فهرست مطالب

Distance Education - Volume:1 Issue: 3, Winter 2019

Journal of Iranian Distance Education
Volume:1 Issue: 3, Winter 2019

 • تاریخ انتشار: 1397/11/02
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عباس تقی زاده * صفحات 17-28
  هدف تحقیق جاری بررسی رابطه و شناسایی سهم هر یک از متغیرهای یادگیری خودتنظیمی، انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودپنداره در پیش بینی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مراکز آموزش از راه دور شهرستان کاشان بود. پژوهش حاضر از نوع مقطعی با رویکرد توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری تحقیق حاضر را کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مراکز آموزش از راه دور شهرستان کاشان در سال تحصیلی95-1394تشکیل می دادند. بر این اساس نمونه ایی به حجم 270 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایی چندمرحله ای انتخاب گردید. ابزار جمع آوری داده ها شامل پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ (1990) ، پرسشنامه انگیزه پیشرفت تحصیلی هرمنس (1970) و مقیاس خودپنداره تحصیلی بک و استیر (1990) بود. نتایج حاکی از آن بود که متغیرهای یادگیری خودتنظیمی ،انگیزه پیشرفت تحصیلی و خودپنداره به صورت مثبت پیش بینی کننده های معناداری برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بوده و در این بین سهم متغیر راهبردهای شناختی بیش از سایر متغیرها است.
  کلیدواژگان: آموزش از راه دور، انگیزه پیشرفت تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودپنداره، یادگیری خودتنظیمی
 • علی دانا، جواد حاتمی *، مائده مالکی صفحات 29-38
  پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت و میزان مطلوبیت دوره های آموزشی برگزار شده در مرکز آموزش های الکترونیکی دانشگاه تربیت مدرس از منظر دانشجویان و متخصصان انجام شد. روش پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی بود. جامعه ی آماری پژوهش حاضر از چند بخش تشکیل شده بود که عبارت بودند از کلیه دانشجویان مرکز آموزش های الکترونیکی که در سال 95-94 مشغول به تحصیل، کلیه اساتید و دانشجویان دکتری گروه علوم تربیتی دانشگاه تربیت مدرس. نمونه گیری در مراحل مختلف به روش غیرتصادفی (در دسترس و هدفمند) انجام گرفت. جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از 3 پرسشنامه استفاده شد که روایی و پایایی آنها تایید شده بود. جهت تحلیل داده های گردآوری شده، از آزمون تی تک نمونه ای استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که دانشجویان از کیفیت دوره ها ناراضی بوده و سطح کیفیت این دوره ها را نامطلوب ارزیابی کردند. همچنین متخصصان آموزش نیز کیفیت سامانه ی آموزشی، همچنین کیفیت دوره های آموزشی برگزار شده را نامطلوب ارزیابی کردند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت کیفیت آموزشهای ارائه شده در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار نبوده و احیا و توسعه ی این مرکز نیاز به حمایت همه جانبه مسئولین دانشگاه دارد.
