فهرست مطالب

توسعه آموزش در علوم پزشکی - سال یازدهم شماره 31 (پاییز 1397)
 • سال یازدهم شماره 31 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/08/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مطالعه ی کیفی
 • شادی دهقان زاده* ، شیوا علی زاده صفحات 1-11
  زمینه و هدف
  برای پرورش دانش آموختگانی خلاق و برخوردار از توانایی های تفکر انتقادی، آموزش پرستاری نیازمند به کارگیری روش های آموزشی فراگیر مداری همچون کلاس وارونه است. علی رغم اینکه روش آموزش کلاس وارونه رویکردی نوین در آموزش علوم پزشکی محسوب می شود، اطلاعات کافی و عمیقی درباره ی تجارب دانشجویان پرستاری از یادگیری به شیوه ی کلاس وارونه در جهان و به خصوص در ایران وجود ندارد. مطالعه ی حاضر با هدف تبیین تجارب دانشجویان پرستاری از به کارگیری روش آموزشی کلاس وارونه و ارائه ی راهکارهای مناسب به مدرسان پرستاری اجرا شد.
  روش بررسی
  مطالعه ی حاضر یک تحقیق کیفی به روش تحلیل محتوای کیفی قراردادی است که بر 18 دانشجوی پرستاری ترم دوم که واحد پرستاری بیماری های ارتوپدی را به روش آموزش کلاس وارونه گذرانده بودند، انجام گرفت. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق نیمه ساختار یافته جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی قرار دادی Graneheim و Lundman تحلیل شد.
  یافته ها
  مضمون اصلی مطالعه "کارآمدی آموزش تئوری" بود که از سه طبقه اصلی "تجربه رویکردی نوین در آموزش"، "کنترل داشتن بر یادگیری" و "مشارکت تعاملی: تجربه های متفاوت" تبیین شد.
  نتیجه گیری
  محتواهای الکترونیکی به فراگیران کمک کرد تا بتوانند دانش نظری فراگرفته شده را برای حل مشکلات بیماران فرضی بکار بندند. مدرسان پرستاری می توانند از نتایج مطالعه ی حاضر جهت دستیابی به پیامدهای مثبت به کارگیری کلاس وارونه بهره جویند.
  کلیدواژگان: تحقیق کیفی، دانشجوی پرستاری، کلاس وارونه
 • دانش پژوهی
 • مریم زحمت کش ، رضا فریدی، مجیدی* ، شهرام اجتماعی مهر صفحات 12-22
  زمینه و هدف
  بهره مندی از فناوری نانو در تحقیقات علوم اعصاب به عنوان نیازی ضروری مطرح می باشد، در حالی که دستیاران علوم اعصاب در این زمینه اطلاعات اندکی دارند و در برنامه ی آموزشی آن ها نیز به کاربرد فناوری های نوین در تحقیقات کمتر پرداخته نشده است. نظر به نیاز فوق و با تکیه بر توسعه روش های آموزشی نوین بر آن شدیم که طرح آموزشی ادغام یافته و اختیاری را برای دستیاران علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تهران، طراحی و اجرا نموده و سپس درصد رضایت مندی فراگیران را از دوره ی آموزشی بسنجیم.
