرسودگی شغلی (82/0) محاسبه گردید که نشان دهنده ضریب پایایی مناسبی برای اجرای پرسشنامه می باشد. در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل آماری داده ها از طریق روش های آماری توصیفی و آزمون های استنباطی (آزمون کلموگروف– اسمیرنف و ضریب همبستگی پیرسون) و با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و فرسودگی شغلی کارکنان ناجا شهرستان ساری رابطه معناداری وجود دارد و بین مولفه های هوش هیجانی و فرسودگی شغلی نیز رابطه معناداری وجود دارد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج پژوهش حاظر به مسئولین سازمان ناجا توصیه می شود با برگزاری دوره های آموزشی، کارکنان را با انواع هوش آشنا نمایند. توصیه می شود با برگزاری کلاسهای ضمن خدمت کارکنان را در جریان نشانه های فرسودگی شغلی و عوامل ایجادکننده و بازدارنده آن آشنا نمایند.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، فرسودگی شغلی، پرسشنامه
 • گزارش موردی
 • محسن غفاری، مصطفی شهابی نژاد* ، ناصر شهابی نژاد صفحات 47-51

  اهداف: فاشیت نکروزان یک عفونت نادر اما تهدید کننده حیات است که بیشتر بافت نرم و عضلات را در اندام های تحتانی درگیر می نماید. در زمینه بروز فاشیت نکروزان در سربازان هیچ مطالعه ای منتشر نشده است. گزارش مورد: در این مطالعه ، گزارش در مورد دو سرباز که در دو فاصله زمانی متفاوت در حین خدمت سربازی در پادگان دچاردرد اندام تحتانی شده و در مراجعات اولیه آنها به مرکز درمانی ، درمان آنها بصورت سرپایی انجام و با تشدید علائم و مراجعه مجدد با تشخیص فاشیت نکروزان در بیمارستان بستری گردیده اند. هر دو بیمار بعد از فاشیاتومی و انجام چندین نوبت دبریدمان نسوج نکروزه ، همزمان تحت درمان آنتی بیوتیکی نیز قرار داشته اند. در نهایت یکی از بیماران فوت و دیگری بهبود می یابد. یافته ها و
  نتیجه گیری
  از آنجا که کشیدگی ماهیچه ها و آسیب های عضلانی در سربازان به وفور رخ می دهد احتمال انتقال استرپتوکوک گروه A (GAS) توسط خون از گلو به سمت محل ترومای بلانت و یا محل کشیدگی و فشار وارد شده به عضله وجود دارد. استراتژی های پیشگیری از آسیب بایستی توسط فرماندهان در پادگان ها توسعه یابند.
  کلیدواژگان: فاشیت نکروزان، سربازان، رژه نظامی، استرپتوکوک گروه A، فاشیت نکروزان تک میکروبی
|
 • Reza Mohammadi , Hassan Bostan , Hassan Darabi , Mina Lazem, Mahsa Maleki , Sara Ghalaneh , Nasim Aslani , Ali Garavand* Pages 1-5
   
  Introduction
  Laboratory Information System is a system that developed for collecting, processing, storing, and retrieving the data created in laboratory department in hospital. Therefore the aim of this study was to determine the performance of the laboratory information system (LIS) in Tehran NAJA hospitals.
  Method
  This study is a descriptive cross sectional study. The data were collected based on a valid checklist. Data analyzing were done by SPSS v 21 software and descriptive statistics.
  Results
  Based on the findings of the study, the mean score for the three criteria (data input, data storage and processing, and data output) examined, referring to the standards, was found to be 26.8, 21.15 and 29.35 for hospital No. one and 41.07, 31.25 and 40.1 for hospital No. 2 respectively. In general hospital No. 2 has better functional condition.
  Conclusion
  with regard to the results, it was found that the standards under study for the LISs have been not proper attention. Hence, it is recommended that the proposed standards be examined and studied by organizations so that a user-friendly and responsive system can be developed based on the results of the needs-analysis done from the beneficiary organizations.
  Keywords: hospital information system, laboratory information system, standards, assessment
 • MEHDI Ashnagar , Aioob Ghanbary*, EHSAN HABIBI , Mahbobbeh Abedi Pages 7-11
   