  کلیدواژگان: ارزیابی کیفیت آموزشی، میزان مطلوبیت، یادگیری الکترونیکی، آموزش مجازی
 • حسین نجفی، مژگان حیدری * صفحات 39-48
  هدف اصلی پژوهش، فراتحلیلی بر تحقیقات انجام شده در زمینه رابطه بین یادگیری ترکیبی و بهبود عملکرد یادگیری بود. یادگیری ترکیبی، تبیین کننده نسل سوم نظام آموزش از دور؛ یعنی تلفیق نقاط قوت دو شیوه آموزش سنتی و الکترونیکی است. برای انجام تحقیق، از روش شناسی فراتحلیل مبتنی بر برآورد اندازه اثر رابطه بین یادگیری ترکیبی و بهبود عملکرد یادگیری استفاده شد. در ادامه، از بین جامعه آماری تحقیق، یعنی231مورد تحقیقات انجام شده و نمایه شده در پایگاه های علمی معتبرکشور در بازه زمانی1389تا1396، به دو دلیل «مطالعه منابع دست اول مبتنی بر تحقیقات آزمایشی و شبه آزمایشی» و داشتن «9 ملاک مشترک درون تحلیلی تحقیقات» و براساس روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند، تعداد20سند پژوهشی به عنوان نمونه انتخاب شد. سرانجام، برای تحلیل داده های اولیه تحقیق، از روش ساختاریافته مبتنی برفراتحلیل و برای تفسیر نتایج نهایی تحقیق، از مدل d کوهنی مبتنی بر شاخص اندازه اثر در قالب تفاسیرکوچک، متوسط و بزرگ استفاده شد. در پایان، نتیجه نهایی تحقیق نیز نشان داد که رابطه بین یادگیری ترکیبی و بهبود عملکرد یادگیری معنادار بوده، چرا که میزان اندازه اثر واقعی به دست آمده در باب رابطه بین یادگیری ترکیبی و بهبود عملکرد یادگیری معادل 591/0بوده که این مقدار، براساس مدل تفسیر کوهنی، بالاتر از حد متوسط (6/0) بوده که سرانجام این امر نیز نشان از تایید تاثیرات واقعی رویکرد یادگیری ترکیبی بر بهبود عملکرد یادگیری دارد.
  کلیدواژگان: یادگیری ترکیبی، نظام آموزش از دور، بهبود عملکرد یادگیری، فراتحلیل
 • سوزان آرزی * صفحات 49-58
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر چندرسانه ای آموزشی بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی دانشجویان انجام شد. این مطالعه از نظر هدف کاربردی و در شیوه و روش اجرا جزء مطالعات تجربی است. در این پژوهش از طرح چهارگروهی سولومون با پیش آزمون و پس آزمون و گروه کنترل استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نورکرمانشاه بودکه درس زبان تخصصی را در طی ترم تحصیلی داشتند. از بین آن ها با استفاده از نمونه گیری در دسترس 60 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. جهت سنجش میزان یادگیری دانشجویان از آزمون محقق ساخته استفاده شدکه اعتبار آزمون با استفاده از روش کودر ریچاردسون معادل82. /. اعلام شد. برای انجام محاسبات آماری از نرم افزار spss و برای بررسی فرضیه ها ی پژوهش از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد بین میانگین نمرات گروه های آزمایش وکنترل، در مولفه های دیداری، نوشتاری، شنیداری وگفتاری تفاوت معنی داری وجود دارد اما اثر پیش آزمون و همچنین تعامل پیش آزمون و گروه معنی دار نمی باشد. همچنین نتایج نشان دادکه مشارکت فراگیران در تمرین های آموزشی، ضمن هموار کردن راه در فعال کردن دانش اندوخته فراگیران، به آنان در تداعی گذشته و آینده کمک می کند. این یافته ها در نهایت تاثیر چند رسانه ای آموزشی را بر میزان یادگیری واژگان زبان انگلیسی دانشجویان تایید می کند و می تواند درکنار سایر روش های مداخله ای به کار گرفته شود.