  روش بررسی
  برای طراحی برنامه ی آموزشی دوره از چرخه طراحی برنامه ی درسی کرن (Kern) استفاده گردید. فراگیران 15 نفر از دستیاران علوم اعصاب بودند که نیازهای آموزشی آن ها مشخص و پس از تعیین اهداف و پیامدهای یادگیری، مباحث آموزشی مشخص و به صورت کارگاه برگزار شد. میزان رضایت مندی از نحوه ی برگزاری توسط پرسشنامه ی ساختارمند که توسط تیم مدرسین با روش محاسبه لیکرت طراحی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  آنالیز نتایج حاصل از پرسشنامه ها نشان داد که بیش از 80 درصد از فراگیران رضایت مندی خود را از دوره ابراز نمودند و آن را برای سایر دانشجویان رشته توصیه نمودند. اساتید در مصاحبه ی حضوری به تجربه ی منحصر به فرد و برتری آن بر روش های سنتی آموزشی تاکید نمودند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان دهنده ی موفقیت قابل قبول این طرح در جلب نظر فراگیران بود و می تواند مسئولین آموزشی را برای استفاده از تکنولوژی های جدید در آموزش علوم اعصاب برای محققین این رشته ترغیب نماید. تداوم اجرای آن برای گروه هدف در ورودی های مختلف پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: طرح آموزشی ادغام یافته، فناوری نانو، دستیاران علوم اعصاب
 • مقالات پژوهشی اصیل
 • امین ترابی پور* ، طاهره بهمنی صفحات 23-32
   
  زمینه و هدف
  کارایی و بهره وری مهم ترین شاخص های عملکردی یک سازمان آموزشی محسوب می شوند. هدف از انجام این مطالعه محاسبه کارایی و بهره وری دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اهواز بود.
  روش بررسی
  این مطالعه یک مطالعه توصیفی و مبتنی بر داده های تابلویی و سری زمانی است. عملکرد هفت دانشکده دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز طی سال های 1390 الی 1394 بر اساس شاخص کارایی و بهره وری بررسی شدند. شاخص ها ورودی و خروجی بر اساس عملکرد آموزشی و پژوهشی دانشکده ها مشخص شدند. برای سنجش کارایی و بهره وری از روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص بهره وری مالئم کوییست (Malmquist) استفاده شد. در این مطالعه از نرم افزار Deap. 2 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین شاخص تغییرات کارایی مدیریتی، مقیاس، فنی و تکنولوژیک طی 5 سال، به ترتیب 1 (ثابت) ، 991/0 (کاهش) ، 991/0 (کاهش) و 862/0 (کاهش) بودند. همه شاخص های کارایی و بهره وری در سال 1393 رشد داشتند و نسبت به سال های دیگر بالاتر بود. میانگین بهره وری کل در دانشکده های مورد مطالعه 855/0 بود. لذا دانشکده ها در مجموع با کاهش نسبی بهره وری به میزان 5/15 درصد طی سال های 90-94 مواجه بود. شاخص بهره وری کل در سال های 1391 (+8/19 درصد) و 1393 (+4/73 درصد) افزایش داشت. در بین دانشکده های مورد مطالعه، به ترتیب دانشکده ی پزشکی (47 درصد) ، بهداشت (43 درصد) ، داروسازی (32 درصد) ، پرستاری (14 درصد) و دندانپزشکی (13 درصد) با کاهش بهره وری مواجه بودند. دانشکده ی پیراپزشکی با رشد 1/80 درصد و دانشکده ی توانبخشی با رشد 4/18 درصد، بالاترین رشد بهره وری را داشتند
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که کارایی و بهره وری دانشکده های مورد مطالعه نیازمند بهبود بود. مهم ترین عامل در افزایش و کاهش شاخص بهره وری کل دانشکده های مورد مطالعه، کارایی تکنولوژیک بود.