  Aims
  Circadian is the changes of behavioral and metabolic activity during day and night in living organisms. The purpose of this study was Relationship investigation between Mental Health with musculoskeletal disorder in military individuals.
  Materials & Methods
  This describe-analytical study was carried out on 100 military personnel (shift work 50 personnel and day work 50 personnel) in October 2016 done by stratified random sampling. For data collection used from Circadian Type Inventory, DASS-21 scale and burn out job meslash Questionnaire. Finally, for the data analysis used SPSS version 19, descriptive statistics, t independent test and Anova test.
  Results
  The results of the study showed that there was a significant difference between the circadian rhythm with job Burnout (p-value=0.02) and depression (p-value = 0.03), anxiety (p-value = 0.02) and stress (p-value = 0.01) in shift workers. However, there was no significant difference between the circadian rhythm with job Burnout (p-value=0.08) and depression (p-value = 0.07), anxiety (p-value = 0.07) and stress (p-value = 0.09) in persons work day.
  Conclusion
  The finding of this research showed that use the type of circadian rhythm of people can be individual's usage in shift work system and the effects of shift work on physical and mental health of individuals prevent or reduce it
  Keywords: circadian rhythm, burn out job, Depression Anxiety Stress Scales, Military Personnel
 • Fatemeh Ghasemi*, Fatemeh Ghasemi , Mahdi Rabiei Pages 13-19
   
  Aims
  Body dysmorphic disorder is partly a secret and unknown disorder. Recovering from TTM is not simply. The purpose of this study was to develop and the effect of intervention based on the model on severity of the symptoms of body dysmorphic disorder. Material and
  Method
  Moreover, patients were selected on the basis of DSM-IV-TR and DSM-5 diagnostic criteria for BDD and the instruments (BDD-YBOCS) were administered on them. According to single case method they received 12 sessions weekly behavioral-cognitive-metacognitive intervention. The patients were treated for 12 weekly 45-60 minute individual sessions. Chart drawing was used of the data of this study at the second stage.
  Results
  The results of chart drawing showed that metacognitive-cognitive-behavioral intervention significantly reduced the symptoms of the body dysmorphic disorder.
  Conclusion
  The intervention presented in this study illustrates a multidimensional approach that the intervention focuses on the metacognitive -cognitive-behavioral dimensions, hence, the intervention presented in this study is a new explanatory model.The model may prompt future research into body dysmorphic disorder and facilitate clinical treatment and case formulation. Keywords: Treatment, Body dysmorphic disorder, Behavior, Cognition, Metacognition, Single case.
  Keywords: Treatment, Body dysmorphic disorder, Behavior, Cognition, Metacognition, Single case
 • Hamid Kazemi, Zahrani*, Neda Jalali Pages 21-26
   
  Purpose
  The effectiveness of mindfulness based on relapse prevention model based on depression tolerance, temptation in methamphetamine dependent patients.
  Materials & Methods
  The between of the references to the centers of 40 men and women diagnosed with methamPhetamine dependence disorder that has successfully had completed detoxification period were selected Based on criteria DSM-IV-TR. They were randomly into a experimental and a control group. The pre-test study variables were measured in both groups. Experiment group were intervention prevented based on mindfulness from returning in group in 8 one and half hour session, the control group did not receive intervention. After the intervention sessions research variables at post-test in both groups were assessed. To analyze the data, t-test and analysis of covariance was used. Findings: T-test results showed that In terms of depression tolerance and temptation there is a significant difference between the two groups.
  Conclusion
  It seems to apply MBRP in the treatment of psychological damages reduction is due to the consuming of methamphetamine effective.
  Keywords: MBRP, Depression Tolerance, Temptation, MethamPhetamine
 • Tahereh Rahimi , Sarallah Shojaei * Pages 27-32
   
  Aims
  Head and neck injuries are the major causes of mortality and injury among motorcycle riders and the use of helmets plays an important role in preventing such injuries. However, according to the current statistics, the status of helmet use is not desirable among the Iranian motorcyclists.
  Materials and Methods
  This cross-sectional study was conducted on 326 motorcycle riders in Qom in 2017. To collect the participants, we used the relative classification sampling method. The data collection tool was a two-part researcher-made questionnaire. The first part contained demographic characteristics with eight items and the second part included 45 questions regarding the performance of motorcyclists in using helmets based on the PMT constructs. The collected data were analyzed in SPSS18 using one-way ANOVA, independent t-test, Pearson correlation, and linear regression analysis. Findings: The mean and standard deviation of the participants' age was 32.79 ± 11.95 years. The results of linear regression analysis showed that the perceived severity (β=0.12, p=0.012), self-efficacy (β=0.55, p<0.001), response efficacy (β=0.12, p=0.013) and perceived rewards (β=0.09, p=0.037) could predict 50 percent of the protection motivation changes in motorcyclists (R2=0.50, F= 46.14, p<0.001). Moreover, the protection motivation explained 21 percent of behavioral changes in motorcyclists' use of helmets (R2=0.21, F= 86.90, p<0.001).
  Conclusion
  The results of this study indicate that PMT constructs form a suitable framework for examination of helmet use among motorcyclists. Furthermore, interventions that increase motivation in drivers can enhance their protective behavior.
  Keywords: Protection Motivation Theory, Motorcycle Riders, Helmet
 • Sepideh Shirzad , Afsane Ghanbary panah , Valiollah Farzad , Shirin Kooshki* Pages 33-40
   