  کلیدواژگان: آموزش، چندرسانه ای، واژگان انگلیسی، یادگیری
 • شورا میرصیافی*، حسین سلیمانی صفحات 59-71
  در این مطالعه سعی شده است تا تاثیر احتمالی آموزش چند رسانه ای در افزایش مهارت شنیداری دانش آموزان دبیرستانی در دبیرستان مهراول شهر کرج بررسی شود. هدف بعدی شناسایی این است که آیا رابطه معنی داری بین نگرش دانش آموزان نسبت به استفاده از آموزش چند رسانه ای و آموزش مهارت های شنیداری وجود دارد یا خیر. شرکت کنندگان در این مطالعه 60 دانش آموز دختر دبیرستانی در ترم دوم سال تحصیلی 2016 بودند. همگن بودن شرکت کنندگان با استفاده از آزمون تعیین سطح آکسفورد (OPT، 2001) تضمین شد. مطالب آموزشی شامل کتاب های درسی دانش آموزان و آموزش چند رسانه ای در راستای کمک به مهارت شنیداری است. سه نوع ابزار که مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از: پیش آزمون درک مهارت شنیداری ، پس آزمون و یک پرسشنامه چندرسانه ای در راستای کمک به مهارت شنیداری. برای تعیین اینکه آیا اختلاف درون گروهی و بین گروه ها معنی دار بوده یا خیر، از آزمون های t مستقل و ضرایب رگرسیون استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که آموزش چند رسانه ای به طور قابل توجهی مهارت شنیداری یادگیرندگان زبان انگلیسی را بهبود می بخشد. همچنین مشخص شد که نگرش نسبت به استفاده از آموزش چند رسانه ای تاثیر قابل توجهی در توضیح تغییرات در مهارت شنیداری یادگیرندگان دارد. بر اساس یافته های این مطالعه، توصیه می شود که آموزش چندرسانه ای به عنوان بخشی از دوره آموزشی مهارت شنیداری در دستورالعمل آموزش زبان انگلیسی ادغام شود.
  کلیدواژگان: چند رسانه ای، مهارت شنیداری، پرسشنامه چندرسانه ای کمک به مهارت شنیداری
|
 • ODEWUMI OLUBUNMI *, Yusuf Mudasiru olalere Pages 9-16
  Social media is an interactive technology, that came into reality out of fun for interaction, but it has advanced towards a powerful tool for instruction globally. However, despite its use and relevance, the utilization and its self-efficacy to learning have not been significantly be aware of. Therefore, this study investigate social media in the context of area of study for learning and its self-efficacy. Descriptive research of cross-sectional survey method and purposive sampling was used to sample 2,458 postgraduate students across the universities in South-west, Nigeria. Through administering the instrument of study questionnaire. The findings revealed that there were no significant differences between postgraduate students to use social media for learning based on their area of study t(2,2456)=5.93;p>0.05. Self-Efficacy, t(2,2454)=0.56;p>0.57. The study concluded that postgraduate students’ have positive perception towards social media. It was however recommended that the use of social media should be encouraged in facilitating learning.
  Keywords: Integration, Area of Studies, Instruction, Self-efficacy, Social Media
 • Javad Hatami, abbas taghizade *, ali Ziyaeemehr, Narges saedi Pages 17-28
  This study investigated the relationships among self-regulated learning, motivation for academic achievement and self-concept in prediction of academic achievement of male high school students studying through distance education system in Kashan Province, Iran. A cross-sectional, descriptive- correlational design was conducted among all male high schools students in Kashan’s distance education centers during 2015-2016(n=718). Using a multistage cluster sampling, 270 students were selected. Data were collected using Herman’s achievement motivation questionnaire (1970), the Pintrich & De Groot self-regulated learning scale (1990) and Becks self-concept scale (1990). Stepwise regression analysis was employed in the SPSS version 20. The results showed that self-regulated learning, motivation for academic achievement and self-concept had significant positive relationships and predicted academic achievement statistically (p<0.001) and cognitive strategies contribution was over the other variables dominant (β=0.32, p<0.001). Collectively, the variables explained 34% of the variance of academic achievement (p<0.01). Considering the more important role of self-regulated learning in prediction of the academic achievement of distance learners, it is essential to determine the self-regulated learning skills that enable learners to regulate and manage their own learning processes in distance learning environments.
  Keywords: Educational Quality Evaluation, Desirability, E-Learning, Virtual Instruction Distance Education, Academic Achievement Motivation, Academic Achievement, Self-Concept, Self-Regulated Learning
 • Ali Dana, Javad Hatami *, Maede Maleki Pages 29-38
  The present research was carried out with the aim of evaluating the quality and the extent of desirability of provided educational courses in TMU e-learning center. The method of this research is quantitative and in the nature is descriptive and analytical. Statistical population are divided into different parts: they are all students of e-learning center that are studying in the year 2015-2016 in free training center TMU, all teachers and PHD students of educational science department. Sampling was done in various stages by random sampling and purposive sampling. In order to gather the data, three questionnaires were conducted that their validity and reliability was confirmed. For analyzing the gathered data, one sample T-test was chosen. The results showed that the students were dissatisfied with the quality of the courses and evaluated the quality level of these courses as undesirable. Besides, the instructional specialists also evaluated the quality of the educational system, as well as the quality of the courses undesirable. So it can be resulted that the quality of the provided education does not have a desirable condition in this center and rejuvenation and development of the center needs a complete support from authorities in the university.