  کلیدواژگان: کارایی، بهره وری، دانشکده، علوم پزشکی، تحلیل پوششی داده ها
 • زهره سهندی ، حسین معصومی جهندیزی ، لیلا ناصحی ، کورش کمالی* صفحات 33-40
  زمینه و هدف
  مدل کارت امتیازی به طور روزافزون به عنوان یکی از فنون و ابزارهای جدید مدیریتی در سازمان های تجاری و موسسات آموزش عالی مورد استفاده قرار گرفته است. این روش با دارا بودن کاربرد مناسب برای آسیب شناسی و ارزیابی عملکرد، با دیدی وسیع و کلان به عملکرد سازمان می نگرد. این مطالعه پایلوت به منظور ارزیابی عملکرد آموزشی گروه های آموزش دانشکده ی پیراپزشکی و بهداشت زنجان با استفاده از این ابزار انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه با استفاده از مدل تلفیقی تصمیم گیری چند معیاره ترکیبی فازی و کارت امتیازی متوازن در سال 1393 در دانشگاه علوم پزشکی زنجان اجرا شد. جهت این کار ابتدا معیارهای مرتبط با شاخص های آموزشی با توجه به شاخص های موجود در معاونت آموزشی و بارش افکار در بین خبرگان با هر یک از 4 منظر کارت امتیازی متوازن جهت استفاده در واحدهای آموزشی طبق نظر نفر خبره انطباق داده شد؛ پرسشنامه ها بین اعضای هیات علمی دانشکده بهداشت وپیراپزشکی توزیع گردید. اطلاعات بدست آمده با مدل کارت امتیازی متوازن و ابزار تحلیل شبکه ای فازی و روش تاپسیس فازی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  گروه مهندسی بهداشت محیط نسبت به سایر گروه ها در رتبه ی اول از نظر ارائه ی عملکرد مطلوب قرار داشته و گروه پرتو شناسی نسبت به سایر گزینه ها در رتبه ی آخر از نظر ارائه ی عملکرد قرار گرفت. مدل کارت امتیازی متوازن کارآیی مناسبی برای ارزیابی عملکرد آموزشی نشان داد.
  نتیجه گیری
  ابزار کارت امتیازی متوازن طراحی شده در این مطالعه از اعتبار مناسبی برخوردار بود. این ابزار می تواند برای ارزشیابی عملکرد آموزشی گروه های آموزشی در دانشگاه های علوم پزشکی پیشنهاد شود.
  کلیدواژگان: کارت امتیازی متوازن، گروه های آموزشی، عملکرد آموزشی، عضو هیات علمی
 • لیلی صالحی*، معصومه قاسم زاده صفحات 41-50
  زمینه و هدف
  سرقت علمی به یکی از نگرانی های اصلی دانشگاه های امروزی بدل شده است. الگوی رفتار برنامه ریزی شده (TPB) احتمالا یکی از مهم ترین الگوهای پیش بینی کننده ی پدیده ی سرقت علمی در دانشجویان می باشد. این مطالعه مقطعی با هدف تعیین کاربرد الگوی TPB در پیش بینی عوامل موثر بر سرقت علمی درسال 1395 انجام گرفت.
  روش بررسی
  200 دانشجوی کارشناسی ارشد در مرحله ی تدوین پایان نامه از دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه خود ایفا مشتمل بر سه بخش مشخصه های دموگرافیک، سازه های الگو و قصد انجام سرقت استفاده گردید. داده ها با استفاده از آمارتوصیفی و تحلیلی (تی تست، آنوا و آنالیز رگرسیون چندگانه) با استفاده از نرم افزار SPSS (ver19) مورد تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سنی دانشجویان 4/13±25/29 سال بود 5/75% مجرد و 5/45% مرد بودند بین قصد انجام سرقت و نگرش مثبت، همبستگی متوسط و مثبت معنی داری وجود داشت و نگرش مثبت به سرقت علمی بطور معنی داری پیش بینی کننده ی قصد انجام آن بود (007/0= P). رابطه ی بین نگرش منفی و قصد، معکوس و معنی دار و رابطه ی بین نرم های انتزاعی، کنترل درک شده ی رفتاری و قصد مستقیم و معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  نگرش مثبت بطور مستقیم و معنی داری بر قصد انجام رفتار سرقت موثر است که با طراحی برنامه ی آموزشی مناسب می توان جهت تصحیح آن گام برداشت.
  کلیدواژگان: سرقت علمی، الگوی برنامه ریزی، نگرش
 • زینب صادقی ، علی عرب ، رضا محتشمی* صفحات 51-61
  زمینه و هدف
  انگیزه و علاقه نقش عمده ای در جریان یادگیری بازی می کنند و انگیزش تحصیلی دانشجویان تا اندازه ای به سبک تدریس وابسته است، در حقیقت یک روش تدریس فراگیر محور و منعطف می تواند فراگیران را فعال کند. این مطالعه با هدف توصیف تاثیرات مدیریت آموزش بر انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی و تفاوت انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی در الگوی مدیریت آموزش در مقایسه با شیوه ی سنتی در مبحث گزارش صبحگاهی انجام شد.