  Introduction
  family is the most Effective part of society and wholesame sociaty needs healthful family.so any kind of suffering that weaken family and its functions is so much important and scrutinizalde,Emotional Divorce is one of these gashes that some families are faced with it so,current study has been done with the purpose of:(modeling of psychological capital of male teenagers in military families with Emotional divorce based on personaliies=mediator role of coping strategies.
  Methods and information:current study style is functional and from modeling of structural equations and correlation methods type.
  300 person all the teenagers from 13 to 18 years old of police force employers families that has attended to clinics and consolting contres and completed psychological capital,personality properties and coping strategies questionairs.
  Pierson correlation methods and modeling of structral equations were used for data analysis in this research and also SPSS v19 and LISRELv8.80 softwares were used to help analysis.
  Findings:results showed that personality properties and coping strategies with psychological capital have a significant relationship.
  Personality properties due to coping strategies had an indirect effect on psychological capital.
  Conclusion
  Final results of this study has shown;neuroticism parameters flexibility,consistency,conscientiosness and coping strategies can have significant and positive effect on psychological capital and they can be used to reinforce teenagers psychological capital suffering from emotional divorce
  Keywords: Key terms:psychological capital, Emotinal divorce, personality properties, coping strategies, teenagers
 • Gholamhossein Shabani , Marzieh Rezaei kalantari* Pages 41-45
   
  Aims
  The aim of this study was to investigate the relationship between emotional intelligence and job burnout among Naja staff. This is an applied and descriptive research and it has been done through correlation study.
  Materials & methods
  The statistical population of this research was all employees of NAJA working in Sari city, which numbered 300 people. A Sample of 169 people was selected using Krejsi and Morgan's tables through simple random sampling. Two questionnaires were used to collect data from Shirring Emotional Intelligence Questionnaire and Goldard Burnout Questionnaire (GBI). For reliability of questionnaires, Cronbach's alpha coefficient was used which was calculated for emotional intelligence (0.85) and burnout (0.82), which indicates an appropriate reliability coefficient for implementation of the questionnaire. In order to analyze the data, descriptive statistical and inferential tests (Kolmogorov-Smirnov test and Pearson correlation coefficient) were performed using SPSS software.
  Results
  The results showed that there is a significant relationship between emotional intelligence and job burnout among employees of NAJA. There is also a significant relationship between the components of emotional intelligence and burnout.
  Conclusion
  based on the results of the current study, it is suggested to the headquarters of NAJA that make their staff acquainted with different kinds of intelligence. Also, it is advised that through running in service courses make staff aware of job burnout, its signs, causes and preventions
  Keywords: emotional intelligence, job burnout, questionnaire
 • Mohsen Ghaffari , Mostafa Shahabinejad *, Naser Shahabinejad Pages 47-51
  This study is a report about two Soldiers that suffered from lower extremity pain in two different time during military service in Garrison . In their initial visits in Medical center, they are treated as an outpatient . With intensifying symptoms and recurrences, they have Hospitalized with diagnosis of necrotizing fasciitis. Both patients after fasciotomy and several times of necrotic tissue debridement, they have treated with antibiotics, at the same time. Finally, one of patient died and another was improved. Discussion and
  conclusion
  Because muscle sprains and muscular injuries are abundant in soldiers, there is a possibility of Streptococcus group A (GAS) transmitted by the blood from the throat to the blunt trauma site or the muscle strain and pressure on the muscle. Injury prevention strategies should be developed by commanders in barracks
  Keywords: Necrotizing fasciitis, Soldiers, Military parade, Streptococcus group A, Single microbial necrotizing fasciitis