  Keywords: Educational Quality Evaluation, Desirability, E-Learning, Virtual Instruction
 • Hossein Najafi, Mozhgan Heidari * Pages 39-48
  The purpose of the present research was to conduct a meta-analysis of Iranian studies on blended learning and academic achievement. As the third generation of distance education, blended learning integrates the strengths of face-to-face and online approaches. The methodology involved estimating the effect size for the relationship between blended learning and academic achievement. Out of 231 studies conducted between 2010 and 2017, 20experimental and quasi-experimental studies were selected as the sample using purposive sampling based on 9eligibility criteria. Data were analyzed using structured meta-analysis and were interpreted using Cohen’s for gauging small, medium, and large effect sizes. The results showed that the relationship between blended learning and academic achievement is significant, as the effect size for this relationship was 0.591, which is above medium in Cohen’s approach. Overall, the findings suggest the real positive effects of blended learning on learning outcome.
  Keywords: Blended Learning, Distance Education, Academic Achievement, Meta-Analysis
 • Suzan Arezi *, Bahman SaeidiPour, Mohammad Reza Sarmadi, Bahman Zandi Pages 49-58
  Learning of students. This study, in terms of purpose, applied, and in the manner and method of implementation, is an integral part of empirical studies. In this research, a four-group Solomon design with pre-test and post-test, and control group were used. The statistical population consisted of all undergraduate students at Kermanshah Payam Noor University, who had specialized language lessons during the semester. Among them, 60 people were selected as the statistical sample using available sampling. To test the students' learning, a researcher-made test was used. The validity of the test using the Kooder Richardson method was 82. announced. SPSS software was used to perform statistical calculations, and multivariate analysis of variance analysis was used to investigate the hypotheses of the research. The results of the data analysis showed that there is a significant difference between the mean scores of the experimental and control groups in the visual, written, audio, and oral components, but the effect of the pre-test, as well as the interaction of pretest and group is not meaningful. The results also showed that the participation of learners in training exercises, while paved the way for activating knowledge of learners' resources, helps them to associate past and future. These findings ultimately confirm the impact of multimedia education on the level of learning the student's English language vocabulary, and can be used in conjunction with other intervening methods.
  Keywords: Educational, Multimedia, English Vocabulary, Learning
 • Hassan Soleimani, Shoora Mirsayafi * Pages 59-71
  The study tried to examine the possible effect of multimedia materials on augmenting listening skills of girls in Meheaval higher secondary school, Karaj city. The next purpose was to detect whether there is a meaningful relationship between students’ attitudes towards using multimedia materials and teaching listening skills. The participants of this study were 60 second-year high school (EFL famale students) in the second semester of 2016 academic year. The homogeneity of the participants was ensured through application of the Oxford Placement Test (OPT, 2001). The materials was comprised of students’ textbook and Listening Assisted Multimedia. Three types of instruments which were utilized namely, listening comprehension pre-test, post-test, and a listening assisted multimedia questionnaire. Independent samples t-tests and regression coefficients were applied to determine whether there were significant inter and intra-group differences. The results showed evidence that multimedia materials significantly enhanced EFL learners’ listening achievement. It was also found that the attitude to the use of multimedia had a statistically significant impact on explaining the changes in learners’ listening skill. Based upon the findings of the study, it is recommended that the English instruction should be integrated to the English instruction listening course.
  Keywords: Multimedia, listening, Listening Assisted Multimedia Questionnaire