  روش بررسی
  روش پژوهش طرح نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با یک گروه کنترل با 30 دانشجوی پزشکی دانشگاه بقیه الله بود که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش نامه "انگیرش تحصیلی هارتر" بود. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (تی مستقل و کوواریانس بین گروهی تک متغیره) استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار انگیزش تحصیلی در دو گروه مدیریت آموزش و شیوه ی سنتی به ترتیب 53/126،92/10 و 66/116، 68/12 بود. مقایسه ی میانگین نمرات رضایت مندی دانشجویان دو گروه و تحلیل کوواریانس تک متغیره (816/6 F=و 015/0P=) نشان داد که نمرات رضایت مندی دانشجویان در دو گروه از نظر آماری تفاوت معنادار داشت (05/0ɑ<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی با روش مدیریت آموزش در مقایسه با آموزش سنتی بیش تر است. الگوی مدیریت آموزش با افزایش انگیزه و تقویت روحیه ی مشارکتی، منجر به آموزش بهتر و در نتیجه افزایش انگیزش تحصیلی دانشجویان رشته ی پزشکی می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت آموزش، انگیزش تحصیلی، دانشجویان پزشکی
 • سیدمحسن عزیزی* ، مهران فرج اللهی، فرهاد سراجی، علیرضا خاتونی، محمدرضا سرمدی صفحات 62-70
   
  زمینه و هدف
  با توجه به گسترش کمی آموزش مجازی در دانشگاه های علوم پزشکی، کیفیت و هماهنگی طرح برنامه ی درسی با ویژگی های محیط یادگیری مجازی نیز باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی کاربست ویژگی های مولفه های برنامه ی درسی مجازی در دوره های آموزش مجازی علوم پزشکی بود.
  روش کار
  روش پژوهش حاضر توصیفی مقطعی و جامعه ی آماری آن شامل دانشجویان کارشناسی ارشد مجازی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی بود. نمونه آماری با استفاده از فرمول حجم نمونه کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 140 نفر تعیین شد. داده های پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته گردآوری شد. روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از شاخص های CVA و CVR بررسی و مورد تایید قرار گرفت. ضریب پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرانباخ 77/0 محاسبه شد. به منظور تحلیل داده های پژوهش از آزمون تی تک نمونه ای در محیط نرم افزار SPSS-19. 0 استفاده شد.
  یافته ها
  میانگین ویژگی های مولفه های هدف، محتوا، نقش مدرس مجازی و سنجش در دوره های آموزش مجازی علوم پزشکی در سطح «نسبتا تحقق یافته» (66/3 تا 33/2) بود.
  نتیجه گیری
  طراحان آموزشی و متخصصان برنامه ی درسی می توانند براساس ویژگی های مولفه های برنامه ی درسی مجازی، به بازنگری در طرح برنامه ی درسی دوره های آموزش مجازی علوم پزشکی بپردازند.
  کلیدواژگان: برنامه ی درسی مجازی، آموزش مجازی علوم پزشکی، یادگیری الکترونیکی
 • فرامرز محمدی پویا* ، سهراب محمدی پویا صفحات 71-80
  زمینه و هدف
  شناسایی ایدئولوژی برنامه ی درسی اساتید می تواند برای طراحان حوزه ی برنامه ی درسی و آموزش به مثابه ی ابزار و نقشه راه عمل نماید. بدین صورت در پژوهش حاضر سعی شده است که به شناسایی و اولویت بندی ایدئولوژی اساتید علوم پزشکی در رابطه با مولفه های شش گانه برنامه ی درسی پرداخته شود.
  روش بررسی
  روش پژوهش از نوع توصیفی – مقطعی می باشد. جامعه ی پژوهش متشکل از کلیه ی اساتید دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج) بوده و تعداد 94 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه ی استاندارد ایدئولوژی برنامه ی درسی اسکایرو استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نرم افزار آماری SPSS v16 مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج این مطالعه، اولویت اول ایدئولوژی برنامه ی درسی اساتید علوم پزشکی در هر یک از مولفه های شش گانه شامل ایدئولوژی بازسازی اجتماعی در مولفه هدف؛ ایدئولوژی کارایی اجتماعی در مولفه های تدریس، دانش و فراگیر؛ و ایدئولوژی یادگیرنده محور در مولفه های یادگیری و ارزشیابی بود.
  نتیجه گیری
  ضمن توجه اساتید علوم پزشکی به همه ایدئولوژی های برنامه ی درسی، ایشان در غالب مولفه های برنامه ی درسی ایدئولوژی کارایی اجتماعی را در اولویت بالاتری قرار دادند. به عبارت دیگر، تاکید ایشان بر توانمندسازی فراگیران جهت عملکرد مثمرثمر می باشد.
  کلیدواژگان: ایدئولوژی برنامه ی درسی، مولفه های برنامه ی درسی، اساتید علوم پزشکی
 • حسین گنجی نیا، محمدرضا حیدری*، علیرضا شغلی، منصور مهاجری صفحات 81-89
   
  زمینه و هدف
  نیاز نظام درمانی به پرستاران مسوولیت پذیر و پایبند به اخلاق حرفه ای، نیازی حیاتی است. لذا، مطالعه ی حاضر با هدف تعیین نقش دوره های آموزشی ضمن خدمت در نگرش پرستاران به اخلاق حرفه ای و عملکرد آن ها، در 3 مرکز آموزشی- درمانی شهر زنجان انجام گردید.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی-مقطعی، 400 نفر از پرستاران مراکز آموزشی- درمانی شهر زنجان شامل 362 نفر زن (5/90 درصد) و 38 نفر مرد (5/9 درصد) و به روش نمونه گیری در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. گردآوری اطلاعات از طریق پرسشنامه استاندار شده اخلاق در حرفه پرستاری یون جایون (2004 Eun-Ja Yeun-) ) در بهار 1397 صورت گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 76/0 بدست آمد. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS نسخه 21 در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفت.
  نتایج
  از 400 نفر پرستاران مطالعه شده در این بررسی، 5/53 درصد در دوره ی آموزشی اخلاق حرفه ای شرکت کرده بودند. مطالعه ی حاضر نشان داد که بین افراد شرکت کننده در دوره ی آموزشی و افرادی که در دوره شرکت ننموده بودند، از نظر نگرش به اخلاق حرفه ای تفاوت معنی داری وجود نداشت. همچنین، ارتباط معناداری در عملکرد شرکت کنندگان در دوره ی آموزشی اخلاق حرفه ای مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  شرکت در دوره های آموزشی اخلاق حرفه ای نتوانسته است در نگرش و عملکرد پرستاران تفاوت معنی دار ایجاد کند. لذا لازم است به نحوه ی اجرای آموزش ها و محل خدمت پرستاران توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: آموزش ضمن خدمت، نگرش و عملکرد پرستاران، اخلاق حرفه ای
|
 • Shadi Dehghanzadeh*, Shiva Alizadeh Pages 1-11
   
  Background & Objective
  Nursing education requires the use of student-oriented learning techniques, such as flipped classes, to foster creative students with the ability to think critically. Given the new emergence of the educational method of the flipped classroom in the education of medical sciences, there is inadequate information about the nursing students’ experiences of learning in a flipped classroom in the world, especially in Iran. This study aimed to explain the nursing students’ experiences of a flipped classroom in order to provide proper strategies for nursing instructors.
  Materials and Methods
  This qualitative study had a conventional content analysis and was conducted on 18 second-semester nursing students, who passed the nursing unit of orthopedic diseases by attending a flipped classroom. Data were collected via semi-structured in-depth interviews, and data analysis was performed using conventional content analysis method by Graneheim and Lundman.
  Results
  The main theme of the study was "the effectiveness of theory teaching”, which encompassed three classes of “experience of a new approach in education”, “control over learning” and “interactive participation: a different experience”.
  Conclusion
  According to the results of the study, electronic contents help students learn theoretical knowledge to solve the problems of hypothetical patients. Therefore, our findings can be used by nursing instructors to obtain positive consequences by applying the flipped classroom method
  Keywords: Qualitative Research, Nursing Student, Flipped Classroom
 • Maryam Zahmatkesh , Reza Faridi, Majidi*, Shahram Ejtemaei, Mehr Pages 12-22
  Background & Objective
  The use of nanotechnology in neuroscience research is considered as an essential requirement while neuroscience students have little information in this regard and their educational program less addressed the applications of new technologies in research. Considering this need and by relying on the development of new educational methods, we aimed to design and implement an elective and integrated educational course for neuroscience students in Tehran University of Medical Sciences and then, assessed the level of satisfaction of learners with the course.
  Materials and Methods
  In order to design the curriculum, the Kern's six-step model was applied for curriculum development. In total, 15 neuroscience PhD students were entered into the research, educational needs of whom were determined. After determining the learning goals and outcomes, the educational contents were established and presented in the form of a workshop. In addition, the degree of satisfaction with the method was evaluated by a structured questionnaire designed by the team of lecturers using the Likert scale.
  Results
  Analysis of the results obtained from the questionnaires showed that more than 80% of the learners were satisfied with the course and recommended it to other students in the field. Furthermore, the professors emphasized the unique experience of individuals and superiority of the method to traditional teaching techniques in discussions.
  Conclusion
  The results of the program indicated that the module was successful in attracting the student satisfaction, and can encourage educators to use new educational strategies in neuroscience curriculum to help the researchers of the field. The continuation of implementation of this module is suggested for the target group in various educational years
  Keywords: Integrated Learning Program, Nanotechnology, Neuroscience Assistants
 • Amin Torabipour*, Tahereh Bahmani Pages 23-32
   
  Background & Objectives
  Efficiency and productivity are considered as the most important performance indicators of an educational organization. This study aimed to estimate the efficiency and productivity of schools in Ahvaz University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
  Materials and Methods
  This descriptive study was based on panel and time series data. In total, seven schools of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences were assessed during 2011-2015 in terms of efficiency and productivity. The input and output indexes were determined based on research and educational performance of schools. In this research, data envelopment analysis method and the Malmquist productivity index (MPI) were used to analyze the efficiency and productivity of schools, respectively. Data analysis was performed in Deap.2 software.
  Results
  In this study, mean index of changes in management, scale, technical and technological efficiency over five years were 1 (constant), 0.991 (decreased), 0.991 (decreased), and 0.862 (decreased), respectively. In addition, all efficiency and productivity indexes grew in 2014, compared to the other years. Moreover, the mean total productivity of schools evaluated in the research was reported to be 0.855. Therefore, the schools had a relative decline in productivity (15.5%) during 2011-2015. Furthermore, the total productivity index increased in 2012 (+19.8%) and 2014 (+73.4%). Among the schools assessed, the schools of medicine (47%), health (43%), pharmacy (32%), nursing (14%), and dentistry (13%) had a reduction in productivity, respectively. On the other hand, the schools of paramedical (80.1%) and rehabilitation (18.4%) had the highest rate of productivity growth among the schools of Ahvaz University.
  Conclusion
  According to the results of this study, efficiency and productivity of evaluated schools required improvement. In this regard, the most important factor for the increase and decrease of total productivity index of the schools was technological efficiency
  Keywords: Efficiency, Productivity, School, Medical Sciences, Data Envelopment Analysis Method
 • Zohre Sahandi , Hossein Masoomi , Leila Nasehi , Koorosh Kamali * Pages 33-40
   
  Background & Objectives
  The Scorecard model, as one of the new management tools, is increasingly being used in business organizations and higher education institutions. With its appropriate application for pathology and performance evaluation, this model adopts a comprehensive and thorough viewpoint toward the organizations. This pilot study was conducted to evaluate the educational performance of Zanjan Faculties of Paramedical and Health Sciences.
  Materials & Methods
  This study was carried out in 2014 using a fuzzy hybrid multi-criteria decision making and balanced scorecard model at Zanjan University of Medical Sciences. To this end, the educational benchmarks were adapted according to the existing indicators of the educational deputy and experts’ brainstorms with regard to each of the four perspectives of the balanced scorecard to be used in educational units. The questionnaires were submitted to the faculty members at the faculties of Health and Paramedical Sciences. The collected data was analyzed using a balanced scorecard model, fuzzy network analysis, and fuzzy TOPSIS method.
  Results
  The Faculties of Environmental Health Engineering and Radiology, compared to the other faculties, were ranked first and last in terms of the performance, respectively. The Balanced scorecard model was revealed to be effective in evaluating educational performance.
  Conclusion
  The balanced scorecard tool developed in this study was of an acceptable validity; thus, it can be suggested to be used for the evaluation of the educational performance of educational faculties at universities of medical sciences.
  Keywords: Balanced Scorecard, Educational groups, Educational performance, Faculty member
 • Leili Salehi *, Masoumeh Ghasemzadeh Pages 41-50
   
  Background & Objective
  Plagiarism has been turned into a major concern for universities. The theory of planned behavior (TPB) is probably one of the most important predictive patterns for plagiarism in students. This cross-sectional study was performed to determine the use of TPB in the prediction of factors affecting plagiarism in 2016.
  Materials and Methods
  In total, 200 MSc students at the stage of writing a dissertation were selected from Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran through convenience sampling. Age of students was 29.25±13.4 years. Moreover, 75.5% of the subjects were married, and 45.5% of the students were male. Data were collected using a self-administered questionnaire divided into three sections of demographic characteristics, planed behavior model constructs, and intent of plagiarism. In addition, data analysis was performed in SPSS version 19 using descriptive and analytical statistics (t-test, ANOVA, and multivariate regression).
  Results
  A significant positive relationship was observed between positive attitude and intent of plagiarism. In other words, positive attitude significantly predicted the intent of plagiarism (P=0.007). On the other hand, a reverse and significant association was found between negative attitude and intent of plagiarism. Furthermore, there was a direct and significant correlation among subjective norms, perceived behavioral control, and intention.
  Conclusion
  According to the results of this study, a direct and significant relationship exists between positive attitude toward and intent of plagiarism. In this regard, proper educational programs can be designed to correct this attitude
  Keywords: Plagiarism, Planned Behavior Model, Attitude
 • Zeinab Sadeghi , Ali Arab , Reza Mohtashami * Pages 51-61
   
  Background & Objective
  Motivation and interest play a major role in the learning process, and the student's academic motivation depends on teaching style to some extent. In fact, a student-oriented and flexible learning method can increase the activities of learners. This study aimed to describe the effects of education management on the academic motivation of medical students in education management pattern, compared to the traditional method in the morning report topic.
  Materials and Methods
  This quasi-experimental study had a pretest-posttest design and was conducted on 30 medical students of Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran, randomly divided into two test and control groups. Data were collected using Harter's Holding School questionnaire. Data analysis was performed using descriptive (mean and standard deviation) and inferential (independent t-test and univariate intergroup covariance) statistics.
  Results
  In this study, the mean and standard deviation of academic motivation in the two groups of education management and traditional method were 92.53±10.126 and 12.68±116.66, respectively. Comparison of d mean score of satisfaction of students in two groups and univariate intergroup covariance (F=6.816 and P=0.015) showed a significant difference between the satisfaction scores of students in the two research groups (ɑ<0.05).
  Conclusion
  According to the results of the study, the academic motivation of medical students was higher with the education management method, compared to traditional education. The model of education management led to better education and increased the academic motivation of students in the field of medicine by increasing motivation and reinforcing participatory spirit in these individuals.
  Keywords: Education Management, Academic Motivation, Medical Students
 • Seyyed Mohsen Azizi*, Mehran Farajollahi , Farhad Seraji , Alireza Khatony , Mohammad Reza Sarmadi Pages 62-70
   
  Background & Objective
  With regard to the quantitative expansion of virtual education in universities of medical sciences, the quality and coordination of curriculum with features of virtual education environment must be considered. Therefore, this study aimed to evaluate the application of features of virtual curriculum components in virtual education courses in medical sciences.
  Materials and Methods
  This descriptive and cross sectional study was conducted on all virtual MSc students of Tehran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences, Iran. Sample size was estimated at 140 using Cochran sample size formula, and subjects were selected by stratified random sampling. Data were collected using a researcher-made questionnaire, the validity of which was evaluated and confirmed using CVA and CVR indexes. In addition, the reliability of the research tool was estimated at the Cronbach’s alpha of 0.77. Moreover, data analysis was performed in SPSS version 19 using one sample t-test.
  Results
  In this study, the mean features of objective, content, role of e-instructor and assessment components in the virtual courses in medical sciences was at a relatively realized level (2.33-3.66).
  Conclusion
  Curriculum designers and specialists can review the curriculum design of virtual courses in medical sciences based on the features of the virtual curriculum components
  Keywords: Virtual Curriculum, Virtual Education, E-learning Medical Sciences
 • Faramarz Muhammdipouya*, Sohrab Muhammdipouya Pages 71-80
   
  Background & Objective
  Identifying the curriculum ideology of professors can serve as a tool and a roadmap for education and curriculum planners. This study aimed to recognize and prioritize the ideology of medical science professors regarding the six curriculum components.
  Materials and Methods
  This descriptive and analytical research was conducted on all professors (N=94) of Baqiyatallah University of Medical Sciences in Tehran, Iran. Data were collected using the questionnaire of curriculum ideology of Schiro. In addition, data analysis was performed in SPSS version 16.
  Results
  In this study, the main priorities of medical science professors regarding curriculum ideology in the six components included the ideology of social construction in goal component, social efficiency ideology in components of teaching, knowledge, and student, and student-centered ideology in learning and evaluation components.
  Conclusion
  While professors considered all curriculum ideologies, they mainly prioritized the social efficiency ideology in all curriculum components. In other words, they mostly emphasized the empowering of students for effective performance.
  Keywords: Curriculum Ideology, Curriculum Components, Medical Science Professors
 • Hossein Gangineia, Mohammadreza Heidari *, Alireza Shoghli, Mansoor Mohajer Pages 81-89
  Background and Objective
  The healthcare system seeks responsible nurses, who are committed to professional ethics, which is a vital requirement in this area. Therefore, this study aimed to determine the role of in-service training courses in the attitude of nurses toward professional ethics and their performance in three educational healthcare centers of Zanjan, Iran.
  Materials and Methods
  This descriptive and cross-sectional research was performed on 400 nurses in educational healthcare centers of Zanjan, including 362 female (90.5%) and 38 male (99.5%) individuals, who were selected via convenience sampling. Data collection was carried out using the standardized questionnaire of ethics in nursing profession by Eun-Ja Yeun (2004) in the spring of 2018. Reliability of the mentioned survey was estimated at the Cronbach’s alpha of 0.76. Data analysis was performed in SPSS version 21 at two descriptive and inferential levels.
  Results
  From 400 nurses assessed, 53.5% attended the educational courses on professional ethics. According to our findings, no significant difference was observed between the subjects who attended the courses and those who did not participate in the educational classes in terms of attitude toward professional ethics. Moreover, no significant association was found in the performance of participants who attended the mentioned classes before and after the intervention.
  Conclusion
  According to the results of the study, participation in educational courses on professional ethics failed to make a significant difference in the attitude and performance of nurses. Therefore, more attention must be paid to the implementation of educations and place of work of nurses.
  Keywords: In-service Education, Attitude, Performance of Nurses, Professional Ethics